Tài liệu Giáo án lịch sử 4 trọn bộ_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LÒCH SÖÛ – TIEÁT 1 BAØI: MOÂN LÒCH SÖÛ VAØ ÑÒA LÍ I- MUÏC TIEÂU: * Sau baøi hoïc naøy, hoïc sinh naém ñöôïc: -Vò trí ñòa lí, hình daùng cuûa ñaáy nöôùc ta. -Treân ñaát nöôùc ta coù nhieàu daân toäc sinh soáng vaø coù chung moät lòch söû, chung moät toå quoác. -Moät soá yeâu caàu khi hoïc moân lòch söû vaø ñòa lí. II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam, baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. - Hình aûnh sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû moät soá vuøng. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra SGK. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Giôùi thieäu Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - GV treo baûn ñoà töï nhieân leân baûng - HS xaùc ñònh vuøng mieàn maø mình ñang sinh soáng Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm  GV ñöa cho moãi nhoùm 3 böùc tranh (aûnh) noùi veà moät neùt sinh hoaït cuûa ngöôøi daân ôû ba - Caùc nhoùm xem tranh (aûnh) mieàn (caùch aên, caùch maëc, nhaø ôû, leã hoäi) & traû & traû lôøi caùc caâu hoûi lôøi caùc caâu hoûi: + Tranh (aûnh) phaûn aùnh caùi gì? + ÔÛ ñaâu? - GV keát luaän: Moãi daân toäc soáng treân ñaát nöôùc Vieät Nam coù neùt vaên hoaù rieâng song ñeàu coù  Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo cuøng moät Toå quoác, moät lòch söû Vieät Nam Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm HS thaûo luaän nhoùm. GV neâu: Ñeå Toå quoác ta töôi ñeïp nhö ngaøy HS trình baøy keát quaû. hoâm nay, oâng cha ta ñaõ traûi qua haøng ngaøn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc. Em naøo coù theå keå moät söï kieän chöùng minh ñieàu ñoù. GV nhaän xeùt chung. GV cho HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. Cuûng coá , daën doø: - GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK - Nhaän xeùt tieát hoïc. HS ñoïc ghi nhôù. LÒCH SÖÛ – TIEÁT 2 BAØI : LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ (TIEÁP THEO ) I-MUÏC TIEÂU: * Sau baøi naøy hoïc sinh naém ñöôïc: - Trình töï caùc böôùc söû duïng baûn ñoà. - Xaùc ñònh ñöôïc 4 höôùng chính(Baéc, Nam , Ñoâng, Taây) treân baûn ñoà theo qui öôùc. - Tìm moät soá ñoái töôïng ñòa lí döïa vaøo baûng chuù giaûi cuûa baûn ñoà. II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam. - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Giôùi thieäu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp  Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì?  HS traû lôøi  Chæ ñöôøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam vôùi caùc  HS nhaän xeùt nöôùc xung quanh treân hình 1 & giaûi thích vì - HS döïa vaøo kieán thöùc cuûa baøi tröôùc traû lôøi caùc caâu hoûi sao laïi bieát ñoù laø ñöôøng bieân giôùi  Döïa vaøo baûng chuù giaûi ôû hình 1 ñeå ñoïc caùc  Ñaïi dieän moät soá HS traû lôøi kí hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí caùc caâu hoûi treân & chæ ñöôøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam treân baûn ñoà treo töôøng  GV yeâu caàu HS neâu caùc böôùc söû duïng baûn  Caùc böôùc söû duïng baûn ñoà: ñoà + Ñoïc teân baûn ñoà ñeå bieát baûn ñoà ñoù theå hieän noäi dung gì. + Xem baûng chuù giaûi ñeå bieát kí hieäu ñoái töôïng ñòa lí caàn tìm + Tìm ñoái töôïng treân baûn ñoà döïa vaøo kí hieäu Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm  HS trong nhoùm laàn löôït laøm caùc baøi taäp a, b trong SGK.  Ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp keát quaû laøm vieäc * GV hoaøn thieän caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm cuûa nhoùm. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp  HS caùc nhoùm khaùc söûa  GV treo baûn ñoà haønh chính Vieät Nam leân chöõa, boå sung cho ñaày ñuû & baûng chính xaùc.  Khi HS leân chæ baûn ñoà, GV chuù yù höôùng daãn HS caùch chæ. Ví duï: chæ moät khu vöïc thì - Moät HS ñoïc teân baûn ñoà & phaûi khoanh kín theo ranh giôùi cuûa khu chæ caùc höôùng Baéc, Nam, vöïc; chæ moät ñòa ñieåm (thaønh phoá) thì phaûi Ñoâng, Taây treân baûn ñoà chæ vaøo kí hieäu chöù khoâng chæ vaøo chöõ ghi  Moät HS leân chæ vò trí cuûa beân caïnh; chæ moät doøng soâng phaûi ñi töø ñaàu tænh (thaønh phoá) mình treân baûn ñoà. nguoàn xuoáng cuoái nguoàn.  Moät HS leân chæ tænh (thaønh phoá) giaùp vôùi tænh (thaønh phoá) cuûa mình treân baûn ñoà theo caùc höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc. 4. Cuûng coá - GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK 5. Daën doø:  Nhaän xeùt tieát hoïc.  LÒCH SÖÛ – TIEÁT 3 NÖÔÙC VAÊN LANG I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: HS bieát - Nöôùc Vaên Lang laø nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc ta. Nhaø nöôùc naøy ra ñôøi caùch ñaây khoaûng baûy traêm naêm tröôùc coâng nguyeân . - Bieát sô löôïc veà toå chöùc xaõ hoäi thôøi Huøng Vöông - Moät soá tuïc leä cuûa ngöôøi Laïc Vieät coøn toàn taïi tôùi ngaøy nay ôû ñòa phöông maø HS ñöôïc bieát . 2.Kó naêng: - HS moâ taû ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà thôøi ñaïi vua Huøng & truyeàn thoáng cuûa daân toäc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình trong SGK phoùng to - Phieáu hoïc taäp - Phoùng to löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Tring Boä . - Baûng thoáng keâ ( chöa ñieàn ) Saûn xuaát AÊn Maëc & trang ÔÛ Leã hoäi - Nhaø Vui chôi, Luùa Côm, xoâi ñieåm Phuï nöõ duøng Khoai Baùnh chöng, nhieàu ñoà saøn nhaûy muùa Caây aên quaû baùnh giaày trang söùc , - Quaây Ñua thuyeàn Öôm tô deät vaûi Uoáng röôïu buùi toùc hoaëc quaàn Ñaáu vaät Ñuùc ñoàng: giaùo Maém caïo troõc ñaàu . thaønh maùc, muõi teân , rìu , laøng löôõi caøy Naën ñoà ñaát Ñoùng thuyeàn III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc : 1 - Khôûi ñoäng: Haùt 2 - Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp - Treo löôïc ñoà Baéc Boä vaø moät phaàn Baéc HS döïa vaøo keânh hình vaø keânh Trung Boä vaø veõ truïc thôøi gian leân baûng . chöõ - Giôùi thieäu veà truïc thôøi gian : Ngöôøi ta trong SGK ñeå xaùc ñònh ñòa phaän quy öôùc naêm 0 laø naêm Coâng nguyeân ( cuûa nöôùc Vaên Lang & kinh ñoâ Vaên Lang treân baûng ñoà; xaùc CN ) ; phía beân traùi hoaëc phía döôùi naêm ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi treân truïc CN laø nhöõng naêm tröôùc CN; phía beân phaûi thôøi gian hoaëc phía treân naêm CN laø nhöõng naêm sau CN . Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caù nhaân GV ñöa ra khung sô ñoà (chöa ñieàn noäi HS coù nhieäm vuï ñoïc SGK & ñieàn vaøo sô ñoà caùc giai taàng sao dung ) cho phuø hôïp Huøng Vöông Laïc haàu , Laïc töôùng Laïc daân Noâ tì Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa ra khung baûng thoáng keâ phaûn - HS ñoïc keânh chöõ vaø xem keânh aùnh ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa hình ñeå ñieàn noäi dung vaøo caùc ngöôø Laïc Vieät . coät cho hôïp lí nhö baûng thoáng keâ - GV yeâu caàu HS moâ taû laïi baèng ngoân ngöõ treân . cuûa mình veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân Laïc Vieät Hoaït ñoäng 4 : Laøm vieäc caù nhaân - Ñòa phöông em coøn löu giöõ nhöõng tuïc leä - HS traû lôøi , HS khaùc boå sung . naøo cuûa ngöôøi Laïc Vieät? - GV keát luaän . 