Tài liệu Giáo án lịch sử 7 cực chi tiết năm 2014 - 2015

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : PhÇn I: Kh¸i qu¸t lÞch sö thÕ giíi trung ®¹i Tiết1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XHPK Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - Trung kì trung đại) I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : - HS nắm được quá trình hình thành XHPK ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô. - Hiểu khái niệm: lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa. - Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào; kinh tế trong lãnh địa khác với kinh tế trong thành thị ra sao. 2/ Kỹ năng : - Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến. - Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội phong kiến chiếm hữu nô lệ sang XHPK. 3/ Tư tưởng : - Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng nhận thức cho HS về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang XHPK. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å Ch©u ¢u thêi phong kiÕn; Tranh ¶nh kªnh h×nh 1,2/SGK. HS: SGK, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: H: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y gåm cã c¸c quèc gia nµo? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh XHPK ë Ch©u ¢u. Ho¹t ®éng 1 - Cuèi thÕ kØ V, c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng - GV gi¶ng phÇn ®Çu SGK. T©y bÞ ngêi GiÐc man x©m chiÕm. H: khi trµn vµo l·nh thæ cña ®Õ quèc + LËp nhiÒu v¬ng quèc míi. R«ma, ngêi GiÐc man ®· lµm g×? - GV dïng b¶n ®å Ch©u ¢u thêi phong + ChiÕm ruéng ®Êt chia cho nhau. kiÕn x¸c ®Þnh cho HS nh÷ng quèc gia + Phong tíc vÞ. míi ®îc h×nh thµnh. H: Nh÷ng viÖc lµm Êy cã t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn sù h×nh thµnh XHPK ë - H×nh thµnh: L·nh chóa phong kiÕn; N«ng n«. Ch©u ¢u? - GV gi¶ng SGK. L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng n« ®îc h×nh thµnh tõ tÇng líp nµo cña x· héi cæ ®¹i ? (chñ n« vµ n« lÖ) 2/ L·nh ®Þa phong kiÕn. Ho¹t ®éng 2 - HS quan s¸t h×nh 1/SGK. H: Em h·y miªu t¶ l©u ®µi vµ thµnh qu¸ch cña l·nh chóa? Em hiÓu l·nh - L·nh ®Þa phong kiÕn lµ vïng ®Êt réng lín mµ c¸c quý téc chiÕm ®o¹t thµnh ®Êt 1 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 ®Þa phong kiÕn lµ g×? riªng. H: Qua l·nh ®Þa em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng cña l·nh chóa vµ n«ng n«? - Cuéc sèng: + L·nh chóa: sèng ®Çy ®ñ, xa hoa... *Gi¶i thÝch: L·nh chóa, n«ng n«. *Gi¶i thÝch nguån gèc cña l·nh ®Þa: khu + N«ng n«: sèng phô thuéc, ®ãi nghÌo... ®Êt n«ng th«n díi thêi R«ma. - QuyÒn lùc: L·nh chóa cã quyÒn së h÷u tèi - Gv gi¶ng SGK. cao ruéng ®Êt, ®Æt thuÕ. §øng ®Çu cã *So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a C§PK ph©n quan luËt ph¸p. quyÒn ë ph¬ng T©y víi C§PK tËp - Kinh tÕ: Tù cÊp tù tóc khÐp kÝn. quyÒn ë ph¬ng §«ng. 3/ Sù xuÊt hiÖn thµnh thÞ trung ®¹i. Ho¹t ®éng 3 - HS ®äc môc 3/SGK. H: Thµnh thÞ trung ®¹i xuÊt hiÖn nh thÕ - Nguyªn nh©n: nµo? - HS quan s¸t h×nh 2/SGK vµ miªu t¶ + Hµng thñ c«ng s¶n xuÊt ra nhiÒu. + Nhu cÇu më réng thÞ trêng. c¶nh héi chî. H: Nh÷ng ai sèng trong c¸c thµnh thÞ? + Trao ®æi vµ lËp xëng s¶n xuÊt. Hä lµm nghÒ g×? H: Kinh tÕ trong l·nh ®Þa kh¸c víi kinh tÕ trong thµnh thÞ nh thÕ nµo? NÒn kinh tÕ thµnh thÞ cã vai trß g×? (Th¶o + Vai trß: Thóc ®Èy XHPK Ch©u ¢u ph¸t luËn nhãm) triÓn. Chèt: Thµnh thÞ lµ h×nh ¶nh t¬ng ph¶n víi l·nh ®Þa - sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ lµ nh©n tè dÉn ®Õn sù suy vong cña XHPK. *Bµi tËp: 1. Thµnh thÞ trung ®¹i ®îc h×nh thµnh tõ: A. Trong c¸c l·nh ®Þa B. C¸c thÞ trÊn. 2. M« t¶ ho¹t ®éng chñ yÕu trong thµnh thÞ. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi 2. .......................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 2: Sù suy vong cña C§PK vµ sù h×nh thµnh chñ nghÜa T b¶n ë Ch©u ¢u. I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - Nguyªn nh©n vµ hÖ qu¶ cña c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ nh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng t¹o tiÒn ®Ò cho sù h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt TBCN. - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt TBCN trong lßng XHPK Ch©u ¢u. 2/ Kü n¨ng : - Dïng b¶n ®å thÕ giíi (hoÆc qu¶ ®Þa cÇu) ®Ó ®¸nh dÊu (x¸c ®Þnh) ®êng ®i cña ba nhµ ph¸t kiÕn ®Þa lÝ ®· ®îc nãi tíi trong bµi. - BiÕt sö dông, khai th¸c tranh ¶nh lÞch sö. 3/ T tëng : - HS thÊy ®îc tÝnh tÊt yÕu quy luËt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ XHPK lªn XHTBCN. II/ ChuÈn bÞ: 2 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 GV: B¶n ®å thÕ giíi (hoÆc qu¶ ®Þa cÇu) HS: SGK, Tr¶ líi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: 1 - KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ l·nh ®Þa phong kiÕn ? Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa? 2- Bµi míi : *Më bµi: ThÕ kØ XV nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. §©y lµ nguyªn nh©n thóc ®Èy ngêi ph¬ng T©y tiÕn hµnh c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ (lµm cho giai cÊp t s¶n Ch©u ¢u ngµy mét giµu lªn vµ thóc ®Èy quan hÖ s¶n xuÊt TBCN nhanh chãng ra ®êi). Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Nh÷ng cuéc ph¸t kiÕn lín vÒ ®Þa lÝ. Ho¹t ®éng 1 - HS ®äc môc 1/SGK H: Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn c¸c cuéc *Nguyªn nh©n: ph¸t kiÕn ®Þa lÝ? *Gi¶i thÝch: Ph¸t kiÕn ®Þa lÝ lµ cuéc hµnh - Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn n¶y sinh nhu cÇu thÞ trêng. tr×nh sang ph¬ng §«ng cña th¬ng nh©n Ch©u ¢u t×m vµng ngäc, hå - CÇn nguyªn liÖu, vµng b¹c. tiªu. - §iÒu kiÖn thùc hiÖn ph¸t kiÕn ®Þa lÝ: khoa häc kÜ thuËt tiÕn bé (®ãng tµu *C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ: lín, la bµn chØ híng...) *GV sö dông b¶n ®å thÕ giíi (hoÆc qu¶ - N¨m 1492, C. C« - l«m - b« "t×m ra" Ch©u MÜ. ®Þa cÇu) ®Ó giíi thiÖu mét sè cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ (x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm - N¨m 1498, Va - xc« ®¬ Ga - ma ®i quanh Ch©u Phi ®Õn Ca - li - cót bê biÓn T©y mµ c¸c nhµ th¸m hiÓm ph¸t hiÖn ra). Nam Ên §é. - GV kÓ chuyÖn qu¸ tr×nh th¸m hiÓm Ph Ma - gien - lan ®i vßng quanh thÕ giíi cña c¸c nhµ nghiªn cøu. tõ 1519 - 1522. - Cho HS quan s¸t tranh lÞch sö h×nh *KÕt qu¶: T×m ra nh÷ng con ®êng, vïng 3,4/SGK vµ ph©n tÝch. ®Êt míi téc ngêi míi. 2/ Sù h×nh thµnh CNTB ë Ch©u ¢u. Ho¹t ®éng 2 H: Sau c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ nÒn kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ cña c¸c níc - Kinh tÕ: H×nh thøc kinh doanh TB ra ®êi - ®ã lµ Ch©u ¢u cã g× thay ®æi? c«ng trêng thñ c«ng. *Gi¶i thÝch: C«ng trêng thñ c«ng lµ c¬ së s¶n xuÊt x©y dùng trªn viÖc ph©n c«ng lao ®«ng vµ kÜ thuËt b»ng tay. Nã chuÈn bÞ chuyÓn sang giai ®o¹n s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc díi chÕ ®é - X· héi: Giai cÊp míi ®îc h×nh thµnh giai cÊp c«ng TBCN. nh©n (v« s¶n) vµ giai cÊp t s¶n. + Giai cÊp T s¶n: nh÷ng thî c¶, th¬ng nh©n, thÞ d©n giµu cã, quý téc chuyÓn sang kinh doanh. + Giai cÊp V« s¶n: nh÷ng ngêi lao ®éng lµm thuª, bÞ bãc lét. H: Quý téc vµ t s¶n Ch©u ¢u lµm c¸ch nµo ®Ó cã ®îc tiÒn vèn vµ c«ng nh©n lµm thuª? (cíp bãc thuéc ®Þa, bu«n 3 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 b¸n n« lÖ da ®en, cíp biÓn, "rµo ®Êt cíp ruéng"...) H: Giai cÊp t s¶n vµ v« s¶n ®îc h×nh - ChÝnh trÞ: thµnh tõ tÇng líp nµo trong XHPK Giai cÊp t s¶n m©u thuÉn víi quý téc Ch©u ¢u? (th¶o luËn nhãm) phong kiÕn. *GV: m©u thuÉn nµy dÉn ®Õn c¸c cuéc ®Êu tranh chèng quý téc phong kiÕn t¹o ®iÒu kiÖn cho quan hÖ s¶n xuÊt TBCN ph¸t triÓn. Chèt: NÒn s¶n xuÊt míi TBCN ra ®êi ngay trong lßng XHPK. *Bµi tËp: Giai cÊp míi h×nh thµnh CNTB ë Ch©u ¢u (khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng) A. T s¶n B. V« s¶n C. L·nh chóa D. N« lÖ. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: .............................................................................. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 3: Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn thêi hËu k× trung ®¹i ë Ch©u ¢u. I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ néi dung t tëng cña phong trµo v¨n ho¸ Phôc Hng. - Nguyªn nh©n dÉn tíi phong trµo C¶i c¸ch t«n gi¸o vµ nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp cña phong trµo nµy ®Õn XHPK Ch©u ¢u lóc bÊy giê . 2/ Kü n¨ng : - BiÕt ph©n tÝch c¬ cÊu giai cÊp ®Ó chØ ra m©u thuÉn x· héi , tõ ®ã thÊy ®îc nguyªn nh©n s©u xa cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn. 3/ T tëng : - NhËn thøc vÒ sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña x· héi loµi ngêi, vÒ vai trß cña giai cÊp t s¶n. Qua ®ã thÊy r»ng loµi ngêi ®ang ®øng tríc mét bíc ngoÆt lín: sù sôp ®æ cña chÕ ®éc phong kiÕn - mét x· héi ®éc ®o¸n l¹c hËu vµ lçi thêi. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å thÕ giíi, Tranh ¶nh vÒ thêi k× v¨n ho¸ Phôc Hng. HS: SGK, Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: Sù h×nh thµnh CNTB ë Ch©u ¢u nh thÕ nµo? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Sau c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ CNTB ®· dÇn h×nh thµnh ë Ch©u ¢u - h×nh thøc kinh doanh kinh tÕ míi ra ®êi khiÕn cho giai cÊp T s¶n ngµy cµng cã thÕ m¹nh song kh«ng cã ®Þa vÞ trong x· héi. ChÝnh v× vËy mµ hä ®· ®Êu tranh ®Ó giµnh ®Þa vÞ x· héi cho t¬ng xøng më ®Çu lµ ®Êu tranh trªn lÜnh vùc v¨n ho¸. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Phong trµo v¨n ho¸ phôc hng (thÕ kØ Ho¹t ®éng 1 4 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 - HS ®äc môc 1/SGK *Gi¶i thÝch: V¨n ho¸ Phôc Hng - ®ã lµ sù phôc hng tinh thÇn cña nÒn v¨n ho¸ cæ Hi L¹p, R«ma, s¸ng t¹o nÒn v¨n ho¸ míi cña giai cÊp t s¶n. H: Nguyªn nh©n nµo dÉn tíi phong trµo v¨n ho¸ phôc hng? H: Néi dung cña phong trµo v¨n ho¸ phôc hng lµ g×? - GV giíi thiÖu h×nh 6/8 vµ ph©n tÝch miªu t¶. - GV giíi thiÖu nh©n vËt lÞch sö (qua t liÖu) + C« - pÐc - nich: CM trung t©m hÖ thèng hµnh tinh lµ mÆt trêi, tr¸i ®Êt xoay quanh trôc cña nã vµ mÆt trêi  häc thuyÕt nµy lµ mét cuéc c¸ch m¹ng. + Bru - n« ph¸t triÓn thªm lÝ thuyÕt cña C« - pÐc - nÝch CM mÆt trêi kh«ng lµ trung t©m vò trô... Chèt: Phong trµo nµy lµ cuéc c¸ch m¹ng tiÕn bé më ®êng cho sù ph¸t triÓn cao h¬n cña v¨n ho¸ Ch©u ¢u vµ v¨n ho¸ nh©n lo¹i. Ho¹t ®éng 2 H: V× sao xuÊt hiÖn phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o? *Gi¶i thÝch: Thiªn chóa gi¸o lµ hÖ t tëng phong kiÕn, lµ thÕ lùc kinh tÕ, x· héi vµ tinh thÇn ng¨n c¶n ho¹t ®éng cña giai cÊp t s¶n  v× thÕ giai cÊp t s¶n khëi xíng phong trµo nµy g¹t bá chíng ng¹i cho giai cÊp t s¶n vµ chÕ ®é t b¶n. H: Em h·y nªu néi dung c¶i c¸ch cña Lu Th¬ vµ Can - Vanh? *GV: giíi thiÖu h×nh 7/SGK Lu Th¬ chñ tr¬ng "cøu vít con ngêi b»ng lßng tin" - phñ nhËn vai trß gi¸o héi. H¹n chÕ: Giai cÊp t s¶n kh«ng thÓ xo¸ bá t«n gi¸o mµ chØ thay ®æi phï hîp víi "kÝch thíc" cña nã. H: Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o ®· cã t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn x· héi Ch©u ¢u lóc bÊy giê? (th¶o luËn nhãm) XIV - XVII) - Nguyªn nh©n: Giai cÊp t s¶n cã thÕ lùc kinh tÕ nhng kh«ng cã ®Þa vÞ x· héi. - Néi dung: + Phª ph¸n x· héi phong kiÕn vµ Gi¸o héi + §Ò cao gi¸ trÞ con ngêi 2/ Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o. *Nguyªn nh©n: - Gi¸o héi t¨ng cêng bãc lét nh©n d©n. - Gi¸o héi lµ lùc lîng c¶n trë sù ph¸t triÓn cña giai cÊp t s¶n. *Néi dung: - Phñ nhËn vai trß thèng trÞ cña gi¸o héi, b·i bá lÔ nghi phiÒn to¸i. - §ßi quay vÒ víi gi¸o lÝ Ki - t« nguyªn thuû. * T¸c ®éng phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o: - Thóc ®Èy ch©m ngßi cho khëi nghÜa nh©n d©n. - T«n gi¸o ph©n ho¸ thµnh hai ph¸i: + §¹o tin lµnh + Ki - t« gi¸o. 5 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Chèt: T tëng c¶i c¸ch t«n gi¸o kh«ng t¸ch rêi t tëng c¶i c¸ch x· héi vµ t tëng nh©n v¨n thêi v¨n ho¸ phôc hng. Nã tÊn c«ng gi¸o héi thiªn chóa vµ chÕ ®é phong kiÕn. *Bµi tËp: 1. H·y nªu nh÷ng néi dung chÝnh vÒ c¶i c¸ch cña Lu th¬ vµ Can Vanh theo b¶ng sau: ND c¶i c¸ch cña Lu Th¬ ND c¶i c¸ch cña Can Vanh ... ... 2. kÓ tªn c¸c nhµ v¨n ho¸, khoa häc thêi v¨n ho¸ phôc hng mµ ngêi ta thêng gäi lµ "nh÷ng con ngêi khæng lå " trong c¸c lÜnh vùc sau: - V¨n häc: - To¸n häc: - Héi ho¹: - Thiªn v¨n: D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: ........................................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 4: Trung quèc thêi phong kiÕn I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - XHPK Trung Quèc ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? - Tªn gäi vµ thø tù cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc. - Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn phong kiÕn. - Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ, v¨n ho¸ XHPK Trung Quèc. 2/ Kü n¨ng : - LËp b¶ng niªn biÓu thÕ thø c¸c triÒu ®¹i Trung Quèc. - VËn dông ph¬ng ph¸p lÞch sö ®Ó ph©n tÝch vµ hiÓu gi¸ trÞ cña c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña mçi triÒu ®¹i cïng víi nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸. 3/ T tëng : - ThÊy ®îc Trung Quèc lµ mét quèc gia phong kiÕn lín, ®iÓn h×nh ë ph¬ng §«ng ®ång thêi lµ níc lµng giÒng gÇn gòi cña ViÖt nam cã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi qua tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö ViÖt nam. II/ ChuÈn bÞ: GV: - B¶n ®å Trung Quèc thêi phong kiÕn. - Tranh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc Trung Quèc thêi phong kiÕn: V¹n lÝ trêng thµnh, c¸c cung ®iÖn HS: SGK, tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o diÔn ra nh thÕ nµo? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Lµ mét trong nh÷ng quèc gia phong kiÕn lín ®iÓn h×nh ë ph¬ng §«ng tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i víi nh÷ng chÝnh s¸ch trÞ v× Trung Quèc ®· ph¸t triÓn vµ h×nh thµnh XHPK... 6 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc. Ho¹t ®éng 1 - HS ®äc môc 1/SGK tõ "ë phÝa B¾c...H¸n" H: NÒn kinh tÕ Trung Quèc thêi Xu©n *Kinh tÕ: - TiÕn bé trong s¶n xuÊt: Thu - ChiÕn Quèc cã g× míi? + Sö dông c«ng cô s¾t. - GV nh¾c l¹i ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ Trung + KÜ thuËt canh t¸c míi, giao th«ng, thuû lîi, n¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng. Quèc. H: TiÕn bé trong s¶n xuÊt ®ã ®· t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn x· héi Trung Quèc? Giai cÊp ®Þa chñ vµ n«ng d©n * X· héi: + Giai cÊp ®Þa chñ xuÊt hiÖn t¸ ®iÒn ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? + N«ng d©n bÞ ph©n ho¸. *GV: Tõ ®©y quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn ®îc h×nh thµnh - lµ sù thay thÕ quan hÖ bãc lét (thêi cæ ®¹i: quý téc bãc lét n«ng d©n c«ng x·)nay lµ ®Þa chñ ®èi víi n«ng d©n lÜnh canh. *Gi¶i thÝch: §Þa chñ lµ giai cÊp thèng trÞ trong x· héi phong kiÕn (lµ quý téc cò vµ n«ng d©n giµu)cã nhiÒu ruéng vµ cã quyÒn thu t« ruéng. - HS ®äc b¶ng niªn biÓu lÞch sö: - Ph©n ho¸ cña n«ng d©n: 3 bé phËn. + §Þa chñ: ngêi giµu nhiÒu ruéng. + N«ng d©n tù canh: ngêi gi÷ ®îc ruéng. + N«ng d©n lÜnh canh: ngêi mÊt ruéng ph¶i gi÷ ruéng ®Þa chñ. Chèt: Qu¸ tr×nh nãi trªn lµ c¬ së thèng nhÊt ®Êt níc. Díi thêi TÇn - H¸n qu¸ tr×nh ®ã ®îc thóc ®Èy h¬n. Ho¹t ®éng 2 H: Nªu c¸c chÝnh s¸ch ®èi néi cña c¸c 2/ X· héi Trung Quèc thêi TÇn - H¸n. vua TÇn - H¸n? - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nhµ níc cÊp trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. Cö