Tài liệu Giáo án lịch sử 8 cả năm 2014-2015

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI CAÄN ÑAÏI TÖØ GIÖÕA THEÁ KYÛ XVI – 1917 Phaàn I Chöông I Tuaàn 1- tieát 1+2 Baøi 1 Lôùp Lôùp Lôùp THÔØI KYØ XAÙC LAÄP CUÛA CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN NHÖÕNG CUOÄC CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN ÑAÀU TIEÂN A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân dieãn bieán tính chaát yù nghóa lòch söû cuûa caùc cuoäc caùch maïng tö saûn (CMTS). CMTS Haø Lan theá kæ XVI. CMTS Anh giöõa theá kæ XVII. Chieán tranh giaøng ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Myõ vaø söï thaønh laäp hôïp chuûng quoác Chaâu Mó - Naém ñöôïc khaùi nieäm "Caùch Maïng Tö Saûn" 2. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñuùng vai troø cuûa quaàn chuùng noâng daân trong caùc cuoäc CMTS - Nhaän thöùc ñuùng veà chuû nghóa tö baûn (CNTB) coù maët tieán boä hôn xaõ hoäi phong kieán vaø maët haïn cheá cuûa noù 3. Kyõ naêng - Söû duïng tranh aûnh, baûn ñoà lòch söû - Chuû ñoäng hoïc taäp giaûi quyeát caùc vaán ñeà trong baøi B - Ñoà duøng daïy hoïc Baûn ñoà theá giôùi, SGK, Tö lieäu tham khaûo… C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ: Giôùi thieäu sô löôïc chöông trình lòch söû 8 . 3.Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Trong loøng cheá ñoä phong kieâùn suy yeáu ñaõ naåy sinh vaø böôùc ñaàu phaùt trieån neàn saûn xuaát cuûa CNTB, daãn tôùi maâu thuaãn ngaøy caøng taêng giöõa phong kieán vôùi tö saûn vaø caùc taàng lôùp nhd lao ñoäng. Töø ñoù daãn tôùi moät cuoäc CM môùi noå ra. b. Noäi dung : Tuaàn I Tieát1: I - SÖÏ BIEÁN ÑOÅI TRONG KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÂY AÂU THEÁ KÆ XVI - XVII CUOÄC CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN ÑAÀU TIEÂN Hoaït ñoäng daïy hoïc Ghi baûng HS quan saùt baûn ñoà: 1. Moät neàn saûn xuaát môùi ra ñôøi: Xaùc ñònh vò trí ñòa lyù cuûa vuøng Nedeclan vaø Anh. Naèm ven bieån thuaän lôïi veà giao thoâng thuûy: (Höôùng Daãn Ñoïc theâm) Nedeclan vaø Anh coù ñieàu kieän thuaän lôïi cho kinh teá - Kinh teá : haøng hoùa phaùt trieån, ñaây laø 1 trong nhöõng ñieàu kieän Vaøo tk XV ôû Taây Aâu xuaát hieän caùc xöôûng ñeät cho neàn saûn xuaát môùi tö baûn chuû nghóa (TBCN) vaûi,luyeän kim, naáu ñöôøng… coù thueâ möôùn nhieàu 1 of 128 µ Haõy neâu nhöõng bieåu hieän môùi veà kinh teá, xaõ hoäi ôû Taây Aâu trong caùc theá kæ 15 – 17 ? Neàn saûn xuaát TBCN ra ñôøi trong loøng cheá ñoä phong kieán nhaân coâng. µ Taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi cuûa neàn saûn xuaát môùi nhö theá naøo? + Laøm xuaát hieän caùc taàng lôùp xaõ hoäi môùi + Laøm xuaát hieän caùc maâu thuaãn môùi - Keát luaän nhöõng maâu thuaãn môùi ñeán CM - Xaõ hoäi: xuaát hieän caùc taàng lôùp môùi nhö tö saûn vaø voâ saûn maâu thuaån vôùi cheá ñoä pk gay gaét. Tích Hôïp: GV treo löôïc ñoà theá giôùi vaø giôùi thieäu vuøng ñaát Neâñeùc- lan. µ Vì sao nhaân daân Ne-ñec-lan noåi daäy ñaáu tranh? 2. Cuoäc caùch maïng HAØ LAN theá kæ XVI: a. Nguyeân nhaân: - TK XVI, kinh teá Neâ-ñec-lan phaùt trieån maïnh, nhöng bò vöông quoác Taây Ban Nha ngaên caûn söï phaùt trieån naøy. - chính saùch cai trò haø khaéc cuûa PK Taây Ban Nha. b. Dieãn Bieán: µ Trình baøy dieãn bieán cuoäc CMHL ? Nd Neâ- ñeùc- lan nhieàu laàn noåi daäy nhöng bò ñaøn aùp daãm maùu ( 8/1566). Ñeán 1581, caùc tænh mieàn baéc Neñeùc – lan thaønh laäp nöôùc coäng hoaø vôùi teân laø Caùc tænh lieân hieäp (veà sau goïi laø Haø Lan ) Cuoäc ñaáu tranh keùo daøi ñeán naêm 1648. Haø Lan ñöôïc giaûi phoùng, taïo ñieàu kieän cho CNTB phaùt trieån µ söï thaéng lôïi CM Haø lan mang laïi yù nghóa nhö theá naøo? Gv cho hs thaûo luaän : µ Vì sao ñaây laø cuoäc CM daàu tieân ? Hs thaûo luaän traû lôøi. Gv choát laïi: Vì ñaõ ñaùnh ñoã cheá ñoä phong kieán,xaây döïng moät xaõ hoäi tieán boä hôn. CMTS : Ñaây laø cuoäc CM do giai caáp TS laõnh ñaïo, nhaèm ñaùnh ñoå CÑPK ñaõ loãi thôøi, môû ñöôøng cho CNTB phaùt trieån. - nhieàu cuoäc ñaáu tranh nhaân daân Ne.dec.lan dieãn ra., ñænh cao laø naêm 1566 - N1581 caùc tænh lieân hieäp thaønh laäp - N1648 neàn ñoäc laäp Neâ-ñec-lan ñöôïc coâng nhaän. Caùch maïng keát thuùc c. YÙ nghóa: laø cuoäc caùch maïng ñaàu tieân treân theá giôùi, laät ñoå aùch thoáng trò thöïc daân, môû ñöôøng CNTB phaùt trieån. II - CMTS Anh giöõa theà kæ XVII 1. Söï phaùt trieån cuûa CNTB ôû Anh µ Nhöõng bieåu hieän söï phaùt trieån cuûa CNTB ôû Anh? - Quan heä saûn xuaát TBCN phaùt trieån maïnh ôû Anh. + Caùc coâng tröôøng thuû coâng roäng lôùn Nhieàu coâng tröôøng thuû coâng: luyeän kim, cô khí, deät + Thöông nghieäp vaø noâng nghieäp kinh doanh theo len daï…. Ra ñôøi. Trong ñoù, Luaân Ñoân trôû thaønh höôùng TBCN trung taâm coâng nghieäp, thöông maïi, taøi chính lôùn + Nhöõng phaùt minh môùi veà kæ thuaät ñöôïc öùng duïng nhaát nöôùc Anh. vaøo sx 2 of 128 µ Tình hình XH nöôùc Anh theá kæ XVII coù nhöõng thay ñoåi cô baûn gì?(xuaát hieän taàng lôùp quyù toäc môùi) Tích Hôïp: Vì sao coù naïn raøo ñaát? Haäu quaõ µ Taàng lôùp TS Anh goàm: TS vaø quí toäc môùi (Giaûi thích quí toäc môùi) µ Söï phaùt trieån cuûa CBTN ôû Anh ñaõ taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi Anh nhö theá naøo? + Xuaát hieän maâu thuaãn giöõa Vua vaø Quoác Hoäi phong kieán vaø noâng daân µ Keát quaû  buøng noå CM µ CM Anh buøng noå nhö theá naøo? GV coù theå töôøng thuaät: GV: giôùi thieâu ñoâi neùt Croâm oen . µsau khi quaân quoác hoäi ñaùnh baïi nhaø vua, tình hình nöôùc Anh nhö theá naøo?