Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 hk1_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm Ngaøy soaïn: 15/8/2010 Ngaøy daïy:16/8/2010 CHÖÔNG I: CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ. Tieát : 1 Tuaàn: 1 Söï sinh saûn. I/Mục tiêu: -Nhận bieát moïi ngöôøi đều do bố mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. II/Chuẩn bị: -Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng cho nhóm). -Hình trang 4 và 5 SGK. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy A. KIEÅM TRA( 4’): Kiểm tra sách giáo khoa môn khoa học, chuẩn bị bài. GV giới thiệu chương trình học: +Yêu cầu HS đọc SGK. +Giới thiệu: Môn khoa học cung cấp những kieán thức quí báu cho cuộc sống của chúng ta. +Yêu cầu HS mở mục lục và đọc các chủ đề. +Em có nhận xét gì về sách Khoa học lớp 5? B. BAØI MÔÙI: - Giôùi thieäu baøi( 1’): ÔÛ baát kì moät lónh vöïc khoa hoïc naøo, con ngöôøi vaø söùc khoeû cuõng luoân ñaët leân vò trí haøng ñaàu. Baøi hoïc hoâm nay maø caùc em hoïc laø baøi: Söï sinh saûn. Hoaït ñoäng 1( 7’): Troø chôi. Sự sinh sản. Trò chơi “Bé là con ai?” -GV nêu trò chơi và luật chơi, phân đồ dùng cho từng nhóm. *Kết luận: Moïi treû em ñeàu do boá meï sinh ra vaø coù ñaëc ñieåm gioáng boá meï cuûa mình. Nhôø ñoù maø nhìn vaøo ñaëc ñieåm beân ngoaøi chuùng ta cuõng coù theå nhaän ra boá meï cuûa em beù. Hoaït ñoäng 2( 10’): Nhoùm ñoâi. Ýnghĩa sự sinh sản của con người. -GV yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ. Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Hoạt động của trò - HS ñoïc. - HS neâu. - HS laéng nghe. - HS laéng nghe. Trang:: 1 Giáo án: Khoa học lớp 5 -HS hỏi, trả lời, nêu đúng sai. -GV treo tranh minh hoạ, nhận xét. +Câu hỏi dẫn dắt: GĐ Liên có mấy thế hệ? Các thế hệ do đâu mà có? **Kết luận:Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc theá heä trong moãi gia ñình, moãi doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau. Do vaäy, loaøi ngöôøi ñöôïc tieáp tuïc töø theá heä naøy ñeán theá heä khaùc. Luùc ñaàu gia ñình naøo cuõng baét ñaàu töø boá meï roài sinh con, coù chaùu, chaét … taïo thaønh doøng hoï. Hoaït ñoäng 3( 13’): Caù nhaân Liên hệ thực tế. -Hãy nhận xét và giới thiệu về gia đình mình. +Gồm mấy thế hệ, gồm những ai? -Yêu cầu HS giới thiệu về gia đình mình. - Nhaän xeùt- Tuyeân döông. C. Củng cố: Trường Tiểu học Phong Nẫm - Quan saùt. - Thaûo luaän. - Hình veõ gia ñình baïn Lieân. Luùc ñaàu gia ñình baïn Lieân coù hai ngöôøi. Ñoù laø boá, meï baïn Lieân. + Hieän nay gia ñình baïn Lieân coù 3 ngöôøi. Ñoù laø boá, meï vaø baïn Lieân. + Saép tôùi gia ñình baïn lieân coù 4 ngöôøi, vì meï saép sinh em beù. - 3-5 HS giôùi thieäu gia ñình mình vaøo giaáy A 4. VÍ DUÏ: Ñaây laø gia ñình em. - Luùc ñaàu oâng baø laáy nhau sinh ra boá em vaø chuù em. Chuù xaây döïng gia ñình soáng rieâng. Boá meï laáy nhau sinh ra em vaø em beù. Em coù maùi toùc thaúng, da ngaêm gioáng boá coøn em beù gaùi coù da traéng hoàng gioáng meï, toùc xoaên. +Tại sao chúng ta nhận được“Bố mẹ em bé và em bé?” +Nhờ đâu các thế hệ trong gia đình dòng họ kế tiếp nhau? +Nếu con người không sinh sản thì sao? **Kết luận:Nhờ sinh sản mà con người được tồn tại, duy trì, kế tiếp nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 2 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm - Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài: ”Nam hay nữ”. Ruùt kinh nghieäm ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 18/8/09 2 Ngaøy Tuaàn: 1 Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Tieát : daïy: 19/8/09 Trang:: 3 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm Nam hay nöõ. I/Mục tiêu: -Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ. -Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam, bạn nữ. II/Chuẩn bị: -Hình trang 6 và 7 sgk – Các tấm phiếu có nội dung như trang 8 sgk. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy A. Kiểm tra bài: Sự sinh sản. - Goïi HS traû lôøi caùc caâu hoûi: + Em coù nhaän xeùt gì veà treû em vaø boá meï cuûa chuùng? + Söï sinh saûn ôû ngöôøi coù yù nghóa nhö theá naøo? + Ñieàu gì seõ xaõy ra khi con ngöôøi khoâng coù khaû naêng sinh saûn? - NXBK. B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi( 1’): Trong baøi hoïc hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu veà nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa nam vaø nöõ veà maët sinh hoïc. 2. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1( 12’): Thaûo luaän nhoùm 4. Nam hay nữ. * Muïc tieâu: Sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học. B1:Nhóm trưởng điều khiển thảo luận câu 1, 2, 3/sgk. B2:Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. + Lôùp baïn coù bao nhieâu baïn trai, bao nhieâu baïn gaùi? + Neâu moät vaøi ñaëc ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa baïn trai vaø baïn gaùi? Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Hoạt động của trò - HS traû lôøi- NX. - HS laéng nghe. - Thaûo luaän nhoùm. + … HS traû lôøi. + … khaùc nhau veà ngoaïi hình caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. Ñeán moät ñoä tuoåi nhaát ñònh, cô quan sinh duïc môùi phaùt trieån vaø laøm cho cô theå nöõ vaø nam coù nhieàu ñieåm khaùc nhau veà Trang:: 4 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm maët sinh hoïc. - Nam thöôøng coù raâu, coù quan sinh duïc nam taïo ra tinh truøng. - Nöõ coù kinh nguyeät, cô quan sinh duïc nöõ taïo ra tröùng. **Kết luận: Ngoài những điểm chung nam, nữ có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục. Hoaït ñoäng 2( 12’): Troø chôi” Ai nhanh ai ñuùng?”. * Muïc tieâu: Phaân bieät ñöôïc caùc ñaëc ñieåm veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi giöõa nam vaø nöõ. - Yeâu caàu HS môû saùch/ 8 ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung troø chôi. - Phaùt phieáu cho HS. Höôùng daãn caùch chôi. - Caùc nhoùm trình baøy. - Lôùp laøm theo yeâu caàu GV. + … Nam coù raâu, cô quan sinh duïc taïo ra tinh truøng. Caû nam vaø nöõ: dòu daøng, maïnh meû, kieân nhaãn, töï tin, cha78m soùc con, truï coät gia ñình, ñaù boùng, giaùm ñoác, laøm beáp gioûi, thö kí,… + … Nöõ cô quan sinh duïc taïo ra tröùng, mang thai, cho con buù. - NX_ Tuyeân döông. * Keát luaän: Khi còn nhỏ bé trai và bé gái chưa có sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình ngoài cấu tạo của cơ quan sinh dục. Đến một độ tuổi nhất định, cơ quan sinh dục mới phát triển và làm cho cơ thể nam và nữ có nhiều điểm khác nhau về mặt sinh học. Ví dụ: +Nam thường có râu, cơ quan sinh dục nam tạo ra tinh trùng. +Nữ có kinh nguyệt, cơ quan sinh dục nữ tạo ra trứng. 3 . Cuûng coá( 3’): -GV yêu cầu HS nêu một số điểm khác biệt của nam và nữ về mặt sinh học. Yêu cầu HS: +Phân biệt sự khác nhau và giống nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học, về đối xử của xã hội, gia đình. - Chuẩn bị tiết sau: Nam hay nữ (tiếp theo). Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 5 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm Ruùt kinh nghieäm: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 24/8/09 Ngaøy daïy: 25/8/09 Tieát : 3 Tuaàn: 2 Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 6 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm Nam hay nöõ ( tt). I/Mục tiêu: - Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ. - Tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam, bạn nữ. II/Chuẩn bị: - Hình trang 6 và 7 sgk – Các tấm phiếu có nội dung như trang 8 sgk. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài: Nam hay nữ. - Goïi HS + Caâu hoûi+ NXPÑ. - HS traû lôøi - NX. + Nêu một số điểm khác biệt của nam và nữ về mặt sinh học? - NXBK. B. Baøi môùi( 30’) - Laéng nghe. 1. Giôùi thieäu baøi môùi: - Thaûo luaän nhoùm laøm phieáu Nam hay nữ (tiếp theo) Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän baøi taäp. nhoùm 4. * Muïc tieâu: HS phaân bieät các ñaëc điểm khác về sinh học và xã hội . B1: Tổ chức và hướng dẫn. Mỗi HS chuẩn bị 1phiếu gợi ý trang 8/sgk. Cách chơi. +Thi xếp các tấm phiếu vào bảng sau: Nam Cả nam và nữ nữ +Từng nhóm giải thích +Cả lớp cùng đánh giá, xem nhóm nào sắp xếp đúng và nhanh. B2: Các nhóm tiến hành như hướng dẫn.Đại - Trình baøy. + … con trai ñi hoïc veà laø ñi chôi diện nhóm trình bày. laø khoâng ñuùng, bôûi vì coù theå giuùp boá meï vaãn ñöôïc. Coøn con gaùi ñi hoïc veà thì troâng em, naáu côm giuùp meï khoâng nhaát thieát, vì con trai vaãn laøm ñöôïc. B3:GV đánh giá, kết luận và tuyên dương Hoaït ñoäng 2( 15’): Nhoùm ñoâi * Muïc tieâu: Giúp HS nhận ra một số quan niệm về nam và nữ cần sửa đổi. Có ý thức - Thaûo luaän- trình baøy. tôn trọng bạn cùng và khác giới không phân + … Ñoàng yù( giaûi thích), khoâng Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 7 Giáo án: Khoa học lớp 5 biệt nam hay nữ. B1: Yêu cầu thảo luận các câu: a)Bạn có đồng ý những câu hỏi sau không? Giải thích . +Công việc nội trợ là của phụ nữ. +Đàn ông là người kiếm tiền nuôi cả gia đình. +Con gái nên học nữ công gia chánh, con trai nên học kĩ thuật. b)Trong gia đình những yêu cầu hay cư xử của cha mẹ đối với con trai, con gái khác nhau không? Như thế nào? Như vậy có hợp lí không? c)Liên hệ trong lớp mình có sự phân biệt đối xủ giữa nam và nữ không? Như vậy có hợp lí không? d)Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? B2: Làm việc cả lớp, từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận. GV kết luận chung. C. Cuûng coá( 3’): - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Veà hoïc thuoäc baøi. - Chuaån bò baøi sau: “ Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?”. Trường Tiểu học Phong Nẫm ñoàng yù( giaûi thích) theo yù nghó cuûa mình. + … con trai ñi hoïc veà laø ñi chôi laø khoâng ñuùng, bôûi vì coù theå giuùp boá meï vaãn ñöôïc … + … HS neâu. Ruùt kinh nghieäm: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 25/8/09 Ngaøy daïy: 26/8/09 Tieát : 4 Tuaàn: 2 Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 8 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm Cô theå chuùng ta Ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? I/Mục tiêu: -Nhận biết: Cơ thể của con người được hình thành từ sự kết hợp giữa tinh trùng của bố và trứng của mẹ. II/Chuẩn bị: -Hình trang 10 và 11 sgk. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy A. Kiểm tra bài( 4’): Nam hay nữ. - Goïi 3 HS+ Caâu hoûi+ NXPÑ. + Haõy neâu nhöõng ñieåm khaùc bieät giöõa nam vaø nöõ veà maët sinh hoïc? + Haõy noùi veà vai troø cuûa phuï nöõ? + Taïi sao khoâng neân phaân bieät ñoái xöû giöõa nam vaø nöõ? - NXBK. B. Baøi môùi( 30’) 1. Giôùi thieäu( 1’): Ñöa ra hình minh hoaï tröùng vaø tinh truøng. Yeâu caàu 1 HS leân baûng vieát teân töøng hình veõ. + Hoûi: ngöôøi phuï nöõ coù khaû naêng coù thai vaø sinh con khi naøo? - GV: Cô quan sinh duïc cuûa nöõ coù khaû naêng taïo ra tröùng. Neáu tröùng gaëp tinh truøng thì ngöôøi nöõ coù khaû naêng mang thai vaø sinh con. Vaäy quaù trình thuï tinh dieãn ra nhö theá naøo? Caùc em cuøng tìm hieåu qua baøi: “ Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?”. 2. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1( 7’): giaûng giaûi. * Muïc tieâu: HS nhận biết một số từ khoa học: thụ tinh, hợp tử, phôi, bào thai. cô theå ñöôïc B1: GV đặt câu hỏi cho cả lớp. 1/Cơ quan nào trong cơ thể quyết đinh giới tính của mỗi người? Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Hoạt động của trò - 3HS traû lôøi- Nhaän xeùt. - HS laéng nghe. + … Ngöôøi phuï nöõ coù khaû naêng coù thai vaø sinh duïc cuûa hoï taïo ra tröùng, tröùng gaëp tinh truøng. - HS laéng nghe vaø traû lôøi. - Ñaùp aùn ñuùng. 1- d. Trang:: 9 Giáo án: Khoa học lớp 5 a)Cơ quan tiêu hoá. b)Cơ quan hô hấp. c)Cơ quan tuần hoàn. d)Cơ quan sinh dục. 2/Cơ quan sinh dục nam có khả năng gì? a)Tạo ra trứng. b)Tạo ra tinh trùng. 3/Cơ quan sinh dục nữ có khả năng gì? a)Tạo ra trứng b)Tạo ra tinh trùng. B2: GV giảnghình thaønh töø moät teá baøo tröùng cuûa meï keát hôïp vôùi tinh truøng cuûa boá. Quaù trình tröùng keát hôïp vôùi tinh truøng ñöôïc goïi laø söï thuï tinh. - Tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh goïi laø hôïp töû. - Hôïp töû phaùt trieån thaønh phoâi roài thaønh baøo thai, sau khoaûng 9 thaùng ôû trong buïng meï, em beù seõ ñöôïc sinh ra. Hoaït ñoäng 2 (15’): Thaûo luaän nhoùm ñoâi.. * Muïc tieâu: Hình thành cho HS biểu tượng về sự thụ tinh và sự phát triển của thai nhi. B1: -Yêu cầu HS quan sát các hình 1a, 1b, 1c và đọc kĩ phần chú thích trang 10 sgk, tìm xem mỗi chú thích hợp với hình nào. - Cho HS làm việc, một số HS trình bày. Đáp án: H1: Các tinh trùng gặp trứng. H2: Một tinh trùng đã chui được vào trong trứng. H3: Trứng và trinh trùng đã kết hợp với nhau tạo thành hợp tử. B2: -Yêu cầu HS quan sát hình 2, 3, 4, 5 trang 11sgk để tìm xem hình nào cho biết thai được 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, 9 tháng. -HS làm việc, một số HS trình bày. Đáp án: H2: Thai được khoảng 9 tháng.............. H3: Thai được 8 tuần.................... H4: Thai được 3 tháng...................... H5: Thai được 5 tuần........................ 3. Cuûng coá( 3’) - HS ñoïc muïc baïn caàn bieát. - Daën doø: veà hoïc baøi. Chuaån bò baøi Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trường Tiểu học Phong Nẫm 2-b. - HS laéng nghe. - HS caû lôùp quan saùt hình 1a, 1b, 1c. - 2 HS ñoïc chuù thích. - Hình 1a: Caùc tinh truøng gaëp tröùng. - Hình 1b: Moät tinh truøng ñaõ chui ñöôïc vaøo trong tröùng. - Hình 1c: Tröùng vaø tinh truøng ñaõ keát hôïp vôùi nhau taïo thaønh hôïp töû. Trang:: 10 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm sau: Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khoẻ ? Ruùt kinh nghieäm: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngaøy soaïn: 31/8/09 5 Ngaøy daïy: 1/9/09 3 Tieát : Tuaàn: Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoeû? I/Mục tiêu: Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 11 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm -Nêu ñöôïc những việc nên và không nên làm ñeå chaêm soùc phuï nöõ khi mang thai. -Xác định nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình và phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai. -Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai. II/Chuẩn bị: -Hình trang 12 và 13 sgk. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy A. Kiểm tra bài: ( 4’)Cơ thể chúng ta được hình thành nhö theá naøo? - Goïi HS+ Caâu hoûi+ NXBK. + Cô theå cuûa moãi con ngöôøi ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? + Haõy moâ taû khaùi quaùt quaù trình thuï tinh? + Haõy moâ taû moät vaøi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thai nhi? - NXBK. B. Baøi môùi: ( 30’) 1. Giôùi thieäu baøi ( 1’): Em beù trong buïng meï 9 thaùng môùi ra ñôøi. Vì theá söùc khoeû cuûa thai tuyø thuoäc vaøo söùc khoeû cuûa meï. Vaäy trong thôøi kì mang thai phuï nöõ neân vaø khoâng neân laøm gì? Caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñình neân laøm gì ñeå chaêm soùc phuï nöõ coù thai? Caùc em seõ bieát ñeàu ñoù qua baøi hoïc hoâm nay. 2. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1( 12’): Thaûo luaän nhoùm ñoâi. * Muïc tieâu: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ. Những việc nên và không nên làm ñoái vôùi phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ. B1:Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3,4 trang 12 sgk. +Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? Tại sao? B2: HS làm việc theo HDGV. B3: Trình bày kết quả thảo luận, Mỗi em nói nội dung của một hình. Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Hoạt động của trò - HS traû lôøi- Nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - Thaûo luaän – quan saùt. + Hình 1: Caùc nhoùm thöùc aên coù lôïi cho söùc khoeû cuûa ngöôøi meï vaø thai nhi( neân). Trang:: 12 Giáo án: Khoa học lớp 5 - GV kết luận: Phuï nöõ coù thai caàn: - Aên ñuû chaát, ñuû löôïng. - Khoâng duøng caùc chaát kích thích nhö thuoác laù, thuoác laøo, röôïu, ma tuyù, … - Traùnh lao ñoäng naëng, traùnh tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoaù hoïc nhö thuoác tröø saâu, thuoác dieät coû,… - Ñi khaùm thai ñònh kì: 3 thaùng moät laàn. - Tieâm vaùc- xin phoøng beänh vaø uoáng thuoác khi caàn, theo chæ daãn cuûa baùc só. Hoaït ñoäng 2( 15’): Thaûo luaän nhoùm. * Muïc tieâu: Xác định nhieäm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai. B1: GV yêu cầu HS quan sát hình 5, 6, 7 trang 13 sgk. B2: Lớp thảo luận câu hỏi: Mọi người trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm chăm sóc với phụ nữ có thai? Trường Tiểu học Phong Nẫm Hình 2: Moät soá thöùc aên khoâng toát hoaëc gaây haïi cho söùc khoeû cuûa ngöôøi meï vaø thai nhi( khoâng neân). Hình 3: Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang ñöôïc khaùm thai ñang ñöôïc khaùm thai taïi cô sôû y teá( neân). Hình 4: Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang gaùnh luùa vaø tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc haïi hoïc nhö thuoác tröø saâu, thuoác dieät coû, … ( khoâng neân). - HS laéng nghe. - Quan saùt- Thaûo luaän. + Hình 5: Ngöôøi choàng ñang gaép thöùc aên cho vôï. + Hình 6: ngöôøi phuï nöõ coù thai laøm nhöõng coâng vieäc nheï nhö ñang cho gaø aên, ngöôøi choàng gaùnh nöôùc veà. + Hình 7: ngöôøi choàng ñang quaït cho vôï vaø con gaùi ñi hoïc veà khoe ñieåm 10. - NX- Tuyeân döông. - GV kết luận: Chuaån bò cho em beù chaøo ñôøi laø traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình ñaëc bieät laø ngöôøi boá. Chaêm soùc söùc khoeû cuûa ngöôøi meï tröôùc khi coù thai vaø trong thôøi kì mang thai seõ giuùp cho thai nhi khoeû maïnh Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 13 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm giaûm ñöôïc nguy hieåm coù theå xaûy ra khi sinh con. Hoaït ñoäng 3( 10’): Ñoùng vai. * Muïc tieâu: Đóng vai: HS có ý thức giúp đỡ người có - Moät soá baïn leân ñoùng vai theo thai. yeâu caàu GV. Ruùt ra baøi hoïc baûn B1: GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi trang thaân. 13 sgk: Khi gặp phụ nữ có thai xách nặng hoặc đi cùng chuyến ôtô không có chỗ ngồi, bạn làm gì để giúp đỡ? B2: Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thực hành đóng vai theo chủ đề “Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai” B3: Trình diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi bình luận và rút ra bài học về cách ứng xử đối với phụ nữ có thai. - NX- Tuyeân döông. C. Cuûng coá- Daën doø( 3’): - HS ñoïc muïc baïn caàn bieát. - Chuaån bò tieát sau: Từ lúc sinh đến tuổi dậy thì. Ruùt kinh nghieäm: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 1/9/09 6 Ngaøy Tuaàn: 3 Tieát : daïy: 3/9/09 Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì. I/Mục tiêu: - Neâu ñöôïc caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa con ngöôøi töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì. Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 14 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm - Nêu ñöôïc moät soá thay ñoåi veà sinh hoïc vaø moái quan heä xaõ hoäi ôû tuoåi daäy thì. II/Chuẩn bị: -Thông tin và hình trang14, 15 sgk. -HS sưu tầm ảnh chụp bản thân lúc còn nhỏ hoặc ảnh của trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy 1.Bài cũ( 4’): Cần làm gì để mẹ và em bé đều khoẻ. - Goïi 3 HS + Caâu hoûi+ NXPÑ. + Phuï nöõ coù thai caàn laøm gì ñeå mình vaø thai nhi khoeû maïnh? + Taïi sao laïi noùi raèng: Chaêm soùc söùc khoeû cuûa ngöôøi meï vaø thai nhi laø traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi? + Caàn phaûi laøm gì ñeå caû meï vaø beù ñeàu khoeû? - NXBK. 2.Bài mới: 1. Giôùi thieäu baøi: ( 1’): caùc em ñaõ tìm hieåu moät soá giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thai nhi trong buïng meï. Vaäy töø khi ñöôïc sinh ra, cô theå chuùng ta phaùt trieån nhö theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi naøy. Hoạt động 1( 12’):Cả lớp. * Muïc tieâu: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì.Tuổi dậy thì và đaëc đieåm của em bé trong ảnh sưu tầm. -GV yêu cầu HS đem ảnh của mình hồi nhỏ hoặc ảnh của các trẻ em đã sưu tầm được lên giới thiệu trước lớp theo yêu cầu: +Bé mấy tuổi và đã biết làm gì? - Nhaän xeùt –Tuyeân döông. Hoạt động 2: Trò chơi( 7’): “Ai nhanh, ai đúng?”Chia nhóm. * Muïc Tieâu: HS nêu được một số đặc điểm chung của trẻ em ở từng giai đoạn dưới 3 tuổi, từ 3 đến 6 tuổi, từ 6 tuổi đến 10tuổi. - Yeâu caàu : Mỗi nhóm 1 bảng con, một Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Hoạt động của trò - 3 HS traû lôøi + NX. - HS laéng nghe. - Nhoùm tröôûng baùo caùo. - 5- 7 HS noái tieáp nhau giôùi thieäu böùc aûnh maø mình mang ñeán lôùp. Ví duï: - Ñaây laø böùc aûnh em beù cuûa toâi, em môùi 2 tuoåi, em bieát noùi vaø nhaän ra nhöõng ngöiôøi thaân, bieát haùt , bieát muùa. - Caû lôùp nhaän xeùt. Trang:: 15 Giáo án: Khoa học lớp 5 chuông nhỏ. B1: GV phổ biến cách chơi, luật chơi. +Các thành viên trong