Tài liệu Giáo án lịch sử 4 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 4: Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o LÒCH SÖÛ TIEÁT 1 : M«n lÞch sö vµ ®Þa lý I. MUÏC TIEÂU: 1 KiÕt thøc: HS bieát moân lòch söû vaø ñòa lyù ôû lôùp 4 gíup hoïc sinh hieåu bieát veà thieân nhieân vaø con ngöôøi Vieät Nam, bieát coâng lao cuûa oâng cha ta trong thôøi kyø döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc töø thôøi Huøng Vöông ñeán buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn. 2 Kü n¨ng: HS bieát: Vò trí ñòa lyù, hình daùng cuûa ñaát nöôùc ta 3 Th¸i ®é: Bieát moân Lòch Söû vaø ñòa lyù goùp phaàn giaùo duïc hoïc sinh tình yeâu thieân nhieân, con ngöôøi vaø ñaát nöôùc Vieät Nam. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: -Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam, baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. -Hình aûnh sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû moät soá vuøng. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU TG Nội Hoạt động Hoạt động của trò dun của thầy g 2’ A. Kieåm tra 28’ B. Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu *Hoaïtñoäng1 - HS xaùc ñònh vuøng mieàn maø mình ñang : Hoaït ñoäng sinh soáng - Caùc nhoùm xem tranh (aûnh) & traû lôøi caû lôùp *Hoaït ñoäng caùc caâu hoûi 2: Thaûo - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo luaän nhoùm HS thaûo luaän nhoùm. HS trình baøy keát quaû. *Hoaïtñoäng3: Thaûo luaän nhoùm 5’ - HS ñoïc ghi nhôù. C Cuûng coá, ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o daën doø: - Kieåm tra SGK. - GV treo baûn ñoà töï nhieân leân baûng - GV ñöa cho moãi nhoùm 3 böùc tranh (aûnh) noùi veà moät neùt sinh hoaït cuûa ngöôøi daân ôû ba mieàn (caùch aên, caùch maëc, nhaø ôû, leã hoäi) & traû lôøi caùc caâu hoûi: + Tranh (aûnh) phaûn aùnh caùi gì? + ÔÛ ñaâu? - GV keát luaän: Moãi daân toäc soáng treân ñaát nöôùc Vieät Nam coù neùt vaên hoaù rieâng song ñeàu coù cuøng ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o moät Toå quoác, moät lòch söû Vieät Nam GV neâu: Ñeå Toå quoác ta töôi ñeïp nhö ngaøy hoâm nay, oâng cha ta ñaõ traûi qua haøng ngaøn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc. Em naøo coù theå keå moät söï kieän chöùng minh ñieàu ñoù. - GV nhaän xeùt chung. - GV cho HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. - Nhaän xeùt tieát hoïc, Nhắc HS oân baøi. ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 4: TIEÁT 1 Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o §Þa lÝ : Lµm quen víi b¶n ®å. I. MUÏC TIEÂU: 1. KiÕn thøc:- HS bieát baûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët traùi ñaát theo tyû leä - nhaát ñònh. - Bieát moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà: teân baûn ñoà, phöông höôùng, kyù hieäu baûn ñoà. - Hoïc sinh khaù, gioûi bieát tyû leä baûn ñoà. 2. Kü n¨ng: HS neâu ñöôïc ñònh nghóa ñôn giaûn veà baûn ñoà. 3. Th¸i ®é: Ham thích tìm hieåu moân Lòch söû.®Þa lý. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam. ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU: Néi dng Ho¹t ®éng cña trß TG Ho¹t ®éng cña thầy - KiÓm tra s¸ch, vë vµ bµi tËp cña HS 2’ A. Baøi cuõ: 30’ B. Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu: 2.Hoaïtñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp Caùc böôùc söû -Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì? duïng baûn ñoà: - Chæ ñöôøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc xung quanh treân hình 1 & giaûi thích vì sao laïi bieát ñoù laø ñöôøng bieân giôùi - Döïa vaøo baûng chuù giaûi ôû hình 1 ñeå ñoïc caùc kí hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí 3.Hoaït ñoäng2: - Laøm BT ôû SGK 4. Hoaït ñoäng3 - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS döïa vaøo kieán thöùc cuûa baøi tröôùc traû lôøi caùc caâu hoûi - Ñaïi dieän moät soá HS traû lôøi caùc caâu hoûi treân & chæ ñöôøng bieân giôùi cuûa Vieät Nam treân baûn ñoà treo töôøng - GV yeâu caàu HS neâu caùc böôùc söû Caùc böôùc söû duïng baûn ñoà: duïng baûn ñoà + Ñoïc teân baûn ñoà ñeå bieát baûn ñoà ñoù theå hieän noäi dung gì. + Xem baûng chuù giaûi ñeå bieát kí hieäu ñoái töôïng ñòa lí caàn tìm + Tìm ñoái töôïng treân baûn ñoà döïa vaøo kí hieäu - HS trong nhoùm laàn löôït laøm caùc baøi taäp a, b trong SGK. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy Thaûo luaän nhoùm tröôùc lôùp keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm. - HS caùc nhoùm khaùc söûa chöõa, boå sung cho ñaày ñuû & chính xaùc. - Moät HS ñoïc teân baûn ñoà * GV hoaøn thieän caâu traû lôøi cuûa caùc & chæ caùc höôùng Baéc, ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B HS leân chæ baûn ñoà 3’ C. Cuûng coá Daën doø: TiÕt 1: Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o nhoùm : Laøm vieäc caû lôùp GV treo baûn ñoà haønh chính Vieät Nam leân baûng - Khi HS leân chæ baûn ñoà, GV chuù yù höôùng daãn HS caùch chæ. Ví duï: chæ moät khu vöïc thì phaûi khoanh kín theo ranh giôùi cuûa khu vöïc; chæ moät ñòa ñieåm (thaønh phoá) thì phaûi chæ vaøo kí hieäu chöù khoâng chæ vaøo chöõ ghi beân caïnh; chæ moät doøng soâng phaûi ñi töø ñaàu nguoàn xuoáng cuoái nguoàn. - GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK - Nhaän xeùt tieát hoïc. Nam, Ñoâng, Taây treân baûn ñoà - Moät HS leân chæ vò trí cuûa tænh (thaønh phoá) mình treân baûn ñoà. - Moät HS leân chæ tænh (thaønh phoá) giaùp vôùi tænh (thaønh phoá) cuûa mình treân baûn ñoà theo caùc höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc. LỊCH SỬ Tiết 2: I. Môc tiªu: Lµm quen víi b¶n ®å ( tiếp theo) 1. KiÕn thøc: Nêu được các bước sử dụng Bản đồ: đọc tên bản đồ,xem bảng chú giải, tìm đối tượng Lịch sử hay Địa lý trên bản đồ. 2. Kĩ năng : Biết đọc bản đồ ở dạng đơn giản: nhận biết vị trí, đặc điểm của đối tượng trên bản đồ; dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển. 3. Thái độ : HS yêu thích môn học, có ý thức học tập tốt. II. §å dïng d¹y häc: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam, Bản đồ hành chính Việt Nam III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc B×nh Minh B 3’ 30’ A. Kiểm tra bài cũ Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o - Gọi hs lên xác định 4 hướng - HS lên bảng vừa chỉ vừa nói: (T, B, Đ, N) trên bản đồ hướng B là hướng phía trên bản đồ, hướng N phía dưới bản đồ, hướng Đ bên phải, hướng T bên trái. - Nêu một số yếu tố của bản - Một số yếu tố của bản đồ: đồ mà em biết? phương hướng, tỉ lệ, kí hiệu - Nhận xét. bản đồ. B. Bài mới 1.Hoạt động - HS lắng nghe 1: Giới thiệu - GTB – ghi đầu bài bài 2. Hoạt động - Hỏi: Tên bản đồ cho ta biết - Cho ta biết tên của khu vực và những thông tin chủ yếu của 2: Cách sử điều gì? khu vực đó được thể hiện trên dụng bản đồ bản đồ. - Nhìn vào bảng chú giải ở - sông, hồ, biên giới quốc gia hình 3/6 hãy đọc các kí hiệu của một số đối tượng địa lí - Treo bản đồ địa lí tự nhiên - 1 HS lên chỉ trên bản đồ VN, gọi HS lên chỉ đường biên giới phần đất liền của VN với các nước láng giềng. - Vì sao