(chuyeån sang cheá ñoä coäng hoøa) µ Sau khi Sac-lô I bò xöû töû, taïi sao CM Anh vaãn chöa chaám döùt? - Xaõ hoäi : + Nhieàu quyù toäc vöøa vaø nhoû chuyeån sang kinh doanh theo loái tö baûn baèng caùch “raøo ñaát cöôùp ruoäng” . trôû thaønh taàng lôùp quyù toäc môùi. + xuaát hieän nhöõng maâu thuaãn gay gaét giöõa TS, quyù toäc môùi vôùi cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá  tieán haønh CMTS 2. Tieán trình CM (Höôù n g Daã n Ñoï c theâ m ) a. Giai ñoaïn I: (1642 - 1648) - N1640 quoác hoäi ñöôïc trieäu taäp, nhaèm thoâng qua nhieàu thöù thueá môùi. Nhöng nhaân daân kòch lieät phaûn ñoái. - 8/1642 noäi chieán buøng noå, Croâm oen chæ huy quaân quoác hoäi ñaùnh baïi nhaø vua. Saùc-lô I bò baét. b. Giai ñoaïn II (1649-1688) - 30-1-1649, Saùc-lô I bò xöû töû, Anh trôû thaønh nöôùc Coäng Hoøa. - Song quyeàn lôïi nhaân daân khoâng ñöôïc thöïc hieän - Quí toäc môùi,TS thoûa hieäp PK ñöa Vin-hem OÂ-rangiô leân ngoâi, cheá ñoä quaân chuû laäp hieán thieát laäp.CM keát thuùc µ Cheá ñoä quaân chuû laäp hieán (QCLH) + GV giaûi thích: Quân chủ lập hiến là chế độ chính trị của một nhóm trong đó quyền lực của vua bị hạn chế bằng một hiến pháp do Quốc hội (tư sản) định ra. - Töø muïc tieâu, thaønh phaàn vaø keát quaû haõy ruùt ra tính chaát cuûa cuoäc CN Anh ? + Khoâng trieät ñeå chöa xoùa heát phong kieán + Chæ ñem laïi quyeàn lôïi cho TS vaø quí toäc môùi + Quyeàn lôïi cuûa nhaân daân khoâng ñöôïc ñaùp öùng - Cuøng vôùi CM Haø Lan ñaõ môû ñöôøng cho CNTB phaùt trieån GV Cho hs ñoïc caâu noùi Mac vaø noùi leân yù nghóa. 3. yù nghóa CMTS Anh giöõa theá kæ XVII - Môû ñöôøng cho CNTB phaùt trieån maïnh meõ hôn. - Ñaây laø cuoäc caùch maïng khoâng trieät ñeå - Haïn cheá: quyeàn lôïi nhaân daân chöa ñöôïc ñaùp öùng. 4. Cuûng coá: Laäp baûng nieân bieåu CMTS Anh 5. Daën doø: Xem tröôùc phaàn II Nguyeân nhaân  chieán tranh ôû 13 thuoäc ñòa ôû Baéc Myõ vaø keát quaû? RUÙT KINH NGHIEÄM:................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 3 of 128 Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Tuaàn I: Tieát 2: Lôùp Lôùp Lôùp III - CHIEÁN TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA THUOÄC ÑÒA ANH ÔÛ BAÉC MÓ A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Nguyeân nhaân dieãn bieán tính chaát yù nghóa lòch söû cuûa caùc cuoäc caùch maïng tö saûn (CMTS). CMTS Haø Lan theá kæ XVI. CMTS Anh giöõa theá kæ XVII. Chieán tranh giaøng ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Myõ vaø söï thaønh laäp hôïp chuûng quoác Chaâu Mó - Naém ñöôïc khaùi nieäm "Caùch Maïng Tö Saûn" 2. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñuùng vai troø cuûa quaàn chuùng noâng daân trong caùc cuoäc CMTS - Nhaän thöùc ñuùng veà chuû nghóa tö baûn (CNTB) coù maët tieán boä hôn xaõ hoäi phong kieán vaø maët haïn cheá cuûa noù 3. Kyõ naêng - Söû duïng tranh aûnh, baûn ñoà lòch söû - Chuû ñoäng hoïc taäp giaûi quyeát caùc vaán ñeà trong baøi B - Ñoà duøng daïy hoïc Baûn ñoà theá giôùi C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Nguyeân nhaân buøng noå CM ôû Anh? - Vì sao CM Anh khoâng trieät ñeå? 2. Baøi môùi a. Giôùi thieäu : Sau khi nöôùc Anh daõ oån ñònh veø moïi maët thì chính quyeàn Anh tieán haønh xaâm chieám thuoäc ñòa vaø gaây ra nhöõng cuoäc chieán tranh taøn khoác. Ñeå hieåu roõ hôn, chuùng ta cuøng tìm hieåu tieáp muïc III. b. Noäi dung : Hoaït ñoäng daïy hoïc Ghi baûng GV cho hs nhaéc laïi ngöôøi tim ra Chaâu Mó ñaàu tieân. 1. Tình hình caùc thuoäc ñòa, nguyeân nhaân cuûa (Coâ-loâm-boâ) chieán tranh Tích Hôp: Gv cho hs quan saùt baûn ñoà -Xaùc ñònh vò trí 13 thuoäc ñòa Baéc Mó treân löôïc ñoà. µ Chaâu Mó laø vuøng ñaát nhö theá naøo? -Tieàm naêng veà kinh teá : ñaát ñai maøu môû nhieàu khoaùng saûn. 13 thuoäc ñòa naèm ven bôø Ñaïi Taây Döông, coù tieàm naêng thieân nhieân doài daøo - Ñeán theå kæ XVIII, thöïc daân (TD) Anh xaâm chieám, µ Quaù trình hình thaønh thuoäc ñòa töø theá kæ XVII ñeán thieát laäp 13 thuoäc ñòa vaø tieán haønh chính saùch cai theá kæ XVIII? trò. - Neàn kinh teá TBCN ôû thuoäc ñòa phaùt trieån maïnh µVì sao maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác naûy nhöng bò TD Anh kìm haõm  maâu thuaãn ngaøy sinh? caøng gay gaét 4 of 128 µ Nguyeân nhaân tröïc tieáp buøng noå ñaáu tranh? Nhaân daân thuoäc ñòa taán coâng taøu chôû cheø cuûa Anh, nhaèm phaûn ñoái caùc chính saùch cuûa chính quoác µ Dieãn bieán cuoäc chieán tranh giaønh ñoâïc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa ôû Baéc Mó ? Gv : 4/1775, chieán tranh buøng noå, nghóa quan do Oasinh-tôn chæ huy ( giôùi thieäu ñoâi neùt veà oâng : laø 1 chuû noâ giaøu coù, raát gioûi veà quaân söï vaø toå chöùc…) µ Theo em, t/c tieán boä cuûa “ Tuyeân ngoân ñoäc laäp”cuûa Mó theå hieän ôû ñieåm naøo ? (Bình ñaúng, quyeàn löïc cuûa ngöôøi da traéng, quyeàn tö höuõ taøi - Caùc taàng lôùp nhaân daân thuoäc ñòa döôùi söï laõnh ñaïo TS, chuû noâ ñöùng leân ñaáu tranh choáng TD Anh. 2. Dieãn bieán cuoäc chieán tranh (Höôùng Daãn Ñoïc theâm) a. Duyeân côù: - 12/1773 nhaân daân Boâ-xtôn taán coâng taøu chôû cheø ngöôøi Anh. - Töø ngaøy 5-8 ñeán 26-10-1774, hoäi nghi luïc ñòa hôïp ñoøi vua xoùa boû caùc luaät caám voâ lí. b. Dieãn bieán: - 4/1775 chieán tranh buøng noå .Gioùoc-giô Oa-sinhtôn laõnh ñaïo quaân thuoäc ñòa. -N 4-7-1776 , baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp ñöôïc coâng boá, xaùc ñònh quyeàn con ngöôøi vaø thuoäc ñòa. saûn …) µ Vieäc Anh phaûi kyù hieäp öôùc Vecxai coù yù nghóa gì? ( Thuoäc ñòa thoaùt khoûi söï thoáng trò cuûa TD Anh) Khi nöôùc Mó ra ñôøi, ñaõ ban haønh hieán phaùp (1787). Noäi dung : Mó laø nöôùc Coäng hoaø lieân bang, chính quyeàn trung öông taêng cöôøng… Toång thoáng coù quyeàn haønh phaùp, Quoác hoäi ( thöôïng vieän, haï vieän) naém quyeàn laäp phaùp. µ Neâu nhöõng haïn cheá cuûa hieán phaùp 1787? Haïn cheá veà quyeàn dan chuû : - Ngöôøi coù taøi saûn, ñoùng thueá nhieàu môùi ñöôïc öùng cöû vaø baàu cöû. - Phuï nöõ khoâng coù quyeàn baàu cöû. - Noâ leâï da ñen vaø ngöôøi Inñian khoâng coù quyeàn chính trò. Khoâng xoaù boû g/c noâ leä (Vì neáu xoaù boû g/c noâ leä thì giôùi ñòa chuû khoâng uûng hoä cuoäc ñaáu tranh cuûa Oa-sinh-tôn ) µ Vì sao goïi caùch maïng nhaân daân 13 thuoäc ñòa laø CMTS khoâng trieät ñeå?