quan l¹i cai trÞ, ban hµnh tiÒn tÖ. - Cho HS quan s¸t kªnh h×nh 8 (tranh lÞch sö) vµ ph©n tÝch (nghÖ thuËt t¹c tîng vµ sù tµn ¸c cña TÇn Thuû Hoµng) - Ph©n tÝch quyÒn lùc chuyªn chÕ cña vua. H: Nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã ®· t¸c ®éng nh - NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh. thÕ nµo ®Õn XHPk Trung Quèc? - Cã biÖn ph¸p kh«n khÐo ®Ó th«n tÝnh c¸c - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK níc xung quanh. Chèt: ChÊm døt chiÕn tranh lo¹n l¹c ë Trung Quèc t¹o ®iÒu kiÖn cho C§PK x¸c lËp (qua viÖc TÇn thuû Hoµng ¸p dông häc thuyÕt "Ph¸p trÞ" "Ph¸p gia" - chinh phôc 6 níc lín kÕt thóc 7 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 thêi k× "Ngò b¸ - ThÊt hïng") 3/ Sù thÞnh vîng cña Trung Quèc thêi §Ho¹t ®éng 3 êng. H: h·y nªu nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi néi - §èi néi: + Tæ chøc nhµ níc: hoµn thiÖn tõ trung ¬ng cña nhµ §êng? ®Õn ®Þa ph¬ng (tuyÓn dông quan l¹i b»ng thi cö) - Kinh tÕ: gi¶m t« thuÕ, chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n (chÕ ®é qu©n ®iÒn) - Gi¶i thÝch chÕ ®é qu©n ®iÒu, t« thuÕ. - So s¸nh víi c¸c chÝnh s¸ch thêi TÇn vµ nhÊn m¹nh: nhê ®ã mµ kinh tÕ thêi §êng ph¸t triÓn vµ hng thÞnh. H: Nhµ §êng ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch - §èi ngo¹i: më réng bê câi b»ng c¸ch x©m lîc c¸c níc l¸ng giÒng. ®èi ngo¹i nh thÕ nµo? - So s¸nh víi thêi TÇn - H¸n. Chèt: Nhê cã chÝnh s¸ch ®èi néi, ®èi ngo¹i mµ thêi §êng ph¸t triÓn thÞnh vîng (c¸c triÒu tríc vµ sau ®Òu kh«ng cã). *Bµi tËp: 1. Thêi cæ ®¹i Trung Quèc ®· tr¶i qua c¸c triÒu ®¹i nµo? A. H¹ D. TÇn B. Th¬ng E. H¸n C. Chu 2. H·y ®iÒn tiÕp vµo s¬ ®å sau ®Ó lµm râ sù biÕn ®æi giai cÊp vµ sù h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc: Quan l¹i, Quý téc. N«ng d©n ChiÕm nhiÒu ruéng ®Êt BÞ mÊt ruéng ®Êt ph¶i nhËn ruéng cµy thuª, nép t« §Þa chñ N«ng d©n lÜnh canh. 3. Nhµ §êng cñng cè bé m¸y nhµ níc b»ng nhiÒu biÖn ph¸p: A. Cö ngêi th©n ®i cai qu¶n c¸c ®Þa ph¬ng. B. Më khoa thi tuyÓn chän nh©n tµi. C. Gi¶m t« thuÕ. D. Ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i víi c¸c níc. 4. (BTVN) T¹i sao nãi díi thêi §êng, Trung Quèc trë thµnh mét quèc gia phong kiÕn cêng thÞnh nhÊt Ch©u ¸? D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi ............................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 5: Trung quèc thêi phong kiÕn 8 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 (TiÕp) I/ Môc tiªu : T¬ng tù tiÕt 4 1/ KiÕn thøc : 2/ Kü n¨ng : 3/ T tëng : II/ ChuÈn bÞ: GV: HS: Tr¶ lêi c©u hái phÇn 4,5,6/SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 4/ Trung Quèc thêi Tèng - Nguyªn Ho¹t ®éng 4 H: T×nh h×nh x· héi Trung quèc sau thêi * Hoµn c¶nh x· héi thêi Tèng: §êng nh thÕ nµo? - §Êt níc bÞ chia c¾t lo¹n l¹c. - sau thèng nhÊt song kh«ng ph¸t triÓn m¹nh. H: Nhµ Tèng ®· thi hµnh nhng chÝnh * Sù ra ®êi cña nhµ Nguyªn: s¸ch nh thÕ nµo ®Ó æn ®Þnh ®êi sèng - Vua M«ng Cæ tiªu diÖt nhµ Tèng  lËp nh©n d©n? nhµ nguyªn. * ChÝnh s¸ch: - Nhµ Tèng: + Xo¸ bá, miÔn gi¶m c¸c lo¹i thuÕ, su nÆng. - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK (chÝnh s¸ch + Ph¸t triÓn nghÒ thñ c«ng: khai má, luyÖn cña nhµ Nguyªn) kim. - Nhµ nguyªn: Ph©n biÖt ®èi xö d©n téc  khëi nghÜa nh©n d©n Trung Quèc. H: ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Tèng vµ nhµ Nguyªn cã g× kh¸c nhau? V× sao? (th¶o luËn nhãm) Chèt: - Nhµ tèng cã c«ng thèng nhÊt Trung Quèc sau nöa thÕ kØ lo¹n l¹c. - LËp triÒu Nguyªn víi c¸c chÝnh s¸ch cai trÞ. Ho¹t ®éng 5 - HS ®äc môc 5/SGK. H: Nhµ Minh - Thanh ®îc thµnh lËp nh 5/ Trung Quèc thêi Minh - Thanh. thÕ nµo? *Hoµn c¶nh thµnh lËp: - Khëi nghÜa n«ng d©n do Chu Nguyªn Ch¬ng l·nh ®¹o. - LËp ra nhµ Minh. - Nhµ minh bÞ lËt dæ do phong trµo nh©n d©n LÝ Tù Thµnh l·nh ®¹o. Qu©n M·n Thanh chiÕm Trung Quèc lËp H: Nhµ Thanh ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch nhµ Thanh. ®èi néi vµ ®èi ngo¹i nh thÕ nµo? Sù suy yÕu cña XHPK Trung Quèc cuèi *ChÝnh s¸ch ®èi néi: - Kinh tÕ: 9 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 thêi Minh - Thanh ®îc biÓu hiÖn nh + XuÊt hiÖn c¬ së s¶n xuÊt quy m« lín. thÕ nµo? + Th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn, thµnh thÞ më réng. - X· héi: + N«ng d©n, thî thñ c«ng ph¶i nép thuÕ nÆng vµ ®i lÝnh, ®i phu. H: MÇm mèng kinh tÕ TBCN thêi Minh + Vua sèng sa hoa, truþ l¹c - Thanh n¶y sinh do ®©u? *§èi ngo¹i: - GV ph©n tÝch thªm nguån gèc triÒu - Bu«n b¸n víi nhiÒu níc §«ng nam ¸, Ên §é. Thanh vµ sù ¸p bøc d©n téc cña triÒu nµy. Ho¹t ®éng 6 6/ V¨n ho¸, khoa häc kÜ thuËt Trung Quèc thêi phong kiÕn. H: Nªu nh÷ng thµnh tùu lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc kÜ thuËt cña nh©n d©n Trung Quèc thêi phong kiÕn? - V¨n ho¸: - GV: Nho gi¸o: Khæng Tö, M¹nh Tö. - GV minh ho¹ qua c¸c t¸c phÈm, t¸c gi¶ + Nho gi¸o lµ hÖ t tëng vµ ®¹o ®øc thèng trÞ. (SGK ch÷ in nhá) + Ph¸t triÓn v¨n häc, th¬ ca ®Æc biÖt lµ th¬ ®êng. - HS quan s¸t kªnh h×nh 9, 10 vµ ph©n + NghÖ thuËt héi ho¹, ®iªu kh¾c, kiÕn tróc. tÝch. - Khoa häc kÜ thuËt: + Ph¸t minh giÊy, la bµn, thuèc sóng... + KÜ thuËt ®ãng tµu: kÜ nghÖ luyÖn s¾t... *Bµi tËp: 1. Thêi Minh - Thanh nhiÒu nh©n tè lµm cho CNTB xuÊt hiÖn: A. N«ng nghiÖp ph¸t triÓn kÌm theo t« thuÕ nÆng. B. NhiÒu xëng thñ c«ng lín chuyªn m«n cao, nhiÒu nh©n c«ng. C. bu«n b¸n víi níc ngoµi ph¸t triÓn. D. X©m chiÕm c¸c níc kh¸c. 2. T¹i sao nh©n d©n Trung Quèc næi dËy chèng ¸ch thèng trÞ cña M«ng - Nguyªn (®iÒn tiÕp vµo c¸c nguyªn nh©n sau) - ¸ch ¸p bøc bãc lét: - Sù ph©n biÖt ®èi sö: - M©u thuÉn d©n téc: D/ Cñng Cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi. ............................