Tài liệu Giáo án lịch sử 6 cả năm

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 Tuaàn: Tieát PPCT: Ngaøy soaïn: Ngaøy giaûng: Môû ñaàu Baøi 1 SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÂN LÒCH SÖÛ *** A. Muïc ñích yeâu caàu: - Xaõ hoäi loaøi ngöôøi coù lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån. - Muïc ñích hoïc taäp Lòch söû (ñeå bieát goác tích toå tieân, queâ höông ñaát nöôùc, ñeå hieåu hieän taïi). - Phöông phaùp hoïc taäp (caùch hoïc, caùch tìm hieåu lòch söû) moät caùch thoâng minh trong vieäc nhôù vaø hieåu. B. Ñoà duøng daïy hoïc: - Caùc hình aûnh vaø tö lieäu coù lieân quan. C. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp. (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Giaûng baøi môùi: (38’) Giôùi thieäu: (1’) Moïi vaät xung quanh chuùng ta ngaøy nay, töø cuï theå ñeán tröøu töôïng, ñeàu traûi qua nhöõng thôøi kì: sinh ra, lôùn leân, thay ñoåi … nghóa laø ñeàu coù quaù khöù. Ñeå hieåu ñöôïc quaù khöù ñoù, trí nhôù cuûa con ngöôøi hoaøn toaøn khoâng ñuû maø caàn ñeán moät khoa hoïc – khoa hoïc lòch söû. Nhö vaäy, coù raát nhieàu loaïi lòch söû, nhöng lòch söû chuùng ta hoïc ôû ñaây laø lòch söû loaøi ngöôøi. Baøi môùi: (37’) TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung 1. Lòch söû laø gì? ? Con ngöôøi, caây coû, moïi vaät - Khoâng. Moïi söï vaät ñeàu traûi xung quanh ta khi môùi sinh ra qua nhöõng thay ñoåi theo thôøi coù gioáng hoâm nay hay gian, nghóa laø ñeàu coù lòch söû. - Lòch söû laø khoâng? Taïi sao? nhöõng gì ñaõ dieãn - Lòch söû laø nhöõng gì ñaõ dieãn ra trong quaù khöù. ? Vaäy lòch söû laø gì? ra trong quaù khöù. ? Coù gì khaùc nhau giöõa lòch - Moät con ngöôøi: caù nhaân. Xaõ söû moät con ngöôøi vaø lòch söû hoäi loaøi ngöôøi: taäp theå. - Lòch söû coøn coù xaõ hoäi loaøi ngöôøi? nghóa laø khoa hoïc Lòch söû coøn coù nghóa laø tìm hieåu vaø döïng Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -1- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A khoa hoïc tìm hieåu vaø döïng laïi toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi trong quaù khöù. 2. Hoïc lòch söû ñeå laøm gì? ? Nhìn lôùp hoïc ôû hình 1, em - Khaùc raát nhieàu (baøn gheá, soá thaáy khaùc vôùi lôùp hoïc ôû löôïng, tö theá, aên maëc, duïng tröôøng em nhö theá naøo? Em cuï…). Khaùc nhau chuû yeáu do coù hieåu vì sao coù söï khaùc con ngöôøi taïo neân nhaèm ñaùp nhau ñoù hay khoâng? öùng nhu caàu ngaøy caøng cao Moãi con ngöôøi, moãi laøng cuûa hoï. xoùm, moãi daõy phoá…, cuõng nhö moãi daân toäc, ñeàu traûi qua nhöõng thay ñoåi theo thôøi gian maø chuû yeáu do con ngöôøi taïo neân. ? Theo em, chuùng ta coù caàn - Caàn bieát. Nhöõng ñoåi thay ñoù bieát nhöõng ñoåi thay ñoù chuû yeáu do con ngöôøi taïo neân khoâng? Taïi sao laïi coù nhöõng ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy ñoåi thay ñoù? caøng cao. ? Hoïc lòch söû ñeå laøm gì? - “Hoïc lòch söû ñeå hieåu ñöôïc coäi nguoàn ……………………………… phaûi laøm gì cho ñaát nöôùc”. ? Em haõy laáy ví duï trong - Gôïi yù: Dinh OÂng Ñoác Binh cuoäc soáng cuûa gia ñình, queâ Vaøng. höông em ñeå thaáy roõ söï caàn thieát phaûi hieåu bieát lòch söû. 3. Döïa vaøo ñaâu ñeå bieát vaø döïng laïi lòch söû? ? Döïa vaøo ñaâu ñeå bieát vaø - Döïa vaøo nhöõng lôøi moâ taû döïng laïi lòch söû? ñöôïc truyeàn töø ñôøi naøy qua ? Haõy keå nhöõng tö lieäu ñôøi khaùc truyeàn mieäng maø em bieát? - Caùc kho truyeän daân gian: Truyeàn thuyeát, Thaàn thoaïi, Coå tích… - Nhöõng di tích, ñoà vaät cuûa ? Theá naøo goïi laø tö lieäu hieän ngöôøi xöa coøn giöõ ñöôïc. vaät, chöõ vieát? - Nhöõng baûn ghi, saùch vôû, in, ? Quan saùt hình 1 vaø 2, theo khaéc baèng chöõ vieát… em, ñoù laø nhöõng loaïi tö lieäu - Tö lieäu hieän vaät. naøo? ? Hình 1 vaø 2 giuùp em hieåu - Giuùp chuùng ta hieåu bieát vaø Giaùo vieân: Tröông Minh Taân Giaùo aùn Lòch söû 6 laïi toaøn boä nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi trong quaù khöù. - Bieát ñöôïc coäi nguoàn cuûa toå tieân, queâ höông, daân toäc mình, ñeå hieåu cuoäc soáng ñaáu tranh vaø lao ñoäng saùng taïo cuûa daân toäc mình vaø cuûa caû loaøi ngöôøi trong quaù khöù xaây döïng neân xaõ hoäi vaên minh nhö ngaøy nay. - Ñeå hieåu ñöôïc nhöõng gì chuùng ta ñang thöøa höôûng cuûa oâng cha trong quaù khöù vaø bieát mình phaûi laøm gì cho töông lai. - Tö lieäu truyeàn mieäng (caâu chuyeän, lôøi moâ taû ). - Tö lieäu hieän vaät (di tích vaø ñoà vaät). - Tö lieäu chöõ vieát (nhöõng baûn ghi, saùch vôû). -2- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A theâm ñöôïc ñieàu gì? 4. 