Tài liệu Giáo án lịch sử 8

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy 5 th¸ng 9 n¨m2008. Ch¬ng I : Thêi kú x¸c lËp cña chñ nghÜa t b¶n (Tõ gi÷a thÕ kû XVI ®Õn n÷a sau thÕ kû XIX ) ngµy 02 th¸ng 9 n¨m 2006 TiÕt 1: Bµi 1 : Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®Çu tiªn I - Môc tiªu : * KiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®îc : - Nguyªn nh©n , diÔn biÕn , tÝnh chÊt vµ ý nghÜa lÞch sö cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n Hµ Lan gi÷a thÕ kû XVI . C¸ch m¹ng t s¶n Anh gi÷a thÕ kû XVII chiÕn tranh giµng ®éc lËp 13 thuéc ®Þa Anh ë B¾c MÜ vµ sù thµnh lËp hîp chñng quèc Ch©u MÜ . * T tëng : NhËn thøc ®óng vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n . * Kü n¨ng : Sö dông b¶n ®å tranh ¶nh lÞch sö . II - Ph¬ng tiÖn : B¶n ®å thÕ giíi ®Ó x¸c ®Þng vÞ trÝ c¸c níc vÎ v¸ phãng to tranh ¶nh III - TiÕn tr×nh d¹y häc : * æn ®Þnh tæ chøc . * KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra ®å dïng , SGK … * Bµi míi: I – Sù biÕn ®æi trong kinh tÕ _ x· héi T©y ¢u thÕ kØ XVI – XVII . Cuéc c¸ch m¹ng T s¶n ®Çu tiªn . 1. Mét nÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi . GV : Sö dông b¶n ®å thÕ giíi quan s¸t vÞ trÝ c¸c níc Nª - ®ec – lan ? : VÞ trÝ c¸c níc nµy cã t¸c ®éng g× tíi sù ra ®êi cña nÒn s¶n xuÊt TBCN ? : NÒn s¶n xuÊt míi TBCN ra ®êi trong ®IÒu kiÖn nµo ? : M©u thuÉn gi÷a TS vµ VS dÉn ®Õn kÕt qu¶ g× C¸c níc Nª®eclan ( Anh ) ®Òu n»m ven biÓn B¾c ( §¹i T©y D¬ng ) cã ®IÒu kiÖn giao lu bu«n b¸n vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt C«ng – Th¬ng nghiÖp .§ã lµ mét trong nh÷ng ®IÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña nÒn s¶n xuÊt míi TBCN . Ra ®êi trong lßng chÕ ®é phong kiÕn thèng trÞ T©y Ban Nha ®· môc n¸t . NÒn s¶n xuÊt TBCB tiÕn bé ra ®êi trong lßng chÕ ®é phong kiÕn biÕn ®æi nÒn kinh tÕ x· héi T©y ¢u :Kinh tÕ ph¸t triÓn , x· héi xuÊt hiÖn c¸c tÇng líp míi ( T s¶n , V« s¶n ). 2 . Cuéc c¸ch m¹ng T s¶n ®Çu tiªn . - Gäi häc sinh ®äc môc 2 . ? : Nªu nh÷ng sù kiÖn chÝnh vÒ diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng TS Nª®Ðclan . - Th¸ng 8/ 1566 nh©n d©n Nª - ®Ðc – lan næi dËy - 1648 níc Céng hoµ Hµ Lan ®îc thµnh lËp , më ®Çu LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i . II – c¸ch m¹ng T s¶n anh gi÷a thÕ kû XVII 1 - Sù ph¸t triÓn cña CN T b¶n Anh ? : Nh÷ng biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn CNTB ë - Sù ph¸t triÓn c¸c c«ng trêng thñ c«ng vµ Anh cã g× kh¸c T©y ¢u ? : V× sao CNTB phat triÓn m¹nh mµ n«ng d©n vÉn ph¶I bá quª h¬ng ®I n¬I kh¸c sinh sèng . - Sù