Tài liệu Giáo án lịch sử 6 năm học 2014 - 2015

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuaàn 1: Ngaøy soaïn :10/8/08 Tieát 1: Ngaøy daïy :18/8/08 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Baøi 1: SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÂN LÒCH SÖÛ I. Muïc tieâu baøi hoïc 1. Kieán thöùc - Hoïc sinh caàn hieåu roõ hoïc lòch söû laø hoïc nhöõng söï kieän cuï theå saùt thöïc coù caên cöù khoa hoïc. - Hoïc lòch söû laø ñeâ hieåu roõ quaù khöù, ruùt kinh nghieäm cuûa quaù khöù ñeå soáng vôùi hieän taïi vaø höôùng tôùi töông lai toát ñeïp hôn. - Ñeå hieåu roõ nhöõng söï kieän lòch söû hoïc sinh caàn coù phöông phaùp hoïc taäp khoa hoïc thích hôïp. 2. Tö Töôûng: - Treân cô sôû nhöõng kieán thöùc, khoa hoïc, boài döôõng quan nieäm ñuùng ñaén veà boä moân lòch söû vaø phöông phaùp hoïc taäp, khaùc phuïc quan nieäm sai laàm, leäch laïc tröôùc ñaây laø hoïc lòch söû chæ caàn hoïc thuoäc loøng. - Baèng noäi dung cuï theå gaây höùng thuù cho caùc em trong hoïc taäp ñeå hoïc sinh yeâu thích moân lòch söû. 3. Kyõ Naêng: - Guùp hoïc sinh coù khaû naêng trình baøy vaø lyù giaûi caùc söï kieän lòch söû moät caùch roõ raøng, chuaån xaùc vaø xaùc ñònh phöông höôùng hoïc taäp toát coù theå traû lôøi caâu hoûi ôû cuoái baøi. II. Chuaån bò Giaùo vieân chuaån bò: 1. Taøi lieäu tham khaûo : saùch giaûng vieân söû 6 2. Phöông phaùp: vaán ñaùp, thaûo luaän 3. Thieát bò daïy hoïc Hoïc sinh chuaån bò: saùch giaùo khoa söû 6 III. Tieán trình leân lôùp. 1. Oån ñònh leân lôùp: ........................................................................................... 2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh 1 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Baøi môùi: Giaùo vieân giaûng baøi môùi: ÔÛ tieåu hoïc caùc em ñaõ ñöôïc hoïc caùc tieát lòch söû ôû moân töï nhieân vaø xaõ hoäi thöôøng nghe vaø söû duïng “lòch söû”. Vaäy lòch söû laø gì? Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi 1. Sô löôïc veà moân lòch söû. Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung GV : Quaù trình phaùt trieån cuûa con ngöôøi, loaøi ngöôøi dieãn ra nhö theá naøo? HS: Con ngöôøi ñeàu phaûi traûi qua moät quaù trình sinh ra, lôùn leân, gaøi yeáu. GV keát luaän: taát caû moïi vaät sinh ra treân theá giôùi naøy ñeàu coù quaù trình nhö vaäy: ñoù laø quaù trình phaùt trieån khaùch quan ngoaøi yù muoán cuûa con ngöôøi theo trình töï thôøi gian cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi, ñoù chính laø lòch söû. GV: Vaäy lòch söû laø gì? 1. Lòch söû laø nhöõng gì dieãn ra trong quaù khöù - Lòch söû laø moân khoa hoïc tìm hieåu vaø döïng laïi toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi trong quaù khöù 2. HS: Lòch söû laø gì? Hoïc lòch söû ñeå laøm gì? Hoïc lòch söû ñeå bieát ñöôïc coäi nguoàn daân toäc, bieát ñöôïc quaù trình döïng nöôùcvaø giöõ nöôùc cuûa cha oâng Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem hình 1 SGK vaø yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt. HS: - Bieát quaù trình ñaáu tranh vôùi thieân nhieân vaø ñaáu tranh vôùi giaëc ngoaïi xaâm ñeå giöõ gìn ñoäc laäp daân toäc. GV: Caùc em ñaõ nghe noùi veà lòch söû, ñaõ hoïc lòch söû, vaäy taïi sao hoïc lòch söû laø moät nhu caàu khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa con ngöôøi. HS: Con ngöôøi noùi chung, ngöôøi Vieät Nam vaø daân toäc Vieät Nam noùi rieâng raát muoán bieát veà toå tieân vaø ñaát nöôùc cuûa mình, qua ñoù ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm trong cuoäc soáng trong lao ñoäng, trong ñaáu tranh ñeå soáng vôùi hieän taïi vaø höôùng tôùi töông lai. - Bieát lòch söû phaùt trieån cuûa nhaân loaøi ñeå ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm cho hieän taïi vaø töông lai Döïa vaøo ñaâu ñeå bieát vaø duøng laïi lòch söû. - Caên cöù vaøo tö lieäu truyeàn mieäng (Truyeàn thuyeát) Giuùp ta tieáp thu nhöõng tinh hoa cuûa neàn vaên minh theá giôùi - Hieän vaät ngöôøi xöa ñeå laïi ( troáng ñoàng, bia ñaù). GV: Caên cöù vaøo ñaâu maø ngöôøi ta bieát ñöôïc lòch söû? HS - Taøi lieäu chöõ vieát vaên bia, tö lieäu thaønh vaên ( Ñaïi Vieät söû kyù toaøn thö) 4.Cuûng coá, daën doø 2 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Cuûng coá + Trình baøy moät caùch ngaén goïn: Lòch söû laø gì? + Lòch söû giuùp em hieåu bieát nhöõng gì? + Taïi sao chuùng ta caàn phaûi hoïc lòch söû? - Daën doø: Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi môùi. 5.Ruùt kinh nghieäm:..................