Tài liệu Giáo án lịch sử 7 cả năm full

  • Số trang: 323 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 15 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiÖn: 19 - 08 - 2013 TIEÁT 1: PHẦN I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI BAØI 1 SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU (Thôøi sô - trung kyø Trung ñaïi) ( KÕ ho¹ch chi tiÕt ) I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc Qu¸ tr×nh h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Ch©u ¢u. HiÓu kh¸i niÖm "l·nh ®Þa phong kiÕn", ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa phong kiÕn. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn thµnh thÞ trung ®¹i. Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa va nÒn kinh tÕ trong thµnh thÞ trung ®¹i. 2. KÜ n¨ng BiÕt x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ c¸c quèc gia phong kiÕn ch©u ©u trªn b¶n ®å. BiÕt vËn dông ph¬ng ph¸p so s¸nh, ®èi chiÕu ®Ó thÊy râ sù chuyÓn biÕn tõ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ sang x· héi phong kiÕn. ThÊy ®îc sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña x· héi loµi ngêi:chuyÓn tõ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ sang x· héi phong kiÕn. 3. Th¸i ®é Båi dìng cho häc sinh nhËn thøc vÒ sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña x· héi loµi ngêi tõ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ sang x· héi phong kiÕn. II. néi dung häc tËp Xà HỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU (PHƯƠNG TÂY) 1. Trình bày sự hình thành xã hội PK châu Âu . Cuối thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây, thành lập nhiều vương quốc mới : Ăng-glô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt... Trên lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã chiếm ruộng đất của chủ nô, đem chia cho nhau; phong cho các tướng lĩnh, quý tộc các tước vị như: công tước, hầu tước... Những việc làm của người Giéc-man đã tác động đến xã hội, dẫn tới sự hình thành các tầng lớp mới: - Lãnh chúa phong kiến: là các tướng lĩnh và quý tộc có nhiều ruộng đất và tước vị, có quyền thế và rất giàu có. - Nông nô: là những nô lệ được giải phóng và nông dân, không có ruộng đất, làm thuê, phụ thuộc vào lãnh chúa. Từ những biến đổi trên đã dẫn tới sự ra đời của xã hội PK châu Âu. 2. T×m hiÓu về các lãnh địa của các lãnh chúa phong kiến Lãnh địa PK là khu đất rộng, trở thành vùng đất riêng của lãnh chúa PK - như một vương quốc thu nhỏ. Lãnh địa gồm có đất đai, dinh thự với tường cao, hào sâu, kho tàng, đồng cỏ, đầm lầy... của lãnh chúa. Nông nô nhận đất canh tác của lãnh chúa và nộp tô thuế, ngoài ra còn phải nộp nhiều thứ thuế khác. Lãnh chúa bóc lột nông nô, họ không phải lao động, sống sung sướng, xa hoa. ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Đặc trưng cơ bản của lãnh địa: là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín của một lãnh chúa. 3. T×m hiÓu về các thành thị trung đại trong xã hội PK châu Âu Nguyên nhân ra đời của các thành thị trung đại là do : - Vào thời kì PK phân quyền: các lãnh địa đều đóng kín, không có trao đổi, buôn bán, giao thương với bên ngoài. - Từ cuối thế kỉ XI, do sản xuất thủ công phát triển, thợ thủ công đã đem hàng hóa ra những nơi đông người để trao đổi, buôn bán, lập xưởng sản xuất. - Từ đấy hình thành các thị trấn rồi phát triển thành thành phố, gọi là thành thị trung đại. Hoạt động và vai trò của các thành thị trung đại : Cư dân chủ yếu của thành thị là thợ thủ công và thương nhân, họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán. Hoạt động trên của các thành thị trung đại đã có vai trò thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội PK phát triển. III. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1. Gi¸o viªn: - B¶n ®å ch©u ¢u thêi phong kiÕn - Tranh aûnh caùc thaønh quaùch, laâu ñaøi, dinh thöï cuûa caùc laõnh chuùa phong kieán - Tö lieäu veà laõnh ñòa vaø ñôøi soáng cuûa laõnh chuùa. 2. Häc sinh: - §äc vµ t×m hiÓu bµi míi IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1..æn ®Þnh tæ chøc líp.( 1’) 2. KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp (3’) 3. Gi¶ng bµi míi (35’) LÞch sö x· héi loµi ngêi ®· ph¸t triÓn liªn tôc qua nhiÌu giai ®o¹n. Häc lÞch sö líp 6, chóng ta ®· biÕt ®îc nguån gèc vµ sù ph¸t triÓn cña loµi ngêi nãi chung vµ d©n téc ViÖt Nam nãi riªng trong thêi k× cæ ®¹i, chóng ta sÏ häc nèi tiÕp c¸c thêi k× míi:-Thêi trung ®¹i. Trong bµi häc ®Çu tiªn, chóng ta sÏ t×m hiÓu"Sù h×nh thµnh va ph¸t triÓn cña x· héi phong kiÕn ë ch©u ©u". Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë ch©u ¢u ( 15’ ) 1. Sù h×nh thµnh XHPK ë Yªu cÇu HS ®äc SGK ch©u ¢u. Gi¶ng: (Ghi trªn b¶n ®å) Tõ thiªn niªn ki I tríc c«ng a. Hoµn c¶nh lÞch sö nguyªn, c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y Hi L¹p va R«ma ph¸t triÓn, tån t¹i ®Õn thÕ kû V.Tõ ph¬ng B¾c, ngêi Giecman trµn xuèng va tiªu diÖt c¸c quèc gia nµy, lËp nªn nhiÒu v¬ng quèc míi"KÓ tªn mét sè quèc - Cuèi thÕ kû V, ngêi Gecman tiªu diÖt c¸c quèc gia cæ ®¹i phgia". ¬ng T©y h×nh thµnh nªn c¸c vHái: Sau ®ã ngêi Gecman ®· lµm g×? ¬ng quèc §«ng Gèt, T©y Gèt… Tr¶ lêi: Chia ruéng ®Êt, phong tíc vÞ cho nhau. Hái: Nh÷ng viÖc Êy lµm x· héi ph¬ng t©y biÕn ®æi b. BiÕn ®æi trong x· héi nh thÕ nµo? H: + Bé m¸y Nhµ níc chiÕm h÷u n« lÖ sôp ®æ. + C¸c tÇng líp míi xuÊt hiÖn - Tíng lÜnh, quý téc ®îc chia Hái: Nh÷ng ngêi nh thÕ nµo ®îc gäi lµ l·nh chóa ruéng, phong tíc c¸c l·nh phong kiÕn? chóa phong kiÕn. H: Nh÷ng ngêi võa cã ruéng ®Êt, võa cã tíc vÞ. ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Hái: N«ng n« do nh÷ng tÇng líp nµo h×nh thµnh? H: N« lÖ vµ n«ng d©n. - N« lÖ vµ n«ng d©n. Hái: Quan hÖ gi÷a l·nh chóa vµ n«ng n« ë ch©u ¢ u - N«ng n« phô thuéc l·nh chóa nh thÕ nµo? x· héi phong kiÕn h×nh thµnh. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ L·nh ®Þa phong kiÕn (10’) 2. L·nh ®Þa phong kiÕn Yªu cÇu: HS ®äc SGK - Lµ vïng ®Êt réng lín do l·nh Hái: Em hiÓu thÕ nµo lµ "L·nh ®Þa"; "l·nh chóa"; chóa lµm chñ, trong ®ã cã l©u "n«ng n«"? ®µi vµ thµnh qu¸ch. H: "L·nh ®Þa" lµ vïng ®Êt do quý téc phong kiÕn chiÕm ®îc; "l·nh chóa" lµ ngêi ®øng ®Çu l·nh ®Þa; "n«ng n«" lµ ngêi phô thuéc vµo l·nh chóa, ph¶i nép t« thuÕ cho l·nh chóa. G: më réng so s¸nh víi "®iÒn trang"; "th¸i Êp" ë ViÖt Nam). Yªu cÇu: Em h·y miªu t¶ vµ nªu nhËn xÐt vÒ l·nh ®Þa phong kiÕn trong h1 ë SGK. H: Miªu t¶: Têng cao, hµo s©u, ®å sé, kiªn cè, cã ®Çy ®ñ nhµ cöa, trang tr¹i, nhµ thê nh mét ®Êt níc thu nhá. Hái: Tr×nh bµy ®êi sèng, sinh ho¹t trong l·nh ®Þa? H: L·nh chóa giµu cã nhê bãc lét t« thuÕ nÆng nÒ tõ - §êi sèng trong l·nh ®Þa: n«ng n«, ngîc l¹i n«ng n« hÕt søc khæ cùc vµ nghÌo + L·nh chóa: xa hoa, ®Çy ®ñ. ®ãi. + N«ng n«: ®ãi nghÌo, khæ Hái: §Æc ®iÓm chÝnh cña nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa phong cùc chèng l·nh chóa. kiÕn lµ g×? H: Tù s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, kh«ng trao ®æi víi bªn - §Æc ®iÓm kinh tÕ: tù cung tù ngoµi dÉn ®Õn tù cung tù cÊp kh«ng trao ®æi víi bªn Hái: Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a x· héi cæ ®¹i vµ cÊp, ngoµi. XHPK? H: X· héi cæ ®¹i gåm chñ n« vµ n« lÖ, n« lÖ chØ lµ "c«ng cô biÕt nãi". XHPK gåm l·nh chóa vµ n«ng n«, n«ng n« ph¶i nép t« thuÕ cho l·nh chóa. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ sù xuÊt hiÖn c¸c thµnh thÞ Trung ®¹i (10’ ) 3. Sù xuÊt hiÖn c¸c thµnh thÞ Yªu cÇu: HS ®äc SGK. trung ®¹i. Hái: §Æc ®iÓm cña "thµnh thÞ" lµ g×? H: Lµ c¸c n¬i giao lu, bu«n b¸n, tËp trung ®«ng d©n c... Hái: Thµnh thÞ trung ®¹i xuÊt hiÖn nh thÕ nµo? a. Nguyªn nh©n Do hµng ho¸ nhiÒu cÇn trao ®æi, bu«n b¸n - Cuèi thÕ kû XI, s¶n xuÊt ph¸t lËp xëng s¶n xuÊt, më réng thµnh thÞ trÊn thµnh thÞ triÓn, hµng ho¸ thõa ®îc ®a ®i b¸n thÞ trÊn ra ®êi thµnh thÞ trung ®¹i ra ®êi. Hái: C d©n trong thµnh thÞ gåm nh÷ng ai? Hä lµm trung ®¹i xuÊt hiÖn. nh÷ng nghÒ g×? b. Tæ chøc Thî thñ c«ng vµ th¬ng nh©n. - Bé mÆt thµnh thÞ : phè x¸, nhµ - S¶n xuÊt vµ bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸. cöa... Hái: Thµnh thÞ ra ®êi cã ý nghÜa g×? - TÇng líp : thÞ d©n (thî thñ H: - Thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n ph¸t triÓn t¸c c«ng + th¬ng nh©n) c.Vai trß ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña x· héi phong kiÕn. Yªu cÇu: Miªu t¶ l¹i cuéc sèng ë thµnh thÞ qua bøc - Thóc ®Èy XHPK ph¸t triÓn. tranh h2 trong SGK. H: §«ng ngêi, sÇm uÊt, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸. V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------1. Tæng kÕt ( 3’): - XHPK ë ch©u ¢u ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? - V× sao l¹i cã sù xuÊt hiÖn cña thµnh thÞ trung ®¹i? Kinh tÕ thµnh thÞ cã g× míi? ý nghÜa sù ra ®êi cña thµnh thÞ ? 2. Híng dÉn häc bµi: (1’) Häc bµi cò vµ t×m hiÓu bµi 2 : Sù suy vong cña chÕ ®é phong kiÕn vµ sù h×nh thµnh chñ nghÜa t b¶n ë ch©u ©u Ninh B×nh, ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2013 Gi¸m hiÖu ký duyÖt ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngµy lËp kÕ ho¹ch : 15 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiÖn : 23 - 08 - 2013 TiÕt 2 Bµi 2 Sù suy vong cña chÕ ®é phong kiÕn vµ sù h×nh thµnh chñ nghÜa t b¶n ë ch©u ¢u i. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc Nguyªn nh©n vµ hÖ qu¶ cña c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý, mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng, t¹o tiÒn ®Ò cho sù h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt chñ nghÜa t b¶n trong lßng x· héi PK ch©u ¢u. 2. KÜ n¨ng Båi dìng kü n¨ng quan s¸t b¶n ®å, chØ ®îc c¸c híng ®i trªn biÓn cña c¸c nhµ th¸m hiÓm trong c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý. BiÕt khai th¸c tranh ¶nh lÞch sö. 3. Th¸i ®é ThÊy ®îc tÝnh tÊt yÕu, tÝnh quy luËt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tõ XHPK lªn x· h«i t b¶n chñ nghÜa ë ch©u ¢u. Më réng thÞ trêng, giao lu bu«n b¸n gi÷a c¸c níc lµ tÊt yÕu. II. Néi dung häc tËp Sù h×nh thµnh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu Từ cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI, do nhu cầu phát triển sản xuất cùng những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải như: la bàn, hải đồ, kĩ thuật đóng tàu... đã thúc đẩy những cuộc phát kiến lớn về địa lí như: B. Đi-a-xơ đến cực Nam châu Phi (1487) ; Va-xcô đơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1498) ; C. Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ (1492) ; Ph. Ma-gien-lăng đi vòng quanh trái đất (1519 - 1522). Các cuộc phát kiến địa lí đã thúc đẩy thương nghiệp phát triển, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho những quý tộc, thương nhân. Đó là quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy (tạo ra số vốn đầu tiên và những người lao động làm thuê). Tầng lớp này trở nên giàu có nhờ cướp bóc ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------của cải, tài nguyên và buôn bán, trao đổi ở các nước thuộc địa. Họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, lập đồn điền, bóc lột sức lao động người làm thuê, giai cấp tư sản ra đời. Cùng đó là giai cấp vô sản được hình thành từ những người nông nô bị tước đoạt ruộng đất, buộc phải vào làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản. Từ những tiền đề và điều kiện vừa nêu trên, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được hình thành, ra đời ngay trong lòng xã hội phong kiến châu Âu. III. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1 Gi¸o viªn: - Lîc ®å c¸c cuéc ph¸t kiÕn lín vÒ ®Þa lÝ. - Nhöõng tö lieäu, caâu chuyeän veà caùc cuïoâc phaùt kieán ñòa lyù - Tranh aûnh caùc con taøu vaø nhöõng thuyû thuû tham gia caùc cuoäc phaùt kieán phaùt kieán ñòa lyù. 2. Häc sinh: - Su tÇm tranh aûnh caùc con taøu vaø nhöõng thuyû thuû tham gia caùc cuoäc phaùt kieán phaùt kieán ñòa lyù. IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1. æn ®Þnh tæ chøc líp (1’) 2. KiÓm tra( 5’) X· héi PK ch©n ¢u h×nh thµnh nh thÕ nµo? §Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ l·nh ®Þa? V× sao thµnh thÞ trung ®¹i l¹i xuÊt hiÖn? NÒn kinh tÕ l·nh ®Þa cã g× kh¸c nÒn kinh tÕ thµnh thÞ? NhËn xÐt, cho ®iÓm: 7A……………7B………………7C………………7d……………….. 