Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 hk2_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy daïy: 29/12/2009 DUNG DÒCH TIEÁT 37: I. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà dung dòch. - Bieát taùch caùc chaát ra khoûi moät soá dung dòch baèng caùch chöng caát. II. Chuaån bò: - GV Hình veõ trong SGK - Moät ít ñöôøng (hoaëc muoái), nöôùc soâi ñeå nguoäi, moät ly thuyû tinh, thìa nhoû coù caùn daøi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Tg 1’ 5’ 30’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: Hoãn hôïp. -Keå teân moät soá hoãn hôïp? -Neâu moät soácaùch taùch caùc chaát trong hoãn hôïp -Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: GTB “Dung dòch”.  Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh “Taïo ra moät dung dòch”. Cho HS laøm vieäc theo nhoùm. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt - Hoïc sinh traû lôøi. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn. Taïo ra moät dung dòch nöôùc ñöôøng (hoaëc nöôùc muoái). a,Thaûo luaän caùc caâu hoûi: -Ñeå taïo ra dung dòch caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì? - Dung dòch laø gì? Keå teân moät soá dung dòch khaùc maø baïn bieát. Ñaïi dieän caùc nhoùm neâu caùch pha dung dòch nöôùc ñöôøng (hoaëc nöôùc muoái). Caùc nhoùm nhaän xeùt, xem coù coác naøo coù + Giaûi thích hieän töôïng ñöôøng ñöôøng (hoaëc muoái) khoâng tan heát maø 1 4’ 1’ khoâng tan heát? coøn ñoïng ôû ñaùy coác. -Khi cho quaù nhieàu ñöôøng hoaëc muoái vaøo nöôùc, khoâng tan maø ñoïng ôû ñaùy coác. -Khi ñoù ta coù moät dung dòch nöôùc ñöôøng baõo hoaø. Ñònh nghóa dung dòch laø gì vaø keå - Dung dòch nöôùc vaø xaø phoøng, dung teân moät soá dung dòch khaùc? dòch giaám vaø ñöôøng hoaëc giaám vaø muoái, … Dung dòch laø hoãn hôïp cuûa chaát loûng *Keát luaän: vôùi chaát bò hoaø tan trong noù. Taïo dung dòch ít nhaát coù hai chaát moät chaát ôû theå loûng chaát kia hoaø tan trong chaát loûng. Dung dòch laø hoãn hôïp cuûa chaát loûng vôùi chaát hoaø tan trong noù. Nöôùc chaám, röôïu hoa quaû. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thöïc haønh ôû  Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi trang 77 SGK. SGK. Döï ñoaùn keát quaû thí nghieäm. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. Nöôùc töø oáng cao su seõ chaûy vaøo li. Chöng caát. -Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát Taïo ra nöôùc caát. trong dung dòch? - Trong thöïc teá ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp chöng caát ñeà laøm gì? *Keát luaän: Taùch caùc chaát trong dung dòch baèng caùch chöng caát. Söû duïng chöng caát ñeå taïo ra nöôùc caát duøng cho ngaønh y teá vaø - Hoïc sinh thöïc hieän moät soá ngaønh khaùc. 4: Cuûng coá. - Neâu laïi noäi dung baøi hoïc. - - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Hoïc sinh ghi nhôù 5. Daën doø: - Veà nhaø xem laïi baøi - Chuaån bò: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc. 2 Ngaøy daïy:31/12/2009 SÖÏ BIEÁN ÑOÅI HOAÙ HOÏC Tieát 38: I. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà bieán ñoåi hoaù hoïc xaûy ra do taùc duïng cuûa nhieät hoaëc taùc duïng cuûa aùnh saùng. II. Chuaån bò: - Hình veõ trong - Moät ít ñöôøng kính traéng, lon söûa boø saïch. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Tg 1’ 4’ 30’ Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Dung dòch.  Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc  Hoaït ñoäng 1 :Nhoùm tröôûng ñieàu khieån laøm thí nghieäm. - Haùt - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + môøi baïn khaùc traû lôøi. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. -Tôø giaáy bò chaùy thaønh than.Tôø giaáy -Thí nghieäm 1: Ñoát moät tôø bieán ñoåi thaønh chaát khaùc , khoâng giöõ ñuôïc tính chaát ban ñaàu. giaáy. -Ñöøông töø maøu traéng chuyeån sang maøu vaøng, roài naâu thaåm ,coù vò ñaéng . neáu tieáp tuïc ñun nöõa noù seõchaùy -Thí nghieäm 2: Chöng thaønhthan .Khoâng giöõ ñöôïc tính chaát cuûa noù nöõa. ñöôøng treân ngoïn löûa. - Caùc nhoùm khaùc boå sung. 3 *KL:hieän töôïng naøy bieán ñoåi thaønh chaát khaùc nhö 2 thí nghieäm treân ta goïi laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc.  Hoaït ñoäng 2: thaûo luaän -Tröôøng hôïp naøo laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc taïi sao? -Tröôøng hôïp naøo laø söï bieán ñoåi lí hoïc taïi sao? 4’ HS quan saùt hình trang 79 vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi. -Hình 2:cho voâi soáng vaøo nöôùc. Söï bieán ñoåi hoaù hoïc * Vì; vì voâi soáng thaû vaøo nöôùc ñaõ bò bieán ñoåi thaønh voâi toâideûo quaùnh keøm theo söï toaû nhieät. - Hình 3: xeù giaáy thaønh maõnh vuïn. Söï bieán ñoåi lí hoïc * Vì: giaáy bò xeù nhöng vaãn giöõ ñöôïc tính chaát cuûa noù , - Hình 4: xi maêng troän caùt. Söï bieán ñoåi lí hoïc *vì; xi maêng troän caùt taïo thaønh moät hoãn hôïp xi maêng caùt . tính chaát cuûa noù vaãn giöõ nguyeân khoâng ñoåi. -Hình 5: xi maêng troän caùt vaø nöôùc > hoaù hoïc *vì; xi maêng troän caùt vaø nöôùc taïo thaønh hoãn hôïp chaát laø vöõa xi maêng hoaøn toaøn khaùc vôùi 3 chaát taïo ra noù. -Hình 6:Ñinh môùi ñeå laâu ngaøy thaønh ñinh gæ. Bieánñoåi hoaù hoïc. *Vì: Döôùi taùc duïng cuûa hôi nöôùc trong khoâng khí chieác ñinh ñaõ bò gæ. Tính chaát cuûa ñinh gæ khaùc haün tính chaát caû ñinh môùi - Hình 7: Thuyû tinh ôû theå loõng sau khi ñöôïc thoåi thaønh chai loï, ñeå nguoäi trôû thannnh2 thuyû tinhh ôø theå raén. Bieán ñoåi lyù hoïc * Vì: Duø ôû theå naøo, theå loûng hay theeå raén tinh chaát cuûa thuyû tinh vaãn khoâng thay ñoåi *kl: söï bieán ñoài töø chaát naøy thaønh chaát khaùc goïi laø söï bieán Hoïc sinh thöïc hieän ñoåi hoaù hoïc 1’ 4 Hoïc sinh laéng nghe 4: Cuûng coá. HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc - Nhaän xeùt tieát hoïc. 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi - Chuaån bò: “Söï bieán ñoåi hoaù hoïc (tieát 2)”. Ngaøy daïy:5/1/2010 SÖÏ BIEÁN ÑOÅI HOAÙ HOÏC Tieát 39 I. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà bieán ñoåi hoaù hoïc xaûy ra do taùc duïng cuûa nhieät hoaëc taùc duïng cuûa aùnh saùng. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: - Hình veõ trong SGK - Moät ít ñöôøng kính traéng, lon söûa boø saïch. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 5 Tg Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 6 1’ 4’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc (tieát 1). - Giaùo vieân nhaän xeùt. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Söï bieán ñoåi hoaù hoïc”. - Theá naøo laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc. 29’ - Neáu ví duï. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän. Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi. - Cho H laøm vieäc theo nhoùm. Tröôøng hôïp a) Cho voâi soáng vaøo nöôùc b) Duøng keùo caét giaáy thaønh nhöõng maûnh vuïn c) Moät soá quaàn aùo maøu khi phôi naéng bò baïc maøu. d) Hoaø tan ñöôøng vaøo nöôùc - Haùt - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi? - Hoïc sinh khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän. a) Cho voâi soáng vaøo nöôùc. b) Duøng keùo caét giaáy thaønh nhöõng maûnh vuïn. c) Moät soá quaàn aùo maøu khi phôi naéng bò baïc maøu. d) Hoaø tan ñöôøng vaøo nöôùc. - Tröôøng hôïp naøo coù söï bieán ñoåi hoaù hoïc? Taïi sao baïn keát luaän nhö vaäy? - Tröôøng hôïp naøo laø söï bieán ñoåi lí hoïc? Taïi sao baïn keát luaän nhö vaäy? - Ñaïi dieän moãi nhoùm traû lôøi moät caâu hoûi. - Caùc nhoùm khaùc boå sung. Bieán ñoåi Giaûi thích Hoaù hoïc Voâi soáng khi thaû vaøo nöôùc ñaõ khoâng giöõ laïi ñöôïc tính chaát cuûa noù nöõa, noù ñaõ bò bieán ñoåi thaønh voâi toâi deõo quaùnh, keøm theo söï toaû nhieät. Vaät lí Giaáy bò caét vuïn vaãn giöõ nguyeân tính chaát, khoâng bò bieán ñoåi thaønh chaát khaùc. Hoaù hoïc Moät soá quaàn aùo maøu ñaõ khoâng giöõ laïi ñöôïc maøu cuûa noù maø bò baïc maøu döôùi taùc duïng cuûa aùnh naéng. Vaät lí Hoaø tan ñöôøng 7 vaøo nöôùc, Ngaøy daïy:7/1/2010 NAÊNG LÖÔÏNG Tieát 40 : I. Muïc tieâu: Nhaän bieát moïi hoaït ñoäng vaø bieán ñoåi ñeàu caàn naêng löôïng. Neâu ñöôïc ví duï. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: - Neán, dieâm. - OÂ toâ ñoà chôi chaïy pin coù ñeøn vaø coøi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Tg Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 8 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc.  Giaùo vieân nhaän xeùt. - 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Naêmg löôïng, 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Thí nghieäm Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi. - Giaùo vieân choát. - Khi duøng tay nhaác caëp saùch, naêng löôïng do laø cung caáp ñaõ laøm caëp saùch dòch chuyeån leân cao. - Khi thaép ngoïn neán, neán toaû nhieät phaùt ra aùnh saùng. Neán bò ñoát cung caáp naêng löôïng cho vieäc phaùt saùng vaø toaû nhieät. - Khi laép pin vaø baät coâng taéc oâ toâ ñoà chôi, ñoäng cô quay, ñeøn saùng, coøi keâu. Ñieän do pin sinh ra cung caáp naêng löôïng.  Hoaït ñoäng 2: Quan saùt, thaûo luaän. Phöông phaùp: Quan saùt, thaûo luaän. - Tìm caùc ví duï khaùc veà caùc bieán ñoåi, hoaït ñoäng vaø nguoàn naêng löôïng? - Haùt - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + môøi baïn khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Hoïc sinh thí nghieäm theo nhoùm vaø thaûo luaän. - Hieän töôïng quan saùt ñöôïc? - Vaät bò bieán ñoåi nhö theá naøo? - Nhôø ñaâu vaät coù bieán ñoåi ñoù? - Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. - Hoïc sinh töï ñoïc muïc Baïn coù bieát SGK. - Quan saùt hình veõ neâu theâm caùc ví duï hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi, cuûa caùc ñoäng vaät khaùc, cuûa caùc phöông tieän, maùy moùc chæ ra nguoàng naêng löôïng cho caùc hoaït ñoäng ñoù. - Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû. - Ngöôøi noâng daân caøy, caáy…Thöùc aên - Caùc baïn hoïc sinh ñaù boùng, hoïc baøi… Thöùc aên - Chim saên moài…Thöùc aên - Maùy bôm nöôùc…Ñieän Hoïc sinh trình baøy  Cuûng coá. - Neâu laïi noäi dung baøi hoïc. Hoïc