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tuaàn 2: Ngaøy soaïn:17/8/08 Tieát 2: Ngaøy daïy:25/8/08 Baøi 2: CAÙCH TÍNH THÔØI GIAN TRONG LÒCH SÖÛ I. Muïc tieâu baøi hoïc 1. Kieán thöùc Thoâng qua noäi dung baøi giaûng giaùo vieân caàn laøm roõ - Taàm quan troïng cuûa vieäc tính thôøi gian trong lòch söû - Hoïc sinh caàn phaân bieát ñöôïc caùc khaùi nieäm Döông lòch, aâm lòch vaø coâng lòch - Bieát caùch ñoïc, ghi vaø tính naêm thaùng theo coâng lòch chính xaùc 2. Töông öùng. - Giuùp cho hoïc sinh bieát quí thôøi gian, bieát tieát kieäm thôøi gian. - Boài döôõng cho hoïc sinh yù thöùc veà tính chính xaùc vaø taùc phong khoa hoïc trong moïi vieäc 3. Kyõ naêng - Boài döôõng cho hoïc sinh caùch ghi, tính naêm, tính khoaûng caùch giöõa caùc theá heä chính xaùc II. Chuaån bò GV Chuaån bò: 1. Taøi lieäu tham khaûo: Saùch giaùo vieân söû 6 2. Phöông phaùp: vaán ñaùp, thaûo luaän 3. Thieát bò daïy hoïc Hoïc sinh chuaån bò: SGK Söû 6 3 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Tieán trình leân lôùp. 1. Oån ñònh toå chöùc: ........................................................................................ 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Trình baøy moät caùch ngaén goïn: Lòch söû laø gì? - Lòch söû giuùp em hieåu bieát nhöõng gì? - Taïi sao chuùng ta caàn phaûi hoïc lòch söû? - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi caùch tính thôøi gian trong lòch söû Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung GV: Baøi tröôùc chuùng ta ñaõ khaúng ñònh lòch söû laø nhöõng söï thaät, hình thaønh saûy ra trong quaù khöù, muoán hieåu roõ nhöõng söï kieän trong quaù khöù caàn phaûi xaùc ñònh thôøi gian chuaån xaùc. Töø thôøi nguyeân thuyû, con ngöôøi ñaõ tìm caùch ghi laïi söï vieäc theo trình töï thôøi gian. 1. Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi gian? GV cho HS xem hình 2 SGK ñaët caâu hoûi: coù phaûi caùc bia tieán só ôû vaên mieáu quoác töû giaùm khoâng. HS: Khoâng GV sô keát: khoâng phaûi caùc bia tieán só ñöôïc laäp cuøng moät naêm, coù ngöôøi ñoå tröôùc coù ngöôøi ñoå sau cho neân coù ngöôøi ñöôïc döïng bia tröôùc coù ngöôøi döïng bia sau khaù laâu. Nhö - Caùch tính thôøi gian laø nguyeân taéc vaäy ngöôøi xöa ñaõ coù caùch tính thôøi gian, vieäc tính thôøi gian raát quan troïng noù giuùp chuùng ta cô baûn cuûa moân lòch söû. hieåu nhieàu ñieàu. Thôøi coå ñaïi ngöôøi noâng daân luoân phuï GV: Döïa vaøo ñaâu baèng caùch naøo con ngöôøi thuoäc vaøo thieân nhieân cho neân trong saùng taïo ra thôøi gian. canh taùc hoï luoân phaûi theo doõi vaø phaùt hieän ra quy luaät cuûa thieân nhieân. HS: GV: Caùc em bieát treân theá giôùi hieän nay coù nhöõng caùch tính lòch chính naøo? 2. Ngöôøi xöa ñaõ tính thôøi gian nhö theá naøo? HS: Aâm lòch vaø Döông lòch GV: em cho bieát caùch tính cuûa aâm lòch vaø döông lòch. 4 - Aâm lòch: Caên cöù vaøo di chuyeån cuûa maët traêng xung quanh traùi ñaát ( 1 voøng, 1naêm töø 360 – 365 ngaøy, Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HS: moäthaùng töø 29-30 ngaøy). GV cho hoïc dinh xem quyeån lòch vaø caùc em khaúng ñònh ñoù laø lòch chung cuûa theá giôùi ñöôïc goïi laø coâng lòch. GV: Vì sao phaûi coù coâng lòch? HS: do söï giao löu giöõa caùc quoác gia daân toäc ngaøy caøng taêng, caàn coù caùch tính thôøi gian thoáng nhaát - Döông lòch caên cöù vaøo söï di chuyeån traùi ñaát xung quanh maët trôøi (1 voøng laø 1 naêm 365 + ¼ ngaøy neân hoï xaùc ñònh moät thaùng coù 30 hoaëc 31 ngaøy rieâng thaùng 2 coù 28 ngaøy. 3.Theá giôùi coù moät thöù lòch chung hay khoâng? - Xaõ hoäi loaøi ngöôøi caøng phaùt trieån söï giao löu giöõa caùc quoác gia daân toäc ngaøy caøng taêng do vaäy caøn coù lòch chung ñeå tính thôøi gian. - Coâng lòch laáy töông truyeàn chuùa Giesu ra ñôøi laøm naêm ñaàu tieân cuûa coâng nguyeân GV: Coâng lòch ñöôïc tính nhö theá naøo? - Nhöõng naêm tröôùc ñoù goïi laø tröôùc coâng nguyeân. 