Tài liệu Giáo án lịch sử 7 soạn mới năm 2014 - 2015

  • Số trang: 315 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

phÇn mét: Kh¸i qu¸t lÞch sö thÕ giíi trung ®¹i. Tuần 1-Tiết 1 - BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA Xà HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU ( Thời sơ- trung kì trung đại) Ngày soạn: 16.8.2014. Xác nhận của BGH : 18/8/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I- Mục tiêu bài học: HS cần đạt các mục tiêu sau: 1. Kiến thức: Nhận thức được : - Quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu. Hiểu khái niệm '' Lãnh địa phong kiến'' , đặc trưng của nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa. - Nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. 2. Th¸i ®é: Thấy được sự phát triển hîp quy luật của xã hội loài người chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến. 3. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông tranh ¶nh LS; n¾m ®îc c¸c kh¸i niÖm LS; so s¸nh, nhËn xÐt. II- Thiết bị, đồ dùng: 1. GV chuẩn bị: Tranh H1,2 (SGK) 2. HS chuẩn bị: SGK, vở ghi, tư liệu học tập. III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Tổ chức lớp: Lớp Thứ Ngày Tiết Sĩ số HS nghỉ 7A3 Hai 18/8/2014 2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: SGK, tư liệu học tập bộ môn ) 3. Dẫn dắt vào bài mới: * Lịch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Từ lịch sử lớp 6 chúng ta sẽ học nối tiếp một thời kì mới: Thời trung đại - x· héi phong kiÕn. Trong bài học đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu. 4. Tổ chức các hoạt động DH: 1 Hoạt động cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu sự hình thành của xã hội phong kiến ở châu Âu. - Cho HS đọc phần 1 ? Cuối TK V, tình hình ĐQ Rô-ma ntn? - GV giảng: Từ thiên niên kỉ thứ I TCN các quốc gia Hi Lạp, Rô Ma cổ đại phát triển và tồn tại đến thế kỉ thứ V. Từ phương Bắc người Giéc-man tràn xuống tiêu diệt các quốc gia này. Lập nên nhiều vương quốc mới: Anh, Pháp, TBN, Ý…- các quốc gia PK đầu tiên ở châu Âu ? Người Giéc- man đã làm gì để tiêu diệt ĐQ Rô-ma? ( Chiếm ruộng đất chia cho quý tộc, tướng lĩnh, phong tước vị cho nhau…) ? Những việc làm ấy làm cho xã hội phương Tây biến đổi như thế nào? ? Lãnh chúa và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của XH cổ đại? Lãnh chúa và nông nô khác nhau ntn? Mối quan hệ? ( L.chúa: Nhiều ruộng đất, giàu có, có tước vị - thống trị ; Nông nô: Không có ruộng đất , làm thuê, phụ thuộc lãnh chúa - Bị trị). - GV giải thích: Quan hệ sản xuất PK- quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô. * Tiểu kết-> chuyển mục 2: XH châu Âu phân hoá thành 2 giai cấp mới; các quốc gia PK ra đời, nền kinh tế phong kiến phát triển ntn? (sang mục 2) Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu về lãnh địa PK. * THMT: Hình thành khái niệm: ''lãnh địa'', “Lãnh chúa”, “Nông nô”? (+ Lãnh địa là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ, trong đó có lâu đài và thành quách...nơi đây lãnh chúa bóc lột nông nô. + Lãnh chúa: người đứng đầu lãnh địa. + Nông nô: Không có ruộng đất, làm thuê cho lãnh chúa, phụ thuộc lãnh chúa.) * TH: Quan sát H1; đọc phần in nghiêng: ? E hãy mô tả, nhận xét về một lãnh địa PK? ( Tường cao, hào sâu, đồ sộ kiên cố; có ruộng đất, đồng cỏ, rừng núi, ao hồ sông ngòi, nhà cửa, lâu đài…) ? Đời sống sinh hoạt của lãnh chúa và 2 Sự nông nô trong lãnh địa khác nhau ntn? khác nhau đó dẫn tới điều gì? Néi dung kiÕn thøc 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu a) Hoàn cảnh lịch sử: Cuối thế kỉ thứ V, §Q R«-ma suy yÕu , bÞ người Giéc-man (phía Bắc) xâm lấn ->lập nên nhiều vương quốc mới(…) b) Biến đổi trong xã hội: - Tướng lĩnh, quý tộc (được chia nhiều ruộng đất, phong chức tước) -> Lãnh chúa. - Nô lệ và nông dân công xã -> nông nô. -> Quan hệ sx PK hình thành. 