Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 hk2

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong TuÇn : 19 Nu«i dìng gµ I.Môc tiªu: - Bieát muïc ñích cuûa vieäc nuoâi döôõng gaø. - Bieát caùch cho gaø aên cho gaù uoáng. Bieát lieân heä thöïc teá ñeå neâu caùch chaêm soùc gaø aên uoáng ôû gia ñình hoaëc ñòa phöông (neâu coù) II.§å dïng d¹y vµ häc: -SGK, phÊn mµu -Vë “thùc hµnh kü thuËt” III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Haùt vui. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -2 HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt -HS ®äc néi dung SGK -HS trao ®æi tr¶ lêi c©u hái - GV tãm t¾t néi dung ho¹t ®éng 1 HS ®äc môc 2a- SGK -Liªn hÖ hiÓu biÕt cña m×nh vµ trao ®æi 1 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong ®Ó tr¶ lêi c©u hái -§¹i diÖn líp ph¸t biÓu, b¹n kh¸c bæ sung -GV chèt l¹i - Gîi ý ®Ó HS nhí l¹i vai trß cña níc ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt (Khoa häc líp 4). - GV nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch -HS ®äc s¸ch môc 2 phÇn b vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 2. -HS lµm vë “thùc hµnh kü thuËt” - GV nªu ®¸p ¸n, HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña m×nh. -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ - GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng HS traû lôøi. HS laéng nghe. 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: -V× sao ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i thøc ¨n ®Ó nu«i gµ? -Nªu t¸c dông cña thøc ¨n n«i gµ? - GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng 3/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: *Ho¹t ®éng 1: Môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc nu«i gµ - GV nªu: C«ng viÖc cho gµ ¨n, uèng ®îc gäi chung lµ nu«i dìng. VD: Cho gµ ¨n thãc, ng«, rau xanh,...¨n uèng vµo buæi s¸ng, chiÒu tèi Cã lîng ¨n, lo¹i thøc ¨n phï hîp víi tõng 2 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong lo¹i gµ. -KÕt luËn: Nu«i dìng gµ gåm 2 c«ng viÖc.... *Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch cho gµ ¨n uèng. a.C¸ch cho gµ ¨n: -Nªu c¸ch cho gµ ¨n ë tõng thêi kú sinh trëng? (gµ con, gµ në, gµ giß, gµ ®Î trøng) -Em h·y cho biÕt v× sao gµ giß cÇn ®îc ¨n nhiÒu thøc ¨n cung cÊp chÊt bét ®êng vµ chÊt ®¹m? (....®Ó cung cÊp n¨ng lîng ho¹t ®éng t¹o ra thÞt vµ mì, lín nhanh...) -Theo em cÇn cho gµ ®Î ¨n nh÷ng thøc ¨n nµo ®Ó cung cÊp nhiÒu chÊt ®¹m, chÊt kho¸ng vµ vi-ta-min? (Giun ®Êt, cµo cµo, ch©u chÊu, mèi, cua, bét ®ç t¬ng,...) b.C¸ch cho gµ uèng: -Nªu vµi trß cña níc ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt? -Em h·y cho biÕt ngêi ta cho gµ ¨n uèng nh thÕ nµo? -KÕt luËn: Khi nu«i gµ ph¶i cho gµ ¨n, uèng ®ñ lîng, ®ñ chÊt vµ hîp........ *Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp 4/ Cuûng coá: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ Daën doø: - GV nhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é vµ ý thøc häc tËp cña c¸c nhãm vµ c¸ nh©n. - ChuÈn bÞ bµi “Ch¨m sãc gµ” 3 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 TuÇn : 20 Höùa Tröôøng Phong Ch¨m sãc gµ I.Môc tiªu: HS cÇn ph¶i -Nªu ®îc môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ch¨m sãc gµ. -BiÕt c¸ch ch¨m sãc gµ. Bieát lieân heä thöïc teá ñeå neâu caùch chaêm soùc gaø ôû gia ñình hoaëc ñòa phöông (neâu coù) II.§å dïng d¹y vµ häc: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hát vui. 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: -V× sao ph¶i cho gµ ¨n uèng ®Çy ®ñ, ®¶m -2 HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt b¶o chÊt lîng vµ hîp vÖ sinh? -Nªu c¸ch cho gµ ¨n ë tõng thêi kú sinh trëng? (gµ con, gµ në, gµ giß, gµ ®Î trøng) 3/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: Môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ch¨m sãc gµ. H: Nªu môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ch¨m sãc gµ? *KÕt luËn: Ch¨m sãc gµ ®Çy ®ñ gióp gµ kháe m¹nh, mau lín, cã søc chèng bÖnh tèt vµ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt nu«i gµ. T×m hiÓu c¸ch ch¨m sãc gµ. a.Sëi Êm cho gµ: -Nªu vai trß cña nhiÖt ®é ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt ? *NhËn xÐt : NhiÖt ®é t¸c ®éng ®Õn sù lín lªn, sinh s¶n cña ®éng vËt.NÕu nhiÖt ®é thÊp qu¸ hoÆc cao qu¸, ®éng vËt cã thÓ bÞ chÕt. Mçi loµi ®éng vËt cã kh¶ n¨ng chÞu nãng, chÞu rÐt kh¸c nhau. VD: GÊu B¾c Cù, chim c¸nh côt (chÞu rÐt) Chim Ðn.....(chÞu nãng ) §éng vËt cßn nhá cã kh¶ n¨ng chÞu rÐt, chÞu nãng kÐm h¬n ®éng vËt lín. + T¹i sao ph¶i sëi Êm cho gµ ? b.Chèng nãmg, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ: 4 -HS ®äc néi dung môc 1 SGK -HS trao ®æi tr¶ lêi c©u hái - GV tãm t¾t néi dung ho¹t ®éng 1 HS ®äc môc 2- SGK -Liªn hÖ sù cÇn thiÕt ph¶i sëi Êm cho gµ con, nhÊt lµ gµ kh«ng cã mÑ( do Êp b»ng m¸y) - NhËn xÐt vµ nªu mét sè c¸ch sëi Êm cho gµ míi në nh dïng chôp sëi ( H1 SGK) -HS ®äc s¸ch môc 2 phÇn b vµ tr¶ lêi c©u hái lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong - T¹i sao ph¶i chèng nãng, chèng rÐt cho gµ? - Chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ nh thÕ nµo lµ ®óng c¸ch? *KÕt luËn: Chuång gµ ph¶i quay vÒ híng nam. Chuång nu«i cao r¸o, th«ng tho¸ng, m¸t vÒ mïa hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng. Kh«ng th¶ gµ vµo nh÷ng ngµy gi¸ rÐt. c. Phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ. - Em h·y nªu c¸ch phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ? - H·y nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc gµ? * KÕt luËn: Gµ kh«ng chÞu ®îc nãng qu¸, rÐt qu¸, Èm qu¸ vµ dÔ bÞ ngé ®éc bëi thøc ¨n cã vÞ mÆn, thøc ¨n bÞ «i, mèc. Khi nu«i gµ cÇn ch¨m sãc gµ b»ng nhiÒu c¸ch nh sëi Êm cho gµ con, chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ, kh«ng cho gµ ¨n nh÷ng thøc ¨n «i, mèc, mÆn,... *Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp - §äc ghi nhí SGK, lµm bµi tËp thùc hµnh kÜ thuËt. 4.Củng cố: -NhËn xÐt vµ nªu tãm t¾t c¸ch phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ. -HS ®äc s¸ch môc 2 phÇn c vµ tr¶ lêi c©u hái -NhËn xÐt vµ nªu tãm t¾t. -HS lµm vë “thùc hµnh kü thuËt” -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ Daën doø: - GV nhËn xÐt, th¸i ®é vµ ý thøc häc tËp . ChuÈn bÞ bµi:VÖ sinh phßng bÖnh cho gµ TuÇn : 21 VÖ sinh phßng bÖnh cho gµ I.Môc tiªu: HS cÇn ph¶i - Nªu ®îc môc ®Ých, t¸c dông vµ mét sè c¸ch vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ. Bieát lieân heä thöïc teá ñeå neâu moät soá caùch veä sinh phoøng beänh cho gaø ôû gia ñình hoaëc ñòa phöông ( neâu coù) II.§å dïng d¹y vµ häc: -Vë “thùc hµnh kü thuËt” III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hát vui. 5 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong -2 HS tr¶ lêi. HS kh¸c nhËn xÐt -HS ®äc néi dung môc 1 SGK -HS trao ®æi tr¶ lêi c©u hái, kÓ tªn c¸c c«ng viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ. - GV tãm t¾t néi dung ho¹t ®éng 1 HS ®äc môc 2- SGK, tr¶ lêi c©u hái, kÓ tªn t¸c dông cho gµ ¨n uèng vµ nªu c¸ch vÖ sinh dông cô, uèng cña gµ. - HS vµ GV nhËn xÐt, tãm t¾t néi dung. - Gäi HS nh¾c l¹i t¸c dông cña chuång nu«i gµ (bµi 16) - Gîi ý ®Ó HS nhí l¹i vµ nªu t¸c dông cña kh«ng khÝ ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt (m«n KH líp 4) - Tõ ®ã HS nªu t¸c dông cña viÖc vÖ sinh chuång nu«i. - GV cho HS liªn hÖ thùc tÕ. - HS vµ GV nhËn xÐt, bæ sung vµ nªu tãm t¨t. -HS ®äc s¸ch môc 2 phÇn c vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t t¸c dông cña viÖc há thuèc, tiªm phßng bÖnh cho gµ. 6 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong -HS lµm vë “thùc hµnh kü thuËt” -HS b¸o c¸o kÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nªu môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ch¨m sãc gµ ? -Nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc gµ? - GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng. 3/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: *Ho¹t ®éng 1: Môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ. * GV:VÖ sinh phßng bÖnh cho gµ gåm c¸c c«ng viÖc lµm s¹ch vµ gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c dông cô ¨n uèng, chuång nu«i, tiªm , nhá thuècphßng bÖnh cho gµ. Nh÷ng c«ng viÖc trªn ®îc gäi chung lµ c«ng viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ. H: VËy thÕ nµo lµ vÖ sinh phßng bÖnh vµ t¹i sao ph¶i vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ? H:Em h·y nªu t¸c dông cña viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ? * GV tãm t¾t: *Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ. a.VÖ sinh dông cô cho gµ ¨n, uèng. * GV tãm t¾t: + H»ng ngµy ph¶i thay níc suèng trong m¸ng vµ cä röa m¸ng ®Ó níc trong m¸ng lu«n s¹ch. +Sau 1 ngµy, nÕu thøc ¨n.... b.VÖ sinh chuång nu«i. - H: nªu t¸c dông cña viÖc vÖ sinh chuång nu«i? (gi÷ cho kh«ng khÝ chuång nu«i lu«n trong s¹ch vµ tiªu diÖt 7 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong c¸c vi trïng l©y bÖnh cã trong kh«ng khÝ) - H: NÕu nh kh«ng thêng xuyªn lµm vÖ sinh chuång nu«i th× kh«ng khÝ trong chuång sÏ nh thÕ nµo? c. Tiªm thuèc, nhá thuèc phßng dÞch bÖnh cho gµ. - H: ThÕ nµo lµ dÞch bÖnh? (dÞch bÖnh lµ nh÷ng bÖn do vi sinh vËt g©y ra vµ cã kh¶ n¨ng l©y lan rÊt nhanh) VD: BÖnh cóm gia cÇm H5N1 H: Nªu t¸c dông cña viÖc tiªm, nhá thuèc phßng dÞch bÖnh cho gµ? *Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp - §äc ghi nhí SGK, lµm bµi tËp thùc hµnh kÜ thuËt. 4.Củng cố: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ Daën doø: - GV nhËn xÐt, th¸i ®é vµ ý thøc häc tËp. - ChuÈn bÞ bé m« h×nh l¾p ghÐp. TuÇn : 22 l¾p xe cÇn cÈu ( tiÕt 1) I.Môc tiªu: HS cÇn ph¶i : - Chän ®óng vµ ®ñ soá löôïng c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe cÇn cÈu . - Bieát caùch laép ®îc xe cÇn cÈu theo maãu. Xe laép töông ñoái chaéc chaén vaø coù theå chuyeån ñoäng ñöôïc. - Vôùi HS kheùo tay: Laép ñöôïc xe caàn caåu theo maãu. Xe laép chaéc chaén, chuyeån ñoäng deã daøng ; tay quay , daây tôøi quaán vaøo vaø nhaû ra ñöôïc, II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hát vui. - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bæ sung, 8 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong - GV nªu môc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. - HS quan s¸t mÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n. - Híng dÉn HS quan s¸t tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV cïng HS chän ®óng, ®ñ tõng lo¹i chi tiÕt theo b¶ng trong SGK. - XÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo n¾p hép theo tõng lo¹i chi tiÕt. - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 2 SGK. Sau ®ã, GV gäi 1 HS tr¶ lêi vµ lªn b¶ng chän c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p. - HS quan s¸t Gv l¾p 4 thanh th¼ng 7 lç vµo tÊm nhá. - GV híng dÉn l¾p c¸c thanh th¼ng 5 lç vµo c¸c thanh th¼ng 7 lç. - 1 HS lªn l¾p c¸c thanh ch÷ U dµi vµo c¸c thanh th¼ng 7 lç. (Chó ý vÞ trÝ trong ngoµi cña thanh ch÷ U dµi vµ thanh th¼ng 7 lç) - GV dïng vÝt dµi vµo thanh ch÷ U ng¾n, sau ®ã l¾p tiÕp vµo b¸nh ®ai vµ tÊm nhá. - 1 HS lªn l¾p h×nh 3a - GV nhËn xÐt vµ bæ xung. - 1 HS kh¸c lªn l¾p h×nh 3b. - GV híng dÉn l¾p h×nh 3c - HS quan s¸t H4,lªn tr¶ lêi c©u hái vµ l¾p h×nh 4a, 4b,4c. - Líp quan s¸t,nhËn xÐt, bæ xung cho hoµn thµnh bíc l¾p. - GV l¾p r¸p xe cÇn cÈu theo c¸c bíc trong SGK. - GV lu ý c¸ch l¾p vßng h·m vµo trôc quay vµ vÞ trÝ buéc d©y têi ë trôc quay cho th¼ng víi rßng räc ®Ó quay têi ®îc dÔ dµng. - KiÓm tra ho¹t ®éng cña cÇn cÈu. 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: - VÖ sinh phßng bÖnh lµ g×? - Em h·y nªu t¸c dông cña viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cho gµ ? 9 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong GV tuyªn d¬ng. 3/.Bµi míi : a. Giíi thiÖu bµi. Xe cÇn cÈu dïng ®Ó n©ng hµng, n©ng c¸c vËt nÆng ë c¶ng hoÆc ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. b. Néi dung ho¹t ®éng: *Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - §Ó l¾p ®îc xe cÇn cÈu, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? CÇn 5 bé phËn : +Gi¸ ®ì +CÇn cÈu +Rßng räc +D©y têi + Trôc b¸nh xe *Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. a.Híng dÉn chän chi tiÕt. b.L¾p tõng bé phËn: *L¾p gi¸ ®ì cÈu (h×nh 2- SGK) + §Ó l¾p gi¸ ®ì cÈu, em ph¶i chän nh÷ng chi tiÕt nµo? + Ph¶i l¾p c¸c thanh th¼ng 5 lç vµo hµng lç thø mÊy cña thanh th¼ng 7 lç? (lç thø t) * L¾p cÇn cÈu (h×nh 3 - SGK) * L¾p c¸c bé phËn kh¸c (h×nh 4- SGK) + Dùa vµo h×nh 4a, 4b, 4c em h·y chän läc chi tiÕt vµ l¾p c¸c bé phËn ®ã. c.l¾p r¸p xe cÇn cÈu (h×nh 1- SGK) d. Híng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép 4.Củng cố: 10 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ DÆn dß: - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cña HS. -TiÕt sau thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu. TuÇn : 23 l¾p xe cÇn cÈu ( tiÕt 2) I.Môc tiªu: - Chän ®óng vµ ®ñ soá löôïng c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe cÇn cÈu . - Bieát caùch laép ®îc xe cÇn cÈu theo maãu. Xe laép töông ñoái chaéc chaén vaø coù theå chuyeån ñoäng ñöôïc. - Vôùi HS kheùo tay: Laép ñöôïc xe caàn caåu theo maãu. Xe laép chaéc chaén, chuyeån ñoäng deã daøng ; tay quay , daây tôøi quaán vaøo vaø nhaû ra ñöôïc, II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hát vui. - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bæ sung,GV tuyªn d¬ng. - GV nªu môc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. *Ph¬ng ph¸p quan s¸t, nªu vÊn ®Ò: - HS chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt theo SGK vµ xÕp tõng lo¹i vµo n¾p hép. - GV kiÓm tra HS chän c¸c chi tiÕt. - Tríc khi HS thùc hµnh, GV cÇn : +Gäi 1 HS ®äc phÇn ghi nhí SGK ®Ó toµn líp n¾m v÷ng quy tr×nh l¾p xe cÇn cÈu. +HS quan s¸t kÜ c¸c h×nh trong SGK vµ néi dung cña tõng bíc l¾p. - GV lu ý HS khi thùc hµnh: +VÞ trÝ trong, ngoµi cña c¸c chi tiÕt vµ vÞ trÝ cña c¸c lç khi l¾p c¸c thanh gi»ng gi¸ ®ì (H2- SGK) +Ph©n biÖt mÆt ph¶i vµ tr¸i ®Ó sö dông vÝt khi l¾p cÇn cÈu ( H3- SGK) - GV cÇn quan s¸t vµ uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng häc sinh l¾p cßn lóng tóng. -HS chó ý ®Õn ®é chÆt cña c¸c mèi ghÐp 11 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong vµ ®é nghiªng cña cÇn cÈu, cÇn kiÓm tra d©y têi quÊn vµo, nh¶ ra cã dÔ dµng kh«ng. cÈn cÈu cã quay ®îc theo c¸c híng vµ n©ng hµng lªn h¹ hµng xuèng kh«ng. - GV tæ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm theo nhãm hoÆc mét sè em. - 1 HS ®äc l¹i tiªu chÝ GV ghi trªn b¶ng . - 4 HS dùa vµo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm . - GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS theo 2 møc. - HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµ vÞ trÝ c¸c ng¨n trong hép. 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: - §Ó l¾p ®îc xe cÇn cÈu, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? 3/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: 2.Néi dung ho¹t ®éng: *Ho¹t ®éng 3: HS thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu. a. Chän chi tiÕt. b.L¾p tõng bé phËn. c. L¾p xe cÇn cÈu ( h×nh 1 - SGK) 12 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong *Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. +Tiªu chÝ : C¸ nh©n hoÆc nhãm tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm thùc hµnh theo c¸c yªu cÇu sau: -Xe l¾p ch¾c ch¾n, kh«ng xéc xÖch. -Xe chuyÓn ®éng ®îc. -Khi quay tay quay, d©y têi ®îc quÊn vµo vµ th¶ ra dÔ dµng. 4.Củng cố: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5 /dÆn dß: - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cña HS. -VÒ nhµ CB ®äc bµi “ L¾p xe ben” TuÇn : 24 L¾p xe ben ( tiÕt 1) I.Môc tiªu: HS cÇn ph¶i : - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe ben . - Bieát caùch laép ®îc xe ben theo maãu. Xe laép töông ñoái chaéc chaén vaø coù theå chuyeån ñoäng ñöôïc. - Vôùi HS kheùo tay: Laép ñöôïc xe caàn caåu theo maãu. Xe laép chaéc chaén, chuyeån ñoäng deã daøng thuøng xe naâng leân, haï xuoáng ñöôïc. II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu xe ben ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1/ Ổn định: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hát vui. 13 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong 2/ Kiểm tra bài cũ: - §Ó l¾p ®îc xe cÇn cÈu, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? GV tuyªn d¬ng. 3.Bµi míi : a. Giíi thiÖu bµi. Xe cÇn cÈu dïng ®Ó vËn chuyÓn c¸t sái, ®Êt,....cho c¸c c«ng trêng x©y dùng, lµm ®êng. b.Néi dung ho¹t ®éng: *Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - §Ó l¾p ®îc xe ben, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? CÇn 5 bé phËn : +Khung sµn xe vµ c¸c gi¸ ®ì. +Sµn ca bin vµ c¸c thanh ®ì. +HÖ thèng gi¸ ®ì trôc b¸nh xe sau. +Ca bin. + Trôc b¸nh xe tríc. *Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. a.Híng dÉn chän chi tiÕt. b.L¾p tõng bé phËn: *L¾p khung sµn xe vµ c¸c gi¸ ®ì (h×nh 2SGK) + §Ó l¾p khung sµn xe vµ c¸c gi¸ ®ì, em ph¶i chän nh÷ng chi tiÕt nµo?( 2 thanh th¼ng 11 lç, 2 thanh th¼ng 6 lç, 2 thanh th¼ng 3 lç, 2 thanh ch÷ L dµi, 1 thanh ch÷ U dµi) * L¾p sµn ca bin vµ c¸c thanh ®ì (h×nh 3 SGK) + §Ó l¾p ®îc sµn ca bin vµ c¸c thanh ®ì, ngoµi c¸c chi tiÕt ë h×nh 2, em ph¶i chän thªm c¸c chi tiÕt nµo? * L¾p hÖ thèng gi¸ ®ì trôc b¸nh xe sau (h×nh 4- SGK) *L¾p trôc b¸nh xe tríc.( h×nh 5.a- SGK) c.L¾p r¸p xe ben (h×nh 1- SGK) + Mèi ghÐp gi÷a thïng xe vµ gi¸ ®ì cã nªn l¾p chÆt kh«ng ? V× sao? * Bíc l¾p ca bin: - L¾p 2 tÊm bªn cña ch÷ U vµo hai bªn tÊm nhá. - L¾p tÊm mÆt ca bin vµo 2 tÊm bªn cña ch÷ U. - L¾p tÊm sau cña ch÷ U vµo phÝa sau. 14 - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bæ sung, - GV nªu môc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. - HS quan s¸t mÉu xe ben ®· l¾p s½n. - Híng dÉn HS quan s¸t tõng bé phËn, kÜ tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV cïng HS chän ®óng, ®ñ tõng lo¹i chi tiÕt theo b¶ng trong SGK. - XÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo n¾p hép theo tõng lo¹i chi tiÕt. - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 2 SGK. Sau ®ã, GV gäi 1 HS tr¶ lêi vµ lªn b¶ng chän c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p. -1 HS lªn l¾p khung sµn xe. - GV tiÕn hµnh l¾p c¸c gi¸ ®ì theo thø tù: L¾p 2 thanh ch÷ L dµi vµo 2 thanh th¼ng 3 lç, sau ®ã l¾p tiÕp vµo 2 lç cuèi cña 2 thanh th¼ng 11 lç vµ thanh ch÷ U dµi. - GV tiÕn hµnh l¾p tÊm ch÷ L vµo ®Çu cña 2 thanh th¼ng 11 lç cïng víi thanh ch÷ U dµi. -HS quan s¸t h×nh tr¶ lêi c©u hái. -GV nhËn xÐt vµ HD l¾p tiÕp hÖ thèng gi¸ ®ì b¸nh xe -1 HS l¾p trôc b¸nh xe tríc, líp quan s¸t, bæ sung, GV bæ sung cho hoµn thiÖn bíc l¾p. -GV tiÕn hµnh l¾p r¸p xe ben theo c¸c bíc SGK, sau ®ã gäi HS lªn l¾p 1, 2 bíc. KiÓm tra møc ®é n©ng lªn, h¹ xuèng cña tõng xe. lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong d. Híng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép 4.Củng cố: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ DÆn dß: - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cña HS. -TiÕt sau thùc hµnh l¾p xe ben. TuÇn : 25 l¾p xe ben ( tiÕt 2) I.Môc tiªu: - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe ben . - Bieát caùch laép ®îc xe ben theo maãu. Xe laép töông ñoái chaéc chaén vaø coù theå chuyeån ñoäng ñöôïc. - Vôùi HS kheùo tay: Laép ñöôïc xe caàn caåu theo maãu. Xe laép chaéc chaén, chuyeån ñoäng deã daøng thuøng xe naâng leân, haï xuoáng ñöôïc. II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu xe ben ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: - §Ó l¾p ®îc xe ben, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã? 3.Bµi míi : a.Giíi thiÖu bµi. Hát vui. - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bæ sung,GV tuyªn d¬ng. - GV nªu môc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. b.Néi dung ho¹t ®éng: chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt *Ho¹t ®éng 3: HS thùc hµnh l¾p xe cÇn -HS theo SGK vµ xÕp tõng lo¹i vµo n¾p cÈu. hép. a. Chän chi tiÕt. - GV kiÓm tra HS chän chi tiÕt. -Tríc khi HS thùc hµnh GV cÇn: +Gäi 1 HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK ®Ó toµn líp n¾m v÷ng quy b.L¾p tõng bé phËn. tr×nh l¾p xe ben. +Yªu cÇu HS ph¶i quan s¸t kü c¸c h×nh vµ ®äc néi dung tõng bíc l¾p trong SGK. -Trong qu¸ tr×nh HS thùc hµnh l¾p c¸c bé phËn, GV cÇn lu ý HS 1 sè 15 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong ®iÓm. +GV theo dâi uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng HS l¾p sai hoÆc cßn lóng tóng. - HS l¾p r¸p xe ben theo c¸c bíc SGK - Chó ý bíc l¾p ca bin ph¶i thùc hiÖn theo c¸c bíc GV ®· híng dÉn. -Nh¾c HS sau khi l¾p xong, cÇn kiÓm tra sù n©ng lªn, h¹ xuèng cña tõng xe. c. L¾p xe ben ( h×nh 1 - SGK) 4.Củng cố: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5 / DÆn dß: - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cña HS. -TiÕt sau chóng ta sÏ hoµn thµnh xe ben vµ trng bµy s¶n phÈm. TuÇn : 26 l¾p xe ben ( tiÕt 3) I.Môc tiªu: - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe ben . 16 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong - Bieát caùch laép ®îc xe ben theo maãu. Xe laép töông ñoái chaéc chaén vaø coù theå chuyeån ñoäng ñöôïc. - Vôùi HS kheùo tay: Laép ñöôïc xe caàn caåu theo maãu. Xe laép chaéc chaén, chuyeån ñoäng deã daøng thuøng xe naâng leân, haï xuoáng ñöôïc. II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu xe ben ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hát vui. - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bæ sung,GV tuyªn d¬ng. - GV nªu môc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. -Tríc khi HS thùc hµnh GV cÇn: + Gäi 1 HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK ®Ó toµn líp n¾m v÷ng quy tr×nh l¾p xe ben. +Yªu cÇu HS ph¶i quan s¸t kü c¸c h×nh vµ ®äc néi dung tõng bíc l¾p trong SGK. -Trong qu¸ tr×nh HS thùc hµnh l¾p c¸c bé phËn, GV cÇn lu ý HS 1 sè ®iÓm. +GV theo dâi uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng HS l¾p sai hoÆc cßn lóng tóng. -HS l¾p r¸p xe ben theo c¸c bíc SGK - Chó ý bíc l¾p ca bin ph¶i thùc hiÖn theo c¸c bíc GV ®· híng dÉn. -Nh¾c HS sau khi l¾p xong, cÇn kiÓm tra sù n©ng lªn, h¹ xuèng cña tõng xe. - GV tæ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm theo nhãm hoÆc mét sè em. - 1 HS ®äc l¹i tiªu chÝ GV ghi trªn b¶ng. - 4 HS dùa vµo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm . - GV nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS theo 2 møc. - HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng vµ vÞ trÝ c¸c ng¨n trong hép. 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: - §Ó l¾p ®îc xe ben, theo em cÇn ph¶i l¾p 17 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã? 3.Bµi míi : a.Giíi thiÖu bµi. b.Néi dung ho¹t ®éng: *Ho¹t ®éng 3: HS thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu. a.L¾p tõng bé phËn. b. L¾p xe ben ( h×nh 1 - SGK) *Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ s¶n phÈm. +Tiªu chÝ : C¸ nh©n hoÆc nhãm tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm thùc hµnh theo c¸c yªu cÇu sau: -Xe l¾p ch¾c ch¾n kh«ng xéc xÖch. -Xe chuyÓn ®éng ®îc -Thïng xe n©ng lªn, h¹ xuèng nhÑ nhµng 4.Củng cố: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 5/ DÆn dß: - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ. Tinh thÇn th¸i ®é häc tËp cña HS. -VÒ nhµ CB ®äc bµi “ L¾p m¸y bay trùc th¨ng” 18 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong TuÇn : 27 L¾p m¸y bay trùc th¨ng( tiÕt 1) I.Môc tiªu: HS cÇn ph¶i : - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p m¸y bay trùc th¨ng. - Bieá t caùch laép vaø laép ñöôïc maù y bay tröïc thaê n g theo maã u . Maù y bay laép töông ñoái chaéc chaén . Vôù i HS kheùo tay: Laép ñöôïc maù y bay tröï c thaê ng theo maã u. Maù y bay laép chaé c chaén . II.§å dïng d¹y vµ häc : - MÉu m¸y bay trùc th¨ng ®· l¾p s½n . - Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: - §Ó l¾p ®îc xe ben, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? 3.Bµi míi : a. Giíi thiÖu bµi. M¸y bay trùc th¨ng ®îc dïng ®Ó cøu ngêi gÆp n¹n ë nh÷ng vïng x¶y ra thiªn t¹i, lò lôt. Ngoµi ra trong ngµnh n«ng, l©m nghiÖp m¸y bay trùc th¨ng cßn dïng lµm ph¬ng tiÖn ®Ó phun thuèc trõ s©u, ph©n bãn,... b.Néi dung ho¹t ®éng: *Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - §Ó l¾p ®îc m¸y bay trùc th¨ng, theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn? H·y nªu tªn c¸c bé phËn ®ã ? CÇn 5 bé phËn : +Th©n vµ ®u«i m¸y bay +Sµn ca bin vµ gi¸ ®ì +Ca bin 19 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hát vui. - 2 HS tr¶ lêi. - Líp nhËn xÐt, bæ sung,GV tuyªn d¬ng. - GV nªu môc tiªu tiÕt häc, ghi tªn bµi trªn b¶ng, HS ghi vë. - HS quan s¸t mÉu m¸y bay trùc th¨ng ®· l¾p s½n. - Híng dÉn HS quan s¸t tõng bé phËn cña mÉu vµ tr¶ lêi c©u hái. -HS chän ®óng, ®ñ tõng lo¹i chi tiÕt theo b¶ng trong SGK. XÕp c¸c chi tiÕt ®· chän vµo n¾p hép theo tõng lo¹i chi tiÕt. lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong +C¸nh qu¹t +Cµng m¸y bay *Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. a.Híng dÉn chän chi tiÕt. +§Ó l¾p ®îc th©n vµ ®u«i m¸y bay, cÇn ph¶i chän chi tiÕt nµo vµ sè lîng bao nhiªu? (chän 4 tÊm tam gi¸c; 2 thanh th¼ng 11 lç; 2 thanh th¼ng 5 lç; 1 thanh th¼ng 3 lç; 1 thanh ch÷ U ng¾n) b.L¾p tõng bé phËn: *L¾p th©n vµ ®u«i m¸y bay (h×nh 2 SGK) + §Ó l¾p ®îc th©n vµ ®u«i m¸y bay, cÇn ph¶i chän chi tiÕt nµo vµ sè lîng bao nhiªu? (chän 4 tÊm tam gi¸c; 2 thanh th¼ng 11 lç; 2 thanh th¼ng 5 lç; 1 thanh th¼ng 3 lç; 1 thanh ch÷ U ng¾n) * L¾p sµn ca bin vµ gi¸ ®ì (h×nh 3 SGK) + §Ó l¾p ®îc sµn ca bin vµ gi¸ ®ì, em ph¶i chän thªm c¸c chi tiÕt nµo? (chän tÊm nhá, tÊm ch÷ L, thanh ch÷ U dµi) * L¾p ca bin (h×nh 4- SGK) * L¾p c¸nh qu¹t.( h×nh 5 - SGK) +L¾p phÇn trªn c¸nh qu¹t: L¾p vµo ®Çu trôc ng¾n 1 vßng h·m, 3 thanh th¼ng 9 lç, b¸nh ®ai vµ 1 vßng h·m. +L¾p phÇn dêi c¸nh qu¹t: L¾p vµo ®Çu trôc ng¾n cßn l¹i 1 vßng h·m vµ b¸nh ®ai. *L¾p cµng m¸y bay (h×nh 6 – SGK) c.L¾p r¸p m¸y bay trùc th¨ng (h×nh 1SGK) +Bíc l¾p th©n m¸y bay vµo sµn ca bin vµ gi¸ ®ì: L¾p lç thø nhÊt vµ lç thø ba cña thanh ch÷ U ng¾n vµo lç thø hai vµ lç thø t ë hµng lç cuèi cña tÊm nhá. +Bíc l¾p c¸nh qu¹t vµo trÇn ca bin: Dïng vßng h·m ®Ó gi÷ trôc c¸nh qu¹t víi trÇn ca bin. +Bíc l¾p gi¸ ®ì sµn ca bin vµo cµng m¸y bay. d. Híng dÉn th¸o rêi c¸c chi tiÕt vµ xÕp gän vµo hép 4.Củng cố: - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 2 SGK. Sau ®ã, GV gäi 1 HS tr¶ lêi vµ lªn b¶ng chän c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p. -GV HD l¾p th©n vµ ®u«i m¸y bay trùc th¨ng, GV thao t¸c chËm vµ lu ý HS. -Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái, thùc hiÖn bíc l¾p (nh¾c HS l¾p ë hµng lç thø hai cña tÊm nhá) -1 HS lªn l¾p ca bin, líp quan s¸t bæ sung. GV hoµn thµnh c¸c bíc l¾p. - GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS, sau ®ã HD l¾p c¸nh qu¹t. - GV HD l¾p 1 cµng m¸y bay. Khi l¾p, GV cÇn thao t¸c chËm vµ lu ý cho HS biÕt mÆt ph¶i, mÆt tr¸i cña qu¹t cµng m¸y bay. -HS tr¶ lêi c©u hái vµ l¾p cµng thø hai cña m¸y bay, líp bæ sung. - GV HD l¾p r¸p m¸y bay trùc th¨ng theo c¸c bíc SGK vµ lu ý 1 sè ®iÓm. -HS kiÓm tra c¸c mèi ghÐp - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - §äc ghi nhí SGK 20 lôùp 5
- Xem thêm -