3 – Cuûng coá – daën doø : - Chuaån bò : baøi “Nöôùc AÂu Laïc” LÒCH SÖÛ – TIEÁT 4 NÖÔÙC AÂU LAÏC I Muïc ñích - yeâu caàu: HS bieát - Nöôùc AÂu Laïc laø söï tieáp noái cuûa nöôùc Vaên Lang. - Thôøi gian toàn taïi cuûa nöôùc AÂu Laïc, teân vua, nôi kinh ñoâ ñoùng. - Söï phaùt trieån veà quaân söï cuûa nöôùc Aâu Laïc . - Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø nguyeân nhaân thaát baïi cuûa nöôùc Aâu Laïc tröôùc söï xaâm löôïc cuûa Trieäu Ñaø . II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình aûnh minh hoaï - Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä . - Phieáu hoïc taäp cuûa HS Hoï vaø teân: …………………………………………………. Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät.  Soáng cuøng treân moät ñòa ñieåm  Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng  Ñeàu bieát reøn saét  Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi  Tuïc leä nhieàu ñieåm gioáng nhau III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Baøi cuõ: Nöôùc Vaên Lang Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi ôû ñaâu & vaøo thôøi gian naøo? Ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø ai? Giuùp vua coù nhöõng ai? Daân thöôøng goïi laø gì? Ngöôøi Vieät Coå ñaõ sinh soáng nhö theá naøo? GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caù nhaân - Yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø laøm phieáu hoïc taäp - HS coù nhieäm vuï ñieàn daáu x vaøo oâ - GV höôùng daãn HS keát luaän: Cuoäc soáng  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau cuûa ngöôøi AÂu Vieät & ngöôøi Laïc Vieät coù trong cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc nhieàu ñieåm töông ñoàng vaø hoï soáng hoaø Vieät & ngöôøi AÂu Vieät hôïp vôùi nhau. Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caû lôùp - So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc AÂu Laïc? - Xaây thaønh Coå Loa & cheá taïo noû. - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? GV (hoaëc HS) keå sô veà truyeàn thuyeát An Döông Vöông GV moâ taû veà taùc duïng cuûa noû & thaønh Coå Loa (qua sô ñoà) HS ñoïc to ñoaïn coøn laïi Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK Caùc nhoùm cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: - Do söï ñoàng loøng cuûa nhaân daân ta, + Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Trieäu Ñaø coù chæ huy gioûi, coù noû, coù thaønh luyõ kieân coá. laïi thaát baïi? HS traû lôøi & neâu yù kieán cuûa rieâng mình + Vì sao naêm 179 TCN nöôùc AÂu Laïc laïi rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc? - GV nhaán maïnh: Nöôùc AÂu Laïc rôi vaøo tay Trieäu Ñaø bôûi vì aâm möu nham hieåm cuûa Trieäu Ñaø & cuõng bôûi vì söï maát caûnh giaùc cuûa An Döông Vöông. 4.Cuûng coá Daën doø: - Em hoïc ñöôïc gì qua thaát baïi cuûa An Döông Vöông? Chuaån bò baøi: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc. LÒCH SÖÛ – TIEÁT 5 NÖÔÙC TA DÖÔÙI AÙCH ÑOÂ HOÄ CUÛA PHONG KIEÁN PHÖÔNG BAÉC I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - HS naém ñöôïc töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN, nöôùc ta bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä . 2.Kó naêng: - Keå laïi moät soá chính saùch aùp böùc boùc loät cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoái vôùi nhaân daân ta. 3.Thaùi ñoä: - Nhaân daân ta ñaõ khoâng cam chòu laøm noâ leä , lieân tuïc ñöùng leân khôûi nghóa ñaùnh ñuoåi quaân xaâm löôïc , giöõ gìn neàn vaên hoaù daân toäc . II Ñoà duøng daïy hoïc : - SGK - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: ……………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa vaøo coät “Cuoäc khôûi nghóa” cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra cuoäc khôûi nghóa Thôøi gian Naêm 40 Naêm 248 Naêm 542 – 602 Naêm 722 Naêm 766 – 779 Naêm 905 Naêm 938 Cuoäc khôûi nghóa - Baûng thoáng keâ Tröôùc naêm 179 Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 TCN SCN Thôøi gian Caùc maët Chuû quyeàn Kinh teá Vaên hoaù III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Baøi cuõ: Nöôùc AÂu Laïc Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? - HS traû lôøi Ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät coù nhöõng ñieåm gì gioáng nhau? GV nhaän xeùt 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc caù nhaân - HS coù nhieäm vuï ñieàn noäi dung - GV ñöa moãi nhoùm moät baûng thoáng keâ vaøo caùc oâ troáng, sau ñoù caùc nhoùm (ñeå troáng, chöa ñieàn noäi dung), yeâu caàu cöû ñaïi dieän leân baùo caùo keát quaû caùc nhoùm so saùnh tình hình nöôùc ta laøm vieäc tröôùc vaø sau khi bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä - GV nhaän xeùt - GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn , vaên hoùa . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân - HS ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa - GV ñöa phieáu hoïc taäp (coù ghi thôøi sao cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa, coät ra caùc cuoäc khôûi nghóa . caùc cuoäc khôûi nghóa ñeå troáng) - HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình . 4. Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò : Khôûi nghóa Hai Baø Tröng LÒCH SÖÛ – TIEÁT 6 KHÔÛI NGHÓA HAI BAØ TRÖNG ( Naêm 40 ) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: HS bieát - Vì sao Hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa? - Ñaây laø cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi ñaàu tieân sau hôn 200 naêm nöôùc ta bò caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä. 2.Kó naêng: - Töôøng thuaät treân baûn ñoà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa. 3.Thaùi ñoä: - Boài döôõng loøng töï haøo veà ngöôøi anh huøng daân toäc vaø truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta . II Ñoà duøng daïy hoïc : - SGK - Löôïc ñoà cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng . - Phieáu hoïc taäp . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Baøi cuõ: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc - Nhaân daân ta ñaõ bò chính quyeàn ñoâ hoä phöông Baéc cai trò nhö theá naøo? ( - HS traû lôøi ) - Haõy keå teân caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta? - GV nhaän xeùt 3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng1: Thaûo luaän nhoùm Caùc nhoùm thaûo luaän, sau ñoù - Giaûi thích khaùi nieäm quaän Giao Chæ : Thôøi neâu keát quaû nhaø Haùn ñoâ hoä nöôùc ta , vuøng ñaát Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä chuùng ñaët laø quaän Giao Chæ . - GV ñöa vaán ñeà sau ñeå caùc nhoùm thaûo luaän “Khi tìm nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng, coù hai yù kieán sau: + Do nhaân daân ta caêm thuø quaân xaâm löôïc, ñaëc bieät laø Thaùi thuù Toâ Ñònh. + Do Thi Saùch, choàng cuûa baø Tröng Traéc, bò Toâ Ñònh gieát haïi. Theo em, yù kieán naøo ñuùng? Taïi sao? - GV höôùng daãn HS keát luaän : Thi Saùch bò gieát haïi chæ laø caùi côù ñeå cuoäc khôûi nghóa noå ra , nguyeân nhaän saâu xa laø do loøng yeâu nöôùc , caêm thuø giaëc cuûa hai baø HS quan saùt