em biết đó là biên - Dựa vào kí hiệu trong bảng giới quốc gia? chú giải. - Qua tìm hiểu bạn nào nêu - Sử dụng bản đồ theo các được cách sử dụng bản đồ? bước: + Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì. + Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng lịch sử hoặc địa lí + Tìm đối tượng LS hoặc ĐL trên bản đồ dựa vào kí hiệu. - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. - 3 HSđọc ghi nhớ - Y/c HS hoạt động nhóm đôi - HS hoạt động nhóm đôi 3.Hoạt động để hoàn thành câu a,b/8,9 3: Thực hành SGK - Gọi đại diện nhóm lên trình + HS lên trình bày chỉ các bày hướng Đ, B,T, N và nêu bảng đã hoàn thành +Tỉ lệ bản đồ là: 1 : 9 000 000 (1 cm trên bản đồ tương ứng với 9 000 000 cm ngoài thực tế.) + HS đại diện lên chỉ đường ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o biên giới quốc gia trên bản đồ… - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 2’ - Treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng - Gọi HS đọc tên bản đồ, chỉ các hướng trên bản đồ - Em đang sống ở tỉnh (thành phố) nào? Hãy tìm vị trí tỉnh (TP) của em trên bản đồ hành chính VN và cho biết nó giáp với những tỉnh (TP) nào? C. Củng cố, - Nêu các bước sử dụng bản đồ? dặn dò - Nhận xét tiết học 4. Hoạt động 4: vị trí nơi em sinh sống trên bản đồ. - HS khác nhận xét. lÞch sö TiÕt 4: TIEÁT 3 : I. MUÏC TIEÂU - 1 HS đọc tên bản đồ: Bản đồ hành chính VN và chỉ các hướng Đ,B,T,N. - HS lần lượt lên bảng chỉ và trả lời Níc V¨n Lang - Naém ñöôïc moät soá söï kieän veà nhaø nöôùc Vaên Lang: thôøi gian ra ñôøi, nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng, vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi vieät coå. + Khoaûng 700 TCN nöôùc Vaên Lang, nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû daân toäc ra ñôøi. + Ngöôøi laïc vieät bieát laøm ruoäng, öôm tô, deät, luïa, ñuùc ñoàng laøm vuõ khí vaø coâng cuï saûn xuaát. + Ngöôøi laïc Vieät ôû nhaø saøn, hoïp nhau thaønh caùc laøng, baûn. + Ngöôøi laïc vieät coù tuïc nhuoäm raêng, aên traàu, ngaøy leã hoäi thöôøng ñua thuyeàn, ñaáu vaät. - HS moâ taû ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät - HS töï haøo veà thôøi ñaïi vua Huøng & truyeàn thoáng cuûa daân toäc. ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Phieáu hoïc taäp - Phoùng to löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Tring Boä . - Baûng thoáng keâ ( chöa ñieàn ) Saûn xuaát Luùa Khoai Caây aên quaû Öôm tô deät vaûi Ñuùc ñoàng: giaùo maùc, muõi teân , rìu , löôõi caøy Naën ñoà ñaát Ñoùng thuyeàn AÊn Côm, xoâi Baùnh chöng, baùnh giaày Uoáng röôïu Maém III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Néi dung TG 3’ A.KiÓm tra bµi cò: B.Bµimíi 32’ 1.Giôùithieäu: 2 Hoaït ñoäng 1 - Tìm hieåu veà nöôùc Vaên Lang 3 Hoaït ñoäng 2 Maëc & trang ñieåm Phuï nöõ duøng nhieàu ñoà trang söùc , buùi toùc hoaëc caïo troõc ñaàu . ÔÛ - Nhaø saøn - Quaây quaàn thaønh laøng Ho¹t ®éng cña GV Laøm vieäc caû lôùp - Treo löôïc ñoà Baéc Boä vaø moät phaàn Baéc Trung Boä vaø veõ truïc thôøi gian leân baûng . - Giôùi thieäu veà truïc thôøi gian : Ngöôøi ta quy öôùc naêm 0 laø naêm Coâng nguyeân ( CN ) ; phía beân traùi hoaëc phía döôùi naêm CN laø nhöõng naêm tröôùc CN; phía beân phaûi hoaëc phía treân naêm CN laø nhöõng naêm sau CN . : Laøm vieäc caù nhaân GV ñöa ra khung sô ñoà (chöa ñieàn noäi dung ) Huøng Vöông Laïc haàu , Laïc töôùng ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Leã hoäi Vui chôi, nhaûy muùa Ñua thuyeàn Ñaáu vaät Ho¹t ®éng cña HS - HS döïa