nhóm đều đọc các thông tin trang khung chữ và tìm xem mỗi thông tin ưng với lứa tuổi nào như đã nêu ở trang 14 sgk sau đó cử 1 bạn viết nhanh đáp án vào bảng, cử một bạn khác lắc chuông để báo hiệu nhóm đã xong. Nhóm nào làm xong trước và đúng là thắng cuộc. B2: Làm việc theo nhóm. B3: Làm việc theo lớp. Đáp án: 1/b; 2/a; 3/c. - GV tuyên dương nhóm thắng cuộc. Hoạt động 3( 8’): Thực hành: Cả lớp * Muïc tieâu: HS nêu được đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đ/v cuộc đời của mỗi con người. B1: GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 15 sgk và trả lời câu hỏi: Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đ/v cuộc đời của mỗi con người? B2: GV gọi HS nêu trả lời câu hỏi. - GV kết luận: Tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi, vì ñaây laø thôøi kì cô theå coù nhieàu thay ñoåi nhaát cuï theå laø. Cô theå phaùt trieån nhanh caû veà chieàu cao vaø caân naëng. Cô quan sinh duïc baét ñaàu phaùt trieån nhanh caû veà chieàu cao vaø caân naëng, Cô quan sinh duïc baét ñaàu phaùt trieån, con gaùi xuaát hieän kinh nguyeät, con trai coù hieän töôïng xuaát tinh. Bieán ñoåi veà tình caûm, suy nghó vaø moái quan heä xaõ hoäi. 3. Cuûng coá - Dặn dò( 3’): - HS ñoïc thoâng tin SGK. - Chuaån bò bài sau: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già. Trường Tiểu học Phong Nẫm - Tieán haønh chôi trong nhoùm ghi keát quaû vaøo baûng con. - Laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV. Ruùt kinh nghieäm: ..................................................................................................................................... Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 16 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 7 Ngaøy daïy: 4 Tieát : Tuaàn: Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø. I/Mục tiêu: Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 17 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm -Nêu ñöôïc caùc giai ñoïan phaùt trieån cuûa con ngöôøi töø tuổi vị thành niên ñeán tuoåi tuổi già. II/Chuẩn bị: -Thông tin và hình trang 16, 17 sgk. -Sưu tầm tranh ảnh của người lớn ở các lứa tuổi khác nhau và làm các nghề khác nhau. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy A- Kiểm tra bài( 4’): Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì. - Goïi 3 HS+ Caâu hoûi+ NXPÑ. + Phuï nöõ coù thai caàn laøm gì ñeå mình vaø thai nhi khoeû maïnh? + Taïi sao laïi noùi raèng: chaêm soùc söùc khoeû cuûa ngöôøi meï vaø thai nhi laø traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi? + Caàn phaûi laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoeû? - NXBK. B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi( 1’): Cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi chia thaønh nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau. Baøi tröôùc caùc em ñaõ bieát ñöôïc ñaëc ñieåm chung noåi baät cuûa löùa tuoåi töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em coù theâm kieán thöùc veà giai ñoaïn töø tuoåi thaønh nieân ñeán tuoåi giaø. Hoaït ñoäng 1( 12’): Laøm vieäc vôùi SKG. Thaûo luaän nhoùm ñoâi. * Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc Một số đặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già. B1: GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn. -Yêu cầu HS đọc thông tin trang 16, 17 sgk và thảo luận nhóm về đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn. B2: HS Làm việc theo hướng dẫn của GV. B3:Cử đại diện trình