bÇn cïng ho¸ cña n«ng d©n : bÞ tíc ®o¹t ruéng ®Êt , ph¶I bá quª h¬ng …. Sù giµu cã cña cña tÇng líp quý téc . ? : Em cã nhËn xÐt g× vÒ tÇng líp Quý téc míi trong x· héi Anh tríc c¸ch m¹ng - QuÝ téc míi ®· T s¶n ho¸ cã thÕ lùc Kinh tÕ vµ ®Þa vÞ chÝnh trÞ cïng víi T s¶n l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ? : X· héi Anh thÕ kû XVII tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn nµo . 2 - TiÕn tr×nh c¸ch m¹ng . ? : C¸ch m¹ng Anh bïng næ nh thÕ nµo -Häc sinh lªn b¶ng chØ trªn lîc ®å ? : V× sao níc Anh tõ chÕ ®é Céng hoµ l¹i chuyÓn sang chÕ ®é qu©n chñ ChÕ ®é Céng hoµ ®îc thiÕt lËp cã sù tham gia cña quý téc míi vµ T s¶n muèn kh«I phôc chÕ ®é qu©n chñ chèng l¹i c¸c cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n . ? : Thùc chÊt cña chÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn lµ g× . (QuyÒn lùc cña Vua bÞ h¹n chÕ ) th¬ng nghiÖp cïng víi nÒn n«ng nghiÖp kinh doanh theo lèi TBCB, chøng tá CNTB ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë Anh . – X· héi Anh tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn kh«ng thÓ ®IÒu hoµ +Vua –Quèc héi + Phong kiÕn – N«ng d©n Ph¶I tiÕn hµnh c¸ch m¹ng T s¶n më ®êng cho CNTB . a. Giai ®o¹n 1 :1642 – 1648 - 8/ 1642 cuéc néi chiÕn ë Anh bïng næ 30/1/1649 vua Sacl¬ I bÞ xö tö , c¸ch m¹ng th¾ng lîi , níc Anh thiÕt lËp chÕ ®é Céng hoµ . b. Giai ®o¹n 2 : 1649 – 1688 – QuÝ téc míi liªn minh víi T s¶n . Cuéc ®¶o chÝnh ®îc tiÕn hµnh 12/ 1688 thiÕt lËp chÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn . C¸ch m¹ng kÕt thóc . 3 – TÝnh chÊt vµ ý nghÜa LÞch sö cña c¸ch m¹ng T s¶n Anh gi÷a thÕ kû XVII ? : Em h·y nhËn xÐt tÝnh chÊt cña cuéc CMTS Anh - CMTS Anh b¶o thñ , kh«ng triÖt ®Ó chØ ®em l¹i quyÒn lîi cho TS vµ quý téc míi , quyÒn lîi cua nh©n d©n kh«ng ®îc ®¸p øng . - Më ®êng cho CNTB ph¸t triÓn , chiÕn th¾ng chÕ ®é phong kiÕn TiÕt2: III ChiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña c¸c thuéc ®Þa Anh ë B¾c Mü . 1 - T×nh h×nh c¸c thuéc ®Þa , nguyªn nh©n cña chiÕn tranh *Híng dÉn häc sinh quan s¸t lîc ®å 13 thuäc ®Þa cña Anh ë B¾c Mü . XÊc ®Þnh vÞ trÝ cña chóng ? : V× sao m©u thuÉn gi÷a thuéc ®Þa va - 13 thuéc ®Þa n»m ven bê §¹i T©y d¬ng cã tµI nguyªn thiªn nhiªn dåi dµo . - thùc d©n Anh tiÕn hµnh x©m lîc tõ thÕ kû XVI. NÒn kinh tÕ TBCN ë thuéc ®Þa ph¸t triÓn chÝnh qu«c n¶y sinh . ? : V× sao thùc d©n Anh k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c nø¬c thuéc ®Þa - Muèn kinh tÕ thuéc ®Þa phô thuéc chÆt vµo chÝnh quèc ®Ó bãc lét . ? : Cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n nh»m môc ®Ých g× - Tho¸t khái sù thèng trÞ cña thùc d©n Anh më ®êng cho nÒn Kinh tÕ TBCN ph¸t triÓn nhanh chãng bÞ thùc d©n Anh k×m h·m b»ng chÝnh s¸ch ®¸nh thuÕ nÆng, ®éc quyÒn bu«n b¸n . - M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n thuéc ®Þa vµ thùc d©n Anh cµng gay g¾t . C¸ch m¹ng bïng næ . 