(TS, chuû noâ ñöôïc quyeàn lôïi, NDLÑ khoâng - N17-10-1777 quaân khôûi nghóa thaéng lôùn ôû xa-rato-ga. Anh kí hieäp öôùc Veùc-xai coâng nhaän neàn ñoäc laäp thuoäc ñòa (1783) 3. Keát quaû vaø yù nghóa cuûa cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Myõ - Keát quaû: Anh thöøa nhaän neàn ñoäc laäp 13 thuoäc ñòa vaø hôïp chuùng quoác Mó ra ñôøi. N1787 Mó ban haønh hieán phaùp, thieát laäp cheá ñoä coäng hoøa lieân bang, do toång thoáng ñöùng ñaàu. - YÙ nghóa: laø cuoäc CMTS theå hieän nhieäm vuï giaûi phoùng daân toäc, môû ñöôøng cho CBTN phaùt trieån. Tuy nhieân ñaây laø cuoäc caùch maïng Ts khoâng trieät ñeå. ñöôïc höôûng quyeàn lôïi gì? 4. Cuûng coá: Neâu nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa CM Neâñeclan, Anh vaø chieán tranh giaønh ñoäc laäp ôû Baéc Myõ? 5. Daën doø: Xem tröôùc baøi CMTS Phaùp 1789 + Tình hình kinh teá + Tình hình chính trò xaõ hoäi (XH)  Ruùt Kinh Nghieäm: ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. 5 of 128 Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Tuần 2 Tiết 3+4 Lôùp Lôùp Lôùp CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP (1789 - 1794) Baøi 2 A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Ñaây laø cuoäc CMTS ñieån hình thôøi caän ñaïi - Nguyeân nhaân  CM buøng noå - Caùc söï kieän cô baûn cuûa CM vai troø cuûa nhaân daân ñoái vôùi thaéng lôïi cuûa CM - YÙ nghóa lòch söû cuûa CMTS Phaùp 2. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñöôïc maët tích cöïc, haïn cheá cuûa CMTS - Ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm töø CMTS Phaùp 3. Kyõ naêng - Reøn luyeän kyõ naêng veõ sô ñoà, laäp baûng thoáng keâ nieân bieåu veà caùc söï kieän cuûa CM - Bieát phaân tích so saùnh caùc söï kieän, lieân heä kieán thöùc ñang hoïc vôùi thöïc teá cuoäc soáng B - Ñoà duøng daïy hoïc - Tranh moâ taû XH Phaùp tröôùc CM, nhaø tö töôûng vaø nhaân vaät lòch söû - Löôïc ñoà caùc nöôùc phong kieán taán coâng nöôùc phaùp C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh: 2.Kieåm tra baøi cuõ: 1. Nguyeân nhaân  chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa? 2. Keát quaû vaø yù nghóa cuûa chieán tranh 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu : CMTS ñaõ thaønh coâng ôû moät soá nöôùc maø chuùng ta ñaõ hoïc vaø tieáp tuïc noå ra. Trong ñoù, ôû nöôùc P ñaït ñeán söï phaùt trieån cao. Vì sao CMTS noå ra vaø phaùt trieån ôû P? CM traõi qua caùc giai ñoaïn naøo ? Ñoù laø nhöõng vaán ñeà cô baûn caàn naém trong hoïc taäp. b. Noäi dung: Tuần 2 Tiết 3 I - Nöôùc Phaùp tröôùc CM Hoaït ñoäng daïy hoïc µ Tình hình kinh teá Phaùp tröôùc CM ra sao? + Noâng nghieäp laïc haäu + Coâng nghieäp phaùt trieån nhöng bò kìm haõm. µ Vì sao noâng nghieäp Phaùp laïc haäu? + Giaûi thích: Vì bò phong kieán, ñòa chuû kìm haõm ; Ñaët ra haøng traêm thöù thueá naëng neà. µ Tình hình, chính trò xh P tröôùc CM coù gì noåi 6 of 128 Ghi baûng 1. Tình hình kinh teá  Nông nghiệp: Lạc hậu, công cụ va phương thức canh tác thô sơ …  Công thương nghiệp phát triển. Nhưng chế độ phong kiến cản trở sự phát triển công, thương nghiệp. 2. Tình hình chính trò - XH - chính trò: Phaùp laø nöôùc quaân chuû chuyeân cheá, do baät? Neâu moái quan heä giöõa caùc ñaúng caáp trong xaõ vua Lu-i XVI ñöùng ñaàu. hoäi luùc baáy giôø qua hình veõ? (cho hs quan saùt H5 sgk) - XH Phaùp coù 3 ñaúng caáp : Taêng löõ, quyù toäc, ñaúng Sô ñoà 3 ñaúng caáp caáp thöù ba Taêng löõ Quí toäc +) Taêng löõ vaø quyù toäc ñöôïc höôûng moïi ñaëc Coù moïi ñaëc quyeàn quyeàn, ñaëc lôïi. Khoâng phaûi ñoùng thueá +) Ñaúng caáp thöù ba:khoâng coù quyeàn lôïi chính trò, bò aùp böùc boùc loät. Ñaúng caáp thöù 3  Maâu thuaãn giöõa ñaúng caáp thöù 3 vaø 2 (noâng daân, tö saûn, caùc taàng lôùp khaùc) ñaúng caáp treân saâu saéc - Khoâng coù quyeàn - Phaûi ñoùng thueá Chuyeån yù: töø söï maâu thuaån treân ñaõ daãn ñeán ND noåi daäy ñaáu tranh. - Cho hs quan saùt caùc hình sgk vaø ñoïc kyõ caùc caâu noùi cuûa Moângñexkiô Vonte, Rutxo ruùt ra noäi dung chuû yeáu töø tö töôûng cuûa caùc oâng aáy? - GV keát luaän vaø ghi baûng. Toå chöùc hs thaûo luaän nhoùm µ Qua tö töôûng cuûa 3 oâng, haõy giaûi thích taïi sao goïi laø traøo löu trieát hoïc aùnh saùng? Hs tieán haønh thaûo luaän vaø trình baøy. Gv choát laïi : Taïi vì ñaây laø tieáng noùi cuûa g/c TS ñaáu tranh choáng CÑPK. Ñeà xöôùng quyeàn töï do cuûa con ngöôøi vaø baûo ñaûm quyøeân ñoù. Quyeát taâm ñaùnh ñoå CÑPK. µ Tình hình nöôùc phaùp döôùi thôøi LuI XVI nhö theá naøo ? µ Muïc ñích cuûa hoäi nghò 3 ñaúng caáp? µ Keát quaû? - Quan saùt hình 9 döïa vaøo SGK töôøng thuaät laïi cuoäc taán coâng nguïc Baxti: Ngaøy 14/7/1789, tieáng chuoâng baùo ñoäng khaån caáp. Cuuïoc k/n vaãn chöa keát thuùc, nguïc Baxti laø töôïng tröng cho uy quyeàn cuûa vua Lu-I chöa bò chieám. Giöõa tröa, gaàn 30 vaïn quaàn chuùng taán coâng nguïc Ba-xti baén xoái xaû vaøo, quaân k/n vaø nhieàu ngöôøi cheát , bò thöông, maáu chaûy ñaõ laøm taêng theâm loøng phaån noä. Sau 4 giôø, ñoäi quaân ñoàn truù ôû Ba-xti ñaàu 7 of 128 3. Ñaáu tranh treân maët tö töôûng - Xuất hiện những nha tư tưởng của giai cấp tư sản : Mông-te-xki-ơ, vôn-te, Rút –xô chống chế độ phong kiến - Hình thöùc ñaáu tranh: Toá caùo, pheâ phaùn gay gaét cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá treân caùc lónh vöïc vaên hoùa, tö töôûng.  