2. Lãnh địa phong kiến * Tổ chức lãnh địa: - Vùng đất rộng lớn( lãnh chúa làm chủ), trong đó có lâu đài và thành quách. * Đời sống trong lãnh địa: + Lãnh chúa: sa hoa, tàn bạo, bóc lột nông nô. + Nông nô: đói nghèo, khổ cực IV. Kết thúc bài học: 1. Củng cố: - XHPK ở châu Âu được hình thành như thế nào? - Vì sao lại có sự xuất hiện của thành thị trung đại? Hoạt động kinh tế trong thành thị có gì mới? so sánh với kinh tế lãnh địa? Vai trò của thành thị trung đại? 2. Dặn dò: - Häc bµi( trả lời c/hỏi sgk) - Chuẩn bị bài sau :'' Sự suy vong của XHPK và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu'' Tiết 2 - BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU. Ngày soạn: 16.8.2014. Xác nhận của BGH : 18/8/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I . Mục tiêu bµi häc: HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức: Nắm vững: - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí- một trong những nhân tố quan trọng, tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. - Quá trình hình thành QHSX Tư bản chủ nghĩa trong lòng xã hội PK châu Âu. 2. Tư tưởng: Thấy được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội PK lên xã hội TBCN ở châu Âu. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát lược đồ; KN sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử II . Thiết bị dạy học: 1. GV chuẩn bị: - Hình 3, 4, 5(sgk). 2. HS chuẩn bị: SGK, đọc trước bài. III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Tổ chức lớp: Lớp 7A3 Thứ Ngày Tiết Sĩ số HS nghỉ 2. Kiểm tra bài cũ: - XHPK châu Âu được hình thành như thế nào? Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa? Vì sao thành thị trung đại lại xuất hiện? 3. Dẫn dắt vào bài mới: 3 * Các thành thị trung đại ra đời đã thúc đẩy sản xuất, yêu cầu về thị trường tiêu thụ hàng hoá đặt ra dẫn dến việc tiến hành các cuộc phát kiến địa lý…Nền KT phát triển, chế độ PK suy vong, CNTB hình thành ở châu Âu… 4. Tổ chức các hoạt động DH: 4 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu về các cuộc phát kiến địa lý. Ý nghĩa các cuộc phát kiến. - HS đọc SGK mục 1 ? Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí? ( Do sản xuất phát triển, các thương nhân thợ thủ công cần vốn, thị trường và nguyên liệu…) * THMT: Tìm hiểu sgk và quan sát H5- những cuộc phát kiến địa lý-> mở rộng môi trường giao dịch trên TG. ? Kể tên các cuộc phát kiến tiêu biểu? + 1487: Đi-a- xơ: Vòng qua cực Nam châu Phi + 1498 : Vax-cô đơ Ga - ma đến Ấn Độ + 1492: Côlôm bô tìm ra châu Mĩ. + 1519- 1522 : Ma Gien Lan đi vòng quanh Trái đất. ? Các cuộc phát kiến địa lí thực hiện nhờ những điều kiện nào? ( Do khoa học kĩ thuật phát triển: Đóng được những tàu lớn, có la bàn...) - Hs quan sát bức tranh H3- Tàu Ca-ra-ven ? Nhận xét kĩ thuật đóng tàu? ? Các cuộc PKĐL đem lại kết quả gì? Có ý nghĩa ntn? ( HS thảo luận) Néi dung kiến thức 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí a. Nguyên nhân: - Giữa XV, sản xuất phát triển: -> Cần nguyên liệu, vàng bạc -> Cần thị trường b. Các cuộc phát kiến tiêu biểu ( SGK ) c. Kết quả: + Tìm ra những con đường mới, vùng đất mới( châu Mĩ) cơ sở cho việc mở rộng thị trường. + Thúc đẩy thương nghiệp pt, g/cTS châu Âu giàu lên nhanh chóng. d. Ý nghĩa: + Là cuộc cách mạng về giao * GV tiểu kết : Các cuộc phát kiến địa lí đã giúp thông và tri thức. cho việc giao lưu kinh tế và văn hoá được đẩy mạnh. Quá trình tích luỹ tư bản cũng dần dần hình thành. Đó là quá trình tạo ra vốn ban đầu và những người làm thuê. ->sang P2 Ho¹t ®éng 2: CNTB ở châu Âu được hình 2. Sự hình thành CNTB ở châu Âu thành ntn? - HS tìm hiểu