4. Cuûng coá, daën doø - Cuûng coá + Tính khoaûng caùch thôøi gian theo theá kyû vaø theo naêm cuûa caùc söï kieän ghi treân baûng ôû trang 6 SGK môùi naêm nay + Theo em, vì sao treân tôø lòch cuûa chuùng ta coù ghi theâm ngaøy, thaùng naêm aâm lòch? - Daën doø: Hoïc sih veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi tröôùc trong saùch giaùo khoa. 5. Ruùt kinh nghieäm: .................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 5 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUAÀN 3 Ngaøy soaïn:1/9/08 Tieát 3 Ngaøy daïy:8/9/08 Phaàn Moät: LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI Baøi 3: XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛ I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc Hoïc sinh caàn naém ñöôïc - Nguoàn goác loaøi ngöôøi vaø caùc moác lôùn cuûa quaù trình chuyeån bieán ngöôøi toái coå thaønh ngöôøi tinh khoân. - Ñôøi soáng vaát chaát vaø toå chöùc xaõ hoäi cuûa ngöôøi nguyeân thuyû - Vì sao xaõ hoäi nguyeân thuyû tan raõ? 2. Tö töôûng - Qua baøi hoïc, hoïc sinh hieåu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa lao ñoäng trong chuyeån bieán töø vöôïn thaønh ngöôøi, nhôø quaù trình lao ñoäng con ngöôøi caøng hoaøn thieän hôn, xaõ hoäi loaøi ngöôøi ngaøy caøng phaùt trieån. 3. Kyõ naêng. - Böôùc reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng quan saùt tranh aûnh vaø ruùt ra nhöõng thieát. II. Chuaån bò GV chuaån bò: 1. Taøi lieäu tham khaûo: saùch giaùo vieân Söû 6 2. Phöông phaùp: vaán ñaùp thaûo luaän 3. Thieát bò daïy hoïc HS chuaån bò: Sgk Söû 6 III. Tieán trình leân lôùp. 1. Oån ñònh toå chöùc:......................................................................................... 2. kieåm tra baøi cuõ - Tính khoaûng caùch thôøi gian (theo theá kyû, theo naêm) cuûa caùc söï kieän ghi treân baûng trang 6 sgk so vôùi naêm nay - The em, vì sao treän tôø lòch cuûa chng1 ta coù ghi theâm ngaøy thaùng naêm aâm lòch. 3. Baøi môùi: GV giaûng baøi môùi: Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi xaõ hoäi Nguyeân Thuyû 6 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung 1. Con ngöôøi xuaát hieän nhö theá naøo? Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem hình 3,4 sgk sau ñoù yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra nhaän xeùt. HS: caùch ñaây haøng chuïc trieäu naêm treân traùi ñaát coù loaøi vöôïn coå sinh soáng; Caùch ñaây 6 trieäu naêm, moät loaøi vöôïn coå ñaõ coù theå ñi baèng hai chaân vaø duøng hai tay ñeå caàm naém hoa quaû vaø ñoäng vaät nhoû. - Caùch ñaây khoaûng 3 -4 trieäu naêm vöôïn coå bieán thaønh ngöôøi toái coå ( di coát tìm thaáy ôû Chaâu Phi, Giava (Inñoâneâxia) gaàn Baéc Kinh - Trung quoác) - Hoï ñi baèng hai chaân - Ñoâi tay töï do ñeå söû duïng coâng cuï kieám thöùc aên - Ngöôøi toái coå soáng thaønh töøng baøy - Soáng baèng haùi löôïn saên baét, trong GV höôùng daãn hoïc sinh xem hình 5 sgk yeâu hang ñoäng tuùp leàu caàu hoïc sinh ruùt ra moät soá nhaän xeùt veà hình - Coâng cuï lao ñoäng thoâ sô daùng cuûa ngöôøi toái coå - Bieát duøng löûa ñeå nöôùng thöùc aên HS: GV höôùng daãn hoïc sinh xem hình 5 sgk vaø töôïng ñaàu ngöôøi tinh khoân HS: - Cuoäc soáng baáp beânh hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo thieân nhieân. 2. Ngöôøi tinh khoân soáng nhö theá naøo? - Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän laø böôùc nhaûy voït thöù hai cuûa con ngöôøi - Lôùp loâng moûng maát ñi - Xuaát hieän nhöõng maãu da khaùc nhau: traéng, vaøng, ñoû… GV: Neâu söï khaùc nhau veà ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi toái coå vaø ngöôøi tinh khoân. - Hình thaønh 3 chuûng toäc lôùn cuûa loaøi ngöôøi HS: - Ngöôøi toái coå + Ñöùng thaúng + Ñoâi tay töï do + Traùn thaáp, hôi haát ra ñaèng sau + U loâng maøy noåi cao + Haøm banh ra, nho veà phía tröôùc 7 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Hoäp soï lôùn hôn ngöôøi - Ngöôøi tinh khoân + Ñöùng thaúng + Ñoâi tay kheùo leùo hôn + Xöông coát nhoû hôn + Hoäp soï vaø theå tích naûo