Tài liệu Giáo án lịch sử 8 theo chuẩn ktkn năm học 2014-2015

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== Phần I : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI – 1917) Chương I THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ================================================= TUẦN 01 TIẾT 01 Ngày soạn: 16/08/2014 Ngày dạy: 18/08/2014 Bài 1: I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân, dieãn bieán, tính chaát, yù nghóa cuûa cuoäc caùch maïng Haø Lan giöõa theá kæ XVI, caùch maïng Anh giöõa theá kæ XVII,chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó vaø vieäc thaønh laäp Hôïp chuùng quoác Hoa Kì. - Caùc khaùi nieäm cô baûn trong baøi, chuû yeáu laø khaùi nieäm “ Caùch maïng tö saûn”. 2. Kó naêng Reøn luyeän kæ naêng söû duïng baûn ñoà,tranh aûnh; ñoäc laäp laøm vieäc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, ñaëc bieät laø caâu hoûi vaø caùc baøi taäp. 3. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñuùng ñaén vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong caùc cuoäc caùch maïng. - Nhaän thaáy chuû nghóa tö baûn coù maët tieán boä, nhöng vaãn laø cheá ñoä boùc loät, thay theá cho cheá ñoä phong kieán. II. THIEÁT BÒ - Baûn ñoà theá giôùi. - Löôïc ñoà cuoäc noäi chieán ôû Anh. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Kieåm tra saùch vôû cuûa hoïc sinh. 3. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi môùi Trong chöông trình lòch söû lôùp 7 chuùng ta ñaõ tìm hieåu xaõ hoäi phong kieán. Nhöõng maâu thuaãn gay gaét giöõa taàng lôùp môùi vôùi cheá ñoä phong kieán trong loøng cheá ñoä phong kieán ñaõ suy yeáu ñoøi hoûi phaûi ñöôïc giaûi quyeát baèng moät cuoäc caùch maïng tö saûn laø taát yeáu. Vaäy caùc cuoäc caùch maïng tö saûn ñaõ dieãn ra nhö theá naøo ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung baøi hoâm nay. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT * Hoaït ñoäng 1: GV: Höôùng daãn h/s ñoïc theâm. ?. Haõy neâu nhöõng bieåu hieän môùi veà kinh teá, xaõ hoäi ôû Taây AÂu trong caùc theá kæ XV – I. SÖÏ BIEÁN ÑOÅI VEÀ KINH TEÁ, XAÕ HOÄI TAÂY AÂU TRONG CAÙC THEÁ KÆ XV - XVII. CAÙCH MAÏNG HAØ LAN THEÁ KÆ XVI 1. Moät neàn saûn xuaát môùi ra ñôøi. (Đọc thêm) GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 1 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== XVII. GV: Giai caáp tö saûn coù theá löïc lôùn veà kinh teá nhöng treân thöïc teá hoï vaãn laø giai caáp bò trò, bò cheá ñoä phong kieán kìm haõm, cheøn eùp . Vì vaäy, maâu thuaãn giöõa giai caáp tö saûn vaø nhaân daân noùi chung vôùi cheá ñoä phong kieán raát gay gaét. Ñaây laø nguyeân nhaân saâu xa laøm 2. Caùch maïng Haø Lan theá kæ XVI buøng noå caùc cuoäc caùch maïng tö saûn. a. Nguyeân nhaân: - Vöông quoác Taây Ban Nha ra söùc ngaên * Hoaït ñoäng 1: HS caàn naém ñöôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán caûn söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá tö baûn chuû nghóa ôû Neâ-ñeùc lan. vaø yù nghóa cuûa Caùch maïng Haø Lan. ?.Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán caùch maïng Haø Lan?. b. Dieãn bieán GV: Chæ treân baûn ñoà vuøng ñaát Neâ-ñeùc-lan - Nhieàu cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân coù neàn kinh teá chuû nghóa tö baûn phaùt trieån Neâ-ñeùc-lan, ñænh cao laø naêm 1566. maïnh nhöng do phong kieán Taây Ban Nha - Naêm 1581, caùc tænh mieàn Baéc Neâ-ñeùcthoáng trò ñaõ kìm haõm söï phaùt trieån naøy. lan thaønh laäp "Caùc tænh lieân hieäp (sau laø GV: Dieãn bieán cuûa caùch maïng?. Coäng hoøa Haø Lan). HS: Döïa vaøo SGK trình baøy - Naêm 1648, neàn ñoäc laäp cuûa Haø Lan ñöôïc coâng nhaän. c. YÙ nghóa - Laø cuoäc caùch maïng tö saûn ñaàu tieân treân ?.YÙ nghóa?. theá giôùi. HS: Traû lôøi - Ñaõ laät ñoå aùch thoáng trò cuûa thöïc daân Taây Ban Nha, môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån. II. CAÙCH MAÏNG ANH GIÖÕA THEÁ KÆ XVII 1. Söï phaùt trieån cuûa chuû nghóa tö baûn ôû * Hoaït ñoâng 1: HS caàn naém ñöôïc nguyeân nhaân cuûa Caùch Anh maïng tö saûn Anh. - Nguyeân nhaân cuûa Caùch maïng tö saûn ?.Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán Caùch maïng tö Anh: saûn Anh?. + Neàn kinh teá tö baûn chuû nghóa phaùt trieån maïnh. + Nhieàu quyù toäc phong kieán ñaõ chuyeån sang kinh doanh theo con ñöôøng tö baûn. + Cheá ñoä phong kieán tieáp tuïc kìm haõm * Hoaït ñoäng 2: HS caàn naém ñöôïc dieãn bieán cuûa caùch maïng giai caáp tö saûn vaø quyù toäc môùi. GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 2 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== tö saûn Anh. 2. Tieán trình caùch maïng ( Đọc thêm) GV. Höôùng daãn h/s ñoïc theâm. a. Giai ñoaïn 1 (1642 – 1648) ?.Cuoäc noäi chieán chia laøm maáy giai ñoaïn, laø b. Giai ñoaïn 2 (1649 – 1688) nhöõng giai ñoaïn naøo? GV: Cuoäc ñaûo chính 1688 daãn ñeán keát quaû gì? * Hoaït ñoäng 3:: HS caàn naém ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Anh. ?.Caùch maïng Anh ñem laïi quyeàn lôïi cho ai?. Ai laõnh ñaïo caùch maïng?. Caùch maïng coù trieät ñeå khoâng?. HS: Suy nghó traû lôøi 3. YÙ nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng tö saûn Anh theá kæ XVII - CNTB phaùt trieån maïnh meõ - Ñöa nöôùc Anh phaùt trieån theo con ñöôøng tö baûn chuû nghóa. - Ñaùp öùng ñöôïc quyeàn lôïi cho giai caáp tö saûn vaø quyù toäc môùi. * Cuûng coá - Trình baøy dieãn bieán cuûa caùch maïng Haø Lan theá kæ XVI. - YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Anh theá kæ XVII ? * Daën doø - Hoïc baøi cuõ, naém vöõng noäi dung baøi, laøm baøi taäp. - Ñoïc tröôùc phaàn III/ Baøi 1, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SG ================================================= TUẦN 01 TIẾT 02 Ngày soạn: 17/08/2014 Ngày dạy: 20/08/2014 Baøi 1: NHÖÕNG CUOÄC CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN ÑAÀU TIEÂN ( Tieáp theo) III. CHIEÁN TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA CAÙC THUOÄC ÑÒA ANH ÔÛ BAÉC MÓ I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân, dieån bieán, tính chaát, yù nghóa cuûa cuoäc caùch maïng Haø Lan giöõa theá kæ XVI, caùch maïng Anh giöõa theá kæ XVII,chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó vaø vieäc thaønh laäp Hôïp chuùng quoác Hoa Kì. Caùc khaùi nieäm cô baûn trong baøi, chuû yeáu laø khaùi nieäm “ Caùch maïng tö saûn”. 