Tài liệu Giáo án lịch sử 4 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 1 Ngaøy daïy 10 thaùng 8 naêm 2009 Teân baøi daïy : Moân lòch söû vaø ñòa lí ( Chuaån KTKN : 105 ; SGK: 3 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN) - Bieát moân Lòch söû vaø Ñòa lí ôû lôùp 4 giuùp HS hieåu bieát veà thieân nhieân vaø con ngöôøi Vieät Nam , bieát coâng lao cuûa cha oâng ta trong thôøi kì döïng nöôùc vaø giöû nöôùc töø thôøi Huøng Vöông ñeán buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn. - Bieát moân Lòch söû vaø Ñòa lí goùp phaàn giaùo duïc HS yeâu thieân nhieân , con ngöôøi vaø ñaát nöôùc Vieät Nam B .CHUAÅN BÒ - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân VN . - Hình aûnh sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû moät soá vuøng . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Môû ñaàu : - Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp . II / Baøi môùi 1 / giôùi thieäu baøi : - GVgiôùi thieäu vaø ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : laøm vieâc caû lôùp . - GV giôùi thieäu vò trí cuûa ñaát nöôùc ta caùc cö daân ôû moãi vuøng ( döïa vaø baûn ñoà ) - Goïi HS trình baøy laïi ( vò trí , daân cö ) - GV nhaän xeùt - Haõy xaùc ñònh treân baûn ñoà haønh chính VN vi trí tænh maø em ñang soáng . Hoaït ñoäng 2 : laøm vieäc nhoùm - GV phaùt cho moãi nhoùm 1tranh , aûnh veà caûnh sinh hoaït cuûa moät daân toäc naøo ñoù ôû moät vuøng , yeâu caàu HS tìm hieåu vaø moâ taû böùc tranh hoaëc aûnh ñoù. - GV keát luaän ; moãi daân toäc soáng treân ñaát nöôùc VN coù neùt vaên hoaù rieâng song ñeàu coù cuøng moät Toå Quoác , moät lòch söû VN Hoaït ñoäng 3 : Lòch söû / Thuùy Vaân HOÏC SINH - 2 HS nhaéc laïi - HS quan saùt baûn ñoà vaø laéng nghe . - Vò trí : VN coù phaàn ñaát lieàn , caùc haûi ñaûo , vuøng bieån , hìmh chöõ S , phía baéc giaùp vôùi Trung Quoác …. - Daân cö coù 54 daân toäc - 2 - 3 em leân xaùc ñònh (tænh An Giang ) - CaÛ lôùp nhaän xeùt - lôùp chia thaønh 4 nhoùm - Caùc nhoùm laøm vieäc sau ñoù trình baøy tröôùc lôùp. 2 -Laøm vieäc caû lôùp - GV ñaët vaán ñeà : Ñeå Toå quoác ta töôi ñeïp nhö ngaøy hoâm nay , oâng cha ta ñaõ traõi qua haøng ngaøn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc . Em naøo coù theå keå ñöôïc moät söï kieän chöùng minh ñieàu ñoù ? - GV keát luaän Hoaït ñoäng 3 : - Laøm vieäc caû lôùp . - GV höôùng daãn caùch hoïc , caùc em caàn taäp quan saùt sö vaät , hieän töôïng , thu thaäp tìm kieám taøi lieäu lòch söû , ñòa lí , maïnh daïng neâu thaéc maéc ñaët caâu hoûi tìm caâu traû lôøi - Vaäy moân lòch söû vaø ñòa lí lôùp 4 giuùp caùc em hieåu bieát gì ? - HS phaùt bieåu yù kieán - HS laéng nghe - Veà thieân nhieân vaø con ngöôøi Vieät Nam bieát oâng cha ta coù nhöõng coâng lao to lôùn - GV ruùt ra noäi dung baøi hoïc nhö SGK . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Em haõy ta ûsô löôïc caûch thieân nhieân vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân nôi maø em ôû . - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem tieáp baøi sau DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy Thaùng 08 naêm 2009 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân 3 Ngaøy daïy 17 thaùng 8 naêm 2009 Teân baøi daïy : Laøm quen vôùi baûn ñoà ( tt) (Chuaån KTKN : 106 ; SGK : 5 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Neâu ñöôïc caùc böôùc söû duïng baûn ñoà : ñoïc teân baûn ñoà , xem baûng chuù giaûi , tìm ñoái töôïng lòch söû hay ñoái töôïng ñòa lí treân ban ñoà - Bieát ñoïc baûn ñoà ôû möùc ñoä ñôn giaûn : nhaän bieát vò trí , ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng treân baûn ñoà ; döïa vaøo kí hieäu maøu saéc phaân bieät ñoä cao , nhaän bieát nuùi , cao nguyeân , ñoáng baèng , vuøng bieån B .CHUAÅN BÒ - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân VN . - Baûn ñoà haønh chính VN C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN 3 Caùch söû