2 – DiÔn biÕn cña cuéc chiÕn tranh . ? : Nguyªn nh©n dÉn tíi cuéc chiÕn tranh . - 12/1773 Nh©n d©n c¶ng B«txt¬n tÊn c«ng 3 tµu chë hµng cña Anh . - §¹i héi lôc ®Þa 10/1774 ë Phi – la -®en – phia . ? : DiÔn biÕn cña cuéc chiÕn tranh . ? : Nªu néi dung cña Tuyªn ng«n ®éc lËp . Gäi 1 häc sinh ®äc néi dung Tuyªn ng«n trong SGK - 12/1773 Nh©n d©n B«txtown næi dËy . 4/ 1775 chiÕn tranh bïng næ - 7/ 1776 b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp ra ®êi , qu©n lôc ®Þa th¾ng lîi . - 7/ 1783 Anh kÝ hiÖp íc Vec – xai c«ng nhËn nÒn ®éc lËp cho c¸c nøoc thuéc ®Þa MÜ . ? : Liªn hÖ víi b¶n “Tuyªn ng«n ®éc lËp “ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh 2/9/45 ? : ChiÕn th¾ng Xa – ra –to – ga cã ý nghÜa g× . ? : NhËn xÐt vai trß cña Oa-sinh-t¬n ®èi víi chiÕn tranh giµnh ®éc lËp . 3 - KÕt qu¶ vµ ý nghÜa cña chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña c¸c n íc thuéc ®Þa Anh ë B¾c Mü ? : ViÖc buéc Anh kÝ hiÖp íc Vec – xai ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh thÕ nµo - Tho¸t khái sù thèng trÞ cña thùc d©n Anh , giµnh ®é lËp , khai sinh ra níc Céng hoµ TS Mü . ? : Cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña 13 níc thuéc ®Þa cña Anh ë B¾c Mü cã ph¶I lµ cuéc c¸ch m¹ng T s¶n kh«ng .V× sao ? - KÕt qu¶ : Giµnh ®îc ®éc lËp , khai sinh ra níc CH TS Mü . - ý nghÜa : Lµ cuéc c¸ch m¹ng T s¶n thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶I phãng d©n téc më ®êng cho CNTB ph¸t triÓn . ***Cñng cè : HÖ thèng bµi theo c©u hái SGK DÆn dß häc sinh vÒ nhµ ®äc bµi2 Ngµy 5 th¸ng 9 n¨m2008. TiÕt 3 Bµi 2: C¸ch m¹ng T s¶n Ph¸p . ( 1789 – 1794 ) I – Môc tiªu : 1 - KiÕn thøc : HS n¾m ®îc : - §©y lµ cuéc c¸ch m¹ng T s¶n ®Ión h×nh thêi cËn ®¹i gióp häc sinh hiÓu - Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n ®a ®Õn cuéc c¸ch m¹ng ( cã g× gièng vµ kh¸c so víi c¸c cuéc c¸ch m¹ng T s¶n tríc ®ã ) - C¸c sù kiÖn c¬ b¶n vÒ diÔn biÕn cuéc c¸ch m¹ng qua c¸c giai ®o¹n , vai trß cña nh©n d©n víi th¾ng lîi vµ sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng . - ý nghÜa lÞch sö cña cuéc CM Ph¸p 2 - T tëng : - NhËn thøc ®îc mÆt tÝch cùc , h¹n chÕ cña CMTS Ph¸p . - Rót ra bµI häc kinh nghiÖm tõ cuéc CMTS Ph¸p . 