Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 hk1_bộ 4

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü thuËt TIEÁT 1 :ÑÍNH KHUY HAI LOÃ I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caùch ñính khuy hai loã . - Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy trình , kó thuaät. -Reøn tính caån thaän. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Maãu ñính khuy hai loã . - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy hai loã . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ Haùt. 1.OÅn ñònh : 2.Baøi cuõ : Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu chöông trình kó thuaät lôùp 5, giôùi thieäu baøi “Ñính khuy hai loã”. 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt , nhaän xeùt maãu MT : Giuùp HS naém ñaëc ñieåm cuûa maãu - Ñaët caâu hoûi ñònh höôùng quan saùt . - Giôùi thieäu maãu ñính khuy hai loã, höôùng daãn HS quan saùt maãu keát hôïp quan saùt hình 1b ; ñaët caâu hoûi yeâu - Quan saùt moät soá maãu khuy hai loã vaø caàu HS neâu nhaän xeùt veà ñöôøng chæ hình 1a. ñính khuy, khoaûng caùch giöõa caùc - Ruùt ra nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm hình daïng, khuy ñính treân saûn phaåm. kích thöôùc, maøu saéc cuûa khuy hai loã. - Toå chöùc cho HS quan saùt khuy ñính treân saûn phaåm may maëc nhö aùo , voû goái … ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu nhaän xeùt veà khoaûng caùch giöõa caùc khuy , so saùnh vò trí cuûa caùc khuy vaø loã khuyeát treân hai neïp aùo . - Choát yù : Khuy ñöôïc laøm baèng nhieàu vaät lieäu nhö nhöïa, trai, goã … vôùi nhieàu maøu saéc, hình daïng, kích Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 thöôùc khaùc nhau. Khuy ñöôïc ñính vaøo vaûi baèng caùc ñöôøng khaâu qua 2 loã khuy ñeå noái khuy vôùi vaûi. Treân 2 neïp aùo, vò trí cuûa khuy ngang baèng vôùi vò trí cuûa loã khuyeát. Khuy ñöôïc caøi qua khuyeát ñeå gaøi 2 neïp cuûa saûn phaåm vaøo nhau. *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn thao taùc kó thuaät . MT : Giuùp HS naém caùch ñính khuy hai loã. - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS neâu teân caùc böôùc trong quy trình ñính khuy. - Ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu caùch vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy hai loã. - Ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu caùch chuaån - Ñoïc löôùt caùc noäi dung muïc II SGK. bò ñính khuy trong muïc 2a vaø hình 3. - Söû duïng khuy coù kích thöôùc lôùn , - Ñoïc noäi dung muïc I vaø quan saùt hình 2. höôùng daãn caùch chuaån bò ñính khuy. Löu yù HS xaâu chæ ñoâi vaø khoâng quaù daøi. - Vaøi em leân baûng thöïc hieän caùc thao taùc - Duøng khuy to vaø kim khaâu len ñeå trong böôùc 1. höôùng daãn caùch ñính khuy theo hình 4. - Ñoïc muïc 2b vaø quan saùt hình 4 ñeå neâu - Höôùng daãn laàn khaâu ñính thöù caùch ñính khuy. nhaát ; caùc laàn khaâu ñính coøn laïi, goïi HS leân thöïc hieän thao taùc. - Ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu caùch quaán chæ quanh chaân khuy. - Quan saùt hình 5, 6 . - Höôùng daãn nhanh laàn thöù hai caùc - Traû lôøi caâu hoûi SGK . böôùc ñính khuy. - Vaøi em nhaéc laïi vaø thöïc hieän caùc thao - Toå chöùc cho HS thöïc haønh gaáp taùc ñính khuy hai loã. neïp, khaâu löôïc neïp, vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy . 5.Cuûng coá : - Neâu laïi ghi nhôù SGK. - Giaùo duïc HS tính caån thaän. 6. Daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 TIEÁT 2 :ÑÍNH KHUY HAI LOÃ (tt) I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caùch ñính khuy hai loã . - Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy trình , kó thuaät . - Giaùo duïc tính caån thaän. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Maãu ñính khuy hai loã . - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy hai loã . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ Haùt. 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Ñính khuy hai loã . - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc . 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Neâu muïc ñích, yeâu caàu caàn ñaït cuûa tieát hoïc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng : *Hoaït ñoäng 1 : HS thöïc haønh. MT : Giuùp HS ñính ñöôïc khuy hai loã. - Nhaéc laïi caùch ñính khuy hai loã. - Nhaän xeùt vaø nhaéc laïi moät soá ñieåm caàn löu yù khi ñính khuy hai loã. - Kieåm tra keát quaû thöïc haønh ôû tieát 1 vaø vieäc chuaån bò duïng cuï, vaät lieäu thöïc haønh cuûa HS. - Neâu yeâu caàu vaø thôøi gian thöïc haønh - Ñoïc yeâu caàu caàn ñaït cuûa saûn phaåm ôû : Moãi em ñính 2 khuy trong thôøi gian cuoái baøi ñeå theo ñoù thöïc hieän cho ñuùng. khoaûng 5 phuùt . - Thöïc haønh ñính khuy hai loã. - Quan saùt, uoán naén cho nhöõng HS thöïc hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät hoaëc nhöõng em coøn luùng tuùng. *Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù saûn phaåm. MT : Giuùp HS ñaùnh giaù ñöôïc saûn phaåm cuûa mình vaø cuûa baïn. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm - Neâu caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm. - Cöû 2 , 3 em ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo caùc yeâu caàu ñaõ neâu. - Ñaùnh giaù , nhaän xeùt keát quaû thöïc - Döïa vaøo ñoù ñaùnh giaù saûn phaåm. haønh cuûa HS theo 2 möùc : A vaø B ; nhöõng em xuaát saéc laø A+. 5. Cuûng coá : - Neâu laïi ghi nhôù SGK. - Giaùo duïc HS tính caån thaän. 6. Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Xem tröôùc baøi sau -----------------------------------------------------------TIEÁT 3 :THEÂU DAÁU NHAÂN I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caùch theâu daáu nhaân . - Theâu ñöôïc caùc muõi theâu daáu nhaân ñuùng kó thuaät , quy trình . - Yeâu thích , töï haøo vôùi saûn phaåm laøm ñöôïc . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Maãu theâu daáu nhaân . - Moät soá saûn phaåm may maëc theâu trang trí baèng muõi daáu nhaân . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ Haùt. 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc . 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Theâu daáu nhaân 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt , nhaän xeùt maãu MT : Giuùp HS neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cuûa maãu. - Giôùi thieäu maãu theâu daáu nhaân, ñaët caùc caâu hoûi ñònh höôùng quan saùt ñeå HS neâu nhaän xeùt veà ñaëc Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 ñieåm ñöôøng theâu ôû caû 2 maët. -Hoïc sinh laéng nghe + quan saùt. - Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm may maëc coù theâu trang trí baèng muõi daáu nhaân . - Toùm taét noäi dung chính cuûa hoaït ñoäng 1 : Theâu daáu nhaân laø caùch theâu taïo thaønh caùc muõi theâu gioáng nhö daáu nhaân noái nhau lieân tieáp giöõa 2 ñöôøng thaúng song song ôû maët phaûi ñöôøng theâu. Theâu daáu nhaân ñöôïc öùng duïng ñeå theâu trang trí hoaëc theâu chöõ treân caùc saûn phaåm may maëc nhö vaùy, aùo, voû goái, khaên aên, khaên traûi baøn … *Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn thao taùc kó thuaät . MT : Giuùp HS naém kó thuaät theâu muõi daáu nhaân . -Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS döïa vaøo Hoaït ñoäng lôùp. noäi dung muïc I SGK keát hôïp quan - Ñoïc muïc II SGK ñeå neâu caùc böôùc theâu saùt hình 2 ñeå neâu caùch vaïch daáu daáu nhaân. ñöôøng theâu. - Leân thöïc hieän vaïch daáu ñöôøng theâu -Höôùng daãn caùch baét ñaàu theâu - Caû lôùp nhaän xeùt. theo hình 3. - Ñoïc muïc 2a, quan saùt hình 3 ñeå neâu caùch baét ñaàu theâu. - Ñoïc muïc 2b, 2c, quan saùt hình 4 ñeå neâu caùch theâu muõi daáu nhaân thöù nhaát , thöù hai . -Höôùng daãn chaäm caùc thao taùc - Leân thöïc hieän caùc muõi theâu tieáp theo . theâu muõi thöù 1 , 2. - Quan saùt hình 5 ñeå neâu caùch keát thuùc ñöôøng theâu. - Leân thöïc hieän thao taùc keát thuùc ñöôøng theâu. - Höôùng daãn nhanh laàn thöù hai - Nhaéc laïi caùch theâu vaø nhaän xeùt. caùc thao taùc theâu daáu nhaân. - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa lôùp vaø toå chöùc cho HS taäp theâu daáu nhaân treân giaáy . 5. Cuûng coá : - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS yeâu thích, töï haøo vôùi saûn phaåm laøm ñöôïc . Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 6. Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Xem tröôùc baøi sau ( tieát 2 ) . Kü thuËt TIEÁT 4 :THEÂU DAÁU NHAÂN (tt) I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caùch theâu daáu nhaân . - Theâu ñöôïc caùc muõi theâu daáu nhaân ñuùng kó thuaät , quy trình . - Yeâu thích , töï haøo vôùi saûn phaåm laøm ñöôïc . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Maãu theâu daáu nhaân . - Moät soá saûn phaåm may maëc theâu trang trí baèng muõi daáu nhaân . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1.OÅn ñònh : 2.Baøi cuõ: Theâu daáu nhaân. - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc. 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Theâu daáu nhaân” *Hoaït ñoäng 1 : HS thöïc haønh . MT : Giuùp HS theâu ñöôïc daáu nhaân treân vaûi . - Nhaän xeùt, heä thoáng laïi caùch theâu Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. daáu nhaân ; höôùng daãn nhanh moät soá thao taùc caàn löu yù theâm. - Kieåm tra vieäc chuaån bò cuûa HS, neâu caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm nhö muïc - Nhaéc laïi caùch theâu daáu nhaân. III SGK vaø thôøi gian thöïc haønh. - Thöïc hieän laïi thao taùc theâu 2 muõi daáu - Quan saùt, uoán naén cho nhöõng em nhaân. coøn luùng tuùng. - Thöïc haønh theâu daáu nhaân. *Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù saûn phaåm. MT : Giuùp HS ñaùnh giaù ñöôïc saûn phaåm cuûa mình vaø cuûa baïn. - Neâu yeâu caàu ñaùnh giaù. - Tröng baøy saûn phaåm . - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - 3 em leân ñaùnh giaù saûn phaåm ñöôïc tröng cuûa HS theo 2 möùc : A+ vaø A. baøy. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 5.Cuûng coá : - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS yeâu thích, töï haøo vôùi saûn phaåm laøm ñöôïc . 6.Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Xem tröôùc baøi sau ---------------------------------------------------------- Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü thuËt TIEÁT 5 : MOÄT SOÁ DUÏNG CUÏ NAÁU AÊN VAØ AÊN UOÁNG TRONG GIA ÑÌNH I. MUÏC TIEÂU : - Bieát ñaëc ñieåm, caùch söû duïng, baûo quaûn moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng thoâng thöôøng trong gia ñình. - Coù yù thöùc baûo quaûn, giöõ gìn veä sinh, an toaøn trong quaù trình söû duïng duïng cuï ñun, naáu, aên uoáng. - Yeâu thích tìm hieåu veà vieäc naáu aên. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Moät soá duïng cuï ñun, naáu, aên uoáng thöôøng duøng trong gia ñình. - Tranh moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng thoâng thöôøng. - Moät soá loaïi phieáu hoïc taäp. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ Haùt. 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc . 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình”. 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng : *Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh caùc duïng cuï ñun , naáu , aên uoáng thoâng thöôøng trong gia ñình . MT : Giuùp HS nhaän dieän ñöôïc caùc duïng cuï naáu aên trong nhaø . - Ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS keå teân caùc duïng cuï thöôøng duøng ñeå ñun, naáu, aên uoáng trong gia ñình. - Ghi teân caùc duïng cuï leân baûng theo töøng nhoùm. - Nhaän xeùt, nhaéc laïi teân caùc duïng cuï. *Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu ñaëc ñieåm, caùch söû duïng, baûo quaûn moät soá duïng cuï ñun, naáu, aên uoáng trong gia ñình. MT : Giuùp HS naém ñaëc ñieåm, caùch söû duïng, baûo quaûn moät soá duïng cuï ñun, naáu, aên uoáng trong gia ñình. - Söû duïng tranh minh hoïa ñeå keát - Caùc nhoùm ñoïc SGK, thaûo luaän, ghi keát luaän töøng noäi dung theo SGK. quaû vaøo phieáu hoïc taäp. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B 5. Cuûng coá : - GV duøng caâu hoûi cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. - Neâu laïi ghi nhôù SGK. - Giaùo duïc HS yeâu thích tìm hieåu veà vieäc naáu aên. 6. Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS söu taàm tranh , aûnh veà caùc thöïc phaåm thöôøng ñöôïc duøng trong naáu aên haøng ngaøy ñeå hoïc toát baøi sau. Gi¸o ¸n líp 5 luaän. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. --------------------------------------------------------------- Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü thuËt TIEÁT 6 :CHUAÅN BÒ NAÁU AÊN I. MUÏC TIEÂU : - Neâu ñöôïc nhöõng coâng vieäc chuaån bò naáu aên . - Bieát caùch thöïc hieän moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên . - Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giuùp ñôõ gia ñình . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Tranh , aûnh moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng . - Moät soá loaïi rau xanh , cuû quaû coøn töôi . - Dao thaùi , dao goït . - Phieáu hoïc taäp . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc. 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Moät soá duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình” . 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Xaùc ñònh moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên. MT : Giuùp HS naém moät soá vieäc caàn laøm ñeå chuaån bò naáu aên. - Nhaän xeùt, toùm taét noäi dung chính : Taát caû caùc nguyeân lieäu ñöôïc söû duïng trong naáu aên ñöôïc goïi chung laø thöïc phaåm. Tröôùc khi naáu aên, - Ñoïc SGK, neâu teân caùc coâng vieäc chuaån bò caàn choïn thöïc phaåm, sô cheá nhaèm ñeå naáu aên . coù ñöôïc thöïc phaåm töôi, ngon, saïch . *Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên. MT : Giuùp HS naém ñaëc ñieåm moät soá coâng vieäc chuaån bò naáu aên. a) Tìm hieåu caùch choïn thöïc phaåm : - Nhaän xeùt, toùm taét noäi dung chính veà choïn thöïc phaåm theo SGK. - Höôùng daãn caùch choïn moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng keát hôïp - Ñoïc noäi dung I SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi minh hoïa. b)Tìm hieåu caùch sô cheá thöïc phaåm: ôû muïc naøy. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B -Toùm taét caùc yù traû lôøi cuûa HS : Tröôùc khi cheá bieán moät moùn aên, ta thöôøng loaïi boû nhöõng phaàn khoâng aên ñöôïc vaø laøm saïch thöïc phaåm. Ngoaøi ra, tuøy loaïi thöïc phaåm maø caét, thaùi, taåm, öôùp … - Ñaët caùc caâu hoûi ñeå HS neâu caùch sô cheá moät soá loaïi thöïc phaåm thoâng thöôøng : + ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá rau caûi nhö theá naøo tröôùc khi naáu ? + Theo em, caùch sô cheá rau xanh coù gì gioáng vaø khaùc so vôùi caùch sô cheá caùc loaïi cuû, quaû ? + ÔÛ gia ñình em thöôøng sô cheá caù nhö theá naøo ? + Qua quan saùt thöïc teá, em haõy neâu caùch sô cheá toâm. - Toùm taét noäi dung chính HÑ2 : Muoán coù böõa aên ngon, ñuû löôïng, ñuû chaát, ñaûm baûo veä sinh ; caàn bieát caùch choïn thöïc phaåm töôi, ngon vaø sô cheá thöïc phaåm. Caùch löïa choïn, sô cheá thöïc phaåm tuøy thuoäc vaøo loaïi thöïc phaåm vaø yeâu caàu vieäc cheá bieán moùn aên. - Höôùng daãn HS veà nhaø giuùp gia ñình chuaån bò naáu aên. 5.Cuûng coá : - Goïi HS traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em. - Neâu laïi ghi nhôù SGK. -Giaùo duïc HS coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giuùp ñôõ gia ñình. 6.Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . Gi¸o ¸n líp 5 - Ñoïc noäi dung muïc II SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi muïc naøy. - Caùc nhoùm neâu muïc ñích vieäc sô cheá thöïc phaåm vaøo phieáu hoïc taäp. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü thuËt TIEÁT 7 :NAÁU CÔM I.MUÏC TIEÂU : - Naém caùch naáu côm. - Bieát caùch naáu côm. - Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå naáu côm giuùp gia ñình. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Chuaån bò : Phieáu hoïc taäp . III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ -Haùt. 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Chuaån bò naáu aên. - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc. 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Naáu côm. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu caùc caùch naáu côm trong gia ñình . MT : Giuùp HS naém caùc caùch naáu côm . - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS neâu caùc caùch naáu côm ôû gia ñình. - Toùm taét caùc yù traû lôøi cuûa HS : Coù 2 caùch naáu côm laø naáu baèng soong hoaëc noài vaø naáu baèng noài côm ñieän. - Neâu vaán ñeà : Naáu côm baèng soong vaø noài côm ñieän nhö theá naøo ñeå côm chín ñeàu, deûo ? Hai caùch naáu côm naøy coù nhöõng öu , nhöôïc ñieåm gì ; gioáng vaø khaùc nhau ra sao ? *Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch naáu côm baèng soong , noài treân beáp . MT : Giuùp HS naém caùch naáu côm baèng soong , noài treân beáp . - Giôùi thieäu noäi dung phieáu hoïc - Caùc nhoùm thaûo luaän veà caùch naáu côm Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B taäp vaø caùch tìm thoâng tin ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï treân phieáu. - Quan saùt , uoán naén. - Nhaän xeùt , höôùng daãn HS caùch naáu côm baèng beáp ñun. - Höôùng daãn HS veà nhaø giuùp gia ñình naáu côm. 5.Cuûng coá - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå naáu côm giuùp gia ñình. 6.Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën HS hoïc thuoäc ghi nhôù . Gi¸o ¸n líp 5 baèng beáp ñun theo noäi dung phieáu hoïc taäp. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - Vaøi em leân thöïc hieän caùc thao taùc chuaån bò naáu côm baèng beáp ñun. - Nhaéc laïi caùch naáu côm baèng beáp ñun. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü thuËt TIEÁT 8 :NAÁU CÔM (tt) I.MUÏC TIEÂU : - Naém caùch naáu côm . - Bieát caùch naáu côm . - Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå naáu côm giuùp gia ñình . II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Chuaån bò : Phieáu hoïc taäp . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ -Haùt. 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Naáu côm. -Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc. 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Naáu côm (tt) . 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu caùch naáu côm baèng noài côm ñieän. MT : Giuùp HS naém caùch naáu côm baèng noài côm ñieän. - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS neâu caùch - Nhaéc laïi noäi dung ñaõ hoïc tieát tröôùc. naáu côm baèng noài côm ñieän vaø so - Ñoïc muïc 2 , quan saùt hình 4. saùnh vôùi beáp ñun. - So saùnh nguyeân vaät lieäu, duïng cuï cuûa - Quan saùt , uoán naén, nhaän xeùt . caùch naáu côm baèng noài ñieän vôùi beáp ñun. - Höôùng daãn HS veà nhaø giuùp gia ñình - Traû lôøi caâu hoûi trong muïc 2. naáu côm baèng noài ñieän. *Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. MT : Giuùp HS thaáy ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa mình. - Duøng caâu hoûi cuoái baøi ñeå thöïc hieän. - Neâu ñaùp aùn cuûa BT. - Ñoái chieáu keát quaû laøm baøi vôùi ñaùp aùn ñeå - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp töï ñaùnh giaù. cuûa HS. 5.Cuûng coá - Neâu laïi ghi nhôù SGK. - Giaùo duïc HS coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå naáu côm giuùp gia ñình. 6.Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Höôùng daãn HS ñoïc tröôùc baøi sau . Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 Kü thuËt TIEÁT 9 :LUOÄC RAU I.MUÏC TIEÂU : - Naém caùch luoäc rau. - Bieát caùch thöïc hieän caùc coâng vieäc chuaån bò vaø caùc böôùc luoäc rau. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 - Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giuùp gia ñình naáu aên. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Chuaån bò : Phieáu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ -Haùt. 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Naáu côm . - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc . 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu caùch thöïc hieän caùc coäng vieäc chuaån bò luoäc rau . MT : Giuùp HS naém caùch chuaån bò luoäc rau . - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS neâu nhöõng coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän khi luoäc rau . - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS quan saùt hình 1 neâu teân caùc nguyeân lieäu, duïng cuï caàn chuaån bò luoäc ra. - Quan saùt hình 2, ñoïc noäi dung muïc 1b - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS nhaéc laïi ñeå neâu caùch sô cheá rau. caùch sô cheá rau tröôùc khi luoäc. *Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch luoäc rau . MT : Giuùp HS naém caùch vaø thöïc hieän ñöôïc vieäc luoäc rau . - Nhaän xeùt vaø höôùng daãn caùch luoäc rau , löu yù HS : + Cho nhieàu nöôùc ñeå rau chín ñeàu vaø - Ñoïc noäi dung muïc 2, keát hôïp quan saùt xanh. hình 3 ñeå neâu caùch luoäc rau. + Cho ít muoái hoaëc boät canh ñeå rau ñaäm , xanh. + Ñun nöôùc soâi môùi cho rau vaøo. + Laät rau 2 – 3 laàn ñeå rau chín ñeàu. + Ñun to, ñeàu löûa. + Tuøy khaåu vò maø luoäc chín tôùi hoaëc chín meàm. - Quan saùt , uoán naén. - Nhaän xeùt, höôùng daãn HS caùch naáu côm baèng beáp ñun. - Höôùng daãn HS veà nhaø giuùp gia ñình naáu côm. Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 *Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. MT : Giuùp HS thaáy ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa mình. - Söû duïng caâu hoûi cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. - Ñoái chieáu keát quaû laøm baøi vôùi ñaùp aùn - Neâu ñaùp aùn baøi taäp. ñeå töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa mình. - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - Baùo caùo keát quaû töï ñaùnh giaù. cuûa HS. 5.Cuûng coá - Neâu laïi ghi nhôù SGK . -Giaùo duïc HS coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giuùp gia ñình naáu aên. 6.Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS hoïc thuoäc ghi nhôù, ñoïc tröôùc baøi hoïc sau. ..................................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------ Kü thuËt TIEÁT 10 :BAØY , DOÏN BÖÕA AÊN TRONG GIA ÑÌNH I. MUÏC TIEÂU : - Naém caùch baøy , doïn moät böõa aên trong gia ñình . - Bieát caùch baøy , doïn böõa aên ôû gia ñình . - Coù yù thöùc giuùp gia ñình baøy , doïn tröôùc vaø sau böõa aên . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Tranh , aûnh moät soá kieåu baøy moùn aên treân maâm hoaëc baøn aên . - Phieáu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Raùn ñaäu phuï. - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc. 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Baøy, doïn thöùc aên trong gia ñình. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu caùch baøy moùn aên vaø duïng cuï aên uoáng tröôùc böõa aên. MT : Giuùp HS naém caùch baøy moùn aên vaø duïng cuï aên uoáng tröôùc böõa aên. - Höôùng daãn HS quan saùt hình 1, ñoïc Hoaït ñoäng lôùp . muïc 1a, ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS neâu muïc ñích cuûa vieäc baøy moùn aên, duïng cuï aên uoáng tröôùc böõa aên. - Toùm taét caùc yù traû lôøi cuûa HS ; giaûi thích, minh hoïa muïc ñích , taùc duïng - Theo doõi , traû lôøi . cuûa vieäc baøy moùn aên, duïng cuï aên uoáng tröôùc böõa aên. - Gôïi yù HS neâu caùch saép xeáp caùc moùn aên, duïng cuï aên uoáng tröôùc böõa aên ôû gia ñình. - Nhaän xeùt, toùm taét moät soá caùch baøy moùn aên phoå bieán ; giôùi thieäu tranh, aûnh moät soá caùch baøy moùn aên, duïng cuï aên uoáng ñeå minh hoïa. - Neâu yeâu caàu cuûa vieäc baøy doïn tröôùc böõa aên : Duïng cuï phaûi khoâ raùo, veä sinh ; caùc moùn aên ñöôïc saép xeáp hôïp lí, thuaän tieän cho moïi ngöôøi. - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS neâu caùc coâng vieäc caàn thöïc hieän khi baøy moùn aên vaø duïng cuï aên uoáng tröôùc böõa aên nhaèm ñaûm baûo caùc yeâu caàu treân. - Toùm taét noäi dung chính cuûa HÑ1 : Baøy moùn aên vaø duïng cuï aên uoáng tröôùc böõa aên moät caùch hôïp lí giuùp moïi ngöôøi aên uoáng ñöôïc thuaän tieän, veä sinh. Khi baøy tröôùc böõa aên, phaûi ñaûm baûo ñaày ñuû duïng cuï aên uoáng cho moïi ngöôøi ; Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 duïng cuï aên uoáng phaûi khoâ raùo, saïch seõ. *Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch thu doïn sau böõa aên. MT : Giuùp HS naém caùch caùch thu doïn sau böõa aên. - Nhaän xeùt, toùm taét caùc yù HS trình - Trình baøy caùch thu doïn böõa aên ôû gia baøy ; höôùng daãn laïi nhö SGK neâu. ñình. - Höôùng daãn HS veà nhaø giuùp gia ñình - Neâu muïc ñích, caùch thu doïn sau böõa aên baøy, doïn böõa aên. ôû gia ñình ; lieân heä thöïc teá vôùi SGK ñaõ neâu. Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. MT : Giuùp HS thaáy ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa mình. - Söû duïng caâu hoûi cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. - Neâu ñaùp aùn baøi taäp. - Ñoái chieáu keát quaû laøm baøi vôùi ñaùp - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa aùn ñeå töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. mình. - Baùo caùo keát quaû töï ñaùnh giaù. 5.Cuûng coá - Neâu laïi ghi nhôù SGK. -Giaùo duïc HS coù yù thöùc giuùp gia ñình baøy , doïn tröôùc vaø sau böõa aên. -------------------------------------------------------------- Kü thuËt TIEÁT 11 :RÖÛA DUÏNG CUÏ NAÁU AÊN VAØ AÊN UOÁNG I. MUÏC TIEÂU : - Naém caùch röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng trong gia ñình. - Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa vieäc röûa saïch duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng ; bieát caùch röûa saïch duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng. - Coù yù thöùc giuùp ñôõ gia ñình. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Tranh aûnh minh hoïa theo noäi dung SGK. - Phieáu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1.OÅn ñònh : Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp 5 2. Baøi cuõ: Baøy, doïn böõa aên trong gia ñình. - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc. 3.Baøi môùi : Röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . *Giôùi thieäu baøi : 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu muïc ñích, taùc duïng cuûa vieäc röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng. MT : Giuùp HS naém muïc ñích \, taùc duïng cuûa vieäc röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng. - Ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu teân caùc duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng thöôøng duøng . - Neâu vaán ñeà : Neáu nhö duïng cuï naáu , baùt , ñuõa khoâng ñöôïc röûa saïch sau böõa aên thì seõ theá naøo ? - Nhaän xeùt , toùm taét noïi dung HÑ1 : Baùt, ñuõa, thìa, ñóa sau khi ñöôïc söû duïng aên uoáng nhaát thieát phaûi ñöôïc coï röûa saïch seõ, khoâng ñeå qua böõa sau - Ñoïc muïc 1, neâu taùc duïng cuûa vieäc röûa hay qua ñeâm. Vieäc laøm naøy khoâng duïng cuï naáu, baùt, ñuõa sau böõa aên. nhöõng laøm cho chuùng saïch seõ, khoâ raùo, ngaên chaën ñöôïc vi truøng gaây beänh maø coøn coù taùc duïng baûo quaûn, giöõ cho chuùng khoâng bò hoen ræ. *Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch röûa saïch duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . MT : Giuùp HS naém caùch röûa saïch duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . - Nhaän xeùt, höôùng daãn HS caùc böôùc - Moâ taû caùch röûa duïng cuï naáu aên vaø aên nhö SGK : uoáng sau böõa aên ôû gia ñình. + Tröôùc khi röûa, caàn doàn heát thöùc aên - Quan saùt hình, ñoïc muïc 2, so saùnh caùch coøn laïi treân baùt , ñóa vaøo moät choã ; sau röûa baùt ôû gia ñình vôùi caùch röûa baùt ñöôïc ñoù traùng qua moät löôït baèng nöôùc saïch. trình baøy trong SGK. + Khoâng röûa ly uoáng nöôùc cuøng baùt, ñóa ñeå traùnh muøi hoâi cho chuùng. + Neân duøng nöôùc röûa baùt hoaëc nöôùc vo gaïo ñeå röûa. + Röûa 2 laàn baèng nöôùc saïch ; duøng mieáng röûa hoaëc xô möôùp coï caû trong laãn ngoaøi. + Uùp töøng duïng cuï ñaõ röûa saïch vaøo roå Gi¸o viªn d¹y:NguyÔn ThÞ Khanh A
- Xem thêm -