vaøo keânh hình vaø keânh chöõ trong SGK ñeå xaùc ñònh ñòa phaän cuûa nöôùc Vaên Lang & kinh ñoâ Vaên Lang treân baûng ñoà; xaùc ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi treân truïc thôøi gian HS coù nhieäm vuï ñoïc SGK & ñieàn vaøo sô ñoà caùc giai taàng sao cho phuø hôïp Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Néi dung TG Ho¹t ®éng cña GV Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cña HS Laïc daân Noâ tì 3’ 4 Hoaït ñoäng - GV ñöa ra khung baûng thoáng keâ 3: : Laøm vieäc phaûn aùnh ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh caù nhaân thaàn cuûa ngöôø Laïc Vieät . - GV yeâu caàu HS moâ taû laïi baèng ngoân ngöõ cuûa mình veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân Laïc Vieät - Ñòa phöông em coøn löu giöõ nhöõng 5.Hoaït ñoäng tuïc leä naøo cuûa ngöôøi Laïc Vieät? 4 - GV keát luaän . Laøm vieäc caù - Chuaån bò : baøi “Nöôùc AÂu Laïc” nhaân C. Cuûng coá: daën doø : Bổ sung ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 - HS ñoïc keânh chöõ vaø xem keânh hình ñeå ñieàn noäi dung vaøo caùc coät cho hôïp lí nhö baûng thoáng keâ treân . - HS traû lôøi , HS khaùc boå sung . Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 4: TIEÁT 4 : I MUÏC TIEÂU : HS bieát lÞch sö Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Níc ¢u L¹c - Nöôùc AÂu Laïc laø söï tieáp noái cuûa nöôùc Vaên Lang. - Thôøi gian toàn taïi cuûa nöôùc AÂu Laïc, teân vua, nôi kinh ñoâ ñoùng. - Söï phaùt trieån veà quaân söï cuûa nöôùc Aâu Laïc . - Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø nguyeân nhaân thaát baïi cuûa nöôùc Aâu Laïc tröôùc söï xaâm löôïc cuûa Trieäu Ñaø . II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Hình aûnh minh hoaï - Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä . - Phieáu hoïc taäp cuûa HS III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : tg Néi dung 5’ A. KiÓm tra bµi cò: 27’ B.Bµi míi: 1.Giôùi thieäu: 2.Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc caù nhaân HS ñoïc SGK vaø laøm phieáu hoïc taäp Ho¹t ®éng cña thầy - Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi ôû ñaâu & vaøo thôøi gian naøo? - Ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø ai? - Giuùp vua coù nhöõng ai? - Daân thöôøng goïi laø gì? - Ngöôøi Vieät Coå ñaõ sinh soáng nhö theá naøo? - GTB – Ghi ñaàu baøi - Yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø laøm phieáu hoïc taäp - GV höôùng daãn HS keát luaän: Cuoäc soáng cuûa ngöôøi AÂu Vieät & ngöôøi Laïc Vieät coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vaø hoï soáng hoaø hôïp vôùi nhau. - So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc AÂu Laïc? - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? 3.Hoaït ñoäng 2: GV (hoaëc HS) keå sô veà truyeàn Laøm vieäc caû thuyeát An Döông Vöông lôùp GV moâ taû veà taùc duïng cuûa noû & -Truyeàn thuyeát thaønh Coå Loa (qua sô ñoà) An Döông ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Ho¹t ®éng cña trò - HS coù nhieäm vuï ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau trong cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät - Xaây thaønh Coå Loa & cheá taïo noû. Trêng TiÓu häc B×nh Minh B tg Néi dung Vöông 4.Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Nöôùc AÂu Laïc laïi rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc 3’ C. Cuûng coá -Daën doø: Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cña thầy - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK Caùc nhoùm cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: + Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Trieäu Ñaø laïi thaát baïi? + Vì sao naêm 179 TCN nöôùc AÂu Laïc laïi rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc? - GV nhaán maïnh: Nöôùc AÂu Laïc rôi vaøo tay Trieäu Ñaø bôûi vì aâm möu nham hieåm cuûa Trieäu Ñaø & cuõng bôûi vì söï maát caûnh giaùc cuûa An Döông Vöông. - Em hoïc ñöôïc gì qua thaát baïi cuûa An Döông Vöông? Chuaån bò baøi: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc. Bổ sung: Hoï vaø teân: …………………………………………………. Lôùp: 4D ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Ho¹t ®éng cña trò HS ñoïc to ñoaïn coøn laïi - Do söï ñoàng loøng cuûa nhaân daân ta, coù chæ huy gioûi, coù noû, coù thaønh luyõ kieân coá. -HS traû lôøi & neâu yù kieán cuûa rieâng mình Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät.  Soáng cuøng treân moät ñòa ñieåm  Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng  Ñeàu bieát reøn saét  Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi  Tuïc leä nhieàu ñieåm gioáng nhau Hoï vaø teân: …………………………………………………. Lôùp: 4D PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät.  Soáng cuøng treân moät ñòa ñieåm  Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng  Ñeàu bieát reøn saét  Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi  Tuïc leä nhieàu ñieåm gioáng nhau Hoï vaø teân: …………………………………………………. Lôùp: 4D PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät.  Soáng cuøng treân moät ñòa ñieåm  Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng  Ñeàu bieát reøn saét  Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi  Tuïc leä nhieàu ñieåm gioáng nhau ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TIEÁT 5 : I MUÏC TIEÂU Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o lÞch sö Níc ta díi ¸ch ®« hé cña phong kiÕn ph¬ng B¾c 1.Kieán thöùc: - HS naém ñöôïc töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN, nöôùc ta bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä . 2.Kó naêng: - Keå laïi moät soá chính saùch aùp böùc boùc loät cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoái vôùi nhaân daân ta. 3.Thaùi ñoä: - Nhaân daân ta ñaõ khoâng cam chòu laøm noâ leä , lieân tuïc ñöùng leân khôûi nghóa ñaùnh ñuoåi quaân xaâm löôïc , giöõ gìn neàn vaên hoaù daân toäc II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Phieáu hoïc taäp ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Hoï vaø teân: ……………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa vaøo coät “Cuoäc khôûi nghóa” cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra cuoäc khôûi nghóa Thôøi gian Cuoäc khôûi nghóa Naêm 40 Naêm 248 Naêm 542 – 602 Naêm 722 Naêm 766 – 779 Naêm 905 Naêm 938 - Baûng thoáng keâ Thôøi gian Caùc maët Tröôùc naêm 179 TCN Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN Chuû quyeàn Kinh teá Vaên hoaù III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Néi dung TG Ho¹t ®éng cña GV 5’ AKiÓm tra bµi cò 32’ B. Bµi míi 1.Giôùi thieäu: Ho¹t ®éng cña HS - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi - HS traû lôøi daân - AÂu Laïc laø gì? - Ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät coù nhöõng ñieåm gì gioáng nhau? Laøm vieäc caù nhaân ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG Néi dung 2.Hoaïtñoäng1 - Nöôùc ta tröôùc vaø sau khi bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä 3.Hoaïtñoäng2 : - Caùc cuoäc khôûi nghóa 3’ C. Cuûng coá Daën doø: Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cña GV - GV ñöa moãi nhoùm moät baûng thoáng keâ (ñeå troáng, chöa ñieàn noäi dung), yeâu caàu caùc nhoùm so saùnh tình hình nöôùc ta tröôùc vaø sau khi bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä - GV nhaän xeùt - GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn , vaên hoùa . Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa phieáu hoïc taäp (coù ghi thôøi gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa, coät caùc cuoäc khôûi nghóa ñeå troáng) NhËn xÐt giê häc. Chuaån bò : Khôûi nghóa Hai Baø Tröng ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Ho¹t ®éng cña HS - HS coù nhieäm vuï ñieàn noäi dung vaøo caùc oâ troáng, sau ñoù caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân baùo caùo keát quaû laøm vieäc - HS ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa sao cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa . - HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình . Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 4: TIEÁT 6 : I. MUÏC TIEÂU: lÞch sö Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Khëi nghÜa Hai Bµ Trng (N¨m 40) 1.Kieán thöùc: Vì sao Hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa? - Ñaây laø cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi ñaàu tieân sau hôn 200 naêm nöôùc ta bò caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä. 2.Kó naêng: Töôøng thuaät treân baûn ñoà dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa. 3.Thaùi ñoä: Boài döôõng loøng töï haøo veà ngöôøi anh huøng daân toäc vaø truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta . II . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV: - Löôïc ñoà cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng . - Phieáu hoïc taäp . HS: - SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Néi dung Ho¹t ®éng cña trß TG Ho¹t ®éng cña thầy 3’ A. KiÓm tra - Nhaân daân ta ñaõ bò chính quyeàn ñoâ - HS traû lôøi bµi cò . hoä phöông Baéc cai trò nhö theá naøo? - Haõy keå teân caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta? - GV nhaän xeùt 30’ B. Bµi míi: - GTB, ghi ®Çu bµi 1.Giôùi thieäu: 2.T×m hiÓu bµi a. Hoaït ñoäng Thaûo luaän nhoùm 1: - Giaûi thích khaùi nieäm quaän Giao Nguyeân Chæ : Thôøi nhaø Haùn ñoâ hoä nöôùc ta , nhaân cuûa cuoäc vuøng ñaát Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä khôûi nghóa chuùng ñaët laø quaän Giao Chæ . Hai Baø Tröng, - GV ñöa vaán ñeà sau ñeå caùc nhoùm b.Hoaïtñoäng2: thaûo luaän “Khi tìm nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng, coù hai yù kieán sau: Theo em, yù kieán naøo ñuùng? Taïi sao? - GV höôùng daãn HS keát luaän : Thi Saùch bò gieát haïi chæ laø caùi côù ñeå cuoäc khôûi nghóa noå ra , nguyeân nhaän saâu xa laø do loøng yeâu nöôùc , caêm thuø giaëc cuûa hai baø ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 - Caùc nhoùm thaûo luaän, sau ñoù neâu keát quaû + Do nhaân daân ta caêm thuø quaân xaâm löôïc, ñaëc bieät laø Thaùi thuù Toâ Ñònh. + Do Thi Saùch, choàng cuûa baø Tröng Traéc, bò Toâ Ñònh gieát haïi. Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG Néi dung - Dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa c.Hoaïtñoäng3: - YÙ nghóa cuoäc K/N Hai Baø Tröng 3’ 3. Cuûng coá Daën doø: Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cña thầy - GV treo löôïc ñoà . - GV giaûi thích : Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng dieãn ra treân phaäm vi raát roäng , löôïc ñoà chæ phaûn aùnh khu vöïc chính dieãn ra cuoäc khôûi nghóa . GV yeâu caàu HS neâu laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa? - GV nhaän xeùt. - Khôûi nghóa Hai Baø Tröng thaéng lôïi coù yù nghóa gì ? GV choát: Sau hôn 200 naêm bò phong kieán nöôùc ngoaøi ñoâ hoä, laàn ñaàu tieân nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Söï kieän ñoù chöùng toû nhaân daân ta vaãn duy trì vaø phaùt huy ñöôïc truyeàn thoáng baát khuaát choáng ngoaïi xaâm. - Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng do ai laõnh ñaïo? - Nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - Chuaån bò baøi sau : Ngoâ Quyeàn & chieán thaéng Baïch Ñaèng Bæ sung: ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Ho¹t ®éng cña trß Laøm vieäc caù nhaân - HS quan saùt löôïc ñoà & döïa vaøo noäi dung cuûa baøi ñeå töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa. Laøm vieäc caû lôùp - Caû lôùp thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát. - HS traû lôøi Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 4: TIEÁT 7 : lÞch sö Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng do Ng« QuyÒn l·nh ®¹o ( N¨m 938) I . MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: HS bieát ñöôïc vì sao coù traän ñaùnh Baïch Ñaèng 2.Kó naêng: - HS keå laïi ñöôïc dieãn bieán traän Baïch Ñaèng. - Trình baøy ñöôïc yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc. 3.Thaùi ñoä: - Luoân coù tinh thaàn baûo veä neàn ñoäc laäp daân toäc. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV: - Boä tranh veõ dieãn bieán traän Baïch Ñaèng. Phieáu hoïc taäp. HS: SGK, vë ghi. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña trò TG thầy 5’ A.KiÓm tra - Vì sao cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng laïi xaûy ra? bµi cò: - YÙ nghóa cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - GV nhaän xeùt. 27’ B.Baøi môùi: - GTB, ghi ñaàu baøi 1.Giôùi thieäu: - GV yeâu caàu HS laøm phieáu hoïc taäp 2.Hoaï t - GV yeâu caàu moät vaøi HS döïa vaøo ñoäng1: keát quaû laøm vieäc ñeå giôùi thieäu vaøi - Vaøi neùt veà neùt veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. Ngoâ Quyeàn 3.Hoaïtñoäng2: -D ieãn bieán traän Baïch Ñaèng. 4.Hoaït ñoäng3: - YÙù nghóa cuûa - HS traû lôøi Hoaït ñoäng caù nhaân - HS laøm phieáu hoïc taäp - HS xung phong giôùi thieäu veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, - HS ñoïc ñoaïn: “Sang cuøng thaûo luaän nhöõng vaán ñeà sau: + Cöûa soâng Baïch Ñaèng naèm ôû ñaâu? ñaùnh nöôùc ta… thaát baïi” + Quaân Ngoâ Quyeàn ñaõ döïa vaøo thuyû ñeå cuøng thaûo luaän nhoùm trieàu ñeå laøm gì? + Traän ñaùnh dieãn ra nhö theá naøo? + Keát quaû traän ñaùnh ra sao? - GV yeâu caàu HS döïa vaøo keát quaû - HS thuaät laïi dieãn bieán laøm vieäc ñeå thuaät laïi dieãn bieán cuûa cuûa traän ñaùnh traän ñaùnh GV neâu vaán ñeà cho caû lôùp thaûo luaän Hoaït ñoäng caû lôùp - Sau khi ñaùnh tan quaân Nam Haùn, - HS thaûo luaän – baùo caùo Muøa xuaân 939, Ngoâ Ngoâ Quyeàn ñaõ laøm gì? ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Néi dung Ho¹t ®éng cña TG thầy traän Baïch Ñaèng Gi¸o viªn : Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cña trò - Ñieàu ñoù coù yù nghóa nhö theá naøo? 3’ C.Cuûng coá Daën doø: - GV keát luaän - Nhaän xeùt giôø hoïc - Nhaéc HS chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. Boå sung: ThiÕt kÕ bµi d¹y líp 4 Quyeàn xöng vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. - Ñaát nöôùc ñöôïc ñoäc laäp sau hôn moät nghìn naêm Baéc thuoäc.
- Xem thêm -