Tài liệu Giáo án lịch sử 4 hk1_cktkn

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LÞch sö TiÕt 1 : M«n lÞch sö vµ ®Þa lý I- Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - M«n LS vµ §L ë líp 4 gióp HS hiÓu biÕt vÒ thiªn nhiªn vµ con ngêi ViÖt Nam , biÕt c«ng lao cña «ng cha ta trong thêi k× dùng níc vµ gi÷ níc tõ thêi Hïng V¬ng ®Õn buæi ®Çu thêi NguyÔn. BiÕt m«n LÞch sö vµ §Þa lý gãp phÇn GD HS t×nh yªu thiªn nhiªn,con ngêi vµ ®Êt nícViÖt Nam. II- §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å §Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam, b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. - H×nh ¶nh sinh ho¹t cña mét sè vïng. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1- Tæ chøc: - Líp h¸t 2- KiÓm tra: KT dông cô häc tËp cña HS 3- Bµi míi: + H§1: Lµm viÖc c¶ líp - HS theo dâi. - GV treo b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam - HS tr×nh bµy vµ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å Giíi thiÖu vÞ trÝ cña ®Êt níc ta vµ d©n c ë vÞ trÝ tØnh, thµnh phè mµ em sèng. mçi vïng. + H§ 2: Lµm viÖc nhãm - GV giao viÖc cho c¸c nhãm: - Lµm viÖc nhãm 4 - Ph¸t cho mçi nhãm mét sè tranh, ¶nh - Th¶o luËn vÒ c¶nh sinh ho¹t cña mét sè d©n téc, - §¹i diÖn tr×nh bµy tríc líp. yªu cÇu HS t×m hiÓu vµ m« t¶ bøc tranh - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. vµ ¶nh ®ã. KÕt luËn: Mçi d©n téc sèng trªn ®Êt níc + H§3: Lµm viÖc c¶ líp VN cã nÐt v¨n ho¸ riªng song ®Òu cã §Ó Tæ quèc ta t¬i ®Ñp nh ngµy h«m nay, cïng mét Tæ Quèc, mét lÞch sö VN. «ng cha ta ®· tr¶i qua hµng ngµn n¨m dùng níc vµ gi÷ níc. Em nµo cã thÓ kÓ ®îc mét sù kiÖn lÞch sö nµo chng minh - HS nh¾c l¹i ®iÒu ®ã ? - GV kÕt luËn: - HS ®a ra c¸c dÉn chøng. + H§ 4: Lµm viÖc c¶ líp GVh/dÉn c¸ch häc m«n lÞch sö vµ ®Þa lý - NhËn xÐt vµ bæ xung - §a ra vÝ dô cô thÓ, råi nhËn xÐt. - NhËn xÐt vµ lÕt luËn 4- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - M«n lÞch sö vµ ®Þa lý - HS ®a ra ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸ch häc líp 4 gióp c¸c em hiÓu biÕt ®iÒu g× ? bé m«n. 2- DÆn dß: VN xem tríc bµi “ lµm quen víi b¶n ®å”.    LÞch sö TiÕt 2: Lµm quen víi b¶n ®å( TiÕp theo) I- Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - Nªu ®îc c¸c bíc sö dông b¶n ®å ®äc tªn b¶n ®å ,… - BiÕt ®äc b¶n ®å ë møc ®é ®¬n gi¶n : NhËn biÕt vÞ trÝ,®Æc ®iÓm cña ®èi tîng trªn b¶n ®å… II- §å dïng d¹y häc: GV: - Mét sè lo¹i b¶n ®å: ThÕ giíi, ch©u lôc, ViÖt Nam,... HS: SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1- Tæ chøc: - H¸t 2-Ktra:M«n LS vµ §Þa lý gióp em ®iÒu g×? - Vµi HS. 3- D¹y bµi míi: 1. C¸ch sö dông b¶n ®å 1- B¶n ®å: + H§1: Lµm viÖc c¶ líp - HS quan s¸t-lµm miÖng. B1: GV treo b¶n ®å vµ hái - Thùc hµnh lªn chØ b¶n ®å -HD t×m hiÓu trªn b¶n ®å - Dùa vµo chó gi¶i - NhËn xÐt vµ bæ sung ®Ó ®äc c¸c ký hiÖu cña 1 sè ®èi tîng ®Þa lý - Vµi em lªn chØ ®êng biªn giíi - ChØ ®êng biªn giíi phÇn ®Êt liÒn cña níc - NhËn xÐt vµ bæ sung ta B2: Gäi HS tr¶ lêi - NhiÒu em lªn b¶ng thùc hµnh, tr¶ lêi - §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi .NhËn xÐt vµ bæ c©u hái vµ chØ ®êng biªn giíi sung - HS thùc hµnh sö dông b¶n ®å + B3: HDÉn HS c¸c bíc sö dông b¶n ®å 1. Bµi tËp: + H§2: Thùc hµnh theo nhãm - LÇn lît HS lµm bµi tËp a, b-SGK B1: Gäi HS tr¶ lêi. C¸c nhãm tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung B2: §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy KQ - LÇn lît c¸c nhãm tr×nh bµy KQ - GV nhËn xÐt vµ hoµn thiÖn bµi tËp b, ý 3 - HS nhËn xÐt vµ bæ sung kÕt luËn SGV-15 + H§3: Lµm viÖc c¶ líp - Treo b¶n ®å hµnh chÝnh lªn b¶ng - HS thùc hµnh lªn chØ c¸c híng ë b¶n - Yªu cÇu HS thùc hµnh lªn chØ vµ gi¶i ®å vµ chØ vÞ trÝ, nªu tªn mét sè thµnh thÝch, vÞ trÝ cña c¸c thµnh phè phè 4- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - HS quan s¸t SGK vµ tr¶ lêi 1- Cñng cè: Nªu c¸c bíc sö dông b¶n ®å? - NhËn xÐt vµ bæ sung 2- DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi, vµ thùc hµnh - §¹i diÖn HS tr¶ lêi chØ b¶n ®å    LÞch sö Níc V¨n Lang TiÕt 3: I- Môc tiªu: Gióp HS biÕt: -N¾m ®îc mét sè sù kiÖn vÒ nhµ níc v¨n lang .:thêi gian ra ®êi ,nh÷ng nÐt chÝnh vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi ViÖt cæ :(Nhµ níc nµy ra ®êi kho¶ng 700 n¨m tríc c«ng nguyªn nhµ níc ®Çu tiªn trong Llich sö d©n téc ra ®êi.Ngêi l¹cViÖt biÕt lµm ruéng,¬m t¬ ,…Ngêi L¹c ViÖtë nhµ sµn,…cã tôc nhuém r¨ng ®en,¨n trÇu…) -HS giái biÕt m« t¶ ®îc nÐt chÝnh vÒ ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi L¹c ViÖt ,mét sè tôc lÖ cña ngêi L¹c ViÖt cßn lu gi÷ tíi ngµy nay ë ®Þa ph¬ng II- §å dïng d¹y häc - H×nh trong SGK