Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 4 cả năm_bộ 1

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ CAÉT, KHAÂU, THEÂU(2 tieát) Bài 1 I/ Muïc tieâu: - HS bieát ñöôïc ñaëc ñieåm, taùc duïng vaø caùch söû duïng, baûo quaûn nhöõng vaät lieäu, duïng cuï ñôn giaûn thöôøng duøng ñeå caét, khaâu theâu. - Bieát caùch vaø thöïc hieän ñöôïc thao taùc xaâu chæ vaøo kim vaø veâ nuùt chæ (guùt chæ). - Giaùo duïc yù thöùc thöïc hieän an toaøn lao ñoäng. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Moät soá maãu vaät lieäu vaø duïng cuï caét, khaâu, theâu: - Moät soá maãu vaûi (vaûi sôïi boâng, vaûi sôïi pha, vaûi hoaù hoïc, vaûi hoa, vaûi keû, vaûi traéng vaûi maøu,…) vaø chæ khaâu, chæ theâu caùc maøu. - Kim khaâu, kim theâu caùc côõ (kim khaâu len, kim khaâu, kim theâu). - Keùo caét vaûi vaø keùo caét chæ. - Khung theâu troøn caàm tay, phaán maøu duøng ñeå vaïch daáu treân vaûi, thöôùc deït thöôùc daây duøng trong caét may, khuy caøi khuy baám. - Moät soá saûn phaåm may, khaâu ,theâu. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp 2.Daïy baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Vaät lieäu duïng cuï caét, khaâu, theâu. b) Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt veà vaät lieäu khaâu, theâu. * Vaûi: Goàm nhieàu loaïi vaûi boâng, vaûi sôïi pha, xa tanh, vaûi lanh, luïa tô taèm, vaûi sôïi toång hôïp vôùi caùc maøu saéc, hoa vaên raát phong phuù. +Baèng hieåu bieát cuûa mình em haõy keå teân 1 soá saûn phaåm ñöôïc laøm töø vaûi? -Khi may, theâu caàn choïn vaûi traéng vaûi maøu coù sôïi thoâ, daøy nhö vaûi sôïi boâng, vaûi sôïi pha. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS quan saùt saûn phaåm. -HS quan saùt maøu saéc. -HS keå teân moät soá saûn phaåm ñöôïc laøm töø vaûi. -HS quan saùt moät soá chæ. Trang 1 Kế hoạch bài học -Khoâng choïn vaûi luïa, xa tanh, vaûi ni loâng… vì nhöõng loaïi vaûi naøy meàm, nhuõn, khoù caét, khoù vaïch daáu vaø khoù khaâu, theâu. * Chæ: Ñöôïc laøm töø caùc nguyeân lieäu nhö sôïi boâng, sôïi lanh, sôïi hoaù hoïc…. vaø ñöôïc nhuoäm thaønh nhieàu maøu hoaëc ñeå traéng. -Chæ khaâu thöôøng ñöôïc quaán thaønh cuoän, coøn chæ theâu thöôøng ñöôïc ñaùnh thaønh con chæ. +Keå teân 1 soá loaïi chæ coù ôû hình 1a, 1b. GV:Muoán coù ñöôøng khaâu, theâu ñeïp phaûi choïn chæ khaâu coù ñoä maûnh vaø ñoä dai phuø hôïp vôùi ñoä daøy vaø ñoä dai cuûa sôïi vaûi. - GV keát luaän nhö SGK. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø caùch söû duïng keùo: * Keùo:  Ñaëc ñieåm caáu taïo: - GV cho HS quan saùt keùo caét vaûi (H.2a) vaø keùo caét chæ (H.2b) vaø hoûi : +Neâu söï gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa keùo caét chæ, caét vaûi ? Kĩ thuật 4 -HS neâu teân caùc loaïi chæ trong hình SGK. -HS quan saùt traû lôøi. -Keùo caét vaûi coù 2 boä phaän chính laø löôõi keùo vaø tay caàm, giöõa tay caàm vaø löôõi keùo coù choát ñeå baét cheùo 2 löôõi keùo. Tay caàm cuûa keùo thöôøng uoán cong kheùp kín. Löôõi keùo saéc vaø nhoïn daàn veà phía muõi. Keùo caét chæ nhoû hôn keùo caét may. Keùo caét chæ nhoû hôn keùo caét vaûi. -Ngoùn caùi ñaët vaøo moät tay caàm, caùc ngoùn khaùc vaøo moät tay caàm beân kia, löôõi nhoïn nhoû döôùi maët vaûi. -GV giôùi thieäu theâm keùo baám -HS thöïc haønh caàm keùo. trong boä duïng cuï ñeå môû roäng theâm kieán thöùc. -HS quan saùt vaø neâu teân :  Söû duïng: -Cho HS quan saùt H.3 SGK vaø Thöôùc may, thöôùc daây, khung theâu troøn vaàm tay, khuy caøi, traû lôøi: khuy baám,phaán may. +Caùch caàm keùo nhö theá naøo? Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Trang 2 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 -GV höôùng daãn caùch caàm keùo . * Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt moät soá vaät -HS caû lôùp. lieäu vaø duïng cuï khaùc. -GV cho HS quan saùt H.6 vaø neâu teân caùc vaät duïng coù trong hình. -GV toùm taét phaàn traû lôøi cuûa HS vaø keát luaän. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò caùc duïng cuï may theâu ñeå hoïc tieát sau. Tieát 2 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh lôùp vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Vaät lieäu duïng cuï caét, khaâu, theâu. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn HS tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø caùch söû duïng kim. -GV cho HS quan saùt H4 SGK vaø hoûi :em haõy moâ taû ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa kim khaâu. -GV nhaän xeùt vaø neâu ñaëc ñieåm chính cuûa kim: Kim khaâu vaø kim theâu laøm baèng kim loaïi cöùng, nhieàu côõ to, nhoû khaùc nhau, muõi kim nhoïn, saéc, ñuoâi kim deït coù loã ñeå xaâu Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS quan saùt H.4 SGK vaø traû lôøi: Kim khaâu, kim theâu coù nhieàu côõ to, nhoû khaùc nhau nhöng ñeàu coù caáu taïo gioáng nhau. -HS quan saùt hình vaø neâu. -HS thöïc hieän thao taùc naøy. -Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. Trang 3 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 kim. -Höôùng daãn HS quan saùt H5a, b, c SGK ñeå neâu caùch xaâu chæ vaøo kim vaø veâ nuùt chæ. -GV nhaän xeùt, boå sung. -GV neâu nhöõng ñaëc ñieåm caàn löu yù vaø thöïc hieän minh hoaï cho HS xem. -GV thöïc hieän thao taùc ñaâm kim ñaõ xaâu chæ vaøo vaûi ñeå HS thaáy taùc duïng cuûa veâ nuùt chæ. * Hoaït ñoäng 5: Thöïc haønh xaâu kim vaø veâ nuùt chæ. +Hoaït ñoäng nhoùm: 2 - 4 em/ nhoùm ñeå giuùp ñôõ laãn nhau. -GV quan saùt, giuùp ñôõ nhöõng em coøn luùng tuùng. -GV goïi moät soá HS thöïc hieän caùc thao taùc xaâu kim, nuùt chæ. -GV ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï ñeå hoïc baøi “Caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu”. Bài 2 -HS ñoïc caùch laøm ôû caùch laøm ôû SGK. -HS thöïc haønh. -HS thöïc haønh theo nhoùm. -HS nhaän xeùt thao taùc cuûa baïn. -HS caû lôùp. CAÉT VAÛI THEO ÑÖÔØNG VAÏCH DAÁU (1 tieát) I/ Muïc tieâu: - HS bieát caùch vaïch daáu treân vaûi vaø caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. - Vaïch ñöôïc daáu treân vaûi vaø caét ñöôïc vaûi theo ñöôøng vaïch daáu ñuùng quy trình, ñuùng kyõ thuaät. - Giaùo duïc yù thöùc thöïc hieän an toaøn lao ñoäng. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Tranh quy trình caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Trang 4 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 - Maãu moät maûnh vaûi ñaõ ñöôïc vaïch daáu ñöôøng thaúng, ñöôøng cong baèng phaán may vaø caét daøi khoaûng 7- 8cm theo ñöôøng vaïch daáu thaúng. - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: - Moät maûnh vaûi coù kích thöôùc 15cm +30cm. - Keùo caét vaûi. - Phaán vaïch treân vaûi, thöôùc may (hoaëc thöôùc deït coù chia cm). III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh TG 1.OÅn ñònh lôùp: 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. duïng cuï hoïc taäp. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu vaø neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn -HS quan saùt saûn phaåm. HS quan saùt vaø nhaän xeùt -HS nhaän xeùt, traû lôøi. maãu. -GV giôùi thieäu maãu, höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt hình daïng caùc ñöôøng vaïch -HS neâu. daáu, ñöôøng caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -Gôïi yù ñeå HS neâu taùc duïng cuûa ñöôøng vaïch daáu treân vaûi vaø caùc böôùc caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -GV: Vaïch daáu laø coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän khi caét,khaâu, may 1 saûn phaåm. Tuyø yeâu caàu caét, may, coù theå vaïch daáu ñöôøng thaúng, cong.Vaïch daáu ñeå caét vaûi ñöôïc chính xaùc, -HS quan saùt vaø neâu. -HS vaïch daáu leân maûnh vaûi khoâng bò xieân leäch . * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn HS thao taùc kó thuaät * Vaïch daáu treân vaûi: -GV höôùng daãn HS quan saùt H1a,1b ñeå neâu caùch vaïch daáu -HS laéng nghe. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Trang 5 Kế hoạch bài học ñöôøng thaúng, cong treân vaûi. -GV ñính vaûi leân baûng vaø goïi HS leân vaïch daáu. -GV löu yù : +Tröôùc khi vaïch daáu phaûi vuoát phaúng maët vaûi. +Khi vaïch daáu ñöôøng thaúng phaûi duøng thöôùc coù caïnh thaúng. Ñaët thöôùc ñuùng vò trí ñaùnh daáu 2 ñieåm theo ñoä daøi caàn caét. +Khi vaïch daáu ñöôøng cong cuõng phaûi vuoát thaúng maët vaûi. Sau ñoù veõ vò trí ñaõ ñònh. * Caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu: -GV höôùng daãn HS quan saùt H.2a, 2b (SGK) keát hôïp quan saùt tranh quy trình ñeå neâu caùch caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -GV nhaän xeùt, boå sung vaø neâu moät soá ñieåm caàn löu yù: +Tì keùo leân maët baøn ñeå caét cho chuaån. +Môû roäng hai löôõi keùo vaø luoàn löôõi keùo nhoû hôn xuoáng döôùi maët vaûi ñeå vaûi khoâng bò coäm leân. +Khi caét, tay traùi caàm vaûi naâng nheï leân ñeå deã luoàn löôõi keùo. +Ñöa löôõi keùo caét theo ñuùng ñöôøng vaïch daáu. +Chuù yù giöõ an toaøn, khoâng ñuøa nghòch khi söû duïng keùo. -Cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù. * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh vaïch daáu vaø caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Kĩ thuật 4 -HS quan saùt. -HS laéng nghe. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -HS thöïc haønh vaïch daáu vaø caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu. -HS chuaån bò duïng cuï. -HS tröng baøy saûn phaåm. -HS töï ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa mình. Trang 6 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 -Kieåm tra vaät lieäu duïng cuï thöïc haønh cuûa HS. -GV neâu yeâu caàu thöïc haønh: HS vaïch 2 ñöôøng daáu thaúng , 2 ñöôøng cong daøi 15cm. Caùc -HS caû lôùp. ñöôøng caùch nhau khoaûng 34cm. Caét theo caùc ñöôøng ñoù. -Trong khi HS thöïc haønh GV theo doõi,uoán naén. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. -GV ñaùnh giaù saûn phaåm thöïc haønh cuûa HS theo tieâu chuaån: +Keû, veõ ñöôïc caùc ñöôøng vaïch daáu thaúng vaø cong. +Caét theo ñuùng ñöôøng vaïch daáu. +Ñöôøng caét khoâng bò maáp moâ, raêng cöa. +Hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS . 4.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò,tuyeân döông tinh thaàn hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh. -GV höôùng daãn HS veà nhaø luyeän taäp caét vaûi theo ñöôøng thaèng, ñöôøng cong, ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi”Khaâu thöôøng”. Bài 3 KHAÂU THÖÔØNG (2 tieát ) I/ Muïc tieâu: Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Trang 7 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 - HS bieát caùch caàm vaûi, caàm kim, leân kim, xuoáng kim khi khaâu vaø ñaëc ñieåm muõi khaâu, ñöôøng khaâu thöôøng. - Bieát caùch khaâu vaø khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu thöôøng theo ñöôøng vaïch daáu. - Reøn luyeän tính kieân trì, sö kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Tranh quy trình khaâu