bày, mỗi nhóm trình bày một giai đoạn và các nhóm khác bổ sung. - GV choát laïi: Tuoåi vò thaønh nieân ( 10- 19 tuoåi) ñaây laø giai ñoaïn chuyeån tieáp töø treû con thaønh ngöôøi lôùn, ñöôïc theå hieän ôû söï Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Hoạt động của trò - HS traû lôøi – NX. - HS laéng nghe. - HS thaûo luaän. Trang:: 18 Giáo án: Khoa học lớp 5 phaùt trieån maïnh meõ veà theå chaát, tinh thaàn, tình caûm vaø moái quan heä xaõ hoäi. Nhö vaäy, tuoåii daäy thì naèm trong giai ñoaïn ñaàu cuûa tuoåi vò thaønh nieân. Tuoåi tröôûng thaønh( 2060) trong nhöõng naêm ñaàu cuûa giai ñoaïn naøy, taàm voùc vaø theå löïc cuûa chuùng ta phaùt trieån nhaát. Caùc cô quan trong cô theå ñeàu hoøan thieän. Luùc naøy, chuùng ta coù theå laäp gia ñình, chòu traùch nhieäm vôùi baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.Tuoåi giaø ( 60- 65) khi con ngöôøi böôùc vaøo giai ñoaïn naøy, cô theå daàn suy yeáu, chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan giaûm daàn. Tuy nhieân, ÔÛ tuoåi naøy chuùng ta coù theå keùo daøi tuoåi thoï baèng söï reøn luyeän cô theå, soáng ñieàu ñoä vaø tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi. Hoaït ñoäng 2( 12’): Troø chôi: Ai? Hoï ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi * Muïc tieâu: Củng cố cho HS những hiểu biết về tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già đã học ở trên. HS xác định được bản than đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời. - GV cùng HS sưu tầm tranh ảnh nam, nữ ở các lứa tuổi, làm các nghề khác nhau trong xã hội. B1: Tổ chức và hướng dẫn. GV phát cho mỗi nhóm từ 3 đến 4 hình. Yêu cầu HS xác định xem những người trong ảnh đang ở giai đoạn nào của cuộc đời và nêu đặc điểm của giai đoạn đó. B2: Làm việc theo nhóm. B3: Làm việc cả lớp. +Các nhóm cử đại diện trình bày. +Các nhóm khác chất vấn. +GV yêu cầu cả lớp thảo luận các câu hỏi: a)Bạn đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời? b)Biết được chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời có lợi gì? - GV kết luận: Chuùng ta ñang ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa tuoåi vò thaønh nieân hay noùi caùch khaùc laø ôû vaøo tuoåi daäy thì. Bieát ñöôïc chuùng ta ñang ôû giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi seõ giuùp ñöôïc chuùng ta hình Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trường Tiểu học Phong Nẫm - 1 nhoùm HS hoaøn thaønh phieáu daùn leân baûng. - 3 HS trình baøy- NXBS. - Toå tröôûng baùo caùo vieäc chuaån bò cuûa caùc thaønh vieân - 5- 7 HS noái tieáp nhau giôùi thieäu veà ngöôøi trong aûnh mình söu taàm ñöôïc. Trang:: 19 Giáo án: Khoa học lớp 5 Trường Tiểu học Phong Nẫm dung ñöôïc söï phaùt trieån veà cô theå veà theå chaát, tinh thaàn vaø moái quan heä cuûa xaõ hoäi seõ dieãn ra nhö theá naøo. Töø ñoù, chuùng ta saün saøng ñoùn nhaän maø khoâng sôï haõi. Boái roái, ñoàng thôøi coøn giuùp chuùng ta coù theå traùnh ñöôïc nhöõng nhöôïc ñieåm hoaëc sai laàm coù theå xaûy ra ñoái vôùi moãi ngöôøi ôû vaøo löùa tuoåi cuûa mình. C. Cuûng coá- Daën doø( 3’): - HS ñoïc phaàn baøi hoïc. - Daën: Veà hoïc thuoäc baøi. - Chuaån bò tröôùc baøi sau: “Vệ sinh tuổi dậy thì”. Ruùt kinh nghieäm: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 8 Ngaøy Tuaàn: 4 Tieát : daïy: Veä sinh ôû tuoåi daäy thì. I/Mục tiêu: -Nêu những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh,bảo vệ sức khoẻ ở tuổi dậy thì. Giaùo vieân: Mai Thuyû Tieân Trang:: 20
- Xem thêm -