phãng to - PhiÕu HTËp cña HS III- C¸c ho¹t ®«ng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra: Em h·y chØ vµ nªu chó gi¶i cña b¶n ®å 3- D¹y bµi míi: + H§1: Lµm viÖc c¶ líp - GV treo lîc ®å B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé vµ giíi thiÖu vÒ trôc thêi gian + H§2: Lµm viÖc c¸ nh©n - Ph¸t phiÕu HTËp - Híng dÉn ®Ó HS lµm bµi + H§3: Lµm viÖc c¸ nh©n Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 em lªn chØ, gi¶i thÝch - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS theo dâi - 1 vµi em lªn x¸c ®Þnh ®Þa phËn níc V¨n Lang vµ kinh ®« V¨n Lang - HS ®äc SGK - §iÒn vµo s¬ ®å c¸c tÇng líp - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS ®äc SGK - GV treo khung b¶ng thèng kª ph¶n ¸nh ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn ngêi L¹c ViÖt - Híng dÉn HS lªn ®iÒn - Gäi HS m« t¶ l¹i + H§4: Lµm viÖc c¶ líp - GV hái: §Þa ph¬ng em cßn lu gi÷ nh÷ng tôc lÖ nµo cña ngêi L¹c ViÖt NhËn xÐt vµ bæ sung 4- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - M« t¶ nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ®êi sèng tinh thÇn cña ngêi L¹c ViÖt - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - TiÕp tôc t×m hiÓu vÒ tôc lÖ cña ngêi L¹c ViÖt. - Lªn ®iÒn trªn b¶ng néi dung c¸c cét - Vµi em m« t¶ vÒ ®êi sèng cña ngêi L¹c ViÖt - Mét sè HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung    LÞch sö Níc ¢u L¹c 44 TiÕt 4: I- Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - S¬ lîc cuéc kh¸ng chiÕn chèng TriÖu §µ cña ND ¢u L¹c:TriÖu §µ nhiÒu lÇn kÐo quÊnang xl ¢u L¹c.Thêi k× ®Çu do ®oµn kÕt,cã vò khÝ lîi h¹i nªn giµnh ®îc th¾ng lîi,nhng vÒ sau do An D¬ng V¬ng chñ quan nªn cuéc kh¸ng chiÕn thÊt b¹i. -HSG biÕt so s¸nh sù kh¸c nhau vÒ níc V¨n Lang vµ níc ¢u L¹c, tªn Vua, n¬i kinh ®« ®ãng. Sù ph¸t triÓn vÒ qu©n sù cña níc ¢u L¹c -BiÕt nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhaucña ngêi L¹c ViÖt vµ ngêi ¢u ViÖt II- §å dïng d¹y häc GV: - Lîc ®å B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé HS: SGK - H×nh trong SGK phãng to ; PhiÕu HTËp cña HS III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t 1- Tæ chøc: 2- KiÓm tra: Nªu tôc lÖ cña ngêi L¹c ViÖt ë - 2 em tr¶ lêi - HS nhËn xÐt ®Þa ph¬ng em- NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ 3- D¹y bµi míi: + H§1: Lµm viÖc c¸ nhËn.Cho HS ®äc SGK vµ lµm BT ®iÒn vµo « trèng: - HS ®äc SGK - Sèng cïng trªn 1 ®Þa bµn - §Òu biÕt chÕ t¹o ®å ®ång - HS tiÕn hµnh ®¸nh dÊu vµo « trèng - §Òu biÕt rÌn s¾t - 1 vµi em b¸o c¸o kÕt qu¶ - §Òu trång lu¸ vµ ch¨n nu«i - NhËn xÐt vµ bæ sung - Tôc lÖ cã nhiÒu ®iÓm gièng nhau H§2: Lµm viÖc c¶ líp. GV treo lîc ®å h×nh 1 - Gäi HS x/ ®Þnh n¬i ®/ ®« níc ¢u L¹c - So s¸nh sù kh¸c nhau vÒ n¬i ®ãng ®« cña níc V¨n Lang vµ níc ¢u L¹c? - 1 sè HS lªn chØ vÞ trÝ n¬i ®ãng ®« - Nªu t¸c dông cña ná vµ thµnh Cæ Loa cña níc ¢u L¹c + H§3: Lµm viÖc c¶ líp - HS tr¶ lêi - Cho HS ®äc SGK vµ kÓ l¹i cuéc kh¸ng - HS tr¶ lêi chiÕn chèng qu©n TriÖu §µ cña ND ta - V× sao cuéc x©m lîc cña qu©n TriÖu §µ bÞ - HS thùc hµnh kÓ thÊt b¹i - V× sao n¨m 179 TCN níc ¢u L¹c l¹i r¬i - HS tr¶ lêi vµo ¸ch ®« hé cña phong kiÕn ph¬ng B¾c -NhËn xÐt vµ bæ sung - GV nhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn 4- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - §äc ghi nhí SGK- HÖ thèng 2- DÆn dß:VÒ nhµ häc bµi vµ t×m bµi vµ nhËn xÐt giê hiÓu thªm.    65 LÞch sö TiÕt 5: Níc ta díi ¸ch ®« hé cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c I. Môc tiªu : Gióp HS biÕt: - Tõ n¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938, níc ta bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®« hé. Nªu ®«i nÐt1 sè chÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn... - HSG : biÕt nh©n d©n ta ®· kh«ng cam chÞu lµm n« lÖ, liªn tôc ®øng lªn khëi nghÜa ®¸nh ®uæi qu©n x©m lîc, g×n gi÷ nÒn v¨n hãa d©n téc. II. §å dïng d¹y häc: + GV: - PhiÕu häc tËp cña HS + HS: SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t 1- Tæ chøc: - 2 HS tr¶ lêi 2- KiÓm tra: Kinh ®« níc ¢u L¹c ë - HS nhËn xÐt vµ bæ sung ®©u? Thêi k× níc ¢u L¹c qu©n sù ph¸t triÓn nh thÕ nµo? 3- D¹y bµi míi - HS ®äc SGK + H§1: Lµm viÖc c¸ nh©n - HS ®äc thÇm vµ theo dâi - Yªu cÇu HS ®äc s¸ch - HS lµm bµi trªn phiÕu. - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp - Vµi em b¸o c¸o - Gi¸o viªn treo b¶ng phô cha ®iÒn néi - HS nhËn xÐt dung vµ gi¶i thÝch. - HS nèi tiÕp lªn ®iÒn trªn b¶ng - So s¸nh t×nh h×nh níc ta tríc vµ sau - NhËn xÐt khi bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®« hé.? - Khi ®« hé níc ta c¸c triÒu ®¹i... ®· lµm - BÊt ph¶i theo phong tôc ngêi H¸n, häc ch÷ H¸n. nh÷ng g×? - Nh©n d©n kh«ng cam chÞu sù ¸p bøc, - Nh©n d©n ta ®· ph¶n øng ra sao? bãc lét cña bän thèng trÞ nªn liªn tiÕp - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn. næi dËy, ®¸nh ®uæi qu©n ®« hé. + H§2: Lµm viÖc c¸ nh©n - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp. - Gi¸o viªn treo b¶ng thèng kª cã ghi - HS lµm viÖc trªn phiÕu néi dung. - Vµi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ - Yªu cÇu HS lªn ®iÒn vµo c¸c cét. - NhËn xÐt vµ bæ sung - NhËn xÐt vµ kÕt luËn 4- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - HS lªn ®iÒn vµo b¶ng 1. Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt - HS ®äc KL-SGK(18) giê häc 2. DÆn dß: TiÕp tôc t×m hiÓu thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.    86 LÞch sö TiÕt 6: Khëi nghÜa Hai Bµ Trng ( N¨m 40) I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: +KÓ ng¾n gän cuéc khëi nghÜa cña Hai Bµ Trng - Nguyªn nh©n: Hai Bµ Trng phÊt cê khëi nghÜa(do c¨m thï qu©n x©m lîc,Thi S¸ch bÞ T« §ÞnhgiÕt h¹i(tr¶ nî níc ,thï nhµ). - DiÔn biÕn: Mïa xu©n n¨m………….chÝnh quyÒn ®« hé. -ý nghÜa: §©y lµ cuéc khëi nghÜa th¾ng lîi ®Çu tiªn sau h¬n 200 n¨m níc ta bÞ triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®« hé,thÓ hiÖntinh thÇn yªu níccña ND ta. -Sö dông lîc ®å ®Ó kÓ l¹i nÐt chÝnh vÒ diÔn biÕn cuéc khëi nghÜa. II. §å dïng d¹y häc:+ GV: - H×nh trong SGK phãng to ; Lîc ®å khëi nghÜa HBTrng , phiÕu häc tËp + HS: - SGK III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t 1. Tæ chøc: - Hai em tr¶ lêi 2. KiÓm tra: C¸c cuéc khëi nghÜa lín - NhËn xÐt vµ bæ sung cña ND ta chèng ¸ch ®« hé pkiÕn ....? NhËn xÐt 3. D¹y bµi míi: + H§1: Th¶o luËn nhãm - HS ®äc thÇm SGK vµ tr¶ lêi c©u hái - GV gi¶i thÝch kh¸i niÖm “ quËn Giao - HS th¶o luËn nhãm ChØ” vµ HDÉn th¶o luËn - T×m nguyªn nh©n cña cuéc khëi nghÜa - C¸c nhãm ®¹i diÖn tr¶ lêi - Do nh©n d©n ta c¨m thï giÆc, ®Æc biÖt Hai Bµ Trng? lµ Th¸i thó T« §Þnh. Do T« §Þnh giÕt h¹i - Gäi ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ KL: Nguyªn nh©n s©u xa Thi S¸ch chång bµ Trng Tr¾c lµ do lßng yªu níc + H§2: Lµm viÖc c¸ nh©n - GV treo lîc ®å vµ gi¶i thÝch - HdÉn HS tr×nh bµy diÔn biÕn cña cuéc - HS theo dâi - Mét sè em tr×nh bµy khëi nghÜa - NhËn xÐt - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ sung + H§3:Lµm viÖc c¶ líp- HdÉn HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - Khëi nghÜa Hai Bµ Trng th¾ng lîi cã ý - Sau h¬n 200 n¨m bÞ PkiÕn níc ngoµi ®« hé, lÇn ®Çu tiªn ND ta giµnh ®îc ®éc nghÜa g×? lËp. Sù kiÖn ®ã chøng tá ND ta vÉn duy - H·y nªu tªn phè, tªn ®êng, ®Òn thê tr× vµ ph¸t hyu ®îc truyÒn thèng bÊt Hai Bµ Trng mµ em biÕt? khuÊt chèng giÆc ngo¹i x©m - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS nªu 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - HS ®äc kÕt luËn trong SGK-20 1- Cñng cè: Nªu ý nghÜa cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Trng? -2- DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau    107 LÞch sö TiÕt 7: ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o ( N¨m 938 ) I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - KÓ ng¾n gän trËn b¹ch ®»ng n¨m 938(®«i nÐt vÒ ngêi l·nh ®¹o trËn b¹ch ®»ng… Nguyªn nh©n trËn B¹ch §»ng(Do KiÒu C«ng TiÔn giÕt D¬ng §×nh NghÖ vµ cÇu cøu nhµ nam h¸n.Ng« QuyÒn …) - Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ diÔn biÕn chÝnh cña trËn B¹ch §»ng:Ng« quyÒn chØ huy… - ý nghÜa cña trËn B¹ch §»ng :ChiÕn th¾ng b¹ch ®»ng kÕt thóc …cho d©n téc. II. §å dïng d¹y häc: - Bé tranh vÏ diÔn biÕn trËn B¹ch §»ng - PhiÕu häc tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Tæ chøc: - H¸t 2. KiÓm tra: Nªu nguyªn nh©n vµ ý - Hai em tr¶ lêi nghÜa cña cuéc khëi nghÜa HBTrng - NhËn xÐt - NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ 3.D¹y bµi míi: H§1: Lµm viÖc c¸ nh©n - GV ph¸t phiÕu häc tËp vµ HdÉn ®iÒn - Ng« QuyÒn lµ ngêi lµng §êng L©m - HS thùc hµnh ®iÒn vµo phiÕu - Ng« QuyÒn lµ con rÓ D¬ng §- NghÖ - Ng« QuyÒn chØ huy nh©n d©n ta ®¸nh qu©n Nan H¸n - Tríc trËn B¹ch §»ng , Ng« QuyÒn lªn ng«i vua - Gäi HS dùa vµo phiÕu nªu 1 sè nÐt vÒ tiÓu sö Ng« QuyÒn + H§2: Lµm viÖc c¸ nh©n - Cöa s«ng B § n»m ë ®Þa ph¬ng nµo ? - Qu©n Ng« QuyÒn ®· dùa vµo thñy triÒu ®Ó lµm g×? - TrËn ®¸nh diÔn ra ntn? - KÕt qu¶ trËn ®¸nh ra sao? - Gäi HS thuËt l¹i diÔn biÕn trËn B§»ng H§3: Lµm viÖc c¶ líp - Sau khi ®¸nh qu©n N/H¸n, Ng« QuyÒn ®· lµm g×? §iÒu ®ã cã ý nghÜa g× - 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: 2 HS ®äc ghi nhí SGK 2- DÆndß:VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. GV nhËn xÐt vµ ®i ®Õn KL - Vµi