Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tieát 1: KHOA HOÏC SÖÏ SINH SAÛN I. MUÏC TIEÂU: - Nhận biết mọi người đều do boá , meï sinh ra vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá meï cuûa mình. - Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa söï sinh saûn ôû ngöôøi. - Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích khoa hoïc. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Boä phieáu duøng cho troø chôi “Beù laø con ai?” - Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, aûnh gia ñình III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra SGK, ñoà duøng moân hoïc. - Neâu yeâu caàu moân hoïc. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoïc sinh laéng nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm * Hoaït ñoäng 1: Troø chôi: “Beù laø con ai?” - GV phaùt nhöõng taám phieáu baèng giaáy maøu cho - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå choïn 1 ñaëc HS vaø yeâu caàu moãi caëp HS veõ 1 em beù hay 1 ñieåm naøo ñoù ñeå veõ, sao cho moïi ngöôøi baø meï, 1 oâng boá cuûa em beù ñoù. nhìn vaøo hai hình coù theå nhaän ra ñoù laø hai meï con hoaëc hai boá con  HS thöïc haønh veõ. - GV thu taát caû caùc phieáu ñaõ veõ hình laïi, traùo ñeàu ñeå HS chôi. - Böôùc 1: GV phoå bieán caùch chôi. - Hoïc sinh laéng nghe - Böôùc 2: GV toå chöùc cho HS chôi - Böôùc 3: Keát thuùc troø chôi, tuyeân döông ñoäi thaéng.  GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi: - Taïi sao chuùng ta tìm ñöôïc boá, meï cho caùc em beù? - Qua troø chôi, caùc em ruùt ra ñieàu gì?  GV choát - ghi baûng: * Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK - HS nhaän phieáu, tham gia troø chôi - HS laéng nghe - Döïa vaøo nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá, meï cuûa mình. - Moïi treû em ñeàu do boá, meï sinh ra vaø ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá, meï cuûa mình. - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm - Böôùc 1: GV höôùng daãn - Yeâu caàu HS quan saùt hình 1, 2, 3 trang 5 trong SGK vaø ñoïc lôøi thoaïi giöõa caùc nhaân vaät trong hình.  Lieân heä ñeán gia ñình mình - Böôùc 2: Laøm vieäc theo caëp - Böôùc 3: Baùo caùo keát quaû - Hoïc sinh laéng nghe - HS quan saùt hình 1, 2, 3 - Ñoïc caùc trao ñoåi giöõa caùc nhaân vaät trong hình. - HS töï lieân heä - HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình.  Yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå tìm ra yù nghóa cuûa - HS thaûo luaän theo 2 caâu hoûi + traû lôøi: söï sinh saûn. - GV choát yù + ghi: Nhôø coù söï sinh saûn maø caùc - Hoïc sinh nhaéc laïi theá heä trong moãi gia ñình, doøng hoï ñöôïc duy trì keá tieáp nhau . - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Neâu laïi noäi dung baøi hoïc. - HS neâu - HS tröng baøy tranh aûnh gia ñình vaø giôùi thieäu …… - GV ñaùnh giaù vaø lieân heä giaùo duïc. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: Nam hay nöõ ? - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 2 - 3 : KHOA HOÏC NAM HAY NÖÕ ? I. MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà vai trò của nam vaø nöõ. - Tôn trọng các bạn cùng giớ và khác giới, không phân biệt nam, nữ. - Coù yù thöùc toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi, khoâng phaân bieät baïn nam, baïn nöõ. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Hình veõ trong saùch giaùo khoa, caùc taám phieáu traéng. - Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Neâu yù nghóa veà söï sinh saûn ôû ngöôøi ? - Hoïc sinh traû lôøi: - Giaùo vieân treo aûnh vaø yeâu caàu hoïc sinh neâu - Hoïc sinh neâu ñieåm gioáng nhau ñaëc ñieåm gioáng nhau giöõa ñöùa treû vôùi boá meï. Em ruùt ra ñöôïc gì ?  