duïng baûn ñoà Hoaït ñoäng 1 :laøm vieâc caû lôùp . Böôùc 1 : Döïa vaøo kieán thöùc baøi hoïc traû lôøi caâu hoûi sau : + Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì ? HOÏC SINH - Cho ta bieát teân khu vöï vaø thoâng tin chuû yeáu veà khu vöïc ñoù . + Döïa vaøo baûng chuù giaûi ôû hình 3 baøi 2 ñeå ñoïc caùc kí - Moû than hình vuoâng maøu ñen , moû saét hình tam giaùc ñen …. hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí . + Chæ ñöôøng bieân giôùi phaàn ñaát lieàn cuûa VN vôùi caùc - 1- 2 HS chæ - ( HS khaù , gioûi ) - Vì caên cöù vaøo phaàn chuù giaûi kí hieäu . nöôùc laùng gieàng ? Vì sao em bieát ñoù laø ñöôøng bieân giôùi ? Böôùc 2 : - HS laøm vieäc sau ñoù traû lôøi caâu hoûi treân . - GV nhaän xeùt choát yù ñuùng . Böôùc 3 : - Vaøi HS laäp laïi caùch söû duïng baûn ñoà - GV giuùp HS neâu ñöôïc caùc böôùc söû duïng baûn ñoà - Ñoïc teân - Xem chuù giaûi - Tìm ñoái töôïng lòch söû döïa vaøo baûn ñoà . Baøi taäp 4 ; Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh theo nhoùm Böôùc 1: - HS trong caùc nhoùm laøm baøi taäp a , b trong SGK . Böôùc 2 : - HS caùc nhoùm trình baøy keát quaû - GV hoaøn thieän caâu traû lôøi baøi taäp b / yù 3 Lòch söû / Thuùy Vaân 4 - Caùc nöôùc laùng gieàng : Trung Quoác , Laøo , Cam pu - Caùc nhoùm khaùc boåsung chia. - Vuøng bieån cuûa nöôùc ta laø moät phaàn cuûa Bieån Ñoâng . - HS phaùt bieåu yù kieán - Quaàn ñaûo : Hoaøng Sa , Tröôøng Sa. - Soâng : Soâng Hoàng , soâng Thaùi Bình , soâng Tieàn , soâng Haäu … - HS laéng nghe Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caû lôùp - ( HS khaù gioûi ) thöïc haønh tröôùc - GV treo baûn ñoà haønh chính VN - 2 - 3 em ñoïc teân baûn ñoà + Ñoïc teân baûn ñoà vaø chæ caùc höôùng . - Tænh An Giang . + Chæ vò trí tænh mình ñang soáng - Ñoàng Thaùp , Caàn Thô , Kieân Giang + Neâu nhöõng tænh giaùp vôùi tænh mình ? - GV choát laïi noäi dung baøi hoïc . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Haõy neâu caùch söû duïng baûn ñoà ? - Daën veà nhaø töï tìm moät soá baûn ñoà ñoïc teân , xem phaàn chuù giaûi . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy Thaùng naêm 2009 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân 5 Ngaøy daïy 24 thaùng 8 naêm 2009 Teân baøi daïy : Nöôùc vaên lang (Chuaån KTKN : 106 ; SGK : 11 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Naém ñöôïc moät soá söï kieän vaø nhaø nöôùc Vaên Lang :Thôøi gian ra ñôøi , nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Vieät coå . + Khoaûng 700 TCN nöôùc Vaên Lang , nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû daân toäc ta ra ñôøi . + Ngöôøi Laïc Vieät bieát laøm ruoäng öôm tô , deät luïa, ñöùc ñoàng laøm vuõ khí vaø coâng cuï saûn xuaát . + Ngöôøi Laïc Vieät ôû nhaø saøn , hoïp nhau thaønh laøng baûn . + Ngöôøi Laïc Vieät coù tuïc nhuoäm raêng aên traàu ; ngaøy leã hoäi thöôøng ñua thuyeàn , ñaáu vaät …. B .CHUAÅN BÒ - Hình trong SGK - Phieáu hoïc taäp . C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : I / Kieåm tra : - Chæ caùc höôùng treân baûng ñoà ? - Neâu caùch söû duïng baûng ñoà ? - GV nhaän xeùt . II Baøi môùi 1 / Giôùi thieäu baøi : - Ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : laøm vieäc caû lôùp - GV giôùi thieäu veà tröïc thôøi gian . Ngöôøi ta quy ñònh naêm 0 laø naêm Coâng Nguyeân , traùi vaø phaûi laø tröôùc vaø sau CN . - Xaùc ñònh thôøi dieåm ra ñôøi cuûa nöôùc Vaên Lang treân tröïc thôøi gian ? - Xaùc ñònh treân löôïc ñoà nhöõng khu vöïc maø ngöôøi Laïc Vieät ñaõ töøng sinh soáng ? Hoaït ñoäng 2 : - GV ñöa khung sô ñoà ñeå troáng HS ñieàn vaøo Vua Laïc haàu, laïc töôùng Laïc daân Lòch söû / Thuùy Vaân - 2-3 HS traû lôøi caâu hoûi - 2HS nhaéc laïi - HS chuù yù laéng nhge - Vaøo khoaûng naêm 700 tröôùc Coâng Nguyeân - ( HS khaù , gioûi ) - ( HS khaù , gioûi ) - HS ñoïc SGK vaø ñieàn vaøo caùc taàng lôùp , vua , laïc haàu , laïc töôùng ,laïc daân , noâ tì cho phuø hôïp . 