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 6: Ên ®é thêi phong kiÕn I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - C¸c giai ®o¹n lín cña lÞch sö Ên ®é thêi cæ ®¹i ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX. 10 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 - Nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ cña c¸c v¬ng triÒu vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn thÞnh ®¹t cña Ên ®é thêi phong kiÕn. - mét sè thµnh tùu cña v¨n ho¸ Ên ®é thêi cæ ®¹i, trung ®¹i. 2/ Kü n¨ng : - Tæng hîp nh÷ng kiÕn thøc ë trong bµi. 3/ T tëng : - ThÊy ®îc ®Êt níc Ên ®é lµ mét trong nh÷ng trung t©m cña v¨n minh nh©n lo¹i vµ cã ¶nh hëng s©u réng tíi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ v¨n ho¸ nhiÒu d©n téc §«ng nam ¸ II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å Ên ®é - §«ng Nam ¸, tranh ¶nh c«ng tr×nh kiÕn tróc ®iªu kh¾c Ên ®é - §«ng Nam ¸. HS: SGK, tr¶ lêi c©u hái SGK III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/Nh÷ng trang sö ®Çu tiªn. Ho¹t ®éng 1 -GV gi¶ng phÇn ®Çu SGK - Sö dông b¶n ®å x¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ h×nh *VÞ trÝ ®Þa lÝ: Dßng s«ng Ên vµ s«ng H»ng thµnh. H: C¸c tiÓu v¬ng quèc ®Çu tiªn h×nh thµnh bao giê, ë khu vùc nµo cña Ên *Sù h×nh thµnh. - N¨m 2500 - 2000 TCN: tiÓu v¬ng quèc ®é? thµnh thÞ (s«ng Ên) - GV: +Thêi k× 1: §iÓn h×nh 2 thµnh phè Ha rap - pa vµ M« - hen - gi« da - r« (gäi - Kho¶ng 2000 n¨m TCN bé téc Ên - ©u x©m nhËp B¾c Ên nÒn v¨n minh s«ng Ên) +Thêi k× 2: §Õn TK VI - TCN Ma - ga - +1500 n¨m TCN ®· x©y dùng quèc gia (s«ng H»ng) v¬ng quèc Ma ga ®a hïng ®a thèng nhÊt toµn bé B¾c Ên ®é, m¹nh.(sïng ®¹o phËt) ph¸t triÓn thÞnh ®¹t thêi vua A - r« ca. - Sau TK III TCN  cuèi TK III SCN: +BÞ chia thµnh nhiÒu níc nhá +Thèng nhÊt díi v¬ng triÒu Góp ta. Ho¹t ®éng 2 2/ Ên ®é thêi Phong KiÕn.. - HS ®äc môc 2/SGK, giíi thiÖu qua b¶n ®å Ên ®é. H: Ên ®é thêi PK tr¶i qua c¸c v¬ng triÒu nµo? (Góp ta, håi gi¸o §ª li, M« g«) H: Sù ph¸t triÓn cña Ên ®é díi triÒu Góp ta ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo? BiÓu - V¬ng triÒu Góp ta (tån t¹i TK V- VI) hiÖn? ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸. *GV:- Kinh tÕ (gi¶ng phÇn in ch÷ nhá -V¬ng triÒu håi gi¸o §ª- Li ( TK XIISGK) XVI ). - V¨n ho¸ (liªn hÖ môc 3) +Quý téc chiÕm ruéng ®Êt. H: Nªu chÝnh s¸ch cai trÞ cña ngêi håi +CÊm ®¹o Hin- §u  M©u thuÉn d©n téc. gi¸o vµ M«ng cæ ë Ên ®é? -V¬ng triÒu M«- G«n ( Tån t¹i TK XVI-XI - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK ). *TriÒu M« g« VII, thÕ kØ XIX thùc d©n Anh tiªu ®Æc quyÒn Håi Gi¸o. x©m lîc  Ên ®é trë thµnh thuéc ®Þa +Thñ +Kh«i phôc kinh tÕ, ph¸t triÓn v¨n ho¸. 11 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 cña Anh. Ho¹t ®éng 3 H: KÓ tªn c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ Ên ®é? *GV: - C¸c níc §«ng Nam ¸ dïng ch÷ Ph¹n s¸ng t¹o ra ch÷ cña m×nh; tiÕp thu ®¹o Hin ®u, ®¹o phËt. H: KÓ tªn nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc næi tiÕng cña Ên ®é mµ em biÕt? 3/ V¨n ho¸ Ên §é. -Ch÷ viÕt: Ch÷ ph¹n ( n¨m 1500 TCN ). -§¹o Bµ La M«n, ®¹o Hin-§u, ®¹o PhËt. -V¨n häc: +Gi¸o lÝ ( Bé kinh ). +ChÝnh luËn ( ChÝnh trÞ ). +LuËt ph¸p ( LuËt Ma-Nu, Na- Ra-§a ). +Sö thi ( Ra-Ma-Ya-Na...). +KÞch th¬ -KiÕn tróc: ( KiÕn tróc Hin-®u, kiÕn tróc - HS quan s¸t kªnh h×nh 11 vµ miªu t¶. phËt gi¸o ). - GV giíi thiÖu §Òn ¨ng co (Cam pu chia) ®Òn th¸p Pa gan, Th¹t Luæng ( Bµi §«ng Nam ¸) Hái kiÓm tra bµi cò: So s¸nh v¨n ho¸ Ên ®é thêi PK víi nÒn v¨n ho¸ TQ thêi PK? qua ®ã nªu nhËn xÐt? H: V× sao Ên ®é ®îc coi lµ mét trong nh÷ng trung t©m cña v¨n minh nh©n lo¹i? (Th¶o luËn nhãm) +H×nh thµnh sím - TK III TCN +V¨n ho¸ ph¸t triÓn cao phong phó, vÉn ®îc sö dông tíi ngµy nay, ¶nh hëng v¨n ho¸ d©n téc §NA Chèt: V¨n ho¸ Ên ®é cã ¶nh hëng s©u réng tíi sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ v¨n ho¸ nhiÒu d©n téc trªn thÕ giíi. *Bµi tËp: 1/ LËp b¶ng thèng kª c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Ên ®é: Góp-Ta, Håi gi¸o §ª- Li, M«-G«n theo néi dung sau: ... Tªn triÒu ®¹i 2/T«n gi¸o nµo díi ®©y ®îc ra ®êi ë Ên ®é: A. ®¹o Bµ La M«n B. §¹o Ki-T« C. §¹o Håi ... Thêi gian tån t¹i D. §¹o PhËt §. §¹o Hin-§u D/ Cñng Cè - DÆn dß: - Bµi cò: Nhµ níc Ma-Ga-§a ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo ? ( Thêi gian ? ®Þa ®iÓm ? ) - Bµi míi: T×m hiÓu c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng nam ¸. ............................................................................ 