Tài liệu Giáo án lịch sử 8 cả bộ

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 TiÕt 1+ 2 Ngµy so¹n: 23/8 Gi¸o ¸n lÞch sö líp 8 Ngµy d¹y: PhÇn I: LÞch sö thÕ giíi LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i (Tõ gi÷a thÕ kû XVI ®Õn n¨m 1917) Ch¬ng I: Thêi kú x¸c lËp cña chñ nghÜa T b¶n (Tõ gi÷a thÕ kû XVI ®Õn nöa sau thÕ kû XIX) Bµi 1: Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®Çu tiªn A/ Môc tiªu: + KiÕn thøc: - Gióp häc sinh n¾m ®îc: nguyªn nh©n, diÔn biÕn, tÝnh chÊt, ý nghÜa lÞch sö cña C¸ch M¹ng Hµ Lan gi÷a thÕ kû XVI, C¸ch m¹ng Anh gi÷a thÕ kû XVII. ChiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 thuéc ®Þa anh ë B¾c MÜ vµ viÖc thµnh lËp hîp chñng quèc MÜ (Hoa Kú) - C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n trong bµi, chñ yÕu lµ kh¸i niÖm “ c¸ch m¹ng t s¶n” + T tëng: - Båi dìng cho häc sinh nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng. - NhËn thÊy chñ nghÜa t b¶n cã mÆt tiÕn bé, xong vÉn lµ chÕ ®é bãc lét thay cho chÕ ®é phong kiÕn. + Kü n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng sö dông b¶n ®å, tranh ¶nh. - Kü n¨ng ®éc lËp suy nghÜ. B/ ThiÕt bÞ, tµi liÖu cÇn thiÕt - B¶n ®å thÕ giíi - VÏ, phãng to c¸c lîc ®å trong SGK C/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: * KiÓm tra: S¸ch vë, ®å dïng. * Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 7, dÉn d¾t chuyÓn sang bµi míi: “ Trong lßng chÕ ®é phong kiÕn suy yÕu ®· n¶y sinh vµ bíc ®Çu ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt cña chñ nghÜa t b¶n” Bµi h«m nay. * D¹y vµ häc bµi míi: I. Sù biÕn ®æi vÒ kinh tÕ, x· héi T©y ¢u trong c¸c thÕ kû XV-XVII. C¸ch m¹ng Hµ Lan ThÕ kû XVI 1. Mét nÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi. - Häc sinh ®äc môc 1 SGK. ? NÒn s¶n xuÊt míi ®îc ra ®êi trong ®iÒu - Trong lßng X· héi phong kiÕn ®· suy yÕu kiÖn lÞch sö nh thÕ nµo? GV: Trong lßng x· héi phong kiÕn ., bÞ chÝnh quyÒn phong kiÕn k×m h·m, xong kh«ng ng¨n ®îc sù ph¸t triÓn cña nã. ? (häc sinh kh¸) V× sao nã kh«ng bÞ ng¨n chÆn: ? Nh÷ng sù kiÖn nµo chøng tá nÒn s¶n - ë T©y ¢u X· héi c¸c xëng dÖt v¶i, xuÊt míi t b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn? luyÖn kim, nÊu ®êng Thuª mín nh©n Häc sinh tr¶ lêi c«ng.. Gi¸o viªn nhÊn m¹nh vÒ sù ra ®êi cña - NhiÒu thµnh thÞ trë thµnh trung t©m s¶n c¸c xëng thñ c«ng, thµnh thÞ ng©n xuÊt, bu«n b¸n hµng..§ã lµ nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ - C¸c ng©n hµng ®îc thµnh lËp nghÜa. ? Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, sù - C¸c giai cÊp míi: Giai cÊp t s¶n vµ giai chuyÓn biÕn cña XH ra sao? cÊp v« s¶n ra ®êi. ? SÏ dÉn tíi hËu qu¶ g×? - M©u thuÉn gi÷a chÕ ®é phong kiÕn giai Gi¸o viªn; §ã lµ nguyªn nh©n chñ yÕu cÊp t s¶n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n dÉn tíi c¸c cuéc ®Êu tranh. ? H·y nªu nh÷ng biÓu hiÖn míi vÒ kinh tÕ x· héi ë T©y ¢u trong c¸c thÕ kû XVXVII? (häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña môc 1) - Gi¸o viªn dÉn d¾t chuyÓn ý: - Cho toµn líp ®äc thÇm môc 2. ? Nguyªn nh©n nµo dÉn tíi cuéc ®Êu tranh nh©n d©n Nª-§Ðc- Lan? ? Tãm t¾t diÔn biÕn chÝnh cña cuéc C¸ch m¹ng. - Häc sinh tãm t¾t. - Gi¸o viªn nh¾c l¹i. ? KÕt qu¶ ra sao? - DÉn tíi c¸c cuéc ®Êu tranh 2. C¸ch m¹ng Hµ Lan TK XVI. + Nguyªn nh©n: Vµo ®Çu TK XVI vïng ®Êt Nª-§Ðc- Lan (Hµ Lan vµ BØ) cã nÒn kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn nhÊt T©y ¢u. Sù thèng trÞ cña v¬ng Quèc T©y ban Nha ng¨n c¶n. + DiÔn biÕn; Nh©n d©n Nª-§Ðc- Lan nhiÒu lÇn næ dËy m¹nh mÏ nhÊt lµ cuéc ®Êu tranh th¸ng 81566 Gi¸o viªn: + KÕt qu¶: Hµ Lan ®îc gi¶i phãng t¹o ®iÒu kiÖn cho BÞ ®µn ¸p ®Ém m¸u Chñ nghÜa t b¶n ph¸t triÓn. - §Õn n¨m 1581 thµnh lËp níc céng hoµ Hµ Lan. - §Õn n¨m 1648 NÒn ®éc lËp cña Hµ Lan míi chÝnh thøc ®îc c«ng nhËn. ? C¸ch m¹ng Hµ Lan ®îc coi lµ cuéc + ý nghÜa: C¸ch m¹ng T s¶n? ®Çu tiªn trªn thÕ giíi - C¸ch m¹ng Hµ Lan ®îc coi lµ v× sao? cuéc C¸ch m¹ng T s¶n ®Çu tiªn (Nã ®¸nh ®æ chÕ ®é phong kiÕn, x©y trªn thÕ giíi dùng mét x· héi míi tiÕn bé h¬n). II. C¸ch m¹ng Anh gi÷a TK XVII. - Híng dÉn häc sinh th¶o luËn 1. Sù ph¸t triÓn cña Chñ nghÜa t b¶n ë nhãm theo c©u hái. Anh. ? Sù ph¸t triÓn chñ nghÜa T b¶n ë Anh - NhiÒu c«ng trêng thñ c«ng ra ®êi. nh thÕ nµo? - NhiÒu trung t©m lín vÒ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i, tµi chÝnh ®îc h×nh thµnh(tiªu - C¸c mÆt ph¸t triÓn? biÓu lµ Lu©n §«n) - HÖ qu¶ kh¸c? ? V× sao n«ng d©n ph¶i rêi bá quª h¬ng - Nh÷ng ph¸t minh míi vÒ kü thuËt. - Sè ®«ng ®Þa chñ lµ quý téc võa vµ nhá ®i n¬i kh¸c sinh sèng? => kinh doanh theo lèi t b¶n Gi¸o viªn gi¶i thÝch. ®uæi t¸ ®iÒn, thuª nh©n c«ng. Hä trë ? Em hiÓu quý téc míi nh thÕ nµo/ thµnh tÇng líp quý téc míi. - N«ng d©n trë nªn nghÌo khæ ph¶i ®i ? VÏ s¬ ®å vÒ cÊu t¹o x· héi Anh? n¬i kh¸c. Vua(chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ)>< T s¶n(quý téc míi) N«ng d©n lao ®éng C¸ch m¹ng Gi¸o viªn: Sù thay ®æi vÒ kinh tÕ, nguyªn nh©n>< gay g¾t.cuéc c¸ch m¹ng - Gi¸o viªn dùa vµo lîc ®å SGK tr×nh bµy cuéc néi chiÕn x¶y ra. ? C¸c ®¹i biÓu ®· cã hµnh ®éng nh thÕ nµo? (Tè c¸o chÝnh s¸ch cai trÞ cña vua s¸cl¬ I.) ? Th¸i ®é cña nh©n d©n nh thÕ nµo? ? cuéc néi chiÕn bïng næ vµo thêi gian nµo? kÕt qu¶? 2. TiÕn tr×nh c¸ch m¹ng. a.giai ®o¹n 1(tõ 1662 -1648) - C¸c ®¹i biÓu tè c¸o chÝnh s¸ch cai trÞ ®éc ®o¸n cña Vua S¸cl¬I - Nh©n d©n ñng hé quèc héi, lªn ¸n nhµ vua. - 8-1642 Cuéc néi chiÕn bïng næ qu©n ®éi quèc héi ®¸nh b¹i qu©n ®éi vua - Giai ®o¹n 1: ChÊm døt vµo n¨m 1648 Cho c¸c nhãm th¶o luËn giai ®o¹n 2. b. Giai ®o¹n 2(1649-1688) Néi dung th¶o luËn: ? Giai ®o¹n 2… diÔn ra nh thÕ nµo? ? Tríc søc Ðp cña nh©n d©n, cr«moen ®· - Ngµy 30/01/1649 X¸c l¬ I bÞ sö tö - Níc Anh trë thµnh níc céng hoµ lµm g×? - Mäi quyÒn hµnh thuéc vÒ quý téc míi ? Mäi quyÒn hµnh thuéc vÒ tÇng líp vµ t s¶n. nµo? - N«ng d©n, binh lÝnh khã kh¨n ®îc h? QuyÒn lîi cña n«ng d©n, binh lÝnh nh ëng mét chót quyÒn lîi => Hä tiÕp tôc thÕ nµo? ? Cuéc ®¶o chÝnh th¸ng 12-1688 ®em l¹i næi dËy ®Êu tranh… - 12-1699 quèc héi => ®¶o chÝnh … chÕ kÕt qu¶ gi? ®é qu©n chñ lËp hiÕn ra ®êi. Gi¸o viªn gi¶i thÝch: ThÕ nµo lµ “ qu©n chñ lËp hiÕn” (Nhµ vua kh«ng n¾m thùc quyÒn, mäi quyÒn lùc quèc gia thuéc vÒ T s¶n vµ quý téc míi – Thùc chÊt vÉn lµ chÕ ®é t b¶n) ? Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n Anh ®a l¹i quyÒn lîi cho ai? Ai l·nh ®¹o CM? CM 3. ý nghÜa lÞch sö cña c¸nh m¹ng t s¶n Anh gi÷a thÕ kû XVII. cã triÖt ®Ó kh«ng? - …Cm më ®êng cho CNTB ph¸t triÓn Häc sinh ®äc c©u hái cña M¸c ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u nãi trªn cña m¹nh mÏ h¬n, ®em l¹i th¾ng lîi cho giai cÊp t s¶n vµ quý téc míi. M¸c. * Cñng cè híng dÉn - Gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi häc + Sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa T b¶n + DiÔn biÕn cña C¸ch m¹ng t s¶n Anh + KÕt qu¶ vµ ý nghÜa - Híng dÉn häc sinh vÒ häc bµi - §äc tríc môc II * Rót kinh nghiÖm:...................................................................................................... .................................................................................................................................... . TiÕt 2 Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t s¶n (TiÕp) A/ Môc tiªu(Môc tiªu chung) B/ ThiÕt bÞ(nh tiÕt 1) C/ TiÕn tr×nh - æn dÞnh - KiÓm tra bµi cò ? Tãm t¾t diÔn biÕn cña c¸ch m¹ng t s¶n Anh? ? ý nghÜa lÞch sö cña C¸ch m¹ng t s¶n Anh? * Bµi míi 1. Giíi thiÖu ba×: Gi¸o viªn dÉn d¾t ®i vµo môc III 2. D¹y vµ häc bµi míi: - Gi¸o viªn treo lîc ®å :13 thuéc ®Þa cña Anh ë B¾c MÜ - ChØ trªn lîc ®å 13 thuéc ®Þa cho häc sinh quan s¸t. Häc sinh ®äc phÇn ch÷ nhá SGK III. ChiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña c¸c thuéc ®Þa anh ë B¾c MÜ 1. T×nh h×nh c¸c thuéc ®Þa, nguyªn nh©n cña chiÕn tranh. - Tõ ®Çu thÕ kû XVII ®Õn ThÕ kû XVIII, thùc d©n Anh ®· thèng lÜnh 13 thuéc ®Þa ë B¾c MÜ. ? V× sao nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa ë B¾c MÜ ®Êu tranh chèng thùc d©n Anh. Thùc d©n Anh cíp ®o¹t tµi nguyªn thuÕ m¸ nÆng nÒ, ®éc quyÒn bu«n b¸n. ? M©u thuÉn gi÷a thuéc ®Þa vµ chÝnh quèc n¶y sinh v× sao? ? Tãm t¾t diÔn biÕn cña chiÕn tranh? - Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ tiÓu sö vµ vai trß cña Oasinht¬n - Häc sinh ®äc ®o¹n ch÷ nhá SGK - Ph©n tÝch mét sè ®iÓm trong tuyªn ng«n ®éc lËp. - Liªn hÖ thùc tÕ. ? ë Mü, Nh©n d©n lao ®éng cã ®îc hëng c¸c quyÒn ®· ®îc nªu trong tuyªn ng«n hay kh«ng? - Häc sinh ®äc tiÕp SGK “ ChiÕn tranh vÉn tiÕp diÔn” - Häc sinh ®äc phÇn ch÷ nhá SGK ? Cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 thuéc ®Þa ë B¾c Mü ®em l¹i kÕt qu¶ nh thÕ nµo? Gi¸o viªn tr×nh bµy mét sè néi dung cña - Häc sinh ®äc ®o¹n ch÷ nhá SGK ? Cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 thuéc ®Þa ë B¾c Mü cã ý nghÜa nh thÕ nµo? - Kinh tÕ 13 thuéc ®Þa ph¸t triÓn theo con ®êng t b¶n chñ nghÜa. - Thùc d©n Anh t×m mäi c¸ch ng¨n c¶n sù ph¸t triÓn chñ nghÜa t b¶n ë c¸c thuéc ®Þa. - Nh©n d©n ®èi lËp gay g¾t víi chÝnh quèc. 2. DiÔn biÕn cuéc chiÕn tranh - Th¸ng 12-1773 Nh©n D©n c¶ng B¬xt¬n tÊn c«ng 3 tÇu chë chÌ cña Anh. - Tõ 5-9 ®Õn 26-10 –1774 ®¹i biÓu c¸c thuéc ®Þa ë B¾c Mü häp héi nghÞ lôc ®Þa - Th¸ng 4 –1775 chiÕn tranh bïng næ - 4-7-1776, Tuyªn ng«n ®éc lËp dîc c«ng bè “ Mäi ngêi cã quyÒn b×nh ®¼ng, quyÒn lùc cña ngêi da tr¾ng, quyÒn t h÷u tµi s¶n ®îc kh¼ng ®Þnh” - ChiÕn tranh vÉn tiÕp diÔn - Ngµy 17-10-1777 Qu©n khëi nghÜa th¾ng mét trËn lín ë Xarat«ga 3. KÕt qu¶ vµ ý nghÜa cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña c¸c thuéc ®Þa Anh ë B¾c MÜ. a. KÕt qu¶ - Mét níc céng hoµ t s¶n ra ®êi víi hiÕn ph¸p 1787 - Mü lµ níc céng hoµ liªn bang Quèc héi gåm 2 viÖn: Thîng ViÖn vµ h¹ viÖn, n¾m quyÒn lËp ph¸p,=> QuyÒn d©n chñ bÞ h¹n chÕ. b. ý nghÜa: - ..®· gi¶i phãng nh©n d©n B¾c Mü khái ¸ch ®« hé cña chñ nghÜa thùc d©n, S¬ kÕt bµi häc: - Gi¸o viªn nhÊn m¹nh mét sè ý c¬ b¶n: - §èi lËp gi÷a chÕ ®é phong kiÕn víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa dÉn tíi nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t s¶n tiªu biÓu lµ c¸ch m¹ng Hµ Lan. C¸ch m¹ng t s¶n Anh vµ chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 thuéc ®Þa ë B¾c Mü. - Nh©n d©n cã vai trß quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. - Th¾ng lîi cña C¸ch M¹ng më ra mét kû nguyªn thêi kú míi trong lÞch sö 4. Cñng cè vµ híng dÉn Bµi 1: LËp niªn biÓu vÒ c¸ch m¹ng t s¶n Anh vµ chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 thuéc ®Þa Anh ë B¾c Mü Bµi 2: Nªu ý nghÜa lÞch sö cñ© c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n dÇu tiªn gi¸o viªn híng dÉn. 1, LËp niªn biÓu theo hai cét Niªn ®¹i C¸c sù kiÖn chÝnh * Rót kinh nghiÖm:...................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngµy.....th¸ng......n¨m....... TuÇn 2 TiÕt:3 Ngµy so¹n:2/9 Ngµy d¹y: C¸ch m¹ng t s¶n ph¸p(1789-1794) A/ Môc tiªu + KiÕn thøc - Häc sinh hiÓu biÕt vµ hiÓu nh÷ng sù kiÖn c¬ b¶n vµ diÔn biÕn cña c¸ch m¹ng qua c¸c giai ®o¹n, vai trß cña nh©n d©n trong viÖc ®a ®Õn th¾ng lîi vµ ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng. - N¾m ®îc ý nghÜa lÞch sö cña c¸ch m¹ng t s¶n. + T tëng NhËn thøc tÝnh chÊt h¹n chÕ cña c¸ch m¹ng t s¶n Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ c¸ch m¹ng t s¶n ph¸p(1789) + Kü n¨ng - VÏ, sö dông b¶n då, lËp niªn biÓu, b¶ng thèng kª - BiÕt ph©n tÝch, so s¸nh c¸c sù kiÖn, liªn hÖ kiÕn thøc ®ang häc víi cuéc sèng. B/ Tµi liÖu thiÕt bÞ - B¶n då níc ph¸p thÕ kû XVIII - T×m hiÓu néi dung c¸c h×nh trong SGK - Tra cøu c¸c thuËt ng÷, kh¸i niÖm. C/ TiÕn tr×nh * KiÓm tra bµi cò ? ChiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 thuéc ®Þa ë B¾c Mü cã ý nghÜa lÞch sö nh thÕ nµo? 1. Giíi thiÖu bµi: GV: C¸ch m¹ng t s¶n ®· thµnh c«ng ë mét sè níc nh chóng ta ®· häc. C¸ch m¹ng tiÕp tôc næ ra trong ®ã ë níc ph¸p ®¹t ®Õn sù ph¸t triÓn cao. V× sao c¸ch m¹ng t s¶n næ ra vµ ph¸t triÓn ë ph¸p? C¸ch m¹ng tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n nµo? ý nghÜa lÞch sö ra sao? Chóng ta cÇn t×m hiÓu…. 2. D¹y vµ häc bµi míi: - Häc sinh ®éc phÇn môc 1SGK ? TÝnh chÊt l¹c hËu cña nÒn n«ng nghiÖp I/ Níc ph¸p tríc c¸ch m¹ng 1. T×nh h×nh kinh tÕ: ph¸p thÓ hiÖn ë chç nµo? ? Nguyªn nh©n cña sù l¹c hËu lµ do ®©u? + N«ng nghiÖp GV: (Do sù bãc lét cña phong kiÕn, ®Þa - C«ng cô vµ ph¬ng tiÖn canh t¸c th« s¬ l¹c hËu. chñ) ? ChÕ ®é phong kiÕn ®· k×m h·m sù ph¸t - Ruéng ®Êt: Cßn bÞ bá hoang nhiÒu - MÊt mïa, ®ãi kÐm. triÓn cña c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp ra + C«ng th¬ng n«ng nghiÖp sao? §· ph¸t triÓn - ChÕ ®é phong kiÕn víi nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ m¸ nÆng nÒ. 2. T×nh h×nh chÝnh trÞ - x· héi - Gäi 1 häc sinh ®äc môc 2 - Tríc c¸ch m¹ng: Ph¸p lµ mét níc qu©n ? Tríc c¸ch m¹ng ph¸p lµ mét níc nh chñ chuyªn chÕ thÕ nµo? - X· héi phong kiÕn níc ph¸p chia b»ng ? Giai cÊp lµ g×? 