Tài liệu Giáo án lịch sử 6 chuẩn ktkn

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 N¨m häc: 2012 - 2013 PhÇn më ®Çu TiÕt 1 Bµi 1 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: S¬ lîc vÒ m«n LÞch sö I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp cho häc sinh hiÓu LÞch sö lµ mét khoa häc cã ý nghÜa quan träng ®èi víi mçi con ngêi, häc LÞch sö lµ cÇn thiÕt. 2. T tëng: Bíc ®Çu båi dìng cho häc sinh ý thøc vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ sù ham thÝch trong häc tËp bé m«n LÞch sö. 3. Kü n¨ng: Bíc ®Çu gióp häc sinh cã kü n¨ng t duy, liªn hÖ thùc tÕ vµ quan s¸t. II. ChuÈn bÞ: GV: ChuÈn bÞ tranh ¶nh LÞch sö - t liÖu. HS: ®äc tríc bµi míi. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra S¸ch, vë, tµi liÖu cña häc sinh 3. Bµi míi: Con ngêi, cá c©y, mäi vËt sinh ra lín lªn vµ ®iÒu biÕn ®æi theo thêi gian ®ã lµ lÞch sö. VËy lÞch sö lµ g×? Dùa vµo ®©u mµ nhËn biÕt ®îc lÞch sö. §ã lµ néi dung bµi häc h«m nay ta nghiªn cøu. Ho¹t ®éng cña thÇy - trß Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t * Ho¹t ®éng 1: C¸ nh©n/c¶ líp 1. LÞch sö lµ g× ? ? Con ngêi sù vËt xung quanh ta cã biÕn ®æi kh«ng? Sù biÕn ®æi ®ã cã ý nghÜa g×? HS: §äc vµ tr¶ lêi theo néi dung SGK ? Em hiÓu LÞch sö lµ g×? - LÞch sö lµ nh÷ng g× ®· diÔn ra trong qu¸ khø. ? Cã g× kh¸c nhau gi÷a LÞch sö mét con ngêi - LÞch sö loµi ngêi lµ toµn bé nh÷ng vµ LÞch sö x· héi loµi ngêi? ho¹t ®éng cña con ngêi tõ khi xuÊt hiÖn ®Õn ngµy nay. ? T¹i sao LÞch sö lµ khoa häc? HS: T×m hiÓu vµ dùng l¹i toµn bé ho¹t ®éng cña XH loµi ngêi trong qu¸ khø - LÞch sö lµ mét m«n khoa häc. * Ho¹t ®éng 2: C¶ líp/c¸ nh©n 2. Häc LÞch sö ®Ó lµm g×? - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 1 (SGK). Nh×n vµo líp häc h×nh 1 SGK em thÊy líp häc thêi xa kh¸c víi líp häc ë trêng ta nh thÕ nµo? ? Em cã hiÓu v× sao cã sù kh¸c nhau ®ã kh«ng? HS: Quan s¸t h×nh Chia líp thµnh 4 nhãm th¶o luËn theo c©u hái. GV kÕt luËn: Cã sù kh¸c nhau trªn chÝnh lµ 1 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG THCS THANH CAO sù ph¸t triÓn cña XH con ngêi ? Häc LÞch sö ®Ó lµm g×? HS: Tr¶ lêi theo néi dung SGK - Häc LÞch sö ®Ó biÕt ®îc céi nguån cña tæ tiªn cha «ng, céi nguån cña d©n téc m×nh. - Häc LÞch sö ®Ó biÕt nh÷ng g× mµ loµi ngêi ®· lµm nªn trong cuéc sèng. ? Em h·y lÊy vÝ dô trong cuéc sèng cña gia => X©y dùng x· héi v¨n minh. ®×nh quª h¬ng em ®Ó thÊy râ sù cÇn thiÕt ph¶i hiÓu biÕt LÞch sö. ? §Ó biÕt ¬n quý träng nh÷ng ngêi ®· lµm nªn cuéc sèng tèt ®Ñp nh ngµy nay chóng ta ph¶i lµm g×? * Ho¹t ®éng 3: C¸ nh©n/c¶ líp 3. Dùa vµo ®©u ®Ó biÕt vµ dùng l¹i ? T¹i sao em biÕt ®îc cuéc sèng cña «ng bµ LÞch sö: em tríc ®©y? ? Em kÓ l¹i TL truyÒn miÖng mµ em biÕt? HS: Qua truyÖn kÓ cña «ng bµ, cha mÑ. - T liÖu truyÒn miÖng. => Cho häc sinh quan s¸t h×nh 1, h×nh 2 (SGK) ? Qua h×nh 1, 2 theo em cã nh÷ng chøng tÝch nµo, t liÖu nµo? GV: LÞch sö cßn ®îc lu gi÷ l¹i qua c¸c t liÖu b»ng hiÖn vËt vµ ch÷ viÕt. - T liÖu hiÖn vËt. - T liÖu ch÷ viÕt. ? Nh÷ng cuèn s¸ch LÞch sö cã gióp Ých cho em kh«ng? §ã lµ nguån t liÖu nµo? KL: => GV s¬ kÕt vµ gi¶ng: T liÖu lµ gèc ®Ó gióp ta hiÓu biÕt vµ §Ó dùng l¹i LÞch sö ph¶i cã b»ng chøng cô dùng l¹i LÞch sö. thÓ. C¸c nguån t liÖu cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc häc tËp nghiªn cøu LÞch sö? ? Em dù ®Þnh sÏ häc tËp nghiªn cøu bé m«n LÞch sö nh thÕ nµo? 4. Cñng cè- ®¸nh gi¸: - Em h·y t×m hiÓu c©u danh ng«n: “LÞch sö lµ thÇy d¹y cña cuéc sèng.” - GV cñng cè l¹i toµn bµi, dÆn dß häc sinh häc kü bµi. 5. DÆn dß: - Yªu cÇu häc sinh vÒ lµm c¸c c©u hái cuèi bµi - chuÈn bÞ bµi 2. + §äc bµi, chuÈn bÞ lÞch (©m lÞch, d¬ng lÞch). + Quan s¸t c¸c h×nh trong SGK – nghiªn cøu c¸c c©u hái ë bµi 2. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 2 Bµi 2 C¸ch tÝnh thêi gian trong LÞch sö I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: 2 Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 N¨m häc: 2012 - 2013 - Lµm cho häc sinh hiÓu tÇm quan träng cña viÖc tÝnh thêi gian trong LÞch sö. ThÕ nµo lµ ©m LÞch, d¬ng LÞch vµ c«ng LÞch. BiÕt c¸ch ®äc ghi vµ tÝnh n¨m th¸ng theo c«ng LÞch. 2. T tëng: - Gióp häc sinh biÕt quý träng thêi gian vµ båi dìng ý thøc vÒ tÝnh chÝnh x¸c khoa häc. 3. Kü n¨ng: - Båi dìng c¸ch ghi vµ tÝnh n¨m, tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thÕ kû víi hiÖn t¹i. II. ChuÈn bÞ: - GV:Tranh ¶nh theo s¸ch gi¸o khoa vµ LÞch treo têng, ®Þa cÇu, s¬ ®å. - HS: Häc bµi cò - chuÈn bÞ bµi míi. III. TiÕn tr×nh d¹y- häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Dùa vµo ®©u ®Ó biÕt vµ dùng l¹i LÞch sö? ? Em hiÓu c©u danh ng«n: “LÞch sö lµ thÇy d¹y cña cuéc sèng” nh thÕ nµo? 3. Bµi míi: LÞch sö lµ nh÷ng g× ®· x¶y ra trong qu¸ khø theo tr×nh tù thêi gian cã tríc cã sau. Muèn tÝnh ®îc thêi gian trong LÞch sö cÇn theo nguyªn t¾c. §Ó biÕt ®îc nguyªn t¾c Êy lµ g× chóng ta cïng nhau t×m hiÓu ë bµi häc ngµy h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy - trß Néi dung KiÕn thøc cÇn ®¹t * Ho¹t ®éng 1: C¶ líp/c¸ nh©n 1. T¹i sao ph¶i x¸c ®Þnh thêi gian: ? Con ngêi, nhµ cöa, c©y cèi, lµng m¹c ®Òu ra ®êi vµ thay ®æi. Sù thay ®æi ®ã cã cïng mét lóc kh«ng? - Muèn hiÓu vµ dùng l¹i LÞch sö ph¶i x¾p ? Muèn hiÓu vµ dùng l¹i LÞch sö ta xÕp c¸c sù kiÖn theo thø tù thêi gian. ph¶i lµm g×? => Cho häc sinh quan s¸t l¹i h×nh 1 vµ 2. - Xem h×nh 1 vµ 2 em cã