Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 hk2_cktkn

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong KHOA HOÏC : DUNG DÒCH I - Muïc tieâu : - Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà dung dòch. - Bieát caùch taùch caùc chaát ra khoûi moät soá dung dòch baèng caùch chöng caát. II -Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình trang 76, 77 SGK. - Moät ít ñöôøng ( hoaëc muoái ), nöôùc soâi ñeå nguoäi, moät coác ( li ) thuyû tinh, moät thìa coù caùn daøi. III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh 1 – OÅn ñònh lôùp : - Haùt vui 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Hoãn hôïp “ -Hoãn hôïp laø gì ? - HS traû lôøi . - Keå teân moät soá hoãn hôïp . - Nhaän xeùt, KTBC 3– Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi : Caùc em ñaõ bieát - HS nghe . hoãn hôïp laø nhieàu chaát troän laãn vaøo nhau . Vaäy khi moät chaát bò tan trong nöôùc goïi laø gì ? Baøi “ Dung dòch” caùc em seõ roõ Hoaït ñoäng : HÑ 1 : - Thöïc haønh “ Taïo ra moät dung dòch “ Muïc tieâu: Giuùp HS : - Bieát caùch taïo ra moät dung dòch . - Keå ñöôïc teân moät soá dung dòch . Caùch tieán haønh: -Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm GV cho HS laøm vieäc theo nhoùm mình theo söï höôùng daãn cuûa GV nhö höôùng daãn trong SGK. -Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. +Goïi ñaïi dieän moãi nhoùm neâu coâng +Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt so thöùc pha dung dòch ñöôøng ( hoaëc dung saùnh ñoä maën hoaëc ngoït cuûa dung dòch muoái ) & môøi caùc nhoùm khaùc dòch do moãi nhoùm taïo ra neám thöû nöôùc ñöôøng hoaëc nöôùc muoái 1 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong cuûa nhoùm mình . + Dung dòch laø gì ? Keå teân moät soá dung dòch khaùc Keát luaän: - Muoán taïo ra moät dung dòch ít nhaát phaûi coù 2 chaát trôû leân, trong ñoù phaûi coù moät chaát ôû theå loûng vaø chaát kia phaûi hoaø tan ñöôïc vaøo trong chaát loûng ñoù. - Hoãn hôïp chaát loûng vôùi chaát raén bò hoaø tan vaø phaân boá ñeàu hoaëc hoãn hôïp chaát loûng vôùi chaát loûng hoaø tan vaøo nhau ñöôïc goïi chung laø dung dòch. HÑ 2 :.Thöïc haønh . Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc caùch taùch caùc chaát trong dung dòch . Caùch tieán haønh: -Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm. GV theo doõi . -Böôùc 2: laøm vieäc caû lôùp. - Qua keát quaû laøm thí nghieäm . GV hoûi HS : + Theo caùc em , ta coù theå laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát trong dung dòch ? Keát luaän: - Ta coù theå taùch caùc chaát trong dung dòch baèng caùch chöng chaát. - Trong thöïc teá, ngöôøi ta duïng phöông phaùp chöng caát ñeå taïo ra nöôùc caát duøng cho nghaønh y teá vaø moät soá nghaønh khaùc caàn nöôùc thaät tinh khieát. 4 - Cuûng coá : GV cho HS chôi troø chôi” Ñoá baïn” theo yeâu caàu trang 77 SGK. 5 daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : “ Söï bieán ñoåi hoaù hoïc “ 2 + Dung dòch nöôùc & xaø phoøng ; dung dòch giaám & ñöôøng - HS nghe . - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình laàn löôït laøm caùc coâng vieäc . + Ñoïc muïc höôùng daãn thöïc haønh tr.77 SGK & thaûo luaän , ñöa ra döï ñoaùn keát quaû thí nghieäm theo caâu hoûi SGK - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû laøm thí nghieäm & thaûo luaän cuûa nhoùm mình . Caùc nhoùm khaùc boå sung . + HS ñoïc muïc baïn caàn bieát tr.77 SGK - HS chôi theo höôùng daãn cuûa GV - HS laéng nghe. - HS xem baøi