12 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 7: c¸c quèc gia phong kiÕn ®«ng nam ¸ I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - Khu vùc §NA hiÖn nay gåm cã nh÷ng níc nµo? Tªn gäi vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ cña c¸c níc nµy cã ®iÓm t¬ng ®ång nhau t¹o thµnh khu riªng biÖt. - C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö cña khu vùc. - NhËn râ vÞ trÝ ®Þa lÝ cña Cam Pu Chia, Lµo vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña hai níc. 2/ Kü n¨ng : - Sö dông b¶n ®å hµnh chÝnh §NA ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c v¬ng quèc cæ vµ phong kiÕn. - Sö dông ph¬ng ph¸p lËp biÓu ®å vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö. 3/ T tëng : - HS nhËn thøc ®îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö, tæ chøc t¬ng ®ång vµ sù g¾n bã l©u ®êi cña c¸c d©n téc ë §NA. Tr©n träng, gi÷ g×n truyÒn thèng ®oµn kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ hai níc Cam Pu Chia, Lµo. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å hµnh chÝnh khu vùc §NA Tranh ¶nh: §Òn th¸p B« - r« - len - ®ua, chïa Pa - gan, §Òn ¡ng co vat, Th¹t Luæng. HS: Tr¶ lêi c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ ë Ho¹t ®éng 1 §NA. - GV dïng b¶n ®å giíi thiÖu tªn, vÞ trÝ 11 quèc gia ë §NA. H: §NA lµ khu vùc cã ®iÒu kiÖn tù *§iÒu kiÖn ®Þa lÝ: chÞu ¶nh hëng cña giã mïa (mïa kh«, mïa ma) nhiªn nh thÕ nµo? H: §iÒu kiÖn tù nhiªn ®ã cã thuËn lîi vµ khã kh¨n g× cho sù ph¸t triÓn n«ng *¶nh h¬ng kinh tÕ (n«ng nghiÖp) - Trång lóa níc vµ c©y ¨n qu¶. nghiÖp ë §NA? *GV: - ¶nh hëng cña giã mïa tíi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - ¶nh hëng n«ng nghiÖp  qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lÞch sö, v¨n ho¸ d©n c (c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng) h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ: H: KÓ tªn c¸c v¬ng quèc cæ ë §NA? *Sù - Thêi gian: 10 thÕ kØ ®Çu sau c«ng nguyªn (Thêi gian, tªn gäi, vÞ trÝ) gia: Hái kiÓm tra bµi cò: So s¸nh sù h×nh -+Quèc Cham - pa (Trung bé ViÖt Nam) thµnh c¸c v¬ng quèc cæ ë §NA víi + Phï Nam (s«ng Mª C«ng) sù h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ ë Ên + ë h¹ lu s«ng Mª Nam §é? + Trªn c¸c b¸n ®¶o In - ®« - nª - xi - a. - HS quan s¸t tranh lÞch sö: ®Òn th¸p B« 2/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c - r« - len - ®ua... quèc gia phong kiÕn §NA. 13 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Ho¹t ®éng 2 * Thêi gian: ThÕ kØ X - XVIII - In®«nªxia: cuèi thÕ kØ XIII thèng nhÊt d- HS ®äc môc 2/SGK - Tr19 íi v¬ng triÒu M« - gi« - pa - hit (1213 - GV sö dông b¶n ®å §NA giíi thiÖu 1527) c¸c quèc gia tiªu biÓu (hoÆc quan s¸t - Trªn b¸n ®¶o §«ng D¬ng: cuèi thÕ kØ IX lîc ®å h×nh 16/22)  thêi k× ¡ng co huy hoµng. - Cuèi thÕ kØ XI ph¸t triÓn v¬ng quèc Pa gan (Mi - an - ma) - ThÕ kØ XIII - lËp v¬ng quèc Su - kh« thay (Th¸i Lan) vµ v¬ng quèc L¹n X¹ng (Lµo) - thÕ kØ XIV. *Liªn hÖ: M«ng Cæ tÊn c«ng lËp triÒu Nguyªn (Trung Quèc); TriÒu M« g«n (Ên §é phong kiÕn) - GV gi¶ng phÇn cuèi SGK. H: So s¸nh sù h×nh thµnh c¸c quèc gia phong kiÕn §NA víi c¸c v¬ng triÒu phong kiÕn ë Ên §é? (thêi gian...) (th¶o luËn nhãm) *Bµi tËp: 1. §NA lµ khu vùc ®Þa lÝ t¬ng ®ång vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng nh vÒ c¸c lo¹i c©y trång. H·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n em cho lµ ®óng: A. ChÞu ¶nh hëng cña giã mïa. B. Cã hai mïa râ rÖt. C. Trång lóa vµ c©y ¨n qu¶. D. Cã c¶ lóa m¹ch vµ cao l¬ng. 2. ë §NA, trong kho¶ng thêi gian ®Çu c«ng nguyªn  thÕ kØ X ®· cã mét sè quèc gia nhá h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. H·y ®iÒn vµo b¶ng sau: ... Tªn quèc gia ... §Þa ®iÓm ... Thêi gian tån t¹i D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi .............................................................................. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 8: c¸c quèc gia phong kiÕn ®«ng nam ¸ I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : 2/ Kü n¨ng : T¬ng tù tiÕt 7 (TiÕp) 14 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 3/ T tëng : II/ ChuÈn bÞ: GV: HS: III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn - §NA? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 3/ V¬ng quèc Cam pu chia. Ho¹t ®éng 3 H: Tr×nh bµy c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn - Téc ngêi Kh¬ me: s¨n b¾n, ®µo ao, tiÕp cña v¬ng quèc Cam pu chia? thu v¨n ho¸ Ên §é. - GV nh¾c l¹i v¨n ho¸ Ên §é thêi phong - Giai ®o¹n Ch©n L¹p - v¬ng quèc ngêi kiÕn. Kh¬ me (thÕ kØ VI) - ThÕ kØ IX - XV - thêi k× ¡ng co: + Kinh tÕ: ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. X©m lîc: vïng Mª Nam (Th¸i Lan) + §èi ngo¹i: bµnh chíng x©m lîc. trung lu s«ng Mª C«ng (Lµo) *Liªn hÖ: Gièng c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn - Trung Quèc thêi phong kiÕn (®èi ngo¹i) - HS quan s¸t tranh h×nh 14 th¸p ¡ng co vat vµ miªu t¶ (kiÕn tróc Hin §u cña Ên §é) - Giai ®o¹n suy tho¸i. H: LËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n lÞch sö lín cña Cam pu chia  gi÷a thÕ kØ XIX? (th¶o lu©n nhãm) Ho¹t ®éng 4 4/ V¬ng quèc Lµo. - HS ®äc môc 4/ SGK *GV: Ngêi Lµo Th¬ng - chñ nh©n nh÷ng chiÕc chum ®¸ ®Ó ®ùng tro x¬ng ngêi chÕt