Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 hk1

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 KÜ thuËt: §Ýnh khuy hai lç (TiÕt 1) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy hai lç. - §Ýnh ®îc khuy hai lç ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy hai lç. - Mét sè s¶n phÈm ®îc ®Ýnh khuy hai lç. - Mét sè khuy hai lç: cóc nhùa, sõng ... víi mµu s¾c kÝch thíc phong phó. - 2  3 chiÕc khuy lín. 1 m¶nh v¶i cã kÝch thíc: 20cm  30cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh 1. KiÓm tra bµi - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc - §Ó dông cô häc tËp lªn cò: sinh: Bót, vë, dông cô häc tËp m«n KÜ ThuËt. - NhËn xÐt tríc líp. 2. Bµi míi: - Chóng ta nghiªn cøu ch¬ng 1: * Giíi thiÖu bµi: KÜ thuËt phôc vô; bµi ®Çu tiªn ®ã lµ §Ýnh khuy hai lç. ! Quan s¸t H1 vµ cho biÕt: ? H×nh d¹ng, kÝch thíc cña cña * Bµi míi: khuy 2 lç? a) Quan s¸t vµ - GV ®a mÉu ®Ýnh khuy hai lç. nhËn xÐt mÉu: ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®êng chØ ®Ýnh khuy? S2 vÞ trÝ cña c¸c khuy vµ lç khuyÕt trªn hai nÑp ¸o? ! §äc môc II/SGK. ? §Ýnh khuy tr¶i qua mÊy bíc. bµn cho GVkiÓm tra. - C¶ líp quan s¸t tranh SGK. - Líp tr¶ lêi, b¹n quan s¸t, nhËn xÐt, bæ sung. - HS ®äc b) Híng dÉn thao ! §äc môc 1 vµ quan s¸t - HS ®äc vµ q/s t¸c kÜ thuËt. H2/SGK Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 ? Nªu c¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy hai lç. ! Lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c bíc 1. - GV quan s¸t uèn n¾n. ? C¸ch chuÈn bÞ ®Ýnh khuy nh thÕ nµo? ! Nªu c¸ch ®Ýnh khuy. - GV híng dÉn lÇn kh©u thø nhÊt. ! Thùc hµnh tríc líp. c) Thùc hµnh: 3. Cñng cè: - 1 HS thùc hiÖn. - Tr¶ lêi P2a môc II/SGK. - Tr¶ lêi P2b môc II/SGK. - Líp thùc hµnh lÇn 1. - Vµi häc sinh thùc hµnh ? Khi thùc hµnh ®Ýnh khuy tríc líp. xong chóng ta ph¶i lµm g×? - Quan s¸t H5,6 ®Ó tr¶ lêi. ? C¸ch kÕt thóc ®Ýnh khuy vµ kÕt thóc ®êng kh©u cã ®Æc ®iÓm g×? - Híng dÉn thùc hµnh lÇn thø 2. - Nghe. ! Nh¾c l¹i thao t¸c ®Ýnh khuy hai lç. - Vµi häc sinh nh¾c l¹i ! Thùc hµnh gÊp nÑp, v¹ch dÊu c¸ch ®Ýnh khuy hai lç. c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy. - Líp thùc hµnh gÊp nÑp. ? H«m nay chóng ta ®îc häc nh÷ng néi dung g×? ! Nªu néi dung bµi häc. - Vµi häc sinh nh¾c l¹i néi - Giao nhiÖm vô vÒ nhµ. dung bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 KÜ thuËt : §Ýnh khuy hai lç (TiÕt 2) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy hai lç. - §Ýnh ®îc khuy hai lç ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy hai lç. - Mét sè s¶n phÈm ®îc ®Ýnh khuy hai lç. - Mét sè khuy hai lç: cóc nhùa, sõng ... víi mµu s¾c kÝch thíc phong phó. - 2  3 chiÕc khuy lín. 1 m¶nh v¶i cã kÝch thíc: 20cm  30cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh 1 . KiÓm tra bµi cò: ? V× sao ph¶i nót chØ khi kÕt thóc - 2 HS tr¶ lêi. ®Ýnh khuy? - Líp theo dâi, nhËn ! Nªu c¸ch ®Ýnh khu hai lç trªn xÐt. v¶i? - NhËn xÐt, cho ®iÓm. 2 . Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: * Bµi míi: 3 .Cñng cè: - TiÕt häc h«m nay chóng ta tiÕn hµnh thùc hµnh ®Ýnh khuy hai lç. - GV kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh tiÕt 1. ! §äc yªu cÇu ®¸nh gi¸ cuèi bµi (PIII/SGK). - GV nªu l¹i c¸c bíc thùc hµnh ®Ýnh khuy hai lç. ! §Ýnh khuy hai lç. - GV quan s¸t gióp ®ì HS yÕu. - GV thu chÊm 1 sè s¶n phÈm råi nhËn xÐt . ? Nªu néi dung bµi häc. - Nghe. - §Ó s¶n phÈm T1 lªn bµn. - Vµi HS ®äc. - Nªu phÇn ghi nhí bµi häc. - C¶ líp thùc hµnh ®Ýnh khuy hai lç. - Nép s¶n phÈm. - Vµi HS nh¾c l¹i néi dung. - NhËn xÐt giê häc. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2009 KÜ thuËt: §Ýnh khuy bèn lç (TiÕt 1) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç theo hai c¸ch. - §Ýnh ®îc khuy bèn lç ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh 1 . KiÓm tra bµi ! Nªu c¸c bíc ®Ýnh khuy hai - 1 HS tr¶ lêi. cò: lç? - NhËn xÐt tríc líp. - §Ó dông cô häc tËp lªn bµn. 2 .Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: - H«m nay chóng ta nghiªn - Nghe cøu bµi thø hai ®ã lµ ®Ýnh khuy 4 lç. * Bµi míi: a) Quan s¸t vµ - GV híng dÉn quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu: tr¶ lêi c©u hái : ? Em cã nhËn xÐt g× ®Æc ®iÓm cña khuy 2 lç vµ khuy 4 lç? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®êng kh©u trªn khuy 4 lç b) Híng dÉn thao ! §äc thÇm SGK. t¸c kÜ thuËt. ? C¸ch ®Ýnh khuy 4 lç cã gièng khuy 2 lç kh«ng? Thùc hiÖn nh thÕ nµo? ! Thao t¸c mÉu. c) Thùc hµnh: ? Muèn v¹ch dÊu, ®Ýnh khuy 4 lç ta lµm nh thÕ nµo? - C¶ líp quan s¸t tranh SGK råi tr¶ lêi . - Cã nhiÒu mµu s¾c, h×nh d¹ng kh¸c nhau, chØ kh¸c lµ cã 4 lç. - Khuy 4 lç ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®êng kh©u qua 4 lç khuy ®Ó lèi khuy víi v¶i. Hai ®êng ®Ýnh khuy t¹o thµnh ®êng chÐo hoÆc song song. - 1 HS kh¸ thùc hµnh tríc líp. - Gv nhËn xÐt, uèn n¾n HS - HS tr¶ lêi vµ thao t¸c thùc cßn yÕu, lóng tóng. hµnh tríc líp. - Líp quan s¸t, thùc hµnh. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn 3 .Cñng cè: ! Th¶o luËn nhãm : ! Quan s¸t H2,3 vµ cho biÕt c¸ch ®Ýnh khuy 4 lç. - Quan s¸t nhËn xÐt thao t¸c cña HS. ! Thùc hµnh v¹ch dÊu, ®Ýnh khuy trªn v¶i. - Quan s¸t, nhËn xÐt. ? Cã mÊy c¸ch ®Ýnh khuy 4 lç? ? Nªu ghi nhí. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. - NhËn xÐt giê häc. N¨m häc 2009 – 2010 - Th¶o luËn N4 vµ t×m c¸ch ®Ýnh khuy 4 lç theo híng dÉn cña SGK. - NhËn xÐt c¸c thao t¸c cña b¹n - C¶ líp thùc hµnh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Vµi HS tr¶ lêi. - Vµi HS ®äc ghi nhí SGK. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 KÜ thuËt: §Ýnh khuy bèn lç (TiÕt 2) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bèn lç theo hai c¸ch. - §Ýnh ®îc khuy bèn lç ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bèn lç ®îc ®Ýnh theo hai c¸ch. - Mét sè s¶n phÈm ®îc ®Ýnh khuy bèn lç. - Mét sè khuy bèn lç: cóc nhùa, sõng ... víi mµu s¾c kÝch thíc phong phó. - 2  3 chiÕc khuy lín. 1 m¶nh v¶i cã kÝch thíc: 20cm  30cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh 1 .KiÓm tra bµi ! Nªu c¸c bíc ®Ýnh khuy bèn lç? - 1 HS tr¶ lêi. cò: - NhËn xÐt tríc líp. - §Ó dông cô häc tËp lªn 2 . Bµi míi: - H«m nay chóng ta thùc hµnh bµn. * Giíi thiÖu bµi: ®Ýnh khuy 4 lç. - Nghe - Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy 4 lç. - §äc l¹i phÇn Ghi nhí * Thùc hµnh: ? Cã mÊy c¸ch ®Ýnh khuy 4 lç. SGK. ! Thùc hµnh ®Ýnh khuy 4 lç theo - Cã hai c¸ch. hai c¸ch. ! Th¶o luËn nhãm thùc hµnh - Líp th¶o luËn nhãm, ®Ýnh khuy 4 lç. thùc hµnh díi sù ®iÒu ! §äc phÇn ®¸nh gi¸ SP. khiÓn cña nhãm trëng. ! §¹i diÖn c¸c tæ cïng GV ®¸nh - 1 HS ®äc gi¸, nhËn xÐt. - Nép s¶n phÈm chng bµy. ? §Ýnh khuy 4 lç ta lµm nh thÕ - HS tr¶ lêi nµo? - NhËn xÐt giê häc. 3 .Cñng cè: Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2009 KÜ thuËt: §Ýnh khuy bÊm (TiÕt 1) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm. - §Ýnh ®îc khuy bÊm ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bÊm. - Mét sè s¶n phÈm ®îc ®Ýnh khuy bÊm - Mét sè khuy bÊm nhiÒu kÝch thíc h×nh d¸ng ... - 2  3 chiÕc khuy lín. 1 m¶nh v¶i cã kÝch thíc: 20cm  30cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh 1 . KiÓm tra bµi cò: ! §Ó dông cô häc tËp lªn bµn? - NhËn xÐt tríc líp. - §Ó dông cô häc tËp lªn bµn. 2 .Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: - Nghe - H«m nay chóng ta cïng nghiªn cøu bµi ®Ýnh khuy bÊm. * Bµi míi: a) Quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu b) Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. Néi dung c) Thùc hµnh: - GV híng dÉn quan s¸t vµ th¶o luËn : ? Dùa vµo H1a, em h·y nªu ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng cña khuy bÊm? ? Dùa vµo H1b, em h·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸c ®êng kh©u trªn khuy bÊm? ! Nªu c¸c bíc v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy. ! Nªu c¸ch ®Ýnh khuy. - GV nhËn xÐt, chèt ý. - C¶ líp quan s¸t tranh SGK. - N1 th¶o luËn: khuy bÊm h×nh trßn, cã 4 lç. - N2 th¶o luËn: ®îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng ®êng kh©u nèi tõng lç khuy víi v¶i. - N3 th¶o luËn vµ tr¶ lêi b»ng H2 cã thuyÕt minh. - N4 th¶o luËn dùa vµo h×nh 3 vµ 4 tr¶ lêi. Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh ! Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy - Vµi häc sinh nh¾c l¹i. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn 3 Cñng cè: N¨m häc 2009 – 2010 bÊm. - GV lµm mÉu toµn bé thao - Quan s¸t GV lµm mÉu. t¸c ®Ýnh khuy bÊm. ! Thùc hµnh. - Thùc hµnh c¶ líp. - Quan s¸t gióp ®ì HS yÕu - ChÊm nhanh mét sè s¶n phÈm. ! Nªu c¸ch ®Ýnh khuy bÊm - Giao nhiÖm vô vÒ nhµ. - NhËn xÐt giê häc. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 KÜ thuËt : §Ýnh khuy bÊm (TiÕt 2) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm. - §Ýnh ®îc khuy bÊm ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bÊm. - Mét sè s¶n phÈm ®îc ®Ýnh khuy bÊm - Mét sè khuy bÊm nhiÒu kÝch thíc h×nh d¸ng ... - 2  3 chiÕc khuy lín. 1 m¶nh v¶i cã kÝch thíc: 20cm  30cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung 1 . KiÓm tra bµi cò: 2 .Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: * Thùc hµnh: 3 .Cñng cè: Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh ! Nªu c¸c bíc ®Ýnh khuy - 1 HS tr¶ lêi. bÊm? - §Ó dông cô häc tËp lªn bµn. - NhËn xÐt tríc líp. - Nghe - H«m nay chóng ta thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm. - §äc l¹i phÇn Ghi nhí SGK. - Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bÊm. ! Thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm. - Líp th¶o luËn nhãm, thùc ! Th¶o luËn nhãm thùc hµnh hµnh díi sù ®iÒu khiÓn cña ®Ýnh khuy bÊm. nhãm trëng. - GV quan s¸t gióp ®ì tæ cã - Nép s¶n phÈm chng bµy. nhiÒu HS thùc hµnh chËm. - 1HS ®äc. ! §äc phÇn ®¸nh gi¸ SP. - Chng bµy s¶n phÈm ! §¹i diÖn c¸c tæ cïng GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt. ? §Ýnh khuy bÊm ta lµm nh thÕ nµo? - Giao nhiÖm vô vÒ nhµ. - NhËn xÐt giê häc. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2009 KÜ thuËt: §Ýnh khuy bÊm (TiÕt 3) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy bÊm. - §Ýnh ®îc khuy bÊm ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu ®Ýnh khuy bÊm. - Mét sè s¶n phÈm ®îc ®Ýnh khuy bÊm - Mét sè khuy bÊm nhiÒu kÝch thíc h×nh d¸ng ... - 2  3 chiÕc khuy lín. 1 m¶nh v¶i cã kÝch thíc: 20cm  30cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung 1 . KiÓm tra bµi cò: 2 .Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: * Thùc hµnh: 3 .Cñng cè: Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh ! Nªu c¸c bíc ®Ýnh khuy - 1 HS tr¶ lêi. bÊm? - §Ó dông cô häc tËp lªn bµn. - NhËn xÐt tríc líp. - H«m nay chóng ta thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm. - Nh¾c l¹i c¸ch ®Ýnh khuy bÊm. ! Thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm. ! Th¶o luËn nhãm thùc hµnh ®Ýnh khuy bÊm. - GV quan s¸t gióp ®ì tæ cã nhiÒu HS thùc hµnh chËm. ! §äc phÇn ®¸nh gi¸ SP. ! §¹i diÖn c¸c tæ cïng GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt. ? §Ýnh khuy bÊm ta lµm nh thÕ nµo? - Giao nhiÖm vô vÒ nhµ. - NhËn xÐt giê häc. - Nghe - §äc l¹i phÇn Ghi nhí SGK. - Líp th¶o luËn nhãm, thùc hµnh díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng. - Nép s¶n phÈm chng bµy. - 1HS ®äc. - Chng bµy s¶n phÈm Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 KÜ thuËt: Thªu ch÷ V (TiÕt 1) I – Môc tiªu - BiÕt c¸ch thªu ch÷ V. - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ V ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. - RÌn luyÖn ®«i tay khÐo lÐo, vµ tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ V. - Mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ V. - Mét sè m¶nh v¶i tr¾ng 35cm  35cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn 1 .KiÓm tra bµi cò: ! Nh¾c l¹i c¸c kiÓu thªu ®· ®îc häc ë líp 4. - KiÓm tra dông cô häc tËp cña HS. - NhËn xÐt. 2 .Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: - Bµi häc h«m nay chóng ta cïng nhau nghiªn cøu thªu ch÷ V. * Bµi míi: - Giíi thiÖu mÉu thªu ch÷ V. a) Quan s¸t vµ nhËn Quan s¸t H1 SGK! xÐt mÉu . ? Nªu ®Æc ®iÓm cña ®êng thªu ch÷ V ë mÆt tr¸i, mÆt ph¶i ®êng thªu. - GV giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm may mÆc cã ®êng thªu trang trÝ ch÷ V. ! §äc môc II/SGK. b) Híng dÉn thao ! Th¶o luËn nhãm: t¸c kÜ thuËt. ? Quan s¸t H2 vµ nªu c¸ch v¹ch dÊu ®êng thªu ch÷ V. Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh - Vµi HS tr¶ lêi. - §Ó dông cô häc tËp lªn bµn. - Nghe - Nghe vµ quan s¸t H1. - Thªu ch÷ V lµ c¸ch thªu t¹o thµnh c¸c ch÷ V nèi tiÕp nhau liªn tiÕp gi÷a hai ®êng th¼ng song song ë mÆt ph¶i ®êng thªu , mÆt tr¸i ®g thªu lµ 2 ®g thªu víi mòi kh©u = n vµ c¸ch ®Òu. - N1: Dïng bót ch× kÎ 2 ®g th¼ng // c¸ch 1cm ë mÆt ph¶i ®Ó lµm ®g dÊu ... Ho¹t ®éng häc sinh - HD v¹ch ®g thªu. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn ! §äc môc 2 vµ quan s¸t H3, 4, 5 nªu c¸ch thªu ch÷ V. ! B¸o c¸o. - Gi¸o viªn quan s¸t gióp ®ì HS thùc hµnh. ! §äc ghi nhí SGK. Ghi nhí: (SGK). c) Thùc hµnh: 3 .Cñng cè: - Gi¸o viªn híng dÉn thùc hµnh nhanh lÇn 2. ! Thùc hµnh thªu ch÷ V trªn giÊy. - Quan s¸t, gióp ®ì HS yÕu. ? Häc néi dung g×? ! Nªu c¸ch thªu mòi ch÷ V. - Giao nhiÖm vô vÒ nhµ. - NhËn xÐt giê häc. N¨m häc 2009 – 2010 - N2,3,4 th¶o luËn. - B¾t ®Çu thªu. - Thªu mòi thø nhÊt. - Thªu mòi thø 2. - Thªu c¸c mòi tiÕp theo. - KÕt thóc ®êng thªu. - Líp quan s¸t. - C¶ líp thùc hµnh. - Nép s¶n phÈm. - Vµi häc sinh tr¶ lêi theo ghi nhí SGK. - NhËn nhiÖm vô giao vÒ nhµ. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ba ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 KÜ thuËt: Thªu ch÷ V (TiÕt 2) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ V. - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ V ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. - RÌn luyÖn ®«i tay khÐo lÐo, vµ tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ V. - Mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ V. - Mét sè m¶nh v¶i tr¾ng 35cm  35cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung 1 .KiÓm tra bµi cò: 2 Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: * Thùc hµnh: 3 .cñng cè: Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh ! Nªu c¸ch thùc hiÖn thªu ch÷ V. - KiÓm tra dông cô häc tËp - NhËn xÐt. - Hai HS tr¶ lêi. - §Ó dông cô häc tËp lªn bµn. - Giê tríc ta ®· häc tiÕt thªu ch÷ V, giê nµy chóng ta thùc hµnh thªu ch÷ V. ! Nh¾c l ¹i c¸c bíc thªu ch÷ V. - NhËn xÐt, hÖ thèng l¹i c¸ch thªu ch÷ V. ! Thùc hµnh thªu ch÷ V. - Gi¸o viªn quan s¸t, gióp ®ì HS cßn lóng tóng. ! §äc môc III. - GV cïng ®¹i diÖn nhãm ®i chÊm SP. ? Mòi thªu ch÷ V cã øng dông g×? ! Nªu c¸ch thªu ch÷ V. - Giao nhiÖm vô vÒ nhµ. - NhËn xÐt giê häc. - Nghe vµ chuÈn bÞ dông cô thùc hµnh. - Nh¾c l¹i theo ghi nhí cña bµi häc tríc. - Nghe. - Líp thùc hµnh theo nhãm. - Mét HS ®äc bµi. - Chng bµy SP. - Vµi häc sinh tr¶ lêi. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Thø ngµy th¸ng n¨m 200 KÜ thuËt Bµi 4: Thªu ch÷ V (TiÕt 3) I – Môc tiªu: Häc sinh cÇn ph¶i: - BiÕt c¸ch thªu ch÷ V. - Thªu ®îc c¸c mòi thªu ch÷ V ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. - RÌn luyÖn ®«i tay khÐo lÐo, vµ tÝnh cÈn thËn. II – ®å dïng d¹y häc: - MÉu thªu ch÷ V. - Mét sè s¶n phÈm thªu trang trÝ b»ng mòi thªu ch÷ V. - Mét sè m¶nh v¶i tr¾ng 35cm  35cm. ChØ kh©u, len sîi; kim kh©u len, kim thêng, phÊn, thíc, kÐo ... III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng gi¸o viªn I- KiÓm tra bµi cò: ! Nªu c¸ch thùc hiÖn thªu ch÷ V. - KiÓm tra dông cô häc tËp - NhËn xÐt. - Giê tríc ta ®· häc tiÕt thªu ch÷ V, giê nµy chóng ta thùc hµnh thªu ch÷ V. ! Nh¾c l¹i c¸c bíc thªu ch÷ V. - NhËn xÐt, hÖ thèng l¹i c¸ch thªu ch÷ V. ! Thùc hµnh thªu ch÷ V. - Gi¸o viªn quan s¸t, gióp ®ì HS cßn lóng tóng. ! §äc môc III. - GV cïng ®¹i diÖn nhãm ®i chÊm SP. ? Mòi thªu ch÷ V cã øng dông g×? ! Nªu c¸ch thªu ch÷ V. - Giao nhiÖm vô vÒ nhµ. - NhËn xÐt giê häc. II – Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Thùc hµnh: III – cñng cè: Ho¹t ®éng häc sinh - Hai HS tr¶ lêi. - §Ó dông cô häc tËp lªn bµn. - Nghe vµ chuÈn bÞ dông cô thùc hµnh. - Nh¾c l¹i theo ghi nhí cña bµi häc tríc. - Nghe. - Líp thùc hµnh theo nhãm. - Mét HS ®äc bµi. - Chng bµy SP. - Vµi häc sinh tr¶ lêi. Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng Trêng tiÓu häc Yªn TiÕn N¨m häc 2009 – 2010 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thanh H¬ng
- Xem thêm -