Tài liệu Giáo án lịch sử 7 năm học 2014 - 2015

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : PhÇn I: Kh¸i qu¸t lÞch sö thÕ giíi trung ®¹i TiÕt1: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XHPK ë ch©u ©u (Thêi s¬ - Trung k× trung ®¹i) I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - HS n¾m ®îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh XHPK ë Ch©u ¢u, c¬ cÊu x· héi bao gåm hai giai cÊp c¬ b¶n: l·nh chóa vµ n«ng n«. - HiÓu kh¸i niÖm: l·nh ®Þa phong kiÕn vµ ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa. - HiÓu ®îc thµnh thÞ trung ®¹i xuÊt hiÖn nh thÕ nµo; kinh tÕ trong l·nh ®Þa kh¸c víi kinh tÕ trong thµnh thÞ ra sao. 2/ Kü n¨ng : - BiÕt sö dông b¶n ®å Ch©u ¢u ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c quèc gia phong kiÕn. - BiÕt vËn dông ph¬ng ph¸p so s¸nh, ®èi chiÕu ®Ó thÊy râ sù chuyÓn biÕn tõ x· héi phong kiÕn chiÕm h÷u n« lÖ sang XHPK. 3/ T tëng : - Th«ng qua c¸c sù kiÖn cô thÓ, båi dìng nhËn thøc cho HS vÒ sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña x· héi loµi ngêi tõ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ sang XHPK. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å Ch©u ¢u thêi phong kiÕn; Tranh ¶nh kªnh h×nh 1,2/SGK. HS: SGK, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: H: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y gåm cã c¸c quèc gia nµo? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh XHPK ë Ch©u ¢u. Ho¹t ®éng 1 - Cuèi thÕ kØ V, c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng - GV gi¶ng phÇn ®Çu SGK. T©y bÞ ngêi GiÐc man x©m chiÕm. H: khi trµn vµo l·nh thæ cña ®Õ quèc + LËp nhiÒu v¬ng quèc míi. R«ma, ngêi GiÐc man ®· lµm g×? - GV dïng b¶n ®å Ch©u ¢u thêi phong + ChiÕm ruéng ®Êt chia cho nhau. kiÕn x¸c ®Þnh cho HS nh÷ng quèc gia + Phong tíc vÞ. míi ®îc h×nh thµnh. H: Nh÷ng viÖc lµm Êy cã t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn sù h×nh thµnh XHPK ë - H×nh thµnh: L·nh chóa phong kiÕn; N«ng n«. Ch©u ¢u? - GV gi¶ng SGK. L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng n« ®îc h×nh thµnh tõ tÇng líp nµo cña x· héi cæ ®¹i ? (chñ n« vµ n« lÖ) 2/ L·nh ®Þa phong kiÕn. Ho¹t ®éng 2 - HS quan s¸t h×nh 1/SGK. H: Em h·y miªu t¶ l©u ®µi vµ thµnh qu¸ch cña l·nh chóa? Em hiÓu l·nh - L·nh ®Þa phong kiÕn lµ vïng ®Êt réng lín mµ c¸c quý téc chiÕm ®o¹t thµnh ®Êt ®Þa phong kiÕn lµ g×? riªng. H: Qua l·nh ®Þa em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng cña l·nh chóa vµ n«ng n«? - Cuéc sèng: *Gi¶i thÝch: L·nh chóa, n«ng n«. *Gi¶i thÝch nguån gèc cña l·nh ®Þa: khu + L·nh chóa: sèng ®Çy ®ñ, xa hoa... 1 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 ®Êt n«ng th«n díi thêi R«ma. + N«ng n«: sèng phô thuéc, ®ãi nghÌo... - Gv gi¶ng SGK. *So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a C§PK ph©n - QuyÒn lùc: L·nh chóa cã quyÒn së h÷u tèi quyÒn ë ph¬ng T©y víi C§PK tËp cao ruéng ®Êt, ®Æt thuÕ. §øng ®Çu cã quyÒn ë ph¬ng §«ng. quan luËt ph¸p. - Kinh tÕ: Tù cÊp tù tóc khÐp kÝn. Ho¹t ®éng 3 - HS ®äc môc 3/SGK. 3/ Sù xuÊt hiÖn thµnh thÞ trung ®¹i. H: Thµnh thÞ trung ®¹i xuÊt hiÖn nh thÕ nµo? - HS quan s¸t h×nh 2/SGK vµ miªu t¶ - Nguyªn nh©n: + Hµng thñ c«ng s¶n xuÊt ra nhiÒu. c¶nh héi chî. H: Nh÷ng ai sèng trong c¸c thµnh thÞ? + Nhu cÇu më réng thÞ trêng. + Trao ®æi vµ lËp xëng s¶n xuÊt. Hä lµm nghÒ g×? H: Kinh tÕ trong l·nh ®Þa kh¸c víi kinh tÕ trong thµnh thÞ nh thÕ nµo? NÒn kinh tÕ thµnh thÞ cã vai trß g×? (Th¶o luËn nhãm) Chèt: Thµnh thÞ lµ h×nh ¶nh t¬ng ph¶n + Vai trß: Thóc ®Èy XHPK Ch©u ¢u ph¸t triÓn. víi l·nh ®Þa - sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ lµ nh©n tè dÉn ®Õn sù suy vong cña XHPK. *Bµi tËp: 1. Thµnh thÞ trung ®¹i ®îc h×nh thµnh tõ: A. Trong c¸c l·nh ®Þa B. C¸c thÞ trÊn. 2. M« t¶ ho¹t ®éng chñ yÕu trong thµnh thÞ. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi 2. .......................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 2: Sù suy vong cña C§PK vµ sù h×nh thµnh chñ nghÜa T b¶n ë Ch©u ¢u. I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - Nguyªn nh©n vµ hÖ qu¶ cña c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ nh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng t¹o tiÒn ®Ò cho sù h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt TBCN. - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt TBCN trong lßng XHPK Ch©u ¢u. 2/ Kü n¨ng : - Dïng b¶n ®å thÕ giíi (hoÆc qu¶ ®Þa cÇu) ®Ó ®¸nh dÊu (x¸c ®Þnh) ®êng ®i cña ba nhµ ph¸t kiÕn ®Þa lÝ ®· ®îc nãi tíi trong bµi. - BiÕt sö dông, khai th¸c tranh ¶nh lÞch sö. 3/ T tëng : - HS thÊy ®îc tÝnh tÊt yÕu quy luËt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ XHPK lªn XHTBCN. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å thÕ giíi (hoÆc qu¶ ®Þa cÇu) HS: SGK, Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: 1 - KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ l·nh ®Þa phong kiÕn ? Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa? 2 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 2- Bµi míi : *Më bµi: ThÕ kØ XV nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. §©y lµ nguyªn nh©n thóc ®Èy ngêi ph¬ng T©y tiÕn hµnh c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ (lµm cho giai cÊp t s¶n Ch©u ¢u ngµy mét giµu lªn vµ thóc ®Èy quan hÖ s¶n xuÊt TBCN nhanh chãng ra ®êi). Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Nh÷ng cuéc ph¸t kiÕn lín vÒ ®Þa lÝ. Ho¹t ®éng 1 - HS ®äc môc 1/SGK H: Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn c¸c cuéc *Nguyªn nh©n: ph¸t kiÕn ®Þa lÝ? *Gi¶i thÝch: Ph¸t kiÕn ®Þa lÝ lµ cuéc hµnh - Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn n¶y sinh nhu cÇu thÞ trêng. tr×nh sang ph¬ng §«ng cña th¬ng nh©n Ch©u ¢u t×m vµng ngäc, hå - CÇn nguyªn liÖu, vµng b¹c. tiªu. - §iÒu kiÖn thùc hiÖn ph¸t kiÕn ®Þa lÝ: khoa häc kÜ thuËt tiÕn bé (®ãng tµu *C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ: lín, la bµn chØ híng...) *GV sö dông b¶n ®å thÕ giíi (hoÆc qu¶ - N¨m 1492, C. C« - l«m - b« "t×m ra" Ch©u MÜ. ®Þa cÇu) ®Ó giíi thiÖu mét sè cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ (x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm - N¨m 1498, Va - xc« ®¬ Ga - ma ®i quanh Ch©u Phi ®Õn Ca - li - cót bê biÓn T©y mµ c¸c nhµ th¸m hiÓm ph¸t hiÖn ra). Nam Ên §é. - GV kÓ chuyÖn qu¸ tr×nh th¸m hiÓm Ph Ma - gien - lan ®i vßng quanh thÕ giíi cña c¸c nhµ nghiªn cøu. tõ 1519 - 1522. - Cho HS quan s¸t tranh lÞch sö h×nh *KÕt qu¶: T×m ra nh÷ng con ®êng, vïng 3,4/SGK vµ ph©n tÝch. ®Êt míi téc ngêi míi. 2/ Sù h×nh thµnh CNTB ë Ch©u ¢u. Ho¹t ®éng 2 H: Sau c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ nÒn kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ cña c¸c níc - Kinh tÕ: H×nh thøc kinh doanh TB ra ®êi - ®ã lµ Ch©u ¢u cã g× thay ®æi? c«ng trêng thñ c«ng. *Gi¶i thÝch: C«ng trêng thñ c«ng lµ c¬ së s¶n xuÊt x©y dùng trªn viÖc ph©n c«ng lao ®«ng vµ kÜ thuËt b»ng tay. Nã chuÈn bÞ chuyÓn sang giai ®o¹n s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc díi chÕ ®é - X· héi: Giai cÊp míi ®îc h×nh thµnh giai cÊp c«ng TBCN. nh©n (v« s¶n) vµ giai cÊp t s¶n. + Giai cÊp T s¶n: nh÷ng thî c¶, th¬ng nh©n, thÞ d©n giµu cã, quý téc chuyÓn sang kinh doanh. + Giai cÊp V« s¶n: nh÷ng ngêi lao ®éng lµm thuª, bÞ bãc lét. H: Quý téc vµ t s¶n Ch©u ¢u lµm c¸ch nµo ®Ó cã ®îc tiÒn vèn vµ c«ng nh©n lµm thuª? (cíp bãc thuéc ®Þa, bu«n b¸n n« lÖ da ®en, cíp biÓn, "rµo ®Êt cíp ruéng"...) H: Giai cÊp t s¶n vµ v« s¶n ®îc h×nh thµnh tõ tÇng líp nµo trong XHPK - ChÝnh trÞ: Giai cÊp t s¶n m©u thuÉn víi quý téc Ch©u ¢u? (th¶o luËn nhãm) phong kiÕn. 3 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 *GV: m©u thuÉn nµy dÉn ®Õn c¸c cuéc ®Êu tranh chèng quý téc phong kiÕn t¹o ®iÒu kiÖn cho quan hÖ s¶n xuÊt TBCN ph¸t triÓn. Chèt: NÒn s¶n xuÊt míi TBCN ra ®êi ngay trong lßng XHPK. *Bµi tËp: Giai cÊp míi h×nh thµnh CNTB ë Ch©u ¢u (khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng) A. T s¶n B. V« s¶n C. L·nh chóa D. N« lÖ. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: .............................................................................. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 3: Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn thêi hËu k× trung ®¹i ë Ch©u ¢u. I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ néi dung t tëng cña phong trµo v¨n ho¸ Phôc Hng. - Nguyªn nh©n dÉn tíi phong trµo C¶i c¸ch t«n gi¸o vµ nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp cña phong trµo nµy ®Õn XHPK Ch©u ¢u lóc bÊy giê . 2/ Kü n¨ng : - BiÕt ph©n tÝch c¬ cÊu giai cÊp ®Ó chØ ra m©u thuÉn x· héi , tõ ®ã thÊy ®îc nguyªn nh©n s©u xa cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn. 3/ T tëng : - NhËn thøc vÒ sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña x· héi loµi ngêi, vÒ vai trß cña giai cÊp t s¶n. Qua ®ã thÊy r»ng loµi ngêi ®ang ®øng tríc mét bíc ngoÆt lín: sù sôp ®æ cña chÕ ®éc phong kiÕn - mét x· héi ®éc ®o¸n l¹c hËu vµ lçi thêi. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å thÕ giíi, Tranh ¶nh vÒ thêi k× v¨n ho¸ Phôc Hng. HS: SGK, Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: Sù h×nh thµnh CNTB ë Ch©u ¢u nh thÕ nµo? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Sau c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ CNTB ®· dÇn h×nh thµnh ë Ch©u ¢u - h×nh thøc kinh doanh kinh tÕ míi ra ®êi khiÕn cho giai cÊp T s¶n ngµy cµng cã thÕ m¹nh song kh«ng cã ®Þa vÞ trong x· héi. ChÝnh v× vËy mµ hä ®· ®Êu tranh ®Ó giµnh ®Þa vÞ x· héi cho t¬ng xøng më ®Çu lµ ®Êu tranh trªn lÜnh vùc v¨n ho¸. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Phong trµo v¨n ho¸ phôc hng (thÕ kØ Ho¹t ®éng 1 XIV - XVII) - HS ®äc môc 1/SGK *Gi¶i thÝch: V¨n ho¸ Phôc Hng - ®ã lµ sù phôc hng tinh thÇn cña nÒn v¨n ho¸ cæ Hi L¹p, R«ma, s¸ng t¹o nÒn v¨n ho¸ míi cña giai cÊp t s¶n. 4 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 H: Nguyªn nh©n nµo dÉn tíi phong trµo v¨n ho¸ phôc hng? H: Néi dung cña phong trµo v¨n ho¸ phôc hng lµ g×? - GV giíi thiÖu h×nh 6/8 vµ ph©n tÝch miªu t¶. - GV giíi thiÖu nh©n vËt lÞch sö (qua t liÖu) + C« - pÐc - nich: CM trung t©m hÖ thèng hµnh tinh lµ mÆt trêi, tr¸i ®Êt xoay quanh trôc cña nã vµ mÆt trêi  häc thuyÕt nµy lµ mét cuéc c¸ch m¹ng. + Bru - n« ph¸t triÓn thªm lÝ thuyÕt cña C« - pÐc - nÝch CM mÆt trêi kh«ng lµ trung t©m vò trô... Chèt: Phong trµo nµy lµ cuéc