Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 4 cả năm_bộ 5

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN : 1 Ngaøy daïy 10 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Vaät lieäu , duïng cuï caét ,khaâu , theâu (Chuaån KTKN :148 ; SGK : 4 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN) - Biết được đặc điểm , tác dụng và cách sử dụng , bảo quản những vật liệu , dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt , khâu , thêu . - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ và kim và vê nút chỉ ( gút chỉ ) B .CHUAÅN BÒ : - Maãu vaûi, chæ khaâu, chæ theâu, kim khaâu, kim theâu. - Keùo caét vaûi, keùo caét chæ. - Khung theâu,saùp, phaán maøu, thöôùc daây, thöôùt deït. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Dung cuï hoïc taäp cuûa HS II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : ghi töïa baøi - GV neâu muïc ñích baøi hoïc 2 Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : GV höôùng daãn HS quan saùt nhaän xeùt veà vaät lieäu khaâu theâu . a / Vaûi - GV nhaän xeùt - Höôùng daãn HS choïn vaûi ñeå hoïc khaâu theâu. Choïn vaûi traéng hoaëc vaûi maøu coù sôïi thoâ, daøy. b / Chæ: HOÏC SINH - HS chuaån bò duïng cuï - HS nhaéc laïi - HS ñoïc noäi dung a (SGK) vaø quan saùt maøu saéc, hoa vaên, ñoä daøy, moûng cuûa caùc maãu vaûi. - Ñoïc noäi dung b vaø traû lôøi caâu hoûi hình 1. - GV giôùi thieäu maãu chæ vaø ñaëc ñieåm cuûa chæ khaâu vaø chæ theâu. - Muoán coù ñöôøng khaâu, theâu ñeïp choïn chæ coù ñoä maûnh vaø ñoä dai phuø hôïp vôùi vaûi. - Keát luaän theo muïc b. Hoaït ñoäng 2: Ñaëc ñieåm vaø caùch söû duïng keùo. - Quan saùt hình 2 vaø TLCH veà ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa keùo caét vaûi. - So saùnh söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa keùo caét vaûi vaø keùo caét chæ. - GV giôùi thieäu theâm keùo baám caét chæ. - Löu yù: Khi söû duïng keùo, vít keùo caàn ñöôïc vaën chaët vöøa phaûi. Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - GV höôùng daãn HS caùch caàm keùp caét vaûi. + Hoaït ñoäng 3: Quan saùt, nhaän xeùt 1 soá vaät lieäu, duïng cuï khaùc. - HS quan saùt ,cho moät vaøi em thöïc haønh caàm keùo - Quan saùt hình 6, quan saùt 1 soá maãu vaät: khung theâu, phaàn, thöôùc. - Thöôùc may: duøng ñeå ño vaûi, vaïch daáu treân vaûi. - Thöôùc daây: laøm baèng vai traùng nhöïa daøi 150cm, ñeå ño caùc soá ño treân cô theå. - Khuy theâu: giöõ cho maët vaûi caêng khi theâu. - Khuy caøi, khuy baám ñeå ñính vaøo neïp aùo, quaàn. - Phaán ñeå vaïch daáu treân vaûi. D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - Em haõy keå teân 1 soá duïng cuï caét , khaâu theâu . - GV nhaän xeùt tieát hoïc ,daën HS chuaån bò tieát sau DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng 2 Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng 3 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN 2 Ngaøy daïy 17 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Vaät lieäu , duïng cuï caét ,khaâu , theâu ( t2 ) ( Chuaån KTKN : 148 SGK : 4 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN) - Biết được đặc điểm , tác dụng và cách sử dụng , bảo quản những vật liệu , dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt , khâu , thêu . - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ và kim và vê nút chỉ ( gút chỉ ) B .CHUAÅN BÒ : - Maãu vaûi, chæ khaâu, chæ theâu, kim khaâu, kim theâu. - Keùo caét vaûi, keùo caét chæ. - Khung theâu,saùp, phaán maøu, thöôùc daây, thöôùt deït. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Caùch caàm keùo caét vaûi nhö theá naøo ? - Haõy keå teân caùc duïng cuï , vaät lieäu duøng ñeå caét , khaâu , theâu ? - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : ghi töïa baøi - GV neâu muïc ñích baøi hoïc 2 Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : HD tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø caùch söû duïng kim - Quan saùt hình 1 vaø kim khaâu maãu ,em moâ taû ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa kim khaâu - Gv boå sung nhöõng ñaëc ñieåm cuûa kim khaâu , kim khaâu coù nhieàu côû to nhoû khaùc nhau . - HD HS quan saùt caùc hình 5a , 5b , 5c trong SGK - Neâu caùch xaâu chæ vaøo kim ? - Caùch veâ nuùt chæ ? - Goïi HS leân baûng thöïc hieän thao taùc xaâu kim - GV vaø HS quan saùt nhaän xeùt - GV vöøa neâu nhöõng ñieåm caàn löu yù vuøa thöïc hieän thao taùc minh hoïa ñeå HS bieát caùch xaâu kim vaø veâ nuùt chæ HOÏC SINH - 1-2 HS traû lôøi vaø thöïc thaønh - 1 HS traû lôøi . - Kim khaâu goàm 3 phaàn : ñaàu ,thaân , ñuoâi + Ñaàu nhoïn saéc + Thaân thon veà phía ñaàu + Ñuoâi coù loå ñeå xaâu chæ - Vuoát cho 1 ñaàu chæ nhoïn , tay traùi caàm kim ñöa ngang taàm maét . Tay phaûi caàm chæ caùch ñaàu chæ ñaõ vuoát 1 cm . - HS traû lôøi - HS quan saùt Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - Theo em veâ nuùt chæ coù taùc duïng gì ? Hoaït ñoäng 2 HS thöïc haønh xaâu chæ vaøo kim - Kieåm tra söï chuaån bò - GV ñeán töøng baøn quan saùt chæ daãn hoaëc giuùp ñôõ theâm nhöõng em coøn luùng tuùng . - Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh GV goïi 1 soá HS thöïc hieän caùc thao taùc xaâu chæ veâ nuùt chæ . - GV ñaùnh giaù keát quaûhoïc taäp moät soá HS . - Laøm cho sôïi chæ khoâng tuoät ra khoûi maûnh vaûi . - ( Chuù yù hôn ñoái vôùi HS nam ) - HS thöïc haønh xaâu chæ vaø veâ nuùt chæ theo nhoùm - HS khaùc nhaän xeùt caùc thao taùc cuûa baïn D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - Em haõy keå teân 1 soá duïng cuï caét , khaâu theâu . - GV nhaän xeùt tieát hoïc ,daën HS chuaån bò tieát sau DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng 4 Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng 5 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN 3 Ngaøy daïy 24 thaùng 8 naêm 2010 Teân baøi daïy : Caêt vaûi theo ñöôøng vaïch daáu ( Chuaån KTKN ; 148 ; SGK : 8 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN) - Biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu . - Vạch được đường dấu trên vải ( vạch đường thẳng , đường cong ) và cắt được vải theo đường vạch dấu . Đường cắt có thể mấp mô Với học sinh khéo tay : Cắt được vải theo đường vạch dấu . Đường cắt ít mấp mô . B .CHUAÅN BÒ : - Maãu vaûi ñaõ vaïch daáu ñöôøng thaúng, ñöôøng cong baèng phaán, caét 1 ñoaïn 7- 8cm. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Vieäc chuaån bò cuûa HS - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : ghi töïa baøi - GV neâu muïc ñích baøi hoïc 2 Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt, nhaän xeùt maãu. - GV giôùi thieäu maãu. - GV gôïi yù taùc duïng cuûa ñöôøng vaïch daáu. - GV choát: Vaïch daáu tröôùc ñeå caét ñöôïc chính xaùc. + Hoaït ñoäng 2: Thao taùc kó thuaät - Vaïch daáu treân vaûi - GV ñính vaûi leân baûng, goïi HS thöïc hieän thao taùc treân baûng ñaùnh daáu hai ñieåm caùch nhau 15cm, vaïch daáu noái hai ñieåm. - Caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. - GV nhaän xeùt, boå sung. - HS ñoïc phaàn ghi nhôù * Löu yù: + Tì keùo leân maët baøn ñeå caét cho chuaån. HOÏC SINH - HS quan saùt, nhaän xeùt hình daïng caùc ñöôøng vaïch daáu, ñöôøng caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. - HS neâu caùc böôùc caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. - HS nhaän xeùt. - HS quan saùt hình 1 a, 1b vaø neâu caùch vaïch daáu ñöôøng thaúng, ñöôøng cong treân vaûi. - 1 HS thöïc hieän thao taùc vaïch daáu ñöôøng cong leân maûnh vaûi. - HS quan saùt hình 2a, 2b vaø neâu caùch caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. - 1, 2 HS ñoïc ghi nhôù Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk + Luoàn löôõi keùo nhoû hôn xuoáng maët vaûi ñeå caét theo ñuùng ñöôøng vaïch daáu. Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh - Kieåm tra vieäc chuaån bò vaät lieäu duïng cuï. - Neâu thôøi gian vaø yeâu caàu thöïc haønh. - Moãi 2 HS vaïch 2 ñöôøng daáu thaúng, moãi ñöôøng daøi 15cm, 2 ñöôøng cong, khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng 3 –4cm. Sau ñoù caét theo ñöôøng vaïch daáu. Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - Toå chöùc cho HS trình baøy saûn phaåm thöïc haønh. - Neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù keû caét , ñöôøng caét thôøi gian . - Nhaän xeùt. . - HS thöïc haønh - HS döïa vaøo caùc tieâu chuaån treân töï ñaønh giaù saûn phaåm thuïc haønh D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - GV nhaän xeùt söï chuaån bò , tinh thaàn hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh . - Höôùng daãn HS ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu duïng cuï DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng 6 Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng 7 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN 4 Ngaøy daïy 1 thaùng 9 naêm 2009 Teân baøi daïy : Khaâu thöôøng ( T1 ) ( Chuaån KTKN : 148 ; SGK : 11 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Biết cách cầm vải , cầm kim , lên kim , xuống kim khi khâu . - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường . Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau . Đường khâu có thể bị dúm . Với học sinh khéo tay : - Khâu được các mũi khâu thường . các mũi khâu tương đối đều nhau . Đường khâu ít bị dúm B .CHUAÅN BÒ : - Maãu khaâu thöôøng, vaûi. Chæ, kim, keùo, thöôùc, phaán - Saûn phaåm ñöôïc khaâu baèng muõi khaâu thöôøng. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Vieäc chuaån bò cuûa HS - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : ghi töïa baøi - GV neâu muïc ñích baøi hoïc 2 Baøi giaûng + Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt. - GV giôùi thieäu maãu khaâu muõi thöôøng vaø giaûi thích: khaâu thöôøng coøn ñöôïc goïi laø khaâu tôùi, khaâu luoân. - GV keát luaän: Ñöôøng khaâu muõi khaâu ôû maët phaûi vaø maët traùi gioáng nhau, daøi baèng nhau, caùch ñeàu nhau. - GV hoûi: Theá naøo laø khaâu thöôøng + Hoaït ñoäng 2: Thao taùc kó thuaät. - Höôùng daãn HS bieát caùch caàm vaûi caàm kim, caùch leân kim, xuoáng kim. - GV nhaän xeùt höôùng daãn HS vaïch daáu theo 2 caùch ñaõ hoïc. HOÏC SINH - HS chuaån bò - HS quan saùt maët phaûi, maët traùi maãu, quan saùt hình 3a, 3b. - Ñoïc muïc 1 ghi nhôù. - ( Chuù yù HD nhöõng HS nam ) - Quan saùt hình 1, 2a, 2b. - Quan saùt tranh. Neâu caùc böôùc khaâu thöôøng - HS quan saùt hình 4 neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu. - HS ñoïc noäi dung muïc 2 quan saùt hình 5a, 5b, 5c vaø tranh quy trình ñeå traû lôøi caâu hoûi. Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - GV höôùng daãn thao taùc kó thuaät + Laàn ñaàu höôùng daãn töøng thao taùc vaø giaûi thích. + Laàn 2 höôùng daãn nhanh caùc thao taùc. - Quan saùt hình 6a, b, c. - Khaâu ñeán cuoái ñöôøng vaïch daáu ta caàn phaûi laøm - Ta laøm nuùt chæ gì? - Höôùng daãn thao taùc khaâu laïi muõi vaø nuùt chæ cuoái ñöôøng khaâu * Löu yù: - Khaâu töø phaûi sang traùi. - Tay caàm vaûi ñöa phaàn vaûi coù ñöôøng daáu leân, - HS ñoïc phaàn ghi nhôù. xuoáng nhòp nhaøng vôùi söï leân xuoáng cuûa muõi kim. - Duøng keùo caét chæ sau khi khaâu. - HS taäp khaâu muõi khaâu thöôøng treân giaáy keû oâ li. - Caùc muõi khaâu thöôøng caùch ñeàu 1 oâ treân giaáy keû oâ li. D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - HS veà nhaø taäp khaâu muõi thöôøng treân giaáy oâli - Daën chuaån bò duïng cuï hoïc taäp , kim , chæ , vaõi , keùo DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2009 Hieäu tröôûng 8 9 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN 5 Ngaøy daïy 7 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : Khaâu thöôøng (T2 ) ( Chuaån KTKN : 148 ; SGK : 11 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Biết cách cầm vải , cầm kim , lên kim , xuống kim khi khâu . - Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường . Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau . Đường khâu có thể bị dúm . Với học sinh khéo tay : - Khâu được các mũi khâu thường . các mũi khâu tương đối đều nhau . Đường khâu ít bị dúm B .CHUAÅN BÒ : - Maãu khaâu thöôøng, vaûi. Chæ, kim, keùo, thöôùc, phaán - Saûn phaåm ñöôïc khaâu baèng muõi khaâu thöôøng. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Vieäc chuaån bò cuûa HS - GV nhaän xeùt II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : ghi töïa baøi - GV neâu muïc ñích baøi hoïc 2 Baøi giaûng + Hoaït ñoäng 1: HS thöïc haønh khaâu thöôøng . - Goïi HS nhaéc laïi veà kó thuaät khaâu thöôøng ? - Thöïc hieän khaâu 1 vaøi muõi khaâu thöôøng ? - GV quan saùt kieåm tra caùch caàm vaûi , caåm kim , vaïch döôøng daáu vaø khaâu caùc muõi khaâu theo ñöôøng daáu . - Nhaän xeùt thao taùc HS vaø söû duïng tranh quy trình nhaéc laïi kó thuaät khaâu . Böôùc 1 : Vaïch ñöôøng daáu Böôùc 2 : Khaâu caùc muõi khaâu thöôøng theo ñöôøng daáu - GV nhaéc laïi vaø höôùng daãn caùch keát thuùc ñöôøng khaâu. - GV neâu thôøi gian vaø yeâu caàu thöïc haønh. Khaâu HOÏC SINH - HS chuaån bò - HS nhaéc laïi veà kó thuaät khaâu thöôøng. - ( HS kheùo ,tay ) - 1, 2 HS thöïc hieän khaâu thöôøng (thao taùc caàm vaûi, kim) - HS vöøa nhaéc laïi vöøa thöïc hieän caùc thao taùc ñeå GV uoán naén höôùng daãn theâm ( HS TB , Y ) - HS thöïc haønh caùc muõi khaâu thöôøngtöø ñaàu ñeán Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk caùc muõi khaâu thöôøng töø ñaàu ñeán cuoái ñöôøng vaïch daáu. - Quan saùt uoán naén nhöõng HS coøn yeáu. * Löu yù : - HS ñuøa nghòch trong khi thöïc haønh . - Giöõ veä sinh trong lôùp hoïc . + Hoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù keát quaû. - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. * GV neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm + Ñöôøng vaïch daáu thaúng caùch ñeàu caïnh daøi cuûa maûnh vaûi . + Caùc muõi khaâu töông ñoái baèng nhau khoâng bò duùm vaø thaèng theo ñöôùng vaïch . + Hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh - GV nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS cuoái ñöôùng vaïch khaâu xong ñöôøng thöù nhaát tieáp tuïc ñöôùng thöù hai . - HS töï ñaùnh giaù saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån treân - ( HS kheùo ,tay ) D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - Chuaån bò baøi: khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng 10 Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC 11 TUAÀN 6 Ngaøy daïy 14 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng (T1 ) ( Chuaån KTKN : 148 ; SGK : 15 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường . - Khau ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . các mũi khâu có thể chưa đều nhau . Đường khâu có thể bị dúm . Với học sinh khéo tay : - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . Các mũi khâu tương đối đều nhau . Đường khâu ít bị dúm . B .CHUAÅN BÒ : - Maãu ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng caùc muõi khaâu thöôøng - Saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi (aùo, quaàn). C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Nhaän xeùt saûn phaåm - Neâu caùc böôùc khaâu thöôøng B. Baøi môùi: I. Giôùi thieäu baøi: II. Höôùng daãn: + Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt maãu - GV giôùi thieäu maãu khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng HOÏC SINH - HS neâu caùc böôùc - HS quan saùt, nhaän xeùt. + Ñöôøng khaâu, caùc muõi khaâu caùch ñeàu nhau. + Maët phaûi cuûa hai meùp vaûi uùp vaøo nhau. + Ñöôøng khaâu ôû maët traùi cuûa hai maûnh vaûi. - GV nhaän xeùt, choát. - GV giôùi thieäu 1 soá saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi vaø öùng duïng cuûa noù: raùp tay aùo, coå aùo, aùo goái, tuùi.... + Hoaït ñoäng 2: Thao taùc kó thuaät. - Quan saùt hình 1, 2, 3 neâu caùch khaâu löôïc, khaâu Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk 12 gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. - Chuù yù HD chaäm cho HS nam * Löu yù: - Vaïch daáu treân vaïch traùi cuûa vaûi. - Uùp maët phaûi hai maûnh vaûi vaøo nhau xeáp 2 meùp vaûi baèng nhau roài khaâu löôïc. - Sau moãi laàn ruùt kim, keùp chæ caàn vuoát caùc muõi khaâu theo chieàu töø phaûi sang traùi cho ñöôøng khaâu thaät phaúng. - 1, 2 HS leân baûng thöïc hieän thao taùc GV vöøa höôùng daãn. - GV nhaän xeùt vaø chæ ra caùc thao taùc chöa ñuùng vaø uoán naén. - HS ñoïc hgi nhôù. - HS taäp khaâu chæ vaøo kim, veâ nuùt chæ vaø taäp khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - Chuaån bò baøi: khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng ( T 2 ) DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng 13 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN 7 Ngaøy daïy 24 thaùng 9 naêm 2010 Teân baøi daïy : Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng (T2 ) ( Chuaån KTKN : 148 ; SGK : 15 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường . - Khau ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . các mũi khâu có thể chưa đều nhau . Đường khâu có thể bị dúm . Với học sinh khéo tay : - Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường . Các mũi khâu tương đối đều nhau . Đường khâu ít bị dúm . B .CHUAÅN BÒ : - Maãu ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng caùc muõi khaâu thöôøng - Saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi (aùo, quaàn). C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN I / Kieåm tra : - Neâu caùc chi tieát caàn löu yù khi khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. - GV nhaän xeùt B. Baøi môùi: I. Giôùi thieäu baøi: II. Höôùng daãn: + Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn thöïc haønh khaâu thöôøng . - Giôùi thieäu maãu khaâu thöôøng vaø giaûi thích khaâu thöôøng coøn ñöôïc goïi laø gì ? - Nhaéc laïi veà kó thuaät khaâu thöôøng ? - GV + lôùp nhaän xeùt thao taùc cuûa HS vaø söû duïng tranh minh hoïa nhaéc laïi kó thuaät khaâu thöôøng . HOÏC SINH - HS nhaéc laïi quy trình khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. . - Khaâu thöôøng coøn ñöôïc goïi laø khaâu tôùi ,khaâu luoân . - 1- 2 ( HS kheùo tay ) leân baûng thöïc hieän khaâu vaøi muõi khaâu thöôøng . - Caùc böôùc khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. + Böôùc 1: Vaïch daáu ñöôøng khaâu + Böôùc 2: Khaâu löôïc. + Böôùc 3: Khaâu gheùp 2 meùp vaûi. Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. - Neâu thôøi gian vaøyeâu caàu thöïc haønh caùc muõi khaâu thöôøng töø ñaàu ñeán cuoái ñöôøng vaïch daáu . - GV quan saùt, uoán naén nhöõng thao taùc chöa ñuùng höôùng daãn nhöõng em coùn luùng tuùng . + Hoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù. - Khaâu gheùp 2 meùp vaûi theo caïnh daøi cuûa maûnh vaûi. Ñöôøng khaâu caùch ñeàu maûnh vaûi. - Ñöôøng khaâu ôû maët traùi cuûa 2 maûnh vaûi töông ñoái thaúng. - Caùc muõi khaâu töông ñoái baèng nhau vaø caùch ñeàu nhau. - Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh. - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh . - HS thöïc haønh - HS tröng baøy saûn