5. Giaùo aùn Lòch söû 6 döïng laïi lòch söû. Cuûng coá – luyeän taäp: (5’) Trình baøy moät caùch ngaén goïn lòch söû laø gì? Giaûi thích danh ngoân: “Lòch söû laø thaày daïy cuoäc soáng” – Xi-xeâ-roâng Daën doø: (1’) Hoïc baøi, hoaøn thaønh baøi taäp, baøi 2. *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tuaàn: Tieát PPCT: Ngaøy soaïn: Ngaøy giaûng: Baøi 2 CAÙCH TÍNH THÔØI GIAN TRONG LÒCH SÖÛ *** A. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieán thöùc: - Taàm quan troïng cuûa vieäc tính thôøi gian trong lòch söû. - Theá naøo laø aâm lòch, döông lòch vaø Coâng lòch. Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -3- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 - Bieát caùch ñoïc ghi vaø tính naêm, thaùng theo Coâng lòch. 2. Tö töôûng: - Giuùp HS bieát quyù thôøi gian vaø boài döôõng veà tính chính xaùc, khoa hoïc. 3. Kó naêng: - Reøn caùch ghi vaø tính naêm, tính khoaûng caùch giöõa caùc theá kæû vôùi hieän taïi. B. Ñoà duøng daïy hoïc: - SGK, lòch treo töôøng, quaû ñòa caàu. C. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp. (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Trình baøy moät caùch ngaén goïn lòch söû laø gì? - Lòch söû giuùp em hieåu bieát nhöõng gì? Taïi sao chuùng ta caàn phaûi hoïc lòch söû? 3. Giaûng baøi môùi: (33’) Giôùi thieäu: (1’) Trong baøi hoïc tröôùc, chuùng ta ñaõ hieåu lòch söû laø nhöõng gì ñaõ xaûy ra trong quaù khöù theo thöù töï thôøi gian, coù tröôùc, coù sau. Do ñoù vieäc tính thôøi gian trong lòch söû raát quan troïng vì noù giuùp chuùng ta hieåu bieát ñöôïc nhöõng nguyeân taéc cô baûn trong lòch söû. Baøi môùi: (32’) TG Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø Noäi dung 1. Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi gian? ? Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi - Ñeå saép xeáp caùc söï kieän lòch - Xaùc ñònh thôøi gian laø nguyeân taéc gian? söû laïi theo thöù töï thôøi gian. cô baûn trong vieäc ? Xem laïi hình 1 vaø 2 cuûa baøi - Quan saùt hình 1 vaø 2 ñeå ruùt tìm hieåu vaø hoïc taäp 1, em coù theå nhaän bieát ñöôïc ra keát luaän cuûa mình. lòch söû. tröôøng laøng hay taám bia ñaù ñöôïc döïng leân caùch daây bao nhieâu naêm? - Raát caàn thieát vì noù giuùp ? Chuùng ta coù caàn bieát thôøi chuùng ta hieåu bieát nhieàu ñieàu, gian döïng moät taám bia tieán só laø nguyeân taéc cô baûn quan naøo ñoù khoâng? troïng cuûa lòch söû. Khoâng phaûi caùc tieán só ñeàu ñoã cuøng moät naêm, phaûi coù ngöôøi tröôùc, ngöôøi sau. Bia naøy coù theå döïng caùch bia kia raát laâu. ? Döïa vaøo ñaâu vaø baèng caùch naøo, con ngöôøi tính ñöôïc thôøi gian? - Vieäc xaùc ñònh thôøi gian döïa vaùc - Hieän töôïng töï nhieân laëp ñi hoaït ñoäng cuûa laëp laïi  coù quan heä chaët cheõ Maët trôøi vaø Maët traêng. vôùi hoaït ñoäng cuûa Maët trôøi vaø Maët traêng. - Thôøi gian moïc laën, di chuyeån cuûa Maët trôøi, Maët ? Ngöôøi xöa ñaõ caên cöù vaøo traêng ñeå laøm ra lòch. ñaâu ñeå laøm ra lòch? Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -4- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 2. Ngöôøi xöa ñaõ tính thôøi gian nhö theá naøo? Cho HS xem baûng ghi - Ñôn vò thôøi gian: ngaøy, “Nhöõng ngaøy lòch söû vaø kæû thaùng, naêm. Coù hai loaïi lòch: - Döïa vaøo thôøi nieäm” coù nhöõng ñôn vò thôøi AÂm lòch vaø Döông lòch. gian moïc laën, di gian vaø coù nhöõng loaïi lòch chuyeån cuûa Maët trôøi, Maët traêng naøo? ? Giaûi thích aâm lòch vaø döông - AÂm lòch: Maët traêng quay maø ngöôøi xöa laøm ra lòch. lòch. quanh Traùi ñaát. Döông lòch: - Coù hai loaïi lòch: Traùi ñaát quay quanh Maët trôøi. AÂm lòch vaø Döông ? Ngöôøi xöa ñaõ phaân chia - AÂm lòch: thaùng (29 - 30 lòch. thôøi gian nhö theá naøo? ngaøy), naêm (360 - 365 ngaøy). Döông lòch: thaùng (30 - 31 ngaøy), naêm (365 - 366 ngaøy). 