3 - KÜ n¨ng : - VÏ b¶n ®å , s¬ ®å , lËp niªn biÓu … - BiÕt ph©n tÝch , so s¸nh c¸c sù kiÖn , liªn hÖ kiÕn thøc ®ang häc víi kiªn thøc cuéc sèng. II – Ph¬ng tiÖn d¹y häc - Lîc ®å c¸c níc phong kiÕn tÊn c«ng níc Ph¸p . Tranh ¶nh m« t¶ x· héi Ph¸p tríc c¸ch m¹ng . III – TiÕn tr×nh d¹y häc 1 – æn ®Þnh tæ chøc líp 2 – KiÓm tra bµI cò : H·y nªu tÝnh tÝch cùc vµ mÆt h¹n chÕ cña b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp 7/ 1776 .Liªn hÖ víi b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp cña ViÖt Nam . 3 – Giíi thiÖu bµi míi : 1 - T×nh h×nh kinh tÕ I - Níc Ph¸p tríc c¸ch m¹ng . - Gäi 1 HS ®äc môc 1 trong SGK . ? : T×nh h×nh kinh tÕ níc Ph¸p tríc c¸ch m¹ng cã g× næi bËt . ? : V× sao C«ng nghiÖp vµ N«ng nghiÖp níc Ph¸p l¹c hËu ? : Trong x· héi diÔn ra nh÷ng m©u thuÉn g× . - N«ng nghiÖp l¹c hËu - C«ng nghiÖp ph¸t triÓn . - Kinh tÕ N«ng nghiÖp vµ C«ng - Th¬ng nghiÖp bÞ chÕ ®é phong kiÕn k×m h·m , bãc lét . - M©u thuÉn gi÷a T s¶n víi chÕ ®é phong kiÕn rÊt s©u s¾c . ? : So víi sù ph¸t triÓn cña CNTB ë Anh , cã ®IÓm g× kh¸c . + Anh : CNTB ph¸t triÓn trong N«ng nghiÖp h¬n trong C«ng – Th¬ng nghiÖp . + Ph¸p : C – T nghiÖp ph¸t triÓn , N«ng nghiÖp l¹c hËu . 2. T×nh h×nh chÝnh trÞ – x· héi . - GV cho häc sinh quan sat h×nh 5 - Híng dÉn häc sinh vÏ s¬ ®å 3 ®¼ng cÊp . ? : T×nh h×nh chÝnh trÞ – x· héi Ph¸p tríc c¸ch m¹ng cã g× næi bËt . ? : Trong x· héi diÔn ra m©u thuÉn g× . - Níc Ph¸p tån t¹i chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ . - X· héi Ph¸p cã 3 ®¼ng cÊp : + T¨ng l÷ : Cã mäi ®Æc quyÒn + QuÝ téc : Cã mäi ®Æc quyÒn +§¼ng cÊp thø 3 : Kh«ng cã quyÒn lîi g× - M©u thuÉn gi÷a ®¼ng cÊp thø 3 víi 2 ®¾ng cÊp trªn ngµy cµng s©u s¾c . 3. §Êu tranh trªn mÆt trËn t tëng . - Híng dÉn häc sinh ®äc muc 3 SGK. Quan s¸t h×nh 5 , 7 , 8 . ? : H·y rót ra néi dung chñ yÕu tõ t tëng cña 3 «ng . ? : T¹i sao gäi lµ trµo lu ¸nh s¸ng . - Tè c¸o phª ph¸n gay g¾t chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ - §Ò xíng quyÒn tù do cña con ngêi vµ viÖc b¶o ®¶m quyÒn tù do . - ThÓ hiÖn quyÕt t©m ®¸nh ®æ bän thèng trÞ phong kiÕn - Lµ tiÕng nãi cña GC TS ®Êu tranh kh«ng khoan nhîng víi chÕ ®é phong kiÕn . II . C¸ch m¹ng bïng Næ 1 . Sù khñng ho¶ng cña chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ - Gäi HS ®äc môc 1 SGK ? : Sù khñng ho¶ng cña chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ thÓ hiÖn ë nh÷ng ®IÓm nµo . - Díi thêi vua Lui XVI chÕ ®é phong kiÕn ngµy cµng suy yÕu .ChÝnh trÞ , kinh tÕ , x· héi suy sôp . - M©u thuÉn gi÷a ®¼ng cÊp thø 3 vµ 2 ®¼ng cÊp trªn gay g¾t , nhiÒu cuéc ®¸u tranh næ ra m¹nh mÏ . 