sinh laéng nghe 9 Ngaøy daïy:12/1/2010 NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI Tieát 41: I. Muïc tieâu: Neâu ví duï veà vieäc söû duïng naêng löôïng maët trôøi trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát: Chieáu saùng, söôûi aám, phôi khoâ, phaùt ñieän,… II. Chuaån bò: - Phöông tieän, maùy moùc chaïy baèng naêng löôïng maët trôøi (ví duï: maùy tính boû tuùi). - Tranh aûnh veà caùc phöông tieän, maùy moùc chaïy baèng naêng löôïng maët trôøi III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH g Haùt 1. Khôûi ñoäng: Hoïc sinh khaùc traû lôøi caâu hoûi . 2. Baøi cuõ: Naêng löôïng. Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: “Naêng löôïng maët trôøi”.  Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. * Muïc tieâu : HS neâu ñöôïc ví duï veà taùc duïng cuûa naêng löôïng maët trôøi trong töï nhieân . * Caùch tieán haønh : _ Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm . Thaûo luaän theo caùc caâu hoûi. - YCHS thaûo luaän theo caùc caâu hoû-i - AÙnh saùnh vaø nhieät. sau + Maët trôøi cung caáp naêng löôïng cho - Söôûi aám , ñun naáu , say khoâ . Traùi Ñaát ôû nhöõng daïng naøo? + Neâu vai troø cuûa naêng löôïng naët Caây xanh toát , ngöôøi vaø ñoäng vaät khoeû maïnh trôøi ñoái vôùi söï soáng? + Neâu vai troø cuûa naêng löôïng maët - Gaây ra naéng, möa ,gioù , baõo treân traùi ñaát trôøi ñoái vôùi thôøi tieát vaø khí haäu? Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . - Caùc nhoùm trình baøy, boå sung. YC caùc nhoùm trình baøy GV choát: Than ñaù, daàu moû vaø khí töï 10 nhieân hình thaønh töø xaùc sinh vaät qua haøng trieäu naêm. Nguoàn goác laø maët trôøi. Nhôø naêng löôïng maët trôøi môùi coù quaù trình quang hôïp cuûa laù caây vaø caây coái.  Hoaït ñoäng 2: Quan saùt, thaûo luaän. * Muïc tieâu : HS keå ñöôïc moät soá phöông tieän maùy moùc, hoaït ñoäng ……….cuûa con ngöôøi söû duïng naênglöôïng maët trôøi. *Caùc tieán naønh : - Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm - YCHS quan saùt caùc hình 2,3,4,trang 84,85 SGK vaø thaûo luaän + Keå moät soá ví duï veà vieäc söû duïng naêng löôïng maët trôøi trong cuoäc soáng haøng ngaøy. + Keå teân moät soá coâng trình, maùy moùc söû duïng naêng löôïng maët trôøi. + Keå teân nhöõng öùng duïng cuûa naêng löôïng maët trôøi ôû gia ñình vaø ôû ñòa phöông. - Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp - Caùc nhoùm trình baøy  Hoaït ñoäng 3: Troø chôi * Muïc tieâu : Cuûng coá cho hs nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà vai troø naêng löôïng cuûa maët trôøi * Caùch tieán haønh : - Caùc nhoùm tham gia ( 5 HS ) GV veõ hình maët trôøi leân baûng. … Chieáu saùng … Söôûi aám 4. Cuûng coá : HS neâu noäi dung baøi hoïc 5. Toång keát - daën doø: Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Quan saùt caùc hình SGK thaûo luaän. (chieáu saùng, phôi khoâ caùc ñoà vaät, löông thöïc, thöïc phaåm, laøm muoái …). - Chieáu saùng moïi vaät , phôi khoâ caùc ñoà vaät , chaïy maùy moùc , duøng pin maët trôøi , laøm muoái . - Maùy tính boû tuùi , laøm chaïy caùc ñoäng cô cuûa veä tinh nhaân taïo . - Phôi khoâ tieâu , luùa , caø pheâ…taïo ra ñieän ñeå thaép saùng chaïy maùy moùc … - Caùc nhoùm trình baøy –Boå sung . - Caùc ñoäi tham gia (moãi ñoäi khoaûng 5 em ). - Hai nhoùm leân ghi nhöõng vai troø, öùng duïng cuûa maët trôøi ñoái vôùi söï soáng treân Traùi Ñaát ñoái vôùi con ngöôøi. 