em kÓ vÒ tiÓu sö Ng« QuyÒn - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS ®äc s¸ch vµ tr¶ lêi - S«ng B¹ch §»ng n»m ë Qu¶ng Ninh - C¾m cäc gç ®Çu nhän ®Ó diÖt thuyÒn giÆc - Qu©n Nam H¸n chÕt qu¸ nöa... - Vµi em thuËt l¹i - HS tr¶ lêi - Mïa xu©n n¨m 939 NQuyÒn xng v¬ng, ®ãng ®« ë Cæ Loa. §¸t níc ta ®éc lËp sau h¬n 1 ngh×n n¨m.. - HS ®äc KL ë SGK-23    128 LÞch sö TiÕt 8: ¤n tËp I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: -N¾m ®îc tªn c¸c giai ®o¹nLS ®· häc tõ bµi 1 ®Õn bµi 5 :-Buæi ®Çu dùng níc vµ gi÷ níc. -H¬n 1000 n¨m ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp. - KÓ tªn nh÷ng sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu vÒ : §êi sèng ngêi L¹c ViÖt díi thêi V¨n Lang.Hoµn c¶nh diÔn biÕnvµ kÕt qu¶ cña cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Trng .DiÔn biÕn vµ ý nghÜa cña chiÕn th¾ng b¹ch ®»ng. II. §å dïng d¹y häc - B¨ng vµ h×nh vÏ trôc thêi gian - Mét sè tranh ¶nh, b¶n ®å phï hîp víi yªu cÇu cña môc mét III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Tæ chøc - H¸t 2. KiÓm tra: Ng« QuyÒn ®· dïng kÕ g× - Hai em tr¶ lêi ®Ó ®¸nh giÆc ? KÕt qu¶ ra sao ? - NhËn xÐt vµ bæ xung 3. D¹y bµi míi H§1: Lµm viÖc c¶ líp - GV treo b¨ng thêi gian - Häc sinh theo dâi - Yªu cÇu häc sinh ghi néi dung cña - Häc sinh tù vÏ vµo vë vµ ®iÒn mçi giai ®o¹n - Vµi em lªn b¶ng ®iÒn - NhËn xÐt vµ bæ xung - NhËn xÐt vµ bæ xung H§2: Lµm viÖc c¶ líp - GV treo trôc thêi gian - Gäi mét sè em tr¶ lêi - Häc sinh theo dâi - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n H§3: Lµm viÖc c¸ nh©n - häc sinh tù ghi c¸c sù kiÖn t¬ng øng - §Æt c©u hái theo 3 néi dung: + §êi sèng ngêi L¹c ViÖt díi thêi V¨n - Mét sè em tr¶ lêi Lang nh thÕ nµo? - NhËn xÐt vµ bæ xung + Khëi nghÜa Hai Bµ Trng næ ra trong hoµn c¶nh nµo? DiÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña - Häc sinh l¾ng nghe cuéc khëi nghÜa - Häc sinh chuÈn bÞ néi dung + Tr×nh bµy diÔn biÕn vµ nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng B¹ch §»ng - Gäi mét sè em b¸o c¸o - NhËn xÐt vµ bæ xung 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. 2- DÆn dß:Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi §inh Bé LÜnh dÑp 12sø qu©n. - Häc sinh nªu - Häc sinh nªu - Häc sinh tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ xung    149 LÞch sö TiÕt 9 : §inh Bé LÜnh dÑp lo¹n 12 sø qu©n I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: -N¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù kiÖn §inh Bé LÜnh dÑp lo¹n 12 xø qu©n: + Sau khi Ng« QuyÒn mÊt, ®Êt níc r¬i vµo c¶nh lo¹n l¹c, nÒn kinh tÕ bÞ k×m h·m bëi chiÕn tranh liªn miªn + §inh Bé LÜnh ®· tËp hîp nd dÑp lo¹n 12 xø qu©n thèng nhÊt ®Êt níc . - §«i nÐt vÒ §inh Bé LÜnh: quª ë Hoa L –Ninh B×nh lµ ngêi mu cao trÝ lín cã c«ng dÑp lo¹n 12 xø qu©n. II. §å dïng d¹y häc - H×nh trong s¸ch gi¸o khoa phãng to - PhiÕu häc tËp cña häc sinh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc H¸t II. KiÓm tra: - Häc sinh l¾ng nghe III. D¹y bµi míi - Häc sinh tr¶ lêi H§1: GV giíi thiÖu ( SGV- trang 27 ) - ¤ng sinh ra vµ lín lªn ë Hoa L- Ninh B×nh. H§2: Lµm viÖc c¶ líp Tõ nhá «ng ®· tá ra cã chÝ lín qua c©u chuyÖn: + Em biÕt g× vÒ §inh Bé LÜnh ? Cê lau tËp trËn - Lín lªn gÆp buæi lo¹n l¹c «ng ®· x©y dùng lùc lîng, ®em qu©n ®i dÑp lo¹n 12 sø qu©n. N¨m + §inh Bé LÜnh ®· cã c«ng g× ? 968 «ng ®· thèng nhÊt ®îc giang s¬n Sau khi thèng nhÊt ®Êt níc §inh Bé LÜnh - ¤ng lªn ng«i vua vµ lÊy hiÖu lµ §inh Tiªn ®· lµm g× ? Hoµng, ®ãng ®« ë Hoa L ®Æt tªn níc lµ §¹i Cå ViÖt, niªn hiÖu lµ Th¸i B×nh NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh nhËn xÐt vµ bæ xung H§3: Th¶o luËn nhãm - Häc sinh th¶o luËn theo nhãm - Yªu cÇu c¸c nhãm lËp b¶ng so s¸nh + Tríc khi thèng nhÊt: §Êt níc bÞ chia thµnh 12 t×nh h×nh ®Êt níc tríc vµ sau khi ®îc vïng. TriÒu ®×nh lôc ®ôc. §êi sèng nh©n d©n thèng nhÊt vÒ: §Êt níc; TriÒu ®×nh; §êi nghÌo khæ, ®æ m¸u v« Ých, lµng m¹c ®ång ruéng sèng cña nh©n d©n bÞ tµn ph¸ - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¸o c¸o + Sau khi thèng nhÊt: §Êt níc quy vÒ mét mèi. - NhËn xÐt vµ bæ xung TriÒu ®×nh ®îc tæ chøc l¹i quy cñ. §êi sèng IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: nh©n d©n no Êm, ®ång ruéng xanh t¬i, ngîc xu«i 1- Cñng cè:§inh Bé bu«n b¸n, kh¾p n¬i chïa th¸p ®îc x©y dùng LÜnh ®· lµm ®îc nh÷ng viÖc g× ? - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr¶ lêi 2- DÆn dß: Häc bµi vµ - NhËn xÐt vµ bæ xung xem tríc bµi sau.