c¸ch m¹ng tiÕn bé më ®êng cho sù ph¸t triÓn cao h¬n cña v¨n ho¸ Ch©u ¢u vµ v¨n ho¸ nh©n lo¹i. Ho¹t ®éng 2 H: V× sao xuÊt hiÖn phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o? *Gi¶i thÝch: Thiªn chóa gi¸o lµ hÖ t tëng phong kiÕn, lµ thÕ lùc kinh tÕ, x· héi vµ tinh thÇn ng¨n c¶n ho¹t ®éng cña giai cÊp t s¶n  v× thÕ giai cÊp t s¶n khëi xíng phong trµo nµy g¹t bá chíng ng¹i cho giai cÊp t s¶n vµ chÕ ®é t b¶n. H: Em h·y nªu néi dung c¶i c¸ch cña Lu Th¬ vµ Can - Vanh? *GV: giíi thiÖu h×nh 7/SGK Lu Th¬ chñ tr¬ng "cøu vít con ngêi b»ng lßng tin" - phñ nhËn vai trß gi¸o héi. H¹n chÕ: Giai cÊp t s¶n kh«ng thÓ xo¸ bá t«n gi¸o mµ chØ thay ®æi phï hîp víi "kÝch thíc" cña nã. H: Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o ®· cã t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn x· héi Ch©u ¢u lóc bÊy giê? (th¶o luËn nhãm) - Nguyªn nh©n: Giai cÊp t s¶n cã thÕ lùc kinh tÕ nhng kh«ng cã ®Þa vÞ x· héi. - Néi dung: + Phª ph¸n x· héi phong kiÕn vµ Gi¸o héi + §Ò cao gi¸ trÞ con ngêi 2/ Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o. *Nguyªn nh©n: - Gi¸o héi t¨ng cêng bãc lét nh©n d©n. - Gi¸o héi lµ lùc lîng c¶n trë sù ph¸t triÓn cña giai cÊp t s¶n. *Néi dung: - Phñ nhËn vai trß thèng trÞ cña gi¸o héi, b·i bá lÔ nghi phiÒn to¸i. - §ßi quay vÒ víi gi¸o lÝ Ki - t« nguyªn thuû. * T¸c ®éng phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o: - Thóc ®Èy ch©m ngßi cho khëi nghÜa nh©n d©n. - T«n gi¸o ph©n ho¸ thµnh hai ph¸i: + §¹o tin lµnh + Ki - t« gi¸o. Chèt: T tëng c¶i c¸ch t«n gi¸o kh«ng t¸ch rêi t tëng c¶i c¸ch x· héi vµ t tëng nh©n v¨n thêi v¨n ho¸ phôc hng. Nã tÊn c«ng gi¸o héi thiªn chóa vµ chÕ ®é phong kiÕn. 5 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 *Bµi tËp: 1. H·y nªu nh÷ng néi dung chÝnh vÒ c¶i c¸ch cña Lu th¬ vµ Can Vanh theo b¶ng sau: ND c¶i c¸ch cña Lu Th¬ ND c¶i c¸ch cña Can Vanh ... ... 2. kÓ tªn c¸c nhµ v¨n ho¸, khoa häc thêi v¨n ho¸ phôc hng mµ ngêi ta thêng gäi lµ "nh÷ng con ngêi khæng lå " trong c¸c lÜnh vùc sau: - V¨n häc: - To¸n häc: - Héi ho¹: - Thiªn v¨n: D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: ........................................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 4: Trung quèc thêi phong kiÕn I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - XHPK Trung Quèc ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? - Tªn gäi vµ thø tù cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc. - Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn phong kiÕn. - Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ, v¨n ho¸ XHPK Trung Quèc. 2/ Kü n¨ng : - LËp b¶ng niªn biÓu thÕ thø c¸c triÒu ®¹i Trung Quèc. - VËn dông ph¬ng ph¸p lÞch sö ®Ó ph©n tÝch vµ hiÓu gi¸ trÞ cña c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña mçi triÒu ®¹i cïng víi nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸. 3/ T tëng : - ThÊy ®îc Trung Quèc lµ mét quèc gia phong kiÕn lín, ®iÓn h×nh ë ph¬ng §«ng ®ång thêi lµ níc lµng giÒng gÇn gòi cña ViÖt nam cã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi qua tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö ViÖt nam. II/ ChuÈn bÞ: GV: - B¶n ®å Trung Quèc thêi phong kiÕn. - Tranh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc Trung Quèc thêi phong kiÕn: V¹n lÝ trêng thµnh, c¸c cung ®iÖn HS: SGK, tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o diÔn ra nh thÕ nµo? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Lµ mét trong nh÷ng quèc gia phong kiÕn lín ®iÓn h×nh ë ph¬ng §«ng tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i víi nh÷ng chÝnh s¸ch trÞ v× Trung Quèc ®· ph¸t triÓn vµ h×nh thµnh XHPK... Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc. Ho¹t ®éng 1 - HS ®äc môc 1/SGK tõ "ë phÝa B¾c...H¸n" H: NÒn kinh tÕ Trung Quèc thêi Xu©n *Kinh tÕ: 6 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Thu - ChiÕn Quèc cã g× míi? - TiÕn bé trong s¶n xuÊt: + Sö dông c«ng cô s¾t. - GV nh¾c l¹i ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ Trung + KÜ thuËt canh t¸c míi, giao th«ng, thuû Quèc. lîi, n¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng. H: TiÕn bé trong s¶n xuÊt ®ã ®· t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn x· héi Trung Quèc? Giai cÊp ®Þa chñ vµ n«ng d©n * X· héi: + Giai cÊp ®Þa chñ xuÊt hiÖn t¸ ®iÒn ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? + N«ng d©n bÞ ph©n ho¸. *GV: Tõ ®©y quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn ®îc h×nh thµnh - lµ sù thay thÕ quan hÖ bãc lét (thêi cæ ®¹i: quý téc bãc lét n«ng d©n c«ng x·)nay lµ ®Þa chñ ®èi víi n«ng d©n lÜnh canh. *Gi¶i thÝch: §Þa chñ lµ giai cÊp thèng trÞ trong x· héi phong kiÕn (lµ quý téc cò vµ n«ng d©n giµu)cã nhiÒu ruéng vµ cã quyÒn thu t« ruéng. - HS ®äc b¶ng niªn biÓu lÞch sö: - Ph©n ho¸ cña n«ng d©n: 3 bé phËn. + §Þa chñ: ngêi giµu nhiÒu ruéng. + N«ng d©n tù canh: ngêi gi÷ ®îc ruéng. + N«ng d©n lÜnh canh: ngêi mÊt ruéng ph¶i gi÷ ruéng ®Þa chñ. Chèt: Qu¸ tr×nh nãi trªn lµ c¬ së thèng nhÊt ®Êt níc. Díi thêi TÇn - H¸n qu¸ tr×nh ®ã ®îc thóc ®Èy h¬n. Ho¹t ®éng 2 H: Nªu c¸c chÝnh s¸ch ®èi néi cña c¸c 2/ X· héi Trung Quèc thêi TÇn - H¸n. vua TÇn - H¸n? - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nhµ níc cÊp trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. Cö quan l¹i cai trÞ, ban hµnh tiÒn tÖ. - Cho HS quan s¸t kªnh h×nh 8 (tranh lÞch sö) vµ ph©n tÝch (nghÖ thuËt t¹c tîng vµ sù tµn ¸c cña TÇn Thuû Hoµng) - Ph©n tÝch quyÒn lùc chuyªn chÕ cña vua. H: Nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã ®· t¸c ®éng nh - NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh. thÕ nµo ®Õn XHPk Trung Quèc? - Cã biÖn ph¸p kh«n khÐo ®Ó th«n tÝnh c¸c - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK níc xung quanh. Chèt: ChÊm døt chiÕn tranh lo¹n l¹c ë Trung Quèc t¹o ®iÒu kiÖn cho C§PK x¸c lËp (qua viÖc TÇn thuû Hoµng ¸p dông häc thuyÕt "Ph¸p trÞ" "Ph¸p gia" - chinh phôc 6 níc lín kÕt thóc thêi k× "Ngò b¸ - ThÊt hïng") Ho¹t ®éng 3 3/ Sù thÞnh vîng cña Trung Quèc thêi §êng. H: h·y nªu nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi néi - §èi néi: cña nhµ §êng? + Tæ chøc nhµ níc: hoµn thiÖn tõ trung ¬ng 7 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 ®Õn ®Þa ph¬ng (tuyÓn dông quan l¹i b»ng thi cö) - Kinh tÕ: gi¶m t« thuÕ, chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n (chÕ ®é qu©n ®iÒn) - Gi¶i thÝch chÕ ®é qu©n ®iÒu, t« thuÕ. - So s¸nh víi c¸c chÝnh s¸ch thêi TÇn vµ nhÊn m¹nh: nhê ®ã mµ kinh tÕ thêi §êng ph¸t triÓn vµ hng thÞnh. H: Nhµ §êng ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch - §èi ngo¹i: më réng bê câi b»ng c¸ch x©m lîc c¸c níc l¸ng giÒng. ®èi ngo¹i nh thÕ nµo? - So s¸nh víi thêi TÇn - H¸n. Chèt: Nhê cã chÝnh s¸ch ®èi néi, ®èi ngo¹i mµ thêi §êng ph¸t triÓn thÞnh vîng (c¸c triÒu tríc vµ sau ®Òu kh«ng cã). *Bµi tËp: 1. Thêi cæ ®¹i Trung Quèc ®· tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i nµo? A. H¹ D. TÇn B. Th¬ng E. H¸n C. Chu 2. H·y ®iÒn tiÕp vµo s¬ ®å sau ®Ó lµm râ sù biÕn ®æi giai cÊp vµ sù h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc: Quan l¹i, Quý téc. ChiÕm nhiÒu ruéng ®Êt BÞ mÊt ruéng ®Êt N«ng d©n ph¶i nhËn ruéng cµy thuª, nép t« §Þa chñ N«ng d©n lÜnh canh. 3. Nhµ §êng cñng cè bé m¸y nhµ níc b»ng nhiÒu biÖn ph¸p: A. Cö ngêi th©n ®i cai qu¶n c¸c ®Þa ph¬ng. B. Më khoa thi tuyÓn chän nh©n tµi. C. Gi¶m t« thuÕ. D. Ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i víi c¸c níc. 4. (BTVN) T¹i sao nãi díi thêi §êng, Trung Quèc trë thµnh mét quèc gia phong kiÕn cêng thÞnh nhÊt Ch©u ¸? D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi ............................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 5: Trung quèc thêi phong kiÕn I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : 2/ Kü n¨ng : 3/ T tëng : T¬ng tù tiÕt 4 (TiÕp) 8 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 II/ ChuÈn bÞ: GV: HS: Tr¶ lêi c©u hái phÇn 4,5,6/SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 4/ Trung Quèc thêi Tèng - Nguyªn Ho¹t ®éng 4 H: T×nh h×nh x· héi Trung quèc sau thêi * Hoµn c¶nh x· héi thêi Tèng: §êng nh thÕ nµo? - §Êt níc bÞ chia c¾t lo¹n l¹c. - sau thèng nhÊt song kh«ng ph¸t triÓn m¹nh. * Sù ra ®êi cña nhµ Nguyªn: H: Nhµ Tèng ®· thi hµnh nhng chÝnh s¸ch nh thÕ nµo ®Ó æn ®Þnh ®êi sèng - Vua M«ng Cæ tiªu diÖt nhµ Tèng  lËp nh©n d©n? nhµ nguyªn. * ChÝnh s¸ch: - Nhµ Tèng: + Xo¸ bá, miÔn gi¶m c¸c lo¹i thuÕ, su nÆng. - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK (chÝnh s¸ch + Ph¸t triÓn nghÒ thñ c«ng: khai má, luyÖn cña nhµ Nguyªn) kim. - Nhµ nguyªn: Ph©n biÖt ®èi xö d©n téc  khëi nghÜa nh©n d©n Trung Quèc. H: ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Tèng vµ nhµ Nguyªn cã g× kh¸c nhau? V× sao? (th¶o luËn nhãm) Chèt: - Nhµ tèng cã c«ng thèng nhÊt Trung Quèc sau nöa thÕ kØ lo¹n l¹c. - LËp triÒu Nguyªn víi c¸c chÝnh s¸ch cai trÞ. Ho¹t ®éng 5 - HS ®äc môc 5/SGK. H: Nhµ Minh - Thanh ®îc thµnh lËp nh 5/ Trung Quèc thêi Minh - Thanh. thÕ nµo? *Hoµn c¶nh thµnh lËp: - Khëi nghÜa n«ng d©n do Chu Nguyªn Ch¬ng l·nh ®¹o. - LËp ra nhµ Minh. - Nhµ minh bÞ lËt dæ do phong trµo nh©n d©n LÝ Tù Thµnh l·nh ®¹o. Qu©n M·n Thanh chiÕm Trung Quèc lËp H: Nhµ Thanh ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch nhµ Thanh. ®èi néi vµ ®èi ngo¹i nh thÕ nµo? Sù suy yÕu cña XHPK Trung Quèc cuèi *ChÝnh s¸ch ®èi néi: thêi Minh - Thanh ®îc biÓu hiÖn nh - Kinh tÕ: + XuÊt hiÖn c¬ së s¶n xuÊt quy m« lín. thÕ nµo? + Th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn, thµnh thÞ më réng. - X· héi: + N«ng d©n, thî thñ c«ng ph¶i nép thuÕ 9 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 nÆng vµ ®i lÝnh, ®i phu. H: MÇm mèng kinh tÕ TBCN thêi Minh + Vua sèng sa hoa, truþ l¹c - Thanh n¶y sinh do ®©u? *§èi ngo¹i: - GV ph©n tÝch thªm nguån gèc triÒu - Bu«n b¸n víi nhiÒu níc §«ng nam ¸, Ên §é. Thanh vµ sù ¸p bøc d©n téc cña triÒu nµy. Ho¹t ®éng 6 6/ V¨n ho¸, khoa häc kÜ thuËt Trung Quèc thêi phong kiÕn. H: Nªu nh÷ng thµnh tùu lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc kÜ thuËt cña nh©n d©n Trung Quèc thêi phong kiÕn? - V¨n ho¸: - GV: Nho gi¸o: Khæng Tö, M¹nh Tö. - GV minh ho¹ qua c¸c t¸c phÈm, t¸c gi¶ + Nho gi¸o lµ hÖ t tëng vµ ®¹o ®øc thèng trÞ. (SGK ch÷ in nhá) + Ph¸t triÓn v¨n häc, th¬ ca ®Æc biÖt lµ th¬ ®êng. - HS quan s¸t kªnh h×nh 9, 10 vµ ph©n + NghÖ thuËt héi ho¹, ®iªu kh¾c, kiÕn tróc. tÝch. - Khoa häc kÜ thuËt: + Ph¸t minh giÊy, la bµn, thuèc sóng... + KÜ thuËt ®ãng tµu: kÜ nghÖ luyÖn s¾t... *Bµi tËp: 1. Thêi Minh - Thanh nhiÒu nh©n tè lµm cho CNTB xuÊt hiÖn: A. N«ng nghiÖp ph¸t triÓn kÌm theo t« thuÕ nÆng. B. NhiÒu xëng thñ c«ng lín chuyªn m«n cao, nhiÒu nh©n c«ng. C. bu«n b¸n víi níc ngoµi ph¸t triÓn. D. X©m chiÕm c¸c níc kh¸c. 2. T¹i sao nh©n d©n Trung Quèc næi dËy chèng ¸ch thèng trÞ cña M«ng - Nguyªn (®iÒn tiÕp vµo c¸c nguyªn nh©n sau) - ¸ch ¸p bøc bãc lét: - Sù ph©n biÖt ®èi sö: - M©u thuÉn d©n téc: D/ Cñng Cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi. ............................