3 ®¼ng cÊp( Nh s¬ ®å) ? §¼ng cÊp lµ g×? T¨ng l÷ Quý téc Cã mäi quyÒn kh«ng Ph¶i ®ãng thuÕ §¼ng cÊp thø 3 - N«ng d©n T s¶n C¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c Kh«ng cã quyÒn g× Ph¶i ®ãng thuÕ vµ lµm nghÜa vô víi phong kiÕn. ? Nh×n vµo s¬ ®å Em h·y nãi râ vai trß, vÞ trÝ, quyÒn lîi kh¸c nhau cña c¸c ®¼ng cÊp. ChØ ra nh÷ng nguyªn nh©n ®èi lËp vµ quan hÖ gi÷a c¸c ®¼ng cÊp. ? Quan s¸t h×nh 5 SGK.. H·y miªu t¶ t×nh c¶nh cña ngêi n«ng d©n trong x· héi ph¸p lóc bÊy giê? (Gi¸o viªn miªu t¶ l¹i- S¸ch gi¸o viªn) - Quan s¸t h×nh 6-7-8 SGK 3. §Êu tranh trªn mÆt trËn tëng §äc c¸c néi dung ghi bªn díi? ? Nªu mét vµi ®iÓm chñ yÕu trong t tëng - M«ng – te-xki-¬,Ggrutx« nãi vÒ quyÒn tù do cña con ngêi vµ d©n téc. cña M«ng-te.., Grutx«, v«n te? - V«n te: ThÓ hiÖn quyÕt t©m ®¸nh ®æ bän phong kiÕn thèng trÞ vµ t¨ng l÷. II/ C¸ch m¹ng bïng næ 1. Sù khñng ho¶ng cña chÕ ®é qu©n - Häc sinh ®äc néi dung môc 1 chñ chuyªn chÕ: ? Sù suy yÕu cña chÕ ®é qu©n chñ thêi LuIXVI chuyªn chÕ thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? -- Díi Sè nî nhµ níc vay cña t b¶n-vua ph¶i thu nhiÒu thuÕ. ?V× sao nh©n d©n ®øng dËy ®Êu tranh? - C«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp bÞ ®×nh ®èn => c«ng nh©n bÞ thÊt nghiÖp - Nh©n d©n ®Êu tranh m¹nh mÏ chèng phong kiÕn. 2. Më ®Çu th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. - Häc sinh ®äc thÇm môc 2 - Vua triÖu tËp héi nghÞ 3 ®¼ng ? Héi nghÞ 3 ®¼ng cÊp ®îc häp ë ®©u? cÊp(1789) t¹i cung ®iÖn Vecsai… ? Kh«ng khÝ héi nghÞ nh thÕ nµo? 17- 6 ®¹i biÓu ®¼ng cÊp 3 häp tuyªn bè ? §¹i biÓu ®¼ng cÊp 3 häp víi néi dung -quèc héi lËp hiÕn. g×? ? KÕt qu¶ ra sao? ? Vua vµ quý téc hµnh ®éng nh thÕ nµo? - Vua, quý téc dïng qu©n ®éi uy hiÕp ? Th¸i ®é cña nh©n d©n lao ®éng, binh - Nh©n d©n binh lÝnh ph¶n ®èi. lÝnh? - 14/7 300000 quÇn chóng pa ri quÇn ? DiÔn biÕn kÕt qña më ®Çu cña c¸ch chóng ®îc vò trang tÊn c«ng chiÕm ph¸o m¹ng? ®µi, nhµ tï Ba-Xti. - Gi¸o viªn dïng bøc tranh tÊn c«ng ph¸o ®µi – nhµ tï Baxti.Nãi vÒ cuéc ®Êu tranh cña quÇn chóng. ? V× sao viÖc ®¸nh chiÕm ph¸o ®µi BaXti - ChÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ bÞ gi¸ng ®· më ®Çu cho th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ®ßn ®Çu tiªn quan träng th¾ng lîi. Ngµy tÊn c«ng ph¸o ®µi ®îc coi lµ ngµy th¾ng lîi. 3. Cñng cè ? C¸ch m¹ng t s¶n ph¸p ®· më ®Çu vµ th¾ng lîi ra sao? (Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i néi dung bµi häc 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi, n¾m v÷ng vÞ trÝ, quyÒn lîi cña 3 ®¼ng cÊp. - Cuéc khñng ho¶ng cña chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ. - Më ®Çu vµ th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng - §äc tiÕp môc III 5. Rót kinh nghiÖm:..................................................................................................... .................................................................................................................................... TiÕt:4 C¸ch m¹ng t s¶n ph¸p (1789-1791) TiÕp theo môc III A/ Môc tiªu(môc tiªu chung) B/ Tµi liÖu thiÕt bÞ(nh tiÕt 1) C/ TiÕn tr×nh * KiÓm tra bµi cò ? C¸ch m¹ng t s¶n ph¸p më ®Çu th¾ng lîi nh thÕ nµo? 1. Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i néi dung môc I, môc II, dÉn d¾t vµo môc III. 2. D¹y vµ häc bµi míi - §äc néi dung môc 1 ? C¸ch m¹ng th¾ng lîi ë pari cã ý nghÜa nh thÕ nµo? ? Thùc chÊt cña c¸ch m¹ng lµ g×? ? Tuyªn ng«n vµ hiÕn ph¸p 1791 phôc vô quyÒn lîi cña ai lµ chñ yÕu? ? QuÇn chóng cã ®îc hëng quyÒn g× kh«ng? ? Sù tho¶ hiÖp cña giai cÊp t s¶n víi phong kiÕn thÓ hiÖn ë ®iÓm nµo? ? V× sao ph¶i tho¶ hiÖp? - Häc sinh ®äc môc 2 ? Cuéc khëi nghÜa 10-8-1792 cña quÇn chóng ®a ra kÕt qu¶ g×? - Mïa xu©n 1793 Anh cïng phong kiÕn Ch©u ¢u tÊn c«ng ph¸p. ? Tr×nh bµy diÔn biÕn chiÕn sù trªn ®Êt ph¸p tõ nh÷ng n¨m 1792-1793 ? V× sao nh©n d©n pari ph¶i lËt ®æ ph¸i Gi-R«ng- §anh? - Häc sinh ®äc môc3 ? R«- be-spie lµ ngêi nh thÕ nµo? (Gi¸o viªn nªu) ? Nh÷ng biÖn ph¸p cña chÝnh quyÒn Gia- C« - Banh? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c biÖn ph¸p cña chÝnh quyÒn Gia-c«-banh? ? V× sao sau n¨m 1974, c¸ch m¹ng t s¶n ph¸p kh«ng thÓ tiÕp tôc ph¸t triÓn? R«- be-spie vµ c¸c b¹n chiÕn ®Êu l¹i bÞ b¾t vµ bÞ sö tö. III/ Sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng 1. ChÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn (Tõ ngµy 14-7-1789 ®Õn ngµy 10/08/1792) - C¸ch m¹ng th¾ng lîi ë pari. - Giai cÊp t s¶n lîi dông søc m¹nh cña quÇn chóng n¾m chÝnh quyÒn. - H¹n chÕ quyÒn vua vµ xoa dÞu sù c¨m phÉn cña nh©n d©n. 2.Bíc ®Çu cña nÒn céng hoµ(tõ 21 - 9 1792 ®Õn 2-6 - 1793) - Cuéc khëi nghÜa 10-8-1972 lËt ®æ nÒn thèng trÞ cña ®¹i t s¶n, chÕ ®é phong kiÕn bÞ xo¸ bá hoµn toµn nÒn céng hoµ ®îc x¸c lËp. - Trong níc ph¶n ®éng næi lo¹n. - Ph¸i Gi-R«ng-§anh chØ lo cñng cè quyÒn lùc. - 2-6-1793 nh©n d©n pari ph¶i lËt ®æ ph¸i Gi-R«ng-§anh. 3. Chuyªn chÝnh d©n chñ c¸ch m¹ng () - Quèc héi do ph¸i Gia-c«-Banh chiÕm ®a sè cö ra uû ban cøu níc, ®øng ®Çu lµ R«- be-spie - ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng thi hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch kiªn quyÕt ®Ó trõng trÞ bän ph¶n lo¹n. - QuÇn chóng phÊn khëi. - Liªn minh chèng ph¸p bÞ ®¸nh b¹i vµ tan r· ngµy 26-6-1794. - Néi bé ph¸i Gia-c«-banh chia rÏ. - 27-7-1794, T s¶n ph¸p c¸ch m¹ng tiÕn hµnh ®¶o chÝnh. 4. ý nghÜa lÞch sö ? ý nghÜa lÞch sö cña c¸ch m¹ng t s¶n ph¸p cuèi thÕ kû XVIII? - C¸ch m¹ng… lËt ®æ giai cÊp phong kiÕn ®a giai cÊp t s¶n lªn n¾m quyÒn xo¸ bá nhiÒu trë ng¹i. - H¹n chÕ: Cha ®¸p øng ®îc quyÒn lîi cña nh©n d©n. ? MÆt h¹n chÕ cña cuéc c¸ch m¹ng nµy lµ g×? 3.Cñng cè híng dÉn - Gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi häc - Häc bµi vµ ®äc tríc bµi 3, híng dÉn häc sinh lµm c©u hái 1 SGK 4.Rót kinh nghiÖm:..................................................................................................... ................................................................................................................................... Ngµy.....th¸ng......n¨m..... TuÇn 3 TiÕt:5 Ngµy so¹n:14/9 Ngµy d¹y: Bµi 3: Chñ nghÜa t b¶n ®îc x¸c lËp- Trªn ph¹m vi thÕ giíi A/ Môc tiªu: + KiÕn thøc: - Häc sinh n¾m ®îc c¸ch m¹ng chñ nghÜa-hÖ qu¶ - Sù x¸c lËp cña chñ nghÜa t b¶n trªn ph¹m vi thÕ giíi + T tëng: - Sù ¸p bøc, bãc lét cña chñ nghÜa t b¶n ®· g©y bao ®au khæ cho nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi. - Nh©n d©n thùc sù lµ ngêi s¸ng t¹o, chñ nh©n cña c¸c thµnh tùu kü thuËt s¶n xuÊt. + Kü n¨ng - Khai th¸c néi dung vµ sö dông kªnh h×nh trong SGK - BiÕt ph©n tÝch sù kiÖn ®Ó rót ra kÕt luËn. B/ Tµi liÖu thiÕt bÞ - T×m hiÓu néi dung c¸c kªnh h×nh trong SGK - §äc vµ sö dông c¸c b¶n ®å trong SGK - Su tÇm mét sè tµi liÖu tham kh¶o cÇn thiÕt cho bµi C/ TiÕn tr×nh - KiÓm tra bµi cò ? ý nghÜa lÞch sö cña c¸ch m¹ng t s¶n ph¸p? 1. Giíi thiÖu bµi (Gi¸o viªn…) 2. D¹y vµ häc bµi míi - Häc sinh ®äc SGK môc 1 ? Quan s¸t h×nh 12,13 em thÊy viÖc kÐo sîi ®· thay ®æi nh thÕ nµo? ? Khi m¸y kÐo sîi ra ®êi ®iÒu g× x¶y ra? (N¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng..) ? M¸y h¬i níc ra ®êi cã t¸c dông nh thÕ I/ C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp 1. C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp anh + Ngµnh dÖt - M¸y kÐo sîi Giªn-Ni. - 1769 ¸c-carai-t¬ ph¸t minh ra m¸y kÐo sîi ch¹y b»ng søc níc. - N¨m 1785, Ðt –m¬n cacrai chÕ t¹o ra m¸y dÖt ®Çu tiªn, n¨ng xuÊt dÖt t¨ng gÇn 40 lÇn. - 1784 Giªm o¸t hoµn thµnh viÖc ph¸t nµo? - Cho häc sinh ®äc ®o¹n ch÷ nhá trang 19. - Häc sinh quan s¸t h×nh 15 SGK. ? Nªu kÕt qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Anh? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Anh tõ 1760=>1840? GV: §©y lµ cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp=> s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh chãng - Häc sinh ®äc môc 2 SGK ? C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Ph¸p ph¸t triÓn nh thÕ nµo? - Häc sinh ®äc phÇn ch÷ nhá. ? V× sao c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Ph¸p l¹i ph¸t triÓn nhanh h¬n? (Nhê ®Èy m¹nh s¶n xuÊt gang, thÐp sö dông nhiÒu m¸y h¬i níc. Trong 20 n¨m. ?Tr×nh bµy sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë §øc? - Häc sinh ®äc ®o¹n ch÷ nhá ? V× sao c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë §øc l¹i ph¸t triÓn nhanh vÒ tèc ®é vµ n¨ng xuÊt? (TiÕp thu thµnh tùu kü thuËt ë Anh) - Häc sinh quan s¸t 2 lîc ®å (17-18) nªu nh÷ng biÕn ®æi cña Anh sau c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp? So s¸nh? Níc Anh gi÷a thÕ kû XVIII - ChØ cã mét sè trung t©m s¶n xuÊt thñ c«ng - Cã 4 thµnh phè trªn 50.000 d©n - Cha cã ®êng s¾t ? Qua ®ã em nhËn xÐt g× vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi? ? §äc phÇn ch÷ nhá cuèi môc ? X· héi h×nh thµnh nh÷ng giai cÊp c¬ b¶n nµo? - Gäi häc sinh ®äc ®o¹n ch÷ nhá SGK. minh ra m¸y h¬i níc. - M¸y mãc ®îc sö dông trong giao th«ng vËn t¶i. => TÇu thuû ch¹y b»ng h¬i níc => Xe löa vµ ®êng s¾t. - Tõ 1760 – 1840 ë Anh diÔn ra sù chuyÓn biÕn tõ s¶n xuÊt nhá thñ c«ng sang s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc. - C«ng nghiÖp ho¸ diÔn ra ®Çu tiªn ë Anh. Anh tõ mét níc n«ng nghiÖp trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi. 2. C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë ph¸p §øc + ë ph¸p - C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp b¾t ®Çu tõ 1830 - Trong 20 n¨m kinh tÕ ph¸p ®øng thø 2 sau Anh + ë §øc - C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë §øc vÉn diÔn ra vµo nh÷ng n¨m 1840(thÕ kû XX) ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh vµ ®¹t kÕt qu¶. - M¸y mãc ®îc sö dông trong n«ng nghiÖp Níc Anh nöa ®Çu ®Çu thÕ kû XIX - XuÊt hiÖn vïng c«ng nghiÖp míi bao trïm hÇu hÕt níc Anh - XuÊt hiÖn nh÷ng trung t©n khai th¸c than ®¸. - Cã 14 thµnh phè trªn 50.000 d©n - Cã m¹ng líi ®êng s¾t nèi liÒn c¸c thµnh phè h¶i c¶ng, khu c«ng nghiÖp. - s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t b¶n chñ nghÜa diÔn ra nhanh chãng. - Hai giai cÊp c¬ b¶n=> T s¶n => V« s¶n hai giai cÊp nµy cã m©u thuÉn, kh«ng thÓ hoµ gi¶i. 3. Cñng cè híng dÉn ? Qu¸ tr×nh diÔn ra cuéc c¸ch m¹ng ë c¸c níc Anh, ph¸p, §øc nh thÕ nµo?HÖ qu¶ cña nã? - Gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi häc - Häc bµi, tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi - §äc tiÕp môc II 4. Rót kinh nghiÖm................................................................................................... .................................................................................................................................. TiÕt 6 TiÕp bµi 3: Chñ nghÜa t b¶n ®îc x¸c lËp trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi A/ Môc tiªu: (Môc tiªu chung) B/ Tµi liÖu thiÕt bÞ ChuÈn bÞ nh tiÕt 1 C/ TiÕn tr×nh 1/ KiÓm tra bµi cò:? Tr×nh bµy tãm t¾t cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ë Anh? KÕt qu¶? 2/ Giíi thiÖu bµi (gi¸o viªn dÉn d¾t) 3/ D¹y vµ häc bµi míi: II/ Chñ nghÜa t b¶n x¸c lËp trªn ph¹m - §äc néi dung môc 1 SGK vi thÕ giíi. ? Nguyªn nh©n nµo dÉn tíi cuéc ®Êu 1. Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n thª kû XIiX tranh giµnh ®éc lËp lªn cao ë c¸c níc - Sang thÕ kû XIX, do sù ph¸t triÓn Mü – La – Tinh? (phong trµo d©n téc,d©n chñ ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ cña kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa, phong trµo d©n téc. cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp ) - Do t¸c ®éng cña chiÕn tranh giµnh ®éc ? Quan s¸t lîc H10, lËp b¶ng thèng kª c¸c quèc gia t s¶n ë khu vùc Mü la tinh lËp d©n téc ë B¾c Mü - ë Ch©u ¢u th¸ng 7-1830 phong trµo theo thø tù niªn ®¹i thµnh lËp? c¸ch m¹ng t s¶n næ ra ë Ph¸p råi lan ra ? Quan s¸t h×nh (21), h·y m« t¶ hoµn nhiÒu níc: BØ, §øc, Italya c¶nh bøc tranh ®ã? ( §©y lµ ®Þa ®iÓm næ ra c¸ch m¹ng, cuéc - ë §øc, Italya: NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng lµ thèng nhÊt ®¸t níc, më ®êng ®µn ¸p ®Ém m¸u cña qu©n ®éi chèng cho kinh tÕ t b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn quÇn chóng khëi nghÜa (2-1848 ë pari) - Mêi n¨m sau c¸ch m¹ng 1848-1849 c¬n b·o t¸p c¸ch m¹ng míi l¹i bïng lªn ë Ch©u ¢u. - Tõ 1859-1870: ? Trong sù thèng nhÊt nµy, vai trß cña 7 quèc gia ë b¸n ®¶o italya ®· thèng quÇn chóng nh thÕ nµo? nhÊt thµnh v¬ng quèc Italya (QuÇn chóng nh©n d©n díi sù l·nh ®¹o - QuÇn chóng nh©n d©n ®ãng vai trß cña ngêi anh Hïng Ga-Ga-Ri ®· ®ãng quan träng vai trß quan träng. - Cïng thêi gian ®ã: tõ n¨m 1864 => - häc sinh quan s¸t h×nh 22 1871: Níc §øc ®îc thèng nhÊt tõ 38 ? Bøc tranh nµy chøng tá ®iÒu g×? quèc gia - quan s¸t h×nh 2/23, h·y miªu t¶ + ë Nga: kh«ng khÝ buæi lÔ tuyªn bè thèng - díi ¸p lùc n«ng n« 2-1861 Nga Hoµng nhÊt níc §øc th¸ng 1-1871 t¹i ban bè “s¾c lÖnh gi¶i phãng n«ng n«” cung ®iÖn Vecsai? ? Chñ nghÜa t b¶n ®îc x¸c lËp ë Nga nh thÕ nµo? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc c¶i c¸ch … nµy?