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng Gi¸o ¸n líp 4B    110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÞch sö TiÕt 10: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lîc lÇn thø nhÊt ( N¨m 981 ) I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - N¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng lÇn thø nhÊt(n¨m 981) do Lª Hoµn chØ huy: Lª Hoµn lªn ng«i vua lµ phï hîp víi yªu cÇu cña ®Êt níc vµ hîp víi lßng d©n.Têng thuËt diÔn biÕn cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng lÇn thø nhÊt:§Çu n¨m 981 qu©n tèng…cuéc kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. §«i nÐt vÒ Lª Hoµn :Lµ ngêi chØ huy qu©n ®éi nhµ ®inh…¤ng ®· chØ huy cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng th¾ng lîi. - Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch t×m hiÓu lÞch sö níc m×nh . II. §å dïng d¹y häc - H×nh trong SGK phãng to - PhiÕu häc tËp cña häc sinh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Tæ chøc - H¸t 2. KiÓm tra:§inh Bé LÜnh®· lµm®îcg× ? - Hai häc sinh tr¶ lêi 3. D¹y bµi míi - NhËn xÐt vµ bæ xung H§1: Lµm viÖc c¶ líp Lª Hoµn lªn ng«i vua trong h c¶nh nµo? + ViÖc Lª Hoµn ®îc t«n lªn lµm vua cã ®îc - Häc sinh ®äc SGK vµ tr¶ lêi c©u hái nh©n d©n ñng hé kh«ng? - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh nªu H§2: Th¶o luËn nhãm: ph¸t phiÕu cho häc sinh th¶o luËn - Häc sinh tr¶ lêi + Qu©n Tèng xL níc ta vµo n¨m nµo? + Qu©n Tèng tiÕn vµo níc ta theo nh÷ng ®- NhËn xÐt vµ bæ xung êng nµo? - C¸c nhãm nhËn phiÕu vµ tr¶ lêi + Hai trËn ®¸nh lín diÔn ra ë ®©u vµ diÔn ra - Vµo ®Çu n¨m 981 nh thÕ nµo? + Qu©n Tèng cã thùc hiÖn ®îc ý ®å x©m lîc - Chóng ®i theo hai ®êng: Thuû tiÕn vµo cña chóng kh«ng? cöa s«ng B¹ch §»ng; Bé tiÕn vµo ®êng - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr¶ lêi L¹ng S¬n - NhËn xÐt vµ bæ xung - §êng thuû ë s«ng B¹ch §»ng; §êng bé H§3: Lµm viÖc c¶ líp ë Chi L¨ng - Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng - Qu©n giÆc chÕt ®Õn qu¸ nöa, tíng giÆc bÞ qu©n Tèng ®· ®em l¹i kÕt qu¶ g× cho nh©n chÕt vµ chóng bÞ thua d©n ta ? 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1- Cñng cè: Qu©n Tèng sang x©m lîc níc ta - Häc sinh tr¶ lêi n¨m nµo? KÕt qu¶ ra sao? - Níc ta gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp. Nh©n d©n HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. v÷ng tin vµo tiÒn ®å cña d©n téc 2- DÆn dß:Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - NhËn xÐt vµ bæ xung - NhËn xÐt vµ bæ xung ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng Gi¸o ¸n líp 4B    110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÞch sö Bµi 11: Nhµ Lý dêi ®« ra Th¨ng Long I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - Nªu ®îc nh÷ng lÝ do khiÕn Lý C«ng Uèn dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La :vïng trung t©m cña ®Êt níc , ®Êt réng l¹i b»ng ph¼ng , nh©n d©n kh«ng khæ v× ngËp lôt . Vµi nÐt vÒ Lý C«ng Uèn: Ngêi s¸ng lËp v¬ng triÒu Lý ,cã c«ng dêi ®« ra §¹i La vµ ®æi tªn kinh ®« lµ Th¨ng Long . - Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch t×m hiÓu lÞch sö níc m×nh . II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t 1. Tæ chøc: - 2 HS lªn tr¶ lêi 2. KiÓm tra: KÓ l¹i diÔn biÕn cña cuéc kh¸ng - NhËn xÐt vµ bæ sung chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lîc 3. D¹y bµi míi: H§1: GV giíi thiÖu-SGV trang 30 - N¨m 1005 vua Lª §¹i Hµnh mÊt, Lª Long - HS l¾ng nghe §Ünh lªn ng«i tÝnh t×nh b¹o ngîc. Khi Long §Ünh mÊt. Lý C«ng UÈn ®îc t«n lªn lµm vua vµ nhµ Lý b¾t ®Çu tõ ®©y H§2: Lµm viÖc c¸ nh©n :GV treo b¶n ®å - Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña kinh ®« Hoa - HS theo dâi L vµ §¹i La - Cho HS lËp b¶ng so s¸nh vÒ vÞ trÝ, ®Þa thÕ cña - Vµi em lªn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña kinh ®« Hoa L vµ §¹i La 2 vïng ®Êt Hoa L vµ §¹i La - NhËn xÐt vµ bæ sung Lý Th¸i Tæ suy nghÜ nh thÕ nµo mµ quyÕt ®Þnh HS so s¸nh rêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La - Hoa L kh«ng ph¶i lµ trung t©m. §Þa - Gäi HS tr¶ lêi thÕ rõng nói hiÓm trë, chËt hÑp - NhËn xÐt vµ bæ sung - §¹i La lµ trung t©m ®Êt níc. §Þa thÕ H§3: Lµm viÖc c¶ líp: GV ®Æt c©u hái ®Êt réng, b»ng ph¼ng, mµu mì - Th¨ng Long díi thêi Lý ®· ®îc x©y dùng nh thÕ nµo? - NhËn xÐt vµ bæ sung 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: Nhµ Lý rêi ®« ra Th¨ng Long n¨m - Th¨ng Long cã nhiÒu l©u ®µi, cung ®iÖn, ®Òn chïa. D©n tô häp ngµy cµng nµo? HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. ®«ng vµ lËp nªn phè phêng 2- DÆn dß:Häc vµ em bµi Chïa thêi Lý. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng    Gi¸o ¸n líp 4B 141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bµi 12 : LÞch sö Chïa thêi Lý I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - BiÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sù ph¸t triÓn cña ®¹o phËt thêi Lý,NhiÒu vua thêi Lý theo ®¹o phËt .Thêi Lý, chïa ®îc x©y dùng ë nhiÒu n¬i. NhiÒu nhµ s ®îc gi÷ c¬ng vÞ quan träng trong triÒu ®×nh . - Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch t×m hiÓu lÞch sö níc m×nh . II. §å dïng d¹y häc: - Anh chôp chïa Mét Cét, chïa Keo, tîng phËt A-di-®µSGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña trß 1. Tæ chøc: - H¸t 2. KiÓm tra: Th¨ng Long thêi Lý ®· ®îc - 2 HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung x©y dùng nh thÕ nµo? 3. D¹y bµi míi: Giíi thiÖu bµi - HS l¾ng nghe H§1: Lµm viÖc c¶ líp + V× sao nãi ®Õn thêi Lý ®¹o phËt trë - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi nªn th×nh ®¹t nhÊt? - §¹o phËt ®îc truyÒn b¸ réng r·i trong - NhËn xÐt vµ bæ sung c¶ níc, c¸c ®êi vua ®Òu theo ®¹o phËt H§2: Lµm viÖc c¸ nh©n - Ph¸t phiÕu cho HS Yªu cÇu HS tù ®iÒn NhiÒu nhµ s lµ quan cña triÒu ®×nh a) Chïa lµ n¬i tu hµnh cña c¸c nhµ s b) Chïa lµ n¬i tæ chøc tÕ lÔ cña ®¹o phËt c) Chïa lµ trung t©m v¨n ho¸ cña lµng x· - HS nhËn phiÕu vµ ®iÒn d) Chïa n¬i tæ chøc v¨n nghÖ - HS tù ®iÒn vµo ý kiÕn ®óng - Gäi HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung H§3: Lµm viÖc c¶ líp - Cho HS xem tranh ¶nh - Vµi HS lªn tr¶ lêi - GV m« t¶ chïa Mét Cét, chïa Keo,... - NhËn xÐt vµ bæ sung - Gäi HS m« t¶ b»ng lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS theo dâi - Liªn hÖ m« t¶ c¸c ng«i chïa mµ em biÕt ë thùc tÕ - Vµi em lªn m« t¶ 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: Sù viÖc nµo cho ta thÊy ë - NhËn xÐt vµ bæ sung - Häc sinh m« t¶ thêi Lý, ®¹o PhËt rÊt thÞnh ®¹t ? - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß:Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng Gi¸o ¸n líp 4B    162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lich sö Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lîc lÇn thø hai ( 1075 – 1077) I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ trËn chiÕn t¹i phßnh tuyÕn s«ng Nh NguyÖt Lý Thêng KiÖt chñ ®éng x©y dùng phßng tuyÕn trªn bê nam s«ng Nh NguyÖt. Qu©n ®Þchdo Qu¸ch Quú chØ huy tõ bê b¾c tæ chøc tiÕn c«ng … Vµi nÐt vÌ c«ng lao Lý Thêng KiÖt:ngêi chØ huy cuéc kh¸ng chiÕnchèng qu©n Tèng lÇn thø hai th¾ng lîi . - Gi¸o dôc häc sinh biÕt truyÒn thèng vµ yªu thÝch t×m hiÓu lÞch sö níc m×nh . II. §å dïng d¹y häc: Lîc ®å cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng lÇn thø hai III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t 1. Tæ chøc: - Hai HS tr¶ lêi 2. KiÓm tra: KÓ tªn mét sè chïa x©y - NhËn xÐt vµ bæ xung dùng thêi Lý mµ em biÕt ? 3. D¹y bµi míi: + H§1: Lµm viÖc c¶ líp - HS më SGK - Cho HS ®äc SGK vµ th¶o luËn - HS tr¶ lêi - Lý Thêng KiÖt cho qu©n ®¸nh sang ®Êt Tèng ®Ó lµm g× ? - NhËn xÐt vµ bæ xung + H§2: lµm viÖc c¶ líp - GV treo lîc ®å vµ tr×nh bµy tãm t¾t diÔn biÕn cuéc kh¸ng chiÕn + H§3: Th¶o luËn nhãm - Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn - Gäi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn - GV nhËn xÐt vµ bæ xung H§4: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ cña cuéc kh¸ng chiÕn NhËn xÐt vµ kÕt luËn . Gäi HS ®äc ghi nhí 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1 - Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß:Häc bµi xem tríc bµi: Nhµ TrÇn thµnh lËp. - Lý Thêng KiÖt cho qu©n sang ®Êt Tèng ®Ó triÖt ph¸ n¬i tËp trung qu©n l¬ng cña giÆc. Nh»m ph¸ ©m mu x©m lîc níc ta cña nhµ Tèng. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - Nguyªn nh©n th¾ng lîi lµ do qu©n d©n ta rÊt dòng c¶m, Lý Thêng KiÖt lµ mét tíng tµi. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - HS ®äc SGK - Vµi em nªu kÕt qu¶ - Sau h¬n 3 th¸ng ë ®Êt ta, qu©n Tèng bÞ chÕt qu¸ nöa, cßn l¹i tinh thÇn suy sôp. Chóng véi vµng h¹ lÖnh cho tµn qu©n rót vÒ níc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng    Gi¸o ¸n líp 4B 184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÞch sö Nhµ TrÇn thµnh lËp I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - Sau nhµ Lý lµ nhµ TrÇn ,kinh ®« vÉn lµ Th¨ng Long , tªn níc vÉn lµ §¹i ViÖt : Hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ TrÇn . §Õn cuèi thÕ kû XII nhµ Lý ngµy cµng suy yÕu , ®Çu n¨m 1226 Lý Chiªu Hoµng nhêng ng«i cho chång lµ TrÇn C¶nh , nhµ TrÇn ®îc thµnh lËp .Nhµ TrÇn vÉn ®Æt tªn kinh ®« lµ Th¨ng Long ,tªn níc vÉn lµ §¹i ViÖt . - Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch t×m hiÓu lÞch sö níc m×nh . II. §å dïng d¹y häc - PhiÕu häc tËp cña häc