3. Gi¶ng bµi míi (35’) C¸c thµnh thÞ trung ®¹i ra ®êi ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, v× vËy yªu cÇu vÒ thÞ trêng tiªu thô ®îc ®Æt ra. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn ®· dÉn ®Õn sù suy vong cña chÕ ®é phong kiÕn vµ sù h×nh thµnh CNTB ë ch©u ¢u. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu C¸c cuéc ph¸t kiÕn lín vÒ ®Þa lÝ. (20’ ) Yªu cÇu: HS ®äc phÇn 1 SGK. Hái: V× sao l¹i cã c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý? H:- Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn, c¸c th¬ng nh©n, thî thñ c«ng cÇn thÞ trêng vµ nguyªn liÖu. Hái: C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý ®îc thùc hiÖn nhê nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo? H: Do khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn : ®ãng ®îc nh÷ng tµu lín, cã la bµn... Yªu cÇu: M« t¶ l¹i con tµu Carraven (cã nhiÒu buåm, to lín, cã b¸nh l¸i...) Yªu cÇu: KÓ tªn c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý lín vµ nªu s¬ lîc vÒ c¸c cuéc hµnh tr×nh ®ã trªn b¶n ®å. HS : tr×nh bµy l¹i trªn b¶n ®å Néi dung 1. Nh÷ng cuéc ph¸t kiÕn lín vÒ ®Þa lý. - Nguyªn nh©n : + S¶n xuÊt ph¸t triÓn + CÇn nhiªn liÖu + CÇn thÞ trêng - C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý tiªu biÓu : + 1487: §iax¬ vßng qua cùc Nam ch©u Phi. + 1498 Vasc« ®¬ Gama ®Õn Ên §é. + 1492 C«l«mb« t×m ra ch©u MÜ. + 1519-1522: Magienlan vßng quanh tr¸i ®Êt. ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Hái: HÖ qu¶ cña c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý lµ g×? - KÕt qu¶: H : - T×m ra nh÷ng con ®êng míi ®Ó nèi liÒn gi÷a c¸c + T×m ra nh÷ng con ®êng míi. ch©u lôc ®em vÒ nguån lîi cho giai cÊp t s¶n ch©u + §em l¹i nh÷ng mãn lîi khæng ¢u. lå cho giai cÊp t s¶n ch©u ¢u. + §Æt c¬ së cho viÖc më réng thÞ trêng cña c¸c níc ch©u ¢u. Hái: C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý ®ã cã ý nghÜa g×? - ý nghÜa: H : Lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ khoa häc kü thuËt, thóc + Lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ giao ®Èy th¬ng nghiÖp ph¸t triÓn. th«ng vµ tri thøc. Gi¶ng: C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý ®· gióp cho viÖc + Thóc ®Èy th¬ng nghiÖp ph¸t giao lu kinh tÕ vµ v¨n ho¸ ®îc ®Èy m¹nh. Qu¸ tr×nh triÓn. tÝch luü t b¶n còng dÇn dÇn h×nh thµnh. §ã lµ qu¸ tr×nh t¹o ra sè vèn ban ®Çu vµ nh÷ng ngêi lµm thuª. Ho¹t ®éng2 : T×m hiÓu Sù h×nh thµnh chñ nghÜa t b¶n ë ch©u ¢u (15’ ) Yªu cÇu: HS ®äc SGK. Hái: Quý téc vµ th¬ng nh©n ch©u ¢u ®· tÝch luü vèn vµ ®· gi¶i quyÕt nh©n c«ng b»ng c¸ch nµo? H :+Cíp bãc tµi nguyªn tõ thuéc ®Þa, + Bu«n b¸n n« lÖ da ®en. + §uæi n«ng n« ra khái l·nh ®Þa  kh«ng cã viÖc lµm  lµm thuª. Hái: T¹i sao quý téc phong kiÕn kh«ng tiÕp tôc sö dông n«ng n« ®Ó lao ®éng? H :- §Ó sö dông n« lÖ da ®en  thu lîi nhiÒu h¬n. Hái: Víi nguån vèn vµ nh©n c«ng cã ®îc, quý téc vµ th¬ng nh©n ch©u ¢u ®· lµm g×? H: - LËp xëng s¶n xuÊt quy m« lín. - LËp c¸c c«ng ty th¬ng m¹i. - LËp c¸c ®ån ®iÒn réng lín. Hái: Nh÷ng viÖc lµm ®ã cã t¸c ®éng g× ®èi víi x· héi? H: + H×nh thøc kinh doanh t b¶n thay thÕ chÕ dé tù cÊp tù tóc. + C¸c giai cÊp míi ®îc h×nh thµnh. Hái: Giai cÊp t s¶n vµ v« s¶n ®îc h×nh thµnh tõ nh÷ng tÇng líp nµo? H: - T s¶n bao gåm quý téc, th¬ng nh©n vµ chñ ®ån ®iÒn. - Giai cÊp v« s¶n: nh÷ng ngêi lµm thuª bÞ bãc lét thËm tÖ. 2. Sù h×nh thµnh chñ nghÜa t b¶n ë ch©u ¢u. + Qu¸ tr×nh tÝch luü t b¶n nguyªn thuû h×nh thµnh: t¹o vèn vµ ngêi lµm thuª. + VÒ kinh tÕ: H×nh thøc kinh doanh t b¶n ra ®êi. + VÒ x· héi c¸c giai cÊp míi h×nh thµnh: T s¶n vµ v« s¶n. + VÒ chÝnh trÞ: giai cÊp t s¶n m©u thuÉn víi quý téc phong kiÕn ®Êu tranh chèng phong kiÕn. * T s¶n bãc lét kiÖt quÖ v« s¶n. Quan hÖ s¶n xuÊt t b¶n h×nh thµnh. Hái: Quan hÖ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1. Tæng kÕt ( 3’): - KÓ tªn c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý vµ t¸c ®éng cña nã tíi x· héi ch©u ¢u? - Quan hÖ s¶n xuÊt TBCN ë ch©u ¢u ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? 2. Híng dÉn häc bµi: (1’) HS hoïc baøi, chæ ñöôïc roõ raøng vaø chính xaùc treân löôïc ñoà ñöôøng ñi cuûa caùc nhaø thaùm hieåm ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Chuaån bò tieáp baøi 3 “ Cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng phong kieán thôøi haäu kyø trung ñaïi ôû Chaâu Aâu”. Ninh B×nh, ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2013 Gi¸m hiÖu ký duyÖt ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 21 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiÖn: 26 - 08 – 2013 TiÕt 3 – Bµi 3 cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn thêi hËu kú trung ®¹i ë ch©u ©u I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu - Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ néi dung cña phong trµo v¨n ho¸ phôc hng. - Nguyªn nh©n dÉn tíi phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o vµ nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn x· héi phong kiÕn Ch©u ¢u. 2. KÜ n¨ng:- RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch c¬ cÊu giai cÊp ®Ó thÊy ®îc nguyªn nh©n s©u xa cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp t s¶n chèng phong kiÕn. 3. Th¸i ®é:- Gi¸o dôc cho HS biÕt nhËn thøc vÒ sù ph¸t triÓn hîp quy luËt cña x· héi loµi ngêi. II. Néi dung häc tËp: 1) Phong trµo V¨n ho¸ Phôc hng - Nguyªn nh©n. - Néi dung t tëng. 2) Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o - Nguyªn nh©n. - Néi dung. - T¸c ®éng ®Õn x· héi. ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------III. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - B¶n ®å thÕ giíi. - Tranh ¶nh vÒ thêi k× v¨n ho¸ phôc hng. - T liÖu vÒ nh©n vËt lÞch sö vµ danh nh©n v¨n ho¸ tiªu biÓu thêi phôc hng - Gi¸o ¸n, SGK, tµi liÖu liªn quan. 2. Häc sinh:- Häc bµi cò, vë ghi, SGK, vë so¹n, vë bµi tËp. IV. tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1. æn ®Þnh: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò (5’) KÓ tªn c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lý tiªu biÓu. C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ ®· t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn x· héi phong kiÕn Ch©u ¢u? NhËn xÐt, cho ®iÓm: 7A.................. 7B......................... 7C...................... 7D...................... 3. TiÕn tr×nh bµi häc: (35’) Sau nh÷ng cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ, thÕ lùc kinh tÕ cña giai cÊp t s¶n ngµy cµng giµu cã, m©u thuÉn víi ®Þa vÞ cña giai cÊp phong kiÕn nªn hä ®· ®Êu tranh ®Ó giµnh l¹i ®Þa vÞ cho t ¬ng xøng... a. Ho¹t ®éng 1: 1. Phong trµo văn ho¸ phôc hng (thÕ kØ XIV - XVII): (18’ ) * Môc tiªu: C¸c em n¾m ®îc nguyªn nh©n xuÊt hiÖn vµ néi dung cña phong trµo v¨n ho¸ phôc hng. *. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, ph©n tÝch, nªu vÕn ®Ò, trùc quan, th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung a. Nguyªn nh©n: - ChÕ ®é phong kiÕn k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi. - Giai cÊp t s¶n cã thÕ lùc kinh tÕ nhng kh«ng cã ®Þa vÞ x· héi b. Néi dung: - Lªn ¸n nghiªm kh¾c Gi¸o héi vµ ®¶ ph¸ trËt tù phong kiÕn. - §Ò cao gi¸ trÞ con ngêi, ®Ò cao khoa häc tù nhiªn, x©y dùng thÕ giíi quan duy vËt tiÕn bé. GV: V× sao giai cÊp t s¶n ®øng lªn ®Êu tranh chèng quý téc phong kiÕn? HS: GCTS cã thÕ lùc nhng kh«ng cã ®Þa vÞ x· héi  ®Êu tranh trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ Trong suèt 1000 n¨m ®ªm trêng trung cæ, chÕ ®é phong kiÕn ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi. Giai cÊp thèng trÞ chØ më trêng häc ®Ó ®µo t¹o gi¸o sÜ. Nh÷ng di s¶n cña nÒn v¨n ho¸ cæ ®¹i bÞ ph¸ huû hoµn ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------toµn, trõ nhµ thê vµ tu viÖn. Do ®ã, giai cÊp t s¶n ®Êu tranh chèng l¹i sù rµng buéc cña t tëng phong kiÕn. GV: "Phôc hng" lµ g×? H: Kh«i phôc l¹i gi¸ trÞ cña nÒn V¨n hãa Hi L¹p vµ R«ma cæ ®¹i; s¸ng t¹o nÒn V¨n ho¸ míi cña giai cÊp t s¶n. GV: Em H·y kÓ tªn nh÷ng nh©n vËt tiªu biÓu trong phong trµo v¨n ho¸ phôc hng, em biÕt g× vÒ nh÷ng nh©n vËt ®ã? HS chia nhãm ra th¶o luËn (4 nhãm) GV kÕt luËn vµ ph©n tÝch thªm (dùa vµo tµi liÖu lÞch sö thÕ giíi tËp II ) GV: Qua c¸c t¸c phÈm cña m×nh t¸c gi¶ thêi phôc hng muèn nãi lªn ®iÒu g×? HS:  GV: ý nghÜa cña phong trµo v¨n ho¸ phôc hng? HS: Phong trµo ®ãng vai trß tÝch cùc chèng l¹i XHPK, më ®êng cho sù ph¸t triÓn cao h¬n nÒn v¨n ho¸ nh©n lo¹i. b. Ho¹t ®éng 2: 2. Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o: (17’ ) *. Môc tiªu: C¸c em hiÓu ®îc nguyªn nh©n dÉn tíi phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o vµ nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn x· héi phong kiÕn Ch©u ¢u. *. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, ph©n tÝch, nªu vÕn ®Ò, trùc quan Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV: gäi HS ®äc môc 2 sgk a. Nguyªn nh©n: GV: V× sao xuÊt hiÖn phong trµo c¶i c¸ch t«n - Gi¸o héi t¨ng cêng bãc lét nh©n d©n. gi¸o? - Gi¸o héi c¶n trë sù ph¸t triÓn cña giai cÊp t s¶n HS:  Gi¶ng: giai cÊp phong kiÕn ch©u ¢u dùa vµo gi¸o héi ®Ó thèng trÞ nh©n d©n vÒ mÆt tinh thÇn, gi¸o héi cã thÕ lùc vÒ kinh tÕ rÊt hïng hËu, cã nhiÒu ruéng ®Êt  bãc lét n«ng d©n nh c¸c l·nh chóa phong kiÕn. Gi¸o héi cßn ng¨n cÊm sù ph¸t triÓn cña khoa häc tù nhiªn. Mäi t tëng tiÕn bé ®Òu bÞ cÊm ®o¸n. (KÓ cho HS vÒ sù hy sinh cña c¸c nhµ khoa häc). GV: Ai lµ ngêi khëi xíng phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o? b. Néi dung: HS: Lu-th¬ (§øc), Can- vanh (Ph¸p). - Phñ nhËn vai trß thèng trÞ cña gi¸o GV: Néi dung t tëng c¶i c¸ch cña Lu-th¬, Can- héi, b·i bá nh÷ng lÔ nghi phiÒn to¸i. vanh - §ßi quay vÒ víi ki t« gi¸o nguyªn thuû. HS:  c. ý nghÜa: Thóc ®Èy, ch©m ngßi næ cho c¸c cuéc GV ph©n tÝch thªm dùa vµo SGV GV: Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o nã t¸c ®éng khëi nghÜa n«ng d©n chèng phong kiÕn ë Ch©u ¢u nh thÕ nµo ®Õn x· héi Ch©u ¢u thêi bÊy giê? HS: Thóc ®Èy ch©m ngßi næ cho c¸c cuéc khëi nghÜa n«ng d©n V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------1. Tæng kÕt ( 3’): Gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - V× sao xuÊt hiÖn phong trµo v¨n ho¸ phôc hng? - ý nghÜa cña phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o? 2. Híng dÉn häc bµi: (1’) - Häc bµi cò theo néi dung c©u hái SGK - Lµm c¸c bµi tËp 1,2 ë SBT - T×m hiÓu tríc néi dung bµi 4 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Sù x¸c lËp cña chÕ ®é phong kiÕn ë Trung Quèc. X· héi phong kiÕn Trung Quèc thêi TÇn - H¸n vµ thêi §êng. Ninh B×nh, ngµy 24 th¸ng 08 n¨m 2013 Gi¸m hiÖu ký duyÖt ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 22 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiÖn: 29 - 08 - 2013 TiÕt 4 Bµi 4 Trung quèc thêi phong kiÕn ( Kế hoạch chi tiết ) I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: gióp HS hiÓu - X· héi phong kiÕn Trung Quèc ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? - Tªn gäi vµ thø tù c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc - Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn thêi phong kiÕn - §Æc ®iÓm kinh tÕ v¨n ho¸ cña x· héi phong kiÕn Trung Quèc 2. KÜ n¨ng:RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng lËp niªn biÓu, ph©n tÝch gi¸ trÞ c¸c chÝnh s¸ch x· héi, v¨n ho¸ cña mçi triÒu ®¹i 3. Th¸i ®é: Gióp HS hiÓu Trung quèc lµ mét quèc gia phong kiÕn lín ®iÓn h×nh ë ph¬ng §«ng ®ång thêi lµ mét níc l¸ng giÒng gÇn gòi víi ViÖt Nam. II. néi dung häc tËp 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. * Kinh tế: Năng suất lao động tăng. * Xã Hội : Xuất hiện các giai cấp mới: + Quan lại, nông dân giàu -> Địa chủ . + Nông dân lĩnh canh -> tá điền.  Quan hệ sản xuất hình thành . 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán. ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------a. Thời Tần *Đối nội: - Xây dựng nhà nước chuyên chế (quyền lực tập trung vào tay vua) chia đất nước thành các quận huyện. - Cử quan lại đến cai trị . - Thông nhất chế độ đo lường, tiền tệ. - Bắt lao dịch * Đối ngoại: xâm lược mở rộng chiến tranh xâm lược. b. Thời Hán : - Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc. - Giảm tô thuế, sưu dịch. - Khuyến khích sản xuất. => Kinh tế phát triển, XH ổn định. 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường. * Đối nội: - Bộ máy nhà nước được củng cố, hoàn thiện. - Cử người thân tín và thi cử chọn nhân tài … - NN: giảm thuế, chính sách quân điền -> Nông nghiệp phát triển, đất nước phồn thịnh. * Đối ngoại: Tìm mọi cách để mở rộng bờ cõi -> lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn  cường thịnh nhất Châu Á. III. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: -B¶n ®å Trung Quèc thêi phong kiÕn. - Tranh ¶nh mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi phong kiÕn. - KÕ ho¹ch, SGK, tµi liÖu liªn quan 2. Häc sinh: - häc bµi cò. - Vë ghi, vë so¹n, vë bµi tËp, SGK. IV. tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1. æn ®Þnh: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (5’) ? Nghuyªn nh©n xuÊt hiÖn phong trµo v¨n ho¸ phôc hng vµ nh÷ng néi dung chñ yÕu. ? Phong trµo c¶i c¸ch t«n gi¸o cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn x· héi phong kiÕn ch©u ¢u. NhËn xÐt, cho ®iÓm: 7A........................ 7B....................... 7C...................... 7D...................... 3. TiÕn tr×nh bµi häc: (35’) Ho¹t ®éng 1: 1. Sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Trung quèc: (13’) *. Môc tiªu: C¸c em hiÓu ®îc sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn Trung Quèc. LÊy ®ã lµ mèc thêi gian ®Ó so s¸nh x· héi phong kiÕn ë ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y. *. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc GV gäi HS ®äc môc 1 SGK GV: Sau khi nhµ níc Trung Quèc ®îc h×nh thµnh, bíc vµo thêi Xu©n Thu- ChiÕn Quèc vÒ mÆt s¶n xuÊt cã g× tiÒn bé? HS: C«ng cô b»ng s¾t ra ®êi  kÜ thuËt canh t¸c a. Nh÷ng biÕn ®æi trong s¶n xuÊt: - C«ng cô b»ng s¾t lµ chñ yÕu  n¨ng ph¸t triÓn, diÖn tÝch má réng, n¨ng suÊt t¨ng. suÊt vµ diÖn tÝch t¨ng. GV: Nh÷ng biÕn ®æi vÒ mÆt s¶n xuÊt ®· t¸c b. BiÕn ®æi trong x· héi: ®éng tíi x· héi nh thÕ nµo? - Quan l¹i, n«ng d©n giµu  ®Þa chñ. HS: XuÊt hiÖn giai cÊp míi: ®Þa chñ vµ t¸ ®iÒn - N«ng d©n mÊt ruéng  t¸ ®iÒn (n«ng d©n lÜnh canh). GV: Nh thÕ nµo ®îc gäi lµ ®Þa chñ? HS: Lµ giai cÊp thèng trÞ trong x· héi phong ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------kiÕn, hä vèn lµ nh÷ng quý téc cò vµ n«ng d©n giµu cã, cã nhiÒu ruéng ®Êt. GV: ThÕ nµo ®îc gäi lµ n«ng d©n t¸ ®iÒn? HS: N«ng d©n bÞ mÊt ruéng, ph¶i nhËn ruéng cña ®Þa chñ vµ nép ®Þa t« GV kÕt luËn: ChÝnh nh÷ng thay ®æi vÒ s¶n xuÊt vµ x· héi ®· h×nh thµnh nªn mét quan hÖ s¶n  Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn h×nh xuÊt míi - Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn thµnh. Ho¹t ®éng 2: 2. X· héi Trung Quèc thêi TÇn - H¸n: (10’) *. Môc tiªu: häc sinh n¾m ®îc t×nh h×nh x· héi Trung Quèc thêi TÇn – H¸n vÒ c¸c mÆt ®èi néi, ®èi ngo¹i. *. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, ph©n tÝch, nªu vÕn ®Ò, trùc quan Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc Gäi HS ®äc môc 2 SGK a. Thêi TÇn: GV: Tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh trong chÝnh s¸ch - Chia ®Êt níc thµnh quËn huyÖn ®èi néi cña nhµ TÇn? - Cö quan l¹i ®Õn cai trÞ - Ban hµnh chÕ ®é ®o lêng,tiÒn tÖ HS:  GV: KÓ tªn mét sè c«ng tr×nh mµ TÇn Thuû - B¾t lao dÞch Hoµng b¾t n«ng d©n x©y dùng? HS: V¹n lÝ trêng thµnh, Cung A Phßng, l¨ng Li S¬n. GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng tîng gèm trong bøc h×nh 8 ë SGK? HS: RÊt cÇu k×, gièng ngêi thËt, sè lîng lín  thÓ hiÖn uy quyÒn cña TÇn Thuû Hoµng. GV ph©n tÝch mét sè chÝnh s¸ch tµn b¹o cña TÇn Thuû Hoµng dùa vµo s¸ch lÞch trung ®¹i thÕ giíi. GV: Th¸i ®é cña nh©n d©n tríc nh÷ng chÝnh s¸ch tµn b¹o cña TÇn Thuû Hoµng? HS: ChÝnh s¸ch lao dich nÆng nÒ ®¨ khiÕn n«ng d©n næi dËy lËt ®æ nhµ T©n vµ nhµ H¸n ®îc b. Thêi H¸n: thµnh lËp - Xo¸ bá chÕ ®é ph¸p luËt hµ kh¾c GV: Nhµ H¸n ®· ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch g×? - Gi¶m t« thuÕ, su dÞch HS: Gi¶m thuÕ, lao dÞch, xo¸ bá sù hµ kh¾c cña - khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ph¸p luËt , khuyÕn khÝch s¶n xuÊt GV: Em h·y so s¸nh thêi gian tån t¹i cña nhµ TÇn víi nhµ H¸n, v× sao cã sù chªnh lÖch ®ã? HS: Nhµ TÇn:15 n¨m Nhµ H¸n: 426 n¨m V× nhµ H¸n ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch hîp víi lßng d©n. GV: T¸c dông cña c¸c chÝnh s¸ch ®ã ®èi víi x·  Kinh tÕ ph¸t triÓn, x· héi æn ®inh, héi? HS: Kinh tÕ ph¸t triÓn, x· héi æn ®Þnh thÕ níc tiÕn hµnh chiÕn tranh x©m lîc v÷ng vµng. Ho¹t ®éng 3: 3.Sù thÞnh vîng cña Trung Quèc díi thêi ®êng: (12’) *. Môc tiªu: Häc sinh thÊy dîc sù thÞnh vîng cña Trung Quèc díi thêi §êng vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt: Kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ ®Æc biÖt lµ v¨n ho¸ gi¸o dôc. *. Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, ph©n tÝch, nªu vÕn ®Ò ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc Gäi HS ®äc SGK a. chÝnh s¸ch ®èi néi: GV: ChÝnh s¸ch ®èi néi cña nhµ §êng cã g× - Cö ngêi cai qu¶n c¸c ®Þa ph¬ng. ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------®¸ng chó ý? - Më khoa thi HS: Ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch ®óng ®¾n: Cö - Gi¶m thuÕ chia ruéng cho n«ng d©n quan cai qu¶n c¸c vïng xa, më nhiÒu khoa thi, chia ruéng cho n«ng d©n, gi¶m thuÕ... GV: T¸c dông cña c¸c chÝnh s¸ch ®ã? HS: Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®Êt níc phån vinh. GV: Tr×nh bµy chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cua nhµ §- b. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i: êng? - TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m lîc  bê HS: Më réng l·nh thæ câi ®îc më réng GV liªn hÖ víi ViÖt Nam GV: Sù cêng thÞnh cña nhµ §êng ®îc béc lé ë nh÷ng ®iÓm nµo? HS: §Êt níc æn ®Þnh, kinh tÕ ph¸t triÓn, bê câi ®îc më réng V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1. Tæng kÕt ( 3’): Gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - X· héi phong kiÕn ë Trung Quèc ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? - Sù thÞnh vîng cña Trung Quèc díi thêi §êng ®îc biÓu hiÖn ë nh÷ng mÆt nµo? 2 Híng dÉn:(1’) - VÒ nhµ häc bµi theo néi dung c©u hái SGK. - Lµm c¸c bµi tËp ë SBT - T×m hiÓu tríc c¸c môc 4, 5, 6 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Tèng vµ nhµ Nguyªn cã ®iÓm g× kh¸c nhau. V× sao cã sù kh¸c nhau ®ã. Ninh B×nh, ngµy 24 th¸ng 08 n¨m 2013 Gi¸m hiÖu ký duyÖt ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 26 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiÖn: 06 - 09 - 2013 TiÕt 5 Bµi 4 Trung Quèc thêi phong kiÕn (tiÕp theo) ( Gi¸o ¸n chi tiÕt ) I. Môc tiªu: 1. kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu - Tªn gäi vµ thø tù c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung Quèc - Tæ chøc bé m¸y chÝnh quyÒn thêi phongkiÕn ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------- §Æc ®iÓm kinh tÕ v¨n ho¸ cña x· héi phong kiÕn Trung Quèc 2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng lËp niªn biÓu 3. Th¸i ®é: Gióp HS hiÓu Trung quèc lµ mét níc phong kiÕn lín, ®iÓn h×nh ë ph¬ng §«ng, ®ång thêi lµ mét níc l¸ng giÒng ë ViÖt Nam. II. néi dung Bµi häc 1. Trung Quèc thêi Tèng - Nguyªn a) Thêi Tèng - MiÔn gi¶m thuÕ, su dÞch. - Më mang thuû lîi. - Ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp. - Cã nhiÒu ph¸t minh. b) Thêi Nguyªn - Ph©n biÖt ®èi xö gi÷a ngêi M«ng Cæ vµ ngêi H¸n. - Nh©n d©n næi dËy khëi nghÜa. 2. Trung Quèc thêi Minh - Thanh. * Thay ®æi vÒ chÝnh trÞ: * BiÕn ®æi trong x· héi thêi cuèi Minh vµ Thanh: * BiÕn ®æi vÒ kinh tÕ: 3. V¨n ho¸, khoa häc - kÜ thuËt Trung Quèc thêi phong kiÕn. a) V¨n ho¸ - T tëng: Nho gi¸o. - V¨n häc, sö häc rÊt ph¸t triÓn. - NghÖ thuËt: héi ho¹, ®iªu kh¾c, kiÕn tróc... ®Òu ë tr×nh ®é cao. b) Khoa häc - kÜ thuËt. - "Tø ®¹i ph¸t minh" - KÜ thuËt ®ãng tµu, luyÖn s¾t, khai th¸c dÇu má... cã ®ãng gãp lín ®èi víi nh©n lo¹i. III. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: -B¶n ®å Trung Quèc thêi phong kiÕn. - Tranh ¶nh mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi phong kiÕn. - Gi¸o ¸n, SGK, tµi liÖu liªn quan 2. Häc sinh: - häc bµi cò. - Vë ghi, vë so¹n, vë bµi tËp, SGK. IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1. æn ®Þnh tæ chøc (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (5’) X· héi phong kiÕn Trung Quèc ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? NhËn xÐt, cho ®iÓm:……………………………………………………………………….. 3. TiÕn tr×nh bµi häc (35’) C¸ch ®©y mÊy ngh×n n¨m trªn lu vùc hai con s«ng Hoµng Hµ vµ D¬ng Tö x· héi cã giai cÊp ®Çu tiªn xuÊt hiÖn, h×nh thµnh nªn nhµ níc Trung Quèc. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ra sao chóng ta cïng nhau t×m hiÓu néi dung cña bµi häc ngµy h«m nay. Ho¹t ®éng 1: 4. Trung Quèc thêi Tèng - Nguyªn: (10’ ) *. Môc tiªu: HiÓu ®îc t×nh h×nh Trung Quèc thêi Tèng - Nguyªn * Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, trùc quan, ph©n tÝch, biªn niªn. Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc GV gäi HS ®äc môc 1 SGK GV: Em h·y nhËn xÐt x· héi Trung Quèc cuèi thêi §êng: HS: Lo¹n l¹c vµ chia c¾t-ngò ®¹i, thËp níc a. Thêi Tèng:  Nhµ Tèng thèng nhÊt Trung Quèc GV: Nhµ Tèng thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch g×? ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------- miÔn gi¶m thuÕ, su dÞch HS:  - Më mang thuû lîi - Ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp - Cã nhiÒu ph¸t minh GV:T¸c dông nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã? HS: æn ®inh ®êi sèng nh©n d©n sau nhiÒu n¨m lu l¹c. GV: Nhµ Nguyªn ë Trung Quèc ®îc thµnh lËp b. Nhµ Nguyªn: nh thÕ nµo? HS: Hèt TÊt LiÖt diÖt nhµ Tèng lËp nªn nhµ Nguyªn. GV ph©n tÝch thÖm dùa vµo s¸ch lÞch sö thÕ giíi trung ®¹i GV: Nhµ Nguyªn ®· thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch g×? HS: Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph©n biÖt ®èi xö d©n - Ph©n biÖt ®èi xö d©n téc téc. GV: ChÝnh s¸ch ®ã ®îc biÓu hiÖn nh thÕ nµo? HS: - Ngêi M«ng cã ®Þa vÞ cao, cã mäi ®Æc quyÒn, ®Æc lîi. - ngêi H¸n bÞ cÊm ®ñ thø: mang vò khÝ, häp chî, ra ®êng vµo ban ®ªm. GV: ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Tèng vµ nhµ Nguyªn cã ®iÓm g× kh¸c nhau? HS: ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Nguyªn cã sù k× thÞ ®èi víi ngêi h¸n v× nhµ Nguyªn lµ ngêi ngo¹i bang. GV: Th¸i ®é cña nh©n d©n ®èi víi chÝnh s¸ch ®ã? HS: C¨m ghÐt  m©u thuÉn d©n téc trë nªn s©u - Nh©n d©n næi dËy khëi nghÜa. s¾c  ®Êu tranh. Ho¹t ®éng2: 5. Trung Quèc thêi Minh - Thanh: (10’) *. Môc tiªu: C¸c em hiÓu s¬ lîc t×nh h×nh Trung Quèc thêi Minh - Thanh * Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, Trùc quan, ph©n tÝch, biªn niªn. Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc GV: Tr×nh bµy nh÷ng diÔn biÕn chÝnh trÞ cña * Thay ®æi vÒ chÝnh trÞ: Trung Quèc tõ sau thêi Nguyªn ®Õn cuèi thêi - N¨m 1368, nhµ Minh thµnh lËp Thanh? - Lý Tù Thµnh lËt ®æ nhµ Minh HS: N¨m 1368, nhµ Nguyªn bÞ lËt ®æ, nhµ Minh - 1644, nhµ Thanh ®îc thµnh lËp thèng trÞ. Sau ®ã LÝ Tù Thµnh lËt ®æ nhµ Minh. Qu©n M·n Thanh tõ ph¬ng B¾c trµn xuèng lËp nªn nhµ Thanh. GV: X· héi Trung Quèc cuèi thêi Minh vµ nhµ Thanh cã g× thay ®æi? * BiÕn ®æi x· héi cuèi thêi Minh HS: XHPK l©m vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i Thanh: + Vua quan ¨n ch¬i sa ®o¹ - Vua quan sa ®o¹ + N«ng d©n, thî thñ c«ng ph¶i nép t« thuÕ - N«ng d©n ®ãi khæ nÆng, ph¶i ®i lao dÞch ®i phu GV: MÇm mèng kinh tÕ TBCN biÓu hiÖn ë * BiÕn ®æi vÒ kinh tÕ: nh÷ng ®iÓm nµo? HS: - XuÊt hiÖn nhiÒu xëng dÖt lín, lµm ®å sø... - MÇm mèng kinh tÕ TBCN xuÊt hiÖn cã sù chuyªn m«n ho¸ cao, thuª nhiÒu nh©n c«ng - Bu«n b¸n víi níc ngoµi ®îc më réng - Bu«n b¸n víi níc ngoµi ®îc më réng ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------GV Gi¶i thÝch thªm dùa vµo SGV Ho¹t ®éng 3: 6. V¨n ho¸, khoa häc - kÜ thuËt Trung Quèc thêi phong kiÕn (15’) *. Môc tiªu: Häc sinh n¾m ®îc nh÷ng nÐt næi bËt vÒ thµnh tùu v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn, thÊy ®îc vai trß cña nh÷ng thµnh tùu ®ã ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña v¨n ho¸ nh©n lo¹i. * Ph¬ng ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, Trùc quan, th¶o luËn nhãm, ph©n tÝch, biªn niªn. Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung kiÕn thøc GV: Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu næi bËt vÒ a. V¨n ho¸: v¨n ho¸ Trung Quèc thêi phong kiÕn? - T tëng: Nho gi¸o HS: §¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu rùc rì trªn nhiÒu lÜnh vùc: V¨n häc, sö häc, NghÖ thuËt ®iªu - V¨n häc, sö häc rÊt ph¸t triÓn kh¾c, héi ho¹. - NghÖ thuËt héi ho¹, ®iªu kh¾c kiÕn GV: KÓ tªn mét sè t¸c phÈm V¨n häc næi tiÕng tróc ®¹t ë tr×nh ®é cao mµ em biÕt? HS: "T©y du ký", "Tam quèc diÔn nghÜa", "§«ng chu liÖt quèc" GV: Qua H10, em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt ®å gèm? HS: §¹t tr×nh ®é cao, trang trÝ tinh x¶o, nÐt vÏ ®iªu luyÖn... GV: Em h·y kÓ tªn mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc lín? Em cã nhËn xÐt g× vÒ Cè Cung (H 9 SGK)? HS th¶o luËn nhãm (6 nhãm)  Cè cung, V¹n lÝ trêng thµnh, khu l¨ng tÈm cña c¸c vÞ vua - §å sé, réng lín, kiªn cè, ®Ñp m¾t, hµi hoµ... GV: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ khoa häc b. Khoa häc kÜ thuËt: kÜ thuËt ë Trung Quèc? - Tø ®¹i ph¸t minh HS: - Cã nhiÒu ph¸t minh - §Æt nÒn mãng cho nghÒ ®ãng tµu, khai má, - KÜ thuËt ®ãng tµu, luyÖn s¾t, khai má... Ýt nhiÒu ®ãng ghãp cho nh©n luyÖn kim... lo¹i. V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1. Tæng KÕt: (3’)gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Tr×nh bµy nh÷ng thay ®æi cña x· héi Trung Quèc cuèi thêi Minh - Thanh? - V¨n ho¸, khoa häc - kÜ thuËt Trung Quèc thêi phong kiÕn cã nh÷ng thµnh tùu g×? 2. Híng dÉn: (1’) - VÒ nhµ häc bµi theo néi dung c©u hái SGK. - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i ë SBT - T×m hiÓu tríc néi dung cña bµi 5 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? C¸c v¬ng quèc ®· ®îc h×nh thµnh tõ bao giê vµ ë nh÷ng khu vùc nµo trªn ®Êt níc Ên §é. ? Nªu nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ cña ngêi Håi gi¸o vµ ngêi M«ng cæ ë Ên §é. Ninh B×nh, ngµy 31 th¸ng 08 n¨m 2013 Gi¸m hiÖu ký duyÖt ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 28 - 08 - 2013 Ngµy thùc hiÖn: 09 - 09 - 2013 TiÕt 6 - Bµi 5 Ên ®é thêi phong kiÕn I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc - C¸c giai ®o¹n lín cña lÞch sö Ên ®é thêi phong kiÕn. - Nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ cña nh÷ng v¬ng triÒu vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn thÞnh ®¹t cña Ên ®é thêi phong kiÕn. - Mét sè thµnh tùu cña v¨n ho¸ Ên ®é thêi trung ®¹i. 2. KÜ n¨ng - Båi dìng kÜ n¨ng quan s¸t b¶n ®å. - Tæng hîp nh÷ng kiÕn thøc trong bµi ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu bµi häc. 3. T tëng - LÞch sö Ên ®é thêi phong kiÕn g¾n sù hng thÞnh, li hîp d©n téc víi ®Êu tranh t«n gi¸o. - NhËn thøc ®îc Ên ®é lµ mét trong nh÷ng trung t©m cña v¨n minh nh©n lo¹i, cã ¶nh hëng s©u réng ®Õn sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ v¨n ho¸ cña nhiÒu d©n téc §«ng Nam ¸. II. Néi dung 1. Ên ®é thêi phong kiÕn * V¬ng triÒu Gupta:( TK IV - VI) * V¬ng quèc Håi gi¸o §ªli ( XII- XVI) * V¬ng triÒu M«g«n (TK XVI - gi÷a TK XIX). 2. V¨n ho¸ Ên ®é - Ch÷ viÕt: ch÷ Ph¹n. - V¨n häc: Sö thi ®å sé, kÞch, th¬ ca... - Kinh Vª®a. - KiÕn tróc: KiÕn tróc Hin®u vµ kiÕn tróc PhËt gi¸o. II. ThiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc 1. B¶n ®å Ên ®é thêi cæ ®¹i vµ phong kiÕn. 2. T liÖu vÒ c¸c triÒu ®¹i ë Ên ®é. 3. Mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ cña Ên ®é. III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp 1. Tæ chøc líp: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò (5’) Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc- kÜ thuËt cña Trung Quèc thêi phong kiÕn. NhËn xÐt, cho ®iÓm:……………………………………………………………………….. 3. Gi¶ng bµi míi (35’) Ên ®é- mét trong nh÷ng trung t©m v¨n minh lín nhÊt cña nh©n lo¹i còng ®îc h×nh thµnh tõ rÊt sím. Víi mét bÒ dµy lÞch sö vµ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ vÜ ®¹i, Ên ®é cã nh÷ng ®ãng gãp lín lao trong lÞch sö nh©n lo¹i. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1 (18’ ) *. Môc tiªu: Häc sinh n¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ c¸c v¬ng triÒu Ên §é thêi phong kiÕn *Ph¬ng Ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch. Néi dung 1) Ên ®é thêi phong kiÕn ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Yªu cÇu: HS ®äc phÇn 2 SGK * V¬ng triÒu Gupta:( TK IV VI) ? V¬ng triÒu Gupta ra ®êi vµo thêi gian nµo? Sù ph¸t triÓn cña v¬ng triÒu Gupta thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt nµo? - LuyÖn kim rÊt ph¸t triÓn . H: C¶ kinh tÕ - x· héi vµ v¨n ho¸ ®Òu rÊt ph¸t triÓn: - NghÒ thñ c«ng: dÖt , chÕ t¹o chÕ t¹o ®îc s¾t kh«ng rØ, ®óc tîng ®ång, dÖt v¶i víi kÜ kim hoµn, kh¾c trªn ngµ voi... thuËt cao, lµm ®å kim hoµn... Sù sôp ®æ cña v¬ng triÒu Gupta diÔn ra nh thÕ nµo? H- §Çu thÕ kØ XII, ngêi Thæ NhÜ K× tiªu diÖt miÒn B¾c Ên v¬ng triÒu Gupta sôp ®æ. Hái: Ngêi Håi gi¸o ®· thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch g×? * V¬ng quèc Håi gi¸o §ªli (XIIH- ChiÕm ruéng ®Êt, cÊm ®¹o Hin®u  m©u thuÉn XVI) d©n téc. - ChiÕm ruéng ®Êt. V¬ng triÒu §ªli tån t¹i trong bao l©u? - Tõ XII ®Õn XVI, bÞ ngêi M«ng Cæ tÊn c«ng lËt ®æ. - CÊm ®o¸n ®¹o Hin®u. Vua Ac¬ba ®· ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch g× ®Ó cai * V¬ng triÒu M«g«n (TK XVI trÞ Ên ®é? - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó xo¸ bá sù k× thÞ t«n gi¸o, gi÷a TK XIX). thñ tiªu ®Æc quyÒn Håi gi¸o, kh«i