Thuùc ñaåy CM sôùm buøng noå. II - Caùch maïng buøng noå ( Chæ nhaán maïnh söï kieän 14/7) 1. Söï khuûng hoaûng cuûa cheà ñoä quaân chuû chuyeân cheá - Chế độ phong kiến Pháp ngay cang suy yếu: nợ nần, thuế khoá nặng nề, sản xuất đình đốn. -Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi. - Mâu thuẩn giữa nông dân với chế độ PK trở nên sâu sắc. 2. Môû ñaàu thaéng lôïi cuûa CM - Ngaøy 5-5-1789 hoäi nghò 3 ñaúng ñöôïc trieäu taäp ôû cung ñieän Vec-xai, ñeå taêng thueá. - Ngaøy 17-6-1789 ñaïi bieåu ñaúng caáp thöù ba hoïp thaønh hoäi ñoàng daân toäc, thoâng qua hieán phaùp. Nhaø vua uy hieáp quoác hoäi. -Ngaøy 14/7/1789 quaàn chuùng taán coâng nguïc Baxti haøng,vieân chæ huy bò gieát. vaø môû ñaàu thaéng lôïi cuûa CM Phaùp. 4. Cuûng coá : - Nhöõng nguyeân nhaân naøo döa ñeán söï buøng noû cuûa CM Phaùp ? - Döïa vaøo löôïc ñoà, em haõy töôøng thuaät laïi cuoäc taán coâng phaù nguïc Ba-xti? 5. Daën doø : - Soaïn muïc III : Nhaân daân haønh ñoäng nhö theá naøo khi “ toå quoác lam nguy” ? Keát quaû ra sao?  Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Tuần 2 Tieát 4 Lôùp Lôùp Lôùp MUÏC III: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙCH MAÏNG A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Ñaây laø cuoäc CMTS ñieån hình thôøi caän ñaïi - Nguyeân nhaân  CM buøng noå - Caùc söï kieän cô baûn cuûa CM vai troø cuûa nhaân daân ñoái vôùi thaéng lôïi cuûa CM - YÙ nghóa lòch söû cuûa CMTS Phaùp 2. Tö töôûng - Nhaän thöùc ñöôïc maët tích cöïc, haïn cheá cuûa CMTS - Ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm töø CMTS Phaùp 3. Kyõ naêng - Reøn luyeän kyõ naêng veõ sô ñoà, laäp baûng thoáng keâ nieân bieåu veà caùc söï kieän cuûa CM - Bieát phaân tích so saùnh caùc söï kieän, lieân heä kieán thöùc ñang hoïc vôùi thöïc teá cuoäc soáng B - Ñoà duøng daïy hoïc - Tranh moâ taû XH Phaùp tröôùc CM, nhaø tö töôûng vaø nhaân vaät lòch söû - Löôïc ñoà caùc nöôùc phong kieán taán coâng nöôùc phaùp C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh : 2.kieåm tra baøi cuõ: - Nguyeân nhaân buøng noå cuûa CMTS Phaùp 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu : Thaéng lôïi cuûa cuoäc k/n ngaøy 14/7/1789 – phaù nguïc Ba-xti ñaõ môû ñaàu cho nhöõng thaéng lôïi tieáp theo cuûa CMP. Cm tieáp tuïc phaùt trieån nhö theá naøo , chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoâm nay. b. Noäi dung : Hoaït ñoäng daïy hoïc Ghi baûng III - Söï phaùt trieån cuûa CM 1. Cheá ñoä quaân chuû laäp hieán (14/7/1789 8 of 128 µThaéng lôïi cuûa ngaøy 14/7/1789 ñöa ñeán keát quaû gì? Hs traû lôøi sgk Gv nhaéc laïi cheá ñoä quaân chuû laäp hieán. µ Sau khi naém chính quyeàn Ñaïi TS ñaõ laøm gì? - Thoâng qua tuyeân ngoân nhaân quyeàn & daân quyeàn - Ban haønh hieán phaùp (9/1791), xaùc laäp CÑ QCLH- baûo veä quyeàn lôïi cho g/c tö saûn. Cho hs ñoïc noäi dung cuûa tuyeân ngoân vaø thaûo luaän : µ Haõy tìm nhöõng maët tích cöïc, haïn cheá cuûa tuyeân ngoân ? Hs thaûo luaän vaø trình baøy theo yù kieán toå. Gv choát laïi : - Tích cöïc : Ñeà cao quyeàn töï do, quyøeân bình ñaúng cuûa con ngöôøi. - Haïn cheá :Phuïc vuï, baûo veä quyeàn lôïi cuûa g/c TS nhaân daân haàu nhö khoâng ñöôïc höôûng gì caû. µ Tröôùc haønh ñoäng cuûa nhaø vua vaø Ñaïi TS, nhaân daân ñaõ laøm gì? µ Khôûi nghóa 10/8/1792 ñöa ñeán keát quaû gì? µ Sau khi phaùi laäp hieán bò laät ñoå, phaùi Gi-roângñanh ñaõ laø gì? - Leân naém quyeàn, thaønh laäp neàn coäng hoøa. Ñöa Lu-I XVI xöû töû , deïp tröø boïn phaûn ñoäng trong nöôùc. GV ñoïc phaàn in nghieâng µ Trong tình hình ñoù, nöôùc Phaùp vaáp phaûi nhöõng khoù khaên gì nöõa? 10/8/1792) (Chæ nhaán maïnh Baûng tuyeân ngoân vaø neàn chuyeân chuyeân chính Gia coâ banh) - Ñaïi Tö Saûn leân naém quyeàn - 8/1789 thoâng qua tuyeân ngoân "Nhaân quyeàn vaø daân quyeàn" - 9/1791 thoâng qua hieán phaùp xaùc laäp cheá ñoä QCLH baûo veä quyeàn lôïi cho TS - T4-1792, Aùo - Phoå lieân minh nhau choáng Phaùp. Phaùi laäp hieán khoâng kieân quyeát ñaáu tranh. - 10-8-1792, nhaân daân Pari döôùi söï laõnh ñaïo phaùi Gi-roâng-ñanh,laät ñoå phaùi laäp hieán, xoùa boû cheá ñoä PK 2. Böôùc ñaàu cuûa neàn coäng hoøa (21/9/1792  2/6/1793) - Phái Gi-rông-đanh đại diện tư sản công thương lên nắm chính quyền. - N21-9-1792, neàn coäng hoøa ñaàu tieân cuûa nöôùc Phaùp ñöôïc thaønh laäp. - N21-1-1793, vua Lu-i XVI bò xöû töû. -Mùa xuân 1793 quân Anh va liên minh phong kiến Chuyeån yù: Neàn coäng hoaø ñöôïc thaønh , tieáp theo ñoù châu Âu tấn công nước Pháp, phái Gi-rông-đanh nöôùc Phaùp laâm vaøo tình theá hieåm ngheøo:Beân ngoaøi không lo chống ngoại xâm, nội phản. thì lieân minh phong kieán bao vaây vaø taán coâng, beân trong thì boïn phaûn caùch maïng choáng phaù döõ doäi. µ Tröôùc tình hình khoù khaên cuûa nöôùc Phaùp phaùi Girongdanh ñaõ laøm gì? - PhaùiGi-roâng-ñanh chæ lo cuûng coá quyeàn löïc, khoâng lo choáng ngoaïi xaâm, noäi phaûn , oån ñònh ñôøi soáng nhd. 9 of 128 - 2/6/1793, nhd ñaõ noåi ñaäy laät ñoå phaùi Gi- roâng- - N2-6-1793 nhaân daân Pari döôùi söï laõnh ñaïo Roâ-beñanh. spie laät ñoå phaùi Giroângdanh. - Keát quaû: cuoäc khôûi nghóa 2/6/1793 do Roâ-be-xpie laõnh ñaïo ñaõ ñöa phaùi Giacobanh leân naém quyeàn 3. Chuyeân chính daân chuû CM Giacobanh (2/6/1793  2/7/1794) Giới thiệu: Khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh - Ñöôïc söï uûng hoä ND, phaùi Gia-coâ-banh thieát laäp thiết lập nền chuyên chính dân chủ do Rô-be-xpi-e đứng đầu. neàn chuyeân chính daân chuû. Giới thiệu H.11 µ Phaùi Giacoâbanh ñaõ thöïc hieän nhöõng bieän phaùp - Phaùi Giacoâbanh ñaõ thi haønh chính saùch tieán boä: +)Thieát laäp neàn daân chuû caùch maïng gì ñeå oån ñònh tình hình? +)kieân quyeát tröøng trò boïn phaûn caùnh maïng, +)Giaûi quyeát vaán ñeà ruoäng ñaát cho noâng daân, +)Qui ñònh veà giaù toái ña caùc maët haøng thieát µ Nhöõng tieán boä chính saùch cuûa phaùi Gia-coâ-banh yeáu… so vôùi CMTS Anh, Myõ? Giaûi quyeát vaán ñeà ruoäng ñaát cho noâng daân - ngaøy 26-6-1794, lieân minh choáng Phaùp bò ñaùnh µ Vì sao TS phaûn CM laïi ñaûo