sinh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cu¶ thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t 1. Tæ chøc - Hai em tr¶ lêi 2. KiÓm tra: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng - NhËn xÐt vµ bæ xung qu©n Tèng x©m lîc lÇn thø hai diÔn ra - Häc sinh l¾ng nghe vµo n¨m nµo? Do ai l·nh ®¹o 3. D¹y bµi míi: - GV híng dÉn häc sinh - Häc sinh më SGK vµ ®äc- Vµi em tr×nh bµy kÕt qu¶ võa lµm lµm bµi :tãm t¾t hoµn c¶nh ra ®êi cña * §øng ®Çu nhµ níc lµ vua nhµ TrÇn + H§1: Lµm viÖc nhãm ®«i * Vua ®Æt lÖ nhêng ng«i sím cho con :Cho häc sinh ®äc SGK * LËp Hµ ®ª sø, KhuyÕn n«ng sø, §ån ®iÒn sø - NhËn xÐt vµ bæ xung * §Æt chu«ng tríc cung ®iÖn ®Ó nh©n d©n ®Õn ®¸nh chu«ng khi cã ®iÒu oan øc hoÆc cÇu xin * C¶ níc chia thµnh c¸c lé, phñ, tr©u, huyÖn, x· * Trai tr¸ng m¹nh khoÎ ®îc tuyÓn vµo qu©n ®éi, thêi b×nh th× s¶n xuÊt, khi cã chiÕn tranh th× ®em ra chiÕn ®Êu - Nhµ vua cho ®Æt chu«ng ë thÒm cung ®iÖn + H§2: Lµm viÖc c¶ líp cho d©n ®Õn ®¸nh khi cã ®iÒu g× oan øc. ë - Sù viÖc nµo trong bµi chøng tá vua víi trong triÒu sau c¸c buæi yÕn tiÖc vua vµ c¸c quan vµ vua víi d©n díi thêi TrÇn cha cã quan cã lóc n¾m tay nhau ca h¸t vui vÎ sù c¸ch biÖt qu¸ xa - NhËn xÐt vµ bæ xung 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1- Cñng cè: So víi thêi nhµ Lý th× thêi nhµ TrÇn mèi quan hÖ gi÷a vua víi quan vµ víi d©n nh thÕ nµo? 2-DÆn dß: Häc bµi chuÈn bÞ bµi sau. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng Gi¸o ¸n líp 4B    205 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÞch sö Nhµ TrÇn vµ viÖc ®¾p ®ª I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - Nªu ®îc vµi sù kiÖn vÒ sù quan t©m cña nhµ TrÇn tíi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp :Nhµ TrÇn quan t©m tíi viÖc ®¾p ®ª phßng lôt : lËp Hµ ®ª sø ; n¨m 1248nh©n d©n c¶ níc ®îc lÖnh më réng viÖc ®¾p ®ª tõ ®Çu nguå c¸c con s«ng lín cho ®Õn cöa biÓn ; khi cã lò lôt , tÊt c¶ mäi ngêi ph¶i tham gia ®¾p ®ª , c¸c vua TrÇncòng cã khi tù m×nh tr«ng coi viÖc ®¾p ®ª . - Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ ®ª ®iÒu vµ phßng chèng lò lôt ë ®Þa ph¬ng m×nh . II. §å dïng d¹y häc - Tranh c¶nh ®¾p ®ª díi thêi TrÇn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cu¶ thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Tæ chøc - H¸t 2. KiÓm tra: Nhµ TrÇn cã nh÷ng viÖc lµm - Hai em tr¶ lêi g× ®Ó cñng cè x©y dùng ®Êt níc - NhËn xÐt vµ bæ xung 3. D¹y bµi míi + H§1: Lµm viÖc c¶ líp: S«ng ngßi t¹o nhiÒu thuËn lîi cho n«ng nghiÖp nhng - Häc sinh ®äc SGK th¶o luËn vµ tr¶ lêi còng g©y ra nh÷ng khã kh¨n g× ? - S«ng ngßi cung cÊp níc cho viÖc cÊy trång - KÓ tãm t¾t vÒ mét c¶nh lò lôt mµ em cña n«ng nghiÖp xong còng thêng g©y ra lôt biÕt qua th«ng tin ®¹i chóng? léi - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn - Vµi häc sinh kÓ vÒ nh÷ng c¶nh lò lôt mµ + H§2: Lµm viÖc c¶ líp : nªu c©u hái c¸c em ®îc biÕt - Em h·y t×m c¸c sù kiÖn trong bµi nãi - NhËn xÐt vµ bæ xung lªn sù quan t©m ®Õn ®ª ®iÒu cña nhµ TrÇn? - GV nhËn xÐt vµ bæ xung + H§3: Lµm viÖc c¶ líp: ®Æt c©u hái - Nhµ TrÇn ®· thu ®îc kÕt qu¶ nh thÕ - Nhµ TrÇn ®Æt ra lÖ mäi ngêi ®Òu ph¶i tham nµo trong c«ng cuéc ®¾p ®ª gia ®¾p ®ª. Cã lóc vua TrÇn còng tr«ng nom - NhËn xÐt vµ bæ xung viÖc ®¾p ®ª + H§4: Lµm viÖc c¶ líp - NhËn xÐt vµ bæ xung - §Æt c©u hái cho häc sinh th¶o luËn ë ®Þa ph¬ng em nh©n d©n ®· lµm g× ®Ó - HÖ thèng ®ª däc theo nh÷ng con s«ng chèng lò lôt? chÝnh ®îc x©y ®¾p, n«ng nghiÖp ph¸t triÓn 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1- Cñng cè:NhËn xÐt vµ hÖ thèng bµi häc - Häc sinh tr¶ lêi ( Cã thÓ lµ trång rõng, chèng ph¸ rõng, cñng cè ®ª ®iÒu...) 2- DÆndß:DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng Gi¸o ¸n líp 4B    226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÞch sö Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc M«ng- Nguyªn I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - Nªu ®îc mét sè sù kiÖn tiªu biÓu vÒ ba lÇn chiÕn th¾ng qu©n x©m lîc M«ng- Nguyªn thÓ hiÖn : quyÕt t©m chèng giÆc cña qu©n d©n nhµ TrÇn …. Tµi thao lîc cña c¸c tíng sÜ mµ tiªu biÓu lµ TrÇn Hng §¹o… - Gi¸o dôc häc sinh tr©n träng truyÒn thèng yªu níc vµ gi÷ níc cña cha «ng ta . II. §å dung d¹y häc - H×nh trong SGK phãng to - PhiÕu häc tËp cña häc sinh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra: Nhµ TrÇn ®· cã biÖn ph¸p g× - Hai häc sinh tr¶ lêi vµ thu ®îc kÕt qu¶ nh thÕ nµo trong viÖc - NhËn xÐt vµ bæ xung ®¾p ®ª? 3. D¹y bµi míi - Häc sinh l¾ng nghe - GV nªu mét sè nÐt vÒ ba lÇn kh¸ng - Häc sinh th¶o luËn. tr×nh bµy chiÕn chèng qu©n x©m lîc M«ng – * TrÇn Thñ §é kh¶ng kh¸i tr¶ lêi “ §Çu Nguyªn thÇn...