Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 hk1_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC: $ 1: SỰ SINH SAÛN I. Muïc tieâu : Nhaän bieát moïi ngöôøi ñeàu do boá meï sinh ra vaø coù moät soá ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá meï cuûa mình . II. Chuaån bò : - Boä phieáu duøng cho troø chôi “ Beù laø con ai “ -Hình trang 4 ,5 SGK . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. Giôùi thieäu baøi : 2. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Troø chôi “Beù laø con ai?” -Phaùt phieáu coù veõ hình moät em beù hoaëc hình boá , meï em beù ñoù -GV phoå bieán caùch chôi : ai nhaän ñöôïc hình em beù phaûi ñi tìm boá hoaëc meï em beù ñoù . -Toå chöùc cho HS chôi . Hoûi : Taïi sao ta tìm ñöôïc boá meï cho caùc em beù ? Qua troø chôi , ruùt ra keát luaän gì ? Lieân heä: Em gioáng boá meï mình ôû nhöõng ñaëc ñieåm naøo? Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt tranh vaø traû lôøi - Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình 1; 2; 3/4 SGK vaø ñoïc lôøi ñoái thoaïi cuûa caùc nhaân vaät . - Haõy noùi veà yù nghóa cuûa sinh saûn ñoái vôùi moãi gia ñình , doøng hoï? - Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu con ngöôøi khoâng coù khaû naêng sinh saûn ? - GV giaùo duïc HS tình caûm gia ñình - HS nhaän phieáu . - Nghe phoå bieán - Tham gia troø chôi . - HS töï neâu theo quan saùt vaø suy nghó cuûa mình. - Moïi treû em ñeàu do boá meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá meï . - HS töï neâu - Laøm vieäc theo caëp döôùi söï höôùng daãn cuûa GV - Trình baøy keát quaû laøm vieäc . - HS traû lôøi caâu hoûi vaø ruùt ra keát luaän . - HS neâu yù kieán cuûa mình . - Lieân heä gia ñình mình 3. Cuûng coá , daën doø : - Cho HS ñoïc laïi muïc baïn caàn bieát. - Nhaän xeùt tieát hoïc -CB baøi sau :Nam hay nữ Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 2: NAM HAY NÖÕ ? I. Muïc tieâu : - Nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm cuûa xaõ hoäi veà vai troø cuûa nam, nöõ . - Toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi, khoâng phaân bieät nam nöõ. II. Chuaån bò : - Hình SGK Caùc taám phieáu coù noäi dung nhö trang 8 SGK . III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc : Giaùo vieân Hoïc sinh 1. Kieåm tra baøi cuõ : Haõy neâu yùÙ nghóa veà söï sinh saûn ñoái vôùi moãi gia ñình , - HS traû lôøi doøng hoï 2. Baøi mới: a. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay , chuùng ta tìm hieåu giöõa nam vaø nöõ coù ñieåm khaùc nhau nhö theá naøo ? - HS laéng nghe b. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän ñeå xaùc ñònh söï khaùc nhau giöõa nam vaø nöõ veà maët sinh hoïc . -Laøm vieäc theo nhoùm 5 -Yeâu caàu thaûo luaän caùc caâu hoûi : + Lôùp baïn coù bao nhieâu baïn trai , baïn gaùi ? HS thaûo luaän theo caùc yeâu caàu cuûa GV + Neâu moät vaøi ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo baïn trai vaø gaùi ? luaän cuûa nhoùm mình + Choïn caâu traû lôøi ñuùng Khi moät em beù môùi sinh , döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô Caùc nhoùm khaùc boå sung -Nam thöôøng coù raâu , cô quan sinh duïc theå ñeå bieát ñoù laø beù trai hay gaùi ? - Keát thuùc hoaït ñoäng naøy , yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi : nam taïo ra tinh truøng . Nöõ coù kinh nguyeät , cô quan sinh duïc nöõ taïo ra Neâu moät soá ñieåm khaùc bieät giöõa nam vaø nöõ veà maët tröùng . sinh hoïc ? - Laøm vieäc caû lôùp Hoaït ñoäng 2: Nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm cuûa xaõ hoäi veà vai troø cuûa nam, nöõ - HS trình baøy theo khaû naêng hieåu bieát - Hieän nay, trong xaõ hoäi coù troïng nam, khinh nöõ khoâng? Nhöõng vieäc naøo theå hieän troïng nam khinh nöõ? cuûa minh. - Vieäc troïng nam khinh nöõ ñuùng hay sai, coù haïi nhö theá naøo? Keát luaän: Vieäc phaân bieät, ñoái xöû nam nöõ trong xaõ hoäi laø laïc haäu, aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa gia ñình vaø xaõ hoäi neân caàn phaûi thay ñoåi quan nieäm ñoù. 3. Cuûng coá daën doø, nhaän xeùt: - Em hoïc ñöôïc ñieàu gì töø tieát hoïc hoâm nay? - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò baøi sau: Nam hay nöõ? (TT) Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 3: NAM HAY NÖÕ ? ( tieáp theo ) I. Muïc tieâu : - Nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm cuûa xaõ hoäi veà vai troø cuûa nam, nöõ . - Toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi, khoâng phaân bieät nam nöõ. II. Chuaån bò : Caùc taám phieáu coù noäi dung nhö trang 8 SGK . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân Hoaït ñoäng 2 : Kieåm tra kieán thöùc cuõ baèng troø chôi “ Ai nhanh , ai ñuùng “ Phaân bieät caùc ñaëc ñieåm veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi giöõa nam vaø nöõ . - GV phaùt cho moãi nhoùm caùc taám phieáu nhö trang 8 SGK vaøhöôùng daãn caùch chôi : Thi xeáp caùc taám phieáu vaøo baûng döôùi ñaây : Nam Caû nam vaø nöõ Nöõ Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ : - Coâng vieäc . - Caùch ñoái xöû trong gia ñình . - Trong lôùp coù söï phaân bieät ñoái xöû khoâng? - Taïi sao khoâng neân phaân bieät ñoái xöû giöõa nam vaø nöõ ? Keát luaän : Vai troø cuûa nam vaø nöõ ôû gia ñình xaõ hoäi coù theå thay ñoåi . .. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt : - Söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm cuûa xaõ hoäi veà vai troø cuûa nam, nöõ như thế naøo? - Nhaän xeùt tieát hoïc, daën oân laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. Hoïc sinh Nhoùm tröôûng cuûa hai ñoäi Avaø B phaùt phieáu cho caùc baïn trong ñoäi – sau ñoù thi ñua leân baûng xeáp phieáu vaøo coät thích hôïp - Caû lôùp cuøng ñaùnh giaù , ñoàng thôøi xem ñoäi naøo saép xeáp ñuùng vaø nhanh laø thaéng cuoäc . - Laøm vieäc theo nhoùm 6 . - Töøng nhoùm baùo caùo keát quaû . - HS nhắc lại mục Bạn cần biết - Hệ thống lại kiến thức Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 4 : CÔ THEÅ CHUÙNG TA ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH NHÖ THEÁ NAØO ? I. Muïc tieâu : Bieát cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh töø söï keát hôïp giöõa tinh truøng cuûa boá vaø tröùng cuûa meï. II. Chuaån bò : Hình trang 10 ; 11 SGK III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ : - Vai troø cuûa nam vaø nöõ ôû xaõ hoäi vaø gia ñình .(GV cho moät soá tình huoáng ñeå HS choïn ) 2. Giôùi thieäu baøi 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Traû lôøi caâu hoûi döôùi daïng traéc nghieäm caùc noäi dung sau : a. Cô quan naøo trong cô theå quyeát ñònh giôùi tính cuûa moãi ngöôøi ? b. Cô quan sinh duïc nam coù khaû naêng gì ? c. Cô quan sinh duïc nöõ coù khaû naêng gì ? Keát luaän : Cô theå ngöôøi ñöôïc hình thaønh töø söï keát hôïp giöõa tröùng vaø tinh truøng , söï keát hôïp naøy goïi laø söï thuï tinh . Hoaït ñoäng 2 : Hình thaønh cho HS bieåu töôïng veà söï thuï tinh vaø phaùt trieån cuûa thai nhi . Quan saùt hình 1; 2;3;4;5/11 tìm xem moãi chuù thích phuø hôïp vôùi hình naøo? 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt: Choát laïi caùc noäi dung chính cuûa tieát hoïc. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën chuaån bò baøi sau: Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì Hoïc sinh -Duøng theû ñeå choïn ñaùp aùn ñuùng . -Laéng nghe HS choïn ñaùp aùn ñuùng : a. Cô quan sinh duïc . b. Taïo ra tinh truøng . c. Taïo ra tröùng . Thaûo luaän nhoùm ñoâi . Quan saùt hình roài traû lôøi Heä thoáng laïi kieán thöùc baøi hoïc Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 5 : CAÀN LAØM GÌ ÑEÅ CAÛ MEÏ VAØ EM BEÙ ÑEÀU KHOEÛ ? I. Muïc tieâu : - Neâu ñöôïc nhöõng vieäc neân laøm hoaëc khoâng neân laøm ñeå chaêm soùc phuï nöõ mang thai. II. Chuaån bò : Hình trang 12; 13 III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân Hoïc sinh HS traû lôøi caâu hoûi 1. Kieåm tra baøi cuõ : Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? 2. Giôùi thieäu baøi : Ñeå chuaån bò cho em beù chaøo ñôøi Nghe giôùi thieäu baøi laø traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình . Vaäy caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoeû ? 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Yeâu caàu quan saùt caùc hình 1;2;3;4/12 Laøm vieäc theo caëp . SGK traû lôøi caâu hoûi : Phuï nöõ coù thai neân vaø khoâng Moät soá HS trình baøy keát quaû laøm neân laøm gì ? Taïi sao ? vieäc theo caëp – 1HS chæ noùi veà noäi dung cuûa moät hình . Keát luaän : Phuï nöõ coù thai caàn : Aên uoáng ñuû chaát khoâng duøng caùc chaát kích thích; nghæ ngôi hôïp lyù ; traùnh lao ñoäng naëng ; ñi khaùm thai ñònh kyø ; tieâm vaùc – xin phoøng beänh . Hoaït ñoäng 2: Quan saùt hình traû lôøi caâu hoûi : Quan saùt caùc hình 5;6;7/13 SGK vaø neâu noäi dung cuûa töøng hình . Moïi ngöôøi trong gia ñình caàn laøm gì ñeå theå hieän söï quan taâm , chaêm soùc ñoái vôùi phuï nöõ coù thai ? Keát luaän : Chaêm soùc söùc khoeû cho baø meï thôøi kyø mang thai seõ giuùp thai nhi khoeû maïnh , sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát ; ngöôøi meï khoeû maïnh , giaûm nguy hieåm khi sinh con . Hoaït ñoäng 3: Ñoùng vai Böôùc 1: GV yeâu thaûo luaän caâu hoûi trang 13 SGK Böôùc 2 : Ñoùng vai theo chuû ñeà “Coù yù thöùc giuùp ñôõ phuï nöõ coù thai”. 4. Cuûng coá - Daën doø - Nhaän xeùt - Em haõy neâu nhöõng vieäc neân laøm hoaëc khoâng neân laøm ñeå chaêm soùc phuï nöõ mang thai. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën coù yù thöùc chaêm soùc phuï nöõ mang thai; CB baøi sau: Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì. Laøm vieäc caù nhaân theo yeâu caàu cuûa GV Thaûo luaân caû lôùp . Laøm vieäc theo nhoùm . Moät soá nhoùm leân trình dieãn - HS neâu Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 6 : TÖØ LUÙC MÔÙI SINH ÑEÁN TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát : - Neâu ñöôïc caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa con ngöôøi töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì. - Neâu ñöôïc moät soá thay ñoåi veà sinh hoïc vaø moái quan heä xaõ hoäi ôû tuoåi daäy thì. II. Chuaån bò : - Thoâng tin vaø hình trang 14; 15 SGK - HS söu taàm hình em beù . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ: Phuï nöõ coù thai caàn laøm gì ñeå baûo ñaûm söùc khoeû ? Taïi sao phaûi chaêm soùc söùc khoeû cho baø meï coù thai ? ( GV cho moät soá ñaùp aùn ñeå HS choïn ) 2. Giôùi thieäu baøi 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Yeâu caàu HS ñem aûnh cuûa mình hoài nhoû hoaëc aûnh em beù ñeå giôùi thieäu : Em beù maáy tuoåi vaø ñaõ bieát laøm gì ? Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi “ Ai nhanh , ai ñuùng “ : Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa treû em ôû töøng giai ñoaïn . GV phoå bieán luaät chôi : ñoïc thoâng tin trong khung chöõ vaø xem thoâng tin ñoù öùng vôùi löùa tuoåi naøo nhö ñaõ neâu ôû trang 14 SGK , ñieàn nhanh vaøo ñaùp aùn GV nhaän xeùt tuyeân döông . Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh : Ñoïc thoâng tin trang 15 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi : Taïi sao noùi tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi moãi con ngöôøi ? Keát luaän : Tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng vì laø thôøi kì cô theå coù nhieàu thay ñoåi : Cô theå phaùt trieån nhanh , cô quan sinh duïc baét ñaàu phaùt trieån , bieán ñoåi veà tình caûm , suy nghó . 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt - Em haõy neâu caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa con ngöôøi töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì. - ÔÛ tuoåi daäy thì, treû coù nhöõng thay ñoåi gì veà maët sinh hoïc vaø xaõ hoäi? - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø xem laïi baøi, CB baøi sau Hoïc sinh Duøng maët xanh , ñoû ñeå choïn , neáu ñuùng duøng maët ñoû coøn sai duøng maët xanh . Nghe giôùi thieäu baøi Laøm vieäc caù nhaân theo yeâu caàu cuûa GV Laøm vieäc theo nhoùm 3 Trình baøy keát quaû laøm vieäc caû lôùp cuøng söûa chöõa , nhaän xeùt . Laøm vieäc caù nhaân Moät soá HS traû lôøi caâu hoûi Traû lôøi Laéng nghe Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 7 : TÖØ TUOÅI VÒ THAØNH NIEÂN ÑEÁN TUOÅI GIAØ I. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa con ngöôøi töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø . II. Chuaån bò : - Hình trang 16; 17 - Söu taâm tranh cuûa ngöôøi lôùn ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau vaø laøm caùc ngheà khaùc nhau . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân Hoïc sinh Duøng baûng con ñeå choïn ñaùp aùn 1. Kieåm tra baøi cuõ : Nhöõng thay ñoåi ôû tuoåi daäy thì Nghe giôùi thieäu baøi (GV neâu moät soá ñaùp aùn ) 2. Giôùi thieäu baøi : 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Laøm vieäc theo nhoùm 6 – caû nhoùm Hoaït ñoäng 1: Yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin trang 16; 17 SGK vaø thaûo luaän theo nhoùm veà ñaëc ñieåm noåi thaûo luaän – thö kyù ghi vaøo bieân baûn Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa mình baät cuûa töøng giai ñoaïn löùa tuoåi . Thö kyù cuûa nhoùm leân baûng – ñaïi dieän nhoùm baùo caùo ghi yù kieán vaøo baûng sau : – caùc nhoùm khaùc boå sung . Giai ñoaïn Ñaëc ñieåm noåi baät Tuoåi vò thaønh nieân Tuoåi tröôûng thaønh Tuoåi giaø Keát luaän : Tuoåi vò thaønh nieân : giai ñoaïn chuyeån Laøm vieäc theo nhoùm 6 tieáp töø treû con sang ngöôøi lôùn . Tuoåi tröôûng thaønh : Thaûo luaän nhoùm ñöôïc ñaùnh daáu baèng söï phaùt trieån veà maët sinh hoïc Cöû ngöôøi laàn löôït leân trình baøy – vaø xaõ hoäi . Tuoåi giaø : cô theå suy yeáu daàn . caùc nhoùm khaùc neâu yù kieán . Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “ Ai? Hoï ñang ôû vaøo giai HS traû lôøi caâu hoûi ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi?” Xaùc ñònh nhöõng ngöôøi trong aûnh maø nhoùm söu taàm ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi . GV hoûi :- Baïn ñang ôû giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi ? -Bieát ñöôïc chuùng ta ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi coù lôïi gì ? GV nhaän xeùt ruùt ra keát luaän . 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt: Neâu caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa - Nhaä xeùt tieát hoïc con ngöôøi töø tuoåi vò thaønh nieân - Daën chuaån bò baøi sau ñeán tuoåi giaø . Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 8 : VEÄ SINH TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu : - Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå giöõ veä sinh, baûo veä söùc khoeû ôû tuoåi daäy thì . - Thöïc hieân veä sinh caù nhaân ôû tuoåi daäy thì. II. Chuaån bò : - Hình trang 18, 19 SGK , phieáu baøi taäp , HS chuaån bò theû töø . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ: Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa tuoåi vò thaønh nieân , tuoåi tröôûng thaønh , tuoåi giaø . (GV cho moät soá ñaùp aùn ñeå HS choïn ) 2. Giôùi thieäu baøi : Nhö caùc em ñaõ bieát tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi. Vaäy ñeå baûo ñaûm söùc khoeû ta caàn thöïc hieän nhöõng yeâu caàu veä sinh nhö theá naøo, chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay . 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Ñoäng naõo GV neâu vaán ñeà :ôû tuoåi daäy thì tuyeán moà hoâi vaø tuyeán daàu ôû da hoaït ñoäng maïnh . Hoûi : Vaäy caàn laøm gì ñeå giöõ cho cô theå luoân saïch seõ ? Ghi nhanh yù kieán leân baûng Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp Chia lôùp thaønh nhoùm nam,nöõ rieâng , phaùt phieáu hoïc taäp . Chöõa baøi taäp theo nhoùm . Hoaït ñoäng 3: Quan saùt tranh vaø thaûo luaän Quan saùt caùc hình 4;5;6;7 vaø neâu noäi dung cuûa töøng hình . Hoûi : Chuùng ta neân laøm gì vaø khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä söùc khoeû ? Keát luaän : ÔÛ tuoåi daäy thì , chuùng ta caàn aên uoáng ñuû chaát, taêng cöôøng luyeän taäp theå duïc theå thao . Hoaït ñoäng 4 : Troø chôi “Taäp laøm dieãn giaû” - GV neâu luaät chôi. Toå chöùc cho HS chôi 4. Daën doø , nhaän xeùt : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën hoïc baøi, thöïc hieân toát veä sinh. CB baøi sau Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Duøng theû töø ñeå choïn Nghe giôùi thieäu baøi Moãi HS neâu ra moät yù kieán ngaén goïn . - Nam nhaän phieáu :”Veä sinh cô quan sinh duïc nam” - Nöõ nhaän phieáu: “ Veä sinh cô quan sinh duïc nöõ “ . Laøm vieäc nhoùm 5. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình . 6 HS laøm dieãn giaû – caû lôùp theo doõi . Em haõy neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå giöõ veä sinh, baûo veä söùc khoeû ôû tuoåi daäy thì . Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 9 : THÖÏC HAØNH : NOÙI “KHOÂNG!” ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN I. Muïc tieâu : - Neâu ñöôïc moät soá taùc haïi cuûa ma tuyù, thuoác laù, röôïu bia. - Töø choái söû duïng röôïu, bia, thuoác laù. II. Chuaån bò : Hình trang 20; 21; 22; 23 SGK , caùc hình aûnh söu taàm ñöôïc , phieáu ghi caâu hoûi . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ : Neâu nhöõng yeâu caàu veä sinh ôû tuoåi daäy thì. 2. Giôùi thieäu baøi : Thuoác laù , röôïu , bia , ma tuyù laø nhöõng chaát nhö theá naøo vaø noù gaây haïi gì cho söùc khoeû, ta tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1 : Thöïc haønh xöû lyù thoâng tin Yeâu caàu ñoïc thoâng tin SGK vaø hoaøn thaønh baûng sau : Taùc haïi Taùc haïi Taùc haïi cuûa cuûa thuoác cuûa ma tuyù laù röôïu bia Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng Ñoái vôùi ngöôøi xung quanh GV keát luaän Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “ Boác thaêm traû lôøi caâu hoûi” Phoå bieán luaät chôi : 3 hoäp ñöïng phieáu , moãi hoäp coù caùc caâu hoûi lieân quan ñeán taùc haïi cuûa thuoác laù, röôïu, bia, ma tuyù . GV phaùt ñaùp aùn cho ban giaùm khaûo vaø thoáng nhaát caùch cho ñieåm . Keát luaän : Röôïu , bia thuoác laù, ma tuyù ñeàu laø nhöõng chaát gaây nghieän coù haïi cho söùc khoeû . 4. Daën doø , nhaän xeùt: - Daën thöïc hieän “Noùi khoâng ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän” - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoïc sinh Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV Nghe giôùi thieäu baøi . Laøm vieäc caù nhaân . Moät soá HS trình baøy , moãi HS chæ trình baøy moät yù . HS khaùc boå sung Cöû 1 baïn laøm giaùm khaûo vaø 3-5 baïn tham gia chôi moät chuû ñeà , caùc baïn coøn laïi laø quan saùt vieân . Ñaïi dieân töøng nhoùm leân boác thaêm . Nhoùm naøo coù ñieåm trung bình cao laø thaéng . - Heä thoáng hoaù laïi caùc kieán thöùc. Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 10 : THÖÏC HAØNH :NOÙI “KHOÂNG!” ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN ( tieáp theo) I. Muïc tieâu: Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : - Xöû lyù caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu , bia, thuoác laù , ma tuyù vaø trình baøy nhöõng thoâng tin ñoù . - Thöïc hieän kyõ naêng töø choái , khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän . II. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Vaøi HS traû lôøi caâu hoûi cuûa GV . 1. Kieåm tra baøi cuõ : Khoùi thuoác laù gaây haïi cho ngöôøi huùt nhö theá naøo ? Laéng nghe Röôïu , bia laø nhöõng chaát gì ? 2. Giôùi thieäu baøi : Thuoác laù , röôïu , bia , ma tuyù laø nhöõng chaát gaây nghieän . Vaäy thaùi ñoä cuûa chuùng ta nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng chaát naøy , tieát hoïc hoâm nay seõ giaûi ñaùp cho caùc em ñieàu ñoù . 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : HS thöïc hieän troø chôi . Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Chieác gheá nguy hieåm “ Söû duïng gheá cuûa GV , phuû leân gheá moät chieác khaên – GV giôùi thieäu veà söï nguy hieåm cuûa chieác gheá . Nhaéc HS khi ñi ngang qua gheá phaûi caån thaän . Hoûi : Em caûm thaáy theá naøo khi ñi qua gheá? Taïi sao coù moät soá baïn raát thaän troïng ? Taïi sao laïi coù baïn thöû HS trả lời caù nhaân chaïm tay vaøo gheá ? Ruùt ra keát luaän . Hoaït ñoäng 4: Ñoùng vai Hoaït ñoäng nhoùm 6- giaûi quyeát Böôùc 1: Neâu noäi dung caùc hình 1;2;3 SGK GV neâu vaán ñeà : Khi chuùng ta töø choái ai moät ñieàu gì tình huoáng . Caùc nhoùm ñoïc tình huoáng – (ví duï töø choái baïn ruû huùt thöû thuoác laù) , caùc em seõ nhaän vai . noùi gì ? Böôùc 2: Phaùt phieáu ghi caùc tình huoáng Böôùc 3: Quan saùt học sinh thảo luận Böôùc 4: Theo dõi HS trình baøy, hướng dẫn nhận xeùt, ruùt kinh nghiệm Keát luaän : Moãi chuùng ta ñeàu coù quyeàn töø choái , quyeàn baûo veä vaø ñöôïc baûo veä . 4. Cuûng coá , daën doø : - Em haõy neâu taùc hại của rượu, bia; thuốc laù, ma tuyù. - Em sẽ noùi gì với chất gaây nghieän? GV nhận xeùt tiết học Daën aùp duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng. Chuẩn bị baøi sau: Duøng thuoác an toaøn Thaûo luaän Trình baøy, nhaän xeùt, ñöat ra kết luận Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 11 : DUØNG THUOÁC AN TOAØN I. Muïc tieâu : Nhaän thöùc ñöôïc söï caàn thieát phaûi dngf thuoác an toaøn: - Xaùc ñònh khi naøo neân duøng thuoác. - Neâu nhöõng ñieåm caàn chuù yù khi duøng thuoác vaø khi mua thuoác. II. Chuaån bò : Voû ñöïng vaø baûn höôùng daãn söû duïng thuoác . - Hình trang 24;25 SGK. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ: Töø choái thuoác laù , röôïu ,bia , ma tuyù coù deã daøng khoâng ? Tröôøng hôïp bò doaï daãm , eùp buoäc neân laøm gì ? 2. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Traû lôøi caâu hoûi : Baïn ñaõ duøng thuoác bao giôø chöa vaø duøng trong tröôøng hôïp naøo ? GV : Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta bieát caùch duøng thuoác an toaøn . Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh laøm baøi taäp trong SGK Yeâu caàu :- Xaùc ñònh ñöôïc khi naøo neân duøng thuoác . - Caàn chuù yù khi phaûi duøng thuoác vaø khi mua thuoác . - Neâu ñöôïc taùc haïi cuûa vieäc duøng khoâng ñuùng thuoác . Keát luaän : Chæ duøng thuoác khi caàn thieát , duøng ñuùng thuoác , ñuùng caùch , ñuùng lieàu löôïng . Khi mua thuoác caàn ñoïc kó thoâng tin treân voû hoäp vaø baûn höôùng daãn keøm theo . Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng” Giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn : Caùc nhoùm thaûo luaän nhanh caùc caâu hoûi trang 25 vieát thöù töï löïa choïn cuûa nhoùm vaøo theû roài giô leân . GV cuûng coá baèng caâu hoûi 4 SGK /24 4. Daën doø , nhaän xeùt: - Daën doø thöïc hieän vieäc duøng thuoác an toaøn - Nhaän xeùt tieát hoïc, CB baøi sau Hoïc sinh HS traû lôøi caâu hoûi cuûa GV . Laøm vieäc theo caëp – thaûo luaän roài traû lôøi . Laøm vieäc caù nhaân baøi taäp trang 24 Moät soá HS leân baûng chöõa baøi . Moãi nhoùm chuaån bò 1 theû töø ñeå troáng coù caùn caàm . Tieán haønh chôi - Heä thoáng hoaù kieán thöùc Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 12: PHOØNG BEÄNH SOÁT REÙT I. Muïc tieâu : Bieát nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh soát reùt. II. Chuaån bò : Thoâng tin vaø hình trang 26; 27 SGK III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1.Kieåm tra baøi cuõ : Khi duøng thuoác caàn chuù yù ñieàu gì ? 2. Giôùi thieäu baøi : Trong lôùp ta coù baïn naøo nghe noùi veà beänh soát reùt ? Neâu nhöõng gì em bieát veà beänh naøy ? 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø ñoïc lôøi thoaïi cuûa caùc nhaân vaät trong caùc hình 1;2/26 SGK a/ Neâu moät soá daáu hieäu chính cuûa beänh soát reùt ? b/ Beänh soát reùt nguy hieåm nhö theá naøo ? c/ Taùc nhaân gaây ra beänh soát reùt laø gì ? d/ Beänh soát reùt laây truyeàn nhö theá naøo ? GV ruùt ra keát luaän Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän GV phaùt phieáu coù ghi caâu hoûi cho caùc nhoùm tröôûng a/ Muoãi a-noâ- phen thöôøng aån naùu vaø ñeû tröùng ôû ñaâu ? b/ Khi naøo thì muoãi bay ra ñoát ngöôøi ? c/ Laøm gì ñeå dieät muoãi tröôûng thaønh ? d/ Laøm gì ñeå ngaên chaën khoâng cho muoãi sinh saûn ? e/ Laøm gì ñeå ngaên chaën khoâng cho muoãi ñoát ngöôøi? Keát luaän : Soát reùt laø beänh truyeàn nhieãm do kí sinh truøng gaây ra . Phong beänh : giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh . 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt: - Em haõy neâu nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh soát reùt. - Daën thöïc hieän toát vieäc phoøng beänh soát reùt. - Nhaän xeùt tieát hoïc, CB baøi sau Hoïc sinh HS traû lôøi Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV . Laøm vieäc theo nhoùm 6 Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû – Caùc nhoùm khaùc boå sung . Thaûo luaän nhoùm 3 Sau khi thaûo luaän xong caùc nhoùm boác thaêm xem mình trình baøy keát quaû caâu naøo – Caù nhoùm khaùc nhaân xeùt boå sung . Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 13 : PHOØNG BEÄNH SOÁT XUAÁT HUYEÁT I. Muïc tieâu: Bieát nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh soát xuaát huyeát II. Chuaån bò : Thoâng tin vaø hình trang 28; 29 SGK . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ :Nhöõng vieäc neân laøm ñeå phoøng beänh soát reùt . (GV cho moät soá ñaùp aùn ñeå HS choïn ñaùp aùn ñuùng ) 2. Giôùi thieäu baøi : Soát xuaát huyeát laø beänh nhö theá naøo? Coù nguy hieåm khoâng ? Caùch phoøng ngöøa nhö theá naøo ? Ta cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay . 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh laøm baøi taäp trong SGK . GV yeâu caàu HS ñoïc kó caùc thoâng tin , sau ñoù laøm caùc baøi taäp trang 28 SGK Hoûi : Theo em , beänh soát xuaát huyeát coù nguy hieåm khoâng ? Taïi sao ? Keát luaän : Soát xuaát huyeát laø beänh do vi – ruùt gaây ra , beänh naëng coù theå gaây cheát ngöôøi , hieän nay chöa coù thuoác ñaëc trò . Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän Yeâu caàu caû lôùp quan saùt caùc hình 2;3;4 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi : Chæ vaø noùi veà noäi dung cuûa töøng hình . Giaûi thích taùc duïng cuûa vieäc laøm trong töøng hình . Neâu nhöõng vieäc neân laøm ñeå phoøng beänh soát xuaát huyeát ? Gia ñình baïn söû duïng caùch naøo ñeå dieät muoãi vaø boï gaäy ? Keát luaän : Caùch phoøng beänh : veä sinh nhaø ôû , dieät muoãi , boï gaäy , caàn nguû maøn . 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt - Haõy neâu nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh soát xuaát huyeát. - Daën thöïc hieän toát vieäc phoøng beänh soát xuaát huyeát. - CB baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc Hoïc sinh Duøng theû töø ñeå choïn . Nghe giôùi thieäu baøi . Laøm vieäc caù nhaân . Moät soá HS neâu keát quaû baøi laøm cuûa mình – Caû lôùp nhaän xeùt . Thaûo luaän caû lôùp . Thaûo luaän nhoùm 6 Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo Caùc nhoùm khaùc boå sung - HS traû lôøi Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 14 : PHOØNG BEÄNH VIEÂM NAÕO I. Muïc tieâu : Bieát nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh vieâm naõo. II. Chuaån bò : Hình trang 30; 31 SGK III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ : Neâu taùc nhaân gaây ra beänh soát xuaát huyeát ? Caùch phoøng beänh nhö theá naøo? 2. Giôùi thieäu baøi : 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Troø chôi “Ai nhanh , ai ñuùng “ GV phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi : Moïi thaønh vieân trong nhoùm ñeàu ñoïc caùc caâu hoûi vaø caâu traû lôøi trang 30 xem moãi caâu hoûi öùng caâu traû lôøi naøo – 1 baïn vieát nhanh ñaùp aùn vaøo baûng – laéc chuoâng baùo laøm xong – nhoùm naøo xong tröôùc laø thaéng cuoäc . Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän Yeâu caàu caû lôùp quan saùt caùc hình 1;2;3;4/30;31 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi : Chæ vaø noùi veà noäi dung töøng hình . Giaûi thích taùc duïng cuûa vieäc laøm trong töøng hình ñoái vôùi vieäc phoøng traùnh beänh vieâm naõo. Hoûi : Chuùng ta coù theå laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm naõo ? Keát luaän : Caùch phoøng beänh : veä sinh nhaø ôû , moâi tröôøng xung quanh , nguû maøn , tieâm phoøng . 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt - Em haõy neâu nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh vieâm naõo. - Daën thöïc hieän toát vieäc phoøng beänh vieâm naõo. - CB baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc Hoïc sinh - HS traû lôøi caâu hoûi cuûa GV Nghe giôùi thieäu baøi . Nhoùm 6 Neâu ñöôïc taùc nhaân , ñöôøng laây truyeàn beänh vieâm naõo . Nhaän ra ñöôïc söï nguy hieåm cuûa beänh . Thaûo luaän theo caëp Trình baøy keát quaû thaûo luaän Caû lôùp nhaän xeùt , boå sung Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 15 : PHOØNG BEÄNH VIEÂM GAN A I. Muïc tieâu: Bieát caùch phoøng traùnh beänh vieâm gan A II.Chuaån bò : Thoâng tin vaø hình trang 32; 33 SGK III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ : Neâu taùc nhaân , ñöôøng laây truyeàn beänh vieâm naõo ? Caùch phoøng beänh ? 2.Giôùi thieäu baøi : 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK Yeâu caàu HS ñoïc lôøi thoaïi cuûa caùc nhaân vaät trong hình 1 /32 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi : - Neâu moät soá daáu hieäu cuûa beänh vieâm gan A . - Taùc nhaân gaây ra beänh vieâm gan A laø gì ? - Beänh vieâm gan A laây truyeàn qua ñöôøng naøo ? Keát luaän : Daáu hieäu : soát , ñau ôû vuøng buïng beân phaûi . Taùc nhaân : Vi – rut vieâm gan A . Ñöôøng laây truyeàn : qua ñöôøng tieâu hoaù . Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình 2;3;4;5/33 vaø traû lôøi caâu hoûi : Neâu caùc caùch phoøng beänh vieâm gan A? Ngöôøi maéc beänh vieâm gan A caàn löu yù ñieàu gì ? Baïn coù theå laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A ? Keát luaän : Phoøng beänh : aên chín , uoáng soâi ,…. Ngöôøi maéc beänh caàn : nghæ ngôi , aên thöùc aên loûng chöùa nhieàu ñaïm , vi-ta-min 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt : - Em haõy neâu caùch phoøng beänh vieâm gan A. - Daën thöïc hieän toát vieäc phoøng beänh vieâm gan A. - CB baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc Hoïc sinh Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV . Nghe giôùi thieäu baøi . Laøm vieäc theo nhoùm 3 Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän . Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû . Caùc nhoùm khaùc boå sung Thaûo luaän nhoùm 2 Moãi HS trình baøy 1 caâu Caû lôùp nhaän xeùt boå sung Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 16: PHOØNG TRAÙNH HIV/ AIDS I. Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát : - Bieát nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh HIV/AIDS. II. Chuaån bò : Hình trang 35 SGK , caùc tranh aûnh , caùc boä phieáu hoûi –ñaùp coù noäi dung nhö trang 34 SGK . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ : Caùch phoøng beänh vieâm gan A? Ngöôøi maéc beänh vieâm gan caàn löu yù ? (GV cho moät soá ñaùp aùn ñeå HS choïn) 2. Giôùi thieäu baøi : Theo soá lieäu cuûa boä y teá thì tính ñeán cuoái thaùng 5-2004 caû nöôùc coù hôn 81 200 tröôøng hôïp nhieãm HIV . Caùc em bieát gì veà HIV/AIDS ? 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Troø chôi”Ai nhanh, ai ñuùng?” Giaûi thích ñöôïc HIVlaø gì? AIDS laø gì? Neâu ñöôïc ñöôøng laây truyeàn HIV. Phaùt cho moãi nhoùm moät boä phieáu coù noäi dung nhö SGK – Nhoùm naøo tìm ñöôïc caâu traû lôøi töông öùng vôùi caâu hoûi nhanh vaø ñuùng nhaát . Hoaït ñoäng 2: Söu taàm thoâng tin hoaëc tranh aûnh vaø trieån laõm . – Giuùp HS : Bieát ñöôïc caùch phoøng traùnh beänh , coù yù thöùc tuyeân truyeàn moïi ngöôøi cuøng traùnh Yeâu caàu caùc nhoùm saép xeáp trình baøy caùc thoâng tin, tranh aûnh … ñaõ söu taàm vaø trình baøy trong nhoùm . Hoûi : Theo em , coù nhöõng caùch naøo ñeå khoâng bò laây nhieãm HIV qua ñöôøng maùu ? GV ruùt ra keát luaän . 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt: - Em haõy neâu nguyeân nhaân vaø caùch phoøng traùnh HIV/AIIS. - Daën thöïc hieän toát vieäc phoøng traùnh HIV/AIIS. - CB baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc Hoïc sinh Duøng theû töø ñeå choïn ñaùp aùn ñuùng . Nghe giôùi thieäu baøi Laøm vieäc theo nhoùm 6 Nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình saép xeáp caâu traû lôøi töông öùng vôùi caâu hoûi daùn vaøo giaáy khoå to. Laøm xong daùn saûn phaåm cuûa mình leân baûng . Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung . Laøm vieäc theo nhoùm 6 Trình baøy trieån laõm vaø thuyeát minh . Caû lôùp cuøng choïn ra nhoùm laøm toát . Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Giáo án - Lớp Năm Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm KHOA HOÏC : $ 17: THAÙI ÑOÄ ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI NHIEÃM HIV/AIDS I.Muïc tieâu : - Xaùc ñònh caùc haønh vi tieáp xuùc thoâng thöôøng khoâng laây nhieãm HIV. - Khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi bò nhieãm HIV vaø gia ñình cuûa hoï, II. Chuaån bò : Hình trang 36;37 SGK ; 5 taám bìa , giaáy vaø buùt maøu III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : Giaùo vieân 1. Kieåm tra baøi cuõ : HIV laây truyeàn qua nhöõng ñöôøng naøo ? Caùch phoøng traùnh ? 2. Giôùi thieäu baøi : Ta ñaõ bieát HIV laây truyeàn qua nhöõng con ñöôøng naøo , trong xaõ hoäi coù moät soá ngöôøi maéc phaûi caên beänh naøy , thaùi ñoä cuûa chuùng ta ñoái vôùi hoï ra sao ñoù laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : Hoaït ñoäng 1: Troø chôi tieáp söùc “HIV laây truyeàn hoaëc khoâng laây truyeàn qua ….” Qua troø chôi giuùp HS xaùc ñònh ñöôïc caùc haønh vi tieáp xuùc thoâng thöôøng khoâng laây nhieãm HIV . GV chuaån bò hai hoäp ñöïng cac1 taám phieáu coù cuøng noäi dung , treân baûng treo saün 2 baûng: HIV laây truyeàn hoaëc khoâng laây truyeàn qua… Keát luaän : HIV khoâng laây qua tieáp xuùc thoâng thöôøng . Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai “Toâi bò nhieãm HIV” GV môøi 5 HS tham gia ñoùng vai : 1HS ñoùng vai bò nhieãm HIV , 4HS khaùc theå hieän haønh vi öùng xöû . Hoaït ñoäng 3: Quan saùt vaø thaûo luaän Quan saùt hình trang 36; 37 SGK: Noùi veà noäi dung töøng hình – Xem baïn naøo coù caùch öùng xöû ñuùng – Neáu laø ngöôøi quen cuûa baïn , baïn seõ ñoái xöû vôùi hoï nhö theá naøo ? Taïi sao ? Keát luaän : HIV khoâng laây qua tieáp xuùc thoâng thöôøng . Nhöõng ngöôøi nhieãm HIV coù quyeàn vaø caàn ñöôïc soáng trong moâi tröôøng coù söï hoã trôï , thoâng caûm vaø chaêm soùc cuûa gia ñình , baïn beø , laøng xoùm ….Ñieàu ñoù seõ giuùp ngöôøi nhieãm HIV soáng laïc quan , laønh maïnh, coù ích cho baûn thaân , gia ñình vaø xaõ hoäi . Hoûi : Treû em coù theå laøm gì ñeå tham gia phoøng traùnh HIV/AIDS? 4. Cuûng coá , daën doø , nhaän xeùt Hoïc sinh Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV . Nghe giôùi thieäu baøi Chia lôùp thaønh 2 ñoäi moãi ñoäi cöû 10 em tham gia chôi , caùc em thay nhau laàn löôït ruùt phieáu gaén vaøo coät töông öùng cuûa ñoäi mình . Ñoäi naøo gaén xong vaø ñuùng tröôùc laø thaéng . Ñoùng vai vaø quan saùt Thaûo luaän caû lôùp veà : Töøng caùch öùng xöû . Caûm nhaän cuûa ngöôøi bò nhieãm HIV . Laøm vieäc nhoùm ñoâi Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc . Caùc nhoùm khaùc boå sung Giáo án - Lớp Năm
- Xem thêm -