2 . Më ®Çu th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ? : Héi nghÞ 3 ®¼ng cÊp diÔn ra nh thÕ nµo ? : C¸ch m¹ng ®· diÔn ra nh thÕ nµo ? : T¹i sao ngµy tÊn c«ng ngôc Baxti laÞ ®îc coi lµ ngµy më ®Çu cña c¸ch m¹ng . - Ngµy 14/7/1789 lµ biÓu tîng quyÒn lùc cña chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ bÞ gi¸ng - Héi nghÞ khai m¹c 5/5/1789 t¹i Vecxai , gåm ®¹i biÓu cña 3 ®¼ng cÊp nhng kh«ng ®¹t kÕt qu¶ , v× th¸I ®é ngoan cè cña nhµ vua . - 14/7/1789 quÇn chóng tÊn c«ngnguc Baxti th¾ng lîi . ®ßn ®Çu tiªn giµnh th¾ng lîi . TiÕt 4 III – Sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng 1 – ChÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn ( Tõ ngµy 14/7/1789 ®Õn 10/1792) - Häc sinh ®äc Môc 1 SGK . ? : Th¾ng lîi ngµy 14/7/1789 ®a ®Õn kÕt - §¹i t s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn thiÕt lËp chÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn . qu¶ g× ? : Sau khi lªn n¾m chÝnh quyÒn §¹i TS - Th«ng qua Tuyªn ng«n Nh©n quyÒn vµ ®· lµm g× D©n quyÒn vµo 8/1789 - GoÞ HS ®äc néi dung cña Tuyªn ng«n - Th«ng qua HiÕn ph¸p 9/1791 x¸c lËp trong SGK . chÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn . ? : Em cã nhËn xÐt g× vÒ Tuyªn ng«n nh©n quyÒn vµ d©n quyÒn . ? : §Ó tá th¸i ®é víi §¹i T s¶n Ph¸p , Nhµ vua ®· lµm g× ? : Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh ®éng cña vua Ph¸p ? : Tríc hµnh ®éng cña vua vµ ®¹i t s¶n Ph¸p , nh©n d©n ®· lµm g× . - MÆt tÝch cùc : §Ò cao quyÒn tù do , b×nh ®¼ng cña con ngêi . - H¹n chÕ : Phôc vô vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña GCTS . Nh©n d©n hÇu nh kh«ng ®îc hëng . - Vua Ph¸p ®· cÇu cøu Liªn minh cac níc phong kiÕn Ch©u ¢u chèng l¹i c¸ch m¹ng - HÌn nh¸t vµ ph¶n ®éng . - 10/8/1792 Nh©n d©n Pari khëi nghÜa lËt ®æ nÒn thèng trÞ cña §¹i T s¶n , xo¸ bá hoµn toµn chÕ ®é phong kiÕn . 2 – Bíc ®Çu cña nÒn Céng hoµ ? : Khëi nghÜa ngµy 10/8/1792 ®a ®Õn kÕt qu¶ g× ? : Nh©n d©n ®· lµm g× khi Tæ quèc l©m nguy - Bµi trõ néi ph¶n vµ kiªn quyÕt chèng ngo¹i x©m . ? : Tríc t×nh h×nh “ Tæ quèc l©m nguy “ th¸i ®é cña ph¸i Gi-r«ng-®anh lµ g× . ? : Th¸i ®é ®ã buéc nh©n d©n ph¶i lµm g× - TiÕp tôc khëi nghÜa lËt ®æ ph¸i Gi-r«ng®anh - TS C«ng – Th¬ng lªn n¾m chÝnh quyÒn , thiÕt lËp nÒn Céng hoµ ë Ph¸p . - Ph¸i Gi-r«ng-®anh kh«ng lo tæ chøc chèng ngo¹i x©m , néi ph¶n , æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n mµ chØ lo cñng cè quyÒn lùc . 