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 6: Ên ®é thêi phong kiÕn I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - C¸c giai ®o¹n lín cña lÞch sö Ên ®é thêi cæ ®¹i ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX. - Nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ cña c¸c v¬ng triÒu vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn thÞnh ®¹t cña Ên ®é thêi phong kiÕn. - mét sè thµnh tùu cña v¨n ho¸ Ên ®é thêi cæ ®¹i, trung ®¹i. 2/ Kü n¨ng : - Tæng hîp nh÷ng kiÕn thøc ë trong bµi. 3/ T tëng : 10 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 - ThÊy ®îc ®Êt níc Ên ®é lµ mét trong nh÷ng trung t©m cña v¨n minh nh©n lo¹i vµ cã ¶nh hëng s©u réng tíi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ v¨n ho¸ nhiÒu d©n téc §«ng nam ¸ II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å Ên ®é - §«ng Nam ¸, tranh ¶nh c«ng tr×nh kiÕn tróc ®iªu kh¾c Ên ®é - §«ng Nam ¸. HS: SGK, tr¶ lêi c©u hái SGK III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/Nh÷ng trang sö ®Çu tiªn. Ho¹t ®éng 1 -GV gi¶ng phÇn ®Çu SGK - Sö dông b¶n ®å x¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ h×nh *VÞ trÝ ®Þa lÝ: Dßng s«ng Ên vµ s«ng H»ng thµnh. H: C¸c tiÓu v¬ng quèc ®Çu tiªn h×nh thµnh bao giê, ë khu vùc nµo cña Ên *Sù h×nh thµnh. - N¨m 2500 - 2000 TCN: tiÓu v¬ng quèc ®é? thµnh thÞ (s«ng Ên) - GV: +Thêi k× 1: §iÓn h×nh 2 thµnh phè Ha rap - pa vµ M« - hen - gi« da - r« (gäi - Kho¶ng 2000 n¨m TCN bé téc Ên - ©u x©m nhËp B¾c Ên nÒn v¨n minh s«ng Ên) +Thêi k× 2: §Õn TK VI - TCN Ma - ga - +1500 n¨m TCN ®· x©y dùng quèc gia (s«ng H»ng) v¬ng quèc Ma ga ®a hïng ®a thèng nhÊt toµn bé B¾c Ên ®é, m¹nh.(sïng ®¹o phËt) ph¸t triÓn thÞnh ®¹t thêi vua A - r« ca. - Sau TK III TCN  cuèi TK III SCN: +BÞ chia thµnh nhiÒu níc nhá +Thèng nhÊt díi v¬ng triÒu Góp ta. Ho¹t ®éng 2 2/ Ên ®é thêi Phong KiÕn.. - HS ®äc môc 2/SGK, giíi thiÖu qua b¶n ®å Ên ®é. H: Ên ®é thêi PK tr¶i qua c¸c v¬ng triÒu nµo? (Góp ta, håi gi¸o §ª li, M« g«) H: Sù ph¸t triÓn cña Ên ®é díi triÒu Góp ta ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo? BiÓu - V¬ng triÒu Góp ta (tån t¹i TK V- VI) hiÖn? ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸. *GV:- Kinh tÕ (gi¶ng phÇn in ch÷ nhá -V¬ng triÒu håi gi¸o §ª- Li ( TK XIISGK) XVI ). - V¨n ho¸ (liªn hÖ môc 3) +Quý téc chiÕm ruéng ®Êt. H: Nªu chÝnh s¸ch cai trÞ cña ngêi håi +CÊm ®¹o Hin- §u  M©u thuÉn d©n téc. gi¸o vµ M«ng cæ ë Ên ®é? -V¬ng triÒu M«- G«n ( Tån t¹i TK XVI-XI - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK ). *TriÒu M« g« VII, thÕ kØ XIX thùc d©n Anh tiªu ®Æc quyÒn Håi Gi¸o. x©m lîc  Ên ®é trë thµnh thuéc ®Þa +Thñ +Kh«i phôc kinh tÕ, ph¸t triÓn v¨n ho¸. cña Anh. Ho¹t ®éng 3 3/ V¨n ho¸ Ên §é. H: KÓ tªn c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ Ên ®é? *GV: -Ch÷ viÕt: Ch÷ ph¹n ( n¨m 1500 TCN ). - C¸c níc §«ng Nam ¸ dïng ch÷ Ph¹n -§¹o Bµ La M«n, ®¹o Hin-§u, ®¹o PhËt. s¸ng t¹o ra ch÷ cña m×nh; tiÕp thu ®¹o 11 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Hin ®u, ®¹o phËt. H: KÓ tªn nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc næi tiÕng cña Ên ®é mµ em biÕt? -V¨n häc: +Gi¸o lÝ ( Bé kinh ). +ChÝnh luËn ( ChÝnh trÞ ). +LuËt ph¸p ( LuËt Ma-Nu, Na- Ra-§a ). +Sö thi ( Ra-Ma-Ya-Na...). +KÞch th¬ - HS quan s¸t kªnh h×nh 11 vµ miªu t¶. -KiÕn tróc: ( KiÕn tróc Hin-®u, kiÕn tróc phËt gi¸o ). - GV giíi thiÖu §Òn ¨ng co (Cam pu chia) ®Òn th¸p Pa gan, Th¹t Luæng ( Bµi §«ng Nam ¸) Hái kiÓm tra bµi cò: So s¸nh v¨n ho¸ Ên ®é thêi PK víi nÒn v¨n ho¸ TQ thêi PK? qua ®ã nªu nhËn xÐt? H: V× sao Ên ®é ®îc coi lµ mét trong nh÷ng trung t©m cña v¨n minh nh©n lo¹i? (Th¶o luËn nhãm) +H×nh thµnh sím - TK III TCN +V¨n ho¸ ph¸t triÓn cao phong phó, vÉn ®îc sö dông tíi ngµy nay, ¶nh hëng v¨n ho¸ d©n téc §NA Chèt: V¨n ho¸ Ên ®é cã ¶nh hëng s©u réng tíi sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ v¨n ho¸ nhiÒu d©n téc trªn thÕ giíi. *Bµi tËp: 1/ LËp b¶ng thèng kª c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Ên ®é: Góp-Ta, Håi gi¸o §ª- Li, M«-G«n theo néi dung sau: Tªn triÒu ®¹i ... 2/T«n gi¸o nµo díi ®©y ®îc ra ®êi ë Ên ®é: A. ®¹o Bµ La M«n B. §¹o Ki-T« C. §¹o Håi ... Thêi gian tån t¹i D. §¹o PhËt §. §¹o Hin-§u D/ Cñng Cè - DÆn dß: - Bµi cò: Nhµ níc Ma-Ga-§a ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo ? ( Thêi gian ? ®Þa ®iÓm ? ) - Bµi míi: T×m hiÓu c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng nam ¸. ............................