2. Tö töôûng GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 3 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== - Nhaän thöùc ñuùng ñaén vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong caùc cuoäc caùch maïng. - Nhaän thaáy chuû nghóa tö baûn coù maët tieán boä, nhöng vaãn laø cheá ñoä boùc loät, thay theá cho cheá ñoä phong kieán. 3. Kæ naêng Reøn luyeän kæ naêng söû duïng baûn ñoà,tranh aûnh; ñoäc laäp laøm vieäc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, ñaëc bieät laø caâu hoûi vaø caùc baøi taäp. II. THIEÁT BÒ - Baûn ñoà theá giôùi. - Löôïc ñoà chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ - Trình baøy dieãn bieán cuûa caùch maïng Haø Lan theá kæ XVI. - YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Anh theá kæ XVII ? 3. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi môùi Sau khi Coâ-loâm-boâ tìm ra chaâu Mó, ngöôøi Anh ñaõ chieám Baéc Mó, laäp ra 13 thuoäc ñòa. Theá kæ XVIII ñaõ noå ra cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa ñoù. Hoâm nay, chuùng ta tìm hieåu phaàn III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC * Hoaït ñoäng 1: HS caàn naém ñöôïc vaøi neùt veà tình hình 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. GV: Duøng löôïc ñoà giôùi thieäu vò trí 13 thuoäc ñòa. ?. Vì sao maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác naûy sinh?. HS: Thöïc daân Anh tìm caùch ngaên caûn söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá coâng, thöông nghieäp... ?.Maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác daãn ñeán ñieàu gì?. .* Hoaït ñoäng 2: Gv Höôùng daãn ñoïc theâm. GV: trình baøy dieãn bieán chính cuûa cuoäc chieán tranh. GV yeâu caàu HS quan saùt hình 4 trong SGK giôùi thieäu theâm veà G.Oa-sinh-tôn. GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử MỤC TIÊU CẦN DẠT` III. CHIEÁN TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA CAÙC THUOÄC ÑÒA ANH ÔÛ BAÉC MÓ 1. Tình hình caùc thuoäc ñòa. Nguyeân nhaân cuûa cuoäc chieán tranh - Neàn kinh teá tö baûn chuû nghóa ôû 13 thuoäc ñòa phaùt trieån maïnh, nhöng thöïc daân Anh laïi tìm moïi caùch ngaên caûn, kìm haõm. - Maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác. - Chieán tranh giaønh ñoäc laäp. 2. Dieãn bieán cuûa cuoäc chieán tranh ( Đọc thêm) Trang 4 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== * Hoaït ñoâng 3: HS caàn naém ñöôïc keát quaû vaø yù nghóa cuûa 3. Keát quaû vaø yù nghóa cuoäc Chieán tranh cuoäc chieán tranh. giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû ? Chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc Baéc Mó. Anh ôû Baéc Mó ñaõ ñöa laïi keát quaû gì?. a. Keát quaû: GV: Neâu noäi dung chính cuûa Hieán phaùp + Anh thöøa nhaän neàn ñoäc laäp cuûa caùc 1787 ? thuoäc ñòa vaø Hôïp chuùng quoác Mó ra ñôøi. HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi + Naêm1787, Mó ban haønh Hieán phaùp. GV: YÙ nghóa ? b. YÙ nghóa: GV sô keát baøi: Maâu thuaãn giöõa cheá ñoä + Laø cuoäc caùch maïng tö saûn, ñaõ thöïc hieän phong kieán vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn saûn ñöôïc hai nhieäm vuï cuøng moät luùc laø laät ñoå xuaát tö baûn chuû nghóa daãn ñeán nhieàu cuoäc aùch thoáng trò cuûa thöïc daân vaø môû ñöôøng caùch maïng tö saûn noå ra. Nhaân daân coù vai cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån. troø raát quan troïng, quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa caùch maïng. 4. Cuûng coá Em haõy trình baøy dieãn bieán cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc nöôùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. 5. Daën doø- Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp sau: Laäp nieân bieåu chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. - Xem tröôùc phaàn I vaø II / Baøi 2, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. ================================================= TUẦN 02 TIẾT 03 Baøi 2 Ngày soạn: 24/08/2014 Ngày dạy: 26/08/2014 CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP (1789 - 1794) I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT 1. Kieán thöùc Nhöõng tieàn ñeà daãn ñeán caùch maïng tö saûn Phaùp 1789. Nhöõng söï kieän cô baûn veà dieån bieán cuûa caùch maïng qua caùc giai ñoaïn. Vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong vieäc phaùt trieån vaø thaéng lôïi cuûa cuoäc caùch maïng. 2. Kó naêng - Söû duïng löôïc ñoà, laäp nieân bieåu, thoáng keâ... 3. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñöôïc tính chaát haïn cheá cuûa caùch maïng tö saûn. - Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra töø cuoäc caùch maïng. II. THIEÁT BÒ - Baûn ñoà nöôùc Phaùp. GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 5 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== - Tranh aûnh trong SGK. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Em haõy cho bieát keát quaû vaø yù nghóa cuoäc Chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó ? 3. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi môùi Caùch maïng tö saûn ñaõ thaønh coâng ôû nhieàu nöôùc vaø ñang tieáp tuïc noå ra, trong ñoù nöôùc Phaùp vaø ñaït ñeán söï phaùt trieån cao. Vì sao caùch maïng noå ra, cuoäc caùch maïng naøy ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhö theá naøo ? Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC * Hoaït ñoäng 1: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà tình hình kinh teá. ?.Tình hình kinh teá nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng ntn?. KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT I. NÖÔÙC PHAÙP TRÖÔÙC CAÙCH MAÏNG 1. Tình hình kinh teá - Noâng nghieäp: vaãn laïc haäu, naêng suaát thaáp. - Coâng thöông nghieäp: ñaõ phaùt trieån nhöng laïi bò cheá ñoä phong kieán caûn trôû, ?. Nguyeân nhaân laïc haäu do ñaâu?. kìm haõm. * Hoaït ñoäng 2: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà tình -> Söï boùc loät quaù naëng neà cuûa ñòa chuû, phong kieán hình chính trò-xaõ hoäi. ?.Tình hình chính trò nöôùc Phaùp tröôùc caùch 2. Tình hình chính trò-xaõ hoäi maïng nhö theá naøo?. a. Chính trò: Phaùp vaãn nöôùc quaân chuû ?.Xaõ hoäi Phaùp luùc baáy giôø goàm nhöõng ñaúng chuyeân cheá do vua Lu-i XVI ñöùng ñaàu caáp naøo? naém moïi quyeàn haønh -> nhaân daân phaûi GV: Cho HS quan saùt H5 SGK. noäp thueá * Hoaït ñoâng 1: b. Xaõ hoäi: Toàn taïi ba ñaúng caáp laø Taêng HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñaáu löõ, Quí toäc vaø Ñaúng caáp thöù ba, maâu tranh tö töôûng. thuaãn vôùi nhau gay gaét. Gv: Cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá cuõng bò toá caùo, pheâ phaùn gaây gaét trong lónh vöïc vaên 3. Ñaáu tranh treân maët traän tö töôûng hoùa, tö töôûng qua traøo löu trieát hoïc aùnh saùng. Vaäy ñaïi dieän cho traøo löu ñoù laø nhöõng - Ñaïi dieän cho traøo löu trieát hoïc aùnh saùng: ai?. Moâng-te-xki-ô, Voân-te, Ruùt -xoâ HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi - Noäi dung chuû yeáu : Kòch lieät toá caùo vaø GV: Quan saùt H6,7,8 vaø ñoïc kó caâu noùi cuûa 3 leân aùn cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá cuûa GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 6 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== oâng roài ruùt ra noäi dung chuû yeáu trong tö Lu-i XVI. töôûng cuûa caùc oâng ? - Cuoäc ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng ñaõ thuùc ñaåy caùch maïng sôùm buøng noå. * Hoaït ñoäng 1: HS caàn naém ñöôïc nguyeân nhaân tröïc tieáp daãn II. CAÙCH MAÏNG BUØNG NOÅ tôùi buøng noå cuoäc caùch maïng. ?. Söï suy yeáu cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân 1. Söï khuûng hoaûng cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá. cheá theå hieän ôû nhöõng ñieåm naøo?. - Do cheá ñoä p/k ngaøy caøng suy yeáu. ?.Nguyeân nhaân tröïc tieáp daãn tôùi buøng noå - Nhaø nöôùc vay nôï tö saûn khoâng traû ñöôïc - Coâng thöông nghieäp ñình ñoán cuoäc caùch maïng ? -> Do aên chôi xa xæ, vua Lu-i XVI ñaõ lieân HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi tieáp taêng thueá. * Hoaït ñoäng 2: HS caàn naém ñöôïc môû ñaàu thaéng lôïi cuûa caùch - Maâu thuaãn giöõa noâng daân vôùi cheá ñoä phong kieán vì theá caøng trôû neân gay gaét. maïng. GV: Khôûi nghóa noâng daân baét ñaàu buøng noå 2. Môû ñaàu thaéng lôïi cuûa caùch maïng naêm 1788 -1789 chöùng toû maâu thuaån xaõ hoäi caàn tieáp tuïc giaûi quyeát. Ngaøy 5/5/1789 hoäi nghò 3 ñaúng caáp ñöôïc tieán haønh nhöng khoâng - 5-5-1789, Lu-i XVI laïi trieäu taäp Hoäi nghò giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà ñaët ra laøm maâu thuaãn ba ñaúng caáp ñeå taêng thueá. Nhöng ñaïi dieän giöõa nhaø vua vaø ñaúng caáp thöù ba leân ñeán toät cuûa Ñaúng caáp thöù ba kòch lieät phaûn ñoái. - Ngay laäp töùc, nhaø vua vaø quyù toäc duøng ñænh quaân ñoäi ñeå uy hieáp. ?.Caùch maïng buøng noå nhö theá naøo?. HS: Quan saùt hình 9 ñeå töôøng thuaät cuoäc taán - 14-7-1789, quaàn chuùng nhaân daân keùo coâng phaù nguïc Ba-xti ngaøy 14-7-1789. ñeán taán coâng vaø chieám phaùo ñaøi-nhaø tuø Ba-xti. Hoï laøm chuû caùc cô quan quan troïng cuûa thaønh phoá. 4. Cuûng coá - Tình hình chính trò-xaõ hoäi vaø ñaáu tranh treân maët traän tö töôûng ? - Caùch maïng tö saûn Phaùp buøng noå nhö theá naøo ? 5. Daën doø: - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp: Laäp nieân bieåu nhöõng söï kieän chính cuûa caùch maïng tö saûn Phaùp (1789 – 1794). - Xem tröôùc phaàn III/Baøi 2, traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi ================================================= TUẦN 02 TIẾT 04 Ngày soạn: 26/08/2014 Ngày dạy: 28/08/2014 GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 7 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== Baøi 2 –CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP (1789 - 1794) (tieáp theo) III. SÖÏ PHAÙT TRIEÁN CUÛA CAÙCH MAÏNG I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT 1. Kieán thöùc - Nhöõng söï kieän cô baûn veà dieån bieán cuoäc caùch maïng phaùt trieån qua 3 giai ñoaïn. - YÙ nghóa cuûa cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp vaø nhöõng haïn cheá cuûa noù. 2. Kó naêng Söû duïng baûn ñoà, laäp nieân bieåu, baûng thoáng keâ, phaân tích so saùnh... 