3. Theá giôùi coù caàn moät thöù lòch chung hay khoâng? Giaûi thích vieäc thoáng nhaát - Cho ví duï trong quan heä caùch tính thôøi gian. nöôùc ta vôùi caùc nöôùc khaùc. - Do nhu caàu giao ? Ngöôøi ta thoáng nhaát caùch - Döïa vaøo caùc thaønh töïu khoa löu giöõa caùc nöôùc, tính thôøi gian nhö theá naøo? hoïc, döông lòch ñöôïc hoaøn caùc daân toäc, döông chænh ñeå caùc daân toäc ñeàu coù lòch ñöôïc hoaøn “Coâng lòch laáy naêm töông theå söû duïng, ñoù laø Coâng lòch. chænh thaønh Coâng lòch, ñeå caùc daân toäc truyeàn chuùa Gieâ-xu söû duïng. ……………… tröôùc Coâng nguyeân (TCN)”. - Moät naêm coù 12 thaùng hay - Theo Coâng lòch: ? Theo Coâng lòch moät naêm coù 365 ngaøy (naêm nhuaän theâm 1 1 naêm coù 12 thaùng hay 365 ngaøy bao nhieâu ngaøy? ngaøy). (naêm nhuaän coù - 100 naêm laø 1 theá kæû, 1000 theâm 1 ngaøy). 100 ? Xaùc ñònh caùch tính theá kæû, naêm laø moät thieân nieân kæû. naêm laø 1 theá kæû, thieân nieân kæû. - Phaân bieät tröôùc vaø sau coâng 1000 naêm laø moät Veõ truïc naêm leân baûng vaø nguyeân. thieân nieân kæ. giaûi thích caùch ghi: tröôùc vaø sau coâng nguyeân. 4. Cuûng coá – luyeän taäp: (5’) - Tính khoaûng caùch thôøi gian (theo theá kæû vaø theo naêm) cuûa caùc söï kieän ghi treân baûng, trong SGK so vôùi naêm nay. 5. Daën doø: (1’) - Hoïc baøi, hoaøn thaønh baøi taäp, xem tröôùc baøi 3 “Xaõ hoäi nguyeân thuûy”. *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -5- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tuaàn: Tieát PPCT: Ngaøy soaïn: Ngaøy giaûng: Phaàn moät Khaùi quaùt lòch söû theá giôùi coå ñaïi Baøi 3 XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUÛY *** A. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieán thöùc: - Söï xuaát hieän con ngöôøi treân Traùi Ñaát: thôøi ñieåm, ñoäng löïc... - Söï khaùc nhau giöõa Ngöôøi toái coå vaø Ngöôøi tinh khoân. Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -6- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 - Vì sao xaõ hoäi nguyeân thuûy tan raõ: saûn xuaát phaùt trieån, naûy sinh cuûa caûi dö thöøa; söï xuaát hieän giai caáp; nhaø nöôùc ra ñôøi. 2. Tö töôûng: - Böôùc ñaàu hình thaønh ñöôïc ôû HS yù thöùc ñuùng ñaén veà vai troø lao ñoäng saûn xuaát trong söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. 3. Kó naêng: - Böôùc ñaàu reøn luyeän kó naêng quan saùt tranh, aûnh. B. Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh aûnh hoaëc hieän vaät veà caùc coâng cuï lao ñoäng, ñoà trang söùc. - AÛnh cuoäc soáng cuûa ngöôøi nguyeân thuûy. C. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp. (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi gian? Ngöôøi xöa ñaõ tính thôøi gian nhö theá naøo? 3. Giaûng baøi môùi: (33’) Giôùi thieäu: (1’) Caùch ñaây haøng chuïc trieäu naêm, treân traùi ñaát coù loaøi vöôïn coå sinh soáng trong nhöõng khu röøng raäm. Trong quaù trình tìm kieám thöùc aên, loaøi vöôïn naøy ñaõ daàn daàn bieát cheá taïo ra coâng cuï saûn xuaát, ñaùnh daáu moät böôùc ngoaët kæø dieäu, vöôïn baét ñaàu thoaùt khoûi söï leä thuoäc hoaøn toaøn vaøo thieân nhieân vaø trôû thaønh ngöôøi. Ñoù laø ngöôøi toái coå. Baøi môùi: (32’) TG Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø Noäi dung 1. Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo? ? Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö - “Caùch ñaây haøng chuïc trieäu - Caùch ñaây haøng chuïc trieäu naêm theá naøo? naêm ………………………………… loaøi Vöôïn coå gaàn Baéc Kinh (Trung Quoác) (gioáng ngöôøi) Gv neâu nhöõng ñieåm khaùc …”. xuaát hieän daàn daàn trôû thaønh Ngöôøi nhau giöõa loaøi Vöôïn coå vaø toái coå (khoaûng 3 Ngöôøi toái coå. 4 trieäu naêm tröôùc). ? Söï khaùc bieät lôùn nhaát giöõa Vöôïn vaø Ngöôøi laø ñieåm naøo? - Vieäc cheá taïo ra coâng cuï saûn - Ngöôøi toái coå xuaát, Ngöôøi coù ñoâi tay kheùo soáng theo baày, trong hang ñoäng, ? Quan saùt hình 3 & 4 moâ taû leùo, oùc phaùt trieån. ñôøi soáng cuûa Ngöôøi toái coå. - Kieám soáng baèng saên baét vaø maùi ñaù. Haùi löôïm haùi löôïm, bieát cheá taïo coâng vaø saên baét thuù ñeå aên. cuï lao ñoäng, bieát söû duïng vaø - Bieát gheø ñeõo ñaù, laáy löûa baèng caùch coï xaùt ñaù. laøm coâng cuï, bieát söû duïng löûa. Cuoäc soáng baáp beânh. 2. Ngöôøi tinh khoân soáng theá naøo? Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -7- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A ? Ngöôøi tinh khoân khaùc - Ngöôøi tinh khoân: baøn tay Ngöôøi toái coå ôû nhöõng ñieåm nhoû, kheùo leùo, caùc ngoùn tay naøo? linh hoaït, hoäp soï phaùt trieån, traùn cao, maët phaúng, cô theå goïn vaø linh hoaït. Ngöôøi toái coå: ngöôïc laïi. - Soáng theo baày. ? Ngöôøi tinh khoân soáng nhö theá naøo? - Thò toäc laø goàm nhöõng ngöôøi ? Thò toäc laø gì? coù cuøng huyeát thoáng. Soáng quaây quaàn beân nhau vaø cuøng laøm chung, aên chung. - Bieát troàng troït vaø chaên nuoâi, ? Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi tinh laøm ñoà trang söùc. khoân nhö theá naøo? - Coâng cuï ñaù. ? Coâng cuï lao ñoäng chuû yeáu cuûa Ngöôøi tinh khoân ñöôïc cheá taïo baèng gì? - Deã vôõ, khoâng ñem laïi naêng ? Haïn cheá cuûa coâng cuï ñaù? suaát cao. 3. Vì sao xaõ hoäi nguyeân thuûy tan raõ? ? Ñeán thôøi gian naøo con - Khoaûng 4000 naêm TCN con ngöôøi môùi phaùt hieän ra kim ngöôøi phaùt hieän ra kim loaïi loaïi? Ñoù laø kim loaïi gì? (ñoàng). ? Taùc duïng cuûa coâng cuï baèng - Giuùp khai phaù ñaát hoang, kim loaïi? taêng naêng suaát lao ñoäng, saûn phaåm laøm ra nhieàu vaø dö ? Saûn phaåm dö thöøa daõ laøm thöøa. cho xaõ hoäi phaân hoaù nhö theá - Phaân hoaù giaøu ngheøo daãn naøo? ñeán xaõ hoäi nguyeân thuyû tan raõ. 4. 5. - Giaùo aùn Lòch söû 6 - Traûi qua haøng trieäu naêm, Ngöôøi toái coå daàn daàn trôû thaønh Ngöôøi tinh khoân (khoaûng 4 vaïn naêm tröôùc) coù caáu taïo cô theå gioáng ngöôøi ngaøy nay, tö duy phaùt trieån. - Soáng thaønh baày theo thò toäc (cuøng huyeát thoáng). - Bieát troàng troït, chaên nuoâi, laøm ñoà goám, ñoà trang söùc. - Khoaûng 4000 naêm TCN, con ngöôøi phaùt hieän ra kim loaïi ñeå cheá taïo coâng cuï lao ñoäng. - Nhôø ñoù laøm taêng naêng suaát lao ñoäng, cuûa caûi laøm ra nhieàu vaø dö thöøa. - Moät soá ngöôøi chieám höõu cuûa dö thöøa trôû neân giaøu coù... xaõ hoäi phaân chia giaøu - ngheøo, xaõ hoäi nguyeân thuûy tan raõ, nhöôøng choå cho xaõ hoäi coù giai caáp. Cuûng coá – luyeän taäp: (5’) So saùnh Ngöôøi tinh khoân vaø Ngöôøi toái coå. Coâng cuï baèng kim loaïi ñaõ coù taùc duïng nhö theá naøo? YÙ nghóa. Daën doø: (1’) Hoïc baøi, xem tröôùc baøi 4 “Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng”. Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -8- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tuaàn: Tieát PPCT: Ngaøy soaïn: Ngaøy giaûng: Baøi 4 CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG ÑOÂNG *** A. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc söï xuaát hieän cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng (thôøi gian, ñòa ñieåm). - Trình baøy sô löôïc veà toå chöùc vaø ñôøi soáng xaõ hoäi ôû caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. 2. Tö töôûng: - Xaõ hoäi coå ñaïi phaùt trieån cao hôn xaõ hoäi nguyeân thuyû nhöng cuõng laø thôøi ñaïi baét ñaàu coù giai caáp. - Böôùc ñaàu yù thöùc veà söï baát bình ñaúng, söï phaân chia giai caáp trong xaõ hoäi vaø veà nhaø nöôùc chuyeân cheá. 3. Kó naêng: - Böôùc ñaàu hình thaønh caùc khaùi nieäm veà caùc quoác gia coå ñaïi. B. Ñoà duøng daïy hoïc: - Hình aûnh nhöõng coâng trình kieán truùc thôøi coå ñaïi, löôïc ñoà caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. C. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: Giaùo vieân: Tröông Minh Taân -9- Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 OÅn ñònh lôùp. (1’) Kieåm tra baøi cuõ: (5’) Baày ngöôøi nguyeân thuyû soáng nhö theá naøo? Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân coù nhöõng ñieåm naøo tieán boä hôn so vôùi Ngöôøi toái coå? - Coâng cuï baèng kim loaïi ñaõ coù taùc duïng nhö theá naøo? 3. Giaûng baøi môùi: (33’) Giôùi thieäu: (1’) Khi coâng cuï kim loaïi ra ñôøi, saûn xuaát phaùt trieån thì xaõ hoäi nguyeân thuyû tan raõ, xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc ra ñôøi. Nhöõng nhaø nöôùc ñaàu tieân ñaõ ñöôïc hình thaønh ôû phöông Ñoâng, caùc quoác gia naøy ñeàu ñöôïc hình thaønh treân löu vöïc cuûa nhöõng con soâng lôùn coù ñieàu kieän thuaän lôïi vaø hình thaønh moät loaïi hình xaõ hoäi rieâng bieät, xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng. Baøi môùi: (32’) TG Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø Noäi dung 1. Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñaõ ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giôø? ? Caùc quoác gia coå ñaïi - Caùc löu vöïc soâng lôùn (cuoái - Thôøi gian: Töø cuoái thieân nieân phöông Ñoâng ra ñôøi ôû ñaâu? thieân nieân kæ IV ñaàu thieân kæ IV - ñaàu Töø bao giôø? nieân kæ III TCN) ? Taïi sao laïi ra ñôøi ôû caùc - Ñaát ñai maøu môõ nöôùc coù ñuû thieân nieân kæ III TCN . doøng soâng lôùn? quanh naêm. ? Hoï soáng baèng ngheà naøo laø - Troàng luùa. chính? ? Muoán cho noâng nghieäp ñaït - Laøm thuyû lôïi: ñaép ñeâ, ñaøo naêng suaát cao hoï ñaõ phaùt huy keânh, maùng daãn nöôùc vaø - Ñòa ñieåm: ôû Ai Caäp, vuøng khaû naêng gì? ruoäng. Taû laïi caûnh laøm ruoäng Löôõng Haø, AÁn Nhôø coù ñaát phuø sa maøu môõ cuûa ngöôøi Ai Caäp (troàng luùa, Ñoä vaø Trung vaø nöôùc töôùi ñaày ñuû, saûn xuaát ñaäp, gaët). Quoác ngaøy nay, noâng nghieäp cho naêng suaát treân löu vöïc nhöõng doøng soâng cao, löông thöïc dö thöøa. lôùn nhö soâng ? Vaán ñeà gì ñaõ phaùt sinh? - Xaõ hoäi coù giai caáp hình Nin ôû Ai Caäp, thaønh. soâng Ti-gô-rô ? Keå teân caùc quoác gia coå ñaïi - Ai Caäp, AÁn Ñoä, Löôõng Haø, vaø Ô-phô-raùt ôû phöông Ñoâng? Löôõng Haø, AÁn Trung Quoác. 1. 2. - vaø Haèng ôû AÁn Ñoä, Hoaøng Haø vaø Tröôøng Giang ôû Trung Quoác. 2. Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo? Coù 3 taàng lôùp ? Boä phaän ñoâng ñaûo vaø coù - Noâng daân coâng xaõ. chính: vai troø quan troïng? Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 10 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A ? Nghóa vuï cuûa noâng daân ? ? Cuoäc soáng cuûa hoï phuï thuoäc vaøo ai? ? Ñöùng ñaàu quan laïi laø ai? ? Haàu haï vua, quyù toäc laø ai? Cho HS quan saùt hình 9 vaø tìm hieåu veà boä luaät Ham-mura-bi vaø thaàn Sa-maùt ñang trao boä luaät cho vua Hammu-ra-bi. ? Em coù nhaän xeùt gì veà ñaïo luaät naøy? ? Qua ñaïo luaät,em nghó gì veà ngöôøi caøy thueâ ruoäng? Giaùo aùn Lòch söû 6 - Nhaän ruoäng ñaát coâng xaõ caøy caáy  noäp moät phaàn thu hoaïch, lao dòch khoâng coâng cho quyù toäc. - Quyù toäc, quan laïi coù nhieàu cuûa caûi, quyeàn theá. - Ñöùng ñaàu laø Vua coù quyeàn löïc toái cao trong caùc lónh vöïc. - Noâ leä. - Giaûi thích caùc töø : Coâng xaõ, lao dòch, quyù toäc, Sa-maùt trong SGK. - Noâng daân coâng xaõ, ñoâng ñaûo nhaát vaø laø taàng lôùp saûn xuaát chính. - Quyù toäc laø taàng lôùp coù nhieàu cuûa caûi vaø quyeàn theá, bao goàm vua, quan laïi vaø taêng löõ. Noâ leä laø - Phuïc vuï quyeàn lôïi cho giai nhöõng caáp thoáng trò ngöôøi haàu - Phaûi laøm vieäc naëng nhoïc vaø haï, phuïc noäp thueá cho chuû ruoäng. dòch cho quyù toäc; thaân phaän khoâng khaùc gì con vaät. 3. Nhaø nöôùc chuyeân cheá coå ñaïi phöông Ñoâng ? Caùc nhaø nöôùc coå ñaïi - Vua naém quyeàn haønh vaø - Vua coù quyeàn ñaët ra luaät phaùp, phöông Ñoâng do ai ñöùng ñaàu ñöôïc cha truyeàn con noái. chæ huy quaân ñaát nöôùc? ñoäi, xeùt xöû ? Vua coù quyeàn haønh gì? - Ñaët ra luaät phaùp, chæ huy nhöõng ngöôøi coù quaân ñoäi, xeùt xöû nhöõng ngöôøi toäi, ñöôïc coi laø coù toäi, ñöôïc coi laø ñaïi dieän ngöôøi ñaïi dieän cuûa thaàn thaùnh ôû thaùnh thaàn. döôùi traàn gian. ÔÛ moãi nöôùc vua ñöôïc goïi döôùi caùc teân goïi khaùc nhau: ÔÛ Trung Quoác: thieân töû (con trôøi), ôû Ai Caäp: Pha-ra-oân (ngoâi nhaø lôùn), ôû Löôõng Haø: En-si (ngöôøi ñöùng ñaàu). ? Giuùp vieäc cho vua laø taàng - Taàng lôùp quyù toäc. - Giuùp vieäc cho vua laø boä maùy lôùp naøo? ? Nhieäm vuï cuûa quyù toäc? - Thu thueá, xaây döïng cung haønh chính töø trung öông ñeán ñieän, ñeàn thaùp vaø chæ huy ñòa phöông goàm quaân ñoäi. toaøn quyù toäc. Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 11 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A ? Em coù nhaän xeùt gì veà boä - Boä maùy haønh chính töø trung maùy haønh chính cuûa caùc nöôùc öông ñeán ñòa phöông coøn ñôn phöông Ñoâng? giaûn vaø do quyù toäc naém giöõ. 4. 5. Giaùo aùn Lòch söû 6 Hoï lo vieäc thu thueá, xaây döïng cung ñieän, ñeàn thaùp vaø chæ huy quaân ñoäi. Cuûng coá – luyeän taäp: (5’) Keå teân caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng? Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo? Theá naøo laø cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá? Daën doø: (1’) Hoïc baøi, xem tröôùc baøi 5 “Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây”. *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 12 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 Tuaàn: Tieát PPCT: Ngaøy soaïn: Ngaøy giaûng: Baøi 5 CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG TAÂY *** A. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc söï xuaát hieän cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây (thôøi gian, ñòa ñieåm). - Trình baøy sô löôïc veà toå chöùc vaø ñôøi soáng xaõ hoäi ôû caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. 