tröôùc. LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong KHOA HOÏC : SÖÏ BIEÁN ÑOÅI HOAÙ HOÏC I -Muïc tieâu : - Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà bieán ñoåi hoùa hoïc xaûy rado taùc duïng cuûa nhieät hoaët taùc duïng cuûa aùnh saùng. II - Ñoà duøng daïy hoïc : H.trang 78,79,80,81 SGK . - Giaù ñôõ , oáng nghieäm ( hoaëc lon söõa boø ), ñeøn coàn hoaëc duøng thìa coù caùn daøi & neán -Moät ít ñöôøng kính traéng . - Giaáy nhaùp . - Phieáu hoïc taäp . III - Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh 1 – OÅn ñònh lôùp : - Haùt vui 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Dung dòch “ - Dung dòch laø gì ? - HS traû lôøi. - Keå teân moät soá dung dòch maø em bieát ? - Nhaän xeùt, KTBC 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi :Caùc chaát hoùa hoïc - HS nghe . coù bieán ñoåi hay khoâng ? Bieán ñoåi theá naøo ? baøi “ Söï bieáùn ñoåi hoaù hoïc “ caùc em seõ roõ b – Hoaït ñoäng : a) HÑ 1 : - Thí nghieäm *Muïc tieâu: Giuùp HS bieát : - Laøm thí nghieäm ñeå nhaän ra söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc . - Phaùt bieåu ñònh nghóa veà söï bieán ñoåi hoaù hoïc . *Caùch tieán haønh: -Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình laøm thí nghieäm vaø thaûo luaän caùc hieän töôïng xaûy ra trong thí nghieäm theo yeâu caàu trang 78 SGK GV theo doõi. sau ñoù ghi vaøo phieáu hoïc taäp. -Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . 3 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình. Caùc GV yeâu caàu caû lôùp traû lôøi caâu hoûi nhoùm khaùc boå sung. hieän töôïng chaát naøy bò bieán ñoåi thaønh chaát khaùc nhö 2 thí nghieäm keå treân goïi laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc. - Söï bieán ñoåi hoaù hoïc laø gì ? Keát luaän: Hieän töôïng chaát naøy bò bieán - Söï bieán ñoåi hoùa hoïc laø söï bieán ñoåi thaønh chaát khaùc nhö hai thí ñoåi töø chaát naøy sang chaát khaùc. nghieäm keå treân goïi laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc . Noùi caùch khaùc , söï bieán ñoåi hoaù hoïc laø söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc . HÑ 2 :.Thaûo luaän . *Muïc tieâu: HS phaân bieät ñöôïc söï bieán ñoåi hoaù hoïc & söï bieán ñoåi lí - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm hoïc . mình quan saùt caùc hình trang 79 *Caùch tieán haønh: SGK ø thaûo luaän vaø traû lôøi. -Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . - Tröôøng hôïp naøo coù söï bieán ñoåi hoaù - Hình 2, 5, 6 vì caùc chaát naøy bò hoïc ? Taïi sao baïn keát luaän nhö vaäy ?. bieán ñoåi thaønh chaát khaùc. - Tröôøng hôïp naøo laø söï bieán ñoåi lí - Hình 3, 4, 7 vì caùc chaát naøy vaãn hoïc ? Taïi sao baïn keát luaän nhö vaäy ?. giöõ nguyeân tính chaát cuûa noù. - Ñaïi dieän moãi nhoùm traû lôøi moät -Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . Keát luaän: Söï bieán ñoåi töø chaát naøy caâu hoûi. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt thaønh chaát khaùc goïi laø söï bieán ñoåi boå sung. hoaù hoïc . 4 – Cuûng coá : - HS nghe . - Söï bieán ñoåi hoaù hoïc laø gì ? 5 Daën doø : - HS traû lôøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc . Baøi sau : “ Naêng löôïng “ - HS laéng nghe . - Xem baøi tröôùc . 