11 - Xem laïi baøi - HS noái tieáp nhau trình baøy Chuaån bò: Söû duïng naêng löôïng cuûa muïc baïn caàn bieát chaát ñoáát (tieát 1). - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoïc sinh laéng nghe Ngaøy daïy:14/1/2010 SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG CHAÁT ÑOÁT Tieát 42 : I. Muïc tieâu: - Keå teân moät soá loaïi chaát ñoát. - Neâu ví duï veà vieäc söû duïng naêng löôïng chaát ñoát trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát: Söû duïng naêng löôïng than ñaù, daàu moû, khí ñoát trong naáu aên, thaép saùng, chaïy maùy… II. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Tg Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Naêng löôïng maët trôøi.  Giaùo vieân nhaän xeùt. Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + môøi baïn 3. Baøi môùi: Söû duïng naêng löôïngkhaùc traû lôøi. cuûa chaát ñoát. * Hoaït ñoäng 1: Keå teân moät soá Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. loaïi chaát ñoát. * Muïc tieâu : HS neâu ñöôïc teân moät Hoïc sinh traû lôøi. soá loaïi chaát ñoát : raén , loûng , khí . * Caùch tieán haønh : Ñaët caâu hoûi Hs traû lôøi Neâu teân caùc loaïi chaát ñoát trong - Than ñaù , daàu , ga hình SGK, trong ñoù loaïi chaát ñoát - Than ñaù ôû theå raén naøo ôû theå raén, chaát ñoát naøo ôû theå - Daàu ôû theå loûng - Ga ôû theå khí khí hay theå loûng? - Haõy keå teân moät soá chaát ñoát - Cuûi , rôm, than ñaù , daàu , ga …. 12 thöôøng duøng. Nhöõng loaïi naøo ôû raén, loûng, khí? * Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän. * Muïc tieâu :Keå teân vaø neâu ñöôï-c coâng duïng , vieäc khai thaùc töøngloaïi chaát ñoát. * Caùch tieán haønh : Böôùc 1 :Laøm vieäc theo nhoùm Traû lôøi caùc caâu hoûi . - Keå teân caùc chaát ñoát raén thöôøngduøng ôû caùc vuøng noâng thoân vaømieàn nuùi . - Than ñaù ñöôïc söû duïng trong nhöõng coâng vieäc gì? - ÔÛ nöôùc ta, than ñaù ñöôïc khai thaùc chuû yeáu ôû ñaâu? - Ngoaøi than ñaù, baïn coøn bieát teânloaïi than naøo khaùc? - Keå teân caùc loaïi chaát ñoát loûng maøem bieát, chuùng thöôøng ñöôïc duøngñeå laøm gì? - ÔÛ nöôùc ta, daàu moû ñöôïc khai thaùc ôû ñaâu? - Daàu moû ñöôïc laáy ra töø ñaâu? - Töø daàu moû theå taùch ra nhöõng chaát ñoát naøo? - Coù nhöõng loaïi khí ñoát naøo ? - Ngöôøi ta laøm theá naøo ñeå taïo rakhí sinh hoïc ? GV choát: Ñeå söû duïng ñöôïc khí töï nhieân, khí ñöôïc neùn vaøo caùc bình chöùa baèng theùp ñeå duøng cho caùc beáp ga. 4. Cuûng coá. - YC HS neâu noäi dung baøi hoïc Hoaït ñoäng nhoùm , lôùp. Moãi nhoùm chuûan bò moät loaïi chaát ñoát. 1. Söû duïng chaát ñoát raén. (cuûi, tre, rôm, raï …). - Söû duïng ñeå chaïy maùy, nhieät ñieän, duøng trong sinh hoaït. - Khai thaùc chuû yeáu ôû caùc moû than ôû Quaûng Ninh. - Than buøn, than cuûi. 2. Söû duïng caùc chaát ñoát loûng. Hoïc sinh traû lôøi. - -Daàu moû ôû nöôùc ta ñöôïc khai thaùc ôû Vuõng Taøu. - Daàu moû ñöôïc laáy leân theo caùc loã khoan cuûa gieáng daàu - Xaêng, daàu hoaû, daàu-ñi-eâ-den, daàu nhôøn ,….. 3. Söû duïng caùc chaát ñoát khí. - Khí töï nhieân , khí sinh hoïc. -UÛ chaát thaûi, muøn, raùc, phaân gia suùc theo ñöôøng oáng daãn vaøo beáp. - Caùc nhoùm trình baøy, söû duïng tranh aûnh ñaõ chuaån bò ñeå minh hoaï. - HS noái tieáp nhau trình baøy 13 - GDTT – Lieân heä thöïc teá Hoïc sinh laéng nghe 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi - Chuaån bò: “Söû duïngnaêng löôïng chaát ñoát (tieát 2)”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ngaøy daïy:19/1/2010 SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG CHAÁT ÑOÁT TIEÁT 43 I. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc moät soá bieän phaùp choáng chaùy, boûng, oâ nhieãm khi söû duïng naêng löôïng chaát ñoát. - Thöïc hieän tieát kieäm naêng löôïng chaát ñoát. II. Chuaån bò: - Söu taàm tranh aûnh veà vieäc söû duïng caùc loaïi chaát ñoát. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Tg Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Söû duïng naêng löôïng cuûa chaát ñoát  Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: Söû duïng naêng löôïng cuûa chaát ñoát.  Hoaït ñoäng 1: Keå teân moät soá loaïi chaát ñoát. -Neâu teân caùc loaïi chaát ñoát trong hình SGK? - Neâu ñöôïc söï caàn thieát vaø moät soá bòeân phaùp söû duïng an toaøn , tieát kieäm caùc loaïi chaát ñoát  Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt Hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. Hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm , lôùp. - Laøm aûnh höôûng ñeán taøi nguyeân röøng 14 -Taïi sao khoâng neân chaët caây böøa baõi ñeå laáy cuûi ñun , ñoát than ? - Than ñaù ,daàu moû , khí töï nhieân coù phaûi laø caùc nguoàn taøi nguyeân voâ taän khoâng ? taïi sao ? - Neâu ví duï veà vieäc söû duïng laõng phí naêng löôïng ? -Taïi sao caàn söû duïng tieát kieäm , choáng laõng phí naêng löôïng ? - Neâu caùc vieäc neân laøm ñeå traùnh laõng phí chaát ñoát ôû gia ñình ? - Gia ñình em söû duïng chaát ñoát gì ñeå ñun naáu ? -Neâu nhöõng nguy hieåm coù theå xaûy ra khi söû duïng chaát ñoát trong sinh hoaït ? - Caàn laøm gì ñeå phoøng traùnh tai naïn khi söû duïng chaát ñoát trong sinh hoaït ? - Neâu taùc haïi cuûa vieäc söû duïng chaát ñoát vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø caùc bieän phaùp ñeå giaûm taùc haïi ñoù ? 4. Cuûng coá. Qua baøi hoïc giuùp caùc em hieåu ñöôïc ñieàu gì? - Nhaän xeùt 5. Daën doø: - Xem laïi baøi - Chuaån bò: söû duïng naêng löôïng cuûa gioù vaø naêng löôïng cuûa nöôùc chaûy . - Nhaän xeùt tieát hoïc. , tôùi moâi tröôøng - Khoâng phaûi laû voâ taän - Söû duïng ñieän thaép saùng , quaït … - Choáng laõng phí ñeå tieát kieäm NL , tieàn cuûa .. - Ñun nhoû löûa ( bôùt ga , cuûi .. ) khi nöôùc ñaõ soâi , … - Ga , cuûi .. - Chaùy nhaø , noå bình ga .. - Taét beáp , khoaù bình ga , ñöïng xaêng daàu trong can phaûi ñaäy kó vaø ghi roõ can ñöïng gì vaø khoâng ñöïng laãn loän xaêng , daàu .. - Gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí Neân söû duïng chaát ñoát nhö : ga , khí sinh hoïc Hoïc sinh trình baøy Hoïc sinh laéng nghe Ngaøy daïy:21 /1/2010 SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG CUÛA GIOÙ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG NÖÔÙC CHAÛY Tieát 44 : I. Muïc tieâu: 15 - Neâu ví duï veà vieäc söû duïng naêng löôïng gioù vaø naêng löôïng nöôùc chaûy trong ñôøi soáng s¶n xuÊt. - Söû duïng naêng löôïng gioù: Ñieàu hoaø khí haäu, laøm khoâ, chaïy ñoäng cô gioù,.. - Söû duïng naêng löôïng nöôùc chaûy: Quay guoàng nöôùc, chaïy maùy phaùt ñieän,… II. Chuaån bò: - Tranh aûnh veà söû duïng naêng löôïng cuûa gioù, nöôùc chaûy. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1.OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Söû duïng naêng löôïng cuûa chaát ñoát (tieát 2).  Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: Söû duïng naêng löôïng cuûa gioù vaø cuûa nöôùc chaûy.  Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà naêng löôïng cuûa gioù. - Vì sao coù gioù? Neâu moät soá ví duï veà taùc duïng cuûa naêng löôïng cuûa gioù trong töï nhieân. - Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng gioù trong nhöõng coâng vieäc gì? Lieân heä thöïc teá ñòa phöông. Giaùo vieân choát.  Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà naêng löôïng cuûa nöôùc. - Neâu moät soá ví duï veà taùc duïng cuûa naêng löôïng cuûa nöôùc chaûy trong töï nhieân. - Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng cuûa nöôùc chaûy trong nhöõng coâng vieäc gì? - Lieân heä thöïc teá ñòa phöông. 4. Cuûng coá. Nhaéc laïi noäi dung baøi 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi Chuaån bò: “Söû duïng naêng löôïng ñieän”. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi, hoïc sinh khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Caùc nhoùm thaûo luaän. Caùc nhoùm trình baøy keát quaû. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Caùc nhoùm thaûo luaän. - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû. - Saép xeáp, phaân loaïi caùc tranh aûnh söu taàm ñöôïc cho phuø hôïp vôùi töøng muïc cuûa baøi hoïc. - Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm. Hoïc sinh thöïc hieän Hoïc sinh laéng nghe 16 Ngaøy daïy:26/1/2010 SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG ÑIEÄN Tieát 45 : I. Muïc tieâu: - Keå teân moät soá ñoà duøng, maùy moùc söû duïng naêng löôïng ñieän. II. Chuaån bò: - Tranh aûnh veà ñoà duøng, maùy moùc söû duïng ñieän. Moät soá ñoà duøng, maùy moùc söû duïng ñieän. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Tg Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. OÅn ñònh : Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt 17 2. Baøi cuõ: Söû duïng naêng löôïng cuûa gioù vaø cuûa nöôùc chaûy. Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: “Söû duïng naêng löôïng ñieän”.  Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän. Giaùo vieân cho hoïc sinh caû lôùp thaûo luaän: + Keå teân moät soá ñoà duøng ñieän maø baïn bieát? + Taïi sao ta noùi “doøng ñieän” coù mang naêng löôïng? - Naêng löôïng ñieän maø caùc ñoà duøng treân söû duïng ñöôïc laáy töø ñaâu? Giaùo vieân choát: Taát caû caùc vaät coù khaû naêng cung caáp naêng löôïng ñieän ñeàu ñöôïc goïi chung laø nguoàn ñieän. Tìm theâm caùc nguoàn ñieän khaùc?  Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän. - Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm. - Quan saùt caùc vaät thaät tranh aûnh nhöõng ñoà vaät, maùy moùc duøng ñoäng cô ñieän ñaõ ñöôïc söu taàm ñem ñeán lôùp. Giaùo vieân choát. 4. Cuûng coá. Giaùo vieân chia hoïc sinh thaønh 2 ñoäi tham gia chôi. Hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm. - Boùng ñeøn, ti vi, quaït… (Ta noùi ”doøng ñieän” coù mang naêng löôïng vì khi coù doøng ñieän chaïy qua, caùc vaät bò bieán ñoåi nhö noùng leân, phaùt saùng, phaùt ra aâm thanh, chuyeån ñoäng ...) Do pin, do nhaø maùy ñieän,…cung caáp. - Aéc quy, ñi-na-moâ,… Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Keå teân cuûa chuùng. - Neâu nguoàn ñieän chuùng caàn söû duïng. Neâu taùc duïng cuûa doøng ñieän trong caùc ñoà duøng, maùy moùc ñoù. Ñaïi dieän caùc nhoùm giôùi thieäu vôùi caû lôùp. Tìm loaïi hoaït ñoäng vaø caùc duïng cuï, phöông tieän söû duïng ñieän, caùc duïng cuï, phöông tieän khoâng söû duïng ñieän. Hoïc sinh laéng nghe 18 Ngaøy daïy:28/1/2010 LAÉP MAÏCH ÑIEÄN ÑÔN GIAÛN Tieát 46: I. Muïc tieâu: - Laép ñöôïc maïch ñieän thaép saùng ñôn giaûn baèng pin, boùng ñeøn, daây daãn. II. Chuaån bò: - Chuaån bò theo nhoùm: moät cuïc pin, daây ñoàng hoà coù voû boïc baèng nhöïa, boùng ñeøn pin, moät soá vaät baèng kim loaïi (ñoàng, nhoâm, saét,…) vaø moät soá vaät khaùc baèng nhöïa, cao su, - Boùng ñeøn ñieän hoûng coù thaùo ñui (coù theå nhìn thaáy roõ 2 ñaàu daây). III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Tg Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. OÅn ñònh : 2. Baøi cuõ: Söû duïng naêng löôïng ñieän Neâu caùc hoaït ñoäng vaø duïng cuï phöông tieän söû duïng ñieän, khoâng söû duïng ñieän.  Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: Laép maïch ñieän ñôn giaûn.  Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh laép maïch ñieän. Caùc nhoùm laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh ôû trang 94 trong SGK. Phaûi laép maïch nhö theá naøo thì ñeøn môùi saùng? Quan saùt hình 5 trang 95 trong SGK vaø döï ñoaùn maïch ñieän ôû hình naøo thì ñeøn saùng. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Haùt Hoïc sinh boác thaêm soá hieäu, traû lôøi tieáp söùc. Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân. Hoïc sinh laép maïch ñeå ñeøn saùng vaø veõ laïi caùch maéc vaøo giaáy. Caùc nhoùm giôùi thieäu hình veõ vaø maïch ñieän cuûa nhoùm mình. Hoïc sinh suy nghó. Hoïc sinh ñoïc muïc Baïn caàn bieát ôû trong SGK chæ cöïc döông (+), cöïc aâm (-) cuûa pin chæ 2 ñaàu cuûa daây toùc nôi 2 ñaàu ñöa ra ngoaøi. Chæ maïch kín cho doøng ñieän chaïy qua (hình 4) Laép maïch so saùnh vôùi keát quaû döï ñoaùn. Giaûi thích keát quaû. Hoaït ñoäng nhoùm , lôùp. Laép maïch ñieän thaép saùng ñeøn. 19 Giaûi thích taïi sao?  Hoaït ñoäng 2: Laøm thí nghieäm phaùt hieän vaät daãn ñieän, vaät caùch ñieän. Caùc nhoùm laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh trang 95 SGK. Taïo ra moät choã hôû trong maïch. Cheøn moät soá vaät baèng kim loaïi, baèng nhöïa, baèng cao su, söù vaøo choã hôû.  Keát luaän: + Caùc vaät baèng kim loaïi cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch ñang hôû thaønh kín, vì vaäy ñeøn saùng. + Caùc vaät baèng cao su, söù, nhöïa,…khoâng cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch vaãn bò hôû – ñeøn khoâng saùng. Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thí nghieäm. - Vaät daãn ñieän. - Nhoâm, saét, ñoàng… - Vaät caùch ñieän. - Goã, nhöïa, cao su… + Vaät cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì? + Keå teân moät soá vaät lieäu cho doøng ñieän chaïy qua. + Vaät khoâng cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì? + Keå teân moät soá vaät lieäu khoâng cho doøng ñieän chaïy qua. 4. Cuûng coá. Thi ñua: Keå teân caùc vaät lieäu khoâng cho doøng ñieän chaïy qua vaø cho doøng ñieän chaïy qua. Nhaän xeùt Hoïc sinh laéng nghe Hoïc sinh ghi nhôù 5. Daën doø: Xem laïi baøi. Chuaån bò: “Laép maïch ñieän ñôn giaûn (tieát 2)”. Nhaän xeùt tieát hoïc. 20
- Xem thêm -