sgk. ? Quý tộc và thương nhân châu Âu đã tích luỹ + Quá trình tích luỹ nguyên vốn và giải quyết nhân công bằng cách nào? thuỷ T.Bản: Tạo vốn và đội ( + Cướp bóc của cải, tài nguyên . ngũ người làm thuê + Buôn bán nô lệ da đen. + Đuổi nông dân ra khỏi lãnh địa. -> 5 không có việc làm -> làm thuê) ? Nhờ có nguồn vốn và nhân công, các nhà TS đã làm gì? IV. Kết thúc bài học: 1. Củng cố: - Kể tên các cuộc phát kiến địa lí và tác động của các cuộc phát kiến địa lí tới xã hội PK châu Âu? - Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào? 2. Dặn dò: - Học bài (trả lời câu hỏi sgk) - Chuẩn bị trước bài, đọc - tìm hiểu bài 3. TuÇn 2. Tiết 3 - BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU Ngày soạn: 22.8.2014. Xác nhận của BGH : 25/8/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I. Mục tiêu bµi häc : HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức: Hiểu râ: - Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào văn hoá Phục hưng, nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến XHPK châu Âu bấy giờ. - Khái niệm “Văn hoá Phục Hưng”. 6 2. Tư tưởng: Nhận thức được - Sự phát triển hợp quy luật của XH loài người: XHPK lạc hậu, lỗi thời sụp đổ thay vào đó là XHTB - Phong trào VH Phục Hưng đã để lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hoá nhân loại. 3. Kĩ năng: Có kĩ năng phân tích những mâu thuẫn XH để thấy được nguyên nhân sâu xa cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến. II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1. B¶n ®å thÕ giíi (hoÆc Ch©u ©u) 2. Tranh ¶nh vÒ thêi k× v¨n hãa Phôc Hng. 3. Mét sè t liÖu nãi vÒ nh÷ng nh©n vËt lÞch sö vµ danh nh©n v¨n hãa tiªu biÓu thêi Phôc Hng. III. Tiến trình dạy- học: 1. Tổ chức lớp: Lớp Thứ Ngày Tiết Sĩ số 1 HS nghỉ 7A3 T 27/8/2014 2. Kiểm tra bài cũ: - Kể tên các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu ? kết quả và ý nghĩa của các cuộc phát kiến đó ? - Sự hình thành CNTB ở châu Âu đã diễn ra như thế nào? 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi häc: Ngay trong lòng XHPK , quan hÖ sx TBCN đã được hình thành. G/cTS ngày càng lớn mạnh. Họ lại không có địa vị XH thích hợp. Do đó, giai cấp tư sản đã chống lại chế độ phong kiến trên nhiều lĩnh vực. b. D¹y häc bµi míi: Hoạt động của GV - HS Nội dung kiến thức. 1. Phong trào văn hoá Phục hưng: * Nguyên nhân: - Giai cấp tư sản ®ang trªn ®µ phát triển m©u thuÉn víi chế độ phong kiÕn suy yÕu. 7 * Nội dung p.trào v¨n hãa PH : - Lªn ¸n gi¸o héi ki-t«, ®¶ ph¸ trËt tù Xh PK( con ngêi lµ trung t©m ; ®Ò cao gi¸ trÞ ch©n chÝnh cña con ngêi ; con ngêi ®îc tù do pt). - §Ò cao khoa häc tù nhiªn, XD TGQuan duy vËt tiÕn bé. * ý nghĩa phong trào VHPH : - Phát động quần chúng đ.tranh chống PK. - Mở đường cho VH châu Âu và nhân loại phát triển. 2. Phong trào cải cách tôn giáo * Nguyên nhân: - Giáo hội thống trị, bóc lột nhân dân. - Gi¸o héi cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản. * Diễn biến: - Cải cách của Lu-thơ( Đức).... - Cải cách của Can-vanh (Thuỵ Sĩ)... * Hệ quả : - Đạo Ki-tô bị phân hoá : Cựu giáo và Tân giáo. - Làm bùng lên cuộc Chiến tranh nông 8 dân Đức. Hoạt động 1: Tìm hiểu về p.trào văn hoá Phục hưng. - HS đọc SGK mục 1 - Quª h¬ng cña phong trµo v¨n hãa phôc hng lµ níc ý -> lan sang c¸c níc T©y ¢u ? V× sao ý vµ c¸c níc T©y ¢u xuÊt hiÖn phong trµo v¨n hãa Phôc hng? - Trong suốt 1000 năm đêm trường trung cổ, chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của XH . Toàn XH chỉ có trường học để đào tạo giáo sĩ. Những di sản VH cổ đại bị phá huỷ hoàn toàn, trừ nhà thờ và tu viện. Do đó giai cấp tư sản đấu tranh chống lại tư tưởng ràng buộc của phong kiến. ? VH Phục hưng là gì? ( Khôi phục những tinh hoa văn hoá cổ đại Hy Lạp và Rô-ma , phát triển nó ở tầm cao mới ) - GV giíi thiÖu c¸c nhµ v¨n hãa, khoa häc(…) ? Néi dung t tëng cña phong trµo v¨n hãa PH? * TH : Thành tựu to lớn về p.trào VH PH...