6 Noâ tì Hoaït ñoäng 3: laøm vieäc caù nhaân - GV keû saún khung thoáng keâ ( boû troáng noäi dung caàn ñieàn ) - GV choát yù ñuùng + Saûn xuaát : luùa khoai , öôn tôi + AÊn uoáng : côm ,xoâi , baùnh maén + Maëc vaø trang ñieåm : trang söùc , buùi toùc + ÔÛ nhaø saøn , quaây quaàn thaønh laøng + Leã hoäi : ñua thuyeàn , ñaáu vaät - Cho 1vaøi HS moâ taû baèng lôøi cuûa mình veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät . Hoaït ñoäng 4 : laøm vieäc caû lôùp . - Em biết nhöõng tuïc leä naøo cuûa ngöôøi Laïc Vieät coøn toàn taïi ñeán ngaøy nay ? - HS ñoïc caùch vaø xem tranh ñieàn noäi dung caùc coät cho hôïp lí . - HS laàn löôït ñieàn vaøo khung - Lôùp nhaän xeùt boå sung . - 2 –3 HS neâu - ( HS khaù , gioûi ) - Laøm baùnh chöng ,baùnh daày . - Caû lôùp boå sung - GV keát luaän chung ruùt ra baøi hoïc D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Nhaø nöôùc ñaàu tieân cuûa ta ra ñôøi khoaûng naêm naøo , ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø ai ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy Thaùng naêm 2009 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Lòch söû / Thuùy Vaân Tuaàn 4 7 Teân baøi daïy : Nöôùc AÂu Laïc (Chuaån KTKN : 106 : SGK : 15 ) A .MUÏC TIEÂU : (giuùp hoïc sinh ) - Naém ñöôïc moät caùch sô löôïc cuoäc khoaùng chieán choáng Trieäu Ñaø cuûa nhaân daân Aâu Laïc : - Trieäu Ñaø nhieàu laàn keùo quaân sang xaâm löôïc Aâu Laïc . Thôøi kì ñaàu do ñoaøn keát , coù vuõ khí lôïi haïi neân giaønh ñöôïc thaéng lôïi ; nhöng veà sau do An Döông Vöôngchuû quan neân cuoäc khaùng chieán Thaát baïi . B CHUAÅN BÒ - Hình trong SGK - Löôïc ñoà Baéc boä vaø Baéc trung boä. C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi vaøo thôøi gian naøo vaø khu vöïc naøo treân ñaát nöôùc ta ? - Em haõy taû moät soá neùt veà ñôøi soáng thôøi ñoù ? - GV nhaän xeùt . II Baøi môùi 1 / Giôùi thieäu baøi : - Ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : laøm vieäc caù nhaân - Em haõy ñieàn daáu + vaøo oâ vuoâng sau nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng ngöøôøi Laïc Vieät vaø aâu Laïc . + Soáng cuøng treân moät ñòa baøn + Ñeàu bieát cheá taïo ñoà duøng + Ñeàu bieát reøn saét + Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi . +Tuïc leä coù ñieåm gioáng nhau . - GV keát luaän : Cuoäc soáng cuûa ngöôøi AÂu Laïc vaø Laïc Vieät coù nhieàu ñieåm gioáng nhau hoï soáng hoaø nhaäp vôùi nhau Hoaït ñoäng 2: laøm vieäc caû lôùp - Xaùc ñòmh treân löôïc ñoà hình nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc AÂu Laïc . - So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc AÂu Laïc . - GV neâu taùc duïng cuûa noû thaàn vaø thaønh coå Loa qua sô ñoà . Lòch söû / Thuùy Vaân HOÏC SINH - 2-3 HS traû lôøi caâu hoûi - 2 HS nhaéc laïi - ( HS khaù , gioûi ) - HS ñoïc SGK vaø döïa vaøo hieåu bieát laøm baøi - Sai - Ñuùng - Ñuùng - Ñuùng - Ñuùng - HS laàn löôït ñaùnh daáu vaøo oâ ñuùng vaø traû lôøi keát quaû . - Lôùp nhaän xeùt boå sung . - 2 –3 HS leân xaùc ñònh - ( HS khaù , gioûi ) - Khaùc nhau : Thaønh coå Loa ñöôïc xaây döïng vöõng chaéc laø thaønh töïu ñaëc saéc . 8 Hoaït ñoäng 3 :Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK ñoaïn : töø naêm 207 TCN….. phöông Baéc - Keå laïi cuoäc khaùng chieán cuûa Trieäu Ñaø vaø cuûa nhaân - (HS khaù , gioûi ) - Caû lôùp ñoïc thaàm daân AÂu Laïc choáng quaân xaâm löôïc ? + GV ñaët caâu hoûi lôùp thaûo luaän - (HS khaù , gioûi ) - Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa Trieäu Ñaø laïi thaát baïi ? - 2 – 3 HS keå laïi - Vì sao naêm 197 TCN nöôùc AÂu Laïc laïi rôi vaøo aùch - Ngöôøi AÂu Laïc ñoaøn keát moät loøng …….thaønh luyõ ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc ? kieân coá vuõ khí toát . - Do möu keá cuûa Trieäu Ñaø ñöa con sang laøm reå , ñieàu tra caùch boá trí löïc löôïng vaø chia reû noäi boä . - GV choát yù chính cuûa baøi . - HS traû lôøi caâu hoûi - HS nhaän xeùt D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Nöôùc AÂu LaÏc ra ñôøi trong hoaøn caûch naøo ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy Thaùng naêm 2009 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân 9 Ngaøy daïy 7 thaùng 9 naêm 2009 Teân baøi daïy : Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ( Chuaån KTKN : 107 ; SGK : 17 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Bieát ñöôïc thôøi gian ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông baéc ñoá vôùi nöôùc ta : töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 . - Neâu ñoâi neùt veà ñôøi soáng cöïc nhuïc cuûa nhaân daân ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ( moät vaøi ñieåm chính , sô giaûn veà vieäc nhaân daân ta phaûi coáng naïp nhöõng saûn vaät quyù ,ñi lao dòch , bò cöôõng böùc theo phong tuïc cuõa ngöôøi Haùn ) : + Nhaân daân ta phaûi coáng naïp saûn vaät quyù . + Boïn ñoâ hoä ñöa ngöôøi Haùn sang ôû laãn vôùi daân ta , baét nhaân daân ta phaûi hoïc chöõ Haùn , soáng theo phong tuïc cuûa ngöôøi Haùn . B CHUAÅN BÒ - phieáu hoïc taäp C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH I / Kieåm tra : - Thaønh töïu ñaëc saéc veà quoác phoøng cuûa ngöôøi daân AÂu - 2-3 HS traû lôøi caâu hoûi Laïc laø gì ? - GV nhaän xeùt . II Baøi môùi 1 / Giôùi thieäu baøi : - 2 HS nhaéc laïi - Ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa ra baûng so saùnh tình hình nöôùc ta tröôùc vaø - HS ñoïc SGK ñieàn daày ñuû caùc noäi dung khi bò phong kieán ñoâ hoä . TG Kinh teá Vaên hoaù Tröôùc naêm Töø naêm 179 TCN ñeán Ñoäc laäp vaø Töï chuû Coù phong tuïc Bò phuï thuoäc Lòch söû / Thuùy Vaân Phaûi theo phong tuïc ngöôøi - HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình tröôùc lôùp . - Caû lôùp nhaän xeùt boå sung . nhaân daân ta vaãn giöõ gìn 10 baûn saéc daân toäc - GV nhaän xeùt keát luaän giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn , vaên hoaù . Hoaït ñoäng 2 - Khi ñoâ hoä nöôùc ta caùc trieàu ñaïi phong kieán ñaõ laø gì ? - Baét ta hoïc caùc phong tuïc cuûa ngöôøi Haùn , soáng theo luaät phaùp cuûa ngöôøi Haùn . - Boïn quan laïi ñoâ hoä baét nhaân daân ta phaûi leân röøng saên voi , teâ giaùc , baét chim quyù , xuoáng bieån moø ngoïc trai baét ñoài moài ….. ñeå coáng naïp cho chuùng . - Döôùi aùch thoáng trò cuûa caùc trieàu ñaäi phong kieán phöông Baéc , cuoäc soáng cuûa nhaân daân ta cöïc nhuïc nhö - ( HS khaù , gioûi ) - Khoâng chòu sö aùp böùc , boùc loät cuûa boïn thoáng theá naøo ? trò nhaân daân ta lieân tuïc noãi daäy , ñaùnh ñoåi quaân ñoâ hoä . - Khoâng chòu khuaát phuïc nhaân daân ta phaûn öùng - (HS khaù , gioûi ) Ñoù laø cuoäc khôûi nghóa cuûa Hai ra sao ? Baø Tröng ,naêm 40 . - Baø Trieäu , Lí Bí , Quang Phuïc , Döông Ñình Ngheä , Mai Thuùc Loan ,Ngoâ Quyeàn . - Ai môû ñaáu cho cuoäc khôûi nghóa choáng quaân xaâm - Daân ta ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp hoaøn toaøn . löôïc vaøo naêm naøo ? -Keå teân caùc cuoäc khôûi nghóa lôùn cuûa nhaân daân ta ? - Cuoái cuøng nhaân daân coù giaønh ñöôïc ñoäc laäp khoâng ? - GV nhaän xeùt choát yù ñuùng . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Khi ñoâ hoä nöôùc ta caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñaõ laøm gì ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy Thaùng naêm 2009 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân 11 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 6 Ngaøy daïy 13 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : Khôûi nghóa Hai Baø Tröng (Chuaån KTKN : 107 ; SGK : 19 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Keå ngaén goïn choäc khôûi nghóa cuûa Hai Baø Tröng ( chuù yù nguyeân nhaân khôûi nghóa , ngöôøi laõnh ñaïo , yù nghæa ) + Nguyeân nhaân khôûi nghóa : do caêm thuø quaân xaâm löôïc . Thi Saùch bò Toâ Ñònh gieát haïi ( traû nôï nöôùc thuø nhaø ) + Dieãn bieán : Muøa xuaân naêm 