phaùt trieån hôn + Traùn cao maët thaúng + Coù theá goïn vaø tinh khoân hôn + Treân ngöôøi khoâng coù lôùp loâng moûng GV: Ngöôøi tinh khoân soáng nhö theá naøo? HS: Hoï soáng theo thò toäc - Hoï soáng theo thò toäc - Laøm chung, aên chung - Bieát troàng luùa, sau - Bieát chaên nuoâi gia suùc, laøm goám deät vaûi, laøm laøm ñoà trang söùc GV: Vì sao xaõ hoäi Nguyeân Thuyû tan raõ HS: Vì do xuaát hieän coâng cuï saûn xuaát baèng kim loaïi - Cuoäc soáng oån ñònh hôn. 3. raõ? Vì sao xaõ hoäi Nguyeân Thuyû tan Do xuaát hieän coâng cuï saûn xuaát baèng kim loaïi daãn ñeán naêng xuaát lao ñoäng taêng  cuûa caûi dö thöøa vaø töø ñoù laøm cho xaõ hoäi Nguyeân Thuyû tan raõ nhöôøng choå cho xaõ hoäi coù giai caáp. 4. Cuûng coá, daën doø. - Cuûng coá + Baày ngöôøi Nguyeân Thuyû soáng nhö theá naøo? + ÑS cuûa ngöôøi tinh khoân coù nhöõng ñieåm naøo tieán boä hôn so vôùi ngöôøi toá coå + Coâng cuï baèng kim loaïi ñaõ coù taùc duïng nhö theá naøo? - Daën doø Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi môùi sgk 5. Ruùt kinh nghieäm:................................................................................................... 8 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TUAÀN 4: Ngaøy soaïn:7/9/08 Tieát 4: Ngaøy daïy:20/9/08 Baøi 4: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG ÑOÂNG I. Muïc tieâu baøi hoïc 1. Kieán thöùc - Sau khi xaõ hoäi Nguyeân Thuyû tan raõ, xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc ra ñôøi - Nhöõng nhaø nöôùc ñaàu tieân ra ñôøi ôû phöông Ñoâng laø Ai Caäp, Löôõng Haø, Trung Quoác( töø cuoái thieân nieân kyû IV ñeán ñaàu thieân nieân kyû III tröôùc Coâng Nguyeân) - Neàn taûng kinh teá: Noâng nghieäp - Theå cheá nhaø nöôùc: Quaân chuû chuyeân cheá. 2. Tö töôûng Hoïc sinh caàn hieåu ñöôïc: xaõ hoäi coå ñaïi phaùt trieån cao hôn xaõ hoäi Nguyeân Thuyû, xaõ hoäi naøy baét ñaàu coù söï baát bình ñaúng, phaân chia giai caáp phaân bieät giaàu ngheøo, ñoù laø nhaø nöôùc quaân chuû chuyeân cheá. 3. Kyõ naêng Quan saùt tranh aûnh vaø hieän vaät, ruùt ra nhöõng nhaän xeùt caàn thieát II. Chuaån bò GV chuaån bò: 1. Taøi lieäu tham khaûo: Sgv Söû 6 2. Phöông phaùp: vaán ñaùp, thaûo luaän 3. Thieát bò daïy hoïc HS: chuaån bò sgk Söû 6 III. Tieán trình leân lôùp 1. Oån ñònh toå chöùc:......................................................................................... 2. Kieåm tra baøi cuû - Ñôøi soáng cuûa ngöôøi tinh khoân coù nhöõng ñieåm naøo tieán boä hôn ngöôøi toái coå? - Taùc duïng cuûa coâng cuï kim loaïi ñoái vôùi con ngöôøi. 3. Baøi môùi: giaùo vieân giaûng baøi môùi: Hoâm nay chuùng ta ñi tìm hieåu caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. 9 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung GV ñöùng leân ñoïc giôùi thieäu cho hoïc sinh GV: caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñöôïc hình thaønh töø ñaâu? 1. Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giôø - Caùc quoác gia naøy ñaàu ñöôïc hình thaønh ôû löu vöïc nhöõng con soâng lôùn nhö: S. Nin ( Ai Caäp), S. Tröôøng Giang, Hoaøng Haø ( Trung Quoác), S. Aán, S. Haèng (Aán Ñoä). HS: - Ñoù laø nhöõng vuøng ñaát maøu môû phì nhieâu ñuû nöôùc töôùi quanh naêm ñeå troàng luùa nöôùc. - Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ra ñôøi töø cuoái thieân nieân kyû IV, ñaàu thieân nieân lyû III tröôùc Coâng Nguyeân - Ñoù laø nhöõng quoác gia xuaát hieän sôùm nhaát trong lòch söû loaøi ngöôøi. GV: Kinh teá chính cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng laø gì? Ai laø ngöôøi chuû yeáu taïo ra cuûa caûi vaät chaát vaät chaát nuoâi soáng xaõ hoäi HS: Kinh teá noâng nghieäp laø chính; Noâng daân laø ngöôøi nuoâi soáng xaõ hoäi 2. Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo? Xaõ hoäi phöông Ñoâng goàm hai taàng lôùp: - Thoáng trò: Quyù toäc (Vua quan, chuùa ñaát) - Bò trò goàm coù noâng daân vaø noâ leä. GV: Noâng daân canh taùc theá naøo? HS: Hoï nhaän ruoäng… GV: Ngoaøi quyù toäc vaø noâng daân, xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng coøn taàng lôùp naøo haàu haï 3. Nhaø nöôùc chuyeân cheá coå ñaïi phuïc dòch vua quan, quyù toäc,… phöông Ñoâng HS: Noâ leä cuoäc soáng cuûa hoï raát cöïc khoå 10 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sô ñoà nhaø nöôùc coå ñaïi phöông Ñoân Vua Quyù toäc (quan laïi) Noâng daân Noâ leä 4.Cuûng coá, daën doø - Cuûng coá: + Keå teân caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng? + Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng coù maáy taàng lôùp? Keå teân caùc taàng lôùp ñoù? + Vua cuûa caùc quoác gia coå ñaïi Phöông Ñoâng coù quyeàn haønh nhö theá naøo? - Daën doø: HS veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baùi môùi sgk 5. Ruùt kinh nghieäm: ...................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... TUAÀN 5 Ngaøy soaïn:15/9/08 Tieát 5 Ngaøy daïy:27/9/08 Baøi 5: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG TAÂY I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc - Hoïc sinh caàn teân vaø vò trí cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. - Ñieàu kieän töï nhieân cuûa vuøng khoâng thuaän lôïi cho söï phaùt trieån noâng nghieäp ( ñieàu naøy khaùc vôùi ñieàu kieän hình thaønh cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng) - Nhöõng ñaëc ñieåm vaø neàn taûng kinh teá, cô caáu theå cheá nhaø nöôùc Hy Laïp vaø Roâma coå ñaïi. - Nhöõng thaønh töïu lôùn cuûa caùc quoác gia coå ñaïi . 2. Tö Töôûng. HS caàn thaáy roõ hôn söï baát bình ñaúng trong xaõ hoäi coù giai caáp 11 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Kyõ naêng Hoïc sinh böôùc ñaàu thaáy roõ moái quan heä logic giöõa ñieàu kieän töï nhieân vaø söï phaùt trieån kinh teá ôû moãi khu vöïc II. Chuaån bò GV chuaån bò: 1. Taøi lieäu tham khaûo Sgv Söû 6 2. Phöông phaùp: vaán ñaùp, thaûo luaän 3. Thieát bò daïy hoïc HS chuaån bò: Sgk söû 6 III. Tieán trình leân lôùp. 1. Oån ñònh toå chöùc: ........................................................................................ 2. Kieåm tra baøi cuõ - Keå teân caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø xaùc ñònh vò trí caùc quoác gia treân löôïc ñoà caùc quoác gia coå ñaïi - Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng goàm coù nhöõng taàng lôùp naøo? Taàng lôùp naøo laø löïc löôïng chuû yeáu saøn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát muoâi soáng xaõ hoäi. 3. Baøi môùi: GV Giaûng baøi môùi: Hoâm nay chuùng ta ñi tìm hieåu caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung GV: Höôùng daãn hoïc sinh xem baûn ñoà trang 9 vaø vaø xaùc ñònh ôû phía Nam Aâu coù hai baùn ñaûo nhoû vöôn ra ÑTH. Ñoù laø baùn ñaûo Ban caêng vaø Italia. Nôi ñaây vaøo khoaûng ñaàu thieân nieân kyû I tröôùc coâng nguyeân ñaõ hình thaønh hai quoác gia: Hy Laïp vaø Roma GV: Caùc quoác gia coå ñaïi Phöông Ñoâng ra ñôøi töø bao giôø? HS: cuoái thieân nieân kyû IV ñaàu thieân nieân kyû III tröôùc coâng nguyeân. GV: Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây ra ñôøi sau caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. GV duøng baûn ñoà hoûi: Ñòa hình caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây coù gì 12 1. Söï hình thaønh caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây - Caùc quoác gia naøy hình thaønh ôû caùc vuøng ñoài nuùi ñaù voâi xen keõ laø caùc thung luõng ( khoaûng thieân nieân kyû I tröôùc coâng nguyeân) ñi laïi khoù khaên ít ñaát troàng troït ( ñaáy khoâ cöùng) chæ thích hôïp cho vieäc troàng caùc caây laâu naêm ( nhö oâ löu) löông thöïc phaûi nhaäp khaåu nöôùc ngoaøi. - Hy Laïp, Roma ñöôïc bieån bao quanh bôø khuùc khöõu nhieàu vònh haûi caûng töï nhieân. - Ngoaïi thöông Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- khaùc nhau? GV: Vôùi ñòa hình nhö vaäy caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây coù nhöõng thuaän lôïi gì? HS: GV: Kinh teá chính cuûa caùc quoác gia naøy laø gì? HS: Coâng thöông nghieäp vaø ngoaïi thöông GV: Vôùi neàn kinh teá ñoù, xaõ hoäi ñaõ hình thaønh taàng lôùp naøo? 2. Xaõ hoäi coå ñaïi Hy Laïp, Roma goàm nhöõng giai caá naøo? - Chuû noâ soáng raát sung söôùng HS: Chuû xöôûng, chuû loø, chuû thuyeàn giaøu vaø coù theá löïc chính trò. Hoï laø chuû noâ - Noâ leä laøm vieäc cöïc nhoïc trong caùc trang traïi, xöôûng