=>Bồi dưỡng ý thức bảo vệ di sản VH, óc thẩm mĩ. ? Thành tựu nổi bật của phong trào VH phục hưng là gì? (Khoa học kĩ thuật tiến bộ vượt bậc; sự phong phú về văn học ; thành công trong các lĩnh vực nghệ thuật(có giá trị đến ngày nay). - HS xem H6- t.phẩm nghệ thuật hội hoạ (GV: NghÖ thuËt ®éc ®¸o, ®Ò cao con ngêi) ? ý nghĩa phong trào VH PH ? 9 Hoạt động 2 : Tìm hiểu về phong trào cải cách tôn giáo. - HS đọc phần 2. ? Nguyên nhân nào dẩn đến phong trào cải cách tôn giáo?(Giáo hội cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên ...) - GV giới thiệu H7- Lu-thơ ? Trình bày nội dung c¶i c¸ch t«n gi¸o cña Lu-th¬ ? ( +Phủ nhận vai trò của giáo hội. +Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. +Quay về giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ ) ? Hệ quả của phong trào Cải cách tôn giáo ? - GV : Nêu cho HS biết : + Ng.nhân c.tranh nông dân Đức :Thị dân có thế lực KT nhưng bị PK cát cứ kìm hãm ; ảnh hưởng c¶i c¸ch tôn giáo của Luthơ. + DB : Tô-mát Muyn-xe lãnh đạo, p.trào làm chủ 1/3 nước Đức Nội bộ chia rẽ -> PK tập trung lực lượng đàn áp -> T.bại. + YN : Cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất C.Âu ; phản ánh lòng căm thù của nông dân bị áp bức ; góp phần chống c.độ PK. c. LuyÖn tËp, cñng cè : - Giai cấp tư sản chống phong kiến trên những lĩnh vực nào? Tại sao có những cuéc đấu tranh đó? - Ý nghĩa của phong trào VH phục hưng? 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Học bài ( trả lời c©u hái sgk). - Chuẩn bị bài sau: " Trung Quốc thời phong kiến". - Su tÇm mét sè t liÖu nãi vÒ nh÷ng nh©n vËt lÞch sö vµ danh nh©n v¨n hãa tiªu biÓu thêi Phôc Hng. 5. Dù kiÕn kiÓm tra ®¸nh gi¸: - Nguyªn nh©n, néi dung, ý nghÜa phong trµo VHPH. - Nguyªn nh©n, hÖ qu¶ phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o. ******************************************************** 10 Tiết 4 - BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( T1) Ngày soạn: 23.8.2014. Xác nhận của BGH : 25/8/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I. Mục tiêu bµi häc: HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức: Biết được: - Nét nổi bật của tình hình Trung Quốc thời phong kiến ( Thời Tần, Hán, Đường): Sự hình thµnh XHPK; tổ chức bộ máy nhà nước; chính sách đối ngoại; những nét chủ yếu về tình hình kinh tế. 2. Tư tưởng: - Nhận thức Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn ở phương Đông. - Là nước láng giềng với Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển LS của Việt Nam. 3. Kĩ năng: Rèn luyện KN: - Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc - Phân tích các chính sách XH của mỗi triều đại. II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - SGK, SGV, t liÖu tham kh¶o. - Tranh ¶nh(sgk) III. Tiến trình tổ chức d¹y häc: 1. Tổ chức lớp: Lớp 7A3 Thứ N¨m Ngày 28/8/2014 4 Tiết Sĩ số HS nghỉ 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng? nội dung tư tưởng của phong trào là gì? * Bài tập: Phong trào Cải cách tôn giáo có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ. Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng. □ Thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông d©n chống phong kiến. □ Tăng cường sự thống trị nhân dân của phong kiến. □ Tôn giáo bị phân hoá. 3. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi häc: Là một quốc gia ra đời sớm và phát triển nhanh, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Khác với các nước châu Âu, thời phong kiến ở Trung Quốc được bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn. 11 b. D¹y häc bµi míi: Hoạt động của GV - HS Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Xã hội PK Trung Quốc 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở hình thành ntn? Trung Quốc: - 6 dòng đầu mục 1: Không dạy - giảm tải. - HS đọc: Đến thời Xuân Thu – thêi H¸n. ? Sự pt KT n«ng nghiÖp ë Trung Quèc ®- * Kinh tế: îc thÓ hiÖn ntn? Thêi Xu©n thu- ChiÕn quèc: (- Công cụ bằng sắt xuất hiện → diện tích Kinh tÕ n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng…). ? Sù pt cña sx dÉn tíi XH TQ cã chuyÓn * X· héi ph©n hãa s©u s¾c: biÕn g×? + §Þa chñ ( GV giải thích: §Þa chñ, n«ng d©n tù canh, + N«ng d©n( tù canh, t¸ ®iÒn) . t¸ ®iÒn: ®Þa chñ:quí tộc cũ, nông dân giàu họ là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến; nông dân tá điền: bị mất ruộng phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy và nộp tô cho địa chủ.) ? Quan s¸t b¶ng niªn biÓu, em cho biÕt nhµ níc PK TQ ®îc h×nh thµnh ë triÒu ®¹i nµo? => Quan hÖ sx PK h×nh thµnh => Nhµ ( GV lu ý 3 triÒu ®¹i: TÇn, H¸n, §êng) níc PK ra ®êi( TK III TCn) - GV:Giảng thêm về sự hình thành của quan hệ sản xuất phong kiến: Đây là sự thay thế trong quan hệ bóc lột ( trước đây thời cổ đại là quan hệ bóc lột giữa quí tộc với nông dân công xã, nay được thay thế bởi sự bóc lột của địa chủ với nông dân lĩnh canh.) Hoạt động 2: Trung Quốc thời Tần, Hán. 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán: a. Thời Tần: - HS ®äc phÇn nhµ TÇn: thêi TÇn….phÝa nam + §èi néi: ? Sau khi thèng nhÊt ®Êt níc, nhµ TÇn ®· - Chia đất nước thành các quận dùng nh÷ng chÝnh s¸ch g× ®Ó æn ®Þnh, pt huyện. ®Êt níc? - Cö quan cai trÞ ( GV gi¶i thÝch: Nhµ TÇn thùc hiÖn chÕ ®é - Thèng nhÊt ®o lêng, tiÒn tÖ Quân chủ chuyên chế) + §èi ngo¹i: G©y Chiến tranh mở - HS chó ý phÇn ch÷ nhá rộng lãnh thổ. -> GV liªn hÖ: XL ViÖt nam ? T¹i sao n«ng d©n næi dËy chèng lại vµ lËt ®æ nhµ TÇn? ( PL hµ kh¾c… b¾t hµng triÖu ngêi ®i lÝnh, 12 ®i phu x©y ®¾p V¹n lÝ Trêng thµnh, l¨ng mé…) ( GV kÓ chuyÖn LS vÒ TÇn Thñy Hoµng) - Quan s¸t H8: tîng gèm trong l¨ng mé TÇn Thñy Hoµng-> GV m« t¶, nãi râ ý nghÜa cña tranh vµ KL: cầu kì, số lượng lớn, giống người thật, hàng ngũ chỉnh tề... thể hiện uy quyền của Tần Thuỷ Hoàng.) - ChÕ ®é PL hµ kh¾c-> d©n o¸n-> chèng l¹i. Nhµ TÇn ®æ, thay nhµ H¸n. b. Thời H¸n: + §èi néi: - Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc. - Giảm tô thuế, sưu dịch. - Khuyến khích sản xuất → kinh tế phát triển, xã hội ổn định. ? ChÝnh s¸ch ®èi ngoại ntn? + §èi ngo¹i: Gây chiến tranh mở Hoạt động 3: Thời Đường- chế độ PK TQ rộng lãnh thổ. 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thịnh vượng. dưới thời Đường - HS ®äc sgk - HS ®äc phÇn nhµ H¸n. ? ChÝnh s¸ch cña nhµ H¸n ntn? So víi nhµ TÇn? ? Chính sách đối nội của nhà Đường có 1. Chính sách đối nội: gì đáng chú ý? - Củng cố, hoàn thiện bộ máy nhà nước.( TU-§P). - Mở khoa thi, chọn nhân tài. ? ChÕ ®é qu©n ®iÒn cã t¸c dông ntn? (GV: ChÝnh s¸ch r® tiÕn bé, nông dân yªn - Giảm t« thuế, thùc hiÖn chÕ ®é t©m, phÊn khëi sản xuất -> KT n«ng nghiÖp qu©n ®iÒn(chia ruộng đất cho nhân phát triển -> ®Êt níc cã tiÒm lùc m¹nh mÏ). dân.) ? T¸c dụng của các chính sách đó? (kinh tế phát triển, xã hội ổn định) ? Chính sách đối ngoại của nhà Đường? (mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh) * Sơ kết: Xã hội phong kiến Trung Quốc 2. Chính sách đối ngoại: được hình thành như thế nào?