chính? baïi. Giaûi thích: Vì phaùi Gia-coâ-banh ñaõ ñuïng chaïm - 27-7-1794 TS phaûn CM ñaûo chính lật đổ Rô-beñeâùn quyeàn lôïi cuûa g/c TS. GV cần giải thích sâu hơn chính sách trên của phái Gia- xpi-e vaø leân naém quyeàn. CM keát thuùc cô-banh không còn phù hợp với thời kì này. 4. YÙ nghóa lòch söû cuûa CM Phaùp cuoái theà kæ XVIII µ töø muïc iteâu, nhieäm vuï cuoäc caùch maïng ñaët ra,em haõy ruùt ra yù nghóa cuûa cuoäc CMTS P cuoái theá kæ 18 ? Tuy nhieân, ñaây laø cuoäc CM coù nhieàu haïn cheá : chæ ñem laïi quyeàn lôïi cho g/c TS, duy trì cheá ñoä boùc loät nhaân daân vaø taêng cöôøng aùp böùc thuoäïc ñòa. - CMTS Phaùp laät ñoå cheá ñoä phong kieán ñöa giai caáp TS leân caàm quyeàn - Môû ñöôøng cho CNTB phaùt trieån - Ñaây laø cuoäc CMTS trieät ñeå nhaát. - Hạn chế: Chưa đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của nhân dân lao động. 4. Cuûng coá: 1. Maët tích cöïc vaø haïn cheá cuûa tuyeân ngoân "Nhaân quyeàn vaø daân quyeàn" 2. Söï tieán boä cuûa CMTS Phaùp so vôùi CM Anh, Myõ? 5. Daën doø: Xem tröôùc baøi 3 - CM coâng nghieäp laø gì? - Noäi dung CM coâng nghieäp vaø heä quaû cuûa noù ra sao?  Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ------------o0o-------------- 10 of 128 Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Tuaàn 3 Tieát5+6 Baøi 3 Lôùp Lôùp Lôùp CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÀ GIÔÙI A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Tieán trình CM coâng nghieäp laø con ñöôøng taát yeáu ñeå phaùt trieån CNTB, vì vaäy caàn tìm hieåu noäi dung vaø heä quaû cuûa noù - CNTB ñöôïc xaùc laäp treân phaïm vi theá giôùi qua vieäc hình thaùnh thaéng lôïi cuûa haøng loaït caùc cuoäc CMTS tieáp theo ôû Chaâu AÂu - Myõ 2. Tö töôûng - Söï aùp böùc boùc loät laø baûn chaát cuûa CNTB ñaõ gaây neân ñôøi soáng ñau khoå cho nhaân daân lao ñoäng toaøn theá giôùi (TG) - Baèng khaû naêng lao ñoäng saùng taïo, nhaân daân thöïc söï trôû thaønh chuû nhaân cuûa nhöõng thaønh töïu to lôùn veà kyõ thuaät saûn xuaát cuûa nhaân loaïi B - Ñoà duøng daïy hoïc - Löôïc ñoà nöôùc Anh theá kæ XVIII - XIX - Tranh aûnh C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh: 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu nhöõng söï kieän chuû yeáu qua caùc giai ñoaïn chöùng toû söï cuûa CMTS Phaùp? - Vì sao CMTS Phaùp ñöôïc xem laø cuoäc Ñaïi CM? 3. Baøi môùi: Tieát 5 I - CAÙCH MAÏNG COÂNG NGHIEÄP a. Giôùi thieäu: Ñaåy maïnh söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát laø con ñöôøng taát yeáu cuûa taùt caû caùc nöôùc tieán leân CNTB. Nhöng phaùt trieån saûn xuaát baèng caùch naøo? Tieán haønh CMCN coù giaûi quyeát ñöôïc vaân ñeà ñoù khoâng? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua noäi dung baøi hoâm nay. b. Noäi dung : Hoaït ñoäng daïy hoïc Ghi baûng Cho HS quan saùt vaø so saùnh hình 12 vaø 13 1. CM coâng nghieäp ôû Anh - Maùy moùc thoâ sô ñöôïc söû duïng töø laâu nhöng khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu saûn xuaát ôû theá kæ 18 neân yeâu caàu phaûi caûi tieán kyõ thuaät µ Vì sao CM coâng nghieäp dieãn ra sôùm ôû Anh vaø trong ngaønh deät? - Töø nhöõng naêm 60 theá kæ 18, maùy moùc ñöôïc - Anh ñaõ hoaøn thaønh CMTS vaø tieán leân CNTB phaùt minh vaø söû duïng trong SX ñaàu tieân ôû Ngaønh deät laø kinh teá chuû yeáu raát phaùt trieån ôû Anh Anh. µ Neâu nhöõng phaùt minh trong thôøi kì naøy? +) 1764 Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy µ Do ñaâu maùy moùc ñöôïc öùng duïng vaøo cuoäc soáng? kéo sợi Giên-ni (Do việc đẩy mạnh SX và phát triển buôn bán thu lợi +) 1769 Ác-rai-tơ phát minh máy kéo sợi nhuận, đòi hỏi phải chuyển từ nền sx thủ công sang chạy bằng sức nước. sx cơ khí. Vì vậy việc phát minh và sử dụng máy móc 11 of 128 trở thành nhu cầu cấp thiết) +)1785, ét-mơn Các-rai chế tạo máy dệt + Giôùi thieäu veà Giem-Oat đầu tiên. + Maùy moùc vaø ñöôøng saét phaùt trieån  gang +)1784, Giêm Oát phát minh máy hơi theùp, than ñaù phaûi phaùt trieån ñeå ñaùp öùng nhu caàu nước… µ Vaäy thöïc chaát cuûa CM coâng nghieäp laø gì? Tích hôïp µ Vì sao giữa TK XIX, Anh đẩy mạnh SX gang, thép và than đá?(máy móc và đường sắt phát triển, đòi hỏi đẩy mạnh phát triển công nghiệp nặng: Luyện kim, khai thác mỏ…) - Ñöôøng xe löûa thöông maïi ñaàu tieân daøi 56 km töø Manchester  Liverpool - Keát quaû: Töø moät neàn saûn xuaát nhoû thuû coâng µ cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh mang lại kết chuyeån sang moät neàn saûn xuaát lôùn baèng maùy moùc quả gì? naêng suaát cao goïi laø cuoäc CM coâng nghieäp Nöôùc Anh trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån nhaát TG 2. CM coâng nghieäp ôû Phaùp, Ñöùc ( Khoâng daïy) µ Sau CM 1789, CM coâng nghieäp ôû Phaùp phaùt - Phaùp: 1830 tieán haønh CM coâng nghieäp vaø phaùt trieån chaäm, nhöng sau ñoù phaùt trieån khaù maïnh. Vì trieån nhanh nhôø söû duïng roäng raõi maùy hôi nöôùc vaø sao? gang theùp ñöùng haøng thöù hai sau Anh (Phaùp tieáp thu nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kó thuaät cuûa Anh - Ñöùc: töø nhöõng naêm 40 cuûa theá kæ XIX Ñöùc tieán öùng duïng maùy moùc vaøo SX) haønh CM coâng nghieäp vaø ñaït nhieàu keát quaû: µ CM coâng nghieäp dieãn ra ôû Phaùp nhö theá naøo? Coâng nghieäp: sau 1870, vöôn leân ñöùng ñaàu µ CM coâng nghieäp dieãn ra ôû Ñöùc nhö theá naøo? Chaâu Aâu vaø thöù hai theá giôùi (sau Mó) - Quan saùt hình löôïc ñoà 17 - 18 neâu nhaän xeùt Noâng nghieäp: öùng duïng maùy moùc vaø phaân nhöõng bieán ñoåi ôû nöôùc Anh sau hki hoaøn thaønh hoùa hoïc trong sx CMCN? 3. Heä quaû cuûa CM coâng nghieäp µ Nguyeân nhaân naøo giuùp Ñöùc ñaït keát quaû lôùn? (Coù nhöõng phaùt minh kyõ thuaät quan troïng , tieáp thu thaønh töïu kó thuaät Anh) µ Nhöõng thaønh töïu cuûa CM coâng nghieäp? µ Nhöõng haïn cheá? - Tích cöïc: laøm thay ñoåi boä maët caùc nöôùc tö baûn nhö naâng cao naêng suaát lao ñoäng, hình thaønh caùc trung taâm kinh teá , thaønh phoá lôùn … - Tieâu cöïc: hình thaønh 2 giai caáp cô baûn trong XH tö saûn vaø voâ saûn (VS) maâu thuaãn gay gaét vôùi nhau daãn ñeán caùc cuoäc ñaáu tranh giai caáp trong XH. 4. Cuûng coá : Laäp baûng thoâng keâ caùc caûi tieán phaùt minh quan troïng trong ngaønh deät ôû Anh theo thöù töï thôøi gian vaø yù nghaõ cuûa noù . 