thöôøng. - Maãu khaâu thöôøng ñöôïc khaâu baèng len treân caùc vaûi khaùc maøu vaø moät soá saûn phaåm ñöôïc khaâu baèng muõi khaâu thöôømg. - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: + Maûnh vaûi sôïi boâng traéng hoaëc maøu kích 20 – 30cm. + Len (hoaëc sôïi) khaùc maøu vôùi vaûi. + Kim khaâu len (kim khaâu côõ to), thöôùc may, keùo, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu khaâu muõi thöôøng vaø giaûi thích: caùc muõi khaâu xuaát hieän ôû maët phaûi laø muõi chæ noåi, maët traùi laø muõi chæ laën. -GV boå sung vaø keát luaän ñaëc ñieåm cuûa muõi khaâu thöôøng: +Ñöôøng khaâu ôû maët traùi vaø phaûi gioáng nhau. +Muõi khaâu ôû maët phaûi vaø ôû maët traùi gioáng nhau, daøi baèng nhau vaø caùch ñeàu nhau. -Vaäy theá naøo laø khaâu thöôøng? * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV höôùng daãn HS thöïc hieän moät soá thao taùc khaâu, theâu cô baûn. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS quan saùt saûn phaåm. -HS quan saùt maët traùi maët phaûi cuûa H.3a, H.3b (SGK) ñeå neâu nhaän xeùt veà ñöôøng khaâu muõi thöôøng. -HS ñoïc phaàn 1 ghi nhôù. -HS quan saùt H.1 SGK neâu caùch caàm Trang 8 Kế hoạch bài học -Ñaây laø baøi hoïc ñaàu tieân veà khaâu, theâu neân tröôùc khi höôùng daãn khaâu thöôøng HS phaûi bieát caùch caàm vaûi , kim, caùch leân xuoáng kim. -Cho HS quan saùt H1 vaø goïi HS neâu caùch leân xuoáng kim. -GV höôùng daãn 1 soá ñieåm caàn löu yù: +Khi caàm vaûi, loøng baøn tay traùi höôùng leân treân vaø choã saép khaâu naèm gaàn ñaàu ngoùn tay troû. Ngoùn caùi ôû treân ñeø xuoáng ñaàu ngoùn troû ñeå keïp ñuùng vaøo ñöôøng daáu. +Caàm kim chaët vöøa phaûi, khoâng neân caàm chaët quaù hoaëc loûng quaù seõ khoù khaâu. +Caàn giöõ an toaøn traùnh kim ñaâm vaøo ngoùn tay hoaëc baïn beân caïnh. -GV goïi HS leân baûng thöïc hieän thao taùc. * GV höôùng daãn kyõ thuaät khaâu thöôøng: -GV treo tranh quy trình, höôùng daãn HS quan saùt tranh ñeå neâu caùc böôùc khaâu thöôøng. -Höôùng daãn HS quan saùt H.4 ñeå neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu thöôøng. -GV höôùng daãn HS ñöôøng khaâu theo 2caùch: +Caùch 1: duøng thöôùc keû, buùt chì vaïch daáu vaø chaám caùc ñieåm caùch ñeàu nhau treân ñöôøng daáu. +Caùch 2: Duøng muõi kim gaåy 1 sôïi vaûi caùch meùp vaûi 2cm, ruùt sôïi vaûi ra khoûi maûnh vaûi döôïc ñöôøng daáu. Duøng buùt chì chaám caùc ñieåm caùch ñeàu nhau treân ñöôøng daáu. -Hoûi :Neâu caùc muõi khaâu thöôøng theo ñöôøng vaïch daáu tieáp theo ? -GV höôùng daãn 2 laàn thao taùc kó thuaät khaâu muõi thöôøng. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG Kĩ thuật 4 vaûi, kim. -HS theo doõi. -HS thöïc hieän thao taùc. -HS ñoïc phaàn b muïc 2, quan saùt H.5a, 5b, 5c (SGK) vaø traû lôøi. -HS theo doõi. -HS quan saùt H6a, b,c vaø traû lôøi caâu hoûi. -HS theo doõi. -HS ñoïc ghi nhôù cuoái baøi. -HS thöïc haønh. Trang 9 Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 -GV hoûi: khaâu ñeán cuoái ñöôøng vaïch daáu ta caàn laøm gì? -GV höôùng daãn thao taùc khaâu laïi muõi -HS caû lôùp. vaø nuùt chæ cuoái ñöôøng khaâu theo SGK. -GV löu yù : +Khaâu töø phaûi sang traùi. +Trong khi khaâu, tay caàm vaûi ñöa phaàn vaûi coù ñöôøng daáu leân, xuoáng nhip nhaøng. +Duøng keùo ñeå caét chæ sau khi khaâu. Khoâng döùt hoaëc duøng raêng caén chæ. -Cho HS ñoïc ghi nhôù -GV toå chöùc HS taäp khaâu caùc muõi khaâu thöôøng caùch ñeàu nhau moät oâ treân giaáy keû oâ li. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò caùc duïng cuï vaûi, kim, len, phaán ñeå hoïc tieát sau. Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu thöôøng -Goïi HS nhaéc laïi kó thuaät khaâu muõi thöôøng. -Vaøi em leân baûng thöïc hieän khaâu moät vaøi muõi khaâu thöôøng ñeå kieåm tra caùch caàm vaûi, caàm kim, vaïch daáu. -GV nhaän xeùt, nhaéc laïi kyõ thuaät khaâu muõi thöôøng theo caùc böôùc: +Böôùc 1: Vaïch daáu ñöôøng khaâu. +Böôùc 2: Khaâu caùc muõi khaâu thöôøng theo ñöôøng daáu. -GV nhaéc laïi vaø höôùng daãn theâm caùch Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 10 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS laéng nghe. -HS neâu. -2 HS leân baûng laøm. -HS thöïc haønh -HS thöïc haønh caù nhaân theo nhoùm. Trang Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 keát thuùc ñöôøng khaâu. Coù theå yeâu caàu HS vöøa nhaéc laïi vöøa thöïc hieän caùc thao taùc ñeå GV uoán naén, höôùng daãn theâm. -GV chæ daãn theâm cho caùc HS coøn luùng tuùng. -HS trình baøy saûn phaåm. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc -HS töï ñaùnh giaù theo tieâu chuaån . taäp cuûa HS -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm: +Ñöôøng vaïch daáu thaúng vaø caùch ñeàu caïnh daøi cuûa maûnh vaûi. +Caùc muõi khaâu töông ñoái ñeàu vaø baèng nhau, khoâng bò duùm vaø thaúng theo ñöôøng vaïch daáu. +Hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV gôïi yù cho HS trang trí saûn phaåm vaø choïn ra nhöõng saûn phaåm ñeïp ñeå tuyeân döông nhaèm ñoäng vieân, khích leä caùc em. -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa HS . 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng”. Bài 4 KHAÂU GHEÙP HAI MEÙP VAÛI BAÈNG MUÕI KHAÂU THÖÔØNG (2 tieát) I/ Muïc tieâu: - HS bieát caùch khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. - Khaâu gheùp ñöôïc hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. - Coù yù thöùc reøn luyeän kó naêng khaâu thöôøng ñeå aùp duïng vaøo cuoäc soáng. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: - Maãu ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng caùc muõi khaâu thöôøng coù kích thöôùc ñuû lôùn ñeå HS quan saùt ñöôïc .Vaø moät soá saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi(aùo, quaàn, voû goái). Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 11 Trang Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: + Hai maûnh vaûi hoa gioáng nhau, moãi maûnh vaûi coù kích côõ 20 x 30cm. + Len (hoaëc sôïi) chæ khaâu. + Kim khaâu len, kim khaâu chæ, thöôùc may, keùo, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh vaø KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng vaø höôùng daãn HS quan saùt ñeå neâu nhaän xeùt (Ñöôøng khaâu laø caùc muõi khaâu caùch ñeàu nhau. Maët phaûi cuûa hai maûnh vaûi uùp vaøo nhau. Ñöôøng khaâu ôû maët traùi cuûa hai maûnh vaûi). -Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi. Yeâu caàu HS neâu öùng duïng cuûa khaâu gheùp meùp vaûi. -GV keát luaän veà ñaëc ñieåm ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi vaø öùng duïng cuûa noù: Khaâu gheùp hai meùp vaûi ñöôïc öùng duïng nhieàu trong khaâu, may caùc saûn phaåm.Ñöôøng gheùp coù theå laø ñöôøng cong nhö ñöôøng raùp cuûa tay aùo, coå aùo… Coù theå laø ñöôøng Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 12 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS theo doõi. -HS neâu öùng duïng cuûa khaâu gheùp meùp vaûi. -HS neâu caùc böôùc khaâu hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -HS quan saùt hình vaø neâu. -HS neâu. Trang Kế hoạch bài học thaúng nhö ñöôøng khaâu tuùi ñöïng, khaâu aùo goái,… * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV treo tranh quy trình khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -Höôùng daãn HS xem hình 1, 2, 