( bắt đầu từ - Chiến tranh xâm lược → mở rộng bờ cõi -> nước cường thịnh nhất châu sự thống nhất Trung Quốc của Tần Thuỷ Á. ( GV liªn hÖ : XL ViÖt nam) Hoàng) -> GV: Nhấn mạnh nhà Tần là triều đại phong kiến đầu tiên của Trung Quốc; Thời Đường- PK TQ cường thịnh nhất. c.LuyÖn tËp- Củng cố: 13 * Bài tập: Do sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng làm cho xã hội có nhiều thay đổi sâu sắc. em hãy điền tiếp vào sơ đồ sau để làm rõ sự biến đổi giai cấp và sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. Quan lại, quí tộc, Nông dân giàu Nông dân Chiếm nhiều ruộng đất Bị mất ruộng đất Nhận ruộng cày thuê, nộp tô ? Nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước bằng những chính sách gì? 4Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Hoµn thµnh bµi tËp trªn. - Học bài ( câu hỏi sgk). - Chuẩn bị bài “ Trung Quốc thời phong kiến ” ( Các mục còn lại). 5. Dù kiÕn kiÓm tra ®¸nh gi¸: - Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào? - ChÝnh s¸ch ®èi néi, ®èi ngo¹i ( thêi TÇn-H¸n; §êng). TuÇn 3. Tiết 5 - BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( T2) Ngày soạn: 30.8.2014. Xác nhận của BGH : /9/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I/ Mục tiêu bµi häc: HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức : HS nắm được: - Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc ( Tống- Nguyên; Minh- Thanh). Quá trình suy thoái của chế độ phong kiến Trung Quốc, chủ yếu là sự hình thành mầm mống kinh tế TBCN dưới triều Minh. 14 - Những thành tựu về văn hoá , khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc. 2. Tư tưởng: Hiểu được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở phương Đông, đồng thời là nước láng giềng, gần gũi ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lịch sử Việt Nam. 3. Kĩ năng: RÌn KN lập niên biểu, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ -> hiểu giá trị của các chính sách xã hội, những thành tựu văn hoá. II/ Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - Tranh H9,10(sgk) - SGK, SGV, t liÖu tham kh¶o. III/ Tiến trình tổ chức d¹y häc: 1. Tổ chức lớp: Lớp 7a3 Thứ T Ngày Tiết Sĩ số HS nghỉ 1 2. Kiểm tra bài cũ: ? Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào? ? ChÝnh s¸ch ®èi néi, ®èi ngo¹i ( thêi TÇn-H¸n; §êng). 3. Bài mới: a. Giíi thiÖu bµi häc: Sau triÒu ®¹i nhµ §êng- triÒu ®¹i phong kiến hng thÞnh nhÊt, chÕ ®é PK TQ cßn tr¶i qua nh÷ng triÒu ®¹i Tèng, Nguyªn, Minh, Thanh, chóng ta ®i vµo t×m hiÓu nh÷ng triÒu ®¹i ®ã... b. D¹y häc bµi míi: Hoạt động của GV - HS Hoạt động 1: Thời Tống- Nguyên ở TQ: - HS ®äc : Sau thêi §êng… ë Trung Quèc ? Nhµ Tèng cã c«ng lao g× ®èi víi Trung Quèc lóc bÊy giê? ( Thèng nhÊt TQ) ? Nhà Tống thi hành những chích sách gì? ( xoá bỏ, miễn giảm...) Nội dung kiến thức. 4. Trung Quốc thời Tống -Nguyên: a. Thời Tống: - Xãa bá c¸c thø thuế, sưu dịch nÆng nÒ. - Mở mang thuỷ lợi. - KhuyÕn khÝch phát triển thủ công nghiệp. - Có nhiều phát minh quan trọng ( la - HS thảo luận: bµn , thuèc sóng, nghÒ in). ? Những chính sách đó có tác dụng như => æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n thế nào?( ổn định đời sống nhân dân...) 15 ? Nhà Nguyên ở Trung Quốc được thành lập như thế nào?( sgk) b. Thời Nguyên: - GV: Giảng thêm về sức mạnh quân Mông - Thi hành nhiều biện pháp phân biệt, Cổ: làm chủ nhiều vùng rộng lớn, lảnh thổ đối xử giữa c¸c d©n téc -> ND næi dËy ®Êu tranh. không ngừng được mở rộng... - HS th¶o luËn: ? Chính sách cai trị của nhà Nguyên có gì khác so với nhà Tống? Tại sao có sự khác nhau đó? ( phân biệt đối xử, vì nhà Nguyên là người ngoại bang đến xâm lược). -> GV KL, chuyÓn ý Hoạt động 2: Thời Minh- Thanh ở TQ: 5. Trung Quốc thời Minh -Thanh: - HS ®äc: Nhµ Nguyªn… ra nhµ Thanh a. Thay đổi về chính trị: - GV: - 1368: Nhµ Minh thµnh lËp( Chu - Năm 1368 Chu Nguyên Chương lập Nguyªn ch¬ng) - Nhµ Minh bÞ lËt ®æ( do k/n n«ng d©n cña ra nhà Minh. LÝ Tù Thµnh), qu©n m·n Thanh tõ ph¬ng - Lí Tự Thành lật đổ nhà Minh. b¾c trµn xuèng chiÕm toµn bé TQ -> LËp ra - Năm 1644 quân M·n Thanh