(Më ®êng cho níc Nga chuyÓn nhanh sang chñ nghÜa t b¶n) 3. Sù x©m lîc cña t b¶n ph¬ng T©y ®èi víi c¸c níc ¸, Phi. - C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp kinh tÕ t b¶n - Häc sinh ®äc môc 3 SGK chñ nghÜa Anh, Ph¸p ph¸t triÓn nhanh => t¨ng nhu cÇu tranh giµnh thÞ trêng. ? V× sao c¸c níc t b¶n ph¬ng t©y ®Èy §Èy m¹nh x©m lîc c¸c níc ph¬ng m¹nh x©m chiÕm thuéc ®Þa? (§Æc biÖt lµ Ên ®é, Trung Quèc vµ Khu §«ng... - §Õn nöa sau thÕ kû XIX thùc d©n phvùc §«ng Nam ¸) ¬ng t©y muèn t×m c¸ch ®i s©u vµo ®Êt - §äc l¹i ®o¹n ch÷ nhá ? T×nh h×nh Ch©u Phi vµo nöa ®Çu thÕ kû liÒn XIX nh thÕ nµo? ( §äc ®o¹n ch÷ nhá T27 cuèi bµi) ? KÕt qu¶? - KÕt qu¶: HÇu hÕt c¸c níc Ch©u ¸, Ch©u Phi lÇn lît trë thµnh thuéc ®Þa hoÆc phô thuéc cña thùc d©n ph¬ng t©y. 4. Cñng cè ? Nh÷ng sù kiÖn nµo chøng tá ®Õn gi÷a thÕ kû XIX, chñ nghÜa t b¶n ®· th¾ng lîi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi? ? Dïng lîc ®å thÕ giíi ®¸nh dÊu c¸c níc ë Ch©u ¸, Ch©u Phi ®· trë thµnh thuéc ®Þa (cña níc thùc d©n nµo?) Bµi tËp vÒ nhµ: 5. Híng dÉn: Quan s¸t lîc ®å H19 T23 lËp b¶ng hÖ thèng kª c¸c quèc gia t s¶n ë khu vùc MÜ La Tinh theo thø tù niªn ®¹i thµnh lËp - Häc bµi, ®äc bµi 4 D/ Rót kinh nghiÖm:.................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngµy.....th¸ng....n¨m....... TuÇn 4 TiÕt: Ngµy so¹n:17/9 Ngµy d¹y: Bµi 4: Phong trµo c«ng nh©n vµ sù ra ®êi cña chñ nghÜa M¸c A/ Môc tiªu + KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®îc c¸c phong trµo ®Êu tranh ®Çu tiªn cña giai cÊp c«ng nh©n ë nöa ®Çu thÕ kû XIX... - C¸c M¸c, F ¨ng ghen vµ sù ra ®êi cña Chñ nghÜa khoa häc - Lý luËn C¸ch m¹ng cña giai cÊp v« s¶n. - Bíc tiÕn míi cña phong trµo c«ng nh©n tõ 1848 – 1870 + T tëng: Gi¸o dôc häc sinh - Lßng biÕt ¬n c¸c nhµ s¸ng lËp ra chñ nghÜa khoa häc – Lý luËn c¸ch m¹ng soi ®êng cho giai cÊp c«ng nh©n ®Êu tranh... - Tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh, tinh thÇn ®oµn kÕt cña giai cÊp c«ng nh©n. + Kü n¨ng: - BiÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n - BiÕt tiÕp cËn víi v¨n kiÖn lÞch sö – Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n. B/ Ph¬ng tiÖn d¹y häc - Tranh ¶nh trong SGK, ¶nh ch©n dung C.M¸c, F¨ng ghen phãng to - V¨n kiÖn tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n C/ TiÕn tr×nh 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò: ? Nªu c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n tiªu biÓu ë ThÕ kû XIX? 3. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi: Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña chñ nghÜa t b¶n cµng lµm t¨ng thªm sù ®èi lËp gi÷a 2 giai cÊp t s¶n vµ v« s¶n . §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn ®ã giai cÊp v« s¶n ®· tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh nh thÕ nµo?.... - Gi¸o viªn dÉn d¾t ? Giai cÊp c«ng nh©n ®· ®Êu tranh chèng chñ nghÜa t b¶n nh thÕ nµo?V× sao? - Häc sinh ®äc môc 1: - Quan s¸t h×nh 24 SGK ? Miªu t¶ cuéc sèng cña c«ng nh©n Anh? ®Æc biÖt lµ trÎ em? ? V× sao c«ng nh©n ®Ëp ph¸ m¸y mãc vµ b·i c«ng? T×nh c¶nh... - Gäi häc sinh ®äc ®o¹n ch÷ nhá SGK ? V× sao giíi chñ l¹i thÝch lao ®éng trÎ em? - TiÒn l¬ng tr¶ thÊp - Lao ®éng nhiÒu giê - Cha cã ý thøc ®Êu tranh... ? Qua bøc tranh h×nh 24, ph¸t biÓu suy nghÜ cña m×nh vÒ quyÒn trÎ em h«m nay ( §îc ch¨m sãc, b¶o vÖ, ®îc häc hµnh vui ch¬i, ®îc gia ®×nh vµ x· héi quan t©m, ph¸p luËt b¶o vÖ) ? Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh c«ng nh©n ®· ®Êu tranh b»ng h×nh thøc nµo? v× sao? Gi¸o viªn gi¶i thÝch: C«ng ®oµn lµ tæ chøc nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n... - Häc sinh ®äc môc 2 SGK ? Nªu nh÷ng phong trµo ®Êu tranh tiªu biÓu cña c«ng nh©n Ph¸p, §øc, Anh - Häc sinh dùa vµo SGK tr¶ lêi - Quan s¸t h×nh 25: ? NhËn xÐt h×nh thøc ®Êu tranh, tinh thÇn ®Êu tranh cña c«ng nh©n Anh...? ? Phong trµo c«ng nh©n Ch©u ¢u (1830 -1840) cã ®iÓm chung g× kh¸c so víi phong trµo c«ng nh©n tríc ®ã ? (Cã sù ®oµn kÕt ®Êu tranh, trë thµnh lùc lîng chÝnh trÞ ®éc lËp, ®Êu tranh chÝnh trÞ trùc tiÕp chèng l¹i giai cÊp t s¶n.) ? T¹i sao phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n... ®Òu kh«ng giµnh ®îc th¨ng lîi? I/ Phong trµo c«ng nh©n nöa ®Çu thÕ kû XIX 1. Phong trµo ph¸ m¸y vµ b·i c«ng - Sù bãc lét nÆng nÒ cña giai cÊp t s¶n... - T×nh c¶nh cña c«ng nh©n v« cïng khèn khæ... - Giíi chñ thÝch sö dông lao ®éng trÎ em - Vµo cuèi thÕ kû XVIII phong trµo ®Êu tranh ®Ëp ph¸ m¸y mãcvµ ®èt c«ng xëng næ ra m¹nh mÏ ë Anh. - §Çu thÕ kû XX phong trµo lan ra c¸c níc kh¸c: Ph¸p, BØ, §øc... - §Ëp ph¸ m¸y mäc - Giai cÊp c«ng nh©n ®· thµnh lËp giai cÊp c«ng ®oµn: ®oµn kÕt... 2. Phong trµo c«ng nh©n Trong nh÷ng n¨m 1830 -1840 - 1831 C«ng nh©n dÖt t¬ thµnh phè Li ¤ng (ph¸p) - 1834 Thî t¬ Li«ng khëi nghÜa... - 1844 c«ng nh©n dÖt vïng S¬-LªDin(§øc) khëi nghÜa - 1836 -1847: Phong trµo c«ng nh©n réng lín, cã tæ chøc...ë Anh " Phong trµo hiÕn ch¬ng” - Phong trµo ®Êu tranh ...ph¸t triÓn m¹nh, quyÕt liÖt, thÓ hiÖn sù ®oµn kÕt, tÝnh chÝnh trÞ cña c«ng nh©n. - Phong trµo c«ng nh©n thÊt b¹i bÞ bÞ ®µn ¸p, cha cã lý luËn c¸ch m¹ng ®óng ®¾n .., thiÕu tæ chøc l·nh ®¹o nhng ®· ®¸nh dÊu sù trëng thµnh cña phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho s ra ®êi cña lý luËn c¸ch m¹ng... 4. Cñng cè ? Tãm t¾t phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n tõ ®Çu thÕ kû XIX ®Õn 1840. KÕt qu¶ cña phong trµo? 5. Híng dÉn (S¬ kÕt bµi häc = bµi tËp) D/ Rót kinh nghiÖm: ………………………………………………………………. ………. ……………………………………………………………………………………… …………. TiÕt 8 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: Nªu c¸c sù kiÖn chñ yÕu cña phong trµo c«ng nh©n Ch©u ¢u (18301840)? V× sao c¸c phong trµo ®Òu thÊt b¹i? 3. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò.... - Häc sinh ®äc SGK II/ Sù ra ®êi cña chñ nghÜa M¸c: 1. M¸c vµ ¨ng ghen - M¸c sinh 1818 ë T¬ri ë (§øc) Lµ ngêi th«ng minh, ®ç ®¹t cao, M¸c sím tham gia ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. - ¨ng ghen: Sinh n¨m 1820 ë B¸cMen(§øc), Trong mét gia ®×nh chñ xëng giÇu cã, hiÓu râ b¶n chÊt cña bãc lét cña giai cÊp t s¶n. ¤ng khinh ghÐt chóng vµ sím tham gia t×m hiÓu phong trµo c«ng nh©n ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña M¸c Vµ ¨ng ghen. - Häc sinh tr×nh bµy - Giíi thiÖu ch©n dung M¸c vµ ¨ng ghen ? Qua cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña M¸c vµ ¨ng ghen, em cã suy nghÜ g× vÒ t×nh b¹n gi÷a M¸c vµ ¨ng ghen? (T×nh b¹n ®Ñp, cao c¶ vµ vÜ ®¹i ®îc x©y dùng trªn c¬ së t×nh b¹n, t×nh yªu ch©n chÝnh, tinh thÇn vît khã gióp ®ì nhau ®Ó phôc vô sù nghiÖp c¸ch m¹ng. ? §iÓm gièng nhau næi bËt trong t tëng - NhËn thøc râ b¶n chÊt cña chÕ ®é t b¶n cña M¸c vµ ¨ng ghen lµ g×? lµ bãc lét cña chÕ ®é t b¶n lµ bãc lét vµ nçi thèng khæ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. - Cïng ®øng vÒ phÝa giai cÊp