biÕt trêng - ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian lµ cÇn thiÕt vµ lµ häc vµ bia ®¸ ®îc dùng lªn c¸ch ®©y nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc häc tËp t×m bao nhiªu n¨m kh«ng? hiÓu LÞch sö. ? Dùa vµo ®©u vµ b»ng c¸ch nµo con - Dùa vµo hiÖn tîng tù nhiªn lÆp ®i lÆp l¹i ngêi s¸ng t¹o ra ®îc c¸ch tÝnh thêi thêng xuyªn con ngêi s¸ng t¹o ra c¸ch gian? tÝnh thêi gian. HS: tr¶ lêi theo néi dung SGK * Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n/c¶ líp ? T¹i sao con ngêi l¹i nghÜ ra LÞch? HS tr¶ lêi theo néi dung SGK ? H·y xem trªn b¶ng ghi nh÷ng ngµy LÞch sö vµ kû niÖm cã nh÷ng ®¬n vÞ thêi gian nµo? HS suy nghÜ ? Ngêi xa ph©n chia thêi gian nh thÕ nµo? ? Em h·y gi¶i thÝch ©m LÞch lµ g×? D¬ng LÞch lµ g×? PHẠM THỊ PHƯỢNG 2. Ngêi xa ®· tÝnh thêi gian nh thÕ nµo? - Dùa vµo sù di chuyÓn cña mÆt trêi, mÆt tr¨ng con ngêi ®· lµm ra LÞch. - Sù di chuyÓn cña mÆt tr¨ng quanh tr¸i ®Êt lµ ©m LÞch. - Sù di chuyÓn cña tr¸i ®Êt quanh mÆt trêi 3 TRƯỜNG THCS THANH CAO => Cho häc sinh quan s¸t tê LÞch. ? Qua quan s¸t em cã nhËn xÐt g×? * Ho¹t ®éng 3: C¶ líp/c¸ nh©n - GV lÊy vÝ dô quan hÖ gi÷a níc ta víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi. ? Theo c«ng LÞch thêi gian ®îc tÝnh nh thÕ nµo? HS tr¶ lêi theo néi dung SGK ? V× sao trªn tê LÞch cña ta cã ghi ngµy th¸ng n¨m ©m LÞch? ? 1 thÕ kû lµ bao nhiªu n¨m? ? 1 thiªn niªn kû lµ bao nhiªu n¨m? lµ d¬ng LÞch. 3. ThÕ giíi cã cÇn mét thø LÞch chung hay kh«ng? - ThÕ giíi cÇn cã LÞch chung: D¬ng LÞch ®îc hoµn chØnh c¸c d©n téc cã thÓ sö dông < c«ng LÞch > - 1 n¨m cã 12 th¸ng: 365 ngµy. N¨m nhuËn thªm 1 ngµy. 100 n¨m lµ 1 thÕ kû. 1000 n¨m lµ 1 thiªn niªn kû. - GV vÏ b»ng thêi gian cho häc sinh biÕt n¨m tríc c«ng nguyªn vµ n¨m sau c«ng nguyªn TCN 0 SCN * Ho¹t ®éng 4: C¶ líp/c¸ nh©n 4. Bµi tËp: Bµi tËp: - Dùa vµo niªn biÓu, sè liÖu ®Ó lµm bµi 1. KN Lam S¬n vµ chiÕn th¾ng §èng §a (SGK). c¸ch ®©y bao nhiªu n¨m? 2. KN Hai Bµ Trng vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng 938 c¸ch ®©y bao nhiªu n¨m? 4. Cñng cè bµi häc: - GV cñng cè l¹i toµn bµi: §Ó thêi gian tr«i qua cã ý nghÜa ta ph¶i lµm g×? 5 . DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi - ®äc tríc bµi 3. - Lµm bµi tËp: - C¸c n¨m 179, 111, 50 tríc c«ng nguyªn c¸ch chóng ta ngµy nay bao nhiªu n¨m? - C¸c n¨m 40, 248, 542 sau c«ng nguyªn c¸ch ngµy nay bao nhiªu n¨m? Ngµy so¹n: PhÇn 1 4 Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 Ngµy d¹y: N¨m häc: 2012 - 2013 LÞch sö thÕ giíi TiÕt 3 Bµi 3 X· héi nguyªn thuû I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Gióp häc sinh hiÓu vµ n¾m ®îc nh÷ng ®iÓm chÝnh sau: + Nguån gèc loµi ngêi vµ c¸c mèc lín cña qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn tõ ngêi tèi cæ thµnh ngêi hiÖn ®¹i. + §êi sèng vËt chÊt vµ tæ chøc x· héi cña ngêi nguyªn thuû. + V× sao x· héi nguyªn thuû tan r·. 2. T tëng: - Bíc ®Çu h×nh thµnh ®îc ë häc sinh ý thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß cña lao ®éng s¶n xuÊt trong sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi. 3. Kü n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t tranh ¶nh. II. ChuÈn bÞ: - GV chuÈn bÞ tranh ¶nh, hiÖn vËt c«ng cô lao ®éng, ®å trang søc. HS häc bµi cò – chuÈn bÞ bµi míi. *Lu ý: Häc sinh n¾m v÷ng 3 kh¸i niÖm: Vîn cæ, Ngêi tèi cæ, Ngêi tinh kh«n. III. TiÕn tr×nh d¹y- häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y ®äc vµ cho biÕt nh÷ng n¨m sau ®©y thuéc thÕ kû nµo: 938, 1418, 1789, 1858 - Dùa trªn c¬ së nµo mµ ngêi ta ®Þnh ra d¬ng lÞch vµ ©m lÞch 3. Bµi míi: LÞch sö loµi ngêi cho chóng ta biÕt nh÷ng sù viÖc diÔn ra trong ®êi sèng con ngêi tõ khi xuÊt hiÖn ®Õn ngµy nay. VËy con ngêi ®Çu tiªn xuÊt hiÖn ë ®©u hä sinh sèng vµ lµm viÖc nh thÕ nµo chóng ta cïng nhau t×m hiÓu bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña GV-HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t HS ®äc sgk 1. Con ngêi ®· xuÊt hiÖn nh thÕ nµo? - Vîn cæ sinh sèng nh thÕ nµo? - Vîn cæ: Lµ loµi vîn cã h×nh d¸ng ngêi sèng c¸ch ®©y kho¶ng 5 – 15 - Cuéc sèng cña ngêi tèi cæ ra sao? triÖu n¨m. - Ngêi tèi cæ sèng ë nh÷ng ®Þa danh nµo trªn - Ngêi tèi cæ: §i b»ng hai ch©n, hai thÕ giíi ? chi tríc cÇm n¾m, biÕt chÕ biÕn vµ sö - T¹i sao ngêi tèi cæ sèng cã tæ chøc? dông c«ng cô lao ®éng, ngêi tèi cæ - Cho häc sinh quan s¸t h×nh vÏ SGK – yªu sèng thµnh bÇy � s¨n b¾n, h¸i lîm cÇu nhËn xÐt. biÕt dïng löa. - Em cã nhËn xÐt g× vÒ ngêi tèi cæ ? � Cuéc sèng bÊp bªnh. 2. Ngêi tinh kh«n sèng nh thÕ nµo? - Cho häc sinh quan s¸t h×nh vÏ - Ngêi tinh kh«n cã cÊu t¹o c¬ thÓ - Xem h×nh vÏ em thÊy ngêi tinh kh«n kh¸c gièng con ngêi ngµy nay. ngêi tèi cæ ë ®iÓm nµo? - Ngêi tinh kh«n sèng thµnh nhãm - Ngêi tinh kh«n sèng nh thÕ nµo? nhá gåm vµi chôc gia ®×nh cã quan hÖ hä hµng, gäi lµ thÞ téc. - Lµm chung ¨n chung – biÕt trång trät ch¨n nu«i. PHẠM THỊ PHƯỢNG 5 TRƯỜNG THCS THANH CAO - Em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng cña ngêi tinh kh«n? � Cuéc sèng b×nh ®¼ng. 3. V× sao x· héi nguyªn thuû tan r·: - Ngêi tinh kh«ng ®· chÕ t¹o c«ng cô nh thÕ - Ngêi tinh kh«n biÕt dïng ®¸, chÕ nµo ? t¹o c«ng cô. - Cho häc sinh quan s¸t h×nh vÏ SGK - em cã nhËn xÐt g×? - §êi sèng cña ngêi tinh kh«n cã ®iÓm nµo � BiÕt dïng kim lo¹i ®Ó chÕ t¹o dông tiÕn bé h¬n ngêi tèi cæ. C«ng cô kim lo¹i cã cô lao ®éng, c«ng cô kim lo¹i � t¸c dông nh thÕ nµo? n¨ng suÊt lao ®éng cao. -T¹i sao ngêi tinh kh«n kh«ng lµm chung ¨n � Cã s¶n phÈm thõa � Ph©n biÖt chung n÷a ? giµu nghÌo -Sù ph©n biÖt giµu nghÌo dÉn ®Õn hËu qu¶ g×? � X· héi nguyªn thuû tan r· � x· héi cã giai cÊp ra ®êi. 4. Cñng cè - ®¸nh gi¸: - Cuéc sèng cña bÇy ngêi nguyªn thuû nh thÕ nµo? - Ngêi tinh kh«n cã nh÷ng ®iÓm nµo tiÕn bé h¬n so víi ngêi tèi cæ? - Sù xuÊt hiÖn c«ng cô b»ng kim lo¹i cã t¸c dông g×? Giµu C«ng cô sx b»ng kim lo¹i X· héi cã giai cÊp N¨ng xuÊt lao ®éng s¶n phÈm d thõa X· héi nguyªn thuû tan r· NghÌo Kh«ng sèng chung, c«ng x· thÞ téc ra ®êi 5. DÆn dß: - Häc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK sau bµi häc - ChuÈn bÞ bµi míi: Bµi 4- C¸c quèc gia cæ ®¹i Ph¬ng §«ng Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 4 Bµi 4 C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng ®«ng I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Gióp häc sinh n¾m ®îc: Sau khi x· héi nguyªn thñy tan r·, x· héi cã giai cÊp vµ Nhµ níc ra ®êi. - Nh÷ng Nhµ níc ®Çu tiªn ®· ®îc h×nh thµnh ë ph¬ng §«ng bao gåm Ai CËp, Lìng Hµ, Ên §é vµ Trung Quèc tõ cuèi thiªn niªn kû IV ®Çu thiªn niªn kû III tríc c«ng nguyªn. - NÒn t¶ng kinh tÕ thÓ chÕ Nhµ níc ë c¸c quèc gia nµy. 2. T tëng: - X· héi cæ ®¹i ph¸t triÓn cao h¬n x· héi nguyªn thñy, bíc ®Çu ý thøc vÒ sù bÊt b×nh ®¼ng, sù ph©n chia giai cÊp trong x· héi vµ vÒ Nhµ níc chuyªn chÕ. 3. Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t tranh ¶nh – chØ b¶n ®å. II. ChuÈn bÞ: 6 Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 N¨m häc: 2012 - 2013 - GV chuÈn bÞ b¶n ®å c¸c quèc gia ph¬ng §«ng cæ ®¹i. - HS häc bµi cò, ®äc tríc bµi míi. - Lu ý: Chó ý ®Õn mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c sù kiÖn c¸c môc trong SGK � tÝnh hÖ thèng. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: §êi sèng cña ngêi tinh kh«n cã nh÷ng ®iÓm nµo tiÕn bé h¬n so víi ngêi tèi cæ? 3. Bµi míi: => GV nh¾c l¹i bµi cò: V× sao x· héi nguyªn thuû tan r·? - Do xuÊt hiÖn c«ng cô kim lo¹i � S¶n xuÊt ph¸t triÓn � c¸c quèc gia cæ ®¹i ra ®êi. 1. C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng ®· ®îc h×nh thµnh ë ®©u vµ tõ bao giê ? - Thêi gian xuÊt hiÖn:cuèi thiªn niªn kØ IV ®Çu thiªn niªn kØ IIITCN - XuÊt hiÖn ë ®©u ? - §Þa ®iÓm : ë Ai CËp,khu vùc Lìng Hµ,Ên §é vµ Trung Quèc ngµy nay,trªn lu vùc c¸c dßng s«ng lín nh s«ng Nin ë Ai CËp,¥-ph¬-r¸t vµ Ti-g¬-rë ë Lìng Hµ ,s«ng Ên vµ s«ng H»ng ë Ên §é,Hoµng Hµ vµ Trêng Giang ë Trung Quèc -> C¸c quèc gia cæ ®¹i h×nh thµnh trªn lu vùc c¸c con s«ng lín. - Miªu t¶ c¶nh lµm ruéng cña ngêi Ai CËp qua - N«ng nghiÖp trång lóa lµ ngµnh h8. kinh tÕ chÝnh. - T¹i sao x· héi cã giai cÊp l¹i sím ®îc h×nh � C d©n biÕt lµm thuû lîi � n¨ng thµnh ë ph¬ng §«ng? xuÊt lao ®éng t¨ng l¬ng thùc d thõa � x· héi cã giai cÊp h×nh thµnh. 2. X· héi cæ ®¹i ph¬ng §«ng gåm - X· héi cæ ®¹i ph¬ng §«ng bao gåm nh÷ng nh÷ng tÇng líp nµo? tÇng líp nµo? * C¬ cÊu x· héi: gåm 3 tÇng líp chÝnh: + N«ng d©n c«ng x·: chiÕm ®¹i ®a - §Þa vÞ cña c¸c tÇng líp trong x· héi? sè trong n«ng d©n lµ lùc lîng s¶n xuÊt chÝnh. + Quý téc ( vua, quan l¹i ,t¨ng l÷) cã nhiÒu cña c¶i quyÒn thÕ. - T¹i sao n« lÖ, d©n nghÌo l¹i næi dËy ®Êu + N« lÖ: : Lµ nh÷ng ngêi hÇu h¹ tranh? ,phôc dÞch cho quÝ técTh©n phËn - H×nh thøc ®Êu tranh? - Cho häc sinh ®äc SGK ®iÒu luËt 42 – 43 qua thÊp kÐm. � N« lÖ d©n nghÌo næi dËy ®Êu 2 ®iÒu luËt em thÊy ngêi cµy thuª ruéng ph¶i tranh cíp ph¸, ®èt ch¸y cung ®iÖn. lµm viÖc nh thÕ nµo? 3. Nhµ níc chuyªn chÕ cæ ®¹i ph¬ng §«ng: - Bé m¸y nhµ níc cæ ®¹i ë ph¬ng §«ng ®îc - §øng ®Çu nhµ níc lµ vua. x©y dùng nh thÕ nµo? H·y nªu ®Þa vÞ cña vua? + Vua cã quyÒn cao nhÊt � §Æt ph¸p luËt, chØ huy qu©n ®éi, xÐt xö nh÷ng ngêi cã téi,®îc coi lµ ngêi 7 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG THCS THANH CAO - GV sö dông b¶n ®å giíi thiÖu c¸c quèc gia cæ ®¹i. T¹i sao c¸c quèc gia cæ ®¹i Ph¬ng §«ng l¹i ®îc h×nh thµnh ë c¸c con s«ng lín? -C¸c quèc gia cæ ®¹i xuÊt hiÖn tõ bao giê? ®¹i diÖn cña thÇn th¸nh ë trÇn gian � chÕ ®é cha truyÒn con nèi.>ChÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ. -Bé m¸y hµnh chÝnh: Quý téc: lo viÖc thu thuÕ, x©y dùng qu©n ®éi, x©y dùng cung ®iÖn. - Bé m¸y hµnh chÝnh ®îc x©y dùng ra sao? - TÇng líp quý téc cã nhiÖm vô g× trong x· héi? 4. Cñng cè: - GV nhÊn m¹nh vÒ c¬ cÊu x· héi vµ thÓ chÕ nhµ níc. 5. Híng dÉn häc tËp: - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc kü bµi - lµm bµi tËp. - §äc tríc bµi 5 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 5 Bµi 5 C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng t©y I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Gióp häc sinh n¾m ®îc tªn vµ vÞ trÝ cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y. - §iÒu kiÖn tù nhiªn cña vïng ®Þa Trung H¶i kh«ng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ nÒn t¶ng kinh tÕ, c¬ cÊu x· héi vµ thÓ chÕ nhµ níc ë Hy L¹p vµ R« ma cæ ®¹i. - Nh÷ng thµnh tùu tiªu biÓu cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y. 2. T tëng: - Gióp häc sinh cã ý thøc ®Çy ®ñ h¬n vÒ sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. 3. Kü n¨ng: - Bíc ®Çu thÊy ®îc mèi quan hÖ gi÷a ®iÒu kiÖn tù nhiªn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. II. ChuÈn bÞ: - Lîc ®å c¸c quèc gia Cæ ®¹i - Tµi liÖu, tranh ¶nh cã liªn quan. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y kÓ tªn c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng vµ vÞ trÝ cña c¸c quèc gia nµy trªn lîc ®å c¸c quèc gia cæ ®¹i? 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña thÇy - trß Néi dung KiÕn thøc cÇn ®¹t - GV híng dÉn häc sinh quan s¸t b¶n ®å thÕ giíi x¸c ®Þnh 2 quèc gia Hy L¹p - R«-ma. - C¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng ra ®êi tõ bao giê? §Þa h×nh, ®iÒu kiÖn tù nhiªn c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y cã g× kh¸c nhau? - §iÒu kiÖn tù nhiªn cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng T©y cã ¶nh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ nh thÕ nµo? 1. Sù h×nh thµnh c¸c quèc gia Cæ ®¹i ph¬ng T©y: - Kho¶ng ®Çu thÕ kû I TCN ë b¸n ®¶o Ban-c¨ng vµ I-ta-li-a h×nh thµnh 2 quèc gia: Hy L¹p, R«-ma. - §Þa h×nh: + C¸c quèc gia nµy h×nh thµnh ë nh÷ng vïng ®åi nói ®¸ v«i xen kÏ lµ c¸c thung lòng ®Êt kh« cøng � ThÝch hîp cho viÖc trång c©y l©u n¨m (nho, « lu). - T¹i sao ë Hy L¹p - R« ma ngo¹i th¬ng ph¸t - Kinh tÕ: chñ yÕu lµ c«ng th¬ng 8 N¨m häc: 2012 - 2013 nghiÖp vµ ngo¹i th¬ng c d©n lµm nghÒ thñ c«ng - ®å mÜ nghÖ – nÊu rîu Hy L¹p, R«ma ®îc biÓn bao bäc � nhiÒu c¶ng tèt � th¬ng nghiÖp ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn. 2. X· héi cæ ®¹i Hy L¹p – R«ma - Kinh tÕ chÝnh cña c¸c quèc gia nµy lµ g×? gåm nh÷ng giai cÊp nµo? - Víi nÒn kinh tÕ ®ã x· héi ®· h×nh thµnh *Giai cÊp Chñ n«: gåm c¸c Chñ xtÇng líp nµo? §Þa vÞ cña tÇng líp nµy? ëng thñ c«ng, chñ c¸c trang tr¹i, chñ thuyÒn bu«n ...rÊt giµu cã vµ cã thÕ lùc vÒ chÝnh trÞ,së h÷u nhiÒu n« lÖ * Giai cÊp n« lÖ:víi sè lîng rÊt - Ngoµi chñ n« cßn cã tÇng líp nµo? ®«ng ,lµ lùc lîng lao ®éng chÝnh - §Þa vÞ cña n« lÖ nh thÕ nµo trong x· héi Hy trong x· héi ,bÞ chñ n« bäc lét vag L¹p, R«ma? ®èi xö tµn b¹o � hä ®Êu tranh chèng - T¹i sao n« lÖ l¹i næ dËy ®Êu tranh chèng chñ n« (SGK). chñ n«? - X· héi cæ ®¹i Hy L¹p – R«ma cã - Em h·y cho biÕt x· héi cæ ®¹i ph¬ng §«ng 2 giai cÊp c¬ b¶n lµ chñ n« - n« lÖ. bao gåm nh÷ng tÇng líp nµo? + N« lÖ lµ lao ®éng chÝnh, hä bÞ bãc => GV bæ sung thªm gi¶i thÝch vÒ x· héi lét tµn nhÉn. CHNL ë Hy L¹p, R«ma. + N« lÖ bÞ coi lµ hµng ho¸ - Chñ n« bãc lét n« lÖ. � X· héi ®ã gäi lµ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ. - Kh¸i niÖm “ x· héi chiÕm h÷u n« - Theo em XHCH n« lÖ lµ g×? lÖ” : lµ XH cã 2 giai cÊp chÝnh lµ chñ n« vµ n« lÖ,trong ®ã giai cÊp chñ n« thèng trÞ vµ bãc lét giai cÊp n« lÖ 4. Cñng cè bµi häc - GV ®Æt 2 c©u hái cuèi bµi cho häc sinh tr¶ lêi. Sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt bæ sung vµ chèt l¹i toµn bµi. triÓn? Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 5. Híng dÉn häc vµ lµm bµi: DÆn dß häc sinh vÒ nhµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c quèc gia cæ ®¹i trªn b¶n ®å thÕ giíi. Häc thuéc c¸c c©u hái cuèi bµi. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y (Sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thÓ chÕ x· héi) Häc tríc bµi: V¨n ho¸ cæ ®¹i. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 6 Bµi 6 V¨n ho¸ cæ ®¹i I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: - Qua hµng ngh×n n¨m tån t¹i, thêi cæ ®¹i ®· ®Ó l¹i cho loµi ngêi mét di s¶n v¨n ho¸ ®å sé quý gi¸. 9 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG THCS THANH CAO - Tuy ë møc ®é kh¸c nhau nhng ngêi ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y s¸ng t¹o nªn nh÷ng thµnh tu v¨n h¸o ®a d¹ng, phong phó, bao gåm ch÷ viÕt, ch÷ sè LÞch v¨n häc, khoa häc nghÖ thuËt. 2. T tëng: - Tù hµo nh÷ng thµnh tùu v¨n minh cña loµi ngêi thêi cæ ®¹i, bíc ®Çu gi¸o dôc ý thøc vÒ viÖc t×m hiÓu c¸c thµnh tùu v¨n minh cæ ®¹i. 3. Kü n¨ng: - TËp m« t¶ mét c«ng tr×nh kiÕn tróc hay nghÖ thuËt lín thêi cæ ®¹i qua tranh ¶nh. II. ChuÈn bÞ: - GV: Su tÇm tranh ¶nh t liÖu cña v¨n ho¸ cæ ®¹i. - HS: Häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. III. TiÕn tr×nh d¹y – Häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra - Em hiÓu thÕ nµo lµ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ? - H·y so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y ?. 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Qua hµng ngh×n n¨m tån t¹i, thêi cæ ®¹i ®· ®Ó l¹i cho loµi ngêi mét di s¶n v¨n ho¸ ®å sé, quý gi¸. VËy nh÷ng di s¶n ®ã lµ g×?, cã ý nghÜa ntn ? ®ã lµ néi dung bµi häc h«m nay chóng ta t×m hiÓu Ho¹t ®éng cña GV- HS N«i dung KiÕn thøc cÇn ®¹t 1. C¸c d©n téc ph¬ng §«ng thêi cæ - Kinh tÕ chñ yÕu cña c¸c quèc gia cæ ®¹i ph¬ng ®¹i ®· cã nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ §«ng lµ KT g×? g×? - GV: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngêi d©n biÕt ®ù¬c quy - Con ngêi s¸ng t¹o ra d¬ng LÞch vµ ©m luËt tù nhiªn quy luËt mÆt tr¨ng quay quanh tr¸i LÞch: n¨m cã 12 th¸ng,mçi th¸ngcã 29 ®Êt. hoÆc 30 ngµy;biÕt lµm ®ång hå ®o giê - Dùa vµo quy luËt nµo mµ con ngêi s¸ng t¹o ra b»ng bãng n¾ng mÆt trêi LÞch? => Cho HS quan s¸t h×nh 11 trong sgk - Qua h×nh 11 em cã nhËn xÐt g×? - Ngêi cæ ®¹i ph¬ng §«ng s¸ng t¹o ra - Ch÷ viÕt ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? ch÷ tîng h×nh Ai CËp, ch÷ tîng h×nh => Cho HS ®äc sgk trang 17 (®o¹n viÕt vÒ to¸n TQ. häc). - Thµnh tùu to¸n häc. - To¸n häc ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu g×? + PhÐp ®Õm ®Õn 10 – h×nh häc ngêi - T¹i sao ngêi