40 taïi cuûa soâng haùt Hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa …….. Nghóa quaân laøm chuû Meâ Linh , chieám Coå Loa roài taán cong Luy Laâu , trung taâm cuûa chính quyeàn ñoâ hoä . + YÙ nghóa : Ñaây laø cuoäc khôûi nghóa ñaàu tieân thaéng lôïi sau 200 naêm nöôùc ta bò caùc trieàu ñòa phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä ; theå hieän tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta . - Söû duïng löôïc ñoà ñeå keå laïi neùt chính cuûa cuoäc khôûi nghóa . B CHUAÅN BÒ - Tranh trong SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Khi ñoâ hoä nöôùc ta caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñaõ laøm gì ? - Nhaân daân ta phaûn öùng ra sao ? - GV nhaän xeùt . II Baøi môùi 1 / Giôùi thieäu baøi : - Ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän nhoùm - GV giaûi thích khaùi nieäm quaän Giao Chæ - GV ñöa vaán ñeà cho caùc nhoùm thaûo luaän : - Khi tìm nguyeân nhaân cuûa lhôûi nghóa Hai Baø Tröng coù 2 yù kieán sau : + Do nhaân daân ta caêm thuø quaân xaâm löôïc ñaët bieät laø Thaùi Thuù Toâ Ñònh . + Do Thi Saùch choàng cuûa baø Tröng Traéc bò Toâ Ñònh gieát haïi . - Theo em yù kieán naøo ñuùng ? Taïi sao ? - GV nhaän xeùt keát luaän Lòch söû / Thuùy Vaân HOÏC SINH - 2-3 HS traû lôøi caâu hoûi - 2 HS nhaéc laïi - HS ñoïc SGK traû lôøi - Caùc nhoùm thaûo luaän veà 2 vaán ñeà GV neâu - Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình tröôùc lôùp . 12 Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caù nhaân - Döïa vaøo löôïc ñoà va noäi dung cuûa baøi ñeå trình baøy dieãn bieán chính cuoäc khôûi nghóa - GV nhaän xeùt Hoaät ñoäng 3: laøm vieâc caû lôùp - GV ñaët vaán ñeà - Neâu keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa ? - Khôûi nghóa Hai Baø Tröng thaéng lôïi coù yù nghóa nhö theá naøo ? - GV nhaän xeùt keát luaän - Caû lôùp nhaän xeùt boå sung . - 1 –2 ( HS khaù , gioûi ) leân baûng trình baøy - Caû lôùp theo doõi coù nhaän xeùt boå sung trình baøy cuûa baïn -Trong voøng khoâng ñaày moät thaùng cuoä khôûi nghóa hoaøn toaøn thaéng lôïi . - ( HS khaù , gioûi ) - Sau hôn 200 naêm bò phong kieán nöôùc ngoaøi ñoâ hoä laàn ñaàu tieân nhaân daân ta ñaõ giaønh laáy ñoäc laäp . . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Vì sao Hai Baø Tröng phaùt côø khôûi nghóa - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Toå Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân 13 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 7 Ngaøy daïy 20 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : Chieán thaéng Baïch Ñaèng (Chuaån KTKN : 104 ; SGK : 21 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Keå ngaén goïn traän Baïch Ñaèng naêm 938 : + Ñoâi neùt veà ngöôøi laõnh ñaïo traän Baïch Ñaèng : Ngoâ Quyeàn queâ ôû xaõ Ñöôøng Laâm con reå cuûa Döông Ñình Ngheä + Nguyeân nhaân traän Baïch Ñaèng : Kieàu Coâng Tieãn gieát Döông Ñình Ngheä vaø caàu caáu nhaø Nam Haùn Ngoâ quyeàn baét gieát Kieàu Coâng Tieãn vaø chuaån bò ñoùn ñaùnh quaân Nam Haùn . + Nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuûa traän Baïch Ñaèng: Ngoâ Quyeàn chæ huy quan ta lôïi duïng thuûy trieàu leân xuoáng treân soâng Baïch Ñaèng , nhöû giaëc vaøo baõi coïc vaø tieâu dieät ñòch . + YÙ nghóa traän Baïch Ñaèng : Chieán thaéng Baïch Ñaèng keát thuùc thôøi kì nöôùc ta bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä , môû ra thôùi ki2d9oc65 laäp laâu daøi daân toäc . B CHUAÅN BÒ - Phieáu hoïc taäp - Tranh trong SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH I / Kieåm tra : - Em haõy keå laïi cuoäc khôûi nghóa cuûa Hai Baø Tröng ? - 2-3 HS traû lôøi caâu hoûi - GV nhaän xeùt . II Baøi môùi 1 / Giôùi thieäu baøi : - 2 HS nhaéc laïi - Ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : laøm vieäc nhoùm - GV yeâu caàu HS ñaùnh daáu X vaøo oâ nhöõng thoâng - HS ñoïc nhöõng thoâng tin trong SGK traû lôøi tin ñuùng veà