3 – Chuyªn chÝnh d©n chñ c¸ch m¹ng Gia-c«-banh (Tõ ngµy 2/6/1793 ®Õn ngµy 27/7/2794) ? : ChÝnh quyÒn d©n chñ Gia-c«-banh ®· lµm g× ®Ó æn ®Þnh t×nh h×nh vµ ®¸p øng nguyÖn väng cña nh©n d©n. - ChÝnh quyÒn ®· thi hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch tiÕn bé + ChÝnh trÞ : ThiÕt lËp nÒn d©n chñ c¸ch m¹ng, kiªn quyÕt trõng trÞ bon ph¶n c¸ch m¹ng + Kinh tÕ : Gi¶I quyÕt yªu cÇu cña N«ng d©n : TÞch thu ruéng ®Êt cña quý téc , phong kiÕn , gi¸o héi b¸n cho n«ng d©n . + Qu©n sù : Ban bè lÖnh tæng ®éng viªn . ? : So s¸nh víi CMTS Anh , Mü . - C¸ch m¹ng TS Ph¸p lµ cuéc c¸ch m¹ng ®iÓn h×nh vµ triÖt ®Ó . ? : V× sao chÝnh quyÒn Gia-c«-banh thÊt b¹i - Nh©n d©n kh«ng ñng hé ,bän T s¶n ph¶n c¸ch m¹ng chèng ph¸ . - 27/7/1794 ph¸I Gia-c«-banh bÞ lËt ®æ , bän ph¶n c¸ch m¹ng n¾m chÝnh quyÒn .C¸ch m¹ng kÕt thóc . 4 – ý nghÜa lÞch sö cña c¸ch m¹ng Ph¸p cuèi thÕ kû XVIII . ? : Nªu ý nghÜa lÞch sö cña CMTS Ph¸p - Lµ cuéc CMTS triÖt ®Ó nhÊt . + §èi víi níc Ph¸p : LËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn , ®a GCTS lªn n¾m chÝnh quyÒn , më ®êng cho CNTB ph¸t triÓn , gi¶I quyÕt ®îc mét phÇn yªu cÇu cña N«ng d©n . + Cã ¶nh hëng lín thóc ®Èy cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ trªn thÕ giíi . §îc gäi lµ cuéc §¹i CMTS . Cñng cè bµihäc : DÆn dß c¸c em vÒ häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái SGK . Ngµy 5 th¸ng 9 n¨m2008. TiÕt 5: Bµi3 : Chñ nghÜa T b¶n ®îc x¸c lËp trªn ph¹m vi thÕ giíi I – Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : HS cÇn n¾m - TiÕn hµnh CM CN lµ con ®êng tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn CNTB , v× vËy cÇn t×m hiÓu néi dung vµ hÖ qu¶ cua rnã . - Chñ nghÜa T b¶n ®îc x¸c lËp trªn pham vi thÕ giíi qua th¾ng lîi cña hµng lo¹t c¸c cuéc CMTS tiÕp theo ë Ch©u ¢u , Ch©u Mü . 2- T tëng : Häc sinh nhËn thc ®îc : - Sù ¸p bøc bãc lét lµ b¶n chÊt cña CNTB ®· g©y nªn ®êi sèng ®au khæ cho nh©n d©n lao ®éng toµn thÕ giíi . - B»ng kh¶ n¨ng lao ®éng s¸ng t¹o , nh©n d©n thùc sù trë thµnh chñ nh©n cña nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ mÆt kÜ thuËt vµ s¶n xuÊt cña nh©n lo¹i . 3 – KÜ n¨ng : - BiÕt khai th¸c sö dông kªnh ch÷ , kªnh h×nh trong SGK .BiÕt ph©n tÝch c¸c sù kiÖn ®Ó rót ra kÕt luËn vµ liªn hÖ thùc tÕ . II – Ph¬ng tiÖn d¹y häc : 1 - Lîc ®å níc Anh gia thÕ kû XVIII vµ lîc ®å níc Anh nöa ®Çu thÕ kû XIX. 2 - Tranh ¶nh , kªnh h×nh SGK . III – TiÕn tr×nh d¹y häc 1- æn ®Þnh tæ chøc . 