Ai CËp giái h×nh häc ? Ai CËp rÊt giái. - Em h·y quan s¸t h×nh 12 vµ nªu lªn nhËn xÐt + T×m ra sè pi = 3,16 cña em? + Ngêi lìng hµ giái s« häc. + T×m ra sè 0 - KiÕn tróc + Kim tù th¸p, thµnh Babilon -> kú quan thÕ giíi - Nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi cæ ®¹i cho ta -> Kh¶ n¨ng s¸ng t¹o to lín cña ngêi cæ biÕt ®iÒu g×? ®¹i - Cho HS ®äc sgk 2. Ngêi Hy L¹p vµ R« ma cã nh÷ng - Ngêi hy L¹p - R«ma cã nh÷ng thµnh tùu VH ®ãng gãp g× vÒ v¨n ho¸. nµo? - S¸ng t¹o ra d¬ng LÞch chÝnh x¸c - D¬ng LÞch ®îc t×nh ntn? h¬n:1 n¨m cã 365 ngµy vµ 6 giê,chia thµnh 12 th¸ng - S¸ng t¹o ra ch÷ c¸i a, b, c...cã 26 ch÷ c¸i ->hÖ ch÷ c¸i La-tinh,®ang ®îc dïng phæ biÕn hiÖn nay. - Ngêi Hyl¹p - R«ma cã nh÷ng thµnh tùu khoa * Khoa häc: §¹t nhiÒu thµnh tùu rùc rì häc nµo? To¸n häc, Thiªn v¨n, VËt lý, TriÕt häc, - Em h·y cho biÕt tªn nh÷ng khoa häc næi tiÕng Sö häc, §Þa lý v¨n häc cæ Hyl¹p ph¸t triÓn ntn? -> XuÊt hiÖn nhiÒu nhµ khoa häc næi tiÕng (sgk) v¨n cæ hy l¹p ph¸t triÓn rùc rì. 10 Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 N¨m häc: 2012 - 2013 - Cho HS quan s¸t nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ * KiÕn tróc: trong sgk. - NhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc næi tiÕng => Qua quan s¸t em cã suy nghÜ vµ nhËn xÐt g× vÒ – Ngêi ®êi sau th¸n phôc c¸c ch¬ng tr×nh ®ã. * Bµi tËp: - GV: Ghi néi dung bµi tËp lªn b¶ng phô Nh÷ng thµnh tùu nµo sau ®©y ®îc xÕp - Yªu cÇu häc sinh ®äc 1 lÇn bµi tËp vµo kú quan thÕ giíi (khoanh trßn vµo ý - Gäi 1 em lªn lµm bµi líp bæ sung. kiÕn ®óng) - GV: Chèt l¹i toµn bé néi dung bµi häc. a) Kim Tù Th¸p b) *Thµnh Ba-bi-lon c) Ch÷ ViÕt d) Tîng ThÇn VÖ N÷. 4. Cñng cè bµi häc: - GV: Chèt l¹i toµn bµi – NhËn xÐt giê häc. 5. Híng dÉn lµm bµi tËp: dÆn dß HS vÒ nhµ häc kü bµi – Quan s¸t tranh ¶nh ë s¸ch gi¸o khoa. - T×m häc cuèn “ nh÷ng kú quan cña thÕ giíi cæ ®¹i” - ¤n l¹i toµn bé ch¬ng tr×nh, chuÈn bÞ cho tiÕt «n tËp. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 7 Bµi 7 «n tËp I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: HS n¾m ®îc c¸c KiÕn thøc c¬ b¶n cña phÇn LÞch sö thÕ giíi cæ ®¹i + Sù xuÊt hiÖn cña con ngêi trªn tr¸i ®Êt + C¸c giai ®o¹n ph¸t triªn cña thêi nguyªn thuû th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt + C¸c quèc gia cæ ®¹i + Nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ lín thêi cæ ®¹i 2. Kü n¨ng: - Båi dìng kü n¨ng so s¸nh, kh¸i qu¸t t¹o c¬ së cho viÖc häc tËp LÞch sö d©n téc - Bø¬c ®Çu so s¸nh kh¸i qu¸t vµ ®¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn LÞch sö 3. T tëng: - Gi¸o dôc lßng tù hµo, ngìng mé sù s¸ng t¹o cña con ngêi ë thêi ®¹i cæ ®¹i II. ChuÈn bÞ: GV: so¹n bµi – ChuÈn bÞ lîc ®å thÕ giíi cæ ®¹i – tranh ¶nh HS: häc bµi - «n l¹i ch¬ng tr×nh ®· häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2 . KiÓm tra bµi cò: Theo em nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ nµo cña thêi cæ ®¹i cßn ®îc sö dông ®Õn ngµy nay ? 3. Bµi «n tËp: Ho¹t ®éng cña GV - HS Néi dung KiÕn thøc cÇn ®¹t - Nh÷ng dÊu vÕt cña ngêi tèi cæ ®îc ph¸t hiÖn ë 1. Nh÷ng dÊu vÕt cña ngêi tèi cæ ®©u? - Ngêi tèi cæ sèng ë nhiÒu n¬i trªn thÕ - T¹i sao biÕt ®îc dÊu vÕt ngêi tèi cæ? Hä xuÊt giíi hiÖn khi nµo? - MiÒn ®«ng Ch©u Phi, §¶o giava – B¾c kinh T.Quèc. XuÊt hiÖn tõ 3 ®Õn 4 triÖu n¨m tríc ®©y. - So s¸nh sù kh¸c nhau: 2. §iÓm kh¸c nhau gi÷a ngêi tinh Ngêi tèi cæ chuyÒn thµnh ngêi tinh kh«n tõ khi kh«n vµ ngêi tèi cæ. nµo? - Ngêi tinh kh«n xuÊt hiÖn c¸ch ®©y kho¶ng 4 v¹n n¨m 11 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG THCS THANH CAO - V× sao vÒ con ngêi th× ngêi tinh kh«n kh¸c ngêi * Sù kh¸c nhau: tèi cæ? Ngêi tinh kh«n: ®øng th¼ng, tr¸n VÒ con ngêi: - VÒ c«ng vô s¶n xuÊt ngêi tinh kh«ng cã g× kh¸c so víi ngêi tèi cæ. - VÒ tæ chøc x· héi cña ngêi tinh kh«n kh¸c ngêi tèi cæ ntn? - Em biÕt nh÷ng quèc gia cæ ®¹i lín nµo? - Trong c¸c quèc gia cæ ®¹i x· héi cã nh÷ng tÇng líp nµo? - Nhµ níc ë ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y kh¸c nhau ntn? - Thêi cæ ®¹i ®Ó l¹i nh÷ng thµnh tùu VH nµo vÒ ch÷ viÕt? C¸c nhµ khoa häc cæ ®¹i ®· ®Ó l¹i nh÷ng g×? Em h·y kÓ tªn nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc lín thêi cæ ®¹i? Em h·y ®¸nh gi¸ c¸c thµnh tùu VH lín thêi cæ ®¹i? Ngêi tèi cæ: Tr¸n thÊp, hµm cao, hµm lïi vµo, nh« vµ ph¸t triÓn. r¨ng gän thÓ tÝch ThÓ tÝch bé n·o bé n·o lín h¬n. nhá h¬n - C«ng cô: c«ng cô - C«ng cô: hßn ®¸ ®îc c¶i tiÕn, ®¸, cµnh c©y c«ng cô kim lo¹i - Tæ chøc x· héi: Sèng trong thÞ téc, cïng huyÕt thèng, cuéc sèng tiÕn bé h¬n - Sèng thµnh bÇy bÊp bªnh. 3. C¸c quèc gia lín thêi cæ ®¹i - Lìng Hµ, Ai CËp, Ên §é, Trung Quèc, Hy L¹p, R« Ma 4. Nh÷ng tÇng líp x· héi chÝnh thêi cæ ®¹i - Quý téc - chñ n« - N«ng d©n c«ng x· - n« lÖ 5. C¸c lo¹i nhµ níc thêi cæ ®¹i -Ph¬ng ®«ng: Nhµ níc chuyªn chÕ - Ph¬ng t©y: Nhµ níc chiÕm h÷u n« lÖ 6. Nh÷ng thµnh tùu v¨n lín thêi cæ ®¹i - Ch÷ viÕt: ch÷ tîng h×nh, ch÷ c¸i A, B, C - Ch÷ sè - VÒ khoa häc: to¸n, lý, thiªn v¨n, LÞch sö, §Þa lý... - C«ng tr×nh nghÖ thuËt: cã nhiÒu c«ng tr×nh nghÖ thuËt lín. => Loµi ngêi ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng thµnh tùu v¨n hãa phong phó ®a d¹ng cã gi¸ trÞ ®Õn ngµy nay. 4. Cñng cè bµi häc: - GV: Chèt l¹i toµn bµi b»ng b¶ng phô sau– NhËn xÐt giê häc. Ph¬ng §«ng Ph¬ng T©y - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh (thêi gian.