Ngoâ Quyeàn + Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi Ñöôøng Laâm + Ngoâ Quyeàn laø con reå cuûa DÑ Ngheä + Ngoâ Quyeàn chæ huy nhaân daân ta ñaùnh quaân Nam Haùn + Tröôùc traän Baïch Ñaèng Ngoâ Quyeàn leân ngoâi vua - GV yeâu caàu döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå giôùi thieäu veà moät soá neùt veà tieåu söû Ngoâ Quyeàn Hoaät ñoäng 2: laøm vieâc caû lôùp Lòch söû / Thuùy Vaân - 2 –3 HS neâu 14 - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK ñoaïn (sang ñaùnh ….. thaát baïi ) traû lôøi . - Cöûa soâng Baïch Ñaèng naèm ôû ñòa phöông naøo ? - Quaân Ngoâ quyeàn ñaõ döïa vaøo thuyû trieàu ñeå laøm gì ? - Traän ñaùnh dieãn ra nhö theá naøo ? - HS xem SGK - ÔÛ Quaûng Ninh - DöÏa vaøo thuyû trieàu ñoùng coïc nhoïn giöõa loøng soâng . - ( HS khaù , gioûi ) - Thuyû trieàu leân laáp coïc nhoïn Ngoâ Quyeàn duøng thuyeàn nhö õgiaëc vöøa ñaùnh vöøa lui khi thuyû trieàu xuoáng thaáp ñaùnh phaûn coâng giaëc va vaøo baõi coïc - Quaân ta hoaøn toaøn thaéng lôïi - Keát quaû cuûa traän ñaùnh ra sao ? - GV nhaän xeùt keát luaän Hoaït ñoäng 3: laøm vieäc caû lôùp - Sau khi ñaùnh tan quaân Nam Haùn Ngoâ Quyeàn ñaõ laøm - ( HS khaù , gioûi ) - Ngoâ Quyeàn leân ngoâi vua , môû ñaàu cho thôøi kì gì ? ñieàu ñoù coù yù nghó nhö theá naøo ? ñoäc laäp laâu daøi cuûa ñaát nöôùc ta . - Khi Ngoâ Quyeàn maát , nhaân daân laøm gì ñeå nhôù oâng ? - Nhaân daân ta xaây laêng oâng ñeå töôõng nhôù . - GV nhaän xeùt choát laïi noäi dung baøi hoïc nhö muïc ghi - Vaøi HS nhaéc laïi nhôù SGK . . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Em haõy keå laïi traän quaân ta ñaùnh thaéng quaân Nam Haùn treân soâng Baïch Ñaèng ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân 15 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 8 Ngaøy daïy 27 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : OÂn taäp (Chuaån KTKN : 108 ; SGK : 19 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Naém ñöôïc caùc giai ñoaïn lòch söû ñaõ hoïc töø baøi 1 ñeán baøi 5 : + Khoaûng naêm 700 TCN ñeán naêm 179 TCN : Buoåi ñaàu döïng nöôcù vaø giöõ nöôùc . + Naêm 179 TCN ñeán naêm 938 : Hôn moät nghìn naêm ñaáu tranh giaønh laïi neàn ñoäc laäp . - Keå laïi moät soá söï kieän tieâu bieåu veà : + Ñôøi soáng ngöôøi Laïc Vieät döôùi thôøi Vaên Lang + Hoaøn caûnh , dieãn bieán vaø keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng . + Dieãn bieán vaø yù nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng . B CHUAÅN BÒ - Hình veõ truïc thôøi gian C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Em haõy neâu tieåu söû cuûa Ngoâ Quyeàn ? - Keå laïi dieãn bieán cuûa traän chieán treân soâng Baïch Ñaèng ? - GV nhaän xeùt . II Baøi môùi 1 / Giôùi thieäu baøi : - Ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 Laøm vieäc caû lôùp - GV treo tröïc thôøi gian leân baûng - GV nhaän xeùt choát yù ñuùng Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caù nhaân a/ Ñôøi soáng ngöôøi Laïc Vieät döôùi thôøi nöôùc Vaên Lang ( saûn xuaát , aên maëc , ôû haùt , leã hoäi ) ? Lòch söû / Thuùy Vaân HOÏC SINH - 2 - 3 HS traû lôøi caâu hoûi - 2 HS nhaéc laïi - HS veõ truïc thôøi gian vaøo vôû ñieàn caùc söï kieän tieâu bieåu töông öùng vôùi caùc moác thôøi gian ñaõ cho tröôùc . - HS laàn löôït ghi noäi dung treân baûng lôùp öùng vôùi khoaûng 700 naêm tröôùc coâng Nguyeân , naêm 179 TCN vaø naêm 938 - Caû lôùp nhaän xeùt keát quaû - HS nhôù laïi noäi dung ñaõ hoïc traû lôøi - Ngöôøi Laïc Vieät bieát laøm ruoäng öôm tô , deät luïa , ñuùc ñoàng laøm vuõ khí , vaø coâng cuï saûn xuaát . Cuoäc soáng giaûn di vui töôi vaø hoaø hôïp vôùi thieân 16 b / Khôøi nghóa Hai Baø Tröng noå ra trong hoaøn caûnh naøo ?Neâu dieãn bieán vaø keát quaûcuûa cuoäc khôûi nghóa ? c / Trình baøy dieãn bieán vaø yù nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng ? - GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp . - GV