2. Tö töôûng: - Söï baát bình ñaúng trong xaõ hoäi coù giai caáp. 3. Kó naêng: - Moái quan heä loâ-gíc giöõa ñieàu kieän töï nhieân vaø söï phaùt trieån kinh teá ôû moãi khu vöïc. B. Ñoà duøng daïy hoïc: - Hình aûnh nhöõng coâng trình kieán truùc thôøi coå ñaïi, löôïc ñoà caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. C. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp. (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo? - Theá naøo laø cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá? 3. Giaûng baøi môùi: (33’) Giôùi thieäu: (1’) Thôøi Coå ñaïi caùc quoác gia khoâng chæ hình thaønh ôû nhöõng doøng soâng lôùn nôi coù ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi maø coøn ñöôïc hình thaønh ôû nhöõng nôi khoù khaên khaùc nhö ôû mieàn nam chaâu AÂu nôi hình thaønh caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn veà söï hình thaønh vaø xaõ hoäi cuûa nhöõng quoác gia ñoù. Baøi môùi: (32’) TG Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø Noäi dung 1. Söï hình thaønh caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây GV xaùc ñònh Hy Laïp vaø Roâma treân baûn ñoà. ? Caùc quoác gia coå ñaïi - Cuoái thieân nieân kæ IV, ñaàu Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 13 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A phöông Ñoâng ra ñôøi vaøo thôøi gian naøo? ? Coøn ôû phöông Taây thì sao? ? Vò trí Ñoâng khaùc Taây? thieân nieân kæ III tröôùc coâng nguyeân. - Ñaàu TNK I TCN. - Ñoâng: löu vöïc soâng lôùn. Taây: Ñoài nuùi ñaù voâi xen laãn thung luõng. ? Caùc quoác gia coå ñaïi - Khoù khaên: khoâng thích hôïp phöông Taây coù khoù khaên vaø phaùt trieån noâng nghieäp. Lôïi lôïi theá gì? theá: ngheà thuû coâng vaø phaùt trieån ngoaïi thöông. Giaùo aùn Lòch söû 6 - Thôøi gian: ñaàu thieân nieân kæ I TCN. - Ñòa ñieåm: treân baùn ñaûo Bancaêng vaø I-ta-lia, ñaát ñai ôû ñaây khoâng thuaän lôïi cho vieäc troàng luùa, nhöng laïi coù nhieàu haûi caûng toát, thuaän lôïi cho buoân baùn ñöôøng bieån. 2. Xaõ hoäi coå ñaïi Hi Laïp, Roâ-ma goàm nhöõng giai caáp naøo? - Coâng thöông nghieäp, ngoaïi Coù 2 giai caáp: ? Neàn kinh teá chính laø gì ? - Chuû noâ goàm caùc thöông. chuû xöôûng, chuû ? Xaõ hoäi coù nhöõng taàng lôùp - Chuû noâ: Chuû xöôûng, chuû loø, thuyeàn buoân... raát naøo? Cuoäc soáng cuûa hoï nhö chuû thuyeàn, soáng sung söôùng. giaøu coù vaø coù theá löïc, sôû höõu nhieàu theá naøo? Noâ leä: laøm vieäc cöïc nhoïc. noâ leä. - Noâ leä: soá löôïng raát ñoâng, laø lao ñoäng chính trong xaõ hoäi, bò chuû noâ boùc loät vaø ñoái xöû raát taøn baïo. 3. Cheá ñoä chieám höõu noâ leä ? Noâ leä ôû caùc quoác gia coå ñaïi - Chieám ñoâng ñaûo vaø bò boùc phöông Taây nhö theá naøo? loät taøn nhaãn, laø löïc löôïng chuû yeáu trong xaõ hoäi nhöng thaân phaän leä thuoäc chuû noâ. ? Cheá ñoä chieám höõu noâ leä laø - Xaõ hoäi coù hai giai caáp laø chuû gì? noâ vaø noâ leä. Xaõ hoäi soáng chuû yeáu döïa vaøo söï lao ñoäng cuûa noâ leä (chieám ñoaït söùc lao ñoäng cuûa noâ leä) neân goïi laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä. 4. 5. Xaõ hoäi coù hai giai caáp laø chuû noâ vaø noâ leä. Maø ngöôøi chuû noâ thoáng trò vaø boùc loät söùc giai caáp noâ leä. Ñoù laø cheá ñoä Chieám höõu noâ leä. Cuûng coá – luyeän taäp: (5’) Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây hình thaønh ôû ñaâu, töø bao giôø. Giaûi thích khaùi nieäm Cheá ñoä chieám höõu noâ leä. Daën doø: (1’) Hoïc baøi, xem tröôùc baøi 6 “Vaên hoùa coå ñaïi”. Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 14 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tuaàn: Tieát PPCT: Ngaøy soaïn: Ngaøy giaûng: Baøi 6 VAÊN HOÙA COÅ ÑAÏI Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 15 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 *** A. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc nhöõng thaønh töïu chính cuûa neàn vaên hoùa coå ñaïi phöông Ñoâng (lòch, chöõ töôïng hình, toaùn hoïc, kieán truùc) vaø phöông Taây (lòch, chöõ caùi abc, ôû nhieàu lónh vöïc khoa hoïc, vaên hoïc, kieán truùc, ñieâu khaéc). 2. Tö töôûng: - Töï haøo veà nhöõng thaønh töïu vaên minh cuûa loaøi ngöôøi thôøi coå ñaïi. - Böôùc ñaàu giaùo duïc yù thöùc veà vieäc tìm hieåu caùc thaønh töïu vaên minh coå ñaïi. 3. Kó naêng: - Taäp moâ taû moät coâng trình kieán truùc hay ngheä thuaât lôùn thôøi coå ñaïi qua tranh aûnh. B. Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh aûnh moät soà coâng trình vaên hoaù tieâu bieåu nhö : Kim töï thaùp Ai Caäp, chöõ töôïng hình, töôïng löïc só neùm ñóa.. - Moät soá thô vaên thôøi coå ñaïi (neáu coù). C. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp. (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giôø? Keå teân caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. - Xaõ hoäi coå ñaïi Hi Laïp, Roâ-ma goàm nhöõng giai caáp naøo? Vì sao goïi laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä? 3. Giaûng baøi môùi: (33’) Giôùi thieäu: (1’) Thôøi coå ñaïi, khi nhaø nöôùc ñöôïc hình thaønh, loaøi ngöôøi böôùc vaøo xaõ hoäi vaên minh. Trong buoåi bình minh cuûa lòch söû, caùc daân toäc phöông Ñoâng vaø phöông Taây ñaõ saùng taïo neân nhieàu thaønh töïu vaên hoaù röïc rôõ maø ngaøy nay chuùng ta vaãn ñang ñöôïc thöøa höôûng. Baøi môùi: (32’) TG Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø Noäi dung 1. Caùc daân toäc phöông Ñoâng thôøi coå ñaïi ñaõ coù nhöõng thaønh töïu vaên hoùa gì? - Laøm ra lòch ? Ñeå coù theå caøy cho caáy ñuùng - Tri thöùc veà thieân vaên. (aâm lòch): moät thôøi vuï, ngöôøi phöông Ñoâng naêm coù 12 thaùng, ñaõ coù nhöõng kieán thöùc gì? moãi thaùng coù 29 ? Laøm noâng nghieäp caàn bieát - Caàn. Laøm ra lòch, chuû yeáu laø hoaëc 30 ngaøy, bieát ngaøy thaùng hay khoâng, baèng aâm lòch (döïa vaøo söï di chuyeån laøm ñoàng hoà ño caùch gì? cuûa Maët Traêng quanh Traùi thôøi gian. Ñaát). ? Laøm theá naøo ñeå löu laïi cho - Nghó ra chöõ vieát – chöõ töôïng ñôøi sau naøy chuùng ta söû hình (laø duøng hình giaûn löôïc - Saùng taïo chöõ Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 16 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A duïng? cuûa moät vaät ñeå laøm chöõ goïi vaät ñoù hoaëc duøng moät soá ñöôøng neùt laøm chöõ ñeå theå hieän Cho hs quan saùt hình 11. moät yù naøo ñoù). ? Chöõ töôïng hình ñöôïc vieát ôû - Treân giaáy Pa-pi-ruùt, mai ruøa, theû tre, caùc phieán ñaát seùt öôùt ñaâu? roài ñem nung khoâ. ? Ngoaøi ra ngöôøi ta duøng caùi - Hoï nghó ra pheùp ñeám ñeán 10 gì ñeå ghi ngaøy thaùng, tính ñeå tính toaùn ño ñaïc. toaùn ño ñaïc? Ngöôøi AÁn Ñoä saùng taïo theâm ñöôïc soá 0. Tính ñöôïc soá pi=3,16. ? Caùc daân toäc phöông Ñoâng - Kim töï thaùp ôû Ai Caäp, thaønh ñaõ xaây döïng nhöõng coâng Babilon ôû Löôõng Haø. trình kieán truùc gì? Cho hs quan saùt H.12, 13. Giaùo aùn Lòch söû 6 töôïng hình (moâ phoûng vaät thaät ñeå noùi leân yù nghó cuûa con ngöôøi). - Toaùn hoïc: phaùt minh ra pheùp ñeám ñeán 10, chöõ soá töø 1 ñeán 9 vaø soá 0, tính ñöôïc soá Pi baèng 3,16. - Kieán truùc: coù nhöõng coâng trình kieán truùc ñoà soä, nhö: Kim Töï Thaùp ôû Ai Caäp, thaønh Ba-bi-lon ôû Löôõng Haø… 2. Ngöôøi Hi Laïp vaø Roâ-ma ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp gì veà vaên hoùa? ? Ngöôøi phöông Taây vaø - Phöông Ñoâng: tính thaùng - Saùng taïo ra Döông lòch, chính phöông Ñoâng ñaõ coù caùch tính theo Maët traêng. Phöông Taây: xaùc hôn: moät naêm khaùc nhau veà lòch nhö theá tính naêm theo Maët trôøi. coù 365 ngaøy 6 giôø, naøo? chia thaønh 12 ? Treân cô sôû hoïc taäp chöõ vieát - Saùng taïo ra heä chöõ caùi a, b, thaùng. cuûa ngöôøi phöông Ñoâng, c, luùc ñaàu goàm 20 chöõ, sau laø - Saùng taïo ra heä ngöôøi Hi Laïp vaø Roâma ñaõ 26 chöõ caùi. chöõ caùi a, b, c goàm saùng taïo chöõ vieát ra sao? 26 chöõ, ñang ñöôïc ? Coøn caùc ngaønh khoa hoïc cô - Ñoïc SGK ñeå tìm nhöõng duøng phoå bieán. baûn thì nhö theá naøo? ñoùng goùp cuûa ngaønh khoa hoïc - Ñaït tôùi trình ñoä cô baûn. cao ôû caùc ngaønh ? Neâu nhöõng thaønh töïu chung - Coù boä söû thi noåi tieáng cuûa khoa hoïc: soá hoïc, veà vaên hoïc, kieán truùc, ñieâu Hoâ-me, nhöõng vôû kòch thô ñoäc vaät lyù, thieân vaên, trieát hoïc, lòch söû, khaéc, taïo hình? ñaùo cuûa Et-sin… ñeàn Paùc-tô- ñòa lyù… noâng, ñaáu tröôøng Coâ-li-deâ, - Vaên hoïc ngheä töôïng löïc só neùm ñóa, töôïng thuaät vaø kieán truùc, ñieâu khaéc ñöôïc caû thaàn veä nöõ… theá giôùi bieát ñeán vaø thaùn phuïc. 4. Cuûng coá – luyeän taäp: (5’) Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 17 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 - Em haõy neân nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa caùc quoác gia phöông Ñoâng coå ñaïi. - Ngöôøi Hi Laïp vaø Roâma ñaõ coù nhöõng thaønh töïu vaên hoaù gì? 5. Daën doø: (1’) - Hoïc baøi, chuaån bò baøi 7 “OÂn taäp”. *Rút kinh nghiệm: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tuaàn: 07 Tieát PPCT: 07 Ngaøy soaïn: Ngaøy giaûng: Baøi 7 OÂN TAÄP *** A. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieán thöùc: - Söï xuaát hieän cuûa con ngöôøi treân traùi ñaát. - Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thôøi nguyeân thuyû thoâng qua lao ñoäng saûn xuaát. - Caùc quoác gia coå ñaïi - Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa thôøi coå ñaïi, taïo cô sôû ñaàu tieân cho vieäc hoïc taäp phaàn lòch söû daân toäc. 2. Kó naêng: - Boài döôõng kyõ naêng khaùi quaùt. - Böôùc ñaàu taäp so saùnh vaø xaùc ñònh caùc ñieåm chính. B. Ñoà duøng daïy hoïc: - Löôïc ñoà theá giôùi coå ñaïi. - Caùc tranh aûnh coâng trình ngheä thuaät. Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 18 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 C. Tieán trình toå chöùc daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp. (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) - Em haõy neân nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa caùc quoác gia phöông Ñoâng coå ñaïi. - Ngöôøi Hi Laïp vaø Roâma ñaõ coù nhöõng thaønh töïu vaên hoaù gì? - Theo em, caùc thaønh töïu vaên hoaù naøo cuûa thôøi coå ñaïi coøn ñöôïc söû duïng ñeán ngaøy nay? 3. Giaûng baøi môùi: (33’) Giôùi thieäu: (1’) Phaàn moät cuûa chöông trình lòch söû lôùp 6 ñaõ trình baøy nhöõng neùt cô baûn cuûa lòch söû loaøi ngöôøi töø khi xuaát hieän ñeán cuoái thôøi coå ñaïi. Chuùng ta ñaõ hoïc vaø bieát loaøi ngöôøi ñaõ lao ñoäng vaø bieán chuyeån nhö theá naøo ñeå daàn daàn ñöa xaõ hoäi tieán leân vaø xaây döïng nhöõng quoác gia ñaàu tieân treân theá giôùi, ñoàng thôøi ñaõ saùng taïo neân nhöõng thaønh töïu vaên hoaù quyù giaù ñeå laïi cho ñôøi sau. Baøi môùi: (32’) TG Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø vaø Noäi dung GHI 1/ Nhöõng daáu veát cuûa Ngöôøi toái coå - Mieàn Ñoâng chaâu Phi, treân ñaûo Gia-va (In(Ngöôøi vöôïn) ñöôïc phaùt hieän ôû ñoâ-neâ-xi-a), ôû gaàn Baéc Kinh (Trung Quoác) ñaâu? v.v… caùch ñaây khoaûng 3 – 4 trieäu naêm. ? Ngöôøi toái coå chuyeån thaønh ngöôøi - Khoaûng 4 vaïn naêm tröôùc ñaây, nhôø lao ñoäng tinh khoân vaøo thôøi gian naøo? saûn xuaát. 2/ Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa Ñaëc Ngöôøi toái coå Ngöôøi tinh Ngöôøi tinh khoân vaø Ngöôøi toái coå ñieåm khoân thôøi nguyeân thuûy: Ñöùng ngaõ veà Ñöùng thaúng, phía tröôùc, traùn traùn cao, haøm nhoâ, tay daøi quaù luøi vaøo, raêng Con goái, chæ laøm goïn, ñeàu, tay ngöôøi nhöõng vieäc ñôn chaân nhö giaûn. ngöôøi ngaøy nay. Ñaù, caønh caây Ñaù, söøng, tre, Coâng cuï goã, ñoàng… 3, 4 vaø 5/ Caùc quoác gia, taàng lôùp xaõ Toå chöùc Soáng theo baày Soáng theo thò hoäi, nhaø nöôùc thôøi coå ñaïi: xaõ hoäi toäc ? Thôøi coå ñaïi coù nhöõng quoác gia lôùn naøo? ? Caùc taàng lôùp xaõ hoäi chính thôøi coå Caùc quoác Teân Caùc Caùc loaïi ñaïi? gia coå ñaïi nöôùc taàng lôùp nhaø nöôùc ? Caùc loaïi nhaø nöôùc thôøi coå ñaïi ? xaõ hoäi ? Theá naøo laø nhaø nöôùc quaân chuû Phöông Ai Caäp, Noâng Quaân chuû chuyeân cheá, nhaø nöôùc daân chuû chuû Ñoâng Löôõng daân chuyeân Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 19 - Tröôøng THCS Ñoâng Phöôùc A Giaùo aùn Lòch söû 6 noâ hoaëc coäng hoaø? 6/ Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù cuûa thôøi coå ñaïi: ? Haõy cho bieát nhöõng thaønh töïu vaên hoaù lôùn cuûa thôøi coå ñaïi? - Chöõ vieát, chöõ soá - Caùc ngaønh khoa hoïc cô baûn - Caùc coâng trình ngheä thuaät lôùn. 7/ Ñaùnh giaù caùc thaønh töïu vaên hoaù cuûa thôøi coå ñaïi: Phöông Taây Haø, Aán Ñoä, Trung Quoác Hi Laïp, Roâ-ma coâng xaõ, cheá quyù toäc, noâ leä Chuû noâ, noâ leä Daân chuû chuû noâ, Coäng hoaø Chöõ vieát Chöõ soá Caùc khoa hoïc cô baûn Töôïng hình, chöõ caùi a, b, c Pheùp ñeám ñeán 10 Thieân vaên, toaùn hoïc, vaät lyù, trieát hoïc, lòch söû, ñòa lyù, vaên hoïc Caùc coâng Kim töï thaùp, Thaønh Ba-bi-lon, trình ngheä Ñeàn Paùc-teâ-noâng, Ñaáu tröôøng thuaät lôùn Coâ-li-deâ… - Phong phuù, ña daïng, vó ñaïi. - Taïo cô sôû cho söï phaùt trieån cuûa neàn vaên minh nhaân loaïi sau naøy. 4. 5. - Cuûng coá – luyeän taäp: (5’) Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa ngöôøi tinh khoân vaø ngöôøi toái coå thôøi nguyeân thuyû? Nhöõng thaønh töïu vaên hoaù thôøi coå ñaïi? Daën doø: (1’) Hoïc baøi, xem tröôùc baøi 8 “Thôøi nguyeân thuûy treân ñaát nöôùc ta”. Giaùo vieân: Tröông Minh Taân - 20 -
- Xem thêm -