Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 hk1_cktkn

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1: Thø ......... ngµy..........th¸ng...........n¨m......... Sù sinh s¶n I. Môc tiªu: Gióp HS: NhËn ra sù mäi trÎ em ®Òu do bè mÑ sinh ra, con c¸i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng víi bè mÑ m×nh. HiÓu vµ nªu ®îc ý nghÜa cña sù sinh s¶n. II. §å dïng d¹y häc: C¸c h×nh minh ho¹ trang 4-5, SGK. Bé ®å dïng ®Ó thùc hiÖn trß ch¬i. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1. Giíi thiÖu bµi. Nªu tªn chñ ®Ò cña m«n khoa häc. Em cã nhËn xÐt g× vÒ SGK khoa häc. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i BÐ lµ con ai? GV chia líp thµnh c¸c nhãm ph¸t ®å dïng HS th¶o luËn t×m bè mÑ cña tõng em bÐ. cho c¸c nhãm lµ c¸c h×nh vÏ cña bè mÑ c¸c em bÐ. Nhê ®©u c¸c em t×m ®îc bè mÑ cho tõng em bÐ? Nhê c¸c em bÐ cã c¸c ®Æc ®iÓm gièng víi bè mÑ cña m×nh. Qua trß ch¬i em nhËn xÐt g× vÒ trÎ em vµ bè mÑ cña chóng? TrÎ em ®Òu do bè mÑ sinh ra trÎ em cã c¸c ®Æc ®iÓm gièng víi bè mÑ cña m×nh. KÕt luËn: SGK. HS ®äc SGK. Ho¹t ®éng 2: ý nghÜa cña sù sinh s¶n ë ngêi. GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh trang 4, 5 SGK. §äc th«ng tin SGK. GV nªu c¸c c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi. HS th¶o luËn tr¶ lêi. GV kÕt luËn SGK. Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ thùc tÕ. GV cho c¸c em tù liªn hÖ thùc tÕ vÒ b¶n th©n, gia ®×nh m×nh. Gia ®×nh em cã mÊy ngêi. Gåm mÊy thÕ hÖ? Em gièng ai? GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng kÕt thóc. Gv nªu c¸c c©u hái. Thø ......... ngµy..........th¸ng...........n¨m......... Nam hay n÷ I. Môc tiªu: Gióp HS: Ph©n biÖt ®îc nam hay n÷ dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc vµ ®Æc ®iÓm x· héi. HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi mét sè quan niÖm c¶u x· héi vÒ nam hay n÷. Lu«n cã ý thøc t«n träng mäi ngêi cïng giíi hoÆc kh¸c giíi. §oµn kÕt yªu th¬ng nhau. II. §å dïng d¹y häc: C¸c h×nh minh ho¹ SGK. PhiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1. KiÓm tra. Sù sinh s¶n cã ý nghÜa ntn? §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu con ngêi kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷. GV cho HS quan s¸t h×nh SGK. Líp b¹n cã bao nhiªu b¹n trai hay g¸i. B¹n trai vµ b¹n g¸i cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau. Khi em bÐ sinh ra dùa vµ c¬ quan nµo cña c¬ thÓ ®Ó biÕt ®îc em bÐ trai hay bÐ g¸i. Nªu nh÷ng sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷? GV kÕt luËn. 3. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn dß bµi sau. DuyÖt bµi tuÇn 1: HS nªu. Gièng nhau: §Òu cã c¸c bé phËn trong c¬ thÓ, cïng häc cïng ch¬i thÓ hiÖn t×nh c¶m. Kh¸c nhau: N¨m c¾t tãc ng¾n n÷ ®sÓ tãc dµi nam m¹nh mÏ nÏ yÕu ®uèi. Dùa vµo bé phËn sinh dôc. Nam: cao to khoÎ m¹nh r¾n ch¾c h¬n. N÷: MÒm m¹i nhá nh¾n. HS ®äc SGK. TuÇn 2: Thø ......... ngµy..........th¸ng...........n¨m......... Nam hay n÷ I. Môc tiªu: Gióp HS: Ph©n biÖt ®îc nam hay n÷ dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc vµ ®Æc ®iÓm x· héi. HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi mét sè quan niÖm c¶u x· héi vÒ nam hay n÷. Lu«n cã ý thøc t«n träng mäi ngêi cïng giíi hoÆc kh¸c giíi. §oµn kÕt yªu th¬ng nhau. II. §å dïng d¹y häc: C¸c h×nh minh ho¹ SGK. PhiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1. KiÓm tra. Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ ®Æc ®iÓm sinh häc? NhËn xÐt – ghi ®iÓm. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: GV chia líp thµnh c¸c nhãm. HS th¶o luËn theo nhãm. GV ph¸t phiÕu häc tËp theo nhãm yªu cÇu HS §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi. ®iÒn theo nhãm GV nhËn xÐt – bæ sung. V× sao em cho r»ng chØ cã nam míi cã r©u? Ho¹t ®éng 2: vai trß cña phô n÷. GV yªu cÇu HS quan sat H4 SGK. ¶nh chôp g×? Gîi cho em suy nghÜ g×? Em cã nhËn xÐt vÒ vai trß cña phô n÷? Ho¹t ®éng 3: bµy tá th¸i ®é. HS quan s¸t. GV chia líp thµnh nhãm nhá th¶o luËn theo Th¶o luËn nhãm phiÕu häc tËp. §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi. 1. C«ng viÖc néi trë ch¨m sãc con c¸u lµ cña phô n÷. 2. §µn «ng lµ ngêi kiÕm tiÒn nu«i gia ®×nh. 3. Con g¸i nªn hÞc n÷ c«ng gia ch¸nh con trai häc kü thuËt 4. Trong gia ®×nh nhÊt ®Þnh cã con trai. 5. Con g¸i kh«ng nªn häc nhiÒu mµ chØ cÇn néi trî. GV kÕt luËn – bæ sung. 3. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn dß bµi sau. Thø ......... ngµy..........th¸ng...........n¨m......... C¬ thÓ cña chóng ta ®îc h×nh thµnh ntn? I. Môc tiªu: HiÓu ®îc c¬ thÓ cña mçi con ngêi ®îc h×nh thµnh tõ sù kÕt hîp gi÷a trøng cña mÑ vµ tinh trïng cña bè. M« t¶ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thô tinh. Ph©n biÖt ®îc sù ph¸t triÓn cña thai nhi. II. §å dïng d¹y häc: C¸c h×nh minh ho¹ SGK. PhiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1. KiÓm tra. Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh häc? NhËn xÐt – ghi ®iÓm. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: c¬ thÓ cña chóng ta c¬ quan nµo quyÕt ®inh giíi tÝnh cña con ngêi? HS th¶o luËn tr¶ lêi. C¬ quan sinh dôc nam t¹o g×? C¬ quan sinh dôc n÷ cã chøc n¨m g×? Em cã biÕt sau bao l©u mÑ mang thai th× em bÐ ®îc sinh ra? Ho¹t ®éng 2: M« t¶ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thô tinh. GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®«i. HS th¶o luËn cÆp ®«i. GV cho HS quan s¸t h×nh SGk. §¹i ®iÖn nhãm tr¶ lêi. H1a: Tinh trïng gÆp trøng. H1b: 1 tinh trïng ®· chui vµo trong trøng. H1c: GV nhËn xÐt - bæ sung Ho¹t ®éng 3: C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña HS thùc hiÖn theo cÆp. thai nhi. ®¹i diÖn tar lêi. GV yªu cÇu HS ®äc sgk trang 11. GV kÕt luËn – bæ sung. 3. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn dß bµi sau. DuyÖt bµi tuÇn 2: H2: Thai 9 th¸ng H3: Thai 8 th¸ng H4: Thai 3 th¸ng H5: Thai 6 th¸ng TuÇn 3: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $ 5: cÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ em bÐ ®Òu khoÎ? I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt: 1-Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm®èi víi phô n÷ cã thai ®Ó ®¶m b¶o mÑ khoÎ vµ thai nhi khoÎ. 2-X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ngêi chång vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh lµ ph¶i ch¨m sãc, gióp ®ì phô n÷ cã thai. 3M-Cã ý thøc gióp ®ì phô n÷ cã thai. II/ §å dïng d¹y häc: H×nh trang 12,13 SGK. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: 2.1,Giíi thiÖu bµi: 2.2,ND bµi: *H§ 1: lµm viÖc víi SGK a, Môc tiªu: ( môc I.1) b, c¸ch tiÕn hµnh: -Bíc 1: Giao nhiªm vô vµ híng dÉn -HS lµm viÖc theo cÆp: Quan s¸t H.1,2,3,4 ( 12SGK). +Phô n cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? -Bíc 2:Lµm viÖc theo cÆp -HS lµm viÖc theo híng dÉn cña GV Bíc 3:Lµm viÖc c¶ líp -HS tr×nh bµy KQ th¶o luËn -GVkÕt luËn: (SGK- 12 ) *H§ 2: Th¶o luËn c¶ líp. a.Môc tiªu: ( môc I.2): b.C¸ch tiÕn hµnh: Bíc 1: -HS quan s¸t c¸c h×nh 5,6,7 –SGK vµ nªu néi dung tõng h×nh. -GV nhËn xÐt gi kªt qu¶ lªn b¶ng. Bíc 2: -HS th¶o luËn nhãm 4. Mäi ngêi trong gia ®×nh cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m sãc ®èi víi phô n÷ cã thai? -C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. -GV kÕt luËn :(SGK- 13 ) *H§ 3: §ãng vai a. Môc tiªu: (môc I.3 ). b. C¸ch tiÕn hµnh: -Bíc 1:Th¶o luËn c¶ líp -HS nªu c©u hái th¶o luËn (13-SGK ) -Bíc 2:Lµm viÖc theo nhãm. -Bíc 3: Tr×nh diÔn tríc líp -HS ®ãng vai. -Mét sè nhãm lªn tr×nh diÔn -C¸c nhãm kh¸c bæ sung vµ rót ra bµi häc. 3. Cñng cè- DÆn dß: -GV nhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $6: Tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th× I/ Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt: 1-Nªu mét sè ®Æc ®iÓm chung cña trÎ em ë tõng giai ®o¹n: díi 3 tuæi, tõ 3-6 tuæi, tõ 610 tuæi. 2-Nªu ®Æc ®iÓm vµ tÇm quan träng cña tuæi dËy th× ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ngêi. II/ §å dïng d¹y- häc: -Th«ng tin vµ h×nh trang 14, 15 (SGK) -HS su tÇm ¶nh chôp b¶n th©n lóc cßn nhá hoÆc ¶nh cña trÎ em ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: 2.1.Ho¹t ®éng 1:Th¶o luËn c¶ líp. *Môc tiªu: HS nªu ®îc tuæi vµ ®Æc ®iÓm cña bÎtong ¶nh ®· su tÇm ®îc. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV yªu cÇu mét sè HS ®em ¶nh cña m×nh håi nhá hoÆc ¶nh cña c¸c trÎ em kh¸c d· su tÇm ®îc lªn giíi thiÖu tríc líp theo yªu cÇu: +Em bÐ mÊy tuæi vµ ®· biÕt lµm g×? -HS lÇn lît mang ¶nh cña m×nh su tÇm ®îc lªn giíi thiÖu. 2.2. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “Ai nhanh, ai ®óng”. *Môc tiªu: ( môc I.1 ) *C¸ch tiÕn hµnh: -Bíc 1: GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i: +Mäi thµnh viªn trong nhãm ®Òu ®äc c¸c th«ng tin trong khung ch÷ vµ t×m xem mçi th«ng tin øng víi løa tuæi nµo nh ®· nªu ë trang 14 – SGK. Sau ®ã sÏ cö mét b¹n viÕt nhanh ®¸p ¸n vµo b¶ng. +Nhãm nµo xong tríc vµ ®óng lµ th¾ng cuéc. -Bíc 2: Lµm viÖc theo nhãm. +HS lµm viÖc theo híng dÉn cña GV. -Bíc 3: Lµm viÖc c¶ líp. +GV ghi râ nhãm nµo lµm xong tríc, nhãm nµo lµm xong sau. ®¬i tÊt c¶ c¸c nhãm cïng xong, GV míi yªu cÇu c¸c em gi¬ ®¸p ¸n. +§¸p ¸n: 1 - b 2-a 3–c +GV tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc. 2.3. Ho¹t ®éng 3:Thùc hµnh. *Môc tiªu:( môc I.2) *C¸ch tiÕn hµnh: -GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. -HS ®äc c¸c th«ng tin trang 15- SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV -T¹i sao nãi tuæi dËy th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ngêi? -Mét sè HS tr¶ lêi. -GV kÕt luËn. 3.Cñng cè – dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. DuyÖt bµi tuÇn 3: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn 4: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $7: Tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ I Môc tiªu: + Sau bµi häc HS biÕt: - Nªu mét sè ®Æc ®iÓm chung cña tuæi vÞ thµnh niªn, tuæi trëng thµnh, tuæi giµ. - X¸c ®Þnh b¶n th©n HS ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cïa cuéc ®êi: II/ §å dïng d¹y- häc: - Th«ng tin vµ h×nh trang 16, 17 SGK: - Su tÇm tranh ¶nh cña ngêi lín ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau vµ lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 1- KiÓm tra bµi cò. - T¹i sao nãi tuæi d¹y th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi mçi con ngêi? 2- Bµi míi: 2.1 Ho¹t ®«ng 1: lµm viªc víi SGK. * Môc tiªu: HS nªu ®îc mét sè ®Æc ®iÓm chung cña tuæi vi thµnh niªn, tuæi trëng thµnh, tuæi giµ. * C¸c tiÕn hµnh - GV yªu cÇu HS ®äc c¸c th«ng tin trang 16, 17 SGK vµ th¶o luËn theo nhãm 4. néi th¶o luËn: - Nªu ®Æc ®iÓm næi bËt cña giai ®o¹n tõng løa - HS th¶o luËn theo híng dÉn cña gi¸o tuæi. viªn. Ghi kÕt qu¶ th¶o luËn vµo giÊy. - C¸c nhãm d¸n néi dung th¶o luËn lªn b¶ng cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. - C¶ líp nhËn sÐt bæ xung. 2.2 Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i: “Ai. Hä ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi” ? * Môc tiªu: -Cñng cè cho HS nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tuæi vÞ thµnh niªn, tuæi trëng thµnh, tuæi giµ ®· häc ë phÇn trªn: - HS x¸c ®Þnh ®îc b¶n th©n ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi: * C¸ch tiÕn hµnh: - GV vµ HS cïng su tÇm: c¾t trªn b¸o kho¶ng 12 –16 tranh, ¶nh nam, n÷ ë c¸c løa tuæi ( giíi h¹n tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ),lµm c¸c viÖc kh¸c nhau trong x· héi. - GV chia líp thµnh 4 nhãm tõ 3- 4 h×nh. Yªu cÇu c¸c em x¸c ®Þnh xem nh÷ng ngêi trong ¶nh ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi vµ nªu ®Æc ®iÓm cña giai ®o¹n ®ã. - Lµm viÖc theo nhãm nh híng dÉn trªn - Lµm viÖc c¶ líp. - C¸c nhãm lÇn lît cö ngêi lªn tr×nh bµy( mçi HS chØ giíi thiÖu 1 h×nh). - C¸c nhãm kh¸c cã thÓ hái hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c( nÕu cã) vÒ h×nh ¶nh mµ nhãm b¹n giíi thiÖu. - Sau phÇn giíi thiÖu cña c¸c nhãm kÕt thóc GV yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn c¸c c©u hái: + B¹n ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo trong cuéc ®êi. + BiÕt ®îc chóng ta ®ang ë vµo giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi cã lîi g×? * GV kÕt luËn: SGV( trang 39). 3. Cñng cè dÆn dß: - GV nhËn xÐt giê häc --------------------------------------------------------------Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $ 8 : VÖ sinh ë tuæi dËy th× I/ Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã kh¶ n¨ng: 1-Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó gi÷ VS c¬ thÓ ë tuæi dËy th×. 2-X¸c ®Þnh nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ë tuæi dËy th×. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: 2.1. Ho¹t ®éng 1: §éng n·o *Môc tiªu: (Môc I.1) *C¸ch tiÕn hµnh: -Tuæi dËy th×, chónh ta cÇn lµm g× ®Ó gi÷ cho c¬ thÓ lu«n s¹ch sÏ, th¬m tho vµ tr¸nh bÞ môn trøng c¸? -HS tr¶ lêi -GV ghi l¹i nh÷ng ý kiÕn cña HS. -GV yªu cÇu HS nªu t¸c dông cña tõng viÖc lµm trªn. -HS nªu nh÷ng t¸c dung cña tõng viÖc lµm vÖ sinh. -GV kÕt luËn: (SGV-41) 2.2. H§2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp. -GV chia líp thµnh c¸c nhãm nam vµ n÷: +Nam nhËn phiÕu “VS c¬ quan sinh dôc nam” +N÷ nhËn phiÕu “VS c¬ quan sinh dôc n÷” ( Néi dung phiÕu nh SGV-41,42) -Ch÷a bµi tËp theo nhãm nam,n÷ riªng. 2.3. H§ 3: Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn. *Môc tiªu: ( môc I.2) *C¸ch tiÕn hµnh: -Cho HS th¶o luËn nhãm: -HS th¶o luËn nhãm +ChØ vµ nãi ND tõng h×nh. +Chung ta nªn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó BV søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ë tuæi dËy th×? -§ai diªn c¸c nhãm tr×nh bµy -GVkÕt luËn: (SGV-44) 2.4. H§ 4: Trß ch¬i TËp lµm diÔn gi¶. *Môc tiªu: Gióp HS hÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV giao nhiÖm vô vµ híng dÉn. - HS tr×nh bµy . - GV khen ngîi c¸c HS ®· tr×nh bµy råi hái HS kh¸c: C¸c em ®· rót ra ®îc ®iÒu g× qua phÇn tr×nh bµy cña c¸c b¹n? 3.Cñng cè dÆn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc. DuyÖt bµi tuÇn 4: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn 5: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $9 : Thùc hµnh: Nãi “ kh«ng” ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn (tiÕt 1) I/ Môc tiªu. Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng : - Sö lý c¸c th«ng tin vÒ t¸c h¹i cña rîi, bia, thuèc l¸, ma tuý vµ tr×nh bµy nh÷ng th«ng tin ®ã. - Thùc hiÖn kÜ n¨ng tõ chèi, kh«ng sö dông c¸c chÊt g©y nghiÖn. II/ §å dïng d¹y häc - Th«ng tin vµ h×nh trang 20,21,22,23 SGK - C¸c h×nh ¶nh vµ th«ng tin vÒ t¸c h¹i cña rîi bia thuèc l¸ ,ma tuý su tÇm ®îc. - Mét sè phiÕu ghi c¸c c©u hái vÒ t¸c h¹i cña rîi, bia ,thuèc l¸, ma tuý. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc . 1 KiÓm tra bµi cò. 2 Bµi míi. 2.1 Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh sö lý th«ng tin. * Môc tiªu. HS lËp ®îc b¶ng t¸c h¹i cña rîi, bia,thuèc l¸, ma tuý. * C¸ch tiÕn hµnh. - Bíc1: HS lµm viÖc c¸ nh©n: §äc c¸c th«ng tin trong SGK vµ hoµn thµnh b¶ng: -Bíc 2: + GV gäi mét sè HS tr×nh bµy, måi HS chØ tr×nh bµy 1 ý. + HS kh¸c bæ sung. -Bíc 3: GV kÕt luËn ( SGV- tr 47 ) 2.2. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “Bèc th¨m tr¶ lêi c©u hái” *Môc tiªu: Cñng cè cho HS nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸, rîu, bia, ma tuý. *C¸ch tiÕn hµnh: -Bíc 1: +GV chuÈn bÞ s½n 3 hép ®ùng phiÕu: . Hép 1 ®ùng c¸c c©u hái lªn quan ®Õn t¸c h¹i cña thuèc l¸. . Hép 2 ®ùng c¸c c©u hái liªn quan ®Õn t¸c h¹i cña rîu, bia. . Hép3 ®ùng c¸c c©u hái liªn quan ®Õn t¸c h¹i cña ma tuý. +GV ®Ò nghÞ mçi nhãm cö 1 b¹n vµo BGK, 3 b¹n tham gia ch¬i 1 chñ ®Ò. +GV ph¸t ®¸p ¸n cho BGK vµ thèng nhÊt c¸ch cho ®iÓm. -Bíc 2: +§¹i diÖn tõng nhãm lªn bèc th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái. +GV vµ BGK cho ®iÓm ®éc lËp, sau ®ã céng l¹i vµ lÊy ®iÓm TB. -Bíc 3: tæng kÕt, ®¸nh gi¸. 3. Cñng cè – dÆn dß: - GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau -------------------------------------------------------------Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $9-10: Thùc hµnh nãi “ kh«ng! ” ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn ( tiÕt 2) I/ Môc tiªu: ( ®· so¹n ë tiÕt 1) II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: 1. KiÓm tra bµi cò: Gäi HS nªu phÇn b¹n cÇn biÕt ë tiÕt 1. 2. Bµi míi: 2.1. Giíi thiÖu bµi: 2.2. Néi dung: a) Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i “ChiÕc ghÕ nguy hiÓm” *Môc tiªu: HS nhËn ra: NhiÒu khi biÕt ch¾c hµnh vi nµo ®ã sÏ g©y nguy hiÓm cho b¶n th©n hoÆc ngêi kh¸c mµ cã ngêi vÉn lµm. Tõ ®ã, HS cã ý thøc tr¸nh xa nguy hiÓm. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV lÊy kh¨n phñ lªn chiÕc ghÕ GV. -GV nãi: §©y lµ mét chiªc ghÕ rÊt nguy hiÓm v× nã ®· bÞ nhiÔm ®iÖn cao thÕ, ai ch¹m vµo sÏ bÞ ®iÖn giËt chÕt. Ai tiÕp xóc víi ngêi ch¹m vµo ghÕ còng bÞ ®iÖn giËt chÕt. -HS c¶ líp ra ngoµi hµnh lang. -GV yªu cÇu c¶ líp ®i ra ngoµi hµnh lang. -GV ®Ó chiÕc ghÕ ra gi÷a cöa. -HS ®i vµo líp, thËn träng khi ®i qua -GV cho HS ®i vµo, nh¾c HS khi ®i qua chiÕc ghÕ ghÕ. ph¶i cÈn thËn ®Ó kh«ng ch¹m vµo ghÕ. -Sau khi HS vÒ chç ngåi cña m×nh GV nªu c©u -C¶m thÊy sî … hái: +Em c¶m thÊy thÕ nµo khi ®i qua chiÕc ghÕ? -V× sî ®iÖn giËt… +T¹i sao khi ®i qua chiÕc ghÕ, mét sè b¹n l¹i ®i chËm vµ rÊt cÈn thËn ®Ó kh«ng ch¹m vµo ghÕ? +T¹i sao cã ngêi biÕt lµ chiÕc ghÕ rÊt nguy hiÓmmµ vÉn ®Èy b¹n, lµm cho b¹n ch¹m vµo ghÕ? +T¹i sao cã ngêi l¹i tù m×nh thö ch¹m tay vµo ghÕ? … +) KÕt luËn: (SGV-tr. 52) b) Ho¹t ®éng 2: §ãng vai *Môc tiªu: HS biÕt thùc hiÖn kÜ n¨ng tõ chèi, kh«ng sö dông c¸c chÊt g©y nghiÖn. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV nªu vÊn ®Ò: NÕu cã mét ngêi b¹n rñ em hót thuèc, em sÏ nãi g×? -Em sÏ nãi: em kh«ng muèn … -GV chia líp thµnh 3 nhãm, ph¸t phiÕu th¶o luËn (mçi nhãm 1 t×nh huèng – SGVtr.52,53)vµ Y/ C -C¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng c¸c nhãm ®ãng vai gi¶i quyÕt t.huèng. trong phiÕu. -Mêi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. -C¸c nhãm lªn ®ãng vai. -GV nªu c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn: +ViÖc tõ chèi hót thuèc, uèng rîu, bia…cã dÔ kh«ng? +Trong trêng hîp bÞ do¹ dÉm, Ðp buéc chóng ta -Nªn b¸o víi cha, mÑ, thÇy c« gi¸o nªn lµm g×? +Chóng ta nªn t×m sù gióp ®ì cña ai nÕu kh«ng tù gi¶i quyÕt ®îc? +) KÕt luËn: (SGV-tr. 53) -HS ®äc. -Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn b¹n cÇn biÕt 3. Cñng cè-dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc. DuyÖt bµi tuÇn 5: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn 6: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $11: Dïng thuèc an toµn I/ Môc tiªu: Sau bµi häc. HS cã kh¶ n¨ng: - X¸c ®Þnh khi nµo nªn dïng thuèc. - Nªu nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý khi cÇn ph¶i dïng thuèc vµ khi mua thuèc. - Nªu t¸c h¹i cña dïng thuèc kh«ng ®óng, kh«ng ®óng c¸ch vµ kh«ng ®óng liÒu lîng. II/ §å dïng d¹y häc: - Cã thÓ su tÇm mét sè vá ®ùng vµ b¶n híng dÉn sö dông thuèc. - H×nh trang 24;25 SGK. ThÎ tõ cho H§ 3. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: 2.1. Giíi thiÖu bµi: 2.2. Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo cÆp. *Môc tiªu: Khai th¸c vèn hiÓu biÕt cña HS vÒ mét sè thuèc vµ trêng hîp cÇn sö dông thuèc ®ã. *C¸ch tiÕn hµnh: -Cho HS trao ®æi theo cÆp theo néi dung c©u hái sau: +B¹n ®· dïng thuèc bao giê cha vµ dïng trong trêng hîp nµo? -GV gäi mét sè cÆp lªn b¶ng ®Ó hái vµ tr¶ lêi nhau -HS nèi tiÕp nhau hái vµ tr¶ lêi tríc líp. -Mêi c¸c nhãm kh¸c bæ sung. -GV: khi bÞ bÖnh , chóng ta cÇn dïng thuèc ®Ó -HS chó ý l¾ng nghe. ch÷a trÞ . Tuy nhiªn ,nÕu sö dông thuèc kh«ng ®óng cã thÓ lµm bÖnh nÆng h¬n, thËm trÝ cßn cã thÓ g©y chÕt ngêi. 2.3. Ho¹t ®éng 2: *Môc tiªu: Gióp HS: -X¸c ®Þnh ®îc khi nµo nªn dïng thuèc. -Nªu ®îc nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý khi ph¶i dïng thuèc vµ khi mua thuèc. -Nªu ®îc t¸c h¹i cña viÖc dïng kh«ng ®óng thuèc, kh«ng ®óng c¸ch vµ kh«ng ®óng liÒu lîng. *C¸ch tiÕn hµnh: -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp trang 24-SGK. -Mêi mét sè HS nªu kÕt qu¶. *§¸p ¸n: 1–d 2–c 3–a 4-b -GV kÕt luËn : SGV- Tr. 55 2.4. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i: “ Ai nhanh, ai ®óng” *Môc tiªu: Gióp HS kh«ng chØ biÕt c¸ch sö dông thuèc an toµn mµ cßn biÕt c¸ch tËn dông gi¸ trÞ dinh dìng cña thøc ¨n ®Ó phßng tr¸nh bÖnh tËt. *C¸ch tiÕn hµnh: -Y/ C mçi nhãm ®a thÎ tõ ®Ó trèng ®· chuÈn bÞ ra. Cö 2-3 HS lµm träng tµi. 1 HS lµm qu¶n trß. TiÕn hµnh ch¬i: -Qu¶n trß ®äc c©u hái. -C¸c nhãm th¶o luËn vµ viÕt ®¸p ¸n vµo thÎ,gi¬ nhanh. Träng tµi vµ GV KL nhãm th¾ng cuéc. 3. Cñng cè-dÆn dß: GV cho HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong môc thùc hµnh. -------------------------------------------------------------Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $12: Phßng bÖnh sèt rÐt I/ Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã Kh¶ n¨ng: 1-NhËn biÕt mét sè dÊu hiÖu chÝnh cña bÖnh sèt rÐt. 2-Nªu t¸c nh©n , ®êng l©y truyÒn cña bÖnh sèt rÐt. 3-Lµm cho nhµ vµ n¬i ë kh«ng cã muçi. 4-Tù b¶o vÖ m×nh vµ nh÷ng ngêi trong gia ®×nh b»ng c¸ch ngñ trong mµn, mÆc quÇn ¸o dµi ®Ó kh«ng cho muçi ®èt khi trêi tèi. 5-Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muçi sinh s¶n vµ ®èt ngêi. II/ §å dïng d¹y häc: Th«ng tin vµ h×nh trang 26, 27 SGK. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: 2.1. Giíi thiÖu bµi: -Trong líp ta cã b¹n nµo ®· nghe nãi vÒ bÖnh sèt rÐt? NÕu cã, h·y nªu nh÷ng g× b¹n biÕt vÒ bÖnh nµy. 2.2. Ho¹t ®éng 1 (Lµm viÖc víi SGK) *Môc tiªu: -NhËn biÕt ®îc mét sè dÊu hiÖu chÝnh cña bÖnh sèt rÐt. -HS nªu ®îc t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh sèt rÐt. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV cho HS th¶o luËn nhãm 7. -C©u hái th¶o luËn: *Gîi ý tr¶ lêi: +Nªu mét sè dÊu hiÖu chÝnh cña bÖnh sèt rÐt? +BÖnh sèt rÐt nguy hiÓm nh thÕ nµo? 1)DÊu hiÖu: C¸ch 1 ngµy l¹i xuÊt hiÖn mét c¬n sèt. Mçi c¬n sèt cã 3 giai ®o¹n: -B¾t ®Çu lµ rÐt run: thêng nhøc ®Çu, ngêi ín l¹nh hoÆc rÐt run tõ 15 phót ®Õn 1 giê. -Sau rÐt lµ sèt cao: NhiÖt ®é c¬ thÓ thêng 40 ®é hoÆc h¬n… -Cuèi cïng ngêi bÖnh ra må h«i, h¹ sèt. 2)BÖnh sèt rÐt nguy hiÓm: G©y thiÕu m¸u; nÆng cã thÓ chÕt ngêi( v× hång cÇu bÞ ph¸ huû hµng lo¹t sau mçi lÇn sèt rÐt). 3)BÖnh sèt rÐt do mét loai kÝ sinh trïng g©y ra 4) §êng l©y truyÒn: Muçi a-n«-phen hót m¸u ngêi bÖnh trong ®ã cã kÝ sinh trïng sèt rÐt råi truyÒn cho ngêi lµnh. +T¸c nh©n g©y bÖnh sèt rÐt lµ g×? +BÖnh sèt rÐt l©y truyÒn nh thÕ nµo? -§¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh(mçi nhãm tr×nh bµy1c©u) -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. 2.3.Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t vµ th¶o luËn. *Môc tiªu: ( Môc I. 3, 4, 5) *C¸ch tiÕn hµnh: -Cho HS th¶o luËn nhãm 5. -GV viÕt s½n c¸c c©u hái ra phiÕu vµ ph¸t cho c¸c nhãm ®Ó nhãm trëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh th¶o luËn. -Mêi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi (Mçi nhãm tr¶ lêi mét c©u, nÕu tr¶ lêi tèt sÏ ®îc chØ ®Þnh nhãm kh¸c). -Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn ghi nhí. 3. Cñng cè-dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc, Lu ý HS ph©n biÖt t¸c nh©n vµ nguyªn nh©n. DuyÖt bµi tuÇn 6: TuÇn 7: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $13: Phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt I/ Môc tiªu. Sau bµi häc, HS biÕt: - Nªu t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh sèt xuÊt huyÕt. - NhËn ra ®îc sù nguy hiÓm cña bÖnh sèt xuÊt huyÕt. - Thùc hiÖn c¸ch diÖt muçi vµ tr¸nh ®îc muçi ®èt. - Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muçi sinh s¶n vµ ®èt ngêi. II/ §å dïng d¹y häc: Th«ng tin vµ h×nh 28, 29 SGK. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: Nªu phÇn B¹n cÇn biÕt bµi 12. 2. Bµi míi: 2.1. Giíi thiÖu bµi: 2.2. Ho¹t ®éng1: Thùc hµnh lµm bµi tËp trong SGK. *Môc tiªu: -HS nªu ®îc t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh sèt xuÊt huyÕt -HS nhËn ra ®îc sù nguy hiÓm cña bÖnh sèt xuÊt huyÕt. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV yªu cÇu HS ®äc kÜ c¸c th«ng tin, sau ®ã lµm c¸c bµi tËp trang 28 SGK. -Mêi mét sè HS nªu kÕt qu¶ bµi tËp. KÕt qu¶: -Theo em, bÖnh sèt xuÊt huyÕt cã nguy hiÓm 1-b ; 2-b ; 3-a ; 4-b ; 5-b kh«ng? T¹i sao? +) GV kÕt luËn: SGV- Tr.62. 2.3. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn: *Môc tiªu: Gióp HS: -BiÕt thùc hiÖn c¸c c¸ch diÖt muçi vµ tr¸nh kh«ng ®Ó muçi ®èt. -Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muçi sinh s¶n vµ ®èt ngêi. *C¸ch tiÕn hµnh: -Yªu cÇu c¶ líp quan s¸t c¸c h×nh 2, 3, 4 trang 29 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: +ChØ vµ nãi vÒ néi dung tõng h×nh. -H×nh 2: BÓ níc cã n¾p ®Ëy, b¹n n÷ ®ang quÐt s©n, b¹n nam ddang kh¬i cèng r·nh ( ®Ó ng¨n kh«ng cho muçi ®Î) - H×nh 3: Mét b¹n ngñ cã mµn, kÓ c¶ ban ngµy ( ®Ó ngan kh«ng cho muçi ®èt v× muçi v»n ®èt ngêi c¶ ban ngµy vµ ban ®ªm). - H×nh 4: Chum níc cã n¾p ®Ëy ( ng¨n kh«ng cho muçi ®Î chøng). +H·y gi¶i thÝch t¸c dông cña viÖc lµm trong tõng h×nh ®èi víi viÖc phßng tr¸nh bÖnh sèt xuÊt huyÕt. - GV yªu cÇu th¶o luËn theo nhãm. + Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt? + Gia ®×nh b¹n thêng sö dông biÖn ph¸p nµo -HS nèi tiÕp ®äc phÇn b¹n cÇn biÕt. ®Ó diÖt muçi vµ bä gËy? - GV kÕt luËn SGV: Trang 63. 3- Cñng cè dÆn dß: -GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi. --------------------------Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $14: Phßng bÖnh viªm n·o I/ Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt: - Nªu t¸c nh©n, con ®êng l©y truyÒn cña bÖnh viªm n·o - NhËn ra sù nguy hiÓm cña bËnh viªm n·o. - Thùc hiÖn c¸c c¸ch tiªu diÖt muçi vµ tr¸nh kh«ng cho muçi ®èt. - Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muçi ®èt ngêi. II/ §å dïng d¹y häc: H×nh trang 30, 31- SGK. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: 1-KiÓm tra bµi cò: BÖnh sèt xuÊt huyÕt nguy hiÓm nh thÕ nµo? Nªu c¸ch diÖt muçi vµ tr¸nh kh«ng cho muçi ®èt? 2-Bµi míi: 2.1-Gíi thiÖu bµi: 2.2-Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i “Ai nhanh, ai ®óng” * Môc tiªu: - HS nªu ®îc t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh n·o. - HS nhËn ra ®îc sù nguy hiÓm cña bÖnh viªm n·o. * Chö©n bÞ: ChuÈn bÞ theo nhãm: - Mét b¶ng con, phÊn hoÆc bót viÕt b¶ng. - Mét chu«ng nhá( hoÆc vËt thay thÕ cã thÓ ph¸t ra ©m thanh). * C¸ch tiÕn hµnh. +Bíc 1: GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. s - Mäi thµnh viªn trong nhãm ®Òu ®äc c¸c c©u hái vµ c¸c c©u tr¶ lêi trang 30 SGK råi t×m xem mçi c©u hái øng víi c©u hái nµo? Sau ®ã cö mét -HS chó ý l¾ng nghe GV hêng dÉn. b¹n viÕt nhanh ®¸p ¸n vµo b¶ng. Cö mét b¹n kh¸c trong nhãm l¾c chu«ng b¸o hiÖu ®· lµm xong. -Nhãm nµo lµm song tríc vµ ®óng lµ th¾ng cuéc. + Bíc 2: Lµm viÖc theo nhãm: - HS lµm viÖc theo híng dÉn cña GV. +Bíc 3: Lµm viÖc c¶ líp. * §¸p ¸n; - GV ghi râ nhãm nµo lµm song tríc, nhãm nµo 1- c ; 2 - d ; 3 - b ; 4 - a lµm song sau. §îi tÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lµm song, GV míi yªu cÇu c¸c em gi¬ ®¸p ¸n. 2.2-Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Môc tiªu: Gióp HS: - BiÕt c¸ch tiªu diÖt muçi vµ tr¸nh kh«ng cho muâi ®èt: - Cã ý thøc trong viÖc ng¨n chÆn kh«ng cho muâi sinh s¶n vµ ®èt ngêi. * C¸c bíc tiÕn hµnh + Bíc 1: - GV yªu cÇu c¶ líp quan s¸t c¸c h×nh 1,2,3,4 trang 30,31 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - ChØ vµ nãi vÒ néi dung tõng h×nh. - H·y gi¶i thÝch t¸c dông cña viÖc lµm trong tõng h×nh ®èi viÖc phßng tr¸nh bÖnh viªm n·o. + Bíc 2: - GV yªu cÇu HS th¶o luËn c©u hái: Chóng ta cã thÓ lµm g× ®Ó phßng tr¸nh bÖnh viªm n·o?+GV kÕt luËn: SGV - 66 3-Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vÒ häc bµi. DuyÖt bµi tuÇn 7: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn 8: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $15: Phßng bÖnh viªm gan A I/ Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt: -Nªu t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh viªm gan A - Nªu c¸c phßng bÖnh viªm gan A - Cã ý thøc thøc thùc hiÖn phongnf tr¸nh bÖnh viªm gan A. II/ §å dïng d¹y-häc: -Th«ng tin vµ h×nh trang 32,33 SGK - ST c¸c th«ng tin vÒ t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh viªm gan A. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: 1-KiÓm tra bµi cò: Cho HS nªu t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn, c¸ch phßng bÖnh viªm n·o? 2- Bµi míi: 2.1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña bµi häc. 2.2- Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK * Môc tiªu: HS nªu ®îc t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn bÖnh viªm gan A * C¸ch tiÕn hµnh. GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm: §äc lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong h×nh 1 trang 32 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: - Nªu mét sè dÊu hiÖu cña bÖnh viªm gan A -DÊu hiÖu: +Sèt nhÑ. +§au ë vïng bông bªn ph¶i. +Ch¸n ¨n. -T¸c nh©n g©y bÖnh viªm gan A lµ g×? -Vi-rót viªm gan A. - BÖnh viªm gan A l©y truyÒn qua ®êng nµo? -BÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. Cho HS th¶o luËn vµ tr×nh bµy KQ th¶o luËn. 2.2-Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn *Môc tiªu: Gióp HS : -Nªu ®îc c¸ch phßng bÖnh viªm gan A. -Cã ý thøc thùc hiÖn phßng tr¸nh bÖnh viªm gan A. *C¸ch tiÕn hµnh: GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh 2,3,4,5 tr.33 SGK : -H×nh 2: Uèng níc ®un s«i ®Ó nguéi. -Em h·y chØ vµ nãi vÒ néi dung tõng h×nh? -H×nh 3: ¡n thøc ¨n ®· nÊu chÝn. -H·y gi¶i thÝch t¸c dông cña viÖc lµm trong -H×nh 4: Röa tay b»ng níc s¹ch vµ xµ tõng h×nh ®èi víi viÖc phßng tr¸nh bÖnh viªm phßng tríc khi ¨n. gan A? -H×nh 5: Röa tay b»ng níc s¹ch vµ xµ phßng sau khi ®i ®¹i tiÖn. GV nªu c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn: -Nªu c¸c c¸ch phßng bÖnh viªm gan A? -HS nªu. -Ngêi m¾c bÖnh viªm gan A cÇn lu ý ®iÒu g×? -CÇn nghØ ng¬i, ¨n thøc ¨n láng chøa nhiÒu -B¹n cã thÓ lµm g× ®Ó phßng bÖnh viªm gan A chÊt ®¹m… -§Ó phßng bÖnh viªm gan A cÇn ¨n chÝn, GV kÕt luËn: (SGV-tr. 69) uèng s«i röa tay … 3-Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc. -------------------------------------------------------------Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $16: phßng tr¸nh hiv/aids I/ Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt: -Gi¶i thÝch mét c¸ch ®¬n gi¶n HIV lµ g×, AIDS lµ g×. - Nªu c¸c ®êng l©y truyÒn vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh HIV/AIDS - Cã ý thøc thøc thùc hiÖn phßng tr¸nh bÖnh HIV/ AIDS. II/ §å dïng d¹y-häc: -Th«ng tin vµ h×nh trang 35 SGK - ST c¸c th«ng tin vÒ t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh HIV/AIDS. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: 1-KiÓm tra bµi cò: -Cho HS nªu t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn, c¸ch phßng bÖnh viªm gan A? 2- Bµi míi: 2.1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña bµi häc. 2.2- Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i “ Ai nhanh , ai ®óng” * Môc tiªu: -HS Gi¶i thÝch mét c¸ch ®¬n gi¶n HIV lµ g×, AIDS lµ g×. -Nªu c¸c ®êng l©y truyÒn bÖnh HIV * C¸ch tiÕn hµnh. GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm: -C¸c nhãm thi xem nhãm nµo t×m ®îc c©u tr¶ lêi t¬ng øng víi c©u hái ®óng vµ nhanh nhÊt. -Cho HS th¶o luËn vµ tr×nh bµy KQ th¶o luËn. - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn . *GV kÕt luËn: - Nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. 1–c 2–b 3–d 4–e 5-a 2.2-Ho¹t ®éng 2: Su tÇm th«ng tin hoÆc tranh ¶nh vµ triÓn l·m: *Môc tiªu: Gióp HS : -Nªu ®îc c¸ch phßng bÖnh HIV/AIDS. -Cã ý thøc tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ngêi thùc hiÖn phßng tr¸nh bÖnh HIV/ AIDS *C¸ch tiÕn hµnh: - Chia líp thµnh 4 nhãm. - GV nªu yªu cÇu. - GV nhËn xÐt, kl. 3-Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc. DuyÖt bµi tuÇn 8: - C¸c nhãm s¾p xÕp, tr×nh bµy c¸c th«ng tin, tranh ¶nh, bµi b¸o… - C¸c nhãm trng bµy SP. - C¸c nhãm b×nh chän nhãm cã néi dung pp, ®Çy ®ñ, tr×nh bµy ®Ñp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn 9: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $17: phßng tr¸nh hiv/aids I/ Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã kh¶ n¨ng: -X¸c ®Þnh c¸c hµnh vi tiÕp xóc th«ng thêng kh«ng l©y nhiÔm HIV. -Cã th¸i ®é kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ngêi bÞ nhiÔm HIV vµ gia ®×nh cña hä. II/ §å dïng d¹y-häc: - H×nh trang 36, 37-SGK - 5tÊm b×a cho ho¹t ®éng t«i ®ãng vai “T«i bÞ nhiÔm HIV”. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: 1-KiÓm tra bµi cò: Cho HS nªu ®êng l©y truyÒn, c¸ch phßng bÖnh AIDS? 2- Bµi míi: 2.1- Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña bµi häc. 2.2- Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i tiÕp søc “HIV l©y truyÒn hoÆc kh«ng l©y truyÒn qua… ” * Môc tiªu: HS x¸c ®Þnh ®îc c¸c hµnh vi tiÕp xóc th«ng thêng kh«ng l©y nhiÔm HIV. *ChuÈn bÞ: GV chuÈn bÞ : -Bé thÎ c¸c hµnh vi. -KÎ s½n trªn b¶ng cã ND nh SGV- Tr.75 * C¸ch tiÕn hµnh. -GV chia líp thµnh 2 ®éi, mçi ®éi 10 HS. -GV híng dÉn vµ tæ chøc ch¬i: -HS ch¬i theo híng dÉn cña GV. +Hai ®éi ®øng hµng däc tríc b¶ng. + Khi GV h« “B¾t ®Çu”: Ngêi thø nhÊt cña mçi ®éi rót mét phiÕu bÊt k×, g¾n lªn cét t¬ng øng, cø thÕ tiÕp tôc cho ®Õn hÕt. +§éi nµo g¾n xong c¸c phiÕu tríc, ®óng lµ th¾ng cuéc -GV cïng HS kh«ng tham gia ch¬i kiÓn tra. -HS kiÓm tra kÕt qu¶. -GV yªu cÇu c¸c ®éi gi¶i thÝch ®èi víi mét sè hµnh vi. -GV kÕt luËn: HIV kh«ng l©y truyÒn qua tiÕp xóc th«ng thêng. 2.3-Ho¹t ®éng 2: §ãng vai “T«i bÞ nhiÔm HIV” *Môc tiªu: Gióp HS: -BiÕt ®îc trÎ em bÞ nhiÔm HIV cã quyÒn ®îc häc tËp, vui ch¬i vµ sèng chung cïng céng ®ång. -Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi ngêi bÞ nhiÔm HIV. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV mêi 5 HS tham gia ®ãng vai, GV gîi ý, híng dÉn nh néi dung SGV-tr 77. Nh÷ng HS cßn l¹i theo dâi ®Ó th¶o luËn xem c¸ch øng xö nµo -HS ®ãng vai. nªn, kh«ng nªn. -HS suy nghÜ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. -Th¶o luËn c¶ líp: +C¸c em nghÜ thÕ nµo vÒ tõng c¸ch øng xö? +C¸c em nghÜ ngêi nhiÔm HIV cã c¶m nhËn thÕ nµo trong mçi t×nh huèng? 2.4-Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t vµ th¶o luËn -GV cho HS th¶o luËn theo nhãm 4: Nhãm trëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh quan s¸t c¸c h×nh 36, 37 SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: +Nãi vÒ néi dung tõng h×nh. +C¸c b¹n ë trong h×nh nµo cã c¸ch øng xö ®óng víi nh÷ng ngêi bÞ nhiÔm HIV vµ G§ hä -§¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -GV kÕt luËn: (SGV-tr.78). Cho HS ®äc phÇn B¹n cÇn biÕt. 3-Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc. DuyÖt bµi tuÇn 9: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn 10: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $19: Phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®êng bé I/ Môc tiªu: Sau bµi häc .HS cã kh¶ n¨ng: -Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng vµ mét sè biÖn ph¸p tai n¹n giao th«ng. -Cã ý thøc chÊp hµnh tai n¹n giao th«ng vµ cÈn thËn khi tham gia giao th«ng. II/ §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 41-42 SGK. - Su tÇm c¸c h×nh ¶nh vµ th«ng tin vÒ mét sè tai n¹n giao th«ng. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra bµi cò: Mêi 2 HS nªu phÇn B¹n cÇn biÕt cña tiÕt häc tríc. 2-Bµi míi: 2.1-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc. 2.2-Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn *Môc tiªu: - NhËn ra ®îc nh÷ng viÖc lµm vi ph¹m luËt giao th«ng cña nh÷ng ngêi tham gia giao th«ng trong h×nh. - HS nªu ®îc nh÷ng hËu qu¶ cã thÓ s¶y ra cña nh÷ng sai ph¹m ®ã. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV híng dÉn HS trao ®æi nhãm 2: +Quan s¸t c¸c h×nh 1,2,3,4 trang 40 SGK. +LÇn lît tù ®Æt c©u hái cho b¹n tr¶ lêi theo néi dung c¸c h×nh. -Mêi ®¹i diÖn mét sè cÆp lªn ®Æt c©u hái vµ chØ ®Þnh c¸c b¹n trong nhãm kh¸c tr¶ lêi. -GV kÕt luËn: SGV-Tr. 83 -HS th¶o luËn nhãm 2 theo HD cña GV. -§¹i diÖn mét sè cÆp lªn hái vµ tr¶ lêi 2.3-Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn. *Môc tiªu: HS nªu ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn giao th«ng. *C¸ch tiÕn hµnh: -Cho HS th¶o luËn nhãm 4 theo c¸c bíc: -HS th¶o luËn nhãm. +HS quan s¸t h×nh 5, 6, 7. +Nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm ®èi víi ngêi tham gia giao th«ng thÓ hiÖn qua h×nh? -Mêi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -GV yªu cÇu mçi HS nªu ra mét biÖn ph¸p an toµn -HS nªu. giao th«ng. -GV ghi l¹i c¸c ý kiÕn, cho 1-2 HS ®äc. -HS ®äc. -GV tãm t¾t, kÕt luËn chung. 3-Cñng cè, dÆn dß: -HS ®äc phÇn B¹n cÇn biÕt. -GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS chÊp hµnh nghiªm chØnh luËt giao th«ng. ----------------------------------------------------------------Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $20: «n tËp: con ngêi vµ søc khoÎ I/ Môc tiªu: Sau bµi häc .HS cã kh¶ n¨ng: -X¸c ®Þnh giai ®o¹n tuæi dËy th× trªn s¬ ®å sù ph¸t triÓn cña con ngêi kÓ tõ lóc míi sinh. -VÏ hoÆc viÕt s¬ ®å c¸ch phßng tr¸nh: bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o, viªm gan A ; nhiÔm HIV/AIDS. II/ §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 42-43 SGK. - GiÊy vÏ, bót mµu. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra bµi cò: Nªu c¸ch phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®êng bé? 2-Bµi míi: 2.1-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc. 2.2-Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK *Môc tiªu: -¤n l¹i cho HS mét sè kiÕn thøc trong c¸c bµi: Nam hay n÷ ; Tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×. *C¸ch tiÕn hµnh: -Bíc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n. +GV yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n theo yªu *§¸p ¸n: cÇu nh bµi tËp 1,2,3 trang 42 SGK. -C©u 1: Tuæi dËy th× ë n÷: 10-15 tuæi +GV quan s¸t gióp ®ì nh÷ng HS yÕu. Tuæi dËy th× ë nam: 13-17 tuæi -Bíc 2: Lµm viÖc c¶ líp -C©u 2: ý d +Mêi lÇn lît 3 HS lªn ch÷a bµi. -C©u 3: ý c +C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung. 2.3-Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “Ai nhanh, ai ®óng”. *Môc tiªu: HS viÕt hoÆc vÏ ®îc s¬ ®å c¸ch phßng tr¸nh mét trong c¸c bÖnh ®· häc. *C¸ch tiÕn hµnh: -Cho HS th¶o luËn nhãm 7 theo yªu cÇu: GV híng dÉn HS quan s¸t h×nh 1-SGK, trang 43, sau ®ã giao nhiÖm vô: -HS l¾ng nghe. +Nhãm 1: ViÕt (hoÆc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng bÖnh sèt rÐt. -HS th¶o luËn nhãm theo híng dÉn cña +Nhãm 2: ViÕt (hoÆc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng GV. bÖnh sèt xuÊt huyÕt. +Nhãm 3: ViÕt (hoÆc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng bÖnh viªm n·o. +Nhãm 4: ViÕt (hoÆc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng tr¸nh nhiÔm HIV/AIDS. -VÏ xong c¸c nhãm mang bµi lªn b¶ng d¸n. Nhãm nµo xong tríc vµ ®óng, ®Ñp th× th¾ng -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. cuéc. -GV kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc, nhËn xÐt tuyªn d¬ng c¸c nhãm. 3-Cñng cè, dÆn dß: -GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS thùc hiÖn tèt viÖc phßng c¸c lo¹i bÖnh. DuyÖt bµi tuÇn 10: TuÇn 11: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $21: «n tËp: con ngêi vµ søc khoÎ I/ Môc tiªu: Sau bµi häc .HS cã kh¶ n¨ng: -X¸c ®Þnh giai ®o¹n tuæi dËy th× trªn s¬ ®å sù ph¸t triÓn cña con ngêi kÓ tõ lóc míi sinh. -VÏ hoÆc viÕt s¬ ®å c¸ch phßng tr¸nh: bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o, viªm gan A ; nhiÔm HIV/AIDS. II/ §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 42-43 SGK. - GiÊy vÏ, bót mµu. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1-KiÓm tra bµi cò: Mêi 5 HS nªu c¸ch phßng tr¸nh: bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o, viªm gan A ; nhiÔm HIV/AIDS? 2-Bµi míi: 2.1-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc. 2.2-Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh vÏ tranh vËn ®éng *Môc tiªu: HS vÏ ®îc tranh vËn ®éng phßng tr¸nh sö dông c¸c chÊt g©y nghiÖn ( hoÆc x©m h¹i trÎ em, hoÆcHIV/AIDS, hoÆc tai n¹n giao th«ng). *C¸ch tiÕn hµnh: a)Bíc 1: Lµm viÖc theo nhãm +GV chia líp thµnh 3 nhãm. +GV gîi ý: -Quan s¸t c¸c h×nh 2,3 trang 44 SGK. -Th¶o luËn vÒ néi dung cña tõng h×nh. Tõ ®ã ®Ò xuÊt néi dung tranh cña nhãm m×nh -Ph©n c«ng nhau cïng vÏ. -GV ®Õn tõng nhãm gióp ®ì HS. b)Bíc 2: Lµm viªc c¶ líp -§¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm cña nhãm m×nh víi c¶ líp. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm lµm viÖc hiÖu qu¶. -HS th¶o luËn råi vÏ theo sù híng dÉn cña GV. -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm. -HS nhËn xÐt. 3-Cñng cè, dÆn dß: -GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS thùc hiÖn tèt viÖc phßng c¸c lo¹i bÖnh. -GV dÆn HS vÒ nhµ nãi víi bè mÑ nh÷ng ®iÒu ®· häc. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $22: Tre, m©y, song I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: -LËp b¶ng so s¸nh ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña tre; m©y, song. -NhËn ra mét sè ®å dïng h»ng ngµy lµm b»ng tre, m©y, song. -Nªu c¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng b»ng tre, m©y, song ®îc sö dông trong gia ®×nh. II/ §å dïng d¹y häc: -Th«ng tin vµ h×nh trang 46, 47 SGK. -PhiÕu häc tËp. -Mét sè tranh ¶nh hoÆc ®å dïng thËt ®îc sö dông trong gia ®×nh. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2-Néi dung: 2.1-Ho¹t ®éng 1: *Môc tiªu: HS lËp ®îc b¶ng so s¸nh ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña tre; m©y, song. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV ph¸t cho c¸c nhãm phiÕu häc tËp vµ yªu cÇu HS cã thÓ ®äc c¸c th«ng tin trong SGK ®Ó hoµn thµnh phiÕu häc tËp. -Cho HS th¶o luËn nhãm 2 theo néi dung -HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV. phiÕu häc tËp. -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. cña nhãm m×nh. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -GV nhËn xÐt, kÕt luËn. 2.2-Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn *Môc tiªu: -HS nhËn ra ®îc mét sè ®å dïng h»ng ngµy lµm b»ng tre, m©y, song. -HS nªu ®îc c¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng b»ng tre, m©y, song ®îc sö dông trong G§. *C¸ch tiÕn hµnh: +)Bíc 1: Lµm viÖc theo nhãm 7: -Nhãm trëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh quan s¸t -HS th¶o luËn nhãm 7. c¸c h×nh 4,5,6,7 SGK trang 47 vµ nãi tªn tõng ®å dïng trong mçi h×nh, ®ång thêi x¸c ®Þnh xem ®å dïng ®ã ®îc lµm tõ chÊt liÖu nµo? -Th kÝ ghi kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. vµo b¶ng nhãm. +)Bíc 2: Lµm viÖc c¶ líp -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -§¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh. -Ræ, r¸, èng ®ùng níc, bµn ghÕ, tñ, gi¸ ®Ó -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. ®å, ghÕ,… -GV cho HS cïng th¶o luËn c©u hái: +KÓ tªn mét sè ®å dïng ®îc lµm b»ng tre, -S¬n dÇu ®Ó chèng Èm mèc, ®Ó n¬i kh«, m©y, song mµ em biÕt. m¸t… +Nªu c¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng b»ng tre, m©y, song cã trong nhµ b¹n? -GV kÕt luËn: (SGV – tr. 91) 3-Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc. Nh¾c HS vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. DuyÖt bµi tuÇn 11: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn 12: Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $23: S¾t, gang, thÐp I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: -Nªu nguån gèc cña s¾t, gang, thÐp vµ mét sè tÝnh chÊt cña chóng. -KÓ tªn mét sè dông cô, m¸y mãc, ®å dïng ®îc lµm tõ gang hoÆc thÐp. -Nªu c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng gang, thÐp cã trong gia ®×nh. II/ §å dïng d¹y häc: -Th«ng tin vµ h×nh trang 49, 48 SGK. -Mét sè tranh ¶nh hoÆc ®å dïng ®îc lµm tõ gang, thÐp trong gia ®×nh. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2-Néi dung: 2.1-Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh xö lÝ th«ng tin *Môc tiªu: HS nªu ®îc nguån gèc cña s¾t, gang, thÐp vµ mét sè tÝnh chÊt cña chóng. *C¸ch tiÕn hµnh: -HS ®äc c¸c th«ng tin trong SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: -HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu cña +Trong tù nhiªn, s¾t cã ë ®©u? GV. +Gang, thÐp ®Òu cã thµnh phÇn nµo chung? +Gang vµ thÐp kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? -GV Gäi mét sè HS tr¶ lêi. -HS tr×nh bµy. -HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -GV kÕt luËn: SGV-Tr, 93. 2.2-Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn *Môc tiªu: Gióp HS: -KÓ ®îc tªn mét sè dông cô, m¸y mãc, ®å dïng ®îc lµm b»ng gang, thÐp. -Nªu ®îc c¸ch b¶o qu¶n mét sè ®å dïngb»ng gang, thÐp. *C¸ch tiÕn hµnh: -GV gi¶ng: S¾t lµ mét kim lo¹i ®îc sö dông díi d¹ng hîp kim. -Cho HS quan s¸t h×nh trang 48, 49 SGK theo nhãm ®«i vµ nãi xem gang vµ thÐp ®îc -ThÐp ®îc sö dông: §êng ray tµu ho¶, lan dïng ®Ó lµm g×? can nhµ ë, cÇu, dao, kÐo, d©y thÐp, c¸c dông cô ®îc dïng ®Ó më èc vÝt. -Gang ®îc sö dông: Nåi. -§¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. -GV cho HS cïng th¶o luËn c©u hái: +KÓ tªn mét sè dông cô, m¸y mãc ®å dïng ®îc lµm tõ gang vµ thÐp mµ em biÕt? -HS kÓ thªm. +Nªu c¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng b»ng gang, thÐp cã trong nhµ b¹n? -HS nªu. -GV kÕt luËn: (SGV – tr. 94) -Cho HS nèi tiÕp ®äc phÇn bãng ®Ìn to¶ s¸ng. 3-Cñng cè, dÆn dß: -GV nhËn xÐt giê häc. -Nh¾c HS vÒ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m .... $24: ®ång vµ hîp kim cña ®ång I/ Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: -Quan s¸t vµ ph¸t hiÖn mét vµi tÝnh chÊt cña ®ång.
- Xem thêm -