thuû coâng, khuaân vaùc haøng hoaù, cheøo thuyeàn, thaân phaân vaø lao ñoäng cuûa hoï hoaøn toaøn phuï thuoäc caùc chuû noâ. GV: Ngoaøi chuû noâ coøn coù taàng lôùp naøo? HS: Noâ leä GV: Em haõy cho bieát xaõ hoäi coå ñaïi phöông Taây bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo? 3.Cheá ñoä chieám höõu noâ leä - Xaõ hoäi Hy Laïp vaø Rooma goàm hai giai caáp chính laø Chuû noâ vaø Noâ leä. HS: Chuû noâ vaø noâ leä - Xaõ hoäi chuû yeáu döïa vaøo lao ñoäng cuûa noâ leä laø chuû yeáu, hoï bò boùc loït taøn nhaãn bò coi laø haøng hoùa. - Cho neân xaõ hoäi ñoù goïi laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä. 4.Cuûng coá, daën doø - Cuûng coá: + Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giô? + Em hieåu theá naøo laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä - Daën doø: Hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi môùi sgk 5.Ruùt kinh nghieäm: ..................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 13 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngaøy soaïn: Tieát 6 Ngaøy daïy: Baøi 6: VAÊN HOAÙ COÅ ÑAÏI 1. Kieán thöùc - Hoïc sinh caàn naém ñöôïc, qua maáy ngaøn naêm, toàn taïi thôøi coå ñaïi ñaõ ñeå laïi cho loaøi ngöôøi moät di saûn vaên hoaù ñoà soä quyù baùu. - Ngöôøi phöông Ñoâng vaø phöông Taây coå ñaïi ñaõ taïo ra nhöõng thaønh töïu vaên hoaù ña raïng, phong phuù, röïc rôõ: chöõ vieát, chöõ sôù lòch, vaên hoaù khoa hoïc, ngheä thuaät,.v.v. 2. Tö töôûng: - Qua baøi giaûng, hoïc sinh thaáy töï haøo veà nhöõng thaønh töïu vaên minh cuûa loaøi ngöôøi coå ñaïi - Chuùng ta caàn tìm hieåu nhöõng thaønh töï vaên hoaù ñoù 3. Kyõ naêng. Hoïc sinh taäp moâ taû moät coâng trình kieán truùc hay ngheä thuaät thôøi coå ñaïi qua nhöõng tranh aûnh, giaùo vieân söu taäp vaø trong sgk. II. Chuaån bò GV chuaån bò: 1. Taøi lieäu tham khaûo Sgv Söû 6 2. Phöông phaùp: vaán ñaùp, thaûo luaän 3. Thieát bò daïy hoïc HS chuaån bò: Sgk Söû 6 III. Tieán trình leân lôùp 1. Oàn ñònh toå chöùc:......................................................................................... 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giôø? - Taïi sao goïi xaõ hoäi coå ñaïi phöông Taây laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä? 3. Baøi môùi: Giaùo vieân giaûi trình baøi môùi: Thôøi coå ñaïi nhaø nöôùc ñöôïc hình thaønh, loaøi ngöôøi böôùc vaøo xaõ hoäi vaên minh. Trong buoåi bình minh cuûa lòch söû, caùc daân toäc phöông ñoâng vaø phöông Taây ñaõ saùng taïo neân nhöõng thaønh töïu vaên hoaù röïc rôõ maø ngaøy nay chuùng ta vaãn ñang ñöôïc thöøa höôûng. 14 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung GV: kinh teá chuû yeáu cuûa quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng laø gì? HS: Noâng nghieäp, neàn kinh teá naøy phuï thuoäc vaøo töï nhieân 1. Caùc daân toäc phöông Ñoâng thôøi coå ñaïi ñaõ coù nhöõng thaønh töïu vaên hoaù gì? - Hoï ñaõ coù nhöõng tri thöùc ñaàu tieân GV: trong quaù trình saûn xuaát noâng nghieäp, veà thieân vaên. ngöôøi noâng dnaâ bieát ñöôïc quy luaát cuûa töï nhieân, quy luaät moâi tröôøng xung quanh traùi ñaát: traùi ñaát quay xung quanh maët trôøi. GV giaûi trình treân cô sôû hieåu bieát veà thieân vaên quy luaät cuûa thôøi tieát muøa maøng seõ thuaän lôïi hôn treân cô sôû ñoù Con ngöôøi tìm hieåu quy luaät maët traêng quay xung quanh traùi ñaát vaø traùi ñaát quay xung quanh maët trôøi taïo ra caùi gì? HS: Ngöôøi ta ñaõ saùng taïo ra lòch GV: Höôùng daãn hoïc sinh xem hính 11 sgk ( chöõ töôïng hình Ai Caäp) Chöõ vieát ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo? Hoï ñaõ saùng taïo ra Aâm lòch vaø Döông lòch. HS: Do saûn xuaát phaùt trieån, xaõ hoäi tieán boä - Hoï ñaõ saùng taïo ra chöõ töôïng hình leân, con ngöôøi ñaõ coù nhu caàu veà chöõ vieát vaø Ai Caäp, chöõ töôïng hính Trung Quoác. ghi cheùp. Gv: Tieáp theo thaønh töïu thöù hai cuûa loaøi ngöôøi veà vaên hoaù laø gì? Gv: Thaønh töï vaên hoaù ñaàu tieân cuûa ngöôøi Roma laø gì? HS: Gv: Tieáp theo thaønh töïu thöù hai cuûa loaøi ngöôøi veà vaên hoaù laø gì? - Thaønh töïu toaùn hoïc. - Ngöôøi Ai Caäp nghó ra pheùp ñeám ñeán 10 raát gioûi hình hoïc. - Hoï ñaõ tìm ra soá pi = 3,1416. - Ngöôøi Löôõng Haø gioûi veà soá hoïc ñeå tính toaùn. 