chiếm nhµ Thanh. Trung Quốc lập nhà Thanh. - HS ®äc ®o¹n in nghiªng. ? T×nh tr¹ng suy tho¸i cuèi thêi MinhThanh? b. Biến đổi trong xã hội: - Cuối thời Minh – Thanh, XH TQ suy ? BiÓu hiÖn:C¬ së sx lín, chuyªn m«n hãa, tho¸i( vua quan ăn chơi sa đoạ, nông dân đói khổ…) thuª nhiÒu nh©n c«ng, ngo¹i th¬ng pt… ? NhËn xÐt vÒ KT thêi Minh- Thanh? c. Biến đổi về kinh tế: Mầm mống -> GV KL, chuyÓn ý kinh tế TBCN xuất hiện. Hoạt động 3: Thành tựu VH; KH-KT T.Quốc thời PK. - HS ®äc môc 6 - Thời Minh - Thanh tồn tại khoảng 500 năm ở Trung Quốc → nhiều thành tựu. * THMT: Những thành tựu VH TQ( Kênh hình SGK- H9,10) ? Trình bày những thành tựu nổi bật về văn hoá Trung Quốc thời phong kiến? - Kể tên các tác phẩm văn học mà em biết? - HS quan sát H 9 SGK ->? Em có nhận xét gì về nghệ thuật hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc? (đạt trình độ cao) ? Về khoa học – KT, người Trung Quốc thời phong kiến có những phát minh 16 6. Văn hoá, khoa học, kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến: a. Văn hoá: - HÖ tư tưởng: Nho giáo. - Văn học, thơ ca ( đặc biệt là thơ Đường ). - Hội hoạ, kiến trúc điêu khắc , thñ nào? ( tø đại phát minh) c«ng mÜ nghÖ phát triển . b. Khoa học, kÜ thuật: - Phát minh( GiÊy viÕt, nghÒ in, la bµn, thuèc sóng) ? Nh÷ng thµnh tùu ®ã nãi lªn ®iÒu g×? ( Bµn tay tµi hoa, trÝ s¸ng t¹o tuyÖt vêi cña - Đóng tàu, luyện sắt, khai má. c¸c nghÖ nh©n TQ). - S¶n phÈm mÜ nghÖ: Gèm sø, v¶i lôa. c.LuyÖn tËp- Củng cố: * Bài tập: Về khoa học người Trung Quốc thời phong kiến có những phát minh nào quan trọng sau đây? □ Kĩ thuật làm giấy. □ Chế tạo máy hơi nước. □ Kĩ thuật in. □ Làm thuốc súng. □ Làm la bàn. ? Chính sách cai trị của của nhà Tống có gì khác so với nhà Nguyên? Vì sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống Nguyên? ? Mầm mống kinh tế TBCN được hình thành như thế nào ở Trung Quốc? 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Học bài ( câu hỏi sgk). - Chuẩn bị bài sau ( nghiên cứu trả lời các câu hỏi bài Ấn Độ thời phong kiến). 5. Dù kiÕn kiÓm tra, ®©nh gi¸: - Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh–Thanh . - Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến. Tiết 6 - Bài 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Ngày soạn: 31.8.2014. Xác nhận của BGH : /9/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I/ Mục tiêu bµi häc: HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức: - Hiểu được những nét chính về Ấn Độ thời phong kiến qua các vương triều: Vương triều Gup ta, vương triều Hồi giáo Đê li, vương triều Mô-gôn. - Những thành tựu văn hóa Ấn Độ thời phong kiến. 2. Tư tưởng: NhËn thøc ®îc: - Lịch sử Ấn Độ thời phong kiến gắn sự hưng thịnh, li hợp dân tộc và đấu tranh tôn giáo. 17 - Nhận thức được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sủ và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. 3. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, sö dông tranh ¶nh . - So sánh, nhận xét, đánh giá. II/ Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - SGK, SGV, t liÖu vÒ c¸c triÒu ®¹i ë Ên §é. - Tranh H11-sgk. III/ Tiến trình tổ chức d¹y häc: 1. Tổ chức lớp: Lớp Thứ 7a3 N¨m Ngày 4 Tiết Sĩ số HS nghỉ 2. Kiểm tra bài cũ: ? Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh–Thanh được nảy sinh như thế nào? ? Hãy nêu những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học - kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến? 3. Bài mới: a. Giíi thiÖu bµi häc: Ấn Độ - một trong những trung tâm văn minh lớn nhất của nhân loại cũng được hình thành từ rất sớm. Với một bề dày lịch sử và những thành tựu văn hoá vĩ đại, Ấn Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại. b. D¹y häc bµi míi: Hoạt động của GV - HS Nội dung kiến thức 1. Những trang sử đầu tiên: ( Không dạy - Giảm tải ) Hoạt động 1: Những nét chính của Ấn Độ 2. Ấn Độ thời phong kiến: thời PK qua các triều đại. - HS ®äc môc 2 a. Vương triều Gup ta(TK IV –TK - GV: XH PK ë Ên §é ®îc h×nh thµnh sím- VI): TKII - Luyện kim rất phát triển. ? Kinh tế, văn hoá, xã hội Ấn Độ dưới - Các nghề thủ công: dệt, chế tạo kim vương triều Gup ta như thế nào?(phát hoàn, ch¹m kh¾c... triển) ? Nêu những biểu hiện của sự phát triển đó? ( công cụ sắt được sử dụng rộng rãi...) ? Hµng thñ c«ng næi tiÕng cña Ấn §é? - TK VI, v¬ng triÒu Góp –ta bÞ diÖt vong. 18 ?Vương triều Håi gi¸o §ª-li ®îc thµnh lËp ntn? (TK XII người Thổ Nhỉ Kì thôn tính miền Bắc Ấn -> v¬ng triÒu Gup-ta sôp ®æ, lËp v¬ng triÒu §ª-li...) ? Người Hồi Giáo Đê - li đã thi hành những chính sách gì?( chiếm ruộng, cấm đạo Hinđu...) ? V¬ng triÒu M«-g«n thµnh lËp? ( §Çu TK XVI , v¬ng triÒu §ª-li bị người M«ng Cổ tấn c«ng và lập nªn vương triều Ấn Độ M« G«n. ? ChÝnh s¸ch cai trị của triÒu M«-g«n? GV: giới thiệu thªm về vua A- cơ- ba. b. Vương triều Hồi giáo Đê li(TK XII –TK XVI) *Chính sách: chiếm ruộng đất, cấm đạo Hin đu → mâu thuẩn dân tộc gay gắt. c. Vương triều Mô-gôn(TK XVI- TK XIX) * Chính sách: xoá bỏ kì thị tôn giáo. Khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá. - Gi÷a XIX, TD Anh xâm lược-> lËt ®æ v¬ng => Thóc ®Èy KT- XH pt- tiÕn bé. triÒu. Ấn §é trë thµnh thuéc ®Þa cña Anh. Hoạt động 2: Văn hoá Ấn §é : * THMT: NHững thành tựu VH Ấn §é ( s.dụng kênh hình sgk). ? Ngêi Ên §é ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu g× vÒ mÆt v¨n hãa? ? Kể các tác phẩm văn học nổi tiếng ở Ấn Độ thời bấy giờ? (2 bộ sử thi Ma-ha bha-rata và Ra-ma- ya- na) - HS xem h11- Cổng vào Động 1... ? Kiến trúc Ấn Độ có gì đặc sắc? (quan sát tranh về các công trình kiến trúc để trả lời) - Liên hệ : Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến văn hóa Việt Nam(...) 3. Văn hoá Ấn Độ: - Chữ viết: Chữ Phạn - Tôn giáo:Đạo Bà la môn( Kinh vê đa); Đạo Hin-đu. - Văn học: Sử thi( Ma-ha-bha-ra-ta, Ra-ma-yana); kịch (S¬kunt¬la) , th¬ ca... - Kiến trúc: kiến trúc Hin đu và kiến trúc Phật giáo -> a/hưởng của tôn giáo. c. LuyÖn tËp- Củng cố: ? Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại? HS th¶o luËn: ( được hình thành sớm; có một nền văn hoá phát triển cao, phong phú, toàn diện.Trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay...). - LËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lín cña Ên §é. 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Học bài ( câu hỏi sgk). 19 - Làm hoµn thµnh bài tập (câu hỏi 1 SGK trang 17) - Đäc bài : Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á; sưu tầm tranh ảnh về các công trình kiến trúc Đông Nam Á. 5. Dù kiÕn kiÓm tra ®¸nh gi¸: - C¸c v¬ng triÒu cña Ên ®é thêi PK. - Thµnh tùu vÒ VH mµ Ên ®é ®· ®¹t ®îc. TuÇn 4. Tiết 7- Bµi 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (T1). Ngày soạn: 13.9.2014. Xác nhận của BGH : 15 /9/2014. PHT Nguyễn Sỹ Quang I/ Mục tiªu bµi häc: HS cÇn ®¹t c¸c môc tiªu sau: 1. Kiến thức: - Xác định được vị trí, điểm chung nổi bật về điều kiện tự nhiên của các quốc gia Đông Nam Á. - Các giai đoạn hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á. 2. Tư tưởng: Nhận thức được quá trình lịch sử, sự gắn bó lâu đời của các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Trong lịch sử các quốc gia Đông Nam Á cũng có nhiều thành tựu đóng góp cho nền văn minh nhân loại. 3. kÜ năng: - Biết xác định vị trí các quốc gia cổ và phong kiến Đông Nam Á trên lîc đồ. - Nhận xét các thành tựu văn hoá của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á; II / Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 20
- Xem thêm -