Giaùo vieän cho hoïc sinh nhaän xeùt, Giaùo vieân - Hoïc sinh laéng nghe cho ñieåm, nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp  Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp -Cho học sinh thảo luận cặp đôi traû lôøi caùc caâu hoûi 1,2,3 - 2 hoïc sinh caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình ôû trang 6 SGK vaø thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi - Neâu nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa baïn trai vaø baïn gaùi ? - Khi moät em beù môùi sinh döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ? - Ñaïi dieän hoùm leân trình baøy  Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp  Giaùo vieân choát: * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng” - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp  Böùôc 1: - Giaùo vieân phaùt cho moãi caùc taám phieáu ( S 8) vaø höôùng daãn caùch chôi  Lieät keâ veà caùc ñaëc ñieåm: caáu taïo cô theå, tính caùch, ngheà nghieäp cuûa nöõ vaø nam (moãi ñaëc ñieåm ghi vaøo moät phieáu) theo caùch hieåu cuûa baïn - Hoïc sinh nhaän phieáu - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm - Mang thai, Kieân nhaãn, Thö kí, Giaùm ñoác, Chaêm soùc con Maïnh meõ, Ñaù boùng, Coù raâu. - Cô quan sinh duïc taïo ra tinh truøng - Cô quan sinh duïc taïo ra tröùng - Cho con buù, Töï tin, Dòu daøng - Truï coät gia ñình, Laøm beáp gioûi  Gaén caùc taám phieáu ñoù vaøo baûng ñöôïc keû theo - Hoïc sinh gaén vaøo baûng ñöôïc keû saün (theo töøng nhoùm) maãu (theo nhoùm)  Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp - Giaùo vieân yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, _Laàn löôït töøng nhoùm giaûi thích caùch saép trình baøy keát quaû xeáp _Caû lôùp cuøng chaát vaán vaø ñaùnh giaù _GV ñaùnh , keát luaän vaø tuyeân döông * Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ _Moãi nhoùm 2 caâu hoûi  Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm _ GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän 1. Baïn coù ñoàng yù vôùi nhöõng caâu döôùi ñaây khoâng ? Haõy giaûi thích taïi sao ? a) Coâng vieäc noäi trôï laø cuûa phuï nöõ. b) Ñaøn oâng laø ngöôøi kieám tieàn nuoâi caû gia ñình . c) Con gaùi neân hoïc nöõ coâng gia chaùnh, con trai neân hoïc kó thuaät . 2. Trong gia ñình, nhöõng yeâu caàu hay cö xöû cuûa cha meï vôùi con trai vaø con gaùi coù khaùc nhau khoâng vaø khaùc nhau nhö theá naøo ? Nhö vaäy coù hôïp lí khoâng ? 3. Lieân heä trong lôùp mình coù söï phaân bieät ñoái xöû giöõa HS nam vaø HS nöõ khoâng ? Nhö vaäy coù hôïp lí khoâng ? 4. Taïi sao khoâng neân phaân bieät ñoái xöû giöõa nam vaø nöõ ? _Töøng nhoùm baùo caùo keát quaû  Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp _GV keát luaän : 5. Toång keát - daën doø - Xem laïi noäi dung baøi - Chuaån bò: “Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ?” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 2 - 3 : KHOA HOÏC NAM HAY NÖÕ ? I. MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh nhaän ra söï caàn thieát phaûi thay ñoåi moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà vai trò của nam vaø nöõ. - Tôn trọng các bạn cùng giớ và khác giới, không phân biệt nam, nữ. - Coù yù thöùc toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi, khoâng phaân bieät baïn nam, baïn nöõ. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Hình veõ trong saùch giaùo khoa, caùc taám phieáu traéng. - Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Neâu yù nghóa veà söï sinh saûn ôû ngöôøi ? - Hoïc sinh traû lôøi: - Giaùo vieân treo aûnh vaø yeâu caàu hoïc sinh neâu - Hoïc sinh neâu ñieåm gioáng nhau ñaëc ñieåm gioáng nhau giöõa ñöùa treû vôùi boá meï. Em ruùt ra ñöôïc gì ?  