15 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ngöôøi Aán Ñoä tìm ra soá 0. + Kieán truùc: - Kim töï thaùp ( Ai Caäp). Gv: Thaønh töï vaên hoaù thöù hai cuûa quoác gia coå ñaïi phöông Taây laø gì? - Thaønh Babilon. 2. Ngöôøi Hy Laïp vaø Roma coù nhöõng ñoùng goùp gì veà vaên hoaù. Hs: - Hoï ñaõ saùng taïo ra lòch döông. Gv: Tieáp theo ngöôøi phöông Taây hoï ñaõ coù nhieàu thaønh töïu röïc rôõ - Hoï ñaõ saùng taïo ra chöõ vieát - Hoï ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu Gv: Vaên hoaù coå Hy Laïp ñaõ Phaùt trieån nhö röïc rôõ. theá naøo? - Toaùn hoïc, thieân vaên, lyù, trieát hoïc, Hs: söû hoïc, ñòa lyù. - Trong moãi lónh vöïc ñeàu coù xuaát hieän nhöõng nhaø khoa hoïc noåi tieáng. Gv: Kieán truùc coå cuûa Hy Laïp phaùt trieån nhö theá naøo? - Vaên hoaù coå Hy Laïp phaùt trieån röïc rôõ vôùi nhöõng boä söû thi noãi tieáng theá giôùi nhö Hicut. Hs: Gv keát luaän: Ngöôøi Hy Laïp, Roma ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn veà vaên hoaù saùng - Hy Laïp vaø Roma coù nhöõng coâng taïo ra lòch, tìm ra heä thoáng chöõ caùi, ñaït tôùi trình kieán truùc noåi tieáng: nhö Ñeàn moät trình ñoä khaù cao trong nhieàu kónh vöïc Pacter, ñaáu tröôøng coâlide… nhö: khoa hoïc toaùn hoïc, vaät lyù, trieát hoïc, söû hoïc, ñòa lyù,… ñöôïc caû theá giôùi ngöôõng moä. 4. Cuûng coá, daën doø - Cuûng coá: + Neâu nhöõng thaønh töï vaên hoaù lôùn cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng? + Neâu nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa caùc quoác gia coå ñaïi Phöông Taây? + Keå teân ba kyø quan theá giôùi cuûa vaên hoaù coå ñaïi - Daën doø: Hs veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi môùi sgk 16 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngaøy soaïn: Tieát 7 Ngaøy daïy: Baøi 7: OÂN TAÄP I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc - Nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa lòch söû theá giôùi coå ñaïi - Söï xuaát hieän cuûa loaøi ngöôøi treân traùi ñaát. - Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa con ngöôøi thôøi nguyeân thuyû thoâng qua lao ñoäng saûn xuaát. - Caùc quoác gia coå ñaïi. - Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa thôøi kyø coå ñaïi. 2. Tö töôûng. - Hs thaáy roõ ñöôïc vai troø cuûa lao ñoäng trong lòch söû phaùt trieån cuûa con ngöôøi. - Caùc em traân troïng nhhöõng thaønh töïu vaên hoaù röïc rôõ cuûa thôùi kyø coå ñaïi. - Giuùp hoïc sinh coù nhöõng kieán thöùc cô baûn nhaát cuûa lòch söû theá giôùi coå ñaïi laøm cô sôû ñeå hoïc taäp phaàn lòch söû daân toäc. 3. Kyõ naêng - Boài döôõng kyõ naêng khaùi quaùt vaø so saùnh cho hoïc sinh. II. Chuaån bò. Gv chuaån bò: 1. Taøi lieäu tham khaûo Sgv Söû 6 2. Phöông phaùp: vaán ñaùp, thaûo luaän 3. thieát bò daïy hoïc: Löôïc ñoà lòch söû theá giôùi coå ñaïi, tranh aûnh veà caùc coâng trình gnheä thuaät. Hs chuaån bò: Sgk Söû 6 II. Tieán trình leân lôùp. 1. Oån ñònh toå chöùc: ....................................................................................... 2. Kieåm tra baøi cuõ - Haõy neâu nhöõng thaønh töïu vaên hoaù cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø Phöông Taây. - Keå teân 5 kyø quan vaên hoaù theá giôùi thôøi kyø coå ñaïi. 17 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Baøi môùi: Gv giaûi trình baøi môùi: Ñaây laø baøi toång keát, tröôùc khi vaøo nhöõng vaán ñeà chính, giaùo vieân caàn khaùi quaùt nhöõng kieán thöùc cuûa lòch söû. Phaùt trieån xaõ hoäi loaøi ngöôøi: ñoù laø caùc vaán ñeà - Con ngöôøi xaõ hoäi treân traùi ñaát. - Söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi vaø loaøi ngöôøi - Söï xuaát hieän caùc quoác gia coå ñaïi vaø söï phaùt trieån cuûa noù. - Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa lòch söû theá giôùi coå ñaïi. - Sau ñoù giaùo vieân duøng bieåu ñoà lòch söû theá giôùi coå ñaïi ñeå ñöa hoïc sinh vaøo nhöõng vaán ñeà chính cuûa baøi. Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung Gv: nhöõng daáu veát cuûa ngöôøi toái coå (Ngöôøi vöôïn) phaùt hieän ôû ñaâu? - Ñoâng Phi, Nam Aâu, Chaâu AÙ (Baéc Kinh, Giava) Hs: - Ñieåm khaùc nhau giöõa ngöôøi tinh Gv: Ñieåm khaùc nhau giöõa ngöôøi tinh khoân khoân vaø ngöôøi toái coå? vaø ngöôøi toái coå. a. Veà con ngöôøi a. Veà con ngöôøi. Gv: Höôùng daãn hoïc sinh xem sgk, xem töôïng ñaàu ngöôøi toái coå ( Neâandectan) vaø töôïng ñaàu ngöôøi tinh khoân (Honmosapieân) ñeå hoïc sinh so saùnh. b. Coâng cuï lao ñoäng Gv: cho hoïc sinh xem laïi nhöõng coâng cuï baèng ñaù, ñoàng, ñeå hoïc sinh so saùnh caùc coâng cuï thôøi kyø ñoà ñaù cuõ, ñoà ñaù giöõa, ñoà ñaù môùi, ñoà kim khí ( ñoàng). c. Veà toå chöùc xaõ hoäi. Gv: cho hoïc sinh xem laïi nhöõng böùc tranh veà ngöôøi nguyeân thuûy vaø sau ñoù ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh ruùt ra nhaän xeùt. Gv: Thôøi coå ñaïi coù nhöõng quoác gia lôùn naøo? b. Veà coâng cuï lao ñoäng c. Veà toå chöùc xaõ hoäi. - Thôøi coå ñaïi coù nhöõng quoác gia lôùn naøo? Hs: + Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng goàm coù: Ai Caäp, Löôõng Haø, Aán Gv: höôùng hoïc sinh xem laïi löôïc ñoà caùc quoác gia coå ñaïi hình 10 sgk, sau ñoù höôùng 18 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- daãn hoïc sinh phaùt trieån lôøi. Ñoä, Trung Quoác. + Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây: Hy laï, Roâma. Gv: Caùc taàng lôùp xaõ hoäi chính ôû thôøi coå ñaïi. - Caùc taàng lôùp xaõ hoäi chính ôû thôøi coå ñaïi: Hs: + Phöông Ñoâng: (quyù toäc (vua, quan), noâng daân, noâ leä) + Phöông taây: Chuû noâ, noâ leä Gv: Caùc loaïi nhaø nöôùc thôøi coå ñaïi. - Caùc loaïi nhaø nöôùc thôøi coå ñaïi: Hs: Gv: Nhaø nöôùc coå ñaïi phöông ñoâng laø nhaø nöôùc gì? Hs: Gv: Nhaø nöôùc coå ñaïi phöông Taây laø nhaø nöôùc gì? Hs: Gv: Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù thôøi coå ñaïi phöông Ñoâng laø gì? Hs: + Nhaø nöôùc coå ñaïi phöông Ñoâng laø nhaø nöôùc chuyeân cheá (Vua quyeát ñònh moïi vieäc). + Nhaø nöôùc coå ñaïi phöông Taây laø nhaø nöôùc daân chuû noâ Aten “hoäi ñoàng 500” - Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù coå ñaïi + Phöông Ñoâng  Tìm ra lòch vaø thieân vaên  Chöõ vieát Gv: coøn nhöõng thaønh töïu vaên hoaù phöông Taây Hs:  Toaøn hoïc  Kieán truùc + Phöông taây  Döông lòch Gv: Ñaùnh giaù caùc thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa thôøi coå ñaïi. Hs:  Thaønh töïu khoa hoïc raát röïc rôõ, veà khoa hoïc toaùn hoïc, vaät lyù, trieát hoïc, söû hoïc, ñòa lyù, vaên hoïc Veà kieán truùc,.v.v. - Ñaùnh giaù caùc thaønh töïu lôùn cuûa thôøi coå ñaïi Thôøi coå ñaïi loaøi ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc 19 Giaùo aùn moân Lòch Söû 6 – Năm học 2014 - 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gv: Chuùng ta raát traân troïng, giöõ gìn, baûo toàn vaø phaùt trieån nhöõng thaønh töïu ñoù. nhöõng thaønh töïu vaên hoaù phong phuù, ña raïng treân nhieàu lónh vöïc. 4. Cuûng coá, daën doø - Cuûng coá:  Söï xuaát hieän loaøi ngöôøi treân traùi ñaát.  So saùnh ngöôøi toái coå vaø ngöôøi tinh khoân.  Keå teân caùc quoác gia coå ñaïi.  Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn thôøi coå ñaïi  Caùc taàng lôùp xaõ hoäi coå ñaïi - Daën doø: Hs veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi môùi sgk TUAÀN 8 Ngaøy soaïn: Tieát 8 Ngaøy daïy: Phaàn hai: LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM Chöông I: BUOÅI ÑAÀU LÒCH SÖÛ NÖÔÙC TA Baøi 8: THÔØI NGUYEÂN THIUÛY TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc: - Qua baøi giaûng hoïc sinh hieåu raèng: nöôùc ta coù quaù trình lòch söû laâu ñôøi, laø moät trong nhöõng queâ höông cuûa loaøi ngöôøi.Traõi qua haøng chuïc vaïn naêm laø quaù trình ngöôøi toái coå ñeán chuyeån thaønh ngöôøi tinh khoân treân traùi ñaát, söï phaùt trieån naøy phuø hôïp vôùi quy luaät phaùt trieån chung cuûa lòch söû theá giôùi. 2. Tö töôûng: - Boài döôõng cho hoïc sinh coù yù thöùc töï haøo daân toäc. Nöôùc ta coù quaù trình phaùt trieån lòch söû laâu ñôøi. - Hoïc sinh bieát traân troïng quaù trình lao ñoäng cuûa cha oâng ñeå caûi taïo con ngöôøi, caûi taïo thieân nhieân, phaùt trieån saûn xuaát, xaây döïng cuoäc soáng ngaøy caøng phong phuù vaø toát ñeïp hôn. 20
- Xem thêm -