3. Tö töôûng Nhaän thöùc tính chaát haïn cheá cuoäc caùch maïng tö saûn, baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra töø cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp. II. THIEÁT BÒ Löôïc ñoà caùc löïc löôïng phaûn caùch maïng taán coâng nöôùc Phaùp. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Em haõy cho bieát caùch maïng tö saûn Phaùp buøng noå nhö theá naøo ? 3. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi Thaéng lôïi cuoäc khôûi nghóa ngaøy 14-7-1789 phaù nguïc Ba-xti ñaõ môû ñaàu cho nhöõng thaéng lôïi tieáp theo cuûa caùch maïng Phaùp. Caùch maïng tieáp tuïc phaùt trieån nhö theá naøo ? Caùc em cuøng tìm hieåu qua tieát hoïc hoâm nay. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC * Hoaït ñoäng 1: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà cheá ñoä quaân chuû laäp hieán. ?.Thaéng lôïi ngaøy 14/7/1789 ñöa ñeán keát quaû gì ? HS suy nghó traû lôøi GV: Sau khi naém chính quyeàn ñaïi tö saûn ñaõ laøm gì ? HS: Traû lôøi GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung Tuyeân ngoân. GV: Thaùng 4-1792...sang nöôùc Phaùp. Tröôùc tình hình ñoù, nhaân daân nöôùc Phaùp ñaõ laøm gì ? HS: Traû lôøi GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Cheá ñoä quaân chuû laäp hieán (14-7-1789 ñeán 10-8-1792) - Sau khi giaønh thaéng lôïi, phaùi Laäp hieán leân naém quyeàn. - 8-1789, thoâng qua Tuyeân ngoân Nhaân quyeàn vaø Daân quyeàn. - 9-1791, Ban haønh Hieán phaùp, xaùc laäp cheá ñoä quaân chuû laäp hieán. - 10-8-1792, laät ñoå phaùi Laäp hieán, xoaù boû cheá ñoä phong kieán. Trang 8 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== 2. Böôùc ñaàu cuûa neàn coäng hoaø (töø ngaøy Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp 21-9-1792 ñeán 2-6-1793) * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà böôùc ñaàu cuûa neàn coäng hoaø. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Tình hình nöôùc Phaùp nhö theá naøo sau cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân laät ñoå phaùi Laäp hieán ? - 21-9-1792, thieát laäp neàn coäng hoaø. HS: Traû lôøi GV: Cho HS quan saùt H10 ñeå bieát ñöôïc löïc - Naêm 1793, nöôùc Phaùp raát khoù khaên: noäi löôïng phaûn caùch maïng taán coâng nöôùc Phaùp phaûn, ngoaïi xaâm ñe doaï. naêm 1793. GV; Tröôùc tình hình aáy, thaùi ñoä cuûa phaùi Gi- - Phaùi Gi-roâng-ñanh chæ lo cuûng coá quyeàn löïc. roâng-ñanh ra sao? HS: Traû lôøi GV: Quaàn chuùng nhaân daân Phaùp phaûi laøm gì? - 2-6-1793, laät ñoå phaùi Gi-roâng-ñanh. HS: Traû lôøi 3. Chuyeân chính caùch maïng daân chuû Hoaït ñoâng 1: Caù nhaân Gia-coâ-banh( 2-6-1793 ñeán 27-7-1794) * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà chuyeân - Sau khi laät ñoå phaùi Gi-roâng-ñanh, phaùi Gia-coâ-banh leân naém chính quyeàn. chính caùch maïng daân chuû Gia-coâ-banh. - Chính quyeàn caùch maïng ñaõ thi haønh * Toå chöùc thöïc hieän: nhieàu bieän phaùp quan troïng ñeå tröøng trò GV giôùi thieäu veà Roâ-be-spie qua H1 vaø yeâu caàu HS neâu nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa oâng. boïn phaûn caùch maïng, giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu cuûa nhaân daân: xoaù boû moïi nghóa HS: laø “ con ngöôøi khoâng theå mua chuoäc”. GV: Chính quyeàn caùch maïng ñaõ laøm gì ñeå oån vuï cuûa noâng daân ñoái vôùi phong kieán, chia ñònh tình hình vaø nguyeän voïng cuûa nhaân daân? ruoäng ñaát cho noâng daân, quy ñònh giaù caùc GV: 27-7-1794, tö saûn phaûn caùch maïng tieán maët haøng baùn cho daân ngheøo... haønh ñaûo chính..Vì sao coù cuoäc ñaûo chính - Phaùi Gia-coâ-banh cuõng ban haønh leänh toång ñoäng vieân. naøy ? HS: Ngaên chaën caùch maïng tieáp tuïc phaùt trieån - 27-7-1794, tö saûn phaûn caùch maïng ñaûo chính. Caùch maïng keát thuùc. vì sôï ñuïng chaïm ñeán quyeàn lôïi cuûa chuùng. 4. YÙ nghóa lòch söû cuûa cuoäc caùch maïng Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp tö saûn Phaùp cuoái theá kæ XVIII * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà yù nghóa lòch söû cuûa cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp cuoái theá kæ XVIII GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== * Toå chöùc thöïc hieän: - Ñaõ laät ñoå ñöôïc cheá ñoä phong kieán, ñöa HS: Thaûo luaän : Vì sao noùi caùch maïng tö saûn giai caáp tö saûn leân caàm quyeàn, môû ñöôøng Phaùp laø caùch maïng trieät ñeå nhaát ? cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån. GV: Caùch maïng tö saûn Phaùp coù nhöõng haïn - Quaàn chuùng nhaân daân laø löïc löôïng chuû cheá gì ? yeáu ñöa caùch maïng ñaït tôùi ñænh cao vôùi HS: Chöa ñaùp öùng ñöôïc nhöõng…phong kieán. neàn chuyeân chính daân chuû Gia-coâ-banh. GV sô keát baøi: Caùch maïng Phaùp 1789 laø cuoäc caùch maïng tö saûn trieät ñeå nhaát. Tuy coù nhieàu haïn cheá, nhöng Caùch maïng Phaùp 1789 ñaõ ñeå laïi nhieàu baøi hoïc, kinh nghieäm. 4. Cuûng coá GV nhaéc laïi nhöõng noäi dung chính cuûa baøi. 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp 2 trong SGK. - Xem tröôùc phaàn I/baøi 3, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. ================================================= TUẦN 03 TIẾT 05 Ngày soạn: 31/08/2014 Ngày dạy: 01/09/2014 Baøi 3 CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI I. CAÙCH MAÏNG COÂNG NGHIEÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Caùch maïng coâng nghieäp noå ra khôûi ñaàu ôû Anh vaø nhanh choùng lan roäng ra caùc nöôùc Phaùp, Ñöùc vaø caùc nöôùc tö baûn khaùc. - Noäi dung vaø heä quaû cuûa cuoäc caùch maïng coâng nghieäp. 