nhaän xeùt traû lôøi nhieân coù nhieàu tuïc leä - Trong hoaøn caûnh ñaát nöôùc loaïn laïc nhaân daân oaùn haän . - ( HS khaù , gioûi ) - Döïa vaøo thuyû trieàu ñoùng coïc goã giöõa doøng soâng ,cho thuyeàn ra nhöõ giaëc vaøo baõi coïc khi thuyû trieàu ruùt cho quaân ñaùnh traû giaêc ruùt chaïy va vaøo baõi coïc thuyeàn thuûng giaëc cheát . Môû ñaàu cho thôøi kì ñoäc laäp cuûa ñaát nöôùc D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - GV nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën HS veà nhaø , oân laïi taát caû caùc baøi ñaõ hoïc . DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân 17 KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC Tuaàn 9 Ngaøy daïy 4 thaùng 10 naêm 2010 Teân baøi daïy : Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân (Chuaån KTKN : 108 ; SGK : 25 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà söï kieän Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân : + Sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh loaïn laïc, Caùc theá löïc caùt cöù ñòa phöông noåi daäy chia caét ñaát nöôùc . + Ñinh Boä Lónh ñaõ taäp hôïp nhaân daân deïp loaïn 12 söù quaân , thoáng nhaát ñaát nöôùc . - Ñoâi neùt veà Ñinh Boä Lónh : Ñinh Boä Lónh queâ ôû vuøng Hoa Lö , Ninh Bình , laø moät ngöôøi cöông nghò , möu cao vaø coù chí lôùn , oâng coù coâng edp5 loaïn 12 söù quaân . B CHUAÅN BÒ - Hình veõ trong SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp HOÏC SINH - 2-3 HS traû lôøi caâu hoûi - GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK thaûo luaän vaán ñeà sau: + Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Vöông maát? - Trieàu dình luïc ñuïc tranh nhau ngai vaøng , ñaát nöôùc bò chia caét thaønh 12 vuøng . Hoaït ñoäng2: Hoaït ñoäng nhoùm - GV ñaët caâu hoûi: - Ñinh Boä Lónh sinh ra & lôùn leân ôû Hoa Lö, + Em bieát gì veà con ngöôøi Ñinh Boä Lónh? Gia Vieãn, Ninh Bình, truyeän Côø lau taäp traän GV giuùp HS thoáng nhaát: noùi leân töø nhoû Ñinh Boä Lónh ñaõ coù chí lôùn - Lôùn leân gaëp buoåi loaïn laïc, Ñinh Boä Lónh ñaõ + OÂng ñaõ coù coâng gì? xaây döïng löïc löôïng, ñem quaân ñi deïp loaïn 12 GV giuùp HS thoáng nhaát: söù quaân. Naêm 968, oâng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang sôn. + Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì? - GV giuùp HS thoáng nhaát: - GV giaûi thích caùc töø Lòch söû / Thuùy Vaân - Leân ngoâi vua laáy hieäu laø Ñinh Tieân Hoaøng, ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö, ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Coà Vieät, nieân hieäu Thaùi Bình 18 + Hoaøng: laø Hoaøng ñeá, ngaàm noùi vua nöôùc ta ngang haøng vôùi Hoaøng ñeá Trung Hoa + Ñaïi Coà Vieät: nöôùc Vieät lôùn + Thaùi Bình: yeân oån, khoâng coù loaïn laïc & chieán . tranh - GV ñaùnh giaù vaø choát yù. Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm - GV yeâu caàu caùc nhoùm laäp baûng so saùnh tình hình - Ñaïi dieän nhoùm thoâng baùo keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm ñaát nöôùc tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát Sau khi thoáng nhaát Thôøi gian Tröôùc khi thoáng nhaát Caùc maët - Ñaát nöôùc Ñaát nöôùc quy veà moät moái - Laõnh thoå bò chia thaønh 12 vuøng - Trieàu dình - Luïc ñuïc - Ñôøi soáng cuûa - Laøng maïc, ñoàngruoäng ngöôøi daân - - Ñöôïc toå chöùc laïi quy cuû - Ñoàng ruoäng trôû laïi xanh töôi, ngöôïc xuoâi buoân baùn, khaép nôi chuøa thaùp ñöôïc xaây döïng bò taøn phaù, ñoå maùu voâ ích D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - GV cho HS thi ñua keå caùc chuyeän veà Ñinh Boä Lónh maø caùc em söu taàm ñöôïc. - Chuaån bò baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981) .DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) Lòch söû / Thuùy Vaân 19 Teân baøi daïy : Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn thöù nhaát ( Naêm 981 ) (Chuaån KTKN : 109 ; SGK : 27 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà cuoäc khaùng chieán choáng Toáng Laàn thöù nhaát ( naêm 981 ) do Leâ Hoaøn chæ huy : + Leâ Hoaøn leân ngoâi vua laø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc vaø hôïp vôùi loøng daân . + Töôøng thuaät ( söû duïng löôïc ñoà ) ngaén goïn cuoäc khaùng chieán choáng Toáng laàn thöù nhaát : Ñaàu naêm 981 quan Toáng theo hai ñöôøn thuøy boä tieán vaøo xaâm löôïc nöôùc ta. Quaân ta chaën ñaùnh ôû Baïch Ñaéng ( ñöôøng thuûy ) vaø Chi Laêng ( ñöôøng boä ) Cuoäc khaùng chieán thaéng lôïi - Ñoâi neùt veà Leâ Hoaøn : Leâ Hoaøn laø ngöôøi chæ huy ñoäi nhaø Dinh vôøi chöùc Thaäp Ñaïo töôùng quaân . Khi Ñinh Tieân Hoaøng bò aùm haïi , quaïn Toáng sang xam löôïc , Thaùi haäu hoï Döông vaø quaân só ñaõ suy toân oâng leân ngoâi Hoaøng ñeá ( nhaø tieàn Leâ ) . Oâng ñaõ chæ huy cuoäc khaùng chieán choáng Toáng thaéng lôïi . B CHUAÅN BÒ - Löôïc ñoà minh hoïa C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng gì? - Ñinh Boä Lónh laáy nôi naøo laøm kinh ñoâ & ñaët teân nöôùc ta laø gì? - GV nhaän xeùt . II Baøi môùi 1 / Giôùi thieäu baøi : - Ghi töïa baøi 2 / Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp GV daët vaán ñeà : - Leâ Hoaøn leân ngoâi vua trong hoaøn caûnh naøo ? HOÏC SINH - 2-3 HS traû lôøi caâu hoûi - 2 HS nhaéc laïi - HS ñoïc SGK “ naêm 979 ….. laø tieàn Leâ “ - Vua Ñinh & con tröôûng laø Ñinh Lieãn bò gieát haïi + Con thöù laø Ñinh Toaøn môùi 6 tuoåi leân ngoâi vì vaäy khoâng ñuû söùc gaùnh vaùc vieäc nöôùc + Lôïi duïng cô hoäi ñoù, nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta - Vieäc Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua coù ñöôïc nhaân - Ñaët nieàm tin vaøo “Thaäp ñaïo töôùng quaân” (Toång chæ huy quaân ñoäi) Leâ Hoaøn vaø giao ngoâi daân uûng hoä khoâng ? vua cho oâng. - ( HS khaù , gioûi ) - GV neâu vaán ñeà: “Vieäc Leâ Hoaøn leân ngoâi vua coù - HS trao ñoåi & neâu yù kieán hai yù kieán khaùc nhau: + Thaùi haäu Döông Vaân Nga yeâu quyù Leâ Hoaøn neân Lòch söû / Thuùy Vaân 20 ñaõ trao cho oâng ngoâi vua. + Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua laø phuø hôïp vôùi tình hình ñaát nöôùc & nguyeän voïng cuûa nhaân daân luùc ñoù. Em haõy döïa vaøo noäi dung ñoaïn trích trong SGK ñeå choïn ra yù kieán ñuùng.” . - GV keát luaän: YÙ kieán thöù hai ñuùng vì: Ñinh Toaøn khi leân ngoâi coøn quaù nhoû; nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc. Leâ Hoaøn giöõ chöùc Toång chæ huy quaân ñoäi; khi Leâ Hoaøn leân ngoâi ñöôïc quaân só tung hoâ “Vaïn tueá” Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: - HS döïa vaøo phaàn chöõ & löôïc ñoà trong SGK - Quaân Toáng sang xaâm löôïc nöôùc ta vaøo naêm naøo? ñeå thaûo luaän - Quaân Toáng tieán vaøo nöôùc ta theo nhöõng ñöôøng - Naêm 981 - Ñöôøng thuûy : theo soâng Baïch Ñaèng naøo? Ñöôùng boä : Theo döôøng Laïng Sôn - Hai traän ñaùnh lôùn dieãn ra ôû ñaâu vaø dieãn ra nhö -Treân soâng Baïch Ñaèng oâng cho quaân ñoùng coïc theá naøo? ñeå ngaên chaën chieán thuyeàn …. - Quaân Toáng coù thöïc hieän ñöôïc yù ñoà xaâm löôïc cuûa Quaân ta chaën ñaùnh quaân Toáng ô ûChi Laêng …. - Quaân Toáng khoâng thöïc hieän ñöôïc yù ñoà xaâm chuùng khoâng? löôïc . * Ñaïi dieän nhoùm leân baûng thuaät laïi cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng cuûa nhaân daân treân baûn ñoà. GV nhaän xeùt boå sung . Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng - ( HS khaù , gioûi ) - Giöõ vöõng neàn ñoäc laäp daân toäc, ñöa laïi nieàm töï ñaõ ñem laïi keát quaû gì cho nhaân daân ta? haøo vaø nieàm tin saâu saéc ôû söùc maïnh & tieàn ñoà cuûa daân toäc D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Trình baøy tình hình nöôùpc ta tröôùc khi quaân Toáng nsang xaâm löôïc nhö theá naøo ? - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau DUYEÄT : ( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy thaùng naêm 2010 Hieäu Tröôûng Lòch söû / Thuùy Vaân
- Xem thêm -