5. Daën doø : Soaïn tröôùc phaàn II :CNTB ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI. - Haõy cho bieát cuoäc CMTS ôû YÙ, Ñöùc, Nga dieãn ra nhö theá naøo ? - Taïi sao TB phöông Taây laïi ñaåy maïnh x/l ñoái vôùi caùc nöôùc A, Phi?  Ruùt Kinh Nghieäm: ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. 12 of 128 Tuaàn 3 Tieát 6 Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Lôùp Lôùp Lôùp II - CNTB ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Tieán trình CM coâng nghieäp laø con ñöôøng taát yeáu ñeå phaùt trieån CNTB, vì vaäy caàn tìm hieåu noäi dung vaø heä quaû cuûa noù - CNTB ñöôïc xaùc laäp treân phaïm vi theá giôùi qua vieäc hình thaùnh thaéng lôïi cuûa haøng loaït caùc cuoäc CMTS tieáp theo ôû Chaâu AÂu - Myõ 2. Tö töôûng - Söï aùp böùc boùc loät laø baûn chaát cuûa CNTB ñaõ gaây neân ñôøi soáng ñau khoå cho nhaân daân lao ñoäng toaøn theá giôùi (TG) - Baèng khaû naêng lao ñoäng saùng taïo, nhaân daân thöïc söï trôû thaønh chuû nhaân cuûa nhöõng thaønh töïu to lôùn veà kyõ thuaät saûn xuaát cuûa nhaân loaïi B - Ñoà duøng daïy hoïc - Löôïc ñoà nöôùc Anh theá kæ XVIII - XIX - Tranh aûnh C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Caùch maïng coâng nghieäp laø gì? Vì sao khôûi ñaàu ôû nöôùc Anh? - Heä quaû cuûa CM coâng nghieäp? 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu : Böôùc sang theá kæ 19, caùc nhaø caùch maïng tö saûn tieáp tuïc ñöôïc tieán haønh ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Vôùi nhieàu hình thöùc phong phuù, caùc cuoäc caùch maïng thaéng lôïi ñaõ xaùc laäp söï thoáng trò cuûa CNTB treân phaïm vi theá giôùi, taïo ñieàu kieän cho CNTB môû roäng xaâm chieám caùc thuoäc ñòa. Chuùng ta seõ tìm hieåu caùc cuoäc caùch maïng tö saûn naøy qua noäi dung cuûa baøi. b. Noäi dung : Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc Ghi baûng 1. Caùc cuoäc CMTS theá kæ XIX µ Vì sao theá kæ XIX phong traøo ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp ôû Myõ La Tinh phaùt trieån maïnh? Giaûm taûi chöông trình ( Khoâng daïy) - Duøng baûn ñoà Chaâu Myõ LaTinh chæ cho hs quan saùt - Do söï phaùt trieån kinh teá tö baûn chuû nghóa, Söï phaùt trieån cuûa CNTB ôû Mó Latinh ñaõ thuùc ñaåy coäng taùc ñoäng chieán tranh gianh ñoäc laäp ôû Baéc phong traøo daân toäc daân chuû daâng cao taán coâng vaøo Mó vaø Phaùp. Cuoái theá kyû XVIII, caùc thuoäc ñòa cheá ñoä phong kieán. cuûa Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha ôû Mó La Söï suy yeùu cuûa TD TBN & BÑN. Tinh noåi daäy ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp  Caùc quoác gia tö saûn môùi ra ñôøi Hs quan saùt löôïc ñoà, thoáng ke caùc quoác gia tö saûn 13 of 128 ra ñôøi ôû Mó Latinh theo thöù töï thôøi gian. µ Caùc quoác gia ñoù ra ñôøi coù taùc duïng gì tôùi Chaâu Aâu? Thuùc ñaåy CM ôû Chaâu Aâu tieáp tuïc phaùt trieån. Gv: söû duïng löôïc ñoà CM 1848-1849 ôû Chaâu AÂu : Caùc cuoäc CMTS tieáp tuïc phaùt trieån maïnh meû ôû Chaâu Aâu ( P, Ñöùc, YÙ, Bæ, Seùc, Hung-ga-ri, Nam Tö) µ Döïa vaøo hình 21, haõy cho bieát vì sao CMTS tieáp tuïc phaùt trieån ôû Chaâu Aâu ? Vì : ÔÛ P : CMTS 1789 chöa trieät ñeå. ÔÛ Ñöùc & YÙ thì CÑPK coøn toàn taïi. µ Hình thöùc ñaáu tranh ôû YÙ, Ñöùc, Nga? Gv döïa vaøo hình 22, 23 boå sung: khaéc hoaï cho hs hình aûnh “ ñoäi quaân aùo ñoû cuûa Ga-ri- ban- ñi” cuûa YÙ & Ñöùc . Thuû töôùng Bix-maùc vôùi chính saùch “ saét & maùu”. ÔÛ Nga laø hình aûnh, vai troø cuûa quaàn chuùng µ Nguyeân nhaân caùc nöôùc TB tieán haønh xaâm löôïc thuoäc ñòa? Duøng baûn ñoà theá giôùi chæ cho hs caùc quoác gia bò xaâm chieám Cho hs ñoïc phaàn in nghieâng SGK GV giaûi thích “Thuoäc ñòa vaø nöõa thuoäc ñòa”  Chaâu AÂu : 7-1830 Phong traøo noå ra ôû Phaùp, sau ñoù lan nhanh sang Ñöùc, Bæ, Haø Lan… ÔÛ Italia (1859 - 1870) ñaáu tranh Thoáng nhaát Italia  ÔÛ Ñöùc (1864-1871): 38 quoác gia thoáng nhaát thaønh ñq Ñöùc  ÔÛ Nga dieãn ra cuoäc caùch maïng tö saûn vôùi hình thöùc caûi caùch noâng noâ 2. Söï xaâm löôïc cuûa caùc nöôùc TB phöông Taây ñoái vôùi caùc nöôùc AÙ - Phi - Nguyeân nhaân :Do nhu caàu veà nguyeân - nhieân lieäu vaø thò tröôøng caùc nöôùc TB phöông taây ñaåy maïnh xaâm chieám thuoäc ñòa sang caùc nöôùc chaâu AÙ, Phi. Ñaëc bieät ôû Aán Ñoä, Trung Quoác, Ñoâng Nam AÙ. - Keát quaû: caùc nöôùc AÙ, Phi laàn löôït trôû thaønh thuoäc ñòa hoaëc phuï thuoäc chuû nghóa thöïc daân phöông taây.  4. Cuûng coá: Laäp baûng nieân bieåu: Haõy xaùc ñònh thôøi gian vaø hình thöùc ñaáu tranh cuûa caùc cuoäc CMTS döôùi ñaây : Thôøi gian Teân cuoäc CM Tính chaát vaø hình thöùc 1566 CMTS Nedeclan Giaûi phoùng daân toäc 1642 CMTS Anh Noäi chieán 1776 CMTS Myõ Chieán tranh giaønh ñoäc laäp 1789 CMTS Phaùp Noäi chieán 1859 Vaän ñoäng thoáng nhaát YÙ Ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng 1861 Caûi caùch noâng noâ ôû Nga Caûi caùch cheá ñoä noâng noâ 1871 Vaän ñoäng thoáng nhaát Ñöùc Thoáng nhaát baèng chieán tranh xaâm löôïc 5. Daën doø: Xem tröôùc phong traøo coâng nhaân vaø söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa Maùc: - Vì sao trong cuoäc ñaáu tranh choáng TS, coâng nhaân laïi ñaäp phaù maùy moùc? - Neâu keát cuïc phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân ôû caùc nöôùc Chaâu Aâu ? RUÙT KINH NGHIEÄM ............................................................................................................................................................................. 