2. Kó naêng Khai thaùc keânh hình, keânh chöõ SGK, phaân tích söï kieän ñeå ruùt ra keát luaän, nhaän ñònh ñeå lieân heä thöïc teá. 3. Tö töôûng - Söï aùp böùc, boùc loät cuûa chuû nghóa tö baûn ñaõ gaây neân bao ñau khoå cho nhaân daân lao ñoäng treân toaøn theá giôùi. - Nhaân daân lao ñoäng thöïc söï laø ngöôøi saùng taïo, chuû nhaân cuûa caùc thaønh töïu kó thuaät, saûn xuaát. II. THIEÁT BÒ Söu taàm tranh aûnh, chuaån bò baûng phuï. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 10 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ: Em haõy neâu yù nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng tö saûn Phaùp cuoái theá kæ XVIII. 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Ñaåy maïnh söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát laø con ñöôøng taát yeáu ôû taát caû caùc nöôùc tieán leân chuû nghóa tö baûn.Nhöng phaùt trieån saûn xuaát baèng caùch naøo? Tieán haønh caùch maïng coâng nghieäp coù giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà ñoù khoâng? Chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc moät soá phaùt minh lôùn trong caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Quan saùt hình 12, 13, em haõy cho bieát caùch saûn xuaát vaø naêng suaát lao ñoäng khaùc nhau ra sao? GV: Theo em, ñieàu gì seõ xaûy ra trong ngaønh deät cuûa Anh khi maùy keùo sôïi Gien-ni ñöôïc söû duïng roäng raõi? HS: Thuùc ñaåy naêng suaát lao ñoäng trong ngaønh deät, ñoøi hoûi tieáp tuïc caûi tieán, phaùt minh maùy moùc. GV: Khi maùy keùo sôïi Gien-ni ñöôïc söû duïng roäng raõi daãn ñeán tình traïng thöøa sôïi, sôïi dö thöøa ñoøi hoûi phaûi caûi tieán loaïi maùy naøo? GV: Vì sao maùy moùc ñöôïc söû duïng roäng raõi trong giao thoâng vaän taûi ? HS: Nhu caàu chuyeån nguyeân vaät lieäu, haøng hoaù. GV: Keát quaû cuoäc caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh ? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoâng 3: Caû lôùp GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh - Theá kæ XVIII, Anh laø nöôùc ñaàu tieân treân theá giôùi tieán haønh caùch maïng coâng nghieäp vôùi vieäc phaùt minh ra maùy moùc trong ngaønh deät. - Naêm 1764, Gieâm Ha-gri-vô saùng cheá ra maùy keùo sôïi Gien-ni. - Naêm 1769, AÙc-crai-tô phaùt minh ra maùy keùo sôïi chaïy baèng söùc nöôùc. - Naêm 1785, Caùc-rai cheá taïo ra maùy deät. - Naêm 1784, Gieâm Oaùt phaùt minh ra maùy hôi nöôùc. - Keát quaû: Töø saûn xuaát nhoû thuû coâng sang saûn xuaát lôùn baèng maùy moùc. Anh trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån nhaát theá giôùi. 2. Caùch maïng coâng nghieäp ôû Phaùp, Ñöùc ( Giảm tải- không dạy) 3. Heä quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp Trang 11 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc heä quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp. * Toå chöùc thöïc hieän: GV höôùng daån HS tìm hieåu H 17,18. GV: Caùch maïng coâng nghieäp ñaõ laøm thay ñoåi boä maët cuûa caùc nöôùc tö baûn nhö theá - Laøm thay ñoåi boä maët caùc nöôùc tö baûn. naøo? HS: Döïa vaøo SGK traû lôøi GV: Heä quaû quan troïng nhaát cuûa caùch maïng - Hình thaønh hai giai caáp tö saûn vaø voâ saûn maâu thuaãn vôùi nhau. coâng nghieäp veà maët xaõ hoäi laø gì? HS: Traû lôøi 4. Cuûng coá - Neâu keát quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh. - Heä quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp : Laäp baûng thoáng keâ caùc caûi tieán phaùt minh quan troïng trong ngaønh deät ôû Anh theo thöù töï thôøi gian. - Xem tröôùc phaàn II/Baøi 3, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. TUẦN 03 TIẾT 06 ================================================= Ngày soạn: 03/09/2014 Ngày dạy: 06/09/2014 Baøi 3 CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI (Tieáp theo) II. CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc Giuùp HS naém ñöôïc sang theá kæ XIX chuû nghóa tö baûn ñaõ ñöôïc xaùc laäp treân phaïm vi theá giôùi. 2. Kó naêng Khai thaùc noäi dung,söû duïng keânh hình,phaân tích söï kieän ñeå ruùt ra keát luaän. 3. Tö töôûng Nhaän thöùc ñöôïc söï boùc loät cuûa chuû nghóa tö baûn. II. THIEÁT BÒ - Löôïc ñoà khu vöïc Mó La tinh ñaàu theá kæ XIX - Tranh aûnh trong SGK III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 12 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Em haõy neâu nhöõng caûi tieán phaùt minh quan troïng trong ngaønh deät ôû Anh. Cuoäc caùch maïng coâng nghieäp ñaõ mang laïi heä quaû gì ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Böôùc sang theá kæ XIX do söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa kinh teá tö baûn chuû nghóa, phong traøo daân toäc ôû caùc nöôùc AÂu, Mó ngaøy caøng daâng cao, taán coâng maïnh meõ vaøo thaønh trì cuûa xaõ hoäi phong kieán, xaùc laäp chuû nghóa tö baûn treân phaïm vi theá giôùi,taïo ñieàu kieän cho chuû nghóa tö baûn môû roäng xaâm chieám thuoäc ñòa.Chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: GV: Caùch maïng ôû Ñöùc, I-ta-li-a, Nga hình thöùc khaùc nhau song coù ñieåm gì chung? Vì sao? HS: ñeàu môû ñöôøng cho chuû nghóa tö baûn phaùt trieån- laø nhöõng cuoäc caùch maïng tö saûn. GV: Vôùi söï thaéng lôïi cuûa caùc cuoäc caùch maïng tö saûn theá kæ XIX, chuû nghóa tö baûn ñaõ xaùc laäp treân phaïm vi theá giôùi. Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc söï baønh tröôùng cuûa caùc nöôùc tö baûn ôû caùc nöôùc AÙ, Phi. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Vì sao caùc nöôùc phöông Taây ñaåy maïnh vieäc xaâm chieám thuoäc ñòa? HS: Traû lôøi GV: Ñoái töôïng xaâm löôïc cuûa tö baûn phöông Taây ? HS: AÁn Ñoä, Trung Quoác, Ñoâng Nam AÙ. GV: Keát quaû cuûa quaù trình xaâm löôïc? HS: Traû lôøi GV sô keát baøi: Caùch maïng tö saûn laàn löôït noå ra ôû nhieàu nöôùc AÂu-Mó, ñaùnh ñoå cheá ñoä KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Caùc cuoäc caùch maïng tö saûn theá kæ XIX a. ÔÛ Mó La-tinh b. ÔÛ chaâu AÂu (Giảm tải – không dạy) GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 13 2. Söï xaâm löôïc cuûa tö baûn phöông Taây ñoái vôùi caùc nöôùc AÙ, Phi a. Nguyeân nhaân: Nhu caàu veà nguyeân lieäu, thò tröôøng trôû neân caáp thieát, khieán caùc nöôùc tö baûn phöông Taây ñaåy maïnh vieäc xaâm löôïc ñoái caùc nöôùc AÙ. Phi. b. Keát quaû: Haàu heát caùc nöôùc chaâu AÙ, Phi ñeàu trôû thaønh thuoäc ñòa hoaëc phuï thuoäc cuûa chuû nghóa thöïc daân phöông Taây. Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== phong kieán vaø xaùc laäp chuû nghóa tö baûn. 4. Cuûng coá GV nhaéc laïi nhöõng noäi dung chính cuûa baøi. 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laäp baûng thoáng keâ caùc nöôùc thuoäc ñòa cuûa thöïc daân phöông Taây ôû theá kæ XV theá kæ XIX. - Xem tröôùc baøi môùi, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. TUẦN 04 TIẾT 07 ================================================= Ngày soạn: 06/09/2014 Ngày dạy: 8/09/2014 Baøi 4 PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC I. PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN NÖÛA ÑAÀU THEÁ KÆ XIX I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân daån ñeán phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân. Hình thöùc daáu tranh ban ñaàu: ñaäp phaù maùy moùc vaø baõi coâng trong ñaàu theá kæ XIX. - Keát quaû cuûa phong traøo ñoù. 2. Kó naêng Phaân tích, nhaän ñònh veà quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo. 3. Tö töôûng Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keùt ñaáu tranh choáng aùp böùc boùc loät cuûa giai caáp coâng nhaân. II. THIEÁT BÒ Tranh aûnh trong SGK III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Vì sao caùc nöôùc tö baûn phöông Taây ñaåy maïnh vieäc xaâm chieám thuoäc ñòa ? Keát quaû cuûa quaù trình xaâm löôïc ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi Söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa chuû nghóa tö baûn caøng khoeùt saâu theâm maâu thuaãn giöõa 2 giai caáp tö saûn vaø voâ saûn. Ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn ñoù, giai caáp voâ saûn ñaõ tieán haønh cuoäc ñaáu tranh nhö theá naøo ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung cuûa baøi. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT 1. Phong traøo ñaäp phaù maùy moùc vaø baõi coâng Trang 14 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== * Toå chöùc thöïc hieän: a. Nguyeân nhaân GV: Vì sao ngay töø luùc môùi ra ñôøi, giai caáp Coâng nhaân bò boùc loät naëng neà, phaûi lao coâng nhaân ñaõ choáng giai caáp tö saûn ? ñoäng naëng nhoïc trong nhieàu giôø, tieàn löông HS: Traû lôøi thaáp. HS Quan saùt H24 SGK vaø nhaän xeùt veà lao ñoäng cuûa treû em trong haàm moû. GV: Vì sao giôùi chuû laïi thích söû duïng lao ñoäng treû em? HS: Suy nghó traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp GV: Coâng nhaân ñaáu tranh baèng nhöõng hình thöùc naøo ? HS: Traû lôøi GV: Vì sao coâng nhaân laïi ñaäp phaù maùy moùc? b. Hình thöùc ñaáu tranh HS: Nhaän thöùc thaáp, töôûng nhaàm laø maùy moùc Ñaäp phaù maùy moùc, ñoát coâng xöôûng, baõi laøm cho hoï khoå. coâng. GV Trong quaù trình ñaáu tranh, giai caáp coâng nhaân ñaõ thaønh laäp coâng ñoaøn. HS ñoïc phaàn chöõ nhoû ñeå hieåu veà toå chöùc coâng ñoaøn. c. Keát quaû: Thaønh laäp caùc coâng ñoaøn. Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/Caû lôùp 2. Phong traøo coâng nhaân trong nhöõng naêm GV: Neâu nhöõng phong traøo ñaáu tranh tieâu 1830-1840 bieåu cuûa coâng nhaân Phaùp, Ñöùc, Anh ? - 1831, coâng nhaân deät tô ôû Li-oâng (Phaùp) HS: Traû lôøi khôûi nghóa ñoøi taêng löông, giaûm giôø laøm. HS quan saùt H25 - 1844, coâng nhaân deät vuøng Sô-leâ-din (Ñöùc) GV: Keát quaû, yù nghóa nhö theá naøo? khôûi nghóa, choáng söï haø khaéc cuûa giôùi chuû. HS: Traû lôøi - 1836-1847, “Phong traøo Hieán chöông” ôû GV: Vì sao phong traøo noå ra maïnh meõ nhöng Anh. khoâng thaéng lôïi? * Keát quaû: ñeàu thaát baïi HS: Thieáu toå chöùc laõnh ñaïo, chöa coù ñöôøng * YÙ nghóa: ñaùnh daáu söï tröôûng thaønh cuûa loái chính trò, lí luaän caùch maïng ñuùng ñaén. phong traøo coâng nhaân quoác teá, taïo ñieàu kieän cho söï ra ñôøi cuûa lí luaän caùch maïng. 4. Cuûng coá *Baøi taäp: Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñaàu caâu maø em cho laø ñuùng nhaát veà söï thaát baïi cuûa phong traøo coâng nhaân nöõa ñaàu theá kæ XIX A. Do thieáu löông thöïc, vuõ khí. B. Chöa xaùc ñònh ñöôïc keû thuø. GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 15 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== C. Thieáu toå chöùc laõnh ñaïo, chöa coù ñöôøng loái chính trò, lí luaän caùch maïng ñuùng ñaén. D. Giai caáp tö saûn coøn maïnh deã ñaøn aùp phong traøo. 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp: Toùm taét phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân vaøo nhöõng naêm 1830-1840. - Xem tröôùc phaàn II cuûa baøi 4, söu taàm tranh aûnh, maãu chuyeän veà Caùc Maùc, AÊng-ghen. TUẦN 04 TIẾT 08 ================================================= Ngày soạn: 09/09/2014 Ngày dạy: 11/09/2014 Baøi 4 PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC (Tieáp theo) I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - C.Maùc, AÊng-ghen vaø söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa Maùc. - Vai troø cuûa chuû nghóa Maùc vaø AÊng-ghen ñoái vôùi phong traøo coâng nhaân quoác teá 18481870. 2. Kó naêng Bieát phaân tích nhaän ñònh veà quaù trình phaùt trieån cuûa phong traoø coâng nhaân vaøo theá kæ XIX. Böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc vaên kieän lòch söû-Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn. 3. Tö töôûng Loøng bieát ôn caùc nhaø saùng laäp ra chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc. Giaùo duïc tinh thaàn quoác teá chaân chính, tinh thaàn ñoaøn keát ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân. II. THIEÁT BÒ Chaân dung, tranh aûnh veà Maùc, AÊng-ghen. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ Neâu caùc söï kieän chuû yeáu cuûa phong traøo coâng nhaân chaâu AÂu (1830-1840). Keát quaû, yù nghóa cuûa phong traøo coâng nhaân ? 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Söï thaát baïi cuûa phong traøo coâng nhaân chaâu AÂu nöûa ñaàu theá kæ XIX ñaët ra yeâu caàu phaûi coù lí luaän caùch maïng soi ñöôøng. Vaäy söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa Maùc coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù cuûa phong traøo coâng nhaân ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT II. SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA Trang 16 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== GV: Trình baøy vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï MAÙC ( hướng dẫn đọc thêm) nghieäp cuûa Maùc vaø Aêng-ghen. 1. Maùc vaø AÊng-ghen GV: Giôùi thieäu chaân dung Maùc vaø AÊng-ghen. GV: Ñieåm gioáng nhau trong tö töôûng cuûa - Caùc Maùc sinh naêm 1818 ôû Tô-ri-ô (Ñöùc). Maùc vaø AÊng ghen laø gì? - AÊng-ghen sinh naêm 1820 ôû Baùc-men HS: Suy nghó traû lôøi (Ñöùc). Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân/Caû lôùp * Toå chöùc thöïc hieän: GV: "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi chính nghóa" 2. "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn" caûi toå thaønh "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng vaø"Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn" saûn" Ñaây laø chính ñaûng Ñoäc laäp ñaàu tieân cuûa a. "Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn": laø chính Ñaûng ñoäc laäp ñaàu tieân cuûa giai caáp voâ giai caáp voâ saûn quoác teá. GV: Giôùi thieäu hình 28. Noäi dung chuû yeáu saûn quoác teá. cuûa Tuyeân ngoân ? HS: Traû lôøi GV: Söï ra ñôøi cuûa Tuyeân ngoân Ñaûng Coäng saûn coù yù nghóa gì ? HS: Ñaây laø vaên kieän quan troïng, laø nhöõng luaän ñieåm cô baûn veà söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi b. "Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn”: vaø caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa. - Thaùng 2-1848, Maùc vaø Aêng-ghen coâng boá cöông lónh "Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn". - Noäi dung: + Khaúng ñònh söï thay ñoåi cuûa cheá ñoä xaõ hoäi trong lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø do söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát. + Ñaáu tranh giai caáp laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. + Giai caáp coâng nhaân coù söù maïng lòch söû laø Hoaït ñoäng 3: Caù nhaân “ngöôøi ñaøo moà choân chuû nghóa tö baûn”. * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc vaøi neùt veà phong traøo coâng 3. Phong traøo coâng nhaân töø naêm 1848 ñeán nhaân töø naêm 1848 ñeán naêm 1870 vaø Quoác teá naêm 1870 - Quoác teá thöù nhaát a. Phong traøo coâng nhaân töø naêm 1848 ñeán thöù nhaát. naêm 1870 * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Phong traøo coâng nhaân töø naêm 1848 ñeán - Ngaøy 23-6-1848, ÔÛ Phaùp, coâng nhaân vaø naêm 1870 coù neùt gì noåi baät ? nhaân daân lao ñoäng Pa-ri laïi khôûi nghóa vuõ HS: Traû lôøi GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 17 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== GV: Quoác teá thöù nhaát ñöôïc thaønh laäp nhö theá trang. naøo ? - ÔÛ Ñöùc, coâng nhaân vaø thôï thuû coâng noåi daäy HS quan saùt hình 29 ñeå bieát ñöôïc leã thaønh ñaáu tranh. laäp Quoác teá thöù nhaát. b. Quoác teá thöù nhaát GV: Hoaït ñoâng chuû yeáu cuûa quoác teá thöù nhaát - Ngaøy 28-9-1864, Quoác teá thöù nhaát ñöôïc ? thaønh laäp. GV: Söï ra ñôøi vaø hoaït ñoäng cuûa Quoác teá thöù - Hoaït ñoäng: Truyeàn baù chuû nghóa Maùc. nhaát coù yù nghóa gì ? - YÙ nghóa: Thuùc ñaåy phong traøo coâng nhaân HS: Traû lôøi quoác teá phaùt trieån tích cöïc, töï giaùc. 4. Cuûng coá - Trình baøy vaøi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Maùc vaø AÊng-ghen. - Hoaït ñoäng chuû yeáu vaø yù nghóa cuûa Quoác teá thöù nhaát ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ. - Xem tröôùc baøi sau:" Coâng xaõ Pa-ri 1871", traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. ================================================= TUẦN 05 Ngày soạn: 12/09/2014 TIẾT 09 Ngày dạy: 15/09/2014 Chöông II CAÙC NÖÔÙC AÂU - MÓ CUOÁI THEÁ KÆ XIX - ÑAÀU THEÁ KÆ XX Baøi 5 COÂNG XAÕ PARI 1871 I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Coâng xaõ Pa-ri; cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18-3-1871 thaéng lôïi. - Moät soá chính saùch quan troïng cuûa Coâng xaõ Pa-ri. 2. Kó naêng Reøn luyeän kó naêng trình baøy,phaân tích moät soá röï kieän lòch söû. Lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc vôùi thöïc teá cuoäc soáng. 3. Tö töôûng Giaùo duïc hoïc sinh nieàm tin vaøo laõnh ñaïo,quaûn lí nhaø nöôùc cuûa giai caáp voâ saûn,chuû nghóa anh huøng caùch maïng,loøng caêm thuø ñoái vôùi giai caáp boùc loät. II. THIEÁT BÒ - Sô ñoà boä maùy hoäi ñoàng coâng xaõ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC 1. OÅn ñònh lôùp 2. Kieám tra baøi cuõ - Neâu nhöõng noäi dung chính cuûa Tuyeân ngoân Ñaûng Coäng saûn. - Hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa Quoác teá thöù nhaát ? GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 18 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== 3. Baøi môùi a. Giôùi thieäu baøi môùi Bò ñaøn aùp ñaãm maùu trong phong traøo caùch maïng 1848, song giai caáp voâ saûn Phaùp ñaõ tröôûng nhanh choùng vaø tieán haønh cuoäc ñaáu tranh quyeát lieät choáng laïi giai caáp tö saûn ñöa ñeán söï ra ñôøi cuûa coâng xaõ Pa-ri- nhaø nöôùc kieåu môùi ñaàu tieân cuûa giai caáp voâ saûn.Vaäy coâng xaõ Pari ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo? Vì sao coâng xaõ Pari ñöôïc coi laø nhaø nöôùc kieåu môùi? Chuùng ta seõ giaûi quyeát vaán ñeà naøy qua baøi hoïc hoâm nay. b. Noäi dung baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa Coâng xaõ Pa-ri. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Nhaèm giaûm nheï…laøm tuø binh. Tröôùc tình hình ñoù, nhaân daân Pa-ri ñaõ laøm gì ? GV: Khi quaân Phoå keùo vaøo nöôùc Phaùp vaø bao vaây Pa-ri, thaùi ñoä cuûa chính phuû tö saûn vaø nhaân daân nhö theá naøo? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân/Caû lôùp * Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït: HS caàn naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18/3/1871 vaø söï ra ñôøi cuûa Coâng xaõ Pa-ri. * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Nguyeân nhaân naøo ñöa ñeán cuoäc khôûi nghóa? GV: Duøng löôïc ñoà coâng xaõ Pa- ri ñeå trình baøy dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa 18-3-1871. GV: Em haõy cho bieát Coâng xaõ Pa-ri ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo ? HS: Traû lôøi Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân * Toå chöùc thöïc hieän: GV: Söû duïng H30 höôùng daãn HS tìm hieåu boä maùy Hoäi ñoàng Coâng xaõ. Em coù nhaän xeùt I. SÖÏ THAØNH LAÄP COÂNG XAÕ PA-RI 1. Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa coâng xaõ Pa-ri - Maâu thuaãn trong nöôùc, Phaùp tuyeân chieán vôùi Phoå. - 4/9/1870, nhaân daân Pa-ri ñöùng leân khôûi nghóa. Chính quyeàn cuûa Na-poâ-leâ-oâng III bò laät ñoå, thaønh laäp “Chính phuû veä quoác”. - Chính phuû tö saûn heøn nhaùt, voäi vaøng xin ñình chieán - Quaàn chuùng nhaân daân ñöùng leân quyeát chieán ñaáu baûo veä Toå quoác. GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử 2. Cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18/3/1871. Söï thaønh laäp coâng xaõ. a. Cuoäc khôûi nghóa ngaøy 18/3/1871 - Nguyeân nhaân: Maâu thuaãn giöõa chính phuû tö saûn vôùi nhaân daân ngaøy gay gaét. - Dieãn bieán: Ngaøy 18-3-1871, Chi-e cho quaân ñaùnh uùp ñoàn Moâng-maùc nhöng ñaõ thaát baïi. Nhaân daân nhanh choùng laøm chuû Pa-ri. b. Söï thaønh laäp Coâng xaõ - Ngaøy 26-3-1871, tieán haønh baàu cöû Hoäi ñoàng Coâng xaõ. II. TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY VAØ CHÍNH SAÙCH CUÛA COÂNG XAÕ PA-RI (đọc thêm) - Toå chöùc boä maùy: + Cô quan cao nhaát cuûa Nhaø nöôùc laø Hoäi ñoàng Coâng xaõ, coù nhieäm vuï ban boá phaùp luaät Trang 19 Trường THCS Hoàng Hoa Thám === Giáo Án Lịch sử Khối 8===Năm Học 2014 - 2015 =============================================================== gì veà boä maùy Hoäi ñoàng coâng xaõ? vaø laäp ra caùc uyû ban. GV: Caên cöù vaøo ñaâu ñeû khaúng ñònh coâng xaõ - Chính saùch cuûa Coâng xaõ: Pa-ri laø nhaø nöôc kieåu môùi? + Ra saéc leänh giaûi taùn quaân ñoäi vaø boä maùy HS: Traû lôøi caûnh saùt cuûa tö saûn. + Taùch nhaø thôø ra khoûi hoaït ñoäng cuûa nhaø nöôùc, quy ñònh tieàn löông toái thieåu, thöïc hieän giaùo duïc baét buoäc khoâng ñoùng hoïc phí, quy Hoaït ñoäng 1 : Caû lôùp HS: Quan saùt H31 vaø neâu nhaän xeùt veà cuoäc ñònh giaù baùn baùnh mì… III. NOÄI CHIEÁN ÔÛ PHAÙP. YÙ NGHÓA chieán ñaáu cuûa caùc chieán só coâng xaõ. GV: Coâng xaõ Pari thaát baïi nhöng coù yù nghóa LÒCH SÖÛ CUÛA COÂNG XAÕ PA-RI (đọc thêm) gì ? HS: Traû lôøi 1. Noäi chieán Phaùp GV sô keát baøi: Cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp - Töø 20/5 ñeán 28/5/1871, Chi-e cho quaân taán voâ saûn ñöa ñeán thaéng lôïi cuûa caùch maïng coâng thaønh phoá Pa-ri. 18-3-1871, thaønh laäp coâng xaõ Pa-ri. Coâng - Caùc chieán só Coâng xaõ ñaõ chieán ñaáu, hi sinh. xaõ Pa-ri laø nhaø nöôùc kieåu môùi.Tuy thaát baïi 2. YÙ nghóa lòch söû vì bò ñaøn aùp daõ man vaø do nhöõng nguyeân - Coâng xaõ laø hình aûnh thu nhoû cuûa moät cheá nhaân chuû quan, song Coâng xaõ Pa-ri coù yù ñoä xaõ hoäi môùi, ñem laïi moät töông lai toát ñeïp cho nhaân daân lao ñoäng. nghóa lòch söû to lôùn. 3. Baøi hoïc - Phaûi coù ñaûng caùch maïng chaân chính laõnh ñaïo. - Phaûi thöïc hieän lieân minh coâng noâng vaø kieân quyeát traán aùp keû thuø. 4. Cuûng coá - Vì sao noùi coâng xaõ Pa-ri laø nhaø nöôùc kieåu môùi ? - YÙ nghóa lòch söû cuûa coâng xaõ Pa-ri ? 5. Daën doø - Hoïc baøi cuõ, laäp nieân bieåu nhöõng söï kieän cô baûn cuûa coâng xaõ Pa-ri. - Xem tröôùc baøi môùi, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. TUẦN 05 TIẾT 10 ================================================= Ngày soạn: 14/09/2014 Ngày dạy: 16/09/2014 Baøi 6 CAÙC NÖÔÙC ANH, PHAÙP, ÑÖÙC, MÓ CUOÁI THEÁ KÆ XIX - ÑAÀU THEÁ KÆ XX I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc GVTH: Đoàn Minh Tuấn === Tổ: Văn –Sử Trang 20
- Xem thêm -