Giaùo vieän cho hoïc sinh nhaän xeùt, Giaùo vieân - Hoïc sinh laéng nghe cho ñieåm, nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK  Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp -Cho học sinh thảo luận cặp đôi traû lôøi caùc caâu hoûi 1,2,3 - 2 hoïc sinh caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình ôû trang 6 SGK vaø thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi - Neâu nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa baïn trai vaø baïn gaùi ? - Khi moät em beù môùi sinh döïa vaøo cô quan naøo cuûa cô theå ñeå bieát ñoù laø beù trai hay beù gaùi ? - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Ñaïi dieän hoùm leân trình baøy  Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp  Giaùo vieân choát: * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng” - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp  Böùôc 1: - Giaùo vieân phaùt cho moãi caùc taám phieáu ( S 8) vaø höôùng daãn caùch chôi  Lieät keâ veà caùc ñaëc ñieåm: caáu taïo cô theå, tính caùch, ngheà nghieäp cuûa nöõ vaø nam (moãi ñaëc ñieåm ghi vaøo moät phieáu) theo caùch hieåu cuûa baïn - Hoïc sinh nhaän phieáu - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm - Mang thai, Kieân nhaãn, Thö kí, Giaùm ñoác, Chaêm soùc con Maïnh meõ, Ñaù boùng, Coù raâu. - Cô quan sinh duïc taïo ra tinh truøng - Cô quan sinh duïc taïo ra tröùng - Cho con buù, Töï tin, Dòu daøng - Truï coät gia ñình, Laøm beáp gioûi  Gaén caùc taám phieáu ñoù vaøo baûng ñöôïc keû theo - Hoïc sinh gaén vaøo baûng ñöôïc keû saün (theo töøng nhoùm) maãu (theo nhoùm)  Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp - Giaùo vieân yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, _Laàn löôït töøng nhoùm giaûi thích caùch saép trình baøy keát quaû xeáp _Caû lôùp cuøng chaát vaán vaø ñaùnh giaù _GV ñaùnh , keát luaän vaø tuyeân döông * Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän moät soá quan nieäm xaõ hoäi veà nam vaø nöõ _Moãi nhoùm 2 caâu hoûi  Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm _ GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän 5. Baïn coù ñoàng yù vôùi nhöõng caâu döôùi ñaây khoâng ? Haõy giaûi thích taïi sao ? d) Coâng vieäc noäi trôï laø cuûa phuï nöõ. e) Ñaøn oâng laø ngöôøi kieám tieàn nuoâi caû gia ñình . f) Con gaùi neân hoïc nöõ coâng gia chaùnh, con trai neân hoïc kó thuaät . 6. Trong gia ñình, nhöõng yeâu caàu hay cö xöû cuûa cha meï vôùi con trai vaø con gaùi coù khaùc nhau khoâng vaø khaùc nhau nhö theá naøo ? Nhö vaäy coù hôïp lí khoâng ? 7. Lieân heä trong lôùp mình coù söï phaân bieät ñoái xöû giöõa HS nam vaø HS nöõ khoâng ? Nhö vaäy coù hôïp lí khoâng ? 8. Taïi sao khoâng neân phaân bieät ñoái xöû giöõa nam vaø nöõ ? _Töøng nhoùm baùo caùo keát quaû  Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp _GV keát luaän : 5. Toång keát - daën doø - Xem laïi noäi dung baøi - Chuaån bò: “Cô theå chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ?” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 4 : KHOA HOÏC CUOÄC SOÁNG CUÛA CHUÙNG TA ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH NHÖ THEÁ NAØO? I. Muïc tieâu: -Biết cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa tinh trùng bố và trứng của mẹ. -Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc. II. Chuaån bò: - Caùc hình aûnh baøi 4 SGK - Phieáu hoïc taäp - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Neâu nhöõng ñaëc ñieåm chæ coù ôû nam, chæ coù ôû nöõ? - Nam: coù raâu, coù tinh truøng - Nöõ: mang thai, sinh con - Neâu nhöõng ñaëc ñieåm hoaëc ngheà nghieäp coù ôû caû - Dòu daøng, kieân nhaãn, kheùo tay, y taù, thö nam vaø nöõ? kí, baùn haøng, giaùo vieân, … - Con trai ñi hoïc veà thì ñöôïc chôi, con gaùi ñi hoïc - Khoâng ñoàng yù, vì nhö vaäy laø phaân bieät veà thì troâng em, giuùp meï naáu côm, em coù ñoàng yù ñoái xöû giöõa baïn nam vaø baïn nöõ... khoâng? Vì sao?  Giaùo vieân cho ñieåm + nhaän xeùt. - Hoïc sinh nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 1 . Söï soáng cuûa con ngöôøi baét ñaàu töø ñaâu? * Hoaït ñoäng 1: ( Giaûng giaûi ) * Böôùc 1: Ñaët caâu hoûi cho caû lôùp oân laïi baøi tröôùc: - Cô quan naøo trong cô theå quyeát ñònh giôùi tính cuûa moãi con ngöôøi? -Cô quan sinh duïc nam coù khaû naêng gì ? - Cô quan sinh duïc nö õ coù khaû naêng gì ? - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - Hoïc sinh laéng nghe vaø traû lôøi. - Cô quan sinh duïc. - Taïo ra tinh truøng. - Taïo ra tröùng. * Böôùc 2: Giaûng - Cô theå ngöôøi ñöôïc hình thaønh töø moät teá baøo tröùng cuûa meï keát hôïp vôùi tinh truøng cuûa boá. Quaù trình tröùng keát hôïp vôùi tinh truøng ñöôïc goïi laø thuï tinh. - Tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh goïi laø hôïp töû. - Hôïp töû phaùt trieån thaønh phoâi roài hình thaønh baøo thai, sau khoaûng 9 thaùng trong buïng meï, em beù sinh ra 2 . Söï thuï tinh vaø söï phaùt trieån cuûa thai nhi * Hoaït ñoäng 2: ( Laøm vieäc vôùi SGK) * Böôùc 1: Höôùng daãn hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc hình 1a, 1b, 1c, ñoïc kó phaàn chuù thích, tìm xem moãi chuù thích phuø hôïp vôùi hình naøo? * Böôùc 2: GV yeâu caàu HS quan saùt H .2 , 3, 4, 5 / S 11 ñeå tìm xem hình naøo cho bieát thai nhi ñöôïc 6 tuaàn , 8 tuaàn , 3 thaùng, khoaûng 9 thaùng _Yeâu caàu hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp. - Hoïc sinh laéng nghe. - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, leân trình baøy: - 2 baïn seõ chæ vaøo töøng hình, nhaän xeùt söï thay ñoåi cuûa thai nhi ôû caùc giai ñoaïn khaùc nhau.  Giaùo vieân nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Thi ñua: - Ñaïi dieän 2 daõy boác thaêm, traû lôøi + Söï thuï tinh laø gì? Söï soáng con ngöôøi baét ñaàu töø - Söï thuï tinh laø hieän töôïng tröùng keát hôïp ñaâu? vôùi tinh truøng. Söï soáng con ngöôøi baét ñaàu töø 1 teá baøo tröùng cuûa meï keát hôïp vôùi 1 tinh truøng cuûa boá. + Giai ñoaïn naøo ñaõ nhìn thaáy hình daïng cuûa maét, - 3 thaùng muõi, mieäng, tay, chaân? Giai ñoaïn naøo ñaõ nhìn - 9 thaùng thaáy ñaày ñuû caùc boä phaän? 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù - Chuaån bò: “Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoûe” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 5 : KHOA HOÏC CAÀN LAØM GÌ ÑEÅ CAÛ MEÏ VAØ EM BEÙ ÑEÀU KHOÛE ? I. Muïc tieâu: -Nêu được những việc nên làm hoặc không nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai. -Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc giuùp ñôõ ngöôøi phuï nöõ coù thai. II. Chuaån bò: - Caùc hình veõ trong SGK - Phieáu hoïc taäp - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? - Theá naøo laø söï thuï tinh? Theá naøo laø hôïp töû? Cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? 04 học sinh trình bày -Lớp nhận xét - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + giaùo vieân cho ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoûe? 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi + Böôùc 1: Giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn - Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc theo caëp - Hoïc sinh laéng nghe - Chæ vaø noùi noäi dung töøng hình 1, 2, 3, 4, ôû trang 12 SGK + Böôùc 2: Laøm vieäc theo caëp - Hoïc sinh laøm vieäc theo höôùng daãn treân cuûa GV. - Hoïc sinh trình baøy keát quaû laøm vieäc. + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Yeâu caàu caû lôùp cuøng thaûo luaän caâu hoûi: Vieäc laøm Caùc nhoùm thöùc aên coù lôïi cho söùc khoûe naøo theå hieän söï quan taâm, chia seû coâng vieäc gia ñình cuûa baø meï vaø thai nhi cuûa ngöôøi choàng ñoái vôùi ngöôøi vôï ñang mang thai? Vieäc laøm ñoù coù lôïi gì? Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang ñöôïc khaùm thai taïi cô sôû y teá Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang gaùnh luùa vaø  Giaùo vieân choát: tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc hoùa hoïc nhö - Chuaån bò cho ñöùa con chaøo ñôøi laø traùch nhieäm cuûa thuoác tröø saâu, thuoác dieät coû … caû choàng vaø vôï veà vaät chaát laãn tinh thaàn ñeå ngöôøi vôï khoûe maïnh, thai nhi phaùt trieån toát. * Hoaït ñoäng 2 : (Thaûo luaän caû lôùp ) + Böôùc 1: - yeâu caàu HS quan saùt hình 5, 6, 7 / 13 SGK vaø neâu noäi dung cuûa töøng hình + Böôùc 2: + Moïi ngöôøi trong gia ñình caàn laøm gì ñeå theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc ñoái vôùi phuï nöõ coù thai ? _GV keát luaän ( 32/ SGV) - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 3: Ñoùng vai + Böôùc 1: Thaûo luaän caû lôùp - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän caâu hoûi trong SGK + Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm + Böôùc 3: Trình dieãn tröôùc lôùp - Hoïc sinh thaûo luaän vaø trình baøy suy nghó - Caû lôùp nhaän xeùt . - Moät soá nhoùm leân trình dieãn - Caùc nhoùm khaùc xem, bình luaän vaø ruùt ra baøi hoïc veà caùch öùng xöû ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai.  Giaùo vieân nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Thi ñua: (2 daõy) Keå nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng - Hoïc sinh thi ñua keå tieáp söùc. neân laøm ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai?  GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. - Chuaån bò: “Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì ” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 6 : KHOA HOÏC TÖØ LUÙC MÔÙI SINH ÑEÁN TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu: -Hoïc sinh neâu ñöôïc các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì. - Nêu được một số thay đổi về sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì. -Giaùo duïc hoïc sinh giöõ gìn söùc khoûe ñeå cô theå phaùt trieån toát. II. Chuaån bò: - Hình veõ trong SGK - Hoïc sinh ñem nhöõng böùc aûnh chuïp baûn thaân töø hoài nhoû ñeán lôùp. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Neâu nhöõng vieäc theå hieän söï quan taâm, chia -Trình bày seû coâng vieäc gia ñình cuûa ngöôøi choàng ñoái vôùi ngöôøi vôï ñang mang thai? Vieäc laøm ñoù coù lôïi gì? - Vieäc naøo neân laøm vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai? - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + GV cho ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì - Hoïc sinh laéng nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän caû lôùp - Söû duïng caâu hoûi SGK trang 12, yeâu caàu HS ñem caùc böùc aûnh cuûa mình hoài nhoû hoaëc nhöõng böùc aûnh cuûa caùc treû em khaùc ñaõ söu taàm ñöôïc leân giôùi thieäu tröôùc lôùp theo yeâu caàu. Em beù maáy tuoåi vaø ñaõ bieát laøm gì? * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng” * Böôùc 2: GV phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi - nhoùm naøo laøm xong tröôùc vaø ñuùng laø thaéng cuoäc . - Hoïc sinh coù theå tröng baøy aûnh vaø traû lôøi: * Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - Hoïc sinh laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân, cöû thö kí ghi bieân baûn thaûo luaän nhö höôùng daãn treân. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp _HS ñoïc thoâng tin trong khung chöõ vaø tìm xem moãi thoâng tin öùng vôùi löùa tuoåi naøo ñaõ neâu ôû tr 14 SGK _Thö kí vieát nhanh ñaùp aùn vaøo baûng * Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Yeâu caàu caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa mình - Moãi nhoùm trình baøy moät giai ñoaïn. leân baûng vaø cöû ñaïi dieän leân trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc boå sung (neáu thieáu) -Ñaùp aùn : 1 – b ; 2 – a ; 3 _ c - Giaùo vieân toùm taét laïi nhöõng yù chính vaøo baûng lôùp.  Giaùo vieân nhaän xeùt + choát yù * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh _Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin tr 15 SGK vaø traû Tuoåi daäy thì lôøi caâu hoûi : - Cô theå phaùt trieån nhanh caû veà chieàu cao - Taïi sao noùi tuoåi daäy thì coù taàm quan troïng vaø caân naëng. ñaëc bieät ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi ? - Cô quan sinh duïc phaùt trieån... ÔÛ con gaùi: baét ñaàu xuaát hieän kinh nguyeät. ÔÛ con trai coù hieän töôïng xuaát tinh laàn ñaàu. - Phaùt trieån veà tinh thaàn, tình caûm vaø khaû naêng hoøa nhaäp coäng ñoàng.  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát yù Tr 35/SGV 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò: “Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø” Tieát 7 : KHOA HOÏC TÖØ TUOÅI VÒ THAØNH NIEÂN ÑEÁN TUOÅI GIAØØ I. Muïc tieâu: -Hoïc sinh neâu ñöôïc các giai đoạn phát triển của con người từ tuổi vị thành niên đến tuổi già. -Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc. II. Chuaån bò: - Tranh veõ trong SGK trang 16 , 17 - SGK - Tranh aûnh söu taàm nhöõng ngöôøi lôùn ôû caùc löùa tuoåi khaùc nhau vaø laøm caùc ngheà khaùc nhau III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Boác thaêm soá lieäu traû baøi theo caùc caâu hoûi  Neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû giai ñoaïn döôùi 3 tuoåi vaø töø 3 tuoåi ñeán 6 tuoåi? -03 học sinh trình bày  Neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû giai ñoaïn töø 6 tuoåi ñeán 10 tuoåi vaø giai ñoaïn tuoåi daäy thì? - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + Giaùo vieân cho ñieåm - Nhaän xeùt baøi cuõ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoïc sinh laéng nghe 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Töø tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK + Böôùc 1: Giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn + Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - Hoaït ñoäng nhoùm, caû lôùp - Hoïc sinh ñoïc caùc thoâng tin vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK trang 16 , 17 theo nhoùm + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai? Hoï ñang ôû giai ñoaïn Tuoåi vò thaønh nieân - Chuyeån tieáp töø treû con thaønh ngöôøi naøo cuûa cuoäc ñôøi”? lôùn - Phaùt trieån maïnh veà theå chaát, tinh thaàn vaø moái quan he vôùi baïn beø, xaõ hoäi. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp + Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn + Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm nhö höôùng daãn. - Caùc nhoùm cöû ngöôøi laàn löôït leân trình baøy. - Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän caùc caâu hoûi - Caùc nhoùm khaùc coù theå hoûi vaø neâu yù trong SGK. kieán khaùc veà phaàn trình baøy cuûa nhoùm baïn. + Baïn ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi? + Bieát ñöôïc chuùng ta ñang ôû giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi coù lôïi gì?  Giaùo vieân choát laïi noäi dung thaûo luaän cuûa caû lôùp. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giôùi thieäu vôùi caùc baïn veà nhöõng thaønh vieân trong gia ñình baïn vaø cho bieát töøng thaønh vieân ñang ôû vaøo giai ñoaïn naøo cuûa cuoäc ñôøi?  GV nhaän xeùt, tuyeân döông. - Hoïc sinh traû lôøi, chæ ñònh baát kì 1 baïn tieáp theo. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Veä sinh tuoåi daäy thì” - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 8 : KHOA HOÏC VEÄ SINH TUOÅI DAÄY THÌ I. Muïc tieâu: - Nêu được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì. - Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc giöõ gìn veä sinh cô theå nhaát laø giai ñoaïn cô theå böôùc vaøo tuoåi daäy thì. II. Chuaån bò: - Caùc hình aûnh trong SGK trang 18 , 19 - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân ñeå caùc hình nam, nöõ ôû caùc löùa tuoåi töø - Hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa löùa tuoåi vò thaønh nieân ñeán tuoåi giaø, laøm caùc ngheà khaùc tuoåi öùng vôùi hình ñaõ choïn. nhau trong xaõ hoäi leân baøn, yeâu caàu hoïc sinh choïn vaø - Hoïc sinh goïi noái tieáp caùc baïn khaùc neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa giai ñoaïn löùa tuoåi ñoù. choïn hình vaø neâu ñaëc ñieåm noåi baät ôû giai ñoaïn ñoù.  Giaùo vieân cho ñieåm, nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp. - Hoïc sinh nhaän xeùt - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp + Böôùc 1: _GV neâu vaán ñeà : +Moà hoâi coù theå gaây ra muøi gì ? +Neáu ñoïng laïi laâu treân cô theå,ñaëc bieät laø ôû caùc choã kín seõ gaây ra ñieàu gì ? … + Vaäy ôû löùa tuoåi naøy, chuùng ta neân laøm gì ñeå giöõ cho cô theå luoân saïch s4, thôm tho vaø traùnh bò muïn “tröùng caù” ? + Böôùc 2: _GV yeâu caàu moãi HS neâu ra moät yù kieán ngaén goïn - Hoïc sinh trình baøy yù kieán ñeå trình baøy caâu h3i neâu treân _GV ghi nhanh caùc yù kieán leân baûng + Neâu taùc duïng cuûa töøng vieäc laøm ñaõ keå treân _ Röûa maët baèng nöôùc saïch, taém röûa, goäi ñaàu, thay ñoåi quaàn aùo thöôøng xuyeân , … _ GV choát yù (SGV- Tr 41) * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp ) + Böôùc 1: _GV chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam vaø nöõ vaø phaùt _Nam nhaän phieáu “Veä sinh cô quan sinh duïc nam “ phieáu hoïc taäp _ Nöõ nhaän phieáu “Veä sinh cô quan sinh duïc nöõ + Böôùc 2: Chöõa baøi taäp theo töøng nhoùm nam, nhoùm _Phieáu 1 :1- b ; 2 – a, b. d ; 3 – b,d _Phieáu 2 : 1 – b, c ; 2 – a, b, d ; nöõ rieâng 3–a;4-a _HS ñoïc laïi ñoïn ñaàu trong muïc Baïn caàn * Hoaït ñoäng 3:Quan saùt tranh vaø thaûo luaän bieát Tr 19 / SGK + Böôùc 1 : (laøm vieäc theo nhoùm) _GV yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt H 4, 5 , 6 , 7 Tr 19 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi + Böôùc 2: ( laøm vieäc theo nhoùm)  Giaùo vieân choát: ÔÛ tuoåi daäy thì, chuùng ta caàn aên - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp uoáng ñuû chaát, taêng cöôøng luyeän taäp TDTT, vui chôi giaûi trí laønh maïnh; tuyeät ñoái khoâng söû duïng caùc chaát _HS 1(ngöôøi daãn chöông trình) gaây nghieän nhö thuoác laù, röôïu…; khoâng xem phim _HS 2 ( baïn khöû muøi) aûnh hoaëc saùch baùo khoâng laønh maïnh _HS 3 ( coâ tröùng caù ) _HS 4 ( baïn nuï cöôøi ) * Hoaït ñoäng 4: Troø chôi “Taäp laøm dieãn giaû” + Böôùc 1: - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø höôùng daãn. + Böôùc 2: HS trình baøy - Chuaån bò: Thöïc haønh “Noùi khoâng ! Ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän “ - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 9 : KHOA HOÏC THÖÏC HAØNH: NOÙI “KHOÂNG !” ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN I. Muïc tieâu: -Nêu được một số tác hại về ma túy, thuốc lá, rượu bia. - Từ chối sử dụng bia, rượu, thuốc lá, ma túy. -Giaùo duïc hoïc sinh khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän ñeå baûo veä söùc khoûe vaø traùnh laõng phí. II. Chuaån bò: - Caùc hình trong SGK trang 19 - Caùc hình aûnh vaø thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù söu taàm ñöôïc - Moät soá phieáu ghi caùc caâu hoûi veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù. - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Veä sinh tuoåi daäy thì  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + HS khaùc traû lôøi 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh xöû lí thoâng tin + Böôùc 1: Toå chöùc vaø giao nhieäm vuï - Giaùo vieân chia lôùp thaønh 6 nhoùm - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Nhoùm 1 vaø 2: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa thuoác laù. - Nhoùm 3 vaø 4: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia - Nhoùm 5 vaø 6: Tìm hieåu vaø söu taàm caùc thoâng tin veà taùc haïi cuûa ma tuyù. - Giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm taäp hôïp taøi lieäu thu thaäp ñöôïc veà töøng vaán ñeà ñeå saép xeáp laïi vaø tröng baøy. - Nhoùm tröôûng cuøng caùc baïn xöû lí caùc + Böôùc 2: Caùc nhoùm laøm vieäc thoâng tin ñaõ thu thaäp trình baøy theo daøn yù cuûa giaùo vieân. Daøn yù: - Taùc haïi ñeán söùc khoûe baûn thaân ngöôøi söû duïng - Caùc nhoùm duøng buùt daï hoaëc caét daùn ñeå vieát toùm taét laïi nhöõng thoâng tin ñaõ caùc chaát gaây nghieän. söu taàm ñöôïc treân giaáy khoå to theo daøn - Taùc haïi ñeán kinh teá. yù treân. - Taùc haïi ñeán ngöôøi xung quanh. - Töøng nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình vaø cöû ngöôøi trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc coù theå hoûi vaø caùc thaønh vieân trong nhoùm giaûi ñaùp.  Giaùo vieân choát: Thuoác laù coøn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.  Giaùo vieân choát: Uoáng bia cuõng coù haïi nhö uoáng röôïu. Löôïng coàn vaøo cô theå khi ñoù seõ lôùn hôn so vôùi löôïng coàn vaøo cô theå khi uoáng ít röôïu.  Giaùo vieân choát: - Röôïu, bia, thuoác laù, ma tuùy ñeàu laø chaát gaây nghieän. Söû duïng vaø buoân baùn ma tuùy laø phaïm phaùp. - Caùc chaát gaây nghieän ñeàu gaây haïi cho söùc khoûe ngöôøi söû duïng, aûnh höôûng ñeán moïi ngöôøi xung quanh. Laøm maát traät töï xaõ hoäi. * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Boác thaêm traû lôøi caâu - Hoaït ñoäng caû lôùp, caù nhaân, nhoùm hoûi” + Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - Giaùo vieân ñeà nghò moãi nhoùm cöû 1 baïn vaøo ban giaùm khaûo vaø 3-5 baïn tham gia chôi, caùc baïn coøn laïi laø quan saùt vieân. - Chuaån bò saün 3 hoäp ñöïng phieáu. Hoäp 1 ñöïng caùc caâu hoûi lieân quan ñeán taùc haïi cuûa thuoác laù, hoäp 2 ñöïng caùc caâu hoûi lieân quan ñeán taùc haïi cuûa röôïu, bia, hoäp 3 ñöïng caùc caâu hoûi lieân quan ñeán taùc haïi cuûa ma tuùy. - Hoïc sinh tham gia söu taàm thoâng tin veà taùc haïi cuûa thuoác laù seõ chæ ñöôïc boác thaêm ôû hoäp 2 vaø 3. Nhöõng hoïc sinh ñaõ tham gia söu taàm thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia chæ ñöôïc boác thaêm ôû hoäp 1 vaø 3. Nhöõng hoïc sinh ñaõ tham gia söu taàm thoâng tin veà taùc haïi cuûa ma tuùy seõ chæ ñöôïc boác thaêm ôû hoäp 1 vaø 2. + Böôùc 2: - Giaùo vieân vaø ban giaùm khaûo cho ñieåm ñoäc laäp - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân boác thaêm vaø sau ñoù coäng vaøo vaø laáy ñieåm trung bình. traû lôøi caâu hoûi. - Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. - Chuaån bò: Noùi “Khoâng!” Ñoái vôùi caùc chaát gaây nghieän (tt) - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 10 : KHOA HOÏC THÖÏC HAØNH : NOÙI “KHOÂNG !” ÑOÁI VÔÙI CAÙC CHAÁT GAÂY NGHIEÄN I. Muïc tieâu: -Nêu được một số tác hại về ma túy, thuốc lá, rượu bia. - Từ chối sử dụng bia, rượu, thuốc lá, ma túy. -Giaùo duïc hoïc sinh khoâng söû duïng caùc chaát gaây nghieän ñeå baûo veä söùc khoûe vaø traùnh laõng phí. II. Chuaån bò: - + Caùc hình aûnh trong SGK trang 19 + Caùc hình aûnh vaø thoâng tin veà taùc haïi cuûa röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù söu taàm ñöôïc Troø: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Ngöôøi nghieän thuoác laù coù nguy cô maéc nhöõng beänh ung thö naøo? - Neâu taùc haïi cuûa röôïu, bia, ñoái vôùi tim maïch? - Neâu taùc haïi cuûa ma tuùy ñoái vôùi coäng ñoàng vaø xaõ hoäi? - Ung thö phoåi, mieäng, hoïng, thöïc quaûn, tuïy, thaän, baøng quan... - Tim to, roái loaïn nhòp tim ... - XH phaûi toán tieàn nuoâi vaø chaïy chöõa cho ngöôøi nghieän, söùc lao ñoäng cuûa coäng ñoàng suy yeáu, caùc toäi phaïm hình söï gia taêng...  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Troø chôi “Chieác gheá nguy - Hoaït ñoäng caû lôùp, caù nhaân hieåm” + Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - Söû duïng gheá cuûa giaùo vieân chôi troø chôi naøy. - Chuaån bò theâm 1 khaên phuû leân gheá ñeå chieác gheá trôû neân ñaëc bieät hôn - Neâu luaät chôi. + Böôùc 2: - Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp ñi ra ngoaøi haønh lang - Giaùo vieân ñeå gheá ngay giöõa cöûa ra vaøo vaø yeâu caàu caû lôùp ñi vaøo. + Böôùc 3: Thaûo luaän caû lôùp - Giaùo vieân neâu caâu hoûi thaûo luaän + Em caûm thaáy theá naøo khi ