Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 cả năm_bộ 1

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy 5 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 1: ÑÍNH KHUY HAI LOÃ (Tieát 1) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy hai loã. - Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Maãu ñính khuy hai loã. - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy hai loã. - Moät soá khuy 2 loã, 2-3 chieác khuy 2 loã coù kích thöôùc lôùn, moät maûnh vaûi 20cm x 30 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. OÅn ñònh (1’): 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 10’ HÑ 1: Quan saùt, nhaän xeùt maãu. *Muïc tieâu: Hs quan saùt vaø bieát nhaän xeùt veà maãu ñính khuy 2 loã. *Caùch tieán haønh: -GV yeâu caàu Hs quan saùt moät soá maãu khuy 2 loã vaø -Quan saùt, ruùt hình 1a (SGK) vaø ruùt ra nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm nhaän xeùt. hình daïng, kích thöôùc, maøu saéc cuûa khuy 2 loã. -Giôùi thieäu maãu ñính khuy 2 loã, höôùng daãn HS quan saùt maãu keát hôïp hình 1b, yeâu caàu Hs neâu -Quan saùt, neâu nhaän xeùt veà ñöôøng chæ, khoaûng caùch giöõa caùc khuy. nhaän xeùt. -Cho Hs quan saùt khuy ñính treân saûn phaåm may maëc vaø ñaët caâu hoûi ñeå Hs neâu nhaän xeùt veà khoaûng caùch giöõa caùc khuy, so saùnh vò trí -Quan saùt, neâu nhaän xeùt. cuûa caùc khuy vaø loã khuyeát treân 2 neïp aùo. *GV keát luaän: 21’ HÑ 2: Höôùng daãn thao taùc kó thuaät. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch ñính khuy 2 loã -Laéng nghe. ñuùng quy trình. *Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn Hs ñoïc löôùt caùc noäi dung muïc II, 02’ yeâu caàu Hs neâu teân caùc böôùc trong quy trình ñính khuy. -Höôùng daãn Hs ñoïc noäi dung muïc 1, quan saùt hình 2, neâu caùch vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy. -Goïi 1-2 Hs leân baûng thöïc hieän caùc thao taùc trong böôùc 1. -Ñaët caâu hoûi ñeå Hs neâu caùch chuaån bò ñính khuy trong muïc 2a vaø hình 3. GV söû duïng khuy coù kích thöôùc lôùn höôùng daãn caùch chuaån bò ñính khuy. -Höôùng daãn Hs ñoïc muïc 2b vaø quan saùt hình 4 ñeå neâu caùch ñính khuy. GV dung khuy tovaø kim khaâu ñeå höôùng daãn caùch ñính khuy. -Höôùng daãn Hs quan saùt hình 5,6. Ñaët caâu hoûi ñeå Hs neâu caùch quaán chæ quanh chaân khuy vaø keát thuùc ñính khuy.` -Nhaän xeùt vaø höôùng daãn Hs thöïc hieän thao taùc quaán chæ quanh chaân khuy, keát thuùc ñính khuy. -Goïi 1-2 Hs nhaéc laïi vaø thöïc hieän caùc thao taùc ñính khuy 2 loã. -GV toå chöùc cho Hs thöïc haønh gaáp neïp, khaâu löôïc neïp, vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy. *GV nhaän xeùt. HÑ 3: Cuûng coá, daën doø. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùc thao taùc ñính khuy 2 loã. Chuaån bò tieát sau thöïc haønh. -Ñoïc vaø neâu caùc böôùc trong quy trình. -Ñoïc, quan saùt, neâu caùch vaïch daáu. -Thöïc hieän caùc thao taùc trong böôùc 1. -Traû lôøi, theo doõi. -Ñoïc, quan saùt, neâu caùch ñính khuy. -Quan saùt, traû lôøi. -T.hieän thao taùc quaán chæ quanh chaân khuy, keát thuùc khuy. -Nhaéc laïi caùch thöïc hieän caùc thao taùc ñính khuy 2 loã. -Thöïc haønh gaáp neïp, khaâu löôïc neïp, vaïch daáu. -Nhaéc laïi. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 7 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 1: ÑÍNH KHUY HAI LOÃ (Tieát 2) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy hai loã. - Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - 2-3 chieác khuy 2 loã, moät maûnh vaûi 10cm x 15 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ(3’): Yeâu caàu Hs traû lôøi: +Neâu caùch vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy 2 loã? +Neâu quy trình ñính khuy vaøo caùc ñieåm vaïch daáu? -Nhaän xeùt baøi cuõ. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 24’ HÑ 1: Hs thöïc haønh. *Muïc tieâu: Hs ñính ñöôïc khuy 2 loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. *Caùch tieán haønh: -Neâu laïi caùch ñính khuy. -GV yeâu caàu Hs neâu laïi caùch ñính khuy 2 loã. -Nhaän xeùt vaø nhaéc laïi moät soá ñieåm caàn löu yù khi -Theo doõi. ñính khuy 2 loã. -Kieåm tra keát quaû thöïc haønh ôû tieát 1 vaø söï -Ñeå saûn phaåm tieát tröôùc vaø chuaån bò duïng cuï, vaät lieäu thöïc haønh ñính khuy duïn cuï vaät lieäu leân baøn. 2 loã cuûa Hs. -GV neâu yeâu caàu vaø thôøi gian thöïc haønh. -Theo doõi, ñoïc yeâu caàu caàn Höôùng daãn Hs ñoïc yeâu caàu caàn ñaït cuûa saûn ñaït. phaåm ôû cuoái baøi. -Yeâu caàu Hs thöïc haønh ñính khuy 2 loã, GV toå -Thöïc haønh ñính khuy 2 loã chöùc cho Hs thöïc haønh theo nhoùm ñeå caùc em theo nhoùm. trao ñoåi, hoïc hoûi, giuùp ñôõ laãn nhau. -GV quan saùt, uoán naén cho nhöõng Hs thöïc hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät hoaëc höôùng daãn theâm cho nhöõng Hs coøn luùng tuùng. *GV keát luaän. 05’ HÑ 2: Ñaùnh giaù saûn phaåm. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát ñaùnh giaù saûn phaåm ñính khuy 2 loã. *Caùch tieán haønh: -Tröng baøy saûn phaåm. -Toå chöùc cho Hs tröng baøy saûn phaåm. -Neâu caùc yeâu caàu. -Goïi Hs neâu caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm. -Cöû 2-3 Hs ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn. caùc yeâu caàu ñaõ neâu. -GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh cuûa Hs -Theo doõi. theo 2 möùc: hoaøn thaønh(A) vaø chöa hoaøn 02’ thaønh(B). -Laéng nghe. HÑ 3: Nhaän xeùt, daën doø. -Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä vaø keát quaû thöïc haønh cuûa Hs. -Daën Hs tieáp tuïc vaät lieäu vaø duïng cuï ñeå thöïc haønh tieáp ñính khuy 2 loã. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 12 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 1: ÑÍNH KHUY HAI LOÃ (Tieát 3) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy hai loã. - Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - 2-3 chieác khuy 2 loã, moät maûnh vaûi 10cm x 15 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: Kieåm tra baøi cuõ(2’): -Nhaän xeùt keát quaû ñính khuy 2 loã cuûa Hs ôû tieát hoïc tröôùc. 1. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 25’ HÑ 1: Hs thöïc haønh. *Muïc tieâu: Hs ñính ñöôïc khuy 2 loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. *Caùch tieán haønh: -Neâu laïi caùch ñính khuy. -GV yeâu caàu Hs neâu laïi caùch ñính khuy 2 loã. -Nhaän xeùt vaø nhaéc laïi moät soá ñieåm caàn löu yù khi -Theo doõi. ñính khuy 2 loã. -Kieåm tra söï chuaån bò duïng cuï, vaät lieäu thöïc -Ñeå saûn phaåm tieát tröôùc vaø duïng cu,ï vaät lieäu leân baøn. haønh ñính khuy 2 loã cuûa Hs. -GV neâu yeâu caàu vaø thôøi gian thöïc haønh. -Theo doõi, ñoïc yeâu caàu caàn Höôùng daãn Hs ñoïc yeâu caàu caàn ñaït cuûa saûn ñaït. phaåm ôû cuoái baøi. -Yeâu caàu Hs tieáp tuïc thöïc haønh ñính khuy 2 loã, -Thöïc haønh ñính khuy 2 loã GV toå chöùc cho Hs thöïc haønh theo nhoùm ñeå caùc theo nhoùm. em trao ñoåi, hoïc hoûi, giuùp ñôõ laãn nhau. -GV quan saùt, uoán naén cho nhöõng Hs thöïc hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät hoaëc höôùng daãn theâm cho nhöõng Hs coøn luùng tuùng. *GV keát luaän. HÑ 2: Ñaùnh giaù saûn phaåm. 05’ *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát ñaùnh giaù saûn phaåm ñính khuy 2 loã. *Caùch tieán haønh: -Toå chöùc cho Hs tröng baøy saûn phaåm. -Tröng baøy saûn phaåm. -Goïi Hs neâu caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm. -Neâu caùc yeâu caàu. -Cöû 2-3 Hs ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn. caùc yeâu caàu ñaõ neâu. -GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh cuûa Hs -Theo doõi. theo 2 möùc: hoaøn thaønh(A) vaø chöa hoaøn 02’ thaønh(B). -Laéng nghe. HÑ 3: Nhaän xeùt, daën doø. -Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä vaø keát quaû thöïc haønh cuûa Hs. -Daën Hs tieáp tuïc vaät lieäu vaø duïng cuï ñeå thöïc haønh tieáp ñính khuy 2 loã. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 14 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 2: ÑÍNH KHUY BOÁN LOÃ (Tieát 1) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy boán loã theo 2 caùch. - Ñính ñöôïc khuy boán loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Maãu ñính khuy boán loã ñöôïc ñính theo 2 caùch. - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy boán loã. - Moät soá khuy 4 loã, 2-3 chieác khuy 4 loã coù kích thöôùc lôùn, moät maûnh vaûi 20cm x 30 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ (3’): Yeâu caàu Hs neâu caùch ñính khuy 2 loã. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 09’ HÑ 1: Quan saùt, nhaän xeùt maãu. *Muïc tieâu: Hs quan saùt vaø bieát nhaän xeùt veà maãu ñính khuy 4 loã. *Caùch tieán haønh: -Giôùi thieäu maãu ñính khuy 4 loã, höôùng daãn HS quan -Quan saùt, neâu ñaëc ñieåm saùt maãu keát hôïp hình 1a, yeâu caàu Hs neâu ñaëc ñieåm cuûa khuy 4 loã vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. cuûa khuy 4 loã vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. -Giôùi thieäu 1 soá saûn phaåm may maëc ñính khuy -Quan saùt, neâu taùc duïng 4 loã vaø yeâu caàu Hs neâu taùc duïng cuûa vieäc ñính cuûa vieäc ñính khuy 4 loã. khuy boán loã. *GV keát luaän: 20’ HÑ 2: Höôùng daãn thao taùc kó thuaät. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch ñính khuy 4 loã ñuùng quy trình. *Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn Hs ñoïc löôùt caùc noäi dung muïc II, -Ñoïc vaø traû lôøi. traû lôøi caâu hoûi caùch ñính khuy 2 loã vôùi caùch ñính khuy 4 loã coù gì gioáng vaø khaùc nhau. -Laéng nghe. -GV nhaän xeùt, keát luaän. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi vaø leân baûng thöïc hieän caùc - Nhaéc laïi vaø thöïc hieän caùc thao taùc vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy. thao taùc vaïch daáu. -Höôùng daãn Hs ñoïc noäi dung vaø quan saùt hình 2 -Ñoïc noäi dung, quan saùt ñeå neâu caùch ñính khuy 4 loã theo caùch taïo 2 hình 2, neâu caùch ñính khuy ñöôøng chæ khaâu song song treân maët khuy. 4 loã caùch thöù nhaát. -Yeâu caàu 1-2 Hs leân baûng thöïc hieän thao taùc ñính -1-2 Hs thöïc hieän thao taùc khuy boán loã theo caùch taïo 2 ñöôøng chæ song song. ñính khuy 4 loã, lôùp quan Yeâu caàu caû lôùp quan saùt, nhaän xeùt. saùt, nhaän xeùt -GV nhaän xeùt, uoán naén nhöõng Hs coøn luùng tuùng. -Yeâu caàu Hs quan saùt hình 3 ñeå neâu caùch ñính -Quan saùt, neâu caùch ñính khuy boán loã theo caùch thöù hai, sau ñoù leân baûng khuy 4 loã theo caùch thöù hai thöïc hieän caùc thao taùc ñính khuy theo caùch vöøa vaø thöïc hieän caùc thao taùc neâu. ñoù. -Nhaän xeùt caùc thao taùc cuûa Hs. Coù theå höôùng daãn theâm nhöõng thao taùc Hs coøn luùng tuùng. -Goïi 1-2 Hs ñoïc yeâu caàu ñaùnh giaù ôû cuoái baøi ñeå -1-2 Hs ñoïc yeâu caàu ñaùnh Hs coá gaéng thöïc haønh ñaït caùc yeâu caàu. giaù. -GV toå chöùc cho Hs thöïc haønh vaïch daáu caùc -Thöïc haønh vaïch daáu vaø ñính ñieåm ñính khuy vaø ñính khuy 4 loã . khuy. *GV nhaän xeùt. 02’ HÑ 3: Cuûng coá, daën doø. -Goïi Hs ñoïc ghi nhôù. Chuaån bò tieát sau thöïc -Nhaéc laïi. haønh. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 19 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 2: ÑÍNH KHUY BOÁN LOÃ (Tieát 2) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy boán loã theo 2 caùch. - Ñính ñöôïc khuy boán loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - 2-3 chieác khuy 4 loã, moät maûnh vaûi 10cm x 15 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ (3’): Yeâu caàu Hs traû lôøi: + Coù maáy caùch ñính khuy boán loã? +Neâu caùch ñính khuy 4 loã? -Nhaän xeùt baøi cuõ. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 24’ HÑ 1: Hs thöïc haønh *Muïc tieâu: Hs ñính ñöôïc khuy 4 loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. *Caùch tieán haønh: -Nhaéc laïi caùch ñính khuy. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi 2 caùch ñính khuy boán loã. -Nhaän xeùt vaø heä thoáng laïi caùch ñính khuy boán -Theo doõi. loã. -Kieåm tra keát quaû thöïc haønh ôû tieát 1 vaø söï -Ñeå keát quaû thöïc haønh tieát1 vaø vaät lieäu duïng cuï leân chuaån bò thöïc haønh ôû tieát 2. -Nhaéc laïi yeâu caàu thöïc haønh vaø neâu thôøi gian baøn. -Laéng nghe. hoaøn thaøn saûn phaåm. 20’ -Yeâu caàu Hs thöïc haønh ñính khuy 4 loã theo 2 - Thöïc haønh theo nhoùm. caùch theo nhoùm. -GV quan saùt, uoán naén cho nhöõng Hs thöïc hieän chöa ñuùn thao taùc kó thuaät. *GV keát luaän: HÑ 2: Ñaùnh giaù saûn phaåm. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát ñaùnh giaù saûn phaåm ñính khuy 4 loã. *Caùch tieán haønh: -Yeâu caàu Hs tröng baøy saûn phaåm. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùc yeâu caàu ñaùnh giaù saûn -Tröng baøy saûn phaåm. phaåm neâu trong SGK. -1-2 Hs ñoïc yeâu caàu ñaùnh -Cöû 2-3 Hs leân ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo giaù. caùc yeâu caàu ñaùnh giaù. -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn. *GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh cuûa Hs theo 2 möùc. 02’ HÑ 3: Cuûng coá, daën doø. -Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa Hs. -Laéng nghe. -Daën Hs chuaån bò vaûi, khuy baám, kim, chæ khaâu ñeå hoïc baøi “Ñính khuy baám” IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 21 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 3: ÑÍNH KHUY BAÁM (Tieát 1) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy baám. - Ñính ñöôïc khuy baám ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính caån thaän, töï laäp, kieân trì. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Maãu ñính khuy baám. - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy baám. - Moät soá khuy baám vôùi kích thöôùc, maøu saéc khaùc nhau, 2-3 chieác khuy baám coù kích thöôùc lôùn, moät maûnh vaûi 20cm x 30 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ (3’): -Nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh ñính khuy 4 loã tieát tröôùc. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 09’ HÑ 1: Quan saùt, nhaän xeùt maãu. *Muïc tieâu: Hs quan saùt vaø bieát nhaän xeùt veà maãu ñính khuy baám. *Caùch tieán haønh: -Giôùi thieäu moät soá maãu khuy baám, höôùng daãn HS -Quan saùt, neâu ñaëc ñieåm quan saùt maãu keát hôïp hình 1a, yeâu caàu Hs neâu ñaëc hình daïng cuûa khuy baám. ñieåm hình daïng cuûa khuy baám. -Yeâu caàu Hs quan saùt maãu ñính khuy baám vaø hình -Quan saùt, neâu nhaän xeùt. 1b, roài neâu nhaän xeùt veà caùc ñöôøng ñính khuy, caùch ñính khuy vaø khoaûng caùch giöõa caùc khuy. -Giôùi thieäu 1 soá saûn phaåm may maëc ñính khuy -Quan saùt vaø neâu vò trí ñính 20’ baám vaø yeâu caàu Hs neâu vò trí ñính phaàn maët loài, phaàn maët loài, maët loõm cuûa khuy. phaàn maët loõm cuûa khuy. *GV keát luaän: HÑ 2: Höôùng daãn thao taùc kó thuaät. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch ñính khuy baám ñuùng quy trình. *Caùch tieán haønh: -Ñaët caùc caâu hoûi vaø yeâu caàu Hs ñoïc noäi dung -Ñoïc, quan saùt, traû lôøi. muïc 1-2, keát hôïp vôùi quan saùt caùc hình ñeå neâu caùc böôùc ñính khuy baám. -Yeâu caàu Hs döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc, quan -Quan saùt, traû lôøi. Thöïc saùt hình 2, ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK.Goïi hieän thao taùc vaïch daáu. 2 Hs leân baûng thöïc hieän caùc thao taùc vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy baám. GV quan saùt, uoán naén. -Nhaéc laïi caùch chuaån bò -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch chuaån bò ñính khuy ñính khuy. hai loã. -Ñoïc, quan saùt, neâu caùch -Höôùng daãn Hs ñoïc muïc 2a, quan saùt hình 4, neâu thöïc hieän caùc thao taùc ñính caùch thöïc hieän caùc thao taùc ñính phaàn maët loõm cuûa khuy phaàn maët loõm. Theo khuy baám. GV höôùng daãn caùch ñính loã thöù 1 vaø 2, doõi, thöïc hieän. chæ ñònh Hs leân thöïc hieän ñính loã khuy thöù 3, 4 vaø nuùt chæ . -Ñoïc, quan saùt, neâu caùch -Höôùng daãn Hs ñoïc muïc 2b, quan saùt hình 5, neâu ñính khuy phaàn maët loài. caùch ñính khuy phaàn maët loài cuûa khuy baám. -Theo doõi, thöïc hieän. -GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn thao taùc ñính phaàn maët loài cuûa khuy baám -Nhaéc laïi caùch ñính khuy -Goïi Hs nhaéc laïi caùch ñính khuy baám. baám. -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa Hs vaø toå chöùc cho -Thöïc haønh ñính khuy. 02’ Hs taäp ñính khuy baám. *GV nhaän xeùt. -Nhaéc laïi. HÑ 3: Cuûng coá, daën doø. -Goïi Hs ñoïc ghi nhôù. Chuaån bò tieát sau thöïc haønh. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 26 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 2: ÑÍNH KHUY BAÁM (Tieát 2) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy baám. - Ñính ñöôïc khuy baám ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính töï laäp, kieân trì, caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - 2-3 chieác khuy baám, moät maûnh vaûi 10cm x 15 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ (3’): Yeâu caàu Hs neâu ghi nhôù baøi ñính khuy baám. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 24’ HÑ 1: Hs thöïc haønh *Muïc tieâu: Hs ñính ñöôïc khuy 4 loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. *Caùch tieán haønh: -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch ñính 2 phaàn cuûa khuy -Nhaéc laïi caùch ñính khuy. baám. -Nhaän xeùt vaø heä thoáng laïi caùch ñính khuy baám. -Theo doõi. -Kieåm tra keát quaû thöïc haønh ôû tieát 1 vaø nhaän -Ñeå keát quaû thöïc haønh tieát1 vaø vaät lieäu duïng cuï leân xeùt. -Goïi Hs nhaéc laïi yeâu caàu thöïc haønh vaø neâu thôøi baøn. -Nhaéc laïi. gian hoaøn thaønh saûn phaåm. -Yeâu caàu Hs thöïc haønh ñính khuy baám theo - Thöïc haønh theo nhoùm. nhoùm. -GV quan saùt, uoán naén cho nhöõng Hs thöïc hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät. *GV keát luaän: 05’ HÑ 2: Ñaùnh giaù saûn phaåm. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát ñaùnh giaù saûn phaåm ñính khuy baám. *Caùch tieán haønh: -Yeâu caàu Hs tröng baøy saûn phaåm. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùc yeâu caàu ñaùnh giaù saûn -Tröng baøy saûn phaåm. phaåm neâu trong SGK. -1-2 Hs ñoïc yeâu caàu ñaùnh -Cöû 2-3 Hs leân ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo giaù. caùc yeâu caàu ñaùnh giaù. -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn. *GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh cuûa Hs theo 2 möùc. 02’ HÑ 3: Nhaän xeùt, daën doø. -Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa Hs. -Laéng nghe. -Daën Hs chuaån bò vaûi, khuy baám, kim, chæ khaâu ñeå hoïc baøi “Ñính khuy baám” tieát 3. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 28 thaùng 9 naêm 2006 Baøi 2: ÑÍNH KHUY BAÁM (Tieát 3) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch ñính khuy baám. - Ñính ñöôïc khuy baám ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän tính töï laäp, kieân trì, caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - 2-3 chieác khuy baám, moät maûnh vaûi 10cm x 15 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ (3’): Yeâu caàu Hs neâu ghi nhôù baøi ñính khuy baám. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 24’ HÑ 1: Hs thöïc haønh *Muïc tieâu: Hs ñính ñöôïc khuy 4 loã ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. *Caùch tieán haønh: -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch ñính 2 phaàn cuûa khuy -Nhaéc laïi caùch ñính khuy. baám. -Nhaän xeùt vaø heä thoáng laïi caùch ñính khuy baám. -Theo doõi. -Kieåm tra keát quaû thöïc haønh ôû tieát 2 vaø nhaän -Ñeå keát quaû thöïc haønh tieát1 vaø vaät lieäu duïng cuï leân xeùt. -Goïi Hs nhaéc laïi yeâu caàu thöïc haønh vaø neâu thôøi baøn. -Nhaéc laïi. gian hoaøn thaønh saûn phaåm. -Yeâu caàu Hs thöïc haønh ñính khuy baám theo - Thöïc haønh theo nhoùm. nhoùm. -GV quan saùt, uoán naén cho nhöõng Hs thöïc hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät. *GV keát luaän: 05’ HÑ 2: Ñaùnh giaù saûn phaåm. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát ñaùnh giaù saûn phaåm ñính khuy baám. *Caùch tieán haønh: -Yeâu caàu Hs tröng baøy saûn phaåm. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùc yeâu caàu ñaùnh giaù saûn -Tröng baøy saûn phaåm. phaåm neâu trong SGK. -1-2 Hs ñoïc yeâu caàu ñaùnh -Cöû 2-3 Hs leân ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo giaù. caùc yeâu caàu ñaùnh giaù. -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn. *GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh cuûa Hs theo 2 möùc. 02’ HÑ 3: Nhaän xeùt, daën doø. -Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa Hs. -Laéng nghe. -Daën Hs chuaån bò vaûi, kim, chæ khaâu, thöôùc, keùo, phaán ñeå hoïc baøi “Theâu chöõ V”. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2006 TUAÀN 8: Baøi 4: THEÂU CHÖÕ V (Tieát 1) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch theâu chöõ V vaø öùng duïng cuûa theâu chöõ V. - Theâu ñöôïc caùc muõi theâu chöõ V ñuùng kó thuaät, ñuùng quy trình. - Reøn luyeän ñoâi tay kheùo leùo vaø tính caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Maãu theâu chöõ V. - Moät soá saûn phaåm theâu trang trí baèng muõi theâu chöõ V. - Moät maûnh vaûi 35cm x 35 cm, chæ khaâu, kim, phaán, thöôùc, keùo. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ (3’): -Nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh ñính khuy baám ôû tieát tröôùc. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 09’ HÑ 1: Quan saùt, nhaän xeùt maãu. *Muïc tieâu: Hs quan saùt vaø bieát nhaän xeùt veà maãu theâu chöõ V, öùng duïng cuûa theâu chöõ V. *Caùch tieán haønh: -Giôùi thieäu maãu theâu chöõ V, höôùng daãn HS quan saùt -Quan saùt, neâu nhaän xeùt veà maãu keát hôïp vôùi hình 1, yeâu caàu Hs neâu nhaän xeùt ñaëc ñieåm muõi theâu chöõ V maët traùi, maët phaûi. ñaëc ñieåm muõi theâu chöõ V ôû maët traùi vaø maët phaûi. -Giôùi thieäu 1 soá saûn phaåm may maëc coù theâu -Quan saùt, neâu öùng duïng trang trí baèng muõi theâu chöõ V vaø yeâu caàu Hs cuûa theâu chöõ V. neâu öùng duïng cuûa theâu chöõ V. *GV keát luaän: 20’ HÑ 2: Höôùng daãn thao taùc kó thuaät. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát caùch theâu chöõ V ñuùng quy trình. *Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn Hs ñoïc noäi dung muïc II trong SGK -Ñoïc vaø neâu caùc böôùc theâu chöõ V. ñeå neâu caùc böôùc theâu chöõ V. -Höôùng daãn Hs ñoïc muïc I, quan saùt hình 2, ñeå -Ñoïc, quan saùt, traû lôøi caùch vaïch daáu theâu chöõ V. traû lôøi caùch vaïch daáu theâu chöõ V. -Thöïc hieän vaïch daáu. -Höôùng daãn Hs caùch vaïch daáu theâu chöõ V. -Yeâu caàu Hs quan saùt hình 3, 4 neâu caùch baét ñaàu -Quan saùt, neâu. Theo doõi theâu vaø caùch theâu caùc muõi theâu chöõ V. GV höôùng vaø thöïc hieän. daãn caùc thao taùc baét ñaàu theâu, theâu muõi thöù nhaát, thöù hai theo caùch Hs neâu. Sau ñoù, goïi 2-3Hs leân baûng theâu caùc muõi theâu tieáp theo. GV quan saùt, uoán naén. -Yeâu caàu Hs neâu vaø thöïc hieän caùc thao taùc keát -Neâu vaø thöïc hieän caùc thao thuùc ñöôøng theâu. taùc keát thuùc ñöôøng theâu. -Höôùng daãn nhanh laàn thöù hai caùc thao taùc theâu -Theo doõi, traû lôøi. chöõ V. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch theâu chöõ V vaø nhaän -Nhaéc laïi caùch theâu chöõ V. xeùt. -Thöïc haønh taäp theâu chöõ V. -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa Hs vaø toå chöùc cho Hs taäp theâu chöõ V. 02’ *GV nhaän xeùt. -Nhaéc laïi. HÑ 3: Cuûng coá, daën doø. -Goïi Hs ñoïc ghi nhôù. Chuaån bò tieát sau thöïc haønh. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Ngaøy 2 thaùng 11 naêm 2006 TUAÀN 9: Baøi 4: THEÂU CHÖÕ V (Tieát 2) I. Muïc tieâu: Hs caàn phaûi: - Bieát caùch theâu chöõ V vaø öùng duïng cuûa theâu chöõ V. - Theâu ñöôïc caùc muõi theâu chöõ V ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. - Reøn luyeän ñoâi tay kheùo leùo vaø tính caån thaän. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Moät maûnh vaûi 10cm x 15 cm, chæ theâu, kim, phaán, thöôùc, keùo. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ (3’): Yeâu caàu Hs neâu ghi nhôù baøi theâu chöõ V. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi (1’): T.gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 24’ HÑ 1: Hs thöïc haønh *Muïc tieâu: Hs theâu ñöôïc caùc muõi theâu chöõ V ñuùng quy trình, ñuùng kó thuaät. *Caùch tieán haønh: -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch theâu chöõ V. Goïi 1 Hs leân -Nhaéc laïi caùch theâu chöõ V. Moät Hs leân baûng theâu. baûng thöïc hieän thao taùc theâu 2-3 muõi theâu chöõ V. -Theo doõi. -Nhaän xeùt vaø heä thoáng laïi caùch theâu chöõ V. -Ñeå vaät lieäu duïng cuï leân baøn. -Kieåm tra söï chuaån bò cuûa Hs. -Goïi Hs neâu caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm ôû muïc -Neâu yeâu caàu cuûa saûn phaåm. II. -Yeâu caàu Hs thöïc haønh theâu chöõ V theo nhoùm. - Thöïc haønh theo nhoùm. -GV quan saùt, uoán naén cho nhöõng Hs coøn luùng tuùng. *GV keát luaän: 05’ HÑ 2: Ñaùnh giaù saûn phaåm. *Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát ñaùnh giaù saûn phaåm theâu chöõ V. *Caùch tieán haønh: -Tröng baøy saûn phaåm. -Yeâu caàu Hs tröng baøy saûn phaåm. -Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùc yeâu caàu ñaùnh giaù saûn -1-2 Hs ñoïc yeâu caàu ñaùnh giaù. phaåm neâu trong SGK. -Cöû 2-3 Hs leân ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn. caùc yeâu caàu ñaùnh giaù.
- Xem thêm -