4 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 KHOA HOÏC : Höùa Tröôøng Phong SÖÏ BIEÁN ÑOÅI HOAÙ HOÏC (t2) I -Muïc tieâu : - Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà bieán ñoåi hoùa hoïc xaûy rado taùc duïng cuûa nhieät hoaët taùc duïng cuûa aùnh saùng. II - Ñoà duøng daïy hoïc : H.trang 78,79,80,81 SGK . - Giaù ñôõ , oáng nghieäm ( hoaëc lon söõa boø ), ñeøn coàn hoaëc duøng thìa coù caùn daøi & neán -Moät ít ñöôøng kính traéng . - Phieáu hoïc taäp . III - Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng hoïc sinh Hoat động của giáo viên 1 - OÅn ñònh lôùp : 2 - Kieåm tra baøi cuõ : - Theá naøo laø söï bieán ñoåi hoùa hoïc? - Keå teân moät soá chaát coù söï bieán ñoåi hoùa hoïc maø em bieát ? - Nhaän xeùt, KTBC 3– Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi :Trong thöïc teá caùc chaát coù söï bieán ñoåi hay khoâng sau moät thôøi gian söû duïng ? Qua baøi “ Söï bieâùn ñoåi hoaù hoïc “caùc em seõ roõ. HÑ 3 : Troø chôi “ Chöùng minh vai troø cuûa nhieät trong bieán ñoåi hoaù hoïc “ Muïc tieâu: HS thöïc hieän moät soá troø chôi coù lieân quan ñeán vai troø cuûa nhieät trong bieán ñoåi hoaù hoïc . Caùch tieán haønh: -Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . -Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . GV theo doõi vaø nhaän xeùt. *Keát luaän: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc coù theå xaûy ra döôùi taùc duïng cuûa nhieät . HÑ4 : Thöïc haønh xöû lí thoâng tin 5 - Haùt vui - HS traû lôøi. - HS nghe . - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình chôi troø chôi ñöôïc giôùi thieäu ôû trang 80 SGK. - Töøng nhoùm giôùi thieäu caùc böùc thö cuûa nhoùm mình vôùi caùc baïn trong nhoùm khaùc. LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong trong SGK . Muïc tieâu : HS neâu ñöôïc ví duï veà vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi söï bieán ñoåi hoaù hoïc . Caùch tieán haønh: -Böôùc 1 : Laøm vieäc theo nhoùm . GV yeâu caàu caùc nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình ñoïc thoâng tin, quan saùt hình veõ ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc thöïc haønh trang 80, 81 SGK. -Böôùc 2 : Laøm vieäc caû lôùp . - Caùc nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình ñoïc thoâng tin, quan saùt hình veõ ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc thöïc haønh trang 80, 81 SGK. - Ñaïi dieän moät soá nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình. Caùc nhoùm khaùc boã sung. GV theo doõi, nhaän xeùt. * Keát luaän : Söï bieán ñoåi hoaù hoïc coù theå xaûy ra döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng . - HS traû lôøi. - Nhaän xeùt boå sung. 4 – Cuûng coá : -Söï bieán ñoåi hoaù hoïc laø gì ? - HS laéng nghe . -Ñieàu kieän gì ñeå xaûy ra söï bieán ñoåi hoùa hoïc? 5 Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : “ Naêng löôïng “ - Xem baøi tröôùc . 6 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong KHOA HOÏC : NAÊNG LÖÔÏNG I – Muïc tieâu : - Nhaän bieát moïi hoaït ñoäng vaø bieán ñoåi ñeàu caàn naêng löôïng. Neâu ñöôïc ví duï. II - Ñoà duøng daïy hoïc : _ Chuaån bò theo nhoùm : + Neán , dieâm. + OÂ toâ ñoà chôi chaïy pin coù ñeøn vaø coù coøi hoaëc ñeøn pin. _ Hình trang 83 SGK. III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh 1 – OÅn ñònh lôùp : - Haùt vui 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Söï bieán ñoåi hoaù hoïc “ - HS traû lôøi . _ Söï bieán ñoåi hoaù hoïc laø gì ? _ Neâu caùch phaân bieät söï bieán ñoåi hoaù hoïc & lí hoïc . - Nhaän xeùt, KTBC . 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm - HS nghe . nay caùc em cuøng tìm hieåu : “ Naêng löôïng “ Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Thí nghieäm. Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñôn giaûn veà : caùc vaät coù bieán ñoåi vò trí , hình daïng , nhieät ñoä … nhôø ñöôïc cung caáp naêng löôïng . Caùch tieán haønh: - HS laøm thí nghieäm theo nhoùm & -Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm. thaûo luaän GV neâu caâu hoûi , moãi thí nghieäm .- Thí nghieäm 1 cho bieát : Khi duøng phaûi neâu : tay nhaát caëp saùch , naêng löôïng do + Hieän töôïng quan saùt ñöôïc . tay ta cung caáp ñaõ laøm caëp saùch + Vaät bieán ñoåi nhö theá naøo ? dòch chuyeån leân cao - Thí nghieäm 2 : Khi thaép neán , neán toaû nhieät & phaùt ra aùnh saùng . Neán 7 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong bò ñoát chaùy ñaõ cung caáp naêng löôïng cho vieäc phaùt saùng & toaû nhieät . - Thí nghieäm 3 : Khi laép pin & baät coâng taéc oâ toâ ñoà chôi , ñoäng cô quay ñeøn saùng , coøi keâu . Ñieän do pin sinh ra ñaõ cung caáp naêng löôïng laøm cho ñoäng cô quay , ñeøn saùng , coøi keâu - Ñaïi dieän töøng nhoùm baùo caùo keát quaû thí nghieäm . _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. HÑ 2 :. Quan saùt vaø thaûo luaän. Muïc tieâu:HS neâu moät soá ví duï veà hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi , ñoäng vaät , phöông tieän , maùy moùc & chæ ra nguoàn naêng löôïng cho caùc hoaït ñoäng ñoù - HS töï ñoïc muïc baïn caàn bieát tr.83 Caùch tieán haønh: SGK & quan saùt tình veõ , neâu theâm -Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp. caùc ví duï veà hoaït ñoäng con ngöôøi , ñoäng vaät , phöông tieän , maùy moùc GV theo doõi . & chæ ra nguoàn naêng löôïng cho caùc hoaït ñoäng ñoù - Ñaïi dieän moät soá HS baùo caùo keát -Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . quaû laøm vieäc theo caëp . GV cho HS tìm & trình baøy theâm - Hoaït ñoäng : chim ñang bay ; caùc ví duï khaùc veà caùc bieán ñoåi , hoaït nguoàn naêng löôïng : thöùc aên . ñoäng & nguoàn naêng löôïng 4 – Cuûng coá : Goïi HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát tr. - 2 HS ñoïc . 82,83 SGK . 5 Daën doø : - HS nghe . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Xem baøi tröôùc . - Baøi sau : “ Naêng löôïng maët trôøi “ 8 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong KHOA HOÏC : NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI I – Muïc tieâu : Neâu ví duï veà vieäc söû duïng naêng löôïng maët trôøi trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát: chieáu saùng, söôûi aám, phôi khoâ, phaùt ñieän. II – Ñoà duøng daïy hoïc : .- Phöông tieän , maùy moùc chaïy baèng naêng löôïng maët trôøi ( Ví duï : maùy tính boû tuùi ) - Tranh aûnh veà caùc phöông tieän , maùy moùc chaïy baèng naêng löôïng maët trôøi . - Thoâng tin & hình trang 84,85 SGK .. III– Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh 1 – OÅn ñònh lôùp : - Haùt vui 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Naêng löôïng “ - Naêng löôïng laø gì ? - HS traû lôøi . - Haõy noùi teân moät soá nguoàn cung caáp naêng löôïng cho hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi , ñoäng vaät , maùy moùc ,… - Nhaän xeùt, KTBC - HS nghe . 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi :Tieát hoïc hoâm nay - HS nghe caùc em cuøng tìm hieåu moät nguoàn naêng löôïng: “ Naêng löôïng maët trôøi “ Hoaït ñoäng : HÑ 1 : - Thaûo luaän . Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc ví duï veà taùc duïng cuûa naêng löôïng maët trôøi trong töï nhieân . Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . - HS thaûo luaän & traû lôøi : Cho HS thaûo luaän & traû lôøi caùc caâu hoûi : N.1 : Maët Trôøi cung caáp naêng löôïng - N. 1 : Aùnh saùng & nhieät . cho traùi Ñaát ôû nhöõng daïng naøo ? N.2 : Neâu vai troø cuûa naêng löôïng - N.2 : Naêng löôïng maët trôøi ñöôïc maët trôøi ñoái vôùi söï soáng . duøng ñeå chieáu saùng , söôûi aám , laøm khoâ , ñun naáu , phaùt ñieän 9 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong N.3 : Neâu vai troø cuûa naêng löôïng - N.3 : Nhôø coù naêng löôïng maët maët trôøi ñoái vôùi thôøi tieát & khí haäu . trôøi môùi coù quaù trình quang hôïp cuûa laù caây & caây coái môùi sinh _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . tröôûng ñöôïc GV cho moät soá nhoùm trình baøy . - Moät soá nhoùm trình baøy & caû lôùp boå sung . HÑ 2 :.Quan saùt & thaûo luaän . Muïc tieâu: HS keå ñöôïc moät soá phöông tieän , maùy moùc, hoaït ñoäng ,… Cuûa con ngöôøi söû duïng naêng löôïng maët trôøi . Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm 6 . - HS quan saùt caùc hình 2,3,4 trang _ Keå moät soá ví duï veà vieäc söû duïng 84,85 SGK .thaûo luaän & traû lôøi . naêng löôïng maët trôøi trong ñôøi soáng - Chieáu saùng , phôi khoâ caùc ñoà vaät , löông thöïc , thöïc phaåm , laøm haèng ngaøy . _ Keå teân moät soá coâng trình , maùy muoái … moùc ñöôïc söû duïng naêng löôïng maët - Maùy tính boû tuùi , … trôøi . Giôùi thieäu maùy moùc chaïy baèng naêng löôïng maët trôøi . _ Cho HS keå moät soá ví duï veà vieäc HS keå. söû duïng naêng löôïng maët trôøi ôû gia - Töøng nhoùm trình baøy & caû lôùp ñình vaø ôû ñòa phöông . thaûo luaän . _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . GV theo doõi vaø nhaän xeùt . HÑ 3 : Troø chôi . Muïc tieâu: Cuûng coá cho HS nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà vai troø cuûa naêng - HS chôi theo söï höôùng daãn cuûa löôïng maët trôøi . GV Caùch tieán haønh: GV höôùng daãn HS chôi . GV tuyeân döông nhöõng nhoùm thaéng cuoäc . 4 – Cuûng coá : -Naêng löôïng maët trôøi duøng ñeå laøm gì? - HS neâu . 5 –Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . -2 Baøi sau : “ Söû duïng naêng löôïng -HS laéng nghe . 10 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong chaát ñoát “ - Xem baøi tröôùc . KHOA HOÏC : SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG CHAÁT ÑOÁT (t1) I – Muïc tieâu : Keå teân moät soá loaïi chaát ñoát. Neâu ví duï veà vieäc söû duïng naêng löôïng chaát ñoát trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát: söû duïng naêng löôïng thang ñaù, daàu moû, khí ñoát trong naáu aên, thaép saùng, chaïy maùy.. BVMT: Moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân II – Ñoà duøng daïy hoïc : _ Söu taàm tranh aûnh veà vieäc söû duïng caùc loaïi chaàt ñoát _ Hình & thoâng tin trang 86,87,88,89 SGK . III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng hoïc sinh Hoaït ñoäng giaùo vieân 1 – OÅn ñònh lôùp : 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Naêng löôïng maët trôøi “ -Neâu taùc duïng cuûa naêng löôïng maët trôøi ? -Keå moät soá vieäc con ngöôøi söû duïng naêng löôïng maët trôøi ? - Nhaän xeùt, KTBC 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi :Haøng ngayø chuùng ta duøng nhöõng gì ñeå naáu qua baøi : “ Söû duïng naêng löôïng chaát ñoát “ caùc em seõ roõ. – Hoaït ñoäng : HÑ 1 : - Keå teân moät soá loaïi chaát ñoát Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc teân moät soá loaïi chaát ñoát : raén , loûng , khí . Caùch tieán haønh: GV ñaët caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän : + Haõy keå teân moät soá chaát ñoát thöôøng duøng . Trong ñoù chaát ñoát naøo ôû theå raén , ôû theå loûng , ôû theå khí . 