®Þa ®iÓm) - §Þa h×nh - Kinh tÕ - Giai cÊp x· héi - ThÓ chÕ x· héi - Thµnh tùu v¨n hãa 5. Híng dÉn häc lµm bµi tËp: dÆn dß HS vÒ nhµ häc kü bµi - Quan s¸t tranh ¶nh ë s¸ch gi¸o khoa. - ChuÈn bÞ bµi 8 12 Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 N¨m häc: 2012 - 2013 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: PhÇn II LÞch sö ViÖt nam Ch¬ng I: TiÕt 8 Bµi 8: Thêi nguyªn thuû trªn ®Êt níc ta I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: - Cho HS biÕt trªn ®Êt níc ta tõ xa xa ®· cã ngêi sinh sèng - Tr¶i qua hµng chôc v¹n n¨m nh÷ng con ngêi ®ã ®· chuyÓn dÇn tõ ngêi tèi cæ ®Õn ngêi tinh kh«n. - Th«ng qua sù quan s¸t c¸c c«ng cô, gióp häc sinh ph©n biÖt vµ hiÓu ®îc giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ngêi nguyªn thuû trªn ®Êt níc ta. 2. T tëng: - Båi dìng cho HS vÒ LÞch sö l©u ®êi cña ®Êt nø¬c ta vÒ lao ®éng vµ x©y dùng XH. 3. Kü n¨ng: - RÌn luyÖn c¸ch quan s¸t, nhËn xÐt vµ bíc ®Çu biÕt so s¸nh. II. ChuÈn bÞ: GV: so¹n bµi, chuÈn bÞ b¶n ®å HS: häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. Lu ý: cho hs quan s¸t kü c¸c yÕu tè cô thÓ cña c«ng cô lao ®éng III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y - häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: Em h·y kÓ tªn c¸c quèc gia lín thêi cæ ®¹i ? Nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ lín nµo thêi cæ ®¹i ®îc coi lµ kú quan thÕ giíi? 3. Bµi míi: ë phÇn I ta ®· nghiªn cøu LÞch sö thÕ giíi cæ ®¹i, ta ®· biÕt ®îc sù h×nh thµnh ra ®êi 13 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG THCS THANH CAO Buæi ®Çu LÞch sö níc ta vµ ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia lín thêi cæ ®¹i. VËy LÞch sö ViÖt Nam ta cã tr¶i qua c¸c thêi ky ®ã kh«ng? X· héi cæ ®¹i ë níc ta ph¸t triÓn ntn? ®ã lµ néi dung bµi häc h«m nay ta nghiªn cøu. Ho¹t ®éng cña GV - HS Cho hs ®äc môc 1 sgk. - Em hiÓu thÕ nµo lµ “dÊu tÝch” ? - Nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña ngêi tèi cæ? Níc ta xa kia lµ vïng ®Êt ntn? T¹i sao thùc tr¹ng c¶nh quan ®ã l¹i rÊt cÇn thiÕt víi ngêi nguyªn thuû? Cho hs quan s¸t lîc ®å C¸c nhµ kh¶o cæ häc ®· ph¸t hiÖn ra ®iÒu g×? Di tÝch ngêi tèi cæ t×m thÊy ë ®©u trªn ®Êt níc ViÖt Nam? ®ã lµ nh÷ng di tÝch nµo? Ngoµi nh÷ng di tÝch ë L¹ng S¬n ngêi tèi cæ cßn c tró ë ®Þa ph¬ng nµo trªn ®Êt níc ta? C¸c di tÝch ®ã bao gåm nh÷ng g×? - HS quan s¸t h24 sgk tr 26 Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®Þa ®iÓm sinh sèng cña ngêi tèi cæ trªn ®Êt níc ta? Cho hs ®äc sgk môc 2 trang 35 sgk ngêi tèi cæ trë thµnh ngêi tinh kh«ng tõ bao giê trªn ®Êt níc ViÖt Nam? - §Æc ®iÓm cña ngêi tinh kh«n ? DÊu tÝch cña ngêi tinh kh«n t×m thÊy ë ®©u? Cho hs quan s¸t h×nh 19 – 20 trang sgk Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 c«ng cô lao ®éng h×nh 19 – 20? ViÖc c¶i tiÕn c«ng cô cã ý nghÜa g× ®èi víi ngêi tinh kh«n? Cho hs quan s¸t so s¸nh c«ng cô h×nh 21, 22, 23. Nh÷ng dÊu tÝch cña ngêi tinh kh«ng ®îc t×m thÊy ë n¬i nµo trªn ®Êt níc ta? Cho hs quan s¸t c«ng cô trong sgk. Néi dung cÇn ®¹t 1. Nh÷ng dÊu tÝch cña ngêi tèi cæ ®ù¬c t×m thÊy ë ®©u? - DÊu tÝch : C¸i cßn l¹i cña thêi xa xa,cña qu¸ khø t¬ng ®èi xa. - §Æc ®iÓm cña ngêi tèi cæ : ViÖt Nam lµ n¬i cã dÊu tÝch ngêi tèi cæ sinh sèng. - Di tÝch ngêi tèi cæ + ë hang ThÉm Hai, ThÉm Khuyªn (L¹ng S¬n) t×m thÊy r¨ng ngêi tèi cæ. + ë nói §ä Thanh Ho¸ + ë Xu©n Léc §ång Nai. Ph¸t hiÖn ra c«ng cô ®¸ ®îc ghÌ ®Ïo th« s¬. -> ngêi tèi cæ sèng ë mäi miÒn trªn ®Êt níc ta. -> ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng quª h¬ng cña loµi ngêi. 2. ë giai ®o¹n ®Çu ngêi tinh kh«n sèng nh thÕ nµo? - C¸ch ®©y kho¶ng 3 ®Õn 2 v¹n n¨m ngêi tèi cæ chuyÓn dÇn thµnh ngêi tinh kh«n. - Hä c¶i tiÕn viÖc chÕ t¹o c«ng cô ®¸ tõ viÖc ghÌ ®Ïo th« s¬ ®Õn c¸i cso h×nh thï -> ViÖc ®µo bíi thøc ¨n dÔ h¬n -> t¨ng nguån thøc ¨n. 3. Giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ngêi tinh kh«n cã g× míi? - Ngêi tinh kh«n sèng ë Hoµ B×nh – B¾c S¬n – L. S¬n – Quúnh V¨n – NghÖ An - H¹ Long – Qu¶ng Ninh – Bµu trã - Qu¶ng B×nh. Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c c«ng cô cña ngêi tinh kh«n ë giai ®o¹n ph¸t triÓn? Sù tiÕn bé vÒ c«ng cô cña ngêi tinh kh«n ë giai ®o¹n ph¸t triÓn ®îc biÓu hiÖn ntn? Qua sù tiÕn bé Êy em cã suy nghÜ g× vÒ c/s cña ngêi tinh kh«n giai ®o¹n ph¸t triÓn? - C«ng cô lao ®éng cã tiÕn bé. C¸ch ®©y kho¶ng 10.000 ®Õn 4000 n¨m + BiÕt mµi ë líi cho s¾c, h×nh thï gän h¬n + C«ng cô ®a d¹ng -> c/s n©ng cao. Chia nhãm th¶o luËn ->ghi ra phiÕu häc tËp 4. Bµi tËp: LËp b¶ng hÖ thèng c¸c giai 14 Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 N¨m häc: 2012 - 2013 GV: kÎ b¶ng phô thµnh 3 cét ghi ®Þa ®iÓm thêi ®o¹n ph¸t triÓn cña c¸c thêi nguyªn thuû gian, c«ng cô. ë níc ta theo mÉu Y/c: c¸c nhãm tr×nh bµy líp nhËn xÐt bæ sung GV §Þa ®iÓm – Thêi gian – C«ng cô. chèt l¹i ý kiÕn ®óng. 4. Cñng cè, híng dÉn häc tËp GV: Cñng cè toµn bµi – nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 5 . Dặn dò : §äc vµ gi¶i thÝch c©u nãi ë cuèi bµi cña B¸c Hå – häc thuéc bµi , chuÈn bÞ bµi míi Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 9 Bµi 9: §êi sèng cña ngêi nguyªn thuû trªn ®Êt níc ta I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Gióp häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa quan träng cña nh÷ng ®æi míi trong ®êi sèng vËt chÊt cña ngêi