c«ng nh©n vµ cã t tëng ®Êu tranh chèng l¹i x· héi t b¶n bÊt c«ng, x©y dùng mét x· héi tiÕn bé. 2. §ång minh nh÷ng ngêi céng s¶n vµ - Häc sinh ®äc môc 2 SGK ? §ång minh nh÷ng ngêi céng s¶n ®îc tuyªn ng«n cña §¶ng Céng S¶n. + Hoµn c¶nh: thµnh lËp nh thÕ nµo? - Yªu cÇu ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng - Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu... nh©n Quèc tÕ ®ßi hái ph¶i cã lý luËn c¸ch m¹ng ®óng ®¾n - Sù ra ®êi cña tæ chøc ®ång minh... - Vai trß to lín cña M¸c ¨ng ghen - 2-1848 tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n ®îc th«ng qua ë Lu©n §«n ND: Kh¼ng ®Þnh sù thay ®æi cña chÕ ®é - Häc sinh ®äc ®o¹n ch÷ in nghiªng... ? Néi dung chÝnh cña tuyªn ng«n? x· héi trong lÞch sö x· héi loµi ngêi... ? C©u kÕt cña tuyªn ng«n " V« s¶n tÊt c¶ - Giai cÊp c«ng nh©n cã sù mÖnh lÞch sö c¸c níc ®oµn kÕt l¹i" cã ý nghÜa g×? lµ" Ngêi ®µo må ch«n chñ nghÜa t b¶n" (Nªu cao tinh thÇn ®oµn kÕt quèc tÕ v« s¶n) - Giíi thiÖu h×nh 28 kh¼ng ®Þnh néi dung chñ yÕu cña tuyªn ng«n. - Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng S¶n lµ häc ? Sù ra ®êi cña tuyªn ng«n §¶ng Céng thuyÕt vÒ chñ nghÜa x· héi khoa häc ®Çu S¶n cã ý nghÜa g×? tiªn. §Æt ra c¬ së cho sù ra ®êi cña chñ nghÜa M¸c. Nã ph¶n ¸nh quyÒn lîi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ lµ vò khÝ ®Êu tranh chèng t s¶n... 3. Phong trµo c«ng nh©n tõ n¨m 1848- Gi¸o viªn dÉn d¾t häc sinh nhí l¹i 1870. Quèc tÕ thø nhÊt. a. Phong trµo c«ng nh©n tõ 1848-1870 phong trµo c«ng nh©n... ? T¹i sao nh÷ng n¨m 1848 – 1849, - Giai cÊp c«ng nh©n ®· trëng thµnh phong trµo c«ng nh©n Ch©u ¢u ph¸t trong ®Êu tranh, nhËn thøc ®ãng vai trß cña giai cÊp m×nh vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt triÓn m¹nh? Têng thuËt cuéc khëi nghÜa ngµy 23-6- quèc tÕ... - Phong trµo c«ng nh©n tõ 1848-1849 1848 ë Ph¸p? - Häc sinh dùa vµo SGK tr¶ lêi vµ têng ®Õn n¨m 1870 tiÕp tôc ph¸t triÓn ... thuËt. ? BÞ ®µn ¸p ®Ém m¸u, giai cÊp c«ng nh©n nhËn thøc râ vÊn ®Ò g×? ( TÇm quan träng cña sù ®oµn kÕt quèc tÕ ®Ó t¹o søc m¹nh chèng kÎ thï chung) b. Quèc tÕ thø nhÊt ? Quèc tÕ thø nhÊt ®îc thµnh lËp nh thÕ - Ngµy 28-9-1864 quèc tÕ thø nhÊt ®îc thµnh lËp. nµo? + Ho¹t ®éng: - Häc sinh dùa vµo SGK ®Ó tr¶ lêi... - §Êu tranh kiªn quyÕt chèng nh÷ng t tëng sai lÖch ®a chñ nghÜa m¸c vµo phong trµo c«ng nh©n. - Vai trß: Thóc ®Èy trong trµo c«ng nh©n ph¸t triÓn ? Vai trß cña quèc tÕ thø nhÊt? - Gi¸o viªn bæ xung vÒ cuéc ®Êu tranh - Thóc ®Èy phong trµo c«ng nh©n quèc trong néi bé quèc tÕ thø nhÊt... ? Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña quèc tÕ I cã tÕ tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh ý nghÜa g×? 4. Cñng cè - Gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung bµi häc 5. Híng dÉn - Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi - §äc tµi liÖu tham kh¶o: Quèc tÕ thø nhÊt trang 78 s¸ch thiÕt kÕ bµi gi¶ng - Bµi häc - §äc bµi 5 D/ Rót kinh nghiÖm:................................................................................................... ..................................................................................................................................... TuÇn 5 TiÕt 9 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Ch¬ng II: C¸c níc ¢u MÜ cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX Bµi 5: C«ng x· pari 1871 A/ Môc tiªu + KiÕn thøc: C«ng x· Pari vµ cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n ®Çu tiªn trªn thÕ giíi v× vËy häc sinh n¾m ®îc - Nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù bïng næ vµ diÔn biÕn sù thµnh lËp c«ng x· pari - Thµnh tùu næi bËt cña c«ng x· pari - C«ng x· pari – Nhµ níc kiÓu míi cña giai cÊp v« s¶n. + T tëng: Gi¸o dôc häc sinh lßng tin vµo n¨ng lùc l·nh ®¹o, qu¶n lý nhµ níc cña giai cÊp v« s¶n, lßng c¨m thï ®çi víi giai cÊp bãc lét. + Kü n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng tr×nh bµy, ph©n tÝch mét sù kiÖn lÞch sö - Su tÇm c¸c tµi liÖu lÞch sö cã liªn quan. B/ Ph¬ng tiÖn d¹y häc - B¶n ®å Pari vµ vïng ngo¹i «, n¬i s¶y ra c«ng x· pari - VÏ s¬ ®å bé m¸y héi ®ång c«ng x· - C¸c tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan ®Õn bµi C/ TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra ? Nªu nh÷ng néi dung chÝnh cña tuyªn ng«n §¶ng Céng S¶n. Vai trß cña quèc tÕ thø nhÊt ®èi víi phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ. 3. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi Gi¸o viªn dÉn d¾t… - Gi¸o viªn nªu ng¾n gän vÒ nÒn thèng I/ Sù thµnh lËp c«ng x· trÞ cña ®Õ chÕ II (1852-1870) , thùc chÊt 1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña c«ng x· - M©u thuÉn gay g¾t kh«ng thÓ ®iÒu hoµ lµ nÒn chuyªn chÝnh t s¶n… gi÷a giai cÊp t s¶n vµ giai cÊp v« s¶n ? ChÝnh s¸ch ®ã dÉn tíi kÕt qu¶ g×? ? Tríc t×nh h×nh ®ã nh©n d©n pari ®· lµm - Qu©n §øc x©m lîc níc ph¸p. - 4-9-1870 nh©n d©n pari khëi nghÜa lËt g×? gi¸o viªn kh¼ng ®Þnh: Thµnh qu¶ cña ®æ nÒn thèng trÞ cña ®Õ chÕ II. c¸ch m¹ng 4-9-1870 ®· bÞ r¬i vµo tay - “ ChÝnh phñ vÖ quèc” cña giai cÊp t s¶n ®îc thµnh lËp giai cÊp t s¶n. ? Tríc t×nh h×nh “tæ quèc l©m nguy” - chÝnh phñ vÖ quèc bÊt lùc hÌn nh¸t xin ®×nh chiÕn víi §øc. chÝnh phñ vÖ quèc ®· lµm g×? - Gi¶i thÝch t×nh thÕ vµ b¶n chÊt cña giai - Sù tån t¹i cña nÒn ®Õ chÕ II vµ viÖc t cÊp t s¶n ph¸p b»ng nhËn xÐt cña chñ b¶n ph¸p ®Çu hµng §øc => Nh©n d©n c¨m phÉn tÞch Hå ChÝ Minh: “……” ? C«ng x· pari ra ®êi trong hoµn c¶nh - Giai cÊp v« s¶n pari ®· gi¸c ngé, trëng thµnh tiÕp tôc cuéc ®Êu tranh. nµo? 2. Cuéc khëi nghÜa ngµy 18-3-1871. Sù thµnh lËp c«ng x·. - yªu cÇu häc sinh ®äc môc 2 ? Nguyªn nh©n nµo ®a ®Õn cuéc khëi + Nguyªn nh©n: - S ph¶n béi cña giai cÊp t s¶n… nghÜa ngµy 18-3-1871? ? Têng thuËt cuéc khëi nghÜa ngµy - Ngµy 18-03-1871 quÇn chóng pari tiÕn hµnh khëi nghÜa. 18/03/1871 - Sö dông b¶n ®å vïng ngo¹i « Pari bæ xung bµi têng thuËt. ChÝn phñ t s¶n cho ChiE ®øng ®Çu… ? V× sao khëi nghÜa 18-03-1871 ®a tíi - Khëi nghÜa 18-03-1871 lµ cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n ®Çu tiªn trªn thÕ giíi lËt ®æ sù thµnh lËp c«ng x·? TÝnh chÊt cuéc Khëi nghÜa 18-03-1871 chÝnh quyÒn cña giai cÊp t s¶n => ®a giai cÊp v« s¶n lªn n¾m quyÒn. lµ g×? - Ngµy 26-03-1871 tiÕn hµnh bÇu cö héi ®ång c«ng x· - Ngµy 28-03-1871 héi ®ång c«ng x· ®îc thµnh lËp. ? V× sao héi ®ång c«ng x· ®îc nh©n d©n nhiÖt liÖt hëng øng? - Gi¸o viªn sö dông s¬ ®å bé m¸y héi ®ång c«ng x·(Treo trªn b¶ng) híng dÉn häc sinh t×m hiÓu tæ chøc bé m¸y nhµ níc cña c«ng x·. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tæ chøc bé m¸y c«ng x·? Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn nµy cã kh¸c g× víi tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn t s¶n? ChÝnh quyÒn t s¶n kh«ng phôc vô quyÒn lîi cña nh©n d©n ? C¨n cø vµo ®©u ®Ó kh¼ng ®Þnh c«ng x· pari lµ nhµ níc kiÓu míi? ( Häc sinh dùa vµo ®o¹n ch÷ nhá SGK ®Ó tr¶ lêi) - Gi¸o viªn bæ xung nhÊn m¹nh.  Nhµ níc kiÓu míi cña giai cÊp v« s¶n. II/ tæ chøc bé m¸y vµ chÝnh s¸ch cña c«ng x· pari. - Tæ chøc bé m¸y c«ng x· (Víi nhiÒu v¨n b¶n) ®¶m b¶o quyÒn lµm chñ cho nh©n d©n, v× nh©n d©n - ChÝnh quyÒn t s¶n chØ phôc vô cho quyÒn lîi giai cÊp t s¶n. - Héi ®ång c«ng x· ®· ban bè vµ thi hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch tiÕn bé phôc vô lîi Ých cña nh©n d©n. * ChÝnh trÞ: - T¸ch nhµ thê ra khái nhµ níc, gi¶i t¸n qu©n ®éi vµ bé m¸y c¶nh s¸t cò thµnh lËp lùc lîng vò trang vµ an ninh nh©n d©n. * Kinh tÕ: - Giao quyÒn lµm chñ xÝ nghiÖp cho c«ng nh©n… * Gi¸o dôc: - Thi hµnh chÝnh s¸ch gi¸o dôc b¾t buéc. III/ Néi chiÕn ë Ph¸p. ý nghÜa lÞch sö - Yªu cÇu häc sinh ®äc môc 3 SGK cña C«ng x· Pari. - B¶o vÖ quyÒn lîi giai cÊp t s¶n kh«ng ? V× sao giai cÊp t s¶n quyÕt t©m tiªu ngÇn ng¹i b¸n rÎ tæ quèc, kÕ hoµ íc víi diÖt c«ng x·? ®iÒu kho¶n cã lîi cho qu©n §øc ®µn ¸p ? V× sao chÝnh phñ §øc ñng hé chÝnh d· man c¸ch m¹ng. phñ VÐc sai? - 5-1871 qu©n VÐc sai tæng tÊn c«ng ? Nªu nh÷ng sù kiÖn tiªu biÓu vÒ cuéc Pari c¸c chiÕn sü…. chiÕn ®Êu gi÷a c¸c chiÕn sü c«ng x· vµ qu©n vÐc sai? - sö dông h×nh 31, têng thuËt cuéc chiÕn ®Êu anh hïng cña c¸c chiÕn sü c«ng x·… (Häc sinh têng thuËt – Gi¸o viªn têng thuËt) + ý nghÜa: ? Sù ra ®êi vµ tån t¹i cña c«ng x· cã ý - C«ng x· pari ®· lËt ®æ chÝnh quyÒn t nghÜa g×? s¶n. X©y dùng nhµ níc kiÓu míi cña giai (Häc sinh dùa vµo SGK nªu ý nghÜa) cÊp v« s¶n. - Nªu cao tinh thÇn yªu níc ®Êu tranh kiªn cêng cña nh©n d©n, cæ vò nh©n d©n lao ®éng toµn thÕ giíi ®Êu tranh v× t¬ng lai tèt ®Ñp. + Bµi häc: ? V× sao c«ng x· thÊt bµi? Gi¸o viªn gîi Ph¶i cã §¶ng dÉn ch©n chÝnh l·nh ®¹o, ý häc sinh tr¶ lêi… thùc hiÖn liªn minh c«ng n«ng trÊn ¸p kÎ thï. 4. Cñng cè 5. Híng dÉn - Híng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp. a. LËp niªn biÓu c¸c sù kiÖn chÝnh cña c«ng x· pari b. T¹i sao nãi c«ng x· pari lµ nhµ níc kiÓu míi cña giai cÊp v« s¶n? c. Ph©n tÝch ý nghÜa, bµi häc cña c«ng x· pari. D/ Rót kinh nghiÖm:………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. TiÕt 10 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 6: C¸c níc Anh-Ph¸p- §øc- Mü cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX A/ Môc tiªu: + KiÕn thøc: Cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX c¸c níc t b¶n chñ yÕu ë ¢u, Mü chuyÓn sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa v× vËy häc sinh n¾m ®îc. - C¸c níc t b¶n lín Anh, Ph¸p, §øc, Mü chuyÓn lªn giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa - T×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng níc ®Õ quèc - Nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña chñ nghÜa ®Õ quèc. + T tëng: - NhËn thøc râ b¶n chÊt cña chñ nghÜa t b¶n, chñ nghÜa ®Õ quèc. - §Ò cao ý thøc c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, ®Êu tranh chèng c¸c thÕ lùc g©y chiÕn, b¶o vÖ hoµ b×nh. + Kü n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch sù kiÖn ®Ó hiÓu ®Æc ®iÓm vµ vÞ trÝ lÞch sö cña chñ nghÜa ®Õ quèc. B/ Ph¬ng tiÖn d¹y häc - Tranh ¶nh vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn næi bËt cña c¸c níc ®Õ quèc - Lîc ®å c¸c níc ®Õ quèc vµ thuéc ®Þa cña chóng ®Çu thÕ kû XX C/ TiÕn tr×nh 1. æn ®Þnh 2.KiÓm tra. ? T¹i sao nãi c«ng x· pari lµ nhµ níc t s¶n kiÓu míi 3. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò: Cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kû XX c¸c níc t b¶n Anh, Ph¸p, §øc, Mü ph¸t triÓn chuyÓn m×nh m¹nh mÏ sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®ã, sù ph¸t triÓn cña c¸c níc ®Õ quèc cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau…chóng ta cïng t×m hiÓu. - Yªu cÇu häc sinh theo dâi SGK I/ T×nh h×nh c¸c níc Anh, Ph¸p, §øc, Mü 1. Anh ? So víi ®Çu thÕ kû XIX, cuèi thÕ kû - Kinh tÕ ph¸t triÓn chËm, mÊt dÇn vÞ trÝ XIX ®Çu thÕ kû XX, t×nh h×nh kinh tÕ ®éc quyÒn c«ng nghiÖp tôt xuèng ®øng hµng thø 3 thÕ giíi(Sau Mü, §øc) Anh cã g× næi bËt? V× sao? - Nguyªn nh©n: Do c«ng nghiÖp Anh ? Sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Anh ®îc ph¸t triÓn sím, m¸y mãc l¹c hËu, giai cÊp t s¶n Anh Ýt chó träng ®Çu t trong nbiÓu hiÖn nh thÕ nµo? ? V× sao giai cÊp t s¶n Anh chØ chó träng íc, chØ ®Çu t sang thuéc ®Þa kiÕm lêi. ®Çu t sang thuéc ®Þa? - Cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kû XX C«ng nghiÖp Anh ph¸t triÓn ®øng thø 3 thÕ giíi - Sù ph¸t triÓn snag chñ nghÜa ®Õ quèc ®îc biÓu hiÖn b»ng vai trß næi bËt cña c¸c c«ng ty ®éc quyÒn. - Níc Anh tån t¹i chÕ ®é qu©n chñ lËp ? Thùc chÊt 2 ®¶ng ë Anh lµ g×? hiÕn víi hai ®¶ng: Tù do vµ b¶o thñ thay Gi¸o viªn gi¶i thÝch…. nhau cÇm quyÒn. ? V× sao chñ nghÜa ®Õ quèc Anh ®îc - ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i x©m lîc, thèng mÖnh danh lµ chñ nghÜa ®Õ quèc thùc trÞ vµ bãc lét thuéc ®Þa….=> Níc Anh ®- d©n? gi¸o viªn bæ xung…§Õ quèc anh cã hÖ thèng thuéc ®Þa. - Yªu cÇu häc sinh ®äc môc 2 SGK ? T×nh h×nh kinh tÕ Ph¸p sau 1871 cã g× næi bËt? V× sao? îc mÖnh danh lµ “chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n” 2. Ph¸p + Kinh tÕ: C«ng nghiÖp ph¸t triÓn chËm tôt xuèng ®øng thø 4 sau MÜ, §øc, Anh. - Nguyªn nh©n: BÞ chiÕn tranh tµn ph¸ ph¶i båi thêng chiÕn phÝ cho §øc. ? §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n trªn, giai cÊp t - Ph¸t triÓn mét sè nghµnh c«ng nghiÖp s¶n Ph¸p ®· lµm g×? ChÝnh s¸ch ®ã ¶nh míi: §iÖn khÝ, ho¸ chÊt, chÕ t¹o « t«. - T¨ng cêng xuÊt khÈu ra níc ngoµi díi hëng nh thÕ nµo ®Õn nÒn kinh tÕ ph¸p. h×nh thøc cho vay nÆng l·i. - Chñ nghÜa ®Õ quèc Ph¸p ph¸t triÓn víi ? ChÝnh s¸ch xuÊt c¶ng t b¶n ph¸p cã g× sù ra ®êi cña c¸c c«ng ty ®éc quyÒn vµ vµi trß chi phèi cña ng©n hµng. kh©c Anh? ? T¹i sao chñ nghÜa ®Õ quèc Ph¸p mÖnh danh lµ “chñ nghÜa ®Õ quèc cho vay l·i” - Chñ nghÜa ®Õ quèc tån t¹i trªn c¬ së lîi nhuËn thu ®îc tõ chÝnh s¸ch ®Çu t t b¶n ra níc ngoµi b»ng cho vay nÆng l·i. - Thèng trÞ bãc lét thuéc ®Þa. => MÖnh danh lµ “ chñ nghÜa ®Õ quèc cho vay l·i” ? T×nh h×nh chÝnh trÞ Ph¸p cã g× næi bËt? + ChÝnh trÞ: - Níc Ph¸p tån t¹i nÒn céng hoµ 3 - ChÝnh s¸ch ®èi néi ®èi ngo¹i phôc vô giai cÊp t s¶n. 3. §øc ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nÒn kinh tÕ §øc - Kinh