11 - Haùt vui - HS traû lôøi . - HS nghe . HS nghe + ÔÛ theå raén : cuûi , than , rôm , raï ; ôû theå loûng : xaêng , daàu ,…; ôû theå khí : ga ,… LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong HÑ 2 :.Quan saùt & thaûo luaän . Muïc tieâu: HS keå ñöôïc teân & neâu ñöôïc coâng duïng , vieäc khai thaùc cuûa töøng loaïi chaát ñoát . Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . GV coù theå phaân coâng moãi nhoùm chuaån bò veà moät loaïi chaát ñoát ( raén , loûng , khí ) theo caùc caâu hoûi : _ N.1: Söû duïng caùc chaát ñoát raén . + Keå teân caùc chaát ñoát raén thöôøng ñöôïc duøng ôû caùc vuøng noâng thoân & mieàn nuùi . + Than ñaù ñöôïc söû duïng trong nhöõng vieäc gì ? ÔÛ nöôùc ta , than ñaù ñöôïc khai thaùc chuû yeáu ôû ñaâu ? - N.1: cuûi , tre , rôm , raï ,… + Than ñaù ñöôïc söû duïng ñeå chaïy maùy cuûa nhaø maùy nhieät ñieän & moät soá loaïi ñoäng cô ; duøng trong sinh hoaït : ñun naáu , söôûi …ñöôïc khai thaùc chuû yeáu ôû Quaûng Ninh + Ngoaøi than ñaù , baïn coøn bieát teân + Than buøn , than cuûi loaïi than naøo khaùc ? - N.2 : _ N.2: Söû duïng caùc chaát ñoát loûng + Keå teân caùc loaïi chaát ñoát loûng maø + Xaêng , daàu di-eâ-den duøng ñeå baïn bieát , chuùng thöôøng ñöôïc duøng ñeå chaïy maùy . + Daàu moû ñöôïc khai thaùc ôû Vuõng laøm gì ? + ÔÛ nöôùc ta, daàu moû khai thaùc ôû ñaâu ? Taøu - N.3 : _ N.3: Söû duïng caùc chaát ñoát khí . + Khí töï nhieân , khí sinh hoïc + Coù nhöõng loaïi khí ñoát naøo ? + Ngöôøi ta laøm theá naøo ñeå taïo ra khí + UÛ chaát thaûi , muøn , raùc , phaân gia suùc . Khí thoaùt ra ñöôïc theo sinh hoïc ? ñöôøng oáng daãn vaøo beáp . - Töøng nhoùm trình baøy , söû duïng tranh aûnh ñaõ chuaån bò tröôùc & _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . trong SGK ñeå minh hoaï - HS ñoïc. GV theo doõi nhaän xeùt . 4– Cuûng coá : Goïi HS ñoïc muïc Baïn - HS laéng nghe. caàn bieát . -Xem baøi tröôùc. 5 Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : “ Söû duïng naêng löôïng gioù 12 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong & naêng löôïng nöôùc chaûy “ KHOA HOÏC : SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG CHAÁT ÑOÁT (t2) I – Muïc tieâu : Neâu ñöôïc moät soá bieän phaùp phoøng choáng chaùy, boûng, oâ nhieãm khi söû duïng naâng löôïng chaát ñoát. Thöïc hieän tieát kieäm naêng löôïng chaát ñoát. - BVMT: Moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân. II – Ñoà duøng daïy hoïc : ._ Söu taàm tranh aûnh veà vieäc söû duïng caùc loaïi chaàt ñoát _ Hình & thoâng tin trang 86,87,88,89 SGK . III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt vui 1 – OÅn ñònh lôùp : 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Naêng löôïng - HS traû lôøi . maët trôøi “ - Neâu taùc duïng cuûa naêng löôïng maët trôøi ? - Con ngöôøi ñaõ söû duïng naêng löôïng maët trôøi vaøo nhöõng vieäc gì ? - Nhaän xeùt, KTBC 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi : Ngoaøi naêng löôïng - HS nghe . chaát ñoát con ngöôøi coøn söû duïng nhieàu naêng löôïng khaùc , caùc em cuøng tìm hieåu : “ Söû duïng naêng löôïng chaát ñoát – Hoaït ñoäng : HÑ 2 :.Quan saùt & thaûo luaän . Muïc tieâu: HS keå ñöôïc teân & neâu + ÔÛ theå raén : cuûi , than , rôm , ñöôïc coâng duïng , vieäc khai thaùc cuûa raï ;ôû theå loûng : xaêng , daàu ,…; ôû theå khí : ga ,… töøng loaïi chaát ñoát . Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . GV coù theå phaân coâng moãi nhoùm chuaån bò veà moät loaïi chaát ñoát ( raén , loûng , khí ) theo caùc caâu hoûi : 13 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong _ N.1: Söû duïng caùc chaát ñoát raén . + Keå teân caùc chaát ñoát raén thöôøng ñöôïc duøng ôû caùc vuøng noâng thoân & mieàn nuùi . + Than ñaù ñöôïc söû duïng trong nhöõng vieäc gì ? ÔÛ nöôùc ta , than ñaù ñöôïc khai thaùc chuû yeáu ôû ñaâu ? + Ngoaøi than ñaù , baïn coøn bieát teân loaïi than naøo khaùc ? _ N.2: Söû duïng caùc chaát ñoát loûng + Keå teân caùc loaïi chaát ñoát loûng maø baïn bieát , chuùng thöôøng ñöôïc duøng ñeå laøm gì ? + ÔÛ nöôùc ta , daàu moû khai thaùc ôû ñaâu _ N.3: Söû duïng caùc chaát ñoát khí . + Coù nhöõng loaïi khí ñoát naøo ? + Ngöôøi ta laøm theá naøo ñeå taïo ra khí sinh hoïc ? _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . GV theo doõi nhaän xeùt . HÑ3:Thaûo luaän veà söû duïng an toaøn,tieát kieäm chaát ñoát . Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc söï caàn thieát & moät soá bieän phaùp söû duïng an toaøn , tieát kieäm caùc loaïi chaát ñoát . Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi . Cho caùc nhoùm thaûo luaän & traû lôøi +Taïi sao khoâng neân chaët caây böøa baõi ñeå laáy cuûi ñun , ñoát than ? - N.1: cuûi , tre , rôm , raï ,… + Than ñaù ñöôïc söû duïng ñeå chaïy maùy cuûa nhaø maùy nhieät ñieän & moät soá loaïi ñoäng cô ; duøng trong sinh hoaït : ñun naáu , söôûi …ñöôïc khai thaùc chuû yeáu ôû Quaûng Ninh + Than buøn , than cuûi - N.2 : + Xaêng , daàu di-eâ-den duøng ñeå chaïy maùy . + Daàu moû ñöôïc khai thaùc ôû VuõngTaøu - N.3 : + Khí töï nhieân , khí sinh hoïc + UÛ chaát thaûi , muøn , raùc , phaân gia suùc . Khí thoaùt ra ñöôïc theo ñöôøng oáng daãn vaøo beáp . - Töøng nhoùm trình baøy , söû duïng tranh aûnh ñaõ chuaån bò tröôùc & trong SGK ñeå minh hoaï - HS döïa vaøo SGKcaùc tranh aûnh ñeå chuaån bò ñeå traû lôøi . + Chaët caây böøa baõi ñeå laáy cuûi ñun , ñoát than seõ laøm aûnh höôûng tôùi taøi nguyeân röøng , tôùi moâi tröôøng . + Caùc nguoàn naêng löôïng naøy ñang coù nguy cô bò caïn kieät do vieäc söû duïng cuûa con ngöôøi + Than ñaù , daàu moû , khí töï + Ñun nöôùc khoâng ñeå yù ( aám nöôùc nhieân coù phaûi laø caùc nguoàn naêng soâi ñeán caïn ) gaây laõng phí chaát 14 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong löôïng voâ taän khoâng ? Taïi sao ? ñoát . + Neâu ví duï veà vieäc söû duïng laõng phí naêng löôïng . Taïi sao caàn söû duïng tieát kieäm , choáng laõng phí naêng löôïng ? _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . GV theo doõi nhaän xeùt . 4– Cuûng coá : Goïi HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát . 5 – Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : “ Söû duïng naêng löôïng gioù & naêng löôïng nöôùc chaûy “ - Töøng nhoùm trình baøy keát quaû . 15 - HS ñoïc. - HS laéng nghe. -Xem baøi tröôùc. LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong 16 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 KHOA HOÏC : Höùa Tröôøng Phong SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG GIOÙ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG NÖÔÙC CHAÛY A – Muïc tieâu : Neâu ví duï veà vieäc söû duïng naêng löôïng gioù vaø naêng löôïng nöôùc chaûy trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát. - Söû duïng naêng löôïng gioù: Ñieàu hoøa khí haäu, laøm khoâ, chaïy ñoäng cô gioù,… - Söû duïng naêng löôïng nöôùc chaûy : Quay guoàng nöôùc, chaïy maùy phaùt ñieän. - BVMT: Moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân. B – Ñoà duøng daïy hoïc : _ Tranh aûnh veà söû duïng naêng löôïng gioù , naêng löôïng nöôùc chaûy . _ Moâ hình tua-bin hoaëc baùnh xe nöôùc . _ Hình trang 90,91 SGK . 2 – HS : SGK. C – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt vui 1 – OÅn ñònh lôùp : 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “Söû duïng naêng - HS traû lôøi . löôïng chaát ñoát -Taïi sao khoâng neân chaët caây böøa baõi ñeå laáy cuûi ñun, ñoát than ? -Taùc haïi cuûa vieäc söû duïng caùc loaïi chaát ñoát ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø caùc bieän phaùp ñeå laøm giaûm nhöõng taùc haïi ñoù ?. - Nhaän xeùt, KTBC 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi :Tieát hoïc hoâm nay - HS nghe . caùc em cuøng tìm hieåu moät loaïi naêng löôïng nöõa ñoù laø : “ Söû duïng naêng löôïng gioù & naêng löôïng nöôùc chaûy “ - HS quan saùt . b – Hoaït ñoäng : HÑ 1 : - Thaûo luaän veà naêng löôïng 17 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 gioù . Muïc tieâu: Höùa Tröôøng Phong - HS theo doõi . _ HS trình baøy ñöôïc taùc duïng cuûa naêng löôïng gioù trong töï nhieân . _ HS keå ñöôïc moät soá thaønh töïu trong vieäc khai thaùc ñeå söû duïng naêng löôïng gioù . Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . *N1: Vì sao coù gioù ? Neâu moät soá -N1: Do cheânh leänh aùp suaát taùc duïng cuûa naêng löôïng gioù trong töï khoâng khí giöõa vuøng naøy vôùi nhieân ?. vuøng khaùc taïo thaønh gioù. Naêng löôïng gioù coù theå duøng ñeå chaïy thuyeàn buoàm, laøm quay tua-bin cuûa maùy phaùt ñieän,… * N2: Con ngöôøi söû duïng naêng -N2: Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng gioù trong nhöõng vieäc gì ? Lieân löôïng gioù ñeå : Ñaåy thuyeàn buoàm, heä thöïc teá ôû ñòa phöông. laøm maùy phaùt ñieän,… - Töøng nhoùm trình baøy keát quaû. -Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . - GV theo doõi vaø nhaän xeùt. b) HÑ 2 :.Thaûo luaän veà naêng löôïng nöôùc chaûy . Muïc tieâu: _ HS trình baøy ñöôïc taùc duïng cuûa naêng löôïng nöôùc chaûy trong töï nhien . _ HS keå ñöôïc moät soá thaønh töïu trong vieäc khai thaùc ñeå söû duïng - Naêng löôïng nöôùc chaûy chôû haøng hoaù xuoâi doøng nöôùc chaûy, laøm naêng löôïng nöôùc chaûy quay baùnh xe nöôùc ñöa nöôùc leân Caùch tieán haønh: *Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. cao,… -Neâu moät soá ví duï veà taùc duïng cuûa - Duøng söùc nöôùc ñeå taïo ra doøng naêng löôïng nöôùc chaûy trong töï ñieän phuïc vuï sinh hoaït ôû vuøng nuùi, söû duïng naêng löôïng nöôùc nhieân ? chaûy ñeå quay tua-bin. Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng nöôùc - Töøng nhoùm trình baøy keát quaû 18 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong chaûy trong nhöõng vieäc gì ? thaûo luaän. *Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . -GV theo doõi nhaän xeùt. HÑ 3 : Thöïc haønh “ Laøm quay Tuabin “ Muïc tieâu: HS thöïc haønh söû duïng naêng löôïng nöôùc chaûy laøm quay tuabin . Caùch tieán haønh: GV höôùng daãn HS thöïc haønh theo nhoùm : Ñoå nöôùc laøm quay tua-bin cuûa moâ hình “Tua-bin nöôùc) hoaëc baùnh xe nöôùc. 4 – Cuûng coá : - Neâu vai troø cuûa naêng löôïng gioù. - Neâu taùc duïng cuûa naêng löôïng nöôùc chaûy trong töï nhieân. 5 Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : “ Söû duïng naêng löôïng ñieän “ - HS laøm theo höôùng daãn cuûa GV. - HS traû lôøi. - HS nghe . - Xem baøi tröôùc . 19 LÔÙP 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong 20 LÔÙP 5
- Xem thêm -