löôïc ñoà & döïa vaøo Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân noäi dung cuûa baøi ñeå töôøng thuaät GV treo löôïc ñoà . laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi GV giaûi thích : Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø nghóa. Tröng dieãn ra treân phaäm vi raát roäng , löôïc ñoà chæ phaûn aùnh khu vöïc chính dieãn ra cuoäc khôûi nghóa . Caû lôùp thaûo luaän ñeå ñi ñeán GV yeâu caàu HS neâu laïi dieãn bieán cuûa cuoäc thoáng nhaát. khôûi nghóa? GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp Khôûi nghóa Hai Baø Tröng thaéng lôïi coù yù nghóa gì ? - HS traû lôøi GV choát: Sau hôn 200 naêm bò phong kieán nöôùc ngoaøi ñoâ hoä, laàn ñaàu tieân nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Söï kieän ñoù chöùng toû nhaân daân ta vaãn duy trì vaø phaùt huy ñöôïc truyeàn thoáng baát khuaát choáng ngoaïi xaâm. 4. Cuûng coá - Daën doø: - Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng do ai laõnh ñaïo? - Nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - Chuaån bò : Ngoâ Quyeàn & chieán thaéng Baïch Ñaèng LÒCH SÖÛ – TIEÁT 7 CHIEÁN THAÉNG BAÏCH ÑAÈNG DO NGOÂ QUYEÀN LAÕNH ÑAÏO ( Naêm 938 ) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - HS bieát ñöôïc vì sao coù traän ñaùnh Baïch Ñaèng 2.Kó naêng: - HS keå laïi ñöôïc dieãn bieán traän Baïch Ñaèng. - Trình baøy ñöôïc yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc. 3.Thaùi ñoä: - Luoân coù tinh thaàn baûo veä neàn ñoäc laäp daân toäc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình minh hoïa - Boä tranh veõ dieãn bieán traän Baïch Ñaèng - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: …………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo  sau thoâng tin ñuùng veà Ngoâ Quyeàn + Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi laøng Ñöôøng Laâm (Haø Taây)  + Ngoâ Quyeàn laø con reå Döông Ñình Ngheä.  + Ngoâ Quyeàn chæ huy quaân daân ta ñaùnh quaân Nam Haùn  III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Haùt Baøi cuõ: Khôûi nghóa Hai Baø Tröng. - Vì sao cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng laïi xaûy ra? - YÙ nghóa cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - GV nhaän xeùt. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caù nhaân GV yeâu caàu HS laøm phieáu hoïc taäp HS laøm phieáu hoïc taäp GV yeâu caàu moät vaøi HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå giôùi thieäu vaøi neùt veà con ngöôøi Ngoâ HS xung phong giôùi thieäu veà Quyeàn. con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. HS ñoïc ñoaïn: “Sang ñaùnh nöôùc Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, cuøng thaûo luaän nhöõng vaán ñeà sau: + Cöûa soâng Baïch Ñaèng naèm ôû ñaâu? ta… thaát baïi” ñeå cuøng thaûo luaän nhoùm + Quaân Ngoâ Quyeàn ñaõ döïa vaøo thuyû trieàu ñeå laøm gì? + Traän ñaùnh dieãn ra nhö theá naøo? HS thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän + Keát quaû traän ñaùnh ra sao? ñaùnh - GV yeâu caàu HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän ñaùnh Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng caû lôùp - HS thaûo luaän – baùo caù GV neâu vaán ñeà cho caû lôùp thaûo luaän Muøa xuaân 939, Ngoâ Quyeàn - Sau khi ñaùnh tan quaân Nam Haùn, Ngoâ xöng vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. Quyeàn ñaõ laøm gì? Ñaát nöôùc ñöôïc ñoäc laäp sau hôn - Ñieàu ñoù coù yù nghóa nhö theá naøo? moät nghìn naêm Baéc thuoäc. GV keát luaän Cuûng coá - Daën doø: - Chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân.
- Xem thêm -