sau khi ho¶ thiªu. - Chñ nh©n ®Çu tiªn cña níc Lµo - ngêi Lµo Th¬ng. - ThÕ kØ XIII - ngêi Th¸i di c ®Õn Lµo lËp níc L¹n X¹ng. - GV gi¶ng theo SGK H: C¸c chÝnh s¸ch mµ c¸c vua níc L¹n - ThÕ kØ XV - XVII giai ®o¹n ph¸t triÓn X¹ng thùc hiÖn ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc? cña níc L¹n X¹ng. + Chia níc thµnh c¸c mêng. + X©y dùng qu©n ®éi + Hoµ hiÕu víi Cam pu chia vµ §¹i ViÖt - HS quan s¸t tranh, kªnh h×nh 15/ SGK chèng x©m lîc níc ngoµi. - Tr21 vµ miªu t¶. *GV: Th¹t Luæng nghÜa lµ "th¸p lín" x©y dùng n¨m 1566 díi triÒu vua XÖt - tha - thi - l¹t. Th¸p h×nh nËm rîu, ®Æt trªn ®Õ hoa sen ph« ra 12 c¸nh, d15 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 íi bÖ h×nh b¸n cÇu èp b»ng ®¸. Xung quanh 30 th¸p nhá kh¾c lêi d¹y cña phËt - Th¸p chÝnh cao 45m. - Gv gi¶ng phÇn cuèi SGK. - thÕ kØ XVIII - L¹n X¹ng suy yÕu. - Liªn hÖ: Sù suy yÕu cña níc L¹n X¹ng vµ ¡ng co (Cam pu chia) gièng nhau (thùc d©n Ph¸p x©m lîc) *GV: Lµo, Cam pu chia lµ mét trong hai níc tiªu biÓu ë §«ng Nam ¸. H: H·y lËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña lÞch sö Lµo  gi÷a thÕ kØ XIX. *Bµi tËp: 1. ¡ng co lµ thêi k× ph¸t triÓn C§PK: A. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. B. Thñ c«ng, th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn. C. L·nh thæ më réng - vÒ phÝa ®«ng. D. Kinh ®« x©y dùng nhiÒu th¸p ®å sé, ®éc ®¸o. 2. H·y nªu vµi nÐt vÒ hai téc Lµo Th¬ng vµ Lµo Lïm. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: Nh÷ng nÐt chung vÒ XHPK. ............................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 9: Nh÷ng nÐt chung vÒ x· héi phong kiÕn I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : - Thêi gian h×nh thµnh vµ tån t¹i cña x· héi phong kiÕn. - NÒn t¶ng kinh tÕ vµ hai giai cÊp c¬ b¶n trong XHPK. - ThÓ chÕ chÝnh trÞ cña nhµ níc phong kiÕn. 2/ Kü n¨ng : - Tæng hîp kh¸i qu¸t ho¸ c¸c sù kiÖn c¸c biÕn cè lÞch sö ®Ó rót ra kÕt luËn. 3/ T tëng : - NiÒm tin vµ lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng lÞch sö, nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ vµ v¨n ho¸ mµ c¸c d©n téc ®· ®¹t ®îc trong thêi phong kiÕn. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶n ®å hµnh chÝnh khu vùc §NA. HS: Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: Sù h×nh thµnh XHPK ë Lµo vµ Cam pu chia? C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: XHPK lµ x· héi tiÕp theo cña x· héi cæ ®¹i. Sù suy vong cña x· héi cæ ®¹i ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y kh«ng gi«ng nhau. V× thÕ sù h×nh thµnh XHPK ë hai khu vùc nµy kh«ng gièng nhau. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t ttriÓn XHPK. Ho¹t ®éng 1 16 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 - HS ®äc môc 1/SGK. - GV gi¶ng phÇn ®Çu SGK. H: Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm vµ sù h×nh thµnh XHPK ë ph¬ng §«ng vµ ph¬ng - XHPK ph¬ng §«ng: + H×nh thµnh sím T©y? + Ph¸t triÓn chËm + Khñng ho¶ng, suy vong kÐo dµi. - XHPK Ch©u ¢u: + H×nh thµnh muén h¬n (thÕ kØ V) nhng kÕt thóc sím h¬n. - GV ph©n tÝch qua b¶ng phô: + Ph¬ng §«ng: nÒn chuyªn chÕ cã tõ thêi cæ ®¹i sang XHPK nhµ níc qu©n chñ chuyªn chÕ hoµn thiÖn h¬n (vua gäi hoµng ®Õ hoÆc ®¹i v¬ng). + Ph¬ng T©y: chÕ ®é chuyªn chÕ tån t¹i ®Õn thêi phong kiÕn. QuyÒn lùc cña vua giai ®o¹n ®Çu rÊt h¹n hÑp (chØ lµ mét l·nh chóa lín) - lµ chÕ ®é phong kiÕn ph©n quyÒn. ThÕ kØ XV quèc gia phong kiÕn thèng nhÊt- quyÒn hµnh míi tËp trung trong tay vua. H: T¹i sao XHPK ph¬ng §«ng h×nh thµnh sím nhng l¹i tan r· muén h¬n so víi XHPK ë ph¬ng T©y? 2/ C¬ së kinh tÕ - x· héi cña XHPK. Ho¹t ®éng 2 * C¬ së kinh tÕ: N«ng nghiÖp chñ yÕu H: C¬ së kinh tÕ cña XHPK lµ g×? - Ph¬ng §«ng: s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ãng kÝn trong c«ng x· n«ng th«n. - Ph¬ng t©y: s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong l·nh ®Þa. *Giai cÊp: H: XHPK cã nh÷ng giai cÊp nµo? Quan Ph¬ng §«ng: ®Þa chñ vµ n«ng d©n lÜnh hÖ gi÷a c¸c giai cÊp? canh. *GV: tuy nhiªn, ph¬ng T©y (Ch©u ¢u) Ph¬ng T©y: l·nh chóa, n«ng n« thµnh thÞ trung ®¹i xuÊt hiÖn nÒn kinh + Ph¬ng thøc bãc lét b»ng t« thuÕ. tÕ: c«ng th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn, tÇng líp míi ra ®êi: thÞ d©n. 3/ Nhµ níc phong kiÕn Ho¹t ®éng 3 *GV: ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y ®Òu h×nh thµnh chÕ ®é qu©n chñ nhng kh¸c nhau vÒ møc ®é vµ thêi gian. H: ThÕ nµo lµ chÕ ®é qu©n chñ? - ThÓ chÕ nhµ níc: chÕ ®é qu©n chñ (vua ®øng ®Çu) + Ph¬ng §«ng: chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ trung ¬ng tËp quyÒn. + Ch©u ¢u: quyÒn lùc vua lóc ®Çu h¹n chÕ. ThÕ kØ XV nhµ níc qu©n chñ h×nh Chèt: Qua b¶ng thèng kª thµnh. Thêi k× lÞch XHPK XHPK sö P.§«ng P. T©y Thêi k× ThÕ kØ III ThÕ kØ V h×nh TCNThÕ kØ 17 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 thµnh TK X X Thêi k× ThÕ kØ X- ThÕ kØ XIph¸t ThÕ kØ ThÕ kØ triÓn XV XIV Thêi khñng ThÕ kØ XVI ThÕ kØ XIV ho¶ng -ThÕkØ - ThÕkØ XIX XV C¬ së kinh N«ng N«ng tÕ nghiÖp nghiÖp ®ãng ®ãng kÝn kÝn trong trong c«ng x· l·nh ®Þa n«ng th«n Giai cÊp §Þa chñ, L·nh chóa, n«ng n«ng n« d©n lÜnh canh *Bµi tËp: 1. XHPK cã nhiÒu giai cÊp. H·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng: A. N«ng d©n lÜnh canh hay n«ng n« B. §Þa chñ, l·nh chóa phong kiÕn. C. T s¶n, v« s¶n. 2. Trong XHPk nÒn kinh tÕ cã ®Æc ®iÓm chung. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng: A. N«ng nghiÖp lµ nghµnh s¶n xuÊt chÝnh, kÕt hîp ch¨n nu«i vµ nghÒ thñ c«ng B. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ãng kÝn trong c«ng x· n«ng th«n hay l·nh ®Þa. C. Ruéng ®Êt do ®Þa chñ, l·nh chóa n¾m gi÷ vµ giao cho n«ng d©n, n«ng n« cµy thuª. D. Kinh tÕ c«ng th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh ngay tõ ®Çu. D/ Cñng cè - DÆn dß: - Häc bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi: Lµm c¸c bµi tËp vµ «n tËp phÇn lÞch sö TG. ................................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 10: lµm bµi tËp lÞch sö (phÇn thÕ giíi) I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : -HÖt hèng vµ cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n phÇn lÞch sö thÕ giíi: +XHPK Ch©u ¢u vµ XHPK Ph¬ng §«ng. +So s¸nh ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶ncña 2 XHPK Ph¬ng §«ng vµ Ph¬ng T©y. 2/ Kü n¨ng : -RÌn kÜ n¨ng kh¸i qu¸t, lùa chän kiÕn thøc. 3/ T tëng : -NhËn thøc ®îc sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña lÞch sö. Sau XH Cæ ®¹i lµ XHPK víi h×nh th¸i vµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n. II/ ChuÈn bÞ: GV: B¶ng phô, phiÕu häc tËp. HS: Lµm l¹i c¸c bµi tËp tõ bµi 1  7. III/ C¸c bíc lªn líp: 18 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Chóng ta ®· t×m hiÓu nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña XHPK Ph¬ng T©y vµ XHPK ph¬ng §«ng. TiÕt häc nµy gióp c¸c em hÖ thèng l¹i vµ t×m hiÓu néi dung c¸c bµi tËp trong phÇn nµy. I/ X· héi phong kiÕn ë Ch©u ¢u (Ph¬ng T©y). Ph¬ng ph¸p: +GV viÕt 3 bµi tËp ra 3 b¶ng phô. +HS th¶o luËn theo nhãm  GV chÊm ®iÓm theo b¶ng ®iÓm trªn gãc b¶ng. Bµi 1: Thµnh thÞ trung ®¹i ®îc h×nh thµnh tõ: A- Trong c¸c L·nh ®Þa. B- C¸c thÞ trÊn. (Ph¬ng ¸n ®óng: B) Bµi 2: Nh÷ng cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý (G¹ch nèi c¸c sù kiÖn víi mèc thêi gian): Va-Xc¬ ®¬ Ga-Ma cËp bÕn Ca Li Cót 1492 (Ên ®é) C«-L«m-B« t×m ra Ch©u MÜ 1487 Ph. Ma-Gien-L¨ng ®i vßng quanh tr¸i ®Êt b»ng ®êng biÓn. 1498 §i-A-X¬ ®Õn mòi H¶i väng, ®iÓm cùc nam Ch©u Phi. 1519 Bµi 3: Néi dung c¶i c¸ch t«n gi¸o cña Lu-Th¬ vµ Can Vanh: ... Néi dung c¶i c¸ch cña Lu-Th¬ ... Néi dung c¶i c¸ch cña Can-Vanh II/ X· héi phong kiÕn ë ph¬ng ®«ng. Ph¬ng ph¸p: Nh phÇn I. Bµi 1: §iÒn vµo s¬ ®å ®Ó lµm râ sù biÕn ®æi giai cÊp vµ h×nh thµnh XHPK ë Trung Quèc. ChiÕm nhiÒu ruéng ®Êt Quan l¹i, §Þa chñ Quý téc. BÞ mÊt ruéng ®Êt N«ng d©n N«ng d©n nhËn ruéng cµy thuª nép t«. lÜnh canh. Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng tªn triÒu ®¹i vµ thêi gian tån t¹i cña Ên ®é thêi phong kiÕn: Tªn triÒu ®¹i Thêi gian tån t¹i ThÕ kØ V-VI. Góp-Ta Håi gi¸o §ª-Li ThÕ kØ XII. ThÕ kØ XVI. M«-G«n Bµi 3: KÓ tªn c¸c v¬ng quèc cæ ë §NA. Bµi 4: (Ph¸t phiÕu bµi tËp) theo yªu cÇu sau: So s¸nh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XHPK Ph¬ng §«ng vµ XHPK Ph¬ng T©y. 19 Giáo án lịch sử 7 – Năm học 2014-2015 Thêi k× lÞch sö XHPK Ph¬ng ®«ng -ChuyÓn sang XHPK. ... -Thêi k× ph¸t triÓn. -Thêi k× suy vong. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : ... XHPK Ph¬ng T©y D/Cñng cè, dÆn dß: -¤n l¹i ND bµi 1  7. -T×m hiÓu lÞch sö ViÖt Nam (Bµi 8). ......................................................................... phÇn II: LÞch sö viÖt nam tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XIX Ch¬ng I: buæi ®Çu ®éc lËp thêi ng«- ®inh - tiÒn lª (thÕ kØ X) TiÕt 11: níc ta buæi ®Çu ®éc lËp I/ Môc tiªu : 1/ KiÕn thøc : -Ng« QuyÒn x©y dùng nÒn ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn níc ngoµi, nhÊt lµ vÒ tæ chøc nhµ níc. -N¾m ®îc qu¸ tr×nh thèng nhÊt ®Êt níc cña §inh Bé LÜnh. 2/ Kü n¨ng : -LËp biÓu ®å, sö dông b¶n ®å khi häc, tr¶ lêi b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ trªn b¶n ®å vµ ®iÒn kÝ hiÖu vµo nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt. 3/ T tëng : -GD ý thøc ®éc lËp tù chñ cña d©n téc, thèng nhÊt ®Êt níc cña mäi ngêi d©n. II/ ChuÈn bÞ: GV: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y nhµ níc, B¶n ®å 12 xø qu©n, Tranh ¶nh lÞch sö (®Òn vua §inh, vua Lª...) HS: Tr¶ lêi c©u hái SGK. III/ C¸c bíc lªn líp: A- æn ®Þnh. B - KiÓm tra: C - TiÕn tr×nh lªn líp: *Më bµi: Nh¾c l¹i vÒ Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng s«ng B¹ch §»ng 938 - kh¼ng ®Þnh quyÒn tù chñ cña nh©n d©n sau c¸c chÝnh s¸ch cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c vµ më ra thêi k× míi cña d©n téc. TiÕp sau chiÕn th¾ng Ng« QuyÒn ®· x©y dùng nÒn ®éc lËp nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 1/ Ng« QuyÒn dùng nÒn ®éc lËp. Ho¹t ®éng 1 H: Sau khi giµnh ®éc lËp - Ng« QuyÒn ®· lµm g×? ViÖc bá chøc TiÕt ®é sø cã - N¨m 939, lªn ng«i vua (bá chøc TiÕt ®é sø) ý nghÜa g×? - LËp triÒu ®×nh theo chÕ ®é qu©n chñ. *GV: - TÝnh chÊt ®éc lËp tù chñ cña nhµ Ng«. - §ãng ®« Cæ Loa. - GV ph©n tÝch bé m¸y nhµ níc qua s¬ - Cö ngêi coi gi÷ nh÷ng n¬i quan träng. ®å. Vua 20
- Xem thêm -