®õng lo ” + H§1: Híng dÉn H§ nhãm ®«i * §iÖn Diªn Hång vang lªn tiÕng h« ®ång - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn thanh cña c¸c b« l·o: “ ... ” + H§2: Lµm viÖc c¶ líp * Trong bµi HÞch Tíng SÜ cã c©u “ ... ph¬i - Cho häc sinh ®äc SGK: “ C¶ ba ngoµi néi cá... ta còng cam lßng ” lÇn...x©m lîc níc ta n÷a ” - Th¶o luËn c©u hái: ViÖc qu©n d©n nhµ * C¸c chiÕn sÜ tù m×nh thÝch vµo c¸nh tay hai TrÇn rót ra khái Th¨ng Long lµ ®óng hay ch÷ “ ... ” - Häc sinh thùc hµnh lµm phiÕu sai? V× sao? - Vµi em tr×nh bµy tinh thÇn quyÕt t©m ®¸nh - GV nhËn xÐt vµ bæ xung giÆc M«ng – Nguyªn cña qu©n d©n nhµ TrÇn + H§3: Lµm viÖc c¶ líp - NhËn xÐt vµ bæ xung - KÓ vÒ tÊm g¬ng quyÕt t©m ®¸nh giÆc - Ba em ®äc SGK cña TrÇn Quèc To¶n? - Häc sinh tr¶ lêi 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp - Qu©n d©n nhµ TrÇn ba lÇn rót khái Th¨ng 1- Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt Long lµ ®óng v× lóc ®Çu thÕ cña giÆc m¹nh giê häc h¬n ta, ta rót ®i ®Ó kÐo dµi thêi gian lµm cho 2- DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi. giÆc sÏ yÕu dÇn ®i... - Vµi em kÓ - NhËn xÐt vµ bæ xung ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng Gi¸o ¸n líp 4B    247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÞch sö ¤n tËp lÞch sö I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - HÖ thèng l¹i nh÷ng sù kiÖn tiªu biÓu vÒ c¸c giai ®o¹n lÞch sö tõ buæi ®Çu dùng níc ®Õn cuèi thÕ kØ XIII: Níc V¨n Lang,¢u L¹c h¬n mét ngh×n n¨m ®Êu tranh giµnh ®éc lËp : níc §¹i ViÖt thêi Lý , thêi TrÇn . - Gi¸o dôc häc sinh lßng tù hµo d©n téc . II. §å dïng d¹y häc: - SGK lÞch sö 4 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1- Tæ chøc: 2- KiÓm tra: H·y kÓ vÒ tÊm g¬ng quyÕt t©m ®¸nh giÆc cña TrÇn Quèc To¶n ? 3- D¹y bµi míi: a) Ho¹t ®éng c¶ líp: - GV ®Æt c©u hái cho HS tr¶ lêi: - Nhµ níc V¨n Lang ra ®êi thêi gian nµo? Kinh ®« ®Æt ë ®©u? - Khëi nghÜa 2 Bµ Trng diÔn ra vµo n¨m nµo do ai l·nh ®¹o? - ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi ®Êt níc ta thêi bÊy giê? - Nhµ Lý dêi ®« ra Th¨ng Long n¨m nµo? V× sao Lý Th¸i Tæ chän vïng ®Êt §¹i La lµm kinh ®«? - Nhµ TrÇn ®· cã nh÷ng viÖc lµm g× ®Ó cñng cè vµ x©y dùng ®Êt níc? b) Ho¹t ®éng nhãm: - Ph¸t phiÕu häc tËp - H·y nèi c¸c sù kiÖn lÞch sö víi c¸c nh©n vËt - C¸c nhãm lµm bµi - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ bæ xung 4- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra häc k× Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Vµi HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ xung - Vµo kho¶ng 700 n¨m tríc c«ng nguyªn kinh ®« ®ãng tai Phong Ch©u- Phó Thä - Khëi nghÜa HBT diÔn ra vµo khaáng n¨m 40 do hai bµ Trng Tr¾c vµ Trng NhÞ l·nh ®¹o - Cã ý nghÜa kÕ thóc hoµn toµn thêi k× ®« hé cña phong kiÕn ph¬ng B¾c vµ më ®Çu cho thêi k× ®äc lËp l©u dµi cua ®Êt níc - N¨m 1010, v× ®©y lµ vïng ®Êt trung t©m cña ®Êt níc, ®Êt réng b»ng ph¼ng, mu«n vËt phong phó t¬i tèt - Nhµ TrÇn ®Ò ra c¸c chøc...,vua còng tù m×nh tr«ng nom ®ª...nªn n«ng nghiÖp ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n Êm no - C¸c nhãm nhËn phiÕu vµ lµm bµi - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung ________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng Gi¸o ¸n líp 4B    268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÞch sö KiÓm tra ®Þnh k× lÞch sö ( cuèi häc k× I ) I- Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - KiÓm tra ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh vÒ ph©n m«n lÞch sö mµ c¸c em ®· häc trong häc k× I qua c¸c mèc lÞch sö: + Buæi ®Çu dùng níc vµ gi÷ níc + H¬n mét ngh×n n¨m ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp + Buæi ®Çu ®éc lËp + Níc §ai ViÖt thêi Lý + Níc §¹i ViÖt thêi TrÇn - HS nhí râ ®îc c¸c sù kiÖn lÞc sö vµ nh©n vËt còng nh c¸c ý ngi· cña c¸c sù kiÖn lÞch sö ®èi víi níc ta - Gi¸o dôc c¸c em lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng cña d©n téc - KÜ n¨ng lµm bµi vµ ý thøc tù gi¸c trong häc tËp - Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch t×m hiÓu lÞch sö níc m×nh . II- §å dïng d¹y häc: - HS chuÈn bÞ bót mùc III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. Tæ chøc: 2. KiÓm tra: 3. D¹y bµi häc: - Gi¸o viªn ph¸t ®Ò kiÓm tra cho häc sinh Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh - Häc sinh nhËn ®Ò ( §Ò do Phßng Gi¸o dôc ra ) - Gi¸o viªn quan s¸t vµ nh¾c nhë häc sinh tù gi¸c lµm bµi - Häc sinh lµm bµi - Gi¸o viªn thu bµi vµ nhËn xÐt giê häc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gi¸o ¸n líp 4B Ng« ThÞ Thuý – TiÓu häc ThÞ TrÊn Cao Thîng    289
- Xem thêm -