tÕ §øc ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhanh chãng. cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kû XX. ? Nªu nh÷ng con sè chøng tá sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghiÖp §øc? ? C«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhanh chãng ®- - Cuèi thÕ kû XIX , ®Çu thÕ kû XX kinh tÕ c«ng nghiÖp §øc ph¸t triÓn nh¶y vät a ®Õn sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa ®Õ => h×nh thµnh c¸c tæ chøc ®éc quyÒn, quèc §øc cã g× kh¸c Anh, Ph¸p? t¹o ®iÒu kiÖn cho níc §øc chuyÓn sang - Gi¸o viªn gi¶i thÝch: ë §øc xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc ®éc quyÒn lín: C¸c Xanh ®i giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa. ca than ®¸… ? V× sao c«ng nghiÖp §øc ph¸t triÓn nh¶y vät nh vËy? - Häc sinh dùa vµo SGK tr¶ lêi …. ? NÐt næi bËt vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ §øc? + ChÝnh trÞ: - ChÝnh trÞ nhµ níc Liªn Bang do quý - Häc sinh tr¶ lêi… téc liªn minh víi t b¶n ®éc quyÒn l·nh ®¹o thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi néi, ®èi ngo¹i ph¶n ®éng vµ hiÕu chiÕn => Chñ nghÜa ®Õ quèc §øc ®îc mÖnh danh lµ chñ nghÜa ®Õ quèc qu©n phiÖt, hiÕu chiÕn. 4. Cñng cè - Gi¸o viªn kh¸i qu¸t t×nh h×nh c¸c níc Anh, Ph¸p, §øc ®· häc. - So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c níc Anh, Ph¸p, §øc. 5. Híng dÉn - §äc tiÕp phÇn cßn l¹i D/ Rót kinh nghiÖm………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Ngµy….th¸ng…..n¨m…. TuÇn 6 TiÕt 11 Ngµy so¹n: 3/9 Ngµy d¹y: C¸c níc Anh - Ph¸p - §øc – Mü (tiÕp theo) A/ môc tiªu (Môc tiªu chung) B/ ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc C/ TiÕn tr×nh 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò ? NÐt næi bËt vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ §øc? 3.Bµi míi * Giíi thiÖu bµi Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i c¸c níc Anh , Ph¸p, §øc….dÉn d¾t sang Mü.. - Yªu cÇu häc sinh ®äc môc 4 SGK ? Cho biÕt t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ Mü cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX? ? Sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc cã gièng nhau hay kh«ng? ? V× sao kinh tÕ Mü ph¸t triÓn vît bËc? - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm: ? Qua c¸c «ng “Vua” c«ng nghiÖp: Rècpheo- t¬, Moãc-G©n, pho… em thÊy tæ chøc ®éc quyÒn T¬- Rít cña MÜ cã g× kh¸c víi h×nh thøc ®éc quyÒn Xanh-®ica cña §øc? NhËn xÐt: - VÒ h×nh thøc ®éc quyÒn cã sù kh¸c nhau song ®Òu tån t¹i trªn c¬ së bãc lét giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. + Xanh ®i ca: Tæ chøc ®éc quyÒn dùa trªn c¬ së c¹nh tranh, tËp trung thu hót kiªn kÕt c¸c c«ng ty yÕu.=> h×nh thµnh c«ng ty lín, kinh doanh theo sù chØ ®¹o chung. + T¬ rít: Tæ chøc ®éc quyÒn dùa trªn c¬ së c¹nh tranh, tiªu diÖt c¸c c«ng ty kh¸c buéc c¸c c«ng ty nhá ph¸ s¶n, c«ng ty lín th× tån t¹i vµ lín m¹nh. ? T×nh h×nh chÝnh trÞ MÜ cã g× gièng vµ kh¸c Anh? Liªn hÖ víi t×nh h×nh chÝnh trÞ MÜ hiÖn nay? - Häc sinh dùa vµo SGK tr¶ lêi: - Sö dông b¶n ®å thÕ giíi chØ c¸c khu vùc ¶nh hëng vµ thuéc ®Þa cña MÜ ë Th¸i B×nh D¬ng, trung nam MÜ vµ kÕt luËn. Gièng c¸c níc T©y ¢u ®Õ quèc MÜ thÓ hiÖn tÝnh chÊt tham lam tiÕn hµnh c¸c cuéc chiÕn tranh x©m lîc thuéc ®Þa ®Ó lµm giÇu trong gia ®×nh chuyÓn sang chñ nghÜa ®Õ quèc. - Gi¸o viªn dÉn d¾t sang môc II - Häc sinh ®äc thÇm SGK 4. Mü + Kinh tÕ: - Kinh tÕ MÜ ph¸t triÓn m¹nh nhÊt… - Kinh tÕ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vît bËc h×nh thµnh c¸c tæ chøc ®éc quyÒn lín: C¸c t¬ rít… - Kinh tÕ MÜ vît lªn ®øng ®Çu thÕ giíi MÜ chuyÓn sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa. + ChÝnh trÞ: - ChÝnh trÞ MÜ tån t¹i thÓ chÕ céng hoµ quyÒn lùc tËp trung trong tay Tæng Thèng do hai ®¶ng céng hoµ, d©n chñ thay nhau cÇm quyÒn - Thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi néi, ®èi ngo¹i phôc vô quyÒn lîi cña giai cÊp t s¶n. II/ ChuyÓn biÕn quan träng ë c¸c níc ®Õ quèc. ? Em h·y nhËn xÐt xem sù chuyÓn biÕn quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ c¸c níc ®Õ quèc lµ g×? Ph©n tÝch: Trong giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë c¸c níc ®Õ quèc ph¸t triÓn m¹nh mÏ…. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t H32, nhËn xÐt vÒ quyÒn lùc cña c¸c c«ng ty ®éc quyÒn? Giíi thiÖu: h×nh con m·ng xµ khæng lå, ®u«i dµi quÊn chÆt lÊy nhµ tr¾ng- c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña MÜ, ®ang h¸ måm, phïng mang chùc nuèt ngêi phô n÷. Bøc tranh m« t¶ c¸c c«ng ty ®éc quyÒn cÊu kÕt víi nhiÒu níc t b¶n ®Ó thèng trÞ nh©n d©n, chi phèi ®êi sèng x· héi níc Mü. ? Dùa vµo néi dung ®· häc, em h·y nªu vµi nÐt næi bËt vÒ quyÒn lùc cña c¸c c«ng ty ®éc quyÒn? 1. Sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc ®éc quyÒn. - S¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh chãng, m¹nh mÏ. - HiÖn tîng c¹nh tranh tËp trung s¶n xuÊt trë thµnh phæ biÕn=> C¸c tæ chøc ®éc quyÒn h×nh thµnh. - Sù xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc ®éc quyÒn lµ ®Æc ®iÓm quan träng ®Çu tiªn cña chñ nghÜa ®Õ quèc => gäi lµ chñ nghÜa t b¶n ®éc quyÒn. - Chñ nghÜa ®Õ quèc lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cao nhÊt vµ cuèi cïng cña chñ Sö dông b¶n ®å thÕ giíi ( Treo lªn nghÜa t b¶n. b¶ng)Yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ ®iÒn 2. T¨ng cêng x©m lîc thuéc ®Þa, chuÈn tªn c¸c thuéc ®Þa cña Anh, Ph¸p, §øc bÞ chiÕn tranh chia l¹i thÕ giíi. trªn b¶n ®å. - Gi¸o viªn hoµn thiÖn phÇn ®iÒn ®Þa danh cña häc sinh. ? V× sao c¸c níc ®Õ quèc t¨ng cêng x©m - Cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX c¸c nlîc thuéc ®Þa? íc ®Õ quèc t¨ng cêng x©m lîc thuéc ®Þa vµ ®· cã bæn phËn ph©n chia xong thÞ trêng thÕ giíi. - Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ t b¶n trong giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa ®· ®Æt ra ®ßi hái buéc c¸c níc §Õ quèc - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp: Lªn ph¶i t¨ng cêng x©m lîc ®Ó më réng thÞ b¶ng vÏ biÓu ®å so s¸nh t¬ng quan thuéc trêng. ®Þa cña c¸c níc Anh, Ph¸p, §øc theo tû - Sù ph¸t triÓn kh«ng ®Òu gi÷a c¸c níc lÖ Anh:12, Ph¸p: 4, §øc:1 gi¸o viªn ®Õ quèc cµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh x©m lîc thuéc ®Þa vµ thÞ trêng diÔn ra r¸o riÕt, hoµn thiÖn biÓu ®å. m¹nh mÏ h¬n. 4. Cñng cè ? T×m nh÷ng ®iÓm chung trong sù ph¸t triÓn cña c¸c níc t b¶n giai ®o¹n chuyÓn sang chñ nghÜa ®Õ quèc. 5. Híng dÉn - Häc bµi- ®äc tiÕp bµi 7 D/ Rót kinh nghiÖm:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -