Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 4 hk1

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 KÜ thuËt VËt liÖu, dông cô c¾t, kh©u, thªu I- Môc tiªu: Häc sinh biÕt ®îc ®Æc ®iÓm, t¸c dông vµ c¸ch sö dông, b¶o qu¶n nh÷ng vËt liÖu, dông cô ®¬n gi¶n ®Ó c¾t , kh©u, thªu. BiÕt c¸ch vµ thùc hiÖn ®îc thao t¸c x©u chØ vµo kim vµ vª nót chØ. Gi¸o dôc ý thøc an toµn lao ®éng. II- §å dïng d¹y häc: Mét sè mÉu v¶i, chØ kh©u vµ chØ thªu c¸c mµu.Kim kh©u, kim thªu c¸c cì. KÐo c¾t chØ, kÐo c¾t v¶i.Khung thªu cÇm tay, sap hoÆc nÕn, phÊn mµu, thíc dÑt, thíc d©y, ®ª, khuy cµi khuy bÊm.Mét sè s¶n phÈm may, kh©u, thªu. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1.æn ®Þnh 2.KiÓm tra: 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: GV ®a ra c¸c s¶n phÈm may, thªu, kh©u ®Ó giíi thiÖu vµo bµi, nªu môc ®Ých , yªu cÇu tiÕt häc. 3.Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt vÒ vËt liÖu . a)V¶i Nªu ®Æc ®iÓm cña v¶i GV nhËn xÐt, kÕt luËn néi dung a Híng dÉn chän v¶i phï hîp . b)ChØ GV giíi thiÖu mÉu chØ, ph©n biÖt chØ kh©u vµ chØ thªu. GV kÕt luËn néi dung b 4.Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t×m hiÓu ®Æc ®iÓm, c¸ch sö dông kÐo. Ph©n biÖt kÐo c¾t v¶i vµ kÐo c¾t chØ GV lµm mÉu c¸ch cÇm kÐo, c¸ch c¾t v¶i Gäi h/s lµm mÉu, yªu cÇu líp tËp lµm. 5.Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn quan s¸t nhËn xÐt vËt liÖu, dông cô kh¸c. GV lÇn lît giíi thiÖu vµ cho h/s nªu hiÓu biÕt vÒ c¸c vËt liÖu vµ c¸c dông cô kh¸c IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè:NhËn xÐt tiÕt häc. 2- DÆn dß:DÆn h/s chuÈn bÞ tiÕt 2: VËt liÖu, dông cô c¾t, kh©u, may, thªu. Ho¹t ®éng cña trß H¸t VËt liÖu dông cô c¾t, kh©u, thªu. Quan s¸t mÉu Nghe GV giíi thiÖu Quan s¸t c¸c mÉu v¶i Mµu s¾c, hoa v¨n, ®é dµy, máng… Vµi em ®äc kÕt luËn a Chän v¶i tr¾ng sîi b«ng hoÆc sîi pha. Quan s¸t mÉu chØ, nªu ®Æc ®iÓm. vµi em ®äc kÕt luËn b Quan s¸t h×nh 2 Nªu nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm, t¸c dông . Quan s¸t h×nh 3 2 em lµm mÉu, c¶ líp tËp cÇm kÐo. Quan s¸t h×nh 6 vµ mÉu do GV ®a ra Nghe Vµi em nªu t¸c dông TuÇn 2 Kü thuËt VËt liÖu, dông cô c¾t , may,kh©u, thªu(tiÕt 2) I- Môc tiªu: -T×m hiÓu ®Æc ®iÓm , c¸ch sö dông c¸c vËt liÖu,dông cô c¾t ,may, kh©u,thªu ®¬n gi¶n. -Thùc hµnh x©u chØ vµo kim vª nót chØ . -Gi¸o dôc H/s ý thøc yªu lao ®éng. II- §å dïng d¹y häc: Bé ®å dïng c¾t may kh©u thªu líp 4. III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Ho¹t ®éng cña thÇy 1.æn ®Þnh tæ chøc 2..KiÓm tra: 3.D¹y bµi míi a)Giíi thiÖu bµi: M§-YC b)H§1: Híng dÉn t×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ c¸ch sö dông kim. Cã nh÷ng cì kim nµo ? Cã nh÷ng lo¹i kim nµo? Nªu ®Æc ®iÓm §Ó x©u ®îc chØ cÇn lµm g× ? V× sao ph¶i nót chØ ? GV lµm mÉu x©u chØ , vª nót chØ. c)H§2:Thùc hµnh. Thùc hµnh x©u kim, vª nót chØ GV chia nhãm theo bµn GV chØ dÉn ,gióp ®ì H/s chËm GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh GV nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trß H¸t Vµi em nªu c¸ch chän v¶i ®Ó thªu Nghe giíi thiÖu H/s quan s¸t h×nh 4. Më hép kim Tr¶ lêi c¸c cì kim: cì to,cì võa,cì nhá. Tr¶ lêi c¸c lo¹i kim: kim kh©u, kim thªu. Mòi kim nhän s¾c, th©n kim nhá,®u«i kim h¬i dÑt, cã lç ®Ó x©u chØ. Quan s¸t h×nh 5a, b,c.Nªu c¸ch x©u chØ vµo kim(SGK) Nªu c¸ch x©u chØ ,vª nót chØ: 2 em nªu Kh©u kh«ng bÞ tuét. H/s quan s¸t. Vµi em tËp lµm tríc líp C¸c bµn kiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng. H/s thùc hµnh x©u chØ vµo kim , vª nót chØ. Vµi em thùc hµnh tríc líp Líp nhËn xÐt IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: GV nhËn xÐt tiÕt häc 2 - DÆn dß: DÆn h/s chuÈn bÞ ®å dïng häc tiÕt 3: Bé ®å dông c¾t may líp 4. TuÇn 3 KÜ thuËt C¾t v¶i theo ®êng v¹ch dÊu I- Môc tiªu: -H/s biÕt c¸ch v¹ch dÊu trªn v¶i vµ c¾t theo ®êng v¹ch. -C¸c emv¹ch ®îc ®êng dÊu trªn v¶i(v¹ch ®êng th¼ng,®êng cong) vµ c¸t ®îc v¶i ®óng theo ®êng v¹ch dÊu(®êng c¾t cã thÓ mÊp m«). Gi¸o dôc ý thøc an toµn lao ®éng . II- §å dïng d¹y häc: MÉu mét m¶nh v¶i v¹ch dÊu ®êng th¼ng, ®êng cong.Bé ®å dïng c¾t may líp 4 III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: 3. D¹y bµi míi: a)Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu b) Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. GV giíi thiÖu mÉu, yªu cÇu h/s nhËn xÐt. NhËn xÐt bæ xung c©u tr¶ lêi cña h/s. c)Ho¹t ®éng 2:Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. - V¹ch dÊu trªn v¶i: §Ýnh m¶nh v¶i lªn b¶ng Nªu 1 sè ®iÓm cÇn lu ý(SGV 19) d)Ho¹t ®éng 3:Thùc hµnh v¹ch dÊu,c¾t v¶i Híng dÉn h/s quan s¸t h×nh 2a,b GV nhËn xÐt, bæ xung Gäi h/s ®äc ghi nhí e)HS thùc hµnh v¹ch dÊu vµ c¾t v¶i KiÓm tra dông cô häc tËp Nªu thêi gian vµ yªu cÇu thùc hµnh GV quan s¸t, uèn n¾n, gióp ®ì h/s chËm. H¸t Vµi em thùc hµnh x©u kim, vª nót chØ. g)Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp GV tæ chøc trng bµy s¶n phÈm cña h/s Nªu c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸(SGV 20) GV nhËn xÐt, xÕp lo¹i kÕt qu¶ thùc hµnh theo 2 møc: Hoµn thµnh, cha hoµn thµnh. HS trng bµy s¶n phÈm theo tæ Nghe Tù xÕp lo¹i, nhËn xÐt. Nghe giíi thiÖu Häc sinh quan s¸t, nªu t¸c dông cña viÖc v¹ch dÊu, c¾t v¶i theo dÊu. 2 h/s lªn b¶ng v¹ch ®êng cong vµ ®êng th¼ng. HS quan s¸t h×nh SGK. Nªu c¸ch c¾t v¶i 2 em thùc hiÖn HS tù kiÓm tra theo bµn Nghe Thùc hµnh v¹ch 2 dÊu th¼ng dµi 15 cm, 2 dÊu ®êng cong dµi 15 cm.Sau ®ã c¾t v¶i. IV-Ho¹t ®éngnèi tiÕp: 1- Cñngcè: GV nhËn xÐt tiÕt häc, kÕt qu¶ thùc hµnh. 2- DÆndß:Híng dÉn chuÈn bÞ ®å dïng tiÕt 4: Bé ®å dïng c¾t may líp 4 KÜ thuËt- tuÇn 4 Kh©u thêng I- Môc tiªu: -Häc sinh biÕt c¸ch cÇm v¶i, kim, lªn kim, xuèng kim khi kh©u. - BiÕt c¸ch kh©u , kh©u ®îc c¸c mòi kh©u thêng theo ®êng dÊu(C¸c mòi kh©u cã thÓ cha ®Òu, ®êng kh©u cã thÓ bÞ dóm). - RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr× khÐo lÐo cña ®«i tay. II- §å dïng d¹y häc: Tranh quy tr×nh kh©u thêng, mÉu kh©u thêng. Bé ®å dïng kÜ thuËt 4. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò 3. D¹y bµi míi Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých, yªu cÇu. a) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu GV ®a ra mÉu kh©u thêng GV bæ xung vµ kÕt luËn GV nªu vÊn ®Ò: ThÕ nµo lµ kh©u thêng? b)Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt + Híng dÉn c¸ch kh©u, thªu c¬ b¶n Yªu cÇu häc h/s quan s¸t h×nh 1: GV dïng v¶icã thËt ®Ó híng dÉn . Yªu cÇu h/s quan s¸t h×nh2a,b GV thùc hiÖn ®éng t¸c lªn kim, xuèng kim. Nªu nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý SGV(22) Gäi h/s lªn b¶ng thùc hiÖn thao t¸c. GV kÕt luËn néi dung 1. + Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt kh©u thêng. GV treo tranh quy tr×nh NhËn xÐt, híng dÉn v¹ch dÊu Gäi h/s ®äc néi dung, quan s¸t h×nh 5a,b,c. Híng dÉn 2 lÇn thao t¸c kÜ thuËt Nªu c©u hái: kh©u ®Õn cuèi ®êng v¹ch dÊu ta lµm g×? GV lµm mÉu nót chØ cuèi ®êng kh©u. Tæ chøc cho h/s tËp kh©u mòi kh©u thêng trªn giÊy kÎ « li. H¸t KiÓm tra ®å dïng. Nghe Quan s¸t mÆt tr¸i, mÆt ph¶i H×nh 3a,b 2 h/s tr¶ lêi, 1 em ®äc ghi nhí Quan s¸t, nhËn xÐt Nªu c¸ch cÇm v¶i khi kh©u Nªu c¸ch xuèng kim, lªn kim Nghe 2 h/s thùc hiÖn HS nghe Quan s¸t tranh, nªu nhËn xÐt 2 h/s ®äc HS quan s¸t 2 h/s tr¶ lêi Ph¶i chèt nót chØ cuèi ®êng kh©u HS quan s¸t, 1 em ®äc ghi nhí HS thùc hµnh theo cÆp, gióp ®ì nhau kh©u thêng trªn giÊy c¸ch ®Òu nhau 1 « li IV-Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: GV nhËn xÐt tiÕt häc, kÕt qu¶ thùc hµnh 2- DÆn dß: Híng dÉn chuÈn bÞ ®å dïng tiÕt 5: Bé ®å dïng c¾t may líp 4 TuÇn 5 KÜ thuËt Kh©u thêng(tiÕp) I- Môc tiªu: -Häc sinh biÕt c¸ch cÇm v¶i, kim, lªn kim, xuèng kim khi kh©u. -BiÕt c¸ch kh©u , kh©u ®îc c¸c mòi kh©u thêng theo ®êng v¹ch dÊu.C¸c mòi kh©u t¬ng ®èi ®Òu nhau,®íng kh©u Ýt bÞ dóm. - RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr× khÐo lÐo cña ®«i tay. II- §å dïng d¹y häc: Tranh quy tr×nh kh©u thêng, mÉu kh©u thêng. Bé ®å dïng kÜ thuËt 4. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò 3. D¹y bµi míi Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých, yªu cÇu. a) Ho¹t ®éng 1: Nªu thao t¸c kü thuËt kh©u thêng. -Gäi häc sinh nh¾c l¹i vÒ kÜ thuËt kh©u thêng -Gäi 2 h/s thao tac mÉu -GV nhËn xÐt. -Hái:KÕt thøc ®êng kh©u ta ph¶I lµm g×? b)Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thùc hµnh: + Híng dÉn c¸ch kh©u, thªu c¬ b¶n H¸t KiÓm tra ®å dïng. Nghe -2 h/s tr¶ lêi, 1 em ®äc ghi nhí -Quan s¸t, nhËn xÐt -Nªu c¸ch cÇm v¶I khi kh©u -HS tr¶ lêi Nªu c¸ch xuèng kim, lªn kim Nghe 2 h/s thùc hiÖn Tæ chøc cho h/s tËp kh©u mòi kh©u thêng HS nghe trªn giÊy kÎ « li. + Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt kh©u thêng. HS thùc hµnh theo cÆp, gióp ®ì nhau kh©u thêng trªn giÊy c¸ch ®Òu nhau 1 « li IV-Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: GV nhËn xÐt tiÕt häc, kÕt qu¶ thùc hµnh 2- DÆn dß: Híng dÉn chuÈn bÞ ®å dïng tiÕt sau: (Bé ®å dïng c¾t may líp 4) KÜ thuËt Kh©u thêng( TiÕp theo) I-Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch cÈm v¶i, cÈm kim, lªn kim, xuèng kim - Thùc hµnh kh©u c¸c mòi kh©u thêng thµnh th¹o. - RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr×, khÐo lÐo II-§å dïng d¹y häc: - Tranh quy tr×nh kh©u thêng - MÉu kh©u thêng( trªn giÊy vµ trªn v¶i) - Bé ®å dïng kÜ thuËt 4 III-C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy 1.æn ®Þnh 2.KiÓm tra bµi cò GV nh©n xÐt 3.D¹y bµi míi: a)Giíi thiÖu: M§- YC b)Ho¹t ®éng 1:Thùc hµnh Gäi häc sinh nh¾c l¹i vÒ kÜ thuËt kh©u thêng Gäi 2 h/s thao tac mÉu Ho¹t ®éng cña trß H¸t 1 em nªu kÕt luËn ë ho¹t ®éng 1.1 em thùc hµnh Kh©u thêng vµo giÊy « ki 2-3 em nªu Líp bæ xung 2 em thùc hiÖn GV nhËn xÐt Treo tranh quy tr×nh, nªu c¸c bíc thùc hµnh kh©u thêng KÕt thøc ®êng kh©u ta ph¶i lµm g×? Tæ chøc thùc hµnh GV quan s¸t, uèn n¾n c)Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña h/s GV tæ chøc cho h/s trng bµy s¶n phÈm GV tæ chøc thi mÉu kh©u ®Ñp GV nhËn xÐt BiÓu d¬ng bµi thùc hµnh tèt Líp nhËn xÐt 2-3 em nªu Bíc 1:V¹ch dÊu ®êng kh©u Bíc 2:Kh©u theo ®êng dÊu Kh©u l¹i mòi vµ nót chØ C¶ líp thôc hµnh kh©u trªn v¶i Líp chia nhãm theo tæ Tæ trëng ®iÒu khiÓn viÖc trng bµy s¶n phÈm,chän 1 s¶n phÈm tèt nhÊt thi tríc líp C¸c tæ chøc d¸n mÉu kh©u ®Ñp lªn b¶ng NhËn xÐt chän mÉu dÑp nhÊt IV-Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: GV nhËn xÐt tiÕt häc. 2- DÆn dß: chuÈn bÞ bµi tiÕt sau: kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng KÜ thuËt Kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng I- Môc tiªu : - H/S biÕt c¸ch kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng . -Kh©u ghÐp ®îc hai mÐp v¶I b»ng mòi kh©u thêng.C¸c mòi kh©u cã thÓ cha ®Òu nhau, ®êng kh©u cã thÓ bÞ dóm. -Cã ý thøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng ®Ó ¸p dông vµo cuéc sèng. II- §å dïng d¹y häc -MÉu ®êng kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng trªn giÊy vµ trªn v¶i. - Bé ®å dïng kÜ thuËt 4. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy 1.æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò 3. D¹y bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých ,yªu cÇu b) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu Gi¸o viªn ®a mÉu kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng cho h/s quan s¸t Kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i cã t¸c dông g× ? c)- Ho¹t ®éng 2: HD thao t¸c kÜ thuËt §Æt v¶i nh thÕ nµo? V¹ch dÊu vµ kh©u nh thÕ nµo? Kh©u lîc cã ®Æc ®iÓm g×? Nªu c¸c bíc kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng? Gi¸o viªn híng dÉn c¸c chó ý(SGV 26) GV lµm mÉu Ho¹t ®éng cña trß H¸t 1 em nªu ®Æc ®iÓm vµ c¸c bíc thùc hµnh mòi kh©u thêng Nghe giíi thiÖu H/s quan s¸t , nhËn xÐt (2mÆt v¶i tr¸i, ph¶i vµ ®êng kh©u ). May tay ¸o ,cæ ¸o, kh©u tói, vá gèi … Hai mÆt ph¶i óp vµo nhau KÎ v¹ch dÊu vµ ®êng kh©u trªn mÆt tr¸i Mòi kh©u rÊt tha Kh«ng nót chØ cuèi . Cã 3 bíc: +Bíc1 v¹ch dÊu ®êng kh©u + Bíc 2 kh©u lîc + Bíc 3 kh©u theo ®êng dÊu Nghe Quan s¸t ,2 em lµm mÉu tríc líp Líp nhËn xÐt 2 em ®äc ghi nhí ,líp ®äc thÇm . Ghi nhí Híng dÉn tËp kh©u H/s tËp kh©u trªn giÊy « li. IV- NhËn xÐt ,dÆn dß: 1- Cñng cè:GV nhËn xÐt viÖc chuÈn bÞ ®å dïng , ý thøc vµ kÕt qu¶ häc tËp cña h/s. 2- DÆn dß: DÆn h/s vÒ nhµ ®äc tríc bµi, tËp kh©u, chuÈn bÞ ®å dïng tiÕt 7.( Bé ®å dïng c¾t may líp 4) KÜ thuËt Kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng ( tiÕt 2) I-Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng. -Thùc hµnh ®îc trªn v¶i theo yªu cÇu.C¸c mòi kh©u t¬ng ®èi ®Òu, ®êng kh©u Ýt bÞ dóm. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ¸p dông vµo cuéc sèng. II- §å dïng d¹y häc: - MÉu ®êng kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng. - Bé ®å dïng kÜ thuËt 4 III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò GV nhËn xÐt 3. D¹y bµi míi a)Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC b) Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh Nªu quy tr×nh kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng ? Nªu c¸c bíc thao t¸c kÜ thuËt ? Ho¹t ®éng cña trß H¸t 1 em nªu ghi nhí. 1 em tr¶ lêi c©u hái: Kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i øng dông lµm g× ? Líp nhËn xÐt , bæ xung Nghe giíi thiÖu 2-3 em nªu Líp nhËn xÐt 2 em nªu : Bíc 1 v¹ch dÊu Bíc 2 kh©u lîc Bíc 3 kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña h/s Më ®å dïng , chän v¶i GV quan s¸t , uèn n¾n , gióp ®ì nh÷ng em Thùc hµnh c¸ nh©n . cã khã kh¨n §æi s¶n phÈm tù kiÓm tra theo bµn Chän s¶n phÈm ®Ñp c) Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ Tæ chøc trng bµy s¶n phÈm . Trng bµy s¶n phÈm theo bµn Nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ : Nghe + §êng kh©u c¸ch ®Òu mÐp v¶i, ph¼ng. H/s tù ®¸nh gi¸ theo tiªu chuÈn + Mòi kh©u ®Òu nhau + Hoµn thµnh s¶n phÈm ®óng thêi gian GV nhËn xÐt biÓu d¬ng h/s cã bµi tèt . Nghe , b×nh chän bµi thùc hµnh tèt nhÊt. IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: GV nhËn xÐt ,rót kinh nghiÖm ý thøc , kÕt qu¶ häc tËp cña h/s 2- DÆn dß: DÆn h/s ®äc tríc bµi: Kh©u ®ét tha , chuÈn bÞ ®å dïng tiÕt 8. (Bé ®å dïng c¾t may líp 4) KÜ thuËt Kh©u ®ét tha (tiÕt 1) I-Môc tiªu: -HS biÕt c¸ch kh©u ®ét tha vµ øng dông cña kh©u ®ét tha. -Kh©u ®îc c¸c mòi kh©u ®ét tha theo ®êng v¹ch dÊu.C¸c mòi kh©u cã thÓ cha ®Òu nhau, ®êng kh©u cã thÓ bÞ dóm. -H×nh thµnh thãi quen lµm viÖc kiªn tr×, cÈn thËn. II-§å dïng d¹y häc: Tranh quy tr×nh kh©u mòi kh©u ®ét tha. MÉu ®êng kh©u ®ét tha(®é dµi mçi mòi kh©u 2,5cm) Bé ®å dïng kÜ thuËt 4 III-C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy 1.æn ®Þnh 2.KiÓm tra bµi cò 3.D¹y bµi míi a)Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC b) Ho¹t ®éng 1:Quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu GV ®a ra mÉu kh©u ®ét tha So s¸nh mòi kh©u thêng vµ kh©u ®ét tha GV gi¶i thÝch, gîi ý c) Ho¹t ®éng 2:Híng dÉn thao t¸c kÜ thuËt Treo tranh quy tr×nh kh©u ®ét tha Nªu c¸c bíc kh©u ®ét tha GV híng dÉn thao t¸c b»ng kim kh©u len GV nªu c¸c chó ý( SGV 29) GV kÕt luËn ho¹t ®éng 2 Ghi nhí GV kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña h/s GV kh©u mÉu GV nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trß H¸t 2 em nªu c¸c bíc kh©u 2 mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng. Nghe giíi thiÖu Quan s¸t mÉu vµ h×nh1 1 em nªu ®Æc ®iÓm kh©u ®ét tha 2-3 em nªu sù kh¸c nhau HS nªu kÕt luËn.§äc môc1 ghi nhí Quan s¸t tranh Quan s¸t h×nh 2, 3, 4 SGK 2 em nªu: Bíc 1 v¹ch dÊu ®êng kh©u Bíc 2 kh©u ®ét tha theo ®êng v¹ch dÊu. HS quan s¸t, 1 em lµm mÉu tríc líp Nghe 1 em ®äc môc 2 ghi nhí Líp ®äc thÇm ghi nhí LÊy giÊy « li, kim chØ Quan s¸t C¶ líp tËp kh©u trªn giÊy « li. IV-Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: GV nhËn xÐt rót kinh nghiÖm sù chuÈn bÞ ®å dïng, ý thøc, kÕt qu¶ häc tËp. 2- DÆndß: DÆn h/s vÒ nhµ häc thuéc ghi nhí, tËp kh©u ®ét tha. CBÞ ®å dïng tiÕt 9:Kh©u ®ét tha trªn v¶i( Bé ®å dïng c¾t may líp 4) Kü thuËt Kh©u ®ét tha (tiÕt 2) A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch kh©u ®ét tha vµ øng dông cña kh©u ®ét tha - Kh©u ®îc c¸c mòi kh©u ®ét tha theo ®êng v¹ch dÊu.C¸c mòi kh©u t¬ng ®èi ®Òu,®êng kh©u Ýt bÞ dóm. - H×nh thµnh thãi quen lµm viÖc kiªn tr×, cÈn thËn B. §å dïng d¹y häc - Tranh quy tr×nh kh©u mòi kh©u ®ét tha - MÉu kh©u, vËt liÖu ®Ó thùc hµnh C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc: - H¸t II. KiÓm tra: KiÓm tra dông cô häc tËp - Häc sinh tù kiÓm tra chÐo - NhËn xÐt III. D¹y bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: nªu M§- YC b) H§3: Häc sinh thùc hµnh kh©u ®ét tha - Hai häc sinh nh¾c l¹i ghi nhí vµ c¸c - Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch lµm thao t¸c thùc hiÖn - NhËn xÐt vµ cñng cè kü thuËt kh©u - Híng dÉn HS thùc hµnh - Häc sinh l¾ng nghe - GV nªu yªu cÇu vµ thêi gian thùc hµnh - Híng dÉn thªm nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý khi thùc hµnh - LÊy dông cô thùc hµnh - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh - Häc sinh thùc hµnh - Theo dâi, uèn n¾n thao t¸c cho nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng c) H§4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh - TÊt c¶ trng bµy s¶n phÈm - Tæ chøc cho häc sinh trng bµy s¶n phÈm - Häc sinh l¾ng nghe - Nªu c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm - Tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÐo - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña - NhËn xÐt häc sinh - Tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh lµm tèt IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè : - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp cña HS 2. DÆn dß: - Híng dÉn vÒ nhµ chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô theo s¸ch gi¸o khoa ®Ó häc bµi kh©u ®ét mau.( Bé ®å dïng c¾t may líp 4) TuÇn 10(gi¶m t¶i) Kü thuËt Kh©u ®ét mau ( tiÕt 1 ) A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch kh©u ®ét mau vµ øng dông cña kh©u ®ét mau - Kh©u ®îc c¸c mòi kh©u ®ét mau theo ®êng v¹ch dÊu - RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr× cÈn thËn B. §å dïng d¹y häc: - Tranh quy tr×nh kh©u ®ét mau - MÉu kh©u ®ét mau - VËt liÖu vµ dông cô ®Ó thùc hµnh C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t I. Tæ chøc: II. KiÓm tra: Dông cô häc tËp - HS kiÓm tra chÐo. III. D¹y bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu b) Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu - Gi¸o viªn giíi thiÖu mÉu kh©u ®ét - HS l¾ng nghe. mau - HS quan s¸t mÉu. - Cho häc sinh quan s¸t mÉu b»ng tay vµ b»ng m¸y - HS nhËn xÐt sù gièng vµ kh¸c nhau - Rót ra nhËn xÐt vÒ kh¸i niÖm kh©u ®ét cña ®êng kh©u ®ét mau vµ ®êng kh©u mau m¸y. c) Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn thao t¸c kü thuËt - HS quan s¸t tranh quy tr×nh kh©u. - Treo tranh quy tr×nh kh©u ®ét mau - Häc sinh quan s¸t h×nh 2 - Quan s¸t vµ theo dâi. - Híng dÉn quan s¸t h×nh 3a, 3b, 3c - Híng dÉn c¸ch kh©u mòi thø nhÊt, thø 2 vµ thùc hiÖn kh©u mòi thø 3, thø 4 - HS quan s¸t. - Cho quan s¸t h×nh 4 ®Ó thùc hiÖn kÕt thóc ®êng kh©u ®ét mau * Lu ý häc sinh: Kh©u theo chiÒu tõ ph¶i sang tr¸i Kh©u ®ét mau theo quy t¾c “lïi 1 tiÕn 2” Kh©u theo ®óng ®êng v¹ch dÊu Kh«ng rót chØ qu¸ chÆt - Gi¸o viªn híng dÉn nhanh 2 lÇn toµn bé thao t¸c - Hai em ®äc ghi nhí cuèi bµi. - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí cuèi bµi - TËp kh©u trªn giÊy. - Cho tËp kh©u trªn giÊy kÎ « li IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè:NhËn xÐt giê häc, tinh thÇn th¸i ®é häc tËp 2-DÆn dß: ChuÈn bÞ dông cô vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh(Bé ®å dïng c¾t may líp 4 TuÇn 10 Kü thuËt Kh©u ®ét mau (TiÕt 2) A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch kh©u ®ét mau vµ øng dông cña kh©u ®ét mau - Kh©u ®îc c¸c mòi kh©u ®ét mau theo ®êng v¹ch dÊu - RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr× cÈn thËn B. §å dïng d¹y häc: VËt liÖu vµ dông cô - Mét m¶nh v¶i kÝch thíc: 20 cm x 30 cm - Len kh¸c mµu v¶i - Kim kh©u len, thíc kÎ, phÊn v¹ch C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Tæ chøc: II. KiÓm tra: Kh©u ®ét mau cÇn ghi nhí? III. D¹y bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu b) Bµi míi: + Ho¹t ®éng 3 : HS thùc hµnh kh©u ®ét mau - Gäi HS nh¾c l¹i néi dung phÇn ghi nhí - GV hÖ thèng l¹i c¸c bíc kh©u B1: V¹ch ®êng dÊu B2: Kh©u c¸c mòi kh©u ®ét mau theo ®êng v¹ch dÊu - GV nh¾c l¹i mét sè ®iÓm cÇn lu ý - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - Nªu yªu cÇu vµ thêi gian thùc hµnh - Cho HS thùc hµnh - GV quan s¸t vµ uèn n¾n cho nh÷ng HS thùc hiÖn cßn lóng tóng + Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Hai em nªu l¹i ghi nhí - NhËn xÐt vµ bæ sung - Häc sinh tr¶ lêi - Häc sinh l¾ng nghe - Häc sinh theo dâi - Häc sinh lÊy dông cô thùc hµnh - Häc sinh thùc hµnh bµi häc tËp cña häc sinh - GV tæ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm - C¶ líp trng bµy s¶n phÈm - Nªu c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm - Tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi lµm - Kh©u ®îc c¸c mòi theo ®êng v¹ch - NhËn xÐt vµ bæ sung - C¸c mòi kh©u t¬ng ®èi b»ng nhau vµ khÝt - §êng kh©u th¼ng v¹ch, kh«ng bÞ dóm - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: NhËn xÐt giê häc vµ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp 2- DÆndß: VÒ nhµ tiÕp tôc thùc hµnh vµ chuÈn bÞ dông cô häc cña giê sau (Bé ®å dïng c¾t may líp 4) Kü thuËt Kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét tha (TiÕt 1) A. Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch gÊp mÐp v¶i vµ kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét tha . - GÊp ®îc mÐp v¶i vµ kh©u viÒn ®îc ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét tha.C¸c mòi kh©u cã thÓ kh«ng ®Òu,®êng kh©u cã thÓ bÞ dóm - Yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ®îc B. §å dïng d¹y häc - MÉu ®êng kh©u gÊp mÐp v¶i - S¶n phÈm ®êng kh©u gÊp mÐp v¶i C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc: - H¸t II. KiÓm tra: Nªu ghi nhí cña kh©u ®ét - Vµi HS nh¾c l¹i mau vµ ®ét tha - NhËn xÐt vµ bæ sung III. D¹y bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: Nªu M§ - YC b) Bµi míi: + Ho¹t ®éng 1: GV híng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu - GV giíi thiÖu mÉu - Häc sinh quan s¸t mÉu - NhËn xÐt vµ híng dÉn ®Æc ®iÓm - Vµi HS nªu ®Æc ®iÓm + Ho¹t ®éng 2: GV híng dÉn thao t¸c kü thuËt - GV cho HS quan s¸t H1, 2, 3, 4 - Häc sinh quan s¸t c¸c h×nh 1, 2, 3, 4 - Nªu c¸c bíc thùc hiÖn - Häc sinh tr¶ lêi - Cho HS thùc hµnh v¹ch ®êng dÊu vµ - Hai häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn gÊp mÐp v¶i - NhËn xÐt vµ söa thao t¸c cho HS - Híng dÉn thao t¸c kh©u lîc - HS quan s¸t - Cho HS ®äc néi dung môc 2, 3 vµ quan s¸t h×nh 3, 4 - Híng dÉn kh©u viÒn mÐp b»ng mòi - HS theo dâi vµ lµm theo kh©u ®ét - GV lµm mÉu cho HS quan s¸t - Tæ chøc cho HS chuÈn bÞ dông cô, vËt - HS tù thùc hµnh liÖu ®Ó tù thùc hµnh - GV quan s¸t vµ uèn n¾n IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - Gäi HS ®äc ghi nhí cña kh©u ®ét mau vµ kh©u ®ét tha - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß:VÒ nhµ chuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô ®Ó giê sau thùc hµnh ( Bé ®å dïng c¾t may líp 4) KÜ thuËt Kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét tha ( TiÕt 2 ) A. Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch gÊp mÐp v¶i vµ kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét tha. - GÊp ®îc mÐp v¶i vµ kh©u viÒn ®îc ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u®ét ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt.C¸c mòi kh©u Ýt bÞ dóm. - Yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ®îc B. §å dïng d¹y häc: VËt liÖu vµ dông cô - Mét m¶nh v¶i kÝch thíc: 20 cm x 30 cm - Len kh¸c mµu v¶i - Kim kh©u len, thíc kÎ, bót ch×, kÐo c¾t v¶i C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: Nªu c¸ch kh©u ®ét mau vµ - Hai em tr¶ lêi kh©u ®ét tha - NhËn xÐt vµ bæ xung III. D¹y bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu b) Bµi míi + H§3: Thùc hµnh kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i - GV gäi mét häc sinh nh¾c l¹i phÇn ghi - Häc sinh tr¶ lêi nhí vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c gÊp mÐp - Vµi em nh¾c l¹i thao t¸c gÊp mÐp v¶i v¶i - GV nhËn xÐt vµ cñng cè c¸ch kh©u B1: GÊp mÐp v¶i B2: Kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét - GV kiÓm tra vËt liÖu dông cô thùc - Häc sinh lÊy dông cô häc tËp hµnh - Häc sinh l¾ng nghe - Nªu yªu cÇu vµ thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - C¶ líp thùc hµnh lµm bµi - Cho häc sinh thùc hµnh - GV quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng - NhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm tèt IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: NhËn xÐt sù chuÈn bÞ vµ th¸i ®é tinh thÇn häc tËp 2- DÆn dß: TiÕp tôc chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô giê sau. KÜ thuËt Kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét tha ( TiÕt 2 ) A. Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch gÊp mÐp v¶i vµ kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét tha. - GÊp ®îc mÐp v¶i vµ kh©u viÒn ®îc ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u®ét ®óng quy tr×nh, ®óng kü thuËt.C¸c mòi kh©u Ýt bÞ dóm. - Yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ®îc B. §å dïng d¹y häc: VËt liÖu vµ dông cô - Mét m¶nh v¶i kÝch thíc: 20 cm x 30 cm - Len kh¸c mµu v¶i - Kim kh©u len, thíc kÎ, bót ch×, kÐo c¾t v¶i C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: Nªu c¸ch kh©u ®ét mau vµ - Hai em tr¶ lêi kh©u ®ét tha - NhËn xÐt vµ bæ xung III. D¹y bµi míi a) Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých yªu cÇu b) Bµi míi + H§3: Thùc hµnh kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i - GV gäi mét häc sinh nh¾c l¹i phÇn ghi - Häc sinh tr¶ lêi nhí vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c gÊp mÐp - Vµi em nh¾c l¹i thao t¸c gÊp mÐp v¶i v¶i - GV nhËn xÐt vµ cñng cè c¸ch kh©u B1: GÊp mÐp v¶i B2: Kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét - GV kiÓm tra vËt liÖu dông cô thùc - Häc sinh lÊy dông cô häc tËp hµnh - Häc sinh l¾ng nghe - Nªu yªu cÇu vµ thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - C¶ líp thùc hµnh lµm bµi - Cho häc sinh thùc hµnh - GV quan s¸t uèn n¾n cho nh÷ng häc sinh cßn lóng tóng - NhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nh÷ng em lµm tèt IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: NhËn xÐt sù chuÈn bÞ vµ th¸i ®é tinh thÇn häc tËp 2- DÆn dß: TiÕp tôc chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô giê sau. TuÇn 13. Kü thuËt Thªu lít vÆn ( TiÕt 1 ) A. Môc tiªu - Häc sinh biÕt c¸ch thªu lít vÆn vµ øng dông cña thªu lít vÆn - Thªu ®îc c¸c mòi thªu lít vÆn theo ®êng v¹ch dÊu - Häc sinh hµo høng häc tËp B. §å dïng d¹y häc Tranh quy tr×nh thªu lít vÆn MÉu thªu lít vÆn - VËt liÖu vµ dông cô thªu: V¶i tr¾ng, len, chØ thªu, kim kh©u len, kim thªu, phÊn v¹ch, thíc, kÐo C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - Häc sinh kiÓm tra chÐo III. D¹y bµi míi GV giíi thiÖu bµi + H§1: Híng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu - GV giíi thiÖu mÉu thªu lít vÆn - Häc sinh quan s¸t vµ l¾ng nghe - Cho häc sinh quan s¸t mÉu - Gîi ý ®Ó häc sinh rót ra khai niÖm thªu - Thªu lít vÆn cßn gäi lµ thªu cµnh c©y, lít vÆn thªu vÆn thõng lµ c¸ch thªu c¸c mòi thªu - Giíi thiÖu mét sè s¶n phÈm thªu lít vÆn gèi ®Òu lªn nhau vµ nèi tiÕp nhau gièng + H§2: GV híng dÉn thao t¸c kü thuËt nh ®êng vÆn thõng ë mÆt ph¶i ®êng thªu, - Treo quy tr×nh thªu lít vÆn ( H×nh 2,3, cßn mÆt tr¸i gièng ®êng kh©u ®ét mau 4) - Häc sinh quan s¸t h×nh ë SGK - Häc sinh quan s¸t h×nh 2 - Gäi mét häc sinh v¹ch dÊu ®êng thªu - Häc sinh theo dâi vµ lµm theo - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 3a,b,c - GV thùc hiÖn thao t¸c vµ hìng dÉn c¸ch b¾t ®Çu thªu mòi mét vµ mòi hai - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4 vµ nªu - Häc sinh quan s¸t c¸ch kÕt thóc ®êng thªu - Vµi häc sinh nªu - GV híng dÉn c¸c thao t¸c thªu lÇn 2 - NhËn xÐt vµ bæ xung - Gäi häc sinh nhËn xÐt sù gièng vµ kh¸c - 3 häc sinh ®äc ghi nhí nhau gi÷a thªu lít vÆn víi kh©u ®ét mau - Häc sinh thùc hµnh trªn giÊy - Gäi häc sinh ®äc ghi nhí - Cho häc sinh tËp thªu trªn giÊy kÎ « li - Quan s¸t vµ söa sai IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: Gäi hai häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh thªu lít vÆn 2-DÆndß: ChuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó thùc hµnh(Bé ®å dïng c¾t may líp 4 TuÇn 14 Kü thuËt Thªu lít vÆn ( TiÕt 2 ) A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch thªu lít vÆn vµ øng dông cña thªu lít vÆn - Thªu ®îc c¸c mòi thªu lít vÆn theo ®êng v¹ch dÊu - Häc sinh hµo høng häc tËp B. §å dïng d¹y häc: - Tranh quy tr×nh thªu lít vÆn - MÉu thªu lít vÆn - VËt liÖu vµ dông cô thªu: V¶i tr¾ng, len, chØ thªu, kim kh©u len, kim thªu, phÊn v¹ch, thíc, kÐo C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh III. D¹y bµi míi + H§3: Häc sinh thùc hµnh thªu lít vÆn - Gäi häc sinh nh¾c l¹i phÇn ghi nhí - Nªu c¸c thao t¸c thªu lít vÆn - GV treo tranh quy tr×nh - GV hÖ thèng c¸ch thªu lít vÆn B1: V¹ch dÊu ®êng thªu B2: Thªu c¸c mòi lít vÆn theo ®êng v¹ch dÊu - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh vµ nªu yªu cÇu thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm - Cho häc sinh thùc hµnh trªn v¶i - GV quan s¸t chØ dÉn thªm + H§4: GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ - Tæ chøc cho häc sinh tr×nh bµy s¶n phÈm - GV nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ - Cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ chÐo - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh - H¸t - Häc sinh tù kiÓm tra chÐo - Vµi häc sinh nh¾c l¹i - Hai em nªu c¸c thao t¸c - Häc sinh theo dâi vµ l¾ng nghe - Häc sinh lÊy dông cô vËt liÖu thùc hµnh - C¶ líp thùc hµnh lµm bµi trªn v¶i - Häc sinh tr×nh bµy s¶n phÈm - Tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 1- Cñng cè:NhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS 2- DÆn dß: Híng dÉn HS chuÈn bÞ vËt liÖu bµi: Thªu lít vÆn h×nh hµng rµo ®¬n gi¶n TuÇn 15. Kü thuËt Thªu mãc xÝch ( TiÕt 1 ) A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch thªu mãc xÝch vµ øng dông cña thªu mãc xÝch - Thªu ®îc c¸c mòi thªu mãc xÝch - Häc sinh høng thó häc thªu B. §å dïng d¹y häc - Tranh quy tr×nh thªu mãc xÝch - MÉu thªu mãc xÝch - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt: Mét m¶nh v¶i tr¾ng, len vµ chØ thªu, kim kh©u len vµ kim thªu, phÊn v¹ch, thíc vµ kÐo C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t I. Tæ chøc