3, (SGK) ñeå neâu caùc böôùc khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -Yeâu caàu HS döïa vaøo quan saùt H1 SGK ñeå neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu gheùp 2 meùp vaûi. -Goïi HS leân baûng thöïc hieän thao taùc vaïch daáu treân vaûi. -GV höôùng daãn HS moät soá ñieåm sau: +Vaïch daáu treân maët traùi cuûa moät maûnh vaûi. +UÙp maët phaûi cuûa hai maûnh vaûi vaøo nhau vaø xeáp cho hai meùp vaûi baèng nhau roài môùi khaâu löôïc. +Sau moãi laàn ruùt kim, caàn vuoát caùc muõi khaâu theo chieàu töø phaûi sang traùi cho ñöôøng khaâu thaät phaúng roài môùi khaâu caùc muõi khaâu tieáp theo. -Goïi 2 HS leân thöïc hieän thao taùc GV vöøa höôùng daãn. -GV chæ ra nhöõng thao taùc chöa ñuùng vaø uoán naén. -Goïi HS ñoïc ghi nhôù. -GV cho HS xaâu chæ vaøo kim, veâ nuùt chæ vaø taäp khaâu gheùp 2 meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 13 Kĩ thuật 4 -HS thöïc hieän thao taùc. -HS thöïc hieän. -HS nhaän xeùt. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù ôû cuoái baøi. -HS thöïc hieän. -HS caû lôùp Trang Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò caùc duïng cuï ñeå hoïc tieát sau. Tieát 2 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -GV nhaän xeùt vaø neâu laïi caùc böôùc khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng: +Böôùc 1: Vaïch daáu ñöôøng khaâu. +Böôùc 2: Khaâu löôïc. +Böôùc 3: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. -Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø neâu thôøi gian yeâu caàu HS thöïc haønh. -GV chæ daãn theâm cho caùc HS coøn luùng tuùng vaø nhöõng thao taùc chöa ñuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm: Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 14 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS nhaéc laïi quy trình khaâu gheùp meùp vaûi.(phaàn ghi nhôù). -HS laéng nghe. -HS thöïc haønh - HS theo doõi. -HS trình baøy saûn phaåm. -HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo tieâu chuaån. Trang Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 +Khaâu gheùp ñöôïc hai meùp vaûi theo caïnh daøi cuûa maûnh -Caû lôùp. vaûi. Ñöôøng khaâu caùch ñeàu meùp vaûi. +Ñöôøng khaâu ôû maët traùi cuûa hai maûnh vaûi gheùp vaø töông ñoái thaúng. +Caùc muõi khaâu töông ñoái caùch ñeàu nhau vaø baèng nhau. +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV gôïi yù cho HS trang trí saûn phaåm vaø choïn ra nhöõng saûn phaåm ñeïp ñeå tuyeân döông nhaèm ñoäng vieân, khích leä caùc em. -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa HS. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Khaâu ñoät thöa”. Bài 5 KHAÂU ÑOÄT THÖA (2 tieát ) I/ Muïc tieâu: -HS bieát caùch khaâu ñoät thöa vaø öùng duïng cuûa khaâu ñoät thöa. -Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu. -Hình thaønh thoùi quen laøm vieäc kieân trì, caån thaän. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Tranh quy trình khaâu muõi ñoät thöa. -Maãu ñöôøng khaâu ñoät thöa ñöôïc khaâu baèng len hoaëc sôïi treân bìa, vaûi khaùc maøu (muõi khaâu ôû maët sau noåi daøi 2,5cm). -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Moät maûnh vaûi traéng hoaëc maøu, kích 20 x 30cm. +Len (hoaëc sôïi), khaùc maøu vaûi. +Kim khaâu len vaø kim khaâu chæ, keùo, thöôùc, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 15 Trang Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 Tieát 1 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh : Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 2.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät thöa. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu ñöôøng khaâu ñoät thöa, höôùng daãn HS quan saùt caùc muõi khaâu ñoät ôû maët phaûi, maët traùi ñöôøng khaâu keát hôïp vôùi quan saùt H.1 (SGK) vaø traû lôøi caâu hoûi : +Nhaän xeùt ñaëc ñieåm muõi khaâu ñoät thöa ôû maët traùi vaø maët phaûi ñöôøng khaâu ? +So saùnh muõi khaâu ôû maët phaûi ñöôøng khaâu ñoät thöa vôùi muõi khaâu thöôøng. -Nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi cuûa HS vaø keát luaän veà muõi khaâu ñoät thöa. -GV gôïi yù ñeå HS ruùt ra khaùi nieäm veà khaâu ñoät thöa(phaàn ghi nhôù). * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät. -GV treo tranh quy trình khaâu ñoät thöa. -Höôùng daãn HS quan saùt caùc hình 2, 3, 4, (SGK) ñeå neâu caùc böôùc trong quy trình khaâu ñoät thöa. -Cho HS quan saùt H2 vaø nhôù laïi caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu thöôøng, em haõy neâu caùch vaïch daáu ñöôøng khaâu ñoät thöa. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 16 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -HS quan saùt. -HS traû lôøi. -HS ñoïc phaàn ghi nhôù muïc 2ù. -Caû lôùp quan saùt. -HS neâu. -Lôùp nhaän xeùt. -HS ñoïc vaø quan saùt, traû lôøi caâu hoûi. -HS döïa vaøo söï höôùng daãn cuûa GV ñeå thöïc hieän thao taùc. -HS neâu. Trang Kế hoạch bài học -Höôùng daãn HS ñoïc noäi dung cuûa muïc 2 vaø quan saùt hình 3a, 3b, 3c, 3d (SGK) ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi veà caùch khaâu caùc muõi khaâu ñoät thöa. +Em haõy neâu caùch khaâu muõi ñoät thöa thöù nhaát, thöù hai, thöù ba, thöù tö, thöù naêm… +Töø caùch khaâu treân , em haõy neâu nhaän xeùt caùc muõi khaâu ñoät thöa. -GV höôùng daãn thao taùc baét ñaàu khaâu, khaâu muõi thöù nhaát, muõi thöù hai baèng kim khaâu len. -GV vaø HS quan saùt, nhaän xeùt. -Döïa vaøo H4, em haõy neâu caùch keát thuùc ñöôøng khaâu. * GV caàn löu yù nhöõng ñieåm sau: +Khaâu ñoät thöa theo chieàu töø phaûi sang traùi. +Khaâu ñoät thöa ñöôïc thöïc hieän theo quy taéc “luøi 1, tieán 3”, +Khoâng ruùt chæ chaët quaù hoaëc loûng quaù. +Khaâu ñeán cuoái ñöôøng khaâu thì xuoáng kim ñeå keát thuùc ñöôøng khaâu nhö caùch keát thuùc ñöôøng khaâu thöôøng. -Goïi HS ñoïc ghi nhôù. -GV keát luaän hoaït ñoäng 2. -Yeâu caàu HS khaâu ñoät thöa treân giaáy keû oâ li vôùi caùc ñieåm caùch ñeàu 1 oâ treân ñöôøng daáu. 3.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò tieát sau. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 17 Kĩ thuật 4 -HS laéng nghe. -2 HS ñoïc. -HS taäp khaâu. -HS caû lôùp. Trang Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 Tieát 2 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh:Haùt. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï cuûa HS. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät thöa. b)HS thöïc haønh khaâu ñoät thöa: * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu ñoät thöa -Hoûi: Caùc böôùc thöïc hieän caùch khaâu ñoät thöa. -GV nhaän xeùt vaø cuûng coá kyõ thuaät khaâu muõi ñoät thöa qua hai böôùc: +Böôùc 1:Vaïch daáu ñöôøng khaâu. +Böôùc 2: Khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu. -GV höôùng daãn theâm nhöõng ñieåm caàn löu yù khi thöïc hieän khaâu muõi ñoät thöa. -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø neâu thôøi gian yeâu caàu HS thöïc haønh. -GV quan saùt uoán naén thao taùc cho nhöõng HS coøn luùng tuùng hoaëc chöa thöïc hieän ñuùng. * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS -GV toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. -GV neâu tieâu chaån ñaùnh giaù saûn phaåm: +Ñöôøng vaïch daáu thaúng, caùch ñeàu caïnh daøi cuûa maûnh vaûi. Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 18 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò duïng cuï hoïc taäp. -HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän caùc thao taùc khaâu ñoät thöa. -HS laéng nghe. -HS thöïc haønh caù nhaân. -HS tröng baøy saûn phaåm . -HS laéng nghe. -HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån treân. -HS caû lôùp. Trang Kế hoạch bài học Kĩ thuật 4 +Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu. +Ñöôøng khaâu töông ñoái phaúng, khoâng bò duùm. +Caùc muõi khaâu ôû maët phaûi töông ñoái baèng nhau vaø caùch ñeàu nhau. +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh. -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. 4.Nhaän xeùt- daën doø: -Nhaän xeùt söï chuaån bò vaø tinh thaàn, thaùi ñoä, keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “khaâu ñoät mau”. Bài 6 KHAÂU ÑOÄT MAU (2 tieát ) I/ Muïc tieâu: -HS bieát caùch khaâu ñoät mau vaø öùng duïng cuûa khaâu ñoät mau. -Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät mau theo ñöôøng vaïch daáu. -Reøn luyeän tính kieân trì, caån thaän. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: -Tranh quy trình khaâu muõi ñoät mau. -Maãu khaâu ñoät mau ñöôïc khaâu baèng len hoaëc sôïi treân bìa, vaûi khaùc maøu muõi khaâu daøi 2cm, moät soá saûn phaåm coù ñöôøng may baèng maùy hoaëc ñöôøng khaâu ñoät mau vaø maãu khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng cuûa baøi 4. -Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: +Moät maûnh vaûi traéng hoaëc maøu, kích 20 x30cm. +Len (hoaëc sôïi), khaùc maøu vaûi. +Kim khaâu len, thöôùc keû, phaán vaïch. III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc: Tieát 1 Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 19 Trang Kế hoạch bài học Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1.OÅn ñònh: Haùt. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. 3.Daïy baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät mau. b)Höôùng daãn caùch laøm: * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt maãu. -GV giôùi thieäu maãu ñöôøng khaâu ñoät mau, höôùng daãn HS quan saùt caùc muõi chæ treân maët phaûi, maët traùi cuûa maãu vaø keát hôïp vôùi quan saùt H.1a, 1b (SGK) ñeå traû lôøi caâu hoûi veà muõi khaâu ñoät mau. +Em haõy nhaän xeùt ñaëc ñieåm caùc muõi khaâu ñoät mau ôû maët traùi vaø phaûi ñöôøng khaâu ? -Coù theå veõ phoùng to hình muõi khaâu ñoät mau ñeå giuùp HS hieåu roõ hôn ñaëc ñieåm cuûa muõi khaâu ñoät mau. -GV giôùi thieäu ñöôøng may baèng maùy, höôùng daãn HS quan saùt so saùnh vaø ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu söï gioáng, khaùc nhau cuûa ñöôøng khaâu ñoät mau vaø ñöôøng khaâu (may) baèng maùy khaâu. -GV keát luaän veà ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng khaâu ñoät mau: ôû maët phaûi ñöôøng khaâu caùc muõi khaâu ñoät mau daøi baèng nhau vaø noái tieáp nhau gioáng nhö caùc muõi may baèng maùy khaâu. ÔÛ maët traùi, muõi khaâu sau laán leân 1/2 muõi khaâu tröôùc. -GV gôïi yù cho HS ruùt ra khaùi nieäm khaâu ñoät mau töø ñaëc ñieåm ñöôøng khaâu. -GV höôùng daãn HS quan saùt so saùnh veà ñoä khít, ñoä chaéc chaén cuûa ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi vaø baèng muõi khaâu ñoät mau. Töø ñoù, GV coù theå neâu öùng duïng cuûa khaâu ñoät mau laø khaâu ñöôïc ñöôøng khaâu chaéc, beàn. *Hoaït ñoäng 2: Giáo viên: TRẦN VIẾT QUANG 20 Kĩ thuật 4 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -HS quan saùt vaø traû lôøi. -HS quan saùt. -HS traû lôøi söï gioáng vaø khaùc nhau. -HS laéng nghe. -HS ruùt ra khaùi nieäm khaâu ñoät mau theo SGK. Trang
- Xem thêm -