phaãm ñaõ laøm xong cuûa mình . - Khoâng yeâu caàu baèng nhau vaø caùch ñeàu ñoái vôùi HS nam . - HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo caùc tieâu chí treân D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - GV nhaän xeùt söï chuaån bò tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa Hs - Höôùng daãn veà nhaø ñoïc tröôùc baøi vaø chuaån bò vaät lieäu DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng 14 Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng 15 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN 8 Ngaøy daïy 1 thaùng 10 naêm 2010 Teân baøi daïy : Khaâu ñoät thöa ( T1 ) ( Chuaån KTKN :148 ; SGK : 17 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đợt thưa . - Khâu được các mũi khâu đột thưa . các mũi khâu có thể chưa đều nhau . Đường khâu có thể bị dúm . - Với học sinh khéo tay : - Khâu được các mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đường nhau . Đường khâu ít bị dúm . B .CHUAÅN BÒ : - Tranh quy trình maãu khaâu ñoät thöa. - Maãu vaøi khaâu ñoät thöa. - Vaûi traéng 20 x 30cm, len, chæ, kim, keùo, thöôùc, phaán. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN - HS trình baøy saûn phaåm - 1 -2 em neâu - HS traû lôøi caâu hoûi. - Ñaëc ñieåm cuûa muõi khaâu ñoät thöa? - So saùnh muõi khaâu ôû maët phaûi ñöôøng khaâu ñoät thöa vôùi muõi khaâu thöôøng. HOÏC SINH Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk - HS quan saùt hình 2, 3, 4 neâu caùc böôùc trong quy trình khaâu ñoät thöa. - HS töï vaïch daáu ñöôøng khaâu (gioáng vaïch daáu ñöôøng khaâu thöôøng) - HS ñoïc muïc 2 (SGK) xem hình 3a, b, c, d vaøneâu caùch khaâu ñoät thöa. - 1, 2 HS quan saùt thao taùc cuûa GV ñeå thöïc hieän thao taùc khaâu laïi muõi, nuùt chæ cuoái ñöôøng khaâu. - HS neâu caùch keát thuùc ñöôøng khaâu. - Ñoïc muïc 2 phaàn ghi nhôù. I / Kieåm tra : - GV nhaän xeùt saûn phaåm - Neâu 1 soá öùng duïng thöïc teá - GV nhaän xeùt B. Baøi môùi: I. Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät thöa II. Höôùng daãn: + Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. - GV giôùi thieäu maãu ñöôøng khaâu ñoät thöa, höôùng daãn HS quan saùt caùc muõi khaâu ôû maët phaûi, ôû maët traùi keát hôïp vôùi quan saùt hình 1. - GV nhaän xeùt vaø keát luaän. + Maët phaûi : caùc muõi khaâu caùch ñeàu nhau gioáng muõi khaâu thöôøng. 16 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk + Maët traùi: Muõi khaâu sau laán leân 1/3 muõi khaâu tröôùc lieàn keà. - Khaâu ñoät thöa phaûi khaâu töøng muõi moät (sau moãi muõi khaâu, phaûi ruùt chæ). + Hoaït ñoäng 2: Thao taùc kó thuaät - GV treo tranh quy trình khaâu ñoät thöa. - GV höôùng daãn thao taùc baét ñaàu khaâu, khaâu muõi thöù nhaát, muõi thöù hai baèng kim khaâu len. - Nhaän xeùt thao taùc HS. * Löu yù: + Khaâu theo chieàu töø phaûi sang traùi. + Thöïc hieän theo quy taéc “luøi 1, tieán 3”. + Khoâng ruùt chæ chaët quaù hoaëc loûng quaù. + Cuoái ñöôøng khaâu xuoáng kim ñeå keát thuùc ñöôøng khaâu. - GV kieåm tra söï chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï cuûa HS. - Toå chöùc cho HS taäp khaâu ñoät thöa treân giaáy keû oâ li. D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - GV nhaän xeùt söï chuaån bò tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa Hs - Höôùng daãn veà nhaø ñoïc tröôùc baøi: Khaâu ñoät thöa (tieát 2). DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng 17 18 Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC TUAÀN 9 Ngaøy daïy 8 thaùng 10 naêm 2010 Teân baøi daïy : Khaâu ñoät thöa ( T2 ) ( Chuaån KTKN : 148 ; SGK : 17 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đợt thưa . - Khâu được các mũi khâu đột thưa . các mũi khâu có thể chưa đều nhau . Đường khâu có thể bị dúm . - Với học sinh khéo tay : - Khâu được các mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đường nhau . Đường khâu ít bị dúm . B .CHUAÅN BÒ : - Tranh quy trình maãu khaâu ñoät thöa. - Maãu vaøi khaâu ñoät thöa. - Vaûi traéng 20 x 30cm, len, chæ, kim, keùo, thöôùc, phaán. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN A. Baøi cuõ: Khaâu ñoät thöa (tieát 1) - HS neâu laïi quy trình khaâu ñoät thöa. HOÏC SINH - HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän caùc thao taùc khaâu ñoät thöa. - GV nhaän xeùt B. Baøi môùi: - HS thöïc haønh khaâu caùc muõi khaâu ñoät thöa. I. Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät thöa (tieát 2). II. Höôùng daãn: + Hoaït ñoäng 1: HS thöïc haønh - ( HS khaù, gioûi ) nhaéc laïi kó thuaät theâu - GV nhaän xeùt, cuûng coá kó thuaät khaâu ñoät thöa theo 2 caùch: + Böôùc 1: Vaïch daáu ñöôøng khaâu. + Böôùc 2: Khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu. - GV höôøng daãn nhöõng ñieåm caàn löu yù khi thöïc hieän khaâu muõi khaâu ñoät thöa ñaõ neâu hoaït ñoäng 2 - HS laáy duïng cuï ra ñeå treân baøn - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. - GV neâu thôøi gian yeâu caàu thöïc haønh laø 10 phuùt Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk 19 ñeå thöïc hieän ñöôøng khaâu vaø yeâu caàu HS thöïc haønh theâu . - HS tieán haønh thöïc haønh caùc muõi khaâu theo höôùng daãn cuûa GV - GV quan saùt, uoán naén thao taùc cho caùc HS coøn luùng tuùng. Löu yù : traät töï cuûa HS trong giôø thöïc haønh , caån thaän caàm kim . + Hoaït ñoäng 2: - Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. - GV neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm. + Ñöôøng vaïch daáu thaúng. + Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa theo töøng vaïch daáu. + Ñöôøng khaâu töông ñoái phaúng + Caùc muõi khaâu maët phaûi töông ñoái baèng nhau vaø ñeàu nhau. + Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh. - GV nhaän xeùt. - Toå chöùc cho HS trình baøy saûn phaåm thöïc haønh . - Caû lôùp quan saùt ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn - HS töï ñaùnh giaù saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån treân . D .CUÛNG COÁ –DAÊN DOØ : - GV nhaän xeùt söï chuaån bò tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS - Chuaån bò baøi: Khaâu ñoät mau DUYEÄT :( YÙ kieán goùp yù ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Toå Tröôûng Ngaøy ……..thaùng ……naêm 2010 Hieäu tröôûng Đặng Thị Xuân – Trường PTCS Lê Đình huyện Lăk KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC 20 TUAÀN 10 Ngaøy daïy 22 thaùng 10 naêm 2009 Teân baøi daïy : Khaâu vieàn meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät( tieát 1 ) ( Chuaån KTKN : 149 ; SGK : 17 ) A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) - Biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . - Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau . Đường khâu ít bị dúm . Với học sinh khéo tay : - Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tường đối đều nhau , Đường khâu ít bị dúm . B .CHUAÅN BÒ : - Maãu ñöôøng gaáp meùp vaûi ñöôïc khaâu vieàn baèng caùc muõi khaâu ñoät (quaàn, aùo, tuùi xaùch, bao goái...). C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN A. Baøi cuõ: Khaâu ñoät mau - Neâu quy trình khaâu ñoät mau. - GV nhaän xeùt. B. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: Höôùng daãn: + Hoaït ñoäng 1: HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. - GV giôùi thieäu maãu. - GV nhaän xeùt, toùm taét ñaëc ñieåm ñöôøng khaâu. - Meùp vaûi ñöôïc gaáp 2 laàn. Ñöôøng gaáp meùp ôû maët traùi cuûa maûnh vaûi vaø ñöôïc khaâu baèng muõi HOÏC SINH - 2 HS neâu - HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi veà ñöôøng gaáp meùp vaûi vaø ñöôøng khaâu vieàn treân maãu.
- Xem thêm -