2- KTBC 3- Giíi thiÖu bµI míi : §Èy m¹nh sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµ con ®êng tÊt yÕu ë tÊt c¶ c¸c níc tiÕn lªn chñ nghÜa t b¶n . Nhng ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo , chóng ta t×m hiÓu néi dung cña bµI . I – C¸ch m¹ng C«ng nghiÖp 1 C¸ch m¹ng C«ng nghiÖp ë Anh - Gäi HS ®äc Môc 1 SGK ? : M¸y mãc ®· ®îc sö dông trong c¸c - M¸y mãc thêi k× nµy th« s¬ , n¨ng c«ng trêng thñ c«ng .T¹i sao sang thÕ suÊt thÊp. Sang thÕ kû XVIII , CNTB kû XVIII yªu cÇu cØa tiÕn m¸y mãc míi ph¸t triÓn , GCTS lªn n¾m chÝnh ®îc ®Æt ra cÊp thiÕt . quyÒn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt TBCN, ®Æt ra yªu cÇu c¶I tiÕn m¸y mãc . ? : T¹i sao c¸ch m¹ng C«ng nghiÖp l¹i - ThÕ kû XVIII , nøoc Anh hoµn thµnh diÔn ra CMTS , CNTB ph¸t triÓn m¹ng mÏ . ®Çu tiªn ë Anh vµ trong ngµnh dÖt . - Ngµnh dÖt lµ ngµnh kinh tÕ chñ yÕu , rÊt ph¸t triÓn ë Anh . - cho HS quan s¸t h×nh 12 , 13 , nhËn xÐt ? : §IÒu g× ®· x¶y ra trong ngµnh dÖt ë Anh khi m¸y kÐo sîi Giªn-ny ®îc sö dông réng r·I . ? : em h·y kÓ tªn c¸c c¶I tiÕn , ph¸t minh quan träng . ? : V× sao m¸y mãc ®îc sö dông nhiÒu trong GTVT . ? : V× sao vµo gi÷a thÕ kØ XIX , Anh ®Èy m¹nh s¶n xuÊt gang , thÐp vµ than ®¸ . ? : VËy thùc chÊt cña CMCN lµ g× . ? : Cuéc c¸ch m¹ng CN ë Anh ®em l¹i kÕt qu¶ nh thÕ nµo . - Thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng trongngµnh dÖt t¨ng nhanh . - M¸y dÖt ch¹y b»ng h¬I níc , m¸y h¬I níc cña Giªm-o¸t .N¨ng suÊt lao ®«ng t¨ng lªn kh«ng ngõng . - Do nhu cÇu vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ®Õn nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ ®a hµng ho¸ ®Õn n¬I tiªu thô nªn m¸y mãc ®îc sö dung trong GTVT . - M¸y mãc vµ ®êng s¾t ph¸t triÓn ®ßi hái CN nÆng ph¶I ph¸t triÓn . - CMCN ®· chuyÓn nÒn s¶n xuÊt nhá thñ c«ng sang nÒn s¶n xuÊt lín b»ng m¸y mãc n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh , cña c¶I dåi dµo . - Níc Anh trë thµnh níc CN ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi . 2 – C¸ch m¹ng C«ng nghiÖp ë Ph¸p - §øc ? : V× sao c¸ch m¹ng CN ë Ph¸p vµ §øc - V× chiÕn tranh kÐo dµI . diÔn ra muén . §øc ®Êt níc cha thèng nhÊt , nhng CNTB ®· ph¸t triÓn , ®ßi hái ph¶I tiÕn hµnh c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp më ®êng cho CNTB phat triÓn . ? : Sù ph¸t triÓn CMCN ë Ph¸p vµ §øc ®- Ph¸p : CMCN mu«n nhng ph¸t triÓn îc thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt nµo . nhanh chãng nhê sö dông m¸y h¬I níc vµ s¶n xuÊt gang thÐp . - §øc : Vµo nh÷ng n¨m 40 cña thÕ kû XIX míi tiÕn hµnh CMCN , kinh tÕ phat triÓn nhanh chãng . 3 – HÖ qu¶ cña C¸ch m¹ng C«ng nghiÖp . - HS quan s¸t h×nh 17 , 18 vµ nhËn xÐt biÕn ®æi cña níc Anh . - TÝch cùc : Kinh tÕ ph¸t triÓn , cña c¶i - TÝch cùc vµ h¹n chÕ cña CMCN . dåi dµo, nhiÒu thµnh phè vµ trung t©m CN ra ®êi . - H¹n chÕ : h×nh thµnh 2 giai cÊp ®èi kh¸ng trong x· héi : GCTS > - Xem thêm -