phôc kinh tÕ vµ ph¸t - Xo¸ bá k× thÞ t«n gi¸o. - Kh«i phôc kinh tÕ. triÓn v¨n ho¸. - Ph¸t triÓn v¨n ho¸. (GV giíi thiÖu thªm vÒ Ac¬ba cho HS) Ho¹t ®éng 2 (17’ ) *.Môc tiªu: C¸c em t×m hiÓu vµ n¾m ®îc nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ rùc rì cña ®Êt níc Ên §é. ThÊy ®îc nh÷ng 2) V¨n ho¸ Ên ®é ®ãng gãp to lín cña v¨n ho¸ Ên ®é trong sù ph¸t triÓn chung cña v¨n ho¸ nh©n lo¹i. *Ph¬ng Ph¸p: Ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch. Yªu cÇu : HS ®äc phÇn 3 SGK Ch÷ viÕt ®Çu tiªn ®îc ngêi Ên §é s¸ng t¹o lµ lo¹i ch÷ g×? Dïng ®Ó lµm g×? H- Ch÷ Ph¹n  ®Ó s¸ng t¸c v¨n häc, th¬ ca, sö thi, c¸c - Ch÷ viÕt: ch÷ Ph¹n. bé kinh vµ lµ nguån gèc cña ch÷ Hin®u. - V¨n häc: Sö thi ®å sé, kÞch, Gi¶ng: Kinh Vª®a lµ bé kinh cÇu nguyÖn cæ nhÊt, th¬ ca... "Vª®a" cã nghÜa lµ "hiÓu biÕt", gåm 4 tËp. - Kinh Vª®a, kinh PhËt KÓ tªn c¸c t¸c phÈm v¨n häc næi tiÕng cña ¢n §é? H- 2 bé sö thi: Mahabharata vµ Ramayana. - KÞch cña Kali®asa. Gi¶ng: Vë "S¬kunt¬la" nãi vÒ t×nh yªu cña nµng S¬kunt¬la vµ vua §us¬ta, pháng theo mét c©u chuyÖn d©n gian Ên §é. KiÕn tróc Ên ®é cã g× ®Æc s¾c? - KiÕn tróc Hin®u: th¸p nhän nhiÒu tÇng, trang trÝ b»ng phï ®iªu. - KiÕn tróc PhËt gi¸o: chïa x©y hoÆc khoÐt s©u vµo v¸ch nói, th¸p cã m¸i trßn nh b¸t óp... - KiÕn tróc: KiÕn tróc Hin®u vµ (GV giíi thiÖu tranh ¶nh vÒ kiÕn tróc Ên ®é nh l¨ng kiÕn tróc PhËt gi¸o. Tadj Mahall, chïa hang Ajanta...) V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1. Tæng kÕt (3’) LËp niªn biÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lich sö lín cña Ên ®é. Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu lín vÒ v¨n ho¸ mµ ngêi Ên ®é ®· ®¹t ®îc. ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------4. Híng dÉn häc tËp (1’) - VÒ nhµ häc bµi theo néi dung c©u hái sgk. - Lµm c¸c bµi tËp ë s¸ch bµi tËp. - So¹n tríc bµi 6 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? §NA gåm nh÷ng níc nµo, cã nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn ra sao? ? C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö lín cña khu vùc §NA. Ninh B×nh, ngµy 31 th¸ng 08 n¨m 2013 Gi¸m hiÖu ký duyÖt ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Ngµy lËp kÕ ho¹ch: 02 - 09 - 2013 Ngµy thùc hiÖn: 13 - 09 - 2013 Bài 6, tiết 7: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á I-Môc ti£u bµi häc: giúp h/s: 1. KiÕn thøc: -Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm những nước nào, tên gọi và vị trí địa lí của những nước này có những điểm gì tương đồng với nhau để tạo nên một khu vực riêng biệt - Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 2. KÜ n¨ng: -Sử dụng bản đồ hành chính Đông Nam Á để xác định vị trí của các vương quốc cổ và phong kiến. -Biết sử dụng phương pháp lập biểu đồ các giai đoạn phát triển lịch sử 3. Th¸i ®é: -Nhận thức được quá trình phát triển của lịch sử, tính chất tương đồng và sự phát triển gắn bó lâu đời của các dân tộc ở Đông Nam Á. II. Néi dung 1. Sù h×nh thµnh c¸c v¬ng quèc cæ §«ng Nam ¸. * §iÒu kiÖn tù nhiªn: ChÞu ¶nh hëng cña giã mïa cô thÓ lµ mïa kh« vµ mïa ma - ThuËn lîi: N«ng nghiÖp ph¸t triÓn. - Khã kh¨n: Cã nhiÒu thiªn tai. * Sù h×nh thµnh c¸c quèc gia cæ: - §Çu c«ng nguyªn. - 10 thÕ kû sau c«ng nguyªn: C¸c v¬ng quèc ®îc thµnh lËp. 2. Sù h×nh thµnh cµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia phong kiÕn §«ng Nam ¸ - Tõ thÕ kØ X- XVIII, thêi k× thÞnh vîng. - In®«nªsia: v¬ng triÒu M«gi«pahit(1213-1527). Campuchia:Thêi k× ¡ng co(IX- XV). Mianma:V¬ng quèc Pagan(XI) - Th¸i Lan:V¬ng quèc Sukh«thay(XIII). Lµo:V¬ng quèc L¹n X¹ng(XV- XVII) - §¹i ViÖt ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh KÕ ho¹ch bµi häc: LÞch Sö 7 Năm học 2013 - 2014 ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------- Champa... IIi- CHUÈN BÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1.GV: -Bản đồ hành chính Đông Nam Á -Một số tranh ảnh về các kiến trúc nổi tiếng ở Đông Nam Á 2.HS: Học, đọc trước bài. IV- tæ chøc c¸c ho¹t ®éng D¹y - Häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’) 2. KiÓm tra bµi cò: (5’) -Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta biểu hiện ntn? -Nêu những thành tựu văn hoá của Ấn Độ. NhËn xÐt, cho ®iÓm:7A.........................7B.........................7C.......................7D........................ 3. TiÕn tr×nh bµi häc: * Giíi thiÖu bµi míi: Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm những nước nào? Gọi h/s thử x¸c ®Þnh * D¹y vµ häc bµi míi: Hoạt động 1 (17’) 1.Sự hình thành các vương quốc *. Mục tiêu: Các em có hiểu biết về sự thành lập cổ ở Đông Nam Á: các vương quốc cổ Đông Nam Á *. Phương pháp: Phát vấn, giới thiệu, trực quan. -HS đọc sgk -Kể tên các nước hiện nay ở Đông Nam Á ->11 nước: Việt Nam, Lào, Can-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nêxi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây, Đông Ti-mo. Đông Ti-mo: tách ra từ một bang của In-đo-nêxi-a, thành lập tháng 5/2002 -Lên chỉ lại vị trí từng quốc gia Điều kiện địa lí những nước này có điểm gì? -Các nước Đông Nam Á đều chịu ->a/h gió mùa: tạo hai mùa: khô-lạnh, mưa- ảnh hưởng của gió mùa-> thích hợp nóng phát triển lúa nước và trồng trọt -Điều kiện tự nhiên có thuận lợi và khó khăn gì cho pt Đông Nam Á +Thuận lợi: gió mùa + mưa... +Khó khăn: dễ sâu bệnh, lũ lụt... -Kể tên các loại cây ăn quả - củ em biết - Nêu thời gian, tên gọi, vị trí của một số quốc gia -Các quốc gia cổ ở Đông Nam Á cổ Đông Nam Á như: Chăm-pa, Phù Nam... Hoạt động 2 (18’) 2.Sự hình thành và phát triển của *. Mục tiêu: Các em có hiểu biết về sự hình thành các quốc gia phong kiến Đông và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á Nam Á. *. Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, trực quan. -Quan sát lược đồ Đông Nam Á thế kỉ XIII-XV -Thời gian hình thành và phát triển của các quốc gia ---------=====///////=====-----+++++*********+++++-----=====\\\\\\\=====--------Gi¸o viªn: Vò V¨n NguyÖn Trêng: THCS Lý Tù Träng – TP Ninh B×nh
- Xem thêm -