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 7: c¸c quèc gia phong kiÕn ®«ng nam ¸ I/ Môc tiªu : 12 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 1/ KiÕn thøc : - Khu vùc §NA hiÖn nay gåm cã nh÷ng níc nµo? Tªn gäi vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ cña c¸c níc nµy cã ®iÓm t¬ng ®ång nhau t¹o thµnh khu riªng biÖt. - C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö cña khu vùc. - NhËn râ vÞ trÝ ®Þa lÝ cña Cam Pu Chia, Lµo vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña hai níc. 2/ Kü n¨ng : - Sö dông b¶n ®å hµnh chÝnh §NA ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c v¬ng quèc cæ vµ phong kiÕn. - Sö dông ph¬ng ph¸p lËp biÓu ®å vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö. 3/ T tëng : - HS nhËn thøc ®îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö, tæ chøc t¬ng ®ång vµ sù g¾n bã l©u ®êi cña c¸c d©n téc ë §NA. Tr©n träng, gi÷ g×n truyÒn thèng ®oµn kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ hai níc Cam Pu Chia, Lµo. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å hµnh chÝnh khu vùc §NA Tranh ¶nh: §Òn th¸p B« - r« - len - ®ua, chïa Pa - gan, §Òn ¡ng co vat, Th¹t Luæng. HS: Tr¶ lêi c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ ë Ho¹t ®éng 1 §NA. - GV dïng b¶n ®å giíi thiÖu tªn, vÞ trÝ 11 quèc gia ë §NA. H: §NA lµ khu vùc cã ®iÒu kiÖn tù *§iÒu kiÖn ®Þa lÝ: chÞu ¶nh hëng cña giã mïa (mïa kh«, mïa ma) nhiªn nh thÕ nµo? H: §iÒu kiÖn tù nhiªn ®ã cã thuËn lîi vµ khã kh¨n g× cho sù ph¸t triÓn n«ng *¶nh h¬ng kinh tÕ (n«ng nghiÖp) - Trång lóa níc vµ c©y ¨n qu¶. nghiÖp ë §NA? *GV: - ¶nh hëng cña giã mïa tíi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - ¶nh hëng n«ng nghiÖp  qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö, v¨n ho¸ d©n c (c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng) h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ: H: KÓ tªn c¸c v¬ng quèc cæ ë §NA? *Sù - Thêi gian: 10 thÕ kØ ®Çu sau c«ng nguyªn (Thêi gian, tªn gäi, vÞ trÝ) gia: Hái kiÓm tra bµi cò: So s¸nh sù h×nh -+Quèc Cham - pa (Trung bé ViÖt Nam) thµnh c¸c v¬ng quèc cæ ë §NA víi + Phï Nam (s«ng Mª C«ng) sù h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ ë Ên + ë h¹ lu s«ng Mª Nam §é? + Trªn c¸c b¸n ®¶o In - ®« - nª - xi - a. - HS quan s¸t tranh lÞch sö: ®Òn th¸p B« 2/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c - r« - len - ®ua... quèc gia phong kiÕn §NA. Ho¹t ®éng 2 * Thêi gian: ThÕ kØ X - XVIII - HS ®äc môc 2/SGK - Tr19 - In®«nªxia: cuèi thÕ kØ XIII thèng nhÊt d- GV sö dông b¶n ®å §NA giíi thiÖu íi v¬ng triÒu M« - gi« - pa - hit (1213 c¸c quèc gia tiªu biÓu (hoÆc quan s¸t 1527) lîc ®å h×nh 16/22) - Trªn b¸n ®¶o §«ng D¬ng: cuèi thÕ kØ IX 13 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015  thêi k× ¡ng co huy hoµng. - Cuèi thÕ kØ XI ph¸t triÓn v¬ng quèc Pa gan (Mi - an - ma) - ThÕ kØ XIII - lËp v¬ng quèc Su - kh« thay (Th¸i Lan) vµ v¬ng quèc L¹n X¹ng (Lµo) - thÕ kØ XIV. *Liªn hÖ: M«ng Cæ tÊn c«ng lËp triÒu Nguyªn (Trung Quèc); TriÒu M« g«n (Ên §é phong kiÕn) - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK. H: So s¸nh sù h×nh thµnh c¸c quèc gia phong kiÕn §NA víi c¸c v¬ng triÒu phong kiÕn ë Ên §é? (thêi gian...) (th¶o luËn nhãm) *Bµi tËp: 1. §NA lµ khu vùc ®Þa lÝ t¬ng ®ång vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng nh vÒ c¸c lo¹i c©y trång. H·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n em cho lµ ®óng: A. ChÞu ¶nh hëng cña giã mïa. B. Cã hai mïa râ rÖt. C. Trång lóa vµ c©y ¨n qu¶. D. Cã c¶ lóa m¹ch vµ cao l¬ng. 2. ë §NA, trong kho¶ng thêi gian ®Çu c«ng nguyªn  thÕ kØ X ®· cã mét sè quèc gia nhá h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. H·y ®iÒn vµo b¶ng sau: ... Tªn quèc gia ... §Þa ®iÓm ... Thêi gian tån t¹i D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi .............................................................................. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 8: c¸c quèc gia phong kiÕn ®«ng nam ¸ I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : 2/ Kü n¨ng : 3/ T tëng : II/ ChuÈn bÞ: GV: HS: III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. T¬ng tù tiÕt 7 (TiÕp) 14 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 B - KiÓm tra: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn - §NA? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 3/ V¬ng quèc Cam pu chia. Ho¹t ®éng 3 H: Tr×nh bµy c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn - Téc ngêi Kh¬ me: s¨n b¾n, ®µo ao, tiÕp cña v¬ng quèc Cam pu chia? thu v¨n ho¸ Ên §é. - GV nh¾c l¹i v¨n ho¸ Ên §é thêi phong - Giai ®o¹n Ch©n L¹p - v¬ng quèc ngêi kiÕn. Kh¬ me (thÕ kØ VI) - ThÕ kØ IX - XV - thêi k× ¡ng co: + Kinh tÕ: ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. X©m lîc: vïng Mª Nam (Th¸i Lan) + §èi ngo¹i: bµnh chíng x©m lîc. trung lu s«ng Mª C«ng (Lµo) *Liªn hÖ: Gièng c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn - Trung Quèc thêi phong kiÕn (®èi ngo¹i) - HS quan s¸t tranh h×nh 14 th¸p ¡ng co vat vµ miªu t¶ (kiÕn tróc Hin §u cña Ên §é) - Giai ®o¹n suy tho¸i. H: LËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n lÞch sö lín cña Cam pu chia  gi÷a thÕ kØ XIX? (th¶o lu©n nhãm) Ho¹t ®éng 4 4/ V¬ng quèc Lµo. - HS ®äc môc 4/ SGK *GV: Ngêi Lµo Th¬ng - chñ nh©n nh÷ng chiÕc chum ®¸ ®Ó ®ùng tro x¬ng ngêi chÕt sau khi ho¶ thiªu. - Chñ nh©n ®Çu tiªn cña níc Lµo - ngêi Lµo Th¬ng. - ThÕ kØ XIII - ngêi Th¸i di c ®Õn Lµo lËp níc L¹n X¹ng. - GV gi¶ng theo SGK H: C¸c chÝnh s¸ch mµ c¸c vua níc L¹n - ThÕ kØ XV - XVII giai ®o¹n ph¸t triÓn X¹ng thùc hiÖn ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc? cña níc L¹n X¹ng. + Chia níc thµnh c¸c mêng. + X©y dùng qu©n ®éi + Hoµ hiÕu víi Cam pu chia vµ §¹i ViÖt - HS quan s¸t tranh, kªnh h×nh 15/ SGK chèng x©m lîc níc ngoµi. - Tr21 vµ miªu t¶. *GV: Th¹t Luæng nghÜa lµ "th¸p lín" x©y dùng n¨m 1566 díi triÒu vua XÖt - tha - thi - l¹t. Th¸p h×nh nËm rîu, ®Æt trªn ®Õ hoa sen ph« ra 12 c¸nh, díi bÖ h×nh b¸n cÇu èp b»ng ®¸. Xung quanh 30 th¸p nhá kh¾c lêi d¹y cña phËt - Th¸p chÝnh cao 45m. - Gv gi¶ng phÇn cuèi SGK. - thÕ kØ XVIII - L¹n X¹ng suy yÕu. - Liªn hÖ: Sù suy yÕu cña níc L¹n X¹ng vµ ¡ng co (Cam pu chia) gièng nhau 15 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 (thùc d©n Ph¸p x©m lîc) *GV: Lµo, Cam pu chia lµ mét trong hai níc tiªu biÓu ë §«ng Nam ¸. H: H·y lËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña lÞch sö Lµo  gi÷a thÕ kØ XIX. *Bµi tËp: 1. ¡ng co lµ thêi k× ph¸t triÓn C§PK: A. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. B. Thñ c«ng, th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn. C. L·nh thæ më réng - vÒ phÝa ®«ng. D. Kinh ®« x©y dùng nhiÒu th¸p ®å sé, ®éc ®¸o. 2. H·y nªu vµi nÐt vÒ hai téc Lµo Th¬ng vµ Lµo Lïm. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: Nh÷ng nÐt chung vÒ XHPK. ............................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 9: Nh÷ng nÐt chung vÒ x· héi phong kiÕn I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - Thêi gian h×nh thµnh vµ tån t¹i cña x· héi phong kiÕn. - NÒn t¶ng kinh tÕ vµ hai giai cÊp c¬ b¶n trong XHPK. - ThÓ chÕ chÝnh trÞ cña nhµ níc phong kiÕn. 2/ Kü n¨ng : - Tæng hîp kh¸i qu¸t ho¸ c¸c sù kiÖn c¸c biÕn cè lÞch sö ®Ó rót ra kÕt luËn. 3/ T tëng : - NiÒm tin vµ lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng lÞch sö, nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ vµ v¨n ho¸ mµ c¸c d©n téc ®· ®¹t ®îc trong thêi phong kiÕn. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å hµnh chÝnh khu vùc §NA. HS: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: Sù h×nh thµnh XHPK ë Lµo vµ Cam pu chia? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: XHPK lµ x· héi tiÕp theo cña x· héi cæ ®¹i. Sù suy vong cña x· héi cæ ®¹i ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y kh«ng gi«ng nhau. V× thÕ sù h×nh thµnh XHPK ë hai khu vùc nµy kh«ng gièng nhau. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t ttriÓn XHPK. Ho¹t ®éng 1 - HS ®äc môc 1/SGK. - GV gi¶ng phÇn ®Çu SGK. H: Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm vµ sù h×nh thµnh XHPK ë ph¬ng §«ng vµ ph¬ng - XHPK ph¬ng §«ng: + H×nh thµnh sím T©y? + Ph¸t triÓn chËm 16 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 + Khñng ho¶ng, suy vong kÐo dµi. - XHPK Ch©u ¢u: + H×nh thµnh muén h¬n (thÕ kØ V) nhng kÕt thóc sím h¬n. - GV ph©n tÝch qua b¶ng phô: + Ph¬ng §«ng: nÒn chuyªn chÕ cã tõ thêi cæ ®¹i sang XHPK nhµ níc qu©n chñ chuyªn chÕ hoµn thiÖn h¬n (vua gäi hoµng ®Õ hoÆc ®¹i v¬ng). + Ph¬ng T©y: chÕ ®é chuyªn chÕ tån t¹i ®Õn thêi phong kiÕn. QuyÒn lùc cña vua giai ®o¹n ®Çu rÊt h¹n hÑp (chØ lµ mét l·nh chóa lín) - lµ chÕ ®é phong kiÕn ph©n quyÒn. ThÕ kØ XV quèc gia phong kiÕn thèng nhÊt- quyÒn hµnh míi tËp trung trong tay vua. H: T¹i sao XHPK ph¬ng §«ng h×nh thµnh sím nhng l¹i tan r· muén h¬n so víi XHPK ë ph¬ng T©y? 2/ C¬ së kinh tÕ - x· héi cña XHPK. Ho¹t ®éng 2 * C¬ së kinh tÕ: N«ng nghiÖp chñ yÕu H: C¬ së kinh tÕ cña XHPK lµ g×? - Ph¬ng §«ng: s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ãng kÝn trong c«ng x· n«ng th«n. - Ph¬ng t©y: s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong l·nh ®Þa. *Giai cÊp: H: XHPK cã nh÷ng giai cÊp nµo? Quan Ph¬ng §«ng: ®Þa chñ vµ n«ng d©n lÜnh hÖ gi÷a c¸c giai cÊp? canh. *GV: tuy nhiªn, ph¬ng T©y (Ch©u ¢u) thµnh thÞ trung ®¹i xuÊt hiÖn nÒn kinh - Ph¬ng T©y: l·nh chóa, n«ng n« tÕ: c«ng th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn, tÇng + Ph¬ng thøc bãc lét b»ng t« thuÕ. líp míi ra ®êi: thÞ d©n. 3/ Nhµ níc phong kiÕn Ho¹t ®éng 3 *GV: ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y ®Òu h×nh thµnh chÕ ®é qu©n chñ nhng kh¸c nhau vÒ møc ®é vµ thêi gian. H: ThÕ nµo lµ chÕ ®é qu©n chñ? - ThÓ chÕ nhµ níc: chÕ ®é qu©n chñ (vua ®øng ®Çu) + Ph¬ng §«ng: chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ trung ¬ng tËp quyÒn. + Ch©u ¢u: quyÒn lùc vua lóc ®Çu h¹n chÕ. ThÕ kØ XV nhµ níc qu©n chñ h×nh Chèt: Qua b¶ng thèng kª thµnh. Thêi k× lÞch XHPK XHPK sö P.§«ng P. T©y Thêi k× ThÕ kØ III ThÕ kØ V h×nh TCNThÕ kØ thµnh TK X X Thêi k× ThÕ kØ X- ThÕ kØ XIph¸t ThÕ kØ ThÕ kØ triÓn XV XIV Thêi khñng ThÕ kØ XVI ThÕ kØ XIV ho¶ng -ThÕkØ - ThÕkØ 17 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 XIX XV C¬ së kinh N«ng N«ng tÕ nghiÖp nghiÖp ®ãng ®ãng kÝn kÝn trong trong c«ng x· l·nh ®Þa n«ng th«n Giai cÊp §Þa chñ, L·nh chóa, n«ng n«ng n« d©n lÜnh canh *Bµi tËp: 1. XHPK cã nhiÒu giai cÊp. H·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng: A. N«ng d©n lÜnh canh hay n«ng n« B. §Þa chñ, l·nh chóa phong kiÕn. C. T s¶n, v« s¶n. 2. Trong XHPk nÒn kinh tÕ cã ®Æc ®iÓm chung. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng: A. N«ng nghiÖp lµ nghµnh s¶n xuÊt chÝnh, kÕt hîp ch¨n nu«i vµ nghÒ thñ c«ng B. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ãng kÝn trong c«ng x· n«ng th«n hay l·nh ®Þa. C. Ruéng ®Êt do ®Þa chñ, l·nh chóa n¾m gi÷ vµ giao cho n«ng d©n, n«ng n« cµy thuª. D. Kinh tÕ c«ng th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh ngay tõ ®Çu. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: Lµm c¸c bµi tËp vµ «n tËp phÇn lÞch sö TG. ................................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 10: lµm bµi tËp lÞch sö (phÇn thÕ giíi) I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : -HÖt hèng vµ cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n phÇn lÞch sö thÕ giíi: +XHPK Ch©u ¢u vµ XHPK Ph¬ng §«ng. +So s¸nh ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶ncña 2 XHPK Ph¬ng §«ng vµ Ph¬ng T©y. 2/ Kü n¨ng : -RÌn kÜ n¨ng kh¸i qu¸t, lùa chän kiÕn thøc. 3/ T tëng : -NhËn thøc ®îc sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña lÞch sö. Sau XH Cæ ®¹i lµ XHPK víi h×nh th¸i vµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶ng phô, phiÕu häc tËp. HS: Lµm l¹i c¸c bµi tËp tõ bµi 1  7. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: 18 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 *Më bµi: Chóng ta ®· t×m hiÓu nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña XHPK Ph¬ng T©y vµ XHPK ph¬ng §«ng. TiÕt häc nµy gióp c¸c em hÖ thèng l¹i vµ t×m hiÓu néi dung c¸c bµi tËp trong phÇn nµy. I/ X· héi phong kiÕn ë Ch©u ¢u (Ph¬ng T©y). Ph¬ng ph¸p: +GV viÕt 3 bµi tËp ra 3 b¶ng phô. +HS th¶o luËn theo nhãm  GV chÊm ®iÓm theo b¶ng ®iÓm trªn gãc b¶ng. Bµi 1: Thµnh thÞ trung ®¹i ®îc h×nh thµnh tõ: A- Trong c¸c L·nh ®Þa. B- C¸c thÞ trÊn. (Ph¬ng ¸n ®óng: B) Bµi 2: Nh÷ng cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý (G¹ch nèi c¸c sù kiÖn víi mèc thêi gian): Va-Xc¬ ®¬ Ga-Ma cËp bÕn Ca Li Cót 1492 (Ên ®é) C«-L«m-B« t×m ra Ch©u MÜ 1487 Ph. Ma-Gien-L¨ng ®i vßng quanh tr¸i ®Êt b»ng ®êng biÓn. 1498 §i-A-X¬ ®Õn mòi H¶i väng, ®iÓm cùc nam Ch©u Phi. 1519 Bµi 3: Néi dung c¶i c¸ch t«n gi¸o cña Lu-Th¬ vµ Can Vanh: ... Néi dung c¶i c¸ch cña Lu-Th¬ ... Néi dung c¶i c¸ch cña Can-Vanh II/ X· héi phong kiÕn ë ph¬ng ®«ng. Ph¬ng ph¸p: Nh phÇn I. Bµi 1: §iÒn vµo s¬ ®å ®Ó lµm râ sù biÕn ®æi giai cÊp vµ h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc. ChiÕm nhiÒu ruéng ®Êt Quan l¹i, §Þa chñ Quý téc. BÞ mÊt ruéng ®Êt N«ng d©n N«ng d©n nhËn ruéng cµy thuª nép t«. lÜnh canh. Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng tªn triÒu ®¹i vµ thêi gian tån t¹i cña Ên ®é thêi phong kiÕn: Tªn triÒu ®¹i Thêi gian tån t¹i ThÕ kØ V-VI. Góp-Ta Håi gi¸o §ª-Li ThÕ kØ XII. ThÕ kØ XVI. M«-G«n Bµi 3: KÓ tªn c¸c v¬ng quèc cæ ë §NA. Bµi 4: (Ph¸t phiÕu bµi tËp) theo yªu cÇu sau: So s¸nh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XHPK Ph¬ng §«ng vµ XHPK Ph¬ng T©y. Thêi k× lÞch sö XHPK Ph¬ng ®«ng XHPK Ph¬ng T©y -ChuyÓn sang XHPK. ... ... -Thêi k× ph¸t triÓn. -Thêi k× suy vong. 19 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : D/Cñng cè, dÆn dß: -¤n l¹i ND bµi 1  7. -T×m hiÓu lÞch sö ViÖt Nam (Bµi 8). ......................................................................... phÇn II: LÞch sö viÖt nam tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XIX Ch¬ng I: buæi ®Çu ®éc lËp thêi ng«- ®inh - tiÒn lª (thÕ kØ X) TiÕt 11: níc ta buæi ®Çu ®éc lËp I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : -Ng« QuyÒn x©y dùng nÒn ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn níc ngoµi, nhÊt lµ vÒ tæ chøc nhµ níc. -N¾m ®îc qu¸ tr×nh thèng nhÊt ®Êt níc cña §inh Bé LÜnh. 2/ Kü n¨ng : -LËp biÓu ®å, sö dông b¶n ®å khi häc, tr¶ lêi b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ trªn b¶n ®å vµ ®iÒn kÝ hiÖu vµo nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt. 3/ T tëng : -GD ý thøc ®éc lËp tù chñ cña d©n téc, thèng nhÊt ®Êt níc cña mäi ngêi d©n. II/ ChuÈn bÞ: GV: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y nhµ níc, B¶n ®å 12 xø qu©n, Tranh ¶nh lÞch sö (®Òn vua §inh, vua Lª...) HS: Tr¶ lêi c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Nh¾c l¹i vÒ Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng s«ng B¹ch §»ng 938 - kh¼ng ®Þnh quyÒn tù chñ cña nh©n d©n sau c¸c chÝnh s¸ch cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c vµ më ra thêi k× míi cña d©n téc. TiÕp sau chiÕn th¾ng Ng« QuyÒn ®· x©y dùng nÒn ®éc lËp nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Ng« QuyÒn dùng nÒn ®éc lËp. Ho¹t ®éng 1 H: Sau khi giµnh ®éc lËp - Ng« QuyÒn ®· lµm g×? ViÖc bá chøc TiÕt ®é sø cã - N¨m 939, lªn ng«i vua (bá chøc TiÕt ®é sø) ý nghÜa g×? - LËp triÒu ®×nh theo chÕ ®é qu©n chñ. *GV: - TÝnh chÊt ®éc lËp tù chñ cña nhµ Ng«. - §ãng ®« Cæ Loa. - GV ph©n tÝch bé m¸y nhµ níc qua s¬ - Cö ngêi coi gi÷ nh÷ng n¬i quan träng. ®å. Vua Quan v¨n Quan vâ Thø sö c¸c Ch©u (Ch©u Hoan, Ch©u Phong). 20
- Xem thêm -