Nguyªn Thuû vµ ý thøc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, ®êi sèng tinh thÇn cña hä. 2. T tëng: Båi dìng cho häc sinh ý thøc vÒ lao ®éng vµ tinh thÇn céng ®ång. 3.Kü n¨ng: TiÕp tôc båi dìng kü n¨ng nhËn xÐt, so s¸nh. II. ChuÈn bÞ: GV so¹n bµi, su tÇm tranh ¶nh vÒ c«ng cô thuéc v¨n hãa Hoµ B×nh B¾c s¬n. Häc sinh häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra:- Em h·y gi¶i thÝch sù tiÕn bé cña r×u mµi líi so víi r×u ghÌ ®Ïo? - Em h·y gi¶i thÝch c©u nãi cña b¸c Hå: “D©n ta ph¶i biÕt sö ta Cho têng gèc tÝch níc nhµ ViÖt Nam” 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Cho häc sinh ®äc SGK môc 1 Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 25 SGK Trong qu¸ tr×nh sinh sèng ngêi nguyªn Thuû ViÖt Nam lµm g× ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng? C«ng cô chñ yÕu cña ngêi Nguyªn Thuû? C«ng cô ban ®Çu cña ngêi S¬n Vi ®îc chÕ t¹o nh thÕ nµo? §Õn thêi v¨n ho¸ Hoµ B×nh – B¾c S¬n ngêi Nguyªn Thuû chÕ t¸c c«ng cô nh thÕ nµo? Kü thuËt mµi ®¸ vµ lµm ®å gèm cã ý nghÜa gi? Néi dung KiÕn thøc cÇn ®¹t 1. §êi sèng vËt chÊt: - Ngêi Nguyªn Thuû lu«n c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. - Lóc ®Çu c«ng cô chØ lµ nh÷ng hßn cuéi ghÌ ®Ïo th« s¬ � Mµi v¸t 1 bªn lµm r×u tay � r×u tra c¸n (Hoµ B×nh – B¾c S¬n) - BiÕt dïng tre, gç, sõng x¬ng lµm c«ng cô ViÖm lµm ®å gèm cã g× kh¸c so víi viÖc lµm c«g - BiÕt lµm ®å gèm (dÊu hiÖu thêi kú ®å cô ®¸? ®¸ míi) - ChÕ t¸c ®¸ tinh s¶o h¬n � n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng. - BiÕt trång trät ch¨n nu«i 15 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG THCS THANH CAO � Cuéc sèng æn ®Þnh h¬n Cho häc sinh ®äc SGK. 2. Tæ chøc x· héi: Ngêi Nguyªn Thuû Hoµ B×nh – B¾c S¬n sèng * Ngêi tinh kh«n sèng thµnh tõng nhãm nh thÕ nµo? ë trong hang ®éng,nh÷ng vïng thuËn tiÖn,thêng ®Þnh c l©u dµi ë mét sè n¬i ( Hßa B×nh- B¾c S¬n ) - Bíc ®Çu biÕt : do c«ng cô s¶n xuÊt tiÕn bé ,s¶n xuÊt ph¸t triÓn nªn ®êi sèng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao,d©n sè ngµy cµng t¨ng,dÇn dÇn h×nh thµnh mèi quan hÖ x· héi. * Kh¸i niÖm : - ChÕ ®é thÞ téc: Tæ chøc cña nh÷ng ngêi cã cïng quan hÖ l©u dµi cïng huyÕt thèng ®· häp thµnh mét nhãm riªng cïng sèng trong mét hang ®éng hay m¸i ®¸,hoÆc trong mét vïng nhÊt ®Þnh nµo ®ã. T¹i sao gäi ®ã lµ chÕ ®é thÞ téc mÉu hÖ? - ThÞ téc MÉu hÖ(thÞ téc mÉu quyÒn): Lµ chÕ ®é cña nh÷ng ngêi cïng huyÕt thèng,sèng chung víi nhau vµ t«n ngêi MÑ lín tuæi nhÊt lªn lµm chñ. 3. §êi sèng tinh thÇn: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 26 – 27 SGK Ngêi - Ngêi Hoµ B×nh – B¾c s¬n, H¹ Long Hoµ B×nh – B¾c S¬n ®· thÓ hiÖn ®êi sèng tinh biÕt lµm ®å trang søc (SGK) thÇn nh thÕ nµo? §å tran søc cña hä lµm nh thÕ nµo? Cã chÊt liÖu - §êi sèng tinh thÇn cña ngêi Nguyªn g×? Thuû phong phó h¬n Theo em sù xuÊt hiÖn cña nh÷ng ®å trang søc + BiÕt vÏ trªn v¸ch hang ®éng trong c¸c di chØ nãi trªn cã ý nghÜa g×? + T×nh c¶m cña ngêi Nguyªn Thuû §êi sèng tinh thÇn cña ngêi Nguyªn Thuû cßn trong thÞ téc g¾n bã. biÓu hiÖn ë nh÷ng sù viÖc nµo? + Ngêi tèi cæ ®· h×nh thµnh mét sè Theo em c2 ch«n theo ngêi chÕt nãi lªn ®iÒu g×? phong tôc tËp qu¸n: thÓ hiÖn trong mé Em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng tinh thÇn cña ng- t¸ng cã ch«n theo lìi cuèc ®¸. êi Nguyªn Thuû? => Trong thêi k× nguyªn thñy con ngêi b¾t ®Çu quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn thÓ hiÖn ë viÖc lµm ®Ñp b¶n th©n vµ bµy tá t×nh c¶m ®èi víi ngêi chÕt .§ã lµ mét bíc tiÕn ®¸ng kÓ trong sù ph¸t riÓn cña loµi ngêi. 4.Cñng cè bµi häc - Bíc ph¸t triÓn trong lao ®éng s¶n xuÊt vµ ý nghÜa cña nã. - Nh÷ng ®iÓm míi trong tæ chøc x· héi vµ cuéc sèng tinh thÇn. 5. Híng dÉn häc vµ lµm bµi: DÆn dß häc sinh vÒ häc thuéc bµi Tr¶ lêi c©u hái bµi tËp cuèi bµi §äc tríc bµi míi. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 10 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: 2. Kü n¨ng: - Gi¸o dôc kü n¨ng x¸c ®Þnh KiÕn thøc LÞch sö mét c¸ch chÝnh x¸c vµ c¸ch tr×nh bµy KiÕn thøc LÞch sö nh mét v¨n b¶n ë phÇn tù luËn. 3. T tëng: 16 Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 N¨m häc: 2012 - 2013 - Gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ ®Êt níc, con ngêi ViÖt Nam. TruyÒn thèng d©n téc. II. ChuÈn bÞ: GV ra ®Ò ph« t« HS häc bµi cò – ChuÈn bÞ bµi míi. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ổn ®Þnh: 2 . Ma traän hai chieàu: Noäi dung Sơ lược về môn lịch sử Nhaän bieát TN TL C1 (1đ) Cac quốc gia cổ đại PhươngTay Thoâng hieåu TN TL Vaän duïng TN TL 1đ C2 (1đ) C3 (2đ) Cac quốc gia Cổ Đại 1đ 2đ C4 (4đ) Đời sống của người nguyên thủy Thời nguyên thủy trên đất nước ta Tæng ®iÓm 1đ Ñieåm 3đ C5 (2đ) 2đ 4đ 2đ 4đ 10 3. KiÓm tra: Hä vµ tªn: ………………………… Líp 6..… TIẾT 10 –KIỂM TRA m«n: lÞch sö 6 Thêi gian: 45 phót I. Phần trắc nghiệm : (4 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất ở các câu sau: 1. Lịch sử là gì? A. Là những gì đã diễn ra trong quá khứ. PHẠM THỊ PHƯỢNG 17 TRƯỜNG THCS THANH CAO B. Là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay. C. Là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. D. Cả ba ý trên đều đúng. 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp- Rô Ma gồm những giai cấp nào? A. Quí tộc, nô lệ. B. Chủ nô, nô lệ. C.Quí tộc, nông dân công xã. D. Quí tộc, chủ nô. 3 . Hoàn thành nội dung ở bảng sau: Các quốc gia cổ đại phương Đông Thời gian hình thành Các quốc gia cổ đại phương Tây Địa điểm Tên quốc gia II. Phần tự luận: (6đ) Câu 4.(4đ) Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ là gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết? Câu 5.(2đ) Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta? Đáp án và biểu điểm: CÂU 1 : D (1đ) CÂU2 : B (1đ) CÂU 3: (3đ) Thời gian hình thành Các quốc gia cổ đại phương Đông Cuối thiên niên kỷ thứ IV đầu thiên niên kỷ thứ III 18 Các quốc gia cổ đại phương Tây Đầu thế kỷ I TCN Gi¸o ¸n LÞch Sö 6 Địa điểm Tên quốc gia TCN Trên lưu vực các dòng sông lớn Ai Cập ,Lưỡng Hà ,Ấn Độ ,Trung Quốc N¨m häc: 2012 - 2013 Ở bán đảo Ban căng và I-ta –li-a Hi Lạp ,Rô - ma CÂU 4 (4đ) -Đời sống tinh thần phong phú hơn +Biết vẽ trên hang động +Tình cảm gắn bó +Chôn công cụ sản xuất theo người chết (Quan tâm và bày tỏ tình cảm với người chết ,người ta nghĩ là con người chuyển sang thế giới khác vẫn phải lao động ) CÂU 5 (2đ) -Ở hang Thẩm Khuyên ,Thẩm Hai(Lạng Sơn) -Ở Núi Đọ Thanh Hóa -Ở Xuân Lộc Đồng Nai 4. Thu bµi vµ nhËn xÐt 5. DÆn dß: So¹n bµi míi Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Ch¬ng II Thêi ®¹i dùng níc: V¨n lang - ¢u l¹c TiÕt 11 -Bµi 10: Nh÷ng chuyÓn biÕn trong ®êi sèng kinh tÕ I. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu ®îc nh÷ng chuyÓn biÕn lín, cã ý nghÜa quan träng cña nÒn kinh tÕ níc ta. - C«ng cô c¶i tiÕn ( kü thuËt chÕ t¸c ®¸ tinh s¶o h¬n) N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh. 2. T tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh tinh thÇn s¸ng t¹o trong lao ®éng. 3. Kü n¨ng: - TiÕp tôc båi dìng cho häc sinh kü n¨ng nhËn xÐt, so s¸nh, liªn hÖ thùc tÕ. II. ChuÈn bÞ: GV so¹n bµi, ®äc tµi liÖu tham kh¶o, tranh ¶nh. Häc sinh häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. Lu ý: Chó ý ®Õn chuyÓn biÕn lín ®ã lµ hai ph¸t minh: ThuËt luyÖn kim vµ nghÒ trång lóa n íc. §©y lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó dÉn ®Õn bíc ngoÆt LÞch sö. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra: H·y nªu nh÷ng ®iÓm míi trong ®êi sèng vËt chÊt vµ x· héi cña ngêi Nguyªn Thuû thêi Hoµ B×nh – B¾c S¬n – H¹ Long ? 3. Bµi míi Trong qóa tr×nh lao ®éng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ngêi ViÖt cæ lu«n lu«n c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng vµ hä ®· cã nh÷ng ph¸t minh lín. Nhê ®ã mµ n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn ®êi sèng kinh tÕ cã nh÷ng biÕn chuyÓn? VËy nh÷ng ph¸t minh lín ®ã lµ g×? Kinh tÕ chuyÓn biÕn ra 19 PHẠM THỊ PHƯỢNG TRƯỜNG THCS THANH CAO sao lµ néi dung mµ bµi häc h«m nay ta nghiªn cøu. Ho¹t ®éng cña thÇy - HS Gäi häc sinh ®äc SGK Híng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 28 – 29 (SGK). §Þa bµn c tró cña ngêi ViÖt cæ tríc ®©y lµ ë ®©u? Quan s¸t h×nh 28, 29, 30 em thÊy c«ng cô s¶n xuÊt cña ngêi Nguyªn Thuû gåm cã nh÷ng g×? C¸c c«ng cô cña ngêi Nguyªn Thuû ®îc c¸c nhµ kh¶o cæ t×m thÊy ë ®©u? Thêi gian xuÊt hiÖn? Em cã nh©n xÐt g× vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt c«ng cô c¬ ngêi Nguyªn Thuû ®ã? Cho hs ®äc SGK. Em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng ngêi ViÖt cæ? §Ó ®Þnh c l©u dµi con ngêi cÇn lµm g×? ViÖc ph¸t minh ra thuËt luyÖn kim ®å ®ång ra ®êi cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Nh÷ng dÊu tÝch nµo chøng tá ngêi ViÖt cæ ®· ph¸t minh ra nghÒ trång lóa níc? Ngµy nay c©y lóa cã cßn lµ c©y l¬ng thùc chÝnh ë níc ta n÷a kh«ng? ViÖc trång lóa ë níc ta ngµy nay ph¸t triÓn nh thÕ nµo? Theo em v× sao tõ ®©y con ngêi cã thÓ ®Þnh c l©u dµi ë ®ång b»ng ven s«ng lín? GV ghi néi dung bµi tËp lªn b¶ng phô- c¶ líp theo dâi – nhËn xÐt, bæ xung. 1 hs lµm bµi. §¸p ¸n ®óng: C Bµi 2: GV ghi s½n néi dung bµi tËp trªn b¶ng phô GV yªu cÇu 1 hs ®äc néi dung bµi tËp Gäi 1 em kh¸c lªn lµm bµi Líp nhËn xÐt, bæ xung GV chèt l¹i ý kiÕn ®óng. Néi dung cÇn ®¹t 1. C«ng cô s¶n xuÊt ®îc c¶i tiÕn nh thÕ nµo? - C«ng cô s¶n xuÊt b»ng ®¸, x¬ng, sõng. - §å gèm xuÊt hiÖn: v¨n ho¸ ®a d¹ng - §å trang søc � Tr×nh ®é s¶n xuÊt c«ng cô ®îc n©ng cao � c¶i tiÕn h¬n tríc. � TiÕn bé - Cuéc sèng æn ®Þnh. - Con ngêi c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng. � ThuËt luyÖn kim ra ®êi � ®å ®ång xuÊt hiÖn. C«ng cô s¾c bÐn h¬n � n¨ng xuÊt lao ®éng cao h¬n. � Cuéc sèng ngêi Nguyªn Thuû æn ®Þnh h¬n. 2. NghÒ trång lóa níc ra ®êi ë ®©u vµ trong ®iÒu kiÖn nµo? - Níc ta lµ quª h¬ng cña c©y lóa hoang. � NghÒ n«ng trång lóa níc ra ®êi � c©y lóa lµ c©y l¬ng thùc chÝnh. - Con ngêi sö dông nh÷ng u thÕ cña ®Êt ®ai vµ thiªn nhiªn. 3. Bµi tËp: Bµi 1: Trong c¸c di chØ t×m thÊy ë Phïng Nguyªn, Hoa Léc di chØ nµo lµ quan träng h¬n c¶. a. §å trang søc c«ng cô ®¸. b. §å gèm cã hoa v¨n ®Ñp. c. Côc ®ång, xØ ®ång, d©y ®ång, dïi ®ång. d. C«ng cô b»ng x¬ng, sõng. Bµi 2: H·y t×m nh÷ng biÓu hiÖn cuéc sèng cña con ngêi ®· m®Þnh a. XuÊt hiÖn nh÷ng b¶n lµng ®«ng d©n. b. Cuéc sèng ®Þnh c l©u dµi. c. Ph¸t minh ra thuËt luyÖn kim. d. TÊt c¶ nh÷ng ý kiÕn trªn. 4. Cñng cè bµi häc - Theo em sù ra ®êi cña nghÒ n«ng trång lóa níc cã tÇm quan träng nh thÕ nµo? - Hai ph¸t minh lín gãp phÇn t¹o ra bíc chuyÓn biÕn lín trong ®êi sèng kinh tÕ cña con ngêi thêi kú nµy lµ g×? 5. Híng dÉn häc tËp: DÆn dß hs vÒ häc kü bµi. «n tËp l¹i toµn bé ch¬ng tr×nh ChuÈn bÞ cho kiÓm tra 1 tiÕt. 20
- Xem thêm -