II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh - Häc sinh tù kiÓm tra chÐo III. D¹y bµi míi - Häc sinh l¾ng nghe - Giíi thiÖu bµi + H§1: H/ dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt GV giíi thiÖu mÉu vµ cho HS quan s¸t - Häc sinh quan s¸t vµ l¾ng nghe - Gäi häc sinh nhËn xÐt - GV gióp häc sinh rót ra kh¸i niÖm - Vµi häc sinh tr¶ lêi - G/ thiÖu mét sè s¶n phÈm thªu mãc xÝch - Häc sinh quan s¸t + H§2: Híng dÉn thao t¸c kü thuËt - GV treo tranh quy tr×nh - Häc sinh quan s¸t - Gäi häc sinh so s¸nh thªu mãc xÝch víi - Vµi häc sinh tr¶ lêi thªu lít vÆn - Cho häc sinh ®äc SGK vµ quan s¸t h×nh 3a, b, c ®Ó tr¶ lêi c©u hái SGK - GV híng dÉn thao t¸c thªu - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4 vµ tr¶ lêi - Híng dÉn c¸c thao t¸c kÕt thóc - Lu ý häc sinh mét sè ®iÒu * TiÕn hµnh thªu tõ ph¶i sang tr¸i * Lªn kim xuèng kim ®óng vµo c¸c ®iÓm trªn ®êng v¹ch dÊu * Kh«ng rót chØ qu¸ chÆt hoÆc qu¸ láng * KÕt thóc ®êng thªu b»ng c¸ch ®a mòi kim ra ngoµi mòi thªu - GV híng dÉn lÇn hai c¸c thao t¸c - Gäi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí - Häc sinh ®äc SGK vµ tr¶ lêi - Häc sinh theo dâi - Vµi häc sinh tr¶ lêi - Häc sinh l¾ng nghe vµ theo dâi - Häc sinh quan s¸t vµ theo dâi - Vµi häc sinh ®äc l¹i IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1- Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ dÆn häc sinh chuÈn bÞ giê sau thùc hµnh 2- DÆn dß:ChuÈn bi giê sau thùc hµnh tiÕp. TuÇn 16 Kü thuËt Thªu mãc xÝch ( TiÕt 2 ) A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch thªu mãc xÝch vµ øng dông cña thªu mãc xÝch - Thªu ®îc c¸c mòi thªu mãc xÝch - Häc sinh høng thó häc thªu B. §å dïng d¹y häc - Tranh quy tr×nh thªu mãc xÝch - MÉu thªu mãc xÝch - VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt: Mét m¶nh v¶i tr¾ng, len vµ chØ thªu, kim kh©u len vµ kim thªu, phÊn v¹ch, thíc vµ kÐo C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Tæ chøc II. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh III. D¹y bµi míi + H§3: Häc sinh thùc hµnh - Gäi häc sinh nh¾c l¹i phÇn ghi nhí vµ thùc hiÖn c¸c bíc thªu mãc xÝch - GV nhËn xÐt vµ cñng cè B1: V¹ch dÊu ®êng thªu B2: Thªu mãc xÝch theo ®êng v¹ch dÊu - GV nh¾c l¹i mét sè ®iÓm lu ý - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh - Nªu yªu cÇu vµ thêi gian hoµn thµnh - Cho häc sinh thùc hµnh - GV quan s¸t chØ dÉn vµ uèn n¾n thªu + H§4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh - GV tæ chøc trng bµy s¶n phÈm - GV nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸: * Thªu ®óng kü thuËt * C¸c vßng chØ nèi vµo nhau nh chuçi m¾t xÝch t¬ng ®èi b»ng nhau * §êng thªu ph¼ng, kh«ng bÞ róm * Hoµn thµnh s¶n phÈm ®óng thêi gian - Häc sinh dùa tiªu chÝ tù ®¸nh gi¸ - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Häc sinh tù kiÓm tra - Vµi häc sinh nh¾c l¹i - Häc sinh l¾ng nghe - Häc sinh lÊy dông cô thùc hµnh - Häc sinh thùc hµnh lµm bµi - Líp trng bµy s¶n phÈm - Häc sinh l¾ng nghe - Häc sinh tù ®¸nh gi¸ IV.Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè:NhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn, th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp 2- DÆn dß: DÆn dß vÒ nhµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó häc bµi sau. TuÇn 17 Kü thuËt C¾t kh©u, thªu s¶n phÈm tù chän ( TiÕt 1 ) A. Môc tiªu: - §¸nh gi¸ kiÕn thøc, kü n¨ng kh©u, thªu qua møc ®é hoµn thµnh s¶n phÈm tù chän cña häc sinh B. §å dïng d¹y häc - Tranh quy tr×nh cña c¸c bµi trong ch¬ng - MÉu kh©u, thªu ®· häc C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy I- Tæ chøc: II- KiÓm tra II- D¹y bµi míi + H§1: ¤n tËp c¸c bµi ®· häc trong ch¬ng I - C¸c em ®· ®îc häc c¸c lo¹i mòi kh©u nµo? - C¸c em ®· häc c¸c lo¹i mòi thªu nµo? - NhËn xÐt vµ bæ xung - Nh¾c l¹i quy tr×nh vµ c¸ch c¾t v¶i theo ®êng v¹ch dÊu - Khi kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u thêng, kh©u ®ét tha, kh©u ®ét mau ta lµm thÕ nµo ? - Khi kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i b»ng mòi kh©u ®ét ta lµm thÕ nµo? - Nh¾c l¹i quy tr×nh vµ c¸ch thªu lít vÆn, thªu mãc xÝch ? - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn qua viÖc sö dung tranh quy tr×nh ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¾t, kh©u, thªu ®· häc Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - §å dïng c¾t, kh©u, thªu. - Häc sinh tr¶ lêi: - Häc c¸c lo¹i mòi kh©u: Kh©u thêng Kh©u ®ét tha Kh©u ®ét mau Thªu lít vÆn Thªu mãc xÝch - Vµi häc sinh nh¾c lai quy tr×nh vµ c¸ch thùc hiÖn c¸c mòi kh©u thêng, kh©u ghÐp hai mÐp v¶i, kh©u viÒn ®êng gÊp mÐp v¶i, thªu lít vÆn, thªu mãc xÝch - NhËn xÐt vµ bæ xung IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: Chóng ta ®· ®îc häc c¸c lo¹i mòi kh©u, thªu nµo? 2- DÆndß:VÒ nhµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh lµm s¶n phÈm tù chän Thø hai ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2007 TuÇn 16 Kü thuËt( TiÕt 16) C¾t kh©u, thªu s¶n phÈm tù chän ( TiÕt 2 ) A. Môc tiªu: - §¸nh gi¸ kiÕn thøc, kü n¨ng kh©u, thªu qua møc ®é hoµn thµnh s¶n phÈm tù chän cña häc sinh B. §å dïng d¹y häc GV- HS: MÉu kh©u, thªu ®· häc ChuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó thùc hµnh C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1- KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh 2- D¹y bµi míi + H§2: Häc sinh tù chän s¶n phÈm vµ thùc hµnh lµm s¶n phÈm tù chän - C¸c em ®· ®îc häc c¸c mòi kh©u nµo? Ho¹t ®éng cña trß - Häc sinh tù kiÓm tra chÐo - Vµi häc sinh nªu vµ nh¾c l¹i quy tr×nh, c¸ch tiÕn hµnh - C¸c em häc c¸c mòi thªu nµo? - Häc sinh l¾ng nghe - GV nªu yªu cÇu cña giê häc vµ híng dÉn lùa chän s¶n phÈm: S¶n phÈm tù chän ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch vËn dông nh÷ng kü thuËt c¾t kh©u, thªu ®· häc. - Häc sinh lÊy vËt liÖu vµ chän s¶n phÈm - VÝ dô: C¾t kh©u, thªu kh¨n tay; C¾t ®Ó m×nh thùc hµnh kh©u, thªu tói rót d©y ®Ó ®ùng bót; C¾t kh©u thªu v¸y liÒn ¸o cho bóp bª, gèi «m.... - Cho häc sinh thùc hµnh - Häc sinh thùc hµnh lµm bµi - GV theo dâi vµ gióp ®ì nh÷ng em thùc hµnh yÕu 3, Cñng cè, dÆn dß: 1- Cñng cè: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ giê häc 2- DÆn dß: VËn dông c¾t, kh©u, thªu vµo cuéc sèng TuÇn 17 Thø hai ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 Kü thuËt C¾t kh©u, thªu s¶n phÈm tù chän ( TiÕt 3 ) A. Môc tiªu: - §¸nh gi¸ kiÕn thøc, kü n¨ng kh©u, thªu qua møc ®é hoµn thµnh s¶n phÈm tù chän cña häc sinh B. §å dïng d¹y häc GV-HS :- MÉu kh©u, thªu ®· häc - ChuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó thùc hµnh C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1 KiÓm tra: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh 2- D¹y bµi míi: - Häc sinh lÊy bµi vµ kiÓm tra chÐo + H§2: Thùc hµnh lµm s¶n phÈm tù chän - GV kiÓm tra viÖc thùc hµnh lµm bµi ë tiÕt tríc - Nªu yªu cÇu bµi häc vµ cho häc sinh thùc hµnh tiÕp - Häc sinh lÊy bµi thùc hµnh ®ang lµm dë ë tiÕt tríc + H§3: §¸nh gi¸ - Cho häc sinh trng bµy s¶n phÈm - Nªu yªu cÇu ®¸nh gi¸ - Cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ - GV kiÓm tra ®¸nh gi¸ s¶n phÈm - NhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn 3. Cñng cè , dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ tù c¾t kh©u, thªu nh÷ng s¶n phÈm mµ em yªu thÝch - Häc sinh l¾ng nghe - Thùc hµnh hoµn thµnh s¶n phÈm - Häc sinh trng bµy s¶n phÈm - Tù ®¸nh gi¸ chÐo - Häc sinh l¾ng nghe vµ rót kinh nghiÖm Thø s¸u, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2005 Kü thuËt Lîi Ých cña viÖc trång rau, hoa A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc lîi Ých cña viÖc trång rau, hoa - Yªu thÝch c«ng viÖc trång rau, hoa B. §å dïng d¹y häc - Su tÇm tranh ¶nh mét sè lo¹i c©y rau, hoa - Tranh minh ho¹ Ých lîi cña viÖc trång rau, hoa C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- Tæ chøc - H¸t II- KiÓm tra III- D¹y bµi míi + H§1: GV híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÒ lîi Ých cña viÖc trång rau, hoa - Häc sinh quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u - GV treo tranh h×nh 1 SGK, cho häc sinh hái quan s¸t vµ ®Æt c©u hái - Rau ®îc dïng lµm thøc ¨n trong b÷a ¨n - Em h·y nªu Ých lîi cña viÖc trång rau ? hµng ngµy, rau cung cÊp c¸c chÊt dinh dìng cÇn thiÕt cho con ngêi... - Gia ®×nh em thêng sö dông nh÷ng lo¹i - Häc sinh nªu rau nµo lµm thøc ¨n? - Rau ®îc sö dông nh thÕ nµo trong b÷a - Rau ®îc chÕ biÕn thµnh c¸c mãn ¨n ®Ó ¨n hµng ngµy? ¨n víi c¬m nh luéc, xµo, nÊu - Rau cßn ®îc sö dông ®Ó lµm g×? - Rau cßn ®em b¸n, xuÊt khÈu, chÕ biÕn - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn- SGV trang 58 thùc phÈm.... - GV híng dÉn quan s¸t h×nh 2 vµ ®Æt c©u hái t¬ng tù ®Ó häc sinh nªu t¸c dông vµ - Häc sinh tr¶ lêi lîi Ých cña viÖc trång hoa - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn ( SGK ) + H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c©y rau, hoa ë níc ta - Cho häc sinh th¶o luËn nhãm theo néi - KhÝ hËu níc ta lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng dung 2- SGK Èm nªn thuËn lîi cho c©y rau vµ hoa ph¸t - KhÝ hËu níc ta cã ®Æc ®iÓm g× ? triÓn quanh n¨m - V× sao nªn trång nhiÒu rau, hoa ? - Nhu cÇu sö dông rau, hoa cña con ngêi - V× sao cã thÓ trång rau, hoa quanh n¨m ngµy cµng nhiÒu vµ trång ë kh¾p mäi n¬i ? - V× ®iÒu kiÖn vÒ khÝ hËu vµ ®Êt ®ai cña - GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t nh÷ng néi dung níc ta rÊt thuËn lîi ®Ó c©y rau, hoa ph¸t chÝnh cña bµi triÓn IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp - Nªu Ých lîi cña viÖc trång rau hoa - VÒ nhµ ®äc vµ chuÈn bÞ tríc bµi: VËt liÖu vµ dông cô trång rau, hoa TuÇn 16 Thø ba ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2005 KÜ thuËt VËt liÖu vµ dông cô trång rau, hoa A. Môc tiªu - HS biÕt ®Æc ®iÓm, t¸c dông cña c¸c vËt liÖu, dông cô thêng dïng ®Ó gieo trång, ch¨m sãc rau, hoa - BiÕt sö dông mét sè dông cô lao ®éng trång rau, hoa ®¬n gi¶n - Cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o qu¶n vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng khi sö dông dông cô gieo trång rau, hoa B. §å dïng d¹y häc: - MÉu: H¹t gièng, mét sè laäi ph©n ho¸ häc, ph©n vi sinh, cuèc, cµo, vå ®Ëp ®Êt, b×nh cã vßi hoa sen, b×nh sÞt níc
- Xem thêm -