14 of 128 ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Tuaàn 4 Tieát 7, 8 Baøi 4 Lôùp Lôùp Lôùp PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Caùc phong traøo ñaáu tranh ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân ôû nöõa ñaàu theá kæ XIX: phong traøo ñaäp phaù maùy moùc; baõi coâng - Cac Maùc vaø Anghen vaø söï ra ñôøi cuûa CNXH khoa hoïc - Lyù luaän CM cuûa giai caáp voâ saûn - Böôùc tieán môùi cuûa phong traøo coâng nhaân töø 1848 - 1870 2. Tö töôûng - Loøng bieát ôn caùc nhaø saùng laäp ra CNXHKH - lyù luaän CM soi ñöôøng cho giai caáp coâng nhaân ñaáu tranh xaây döïng 1 XH tieán boä - Tình thaàn quoác teá chaân chính, tinh thaàn ñoaøn keát ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân 3. Kyõ naêng - Bieát phaân tích ñaùnh giaù veà quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo coâng nhaân - Bieát tieáp caän vaên kieän lòch söû - tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng Saûn (ÑCS) B - Ñoà duøng daïy hoïc - Tranh aûnh, chaân dung Maùc - Anghen - Vaên kieän tuyeân ngoân ÑCS C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh : 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Neáu caùc cuoäc CMTS tieâu bieåu ôû theá kæ XIX - Taïi sao noùi CNTB theá kæ XIX ñaõ ñöôïc xaùc laäp treân theá giôùi 3. Giaûng baøi môùi: a. Giôùi thieäu : Söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa CNTB caøng khoeùt saâu theâm maâu thuaãn giöõa TS & VS. Ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn ñoù, gcvs ñaõ tieán haønh cuoäc ñaáu tranh nhö theá naøo? Hoâm nay, chuùng ta cuøng tìm hieåu Tieát 7 I - PHONG TRAØO COÂNG NHAÂN NÖÕA ÑAÀU THEÁ KÆ XIX 15 of 128 Hoaït ñoäng daïy hoïc µ Nguyeân nhaân giai caáp coâng nhaân ñaáu tranh choáng laïi tö saûn? Tích Hôïp MT Qua hình 24, gv mieâu taû cuoäc soáng cuûa coâng nhaân Anh : Nam nöõ treû em döôùi 6 tuoåi phaûi laøm thueâ trong ñieàu kieän lao ñoäng khaéc nghieät, nôi saûn xuaát noùng vaøo muøa heø, laïnh vaøo muøa ñoâng, moâi tröôøng bò oâ nhieãm… µ Vì sao giôùi chuû laïi thích söû duïng lao ñoâïng treû em? - Tieàn löông thaáp, lao ñoäng nhieàu giôø. - Treû em chöa coù yù thöùc ñaáu tranh. µ Döïa vaøo hình 24 em haõy phaùt bieåu suy nghó cuûa mình veà quyeàn treû em hoâm nay ? Hs vaän duïng traû lôøi. µ Hình thöùc ñaáu tranh nhö theá naøo? Gv cho hs thaûo luaän nhoùm ( 2 phuùt ) µ Vì sao hoï laïi choïn hình thöùc ñaáu tranh ñoù ? Vì hoï nhaän thöùc coøn haïn cheá : hoï nhaèm töôûng raèng maùy moùc, coâng xöôûng laø keû thuø ñaõ laøm cho hoï phaûi khoå . µ Qua ñaáu tranh giai caáp coâng nhaân ñaõ yù thöùc ñöôïc gì? (Ñoaøn Keát) Ghi baûng 1. Phong traøo phaù maùy vaø baõi coâng - Nguyeân nhaân: GCCN bò aùp böùc boùc loät naëng neà, lao ñoäng naëng nhoïc nhieàu giôø (14-16 giôø), tieàn löông thaáp, leä thuoäc vaøo maùy moùc, ñieàu kieän aên ôû thaáp keùm…Coâng nhaân noåi daäy ñaáu tranh. - Hình thức đấu tranh: đập phá máy móc, đốt công xưởng. - Cuoái TK XVIII phong traøo noå ra maïnh meõ ôû Anh. Sau ñoù lan roäng ra caùc nöôùc Phaùp, Ñöùc, Bæ _ Ñaàu TK XIX phong traøo chuyeån sang baõi coâng, ñoøi taêng löông, giaûm giôø laøm, thaønh laäp coâng ñoaøn. GV : Söï phaùt trieån cuûa CNTB ñaõ ñöa ñeán XH coù nhöõng maâu thuaãn giöõa TS & VS, Töø ñoù laøm cho 2. Phong traøo coâng nhaân trong nhöõng naêm 1830 1840 ñaáu tranh caøng quyeát lieät hôn. µ Neâu nhöõng phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu cuûa coâng nhaân Phaùp, Ñöùc, Anh? Cho hs quan saùt hình 25 phong traøo hieán chöông - ÔÛ Phaùp: N 1831 coâng nhaân deät Li-oâng khôûi nghóa ñoøi taêng löông giaûm giôø laøm ôû Anh -ÔÛ Ñöùc: N 1884, coâng nhaân deät Sô-leâ-din khôûi nghóa choáng söï haø khaéc cuûa giôùi chuû. µ Vì sao nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân - ôû Anh: töø 1836-1847 dieãn ra phong traøo hieán tröông. Chaâu AÂu (1830 - 1840) dieãn ra maïnh meõ nhöng ñeàu khoâng giaønh ñöôïc thaéng lôïi? Hs traû lôøi sgk. Gv choát laïi vaø ghi baøi. - Phong traøo coâng nhaân thaát baïi vì bò ñaøn aùp, chöa coù lí luaän CM ñuùng ñaén song ñaõ ñaùnh daáu söï tröôûng thaønh cuûa giai caáp coâng nhaân quoác teá  taïo ñieàu kieän cho lí luaän CM ra ñôøi Laäp baûng toùm taét phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân töø ñaàu theá kæ XIX ñeán 1840? Vì sao caùc phong traøo ñeàu thaát baïi ? 5. Daën doø : 16 of 128 Tìm hieåu tieåu söû Maùc vaø Aênghen? Tuyeân ngoân ÑCS ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ? Coù noäi dung ra sao ? Phong traøo coâng nhaân töø sau 1848-1849 ñeán 1870 coù gì môùi ?  Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. II - SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC (Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc theâm) Tieát 8 A- Muïc tieâu 1. Kieán thöùc - Caùc phong traøo ñaáu tranh ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân ôû nöõa ñaàu theá kæ XIX: phong traøo ñaäp phaù maùy moùc; baõi coâng - Cac Maùc vaø Anghen vaø söï ra ñôøi cuûa CNXH khoa hoïc - Lyù luaän CM cuûa giai caáp voâ saûn - Böôùc tieán môùi cuûa phong traøo coâng nhaân töø 1848 - 1870 2. Tö töôûng - Loøng bieát ôn caùc nhaø saùng laäp ra CNXHKH - lyù luaän CM soi ñöôøng cho giai caáp coâng nhaân ñaáu tranh xaây döïng 1 XH tieán boä - Tình thaàn quoác teá chaân chính, tinh thaàn ñoaøn keát ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân 3. Kyõ naêng - Bieát phaân tích ñaùnh giaù veà quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo coâng nhaân - Bieát tieáp caän vaên kieän lòch söû - tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng Saûn (ÑCS) B - Ñoà duøng daïy hoïc - Tranh aûnh, chaân dung Maùc - Anghen - Vaên kieän tuyeân ngoân ÑCS C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu caùc söï kieän chuû yeáu cuûa phong traøo coâng nhaân töø 1830 – 1840? - Vì sao caùc cuoäc ñaáu tranh naøy ñeàu thaát baïi? 3. Giaûng baøi môùi: a. Giôùi thieäu : Söï thaâùt baïi cuûa phong traøo coâng nhaân Chaâu Aâu, ñaët ra yeâu caàu phaûi coù lí luaän CM soi ñöôøng. Vaäy söï ra dôøi cuûa CN Maùc coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù khoâng? Chuùng ta haõy tìm hieåu baøi hoâm nay. b. Noäi dung : Hoaït ñoäng daïy hoïc Ghi baûng Gv cho hs quan saùt chaân dung cuûa C.Maùc & Aêng 1. Maùc vaø Anghen - Mac sinh 1818 ôû Ñöùc laø ngöôøi thoâng minh ñoã ñaït ghen µ Tieåu söû cuûa Mac vaø Anghen? cao sôùm tham gia hoaït ñoäng CM - Aêng-ghen sinh 1820 ôû Ñöùc trong 1 gia ñình chuû 17 of 128 - Gv nhaán maïnh tình baïn giöõa Mac vaø Aêng-ghen: tình baïn cao caû, vó ñaïi, chaân chính, giuùp ñôõ nhau ñeååû phuïc vuï söï nghieäp µ Ñieåm gioáng nhau noåi baät trong tö töôûng cuûa Maùc vaø AÊng-ghen laø gì? ( ñeàu thaáy roõ baûn chaát boùc loät cuûa CNTB vaø noåi khoå cuûa NDLÑ) xöôûng giaøu coù. Hieåu roõ baûn chaát boùc loät cuûa giai caáp TS, Anghen sôùm tham gia phong traøo coâng nhaân - N 1884, Maùc – Aêng-ghen gaëp nhau ôû Phaùp, coù cuøng chí höôùng ñaõ keát baïn vaø cuøng hoaït ñoäng. 2. Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn vaø tuyeân ngoân cuûa ÑCS Gv cho hs nhaéc laïi lí do vì sao phong traøo ñaáu tranh coâng nhaân bò thaát baïi?  daãn ñeán thaønh laäp toå chöùc ñaûng vaø lí luaän CM µ Ñoàng minh nhöõng ngöôøi coäng saûn ñöôïc thaønh - ÔÛ Anh, Maùc vaø Aêng-ghen ñaõ tham gia toå chöùc bí laäp nhö theá naøo? maät cuûa coâng nhaân Taây Aâu :Ñong minh nhöõng Ñöôïc ra ñôøi töø toå chöùc ñoàng minh nhöõng ngöôøi ngöôøi chính nghóa” chính nghóa. Ñaây laø moät chính ñaûng ñaàu tieân cuûa giai caáp voâ saûn quoác teá. µ Tuyeân ngoân ÑCS ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo? - 2/1848 Maùc vaø Aêng nghen coâng boá cöông lónh döôùi hình thöùc baûn tuyeân ngoân - tuyeân ngoân ÑCS. µCho hs ñoïc ñoaïn chöõ in nghieâng trong muïc 2 SGK. Ruùt ra noäi dung chính cuûa tuyeân ngoân? µ Caâu keát cuûa Tuyeân ngoân “ VS taát caû ñoaøn keát laïi” coù yù nghóa gì? (Neâu cao tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá cuûa giai caáp voâ saûn.) µ Vaäy söï ra ñôøi cuûa tuyeân ngoân Ñaûng coäng saûn coù yù nghóa gì? µ Khi tuyeân ngoân Ñaûng coäng saûn ra ñôøi, phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân ñaáu tranh dieãn ra nhö theá naøo? µ PTCN giai ñoaïn naøy coù gì noåi baät? (Cheá ñoä PK nhieàu nöôùc bò suïp ñoå) µ - Ñaây laø vaên kieän quan troïng veà söï phaùt trieån cuûa XH vaø CM XHCN 3. Phong traøo coâng nhaân töø 1848 - 1870 Quoác teá thöù nhaát - Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân Chaâu Aâu tieáp tuïc dieãn ra quyeát lieät. + Phaùp: 23-6-1848 coâng nhaân vaø nhaân daân LÑ Pa-ri khôûi nghóa + Ñöùc: coâng nhaân vaø thôï thuû coâng noåi daäy ñaáu tranh. - ngaøy 28-9-1864, hoäi lieân hieäp lao ñoâïng quoác teá – quoác teá thöù nhaát thaønh laäp Gv söû duïng hình 29-sgk ñeå thanhgf laäp quoác teá I: 28/9/1864, 2000 ñaïi bieåu coâng nhaân Anh, Pm, Ñöùc vaø nhieàu nöôùc khaùc ñaõ tham döï mít-tinh ôû Luaân Ñoân. Maùc ñöôïc môøi vaø tham gia vaøo Ñoaøn chuû tòch, nhöõng ngöôøi döï mít-tinh ñaõ thoâng qua quyeát nghò thaønh laäp Hoäi lieân hieäp quoác teá ( quoác teá I ) Söï xuaát hieän nhieàu phaùi trong noäi boä quoác teá I - quoác teá thöù nhaát ra ñôøi, thuùc ñaåy phong traøo coâng ( phaùi coâng nhaân coâng ñoaøn Anh, laùt xan,, Ba-cu- nhaân quoác teá tieáp tuïc phaùt trieån maïnh 18 of 128 nin) choáng laïi chuû nghóa Maùc, raát nguy haïi cho söï phaùt trieån cuûa phong traøo coâng nhaân µ Söï ra ñôøi vaø hoaït ñoäng cuûa quoác teá I coù yù nghóa gì 4. Cuûng coá: - Noäi dung tuyeân ngoân ÑCS - Nguyeân nhaân ra ñôøi vaø hoaït ñoäng cuûa quoác teá I 5. Daën doø: Xem tröôùc Baøi: Coâng Xaõ Pari Caàn chuaån bò tröôùc - Nguyeân nhaân  cuoäc khôûi nghóa 18/3/1871? - Toå chöùc boä maùy vaø chính saùch coâng xaõ? Ruùt Kinh Nghieäm: .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ------------o0o-------------- 19 of 128 Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Ngaøy Daïy: Tuaàn 5 : Tieát 9 Chöông II Baøi 5 : Lôùp Lôùp Lôùp CAÙC NÖÔÙC AÂU - MÓ CUOÁI THEÁ KÆ XIX ÑAÀU THEÁ KÆ XX COÂNG XAÕ PARI 1871 A - Muïc tieâu 1. Kieán thöùc: -Ñaây laø cuoäc CMVS ñaàu tieân neân hs caàn naém ñöôïc: - Nguyeân nhaân ñöa ñeán buøng noå vaø dieãn bieán söï thaønh laäp Coâng xaõ Pari - Thaønh töïu noåi baät cuûa coâng xaõ Pari - COÂng xaõ Pari nhaø nöôùc kieåu môùi cuûa giai caáp voâ saûn 2. Tö töôûng: - GD hs loøng tin vaøo naêng löïc laõnh ñaïo, quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa giai caáp voâ saûn, loøng caêm thuø ñoái vôùi giai caáp boùc loät 3. Kyõ naêng: - Reøn luyeän kyõ naêng trình baøy, phaân tích moät söï kieän lòch söû - Söu taàm caùc taøi lieäu tham khaûo B - Ñoà duøng daïy hoïc - Baûn ñoà Pari vaø vuøng ngoaïi oâ - Veõ sô ñoà boä maùy hoäi ñoàng coâng xaõ C - Tieán Trình Baøi Daïy 1. OÅn ñònh : 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Noäi dung chính cuûa tuyeân ngoân ÑCS - Vai troø cuûa quoác teá I ñoái vôùi phong traøo coâng nhaân 3. Giaûng baøi môùi: a. Giôùi thieäu : Bò ñaøn aùp ñaãm maùu trong cuoäc caùch maïng 1848. Song, GCVS P tröôûng thaønh nhanh choùng vaø tieáp tuïc tieán haønh cuoäc ñaáu tranh quyeát lieät choáng laïi GCTS ñöa ñeán söï ra ñôøi cuûa coâng xaõ Pa-ri 1871, ñaây laø nhaø nöôùc kieåu môùi ñaàu tieân cuûa GCVS. b. Noäi dung : Hoaït ñoäng daïy hoïc Ghi baûng Yeâu caàu hs nhaéc laïi tình hình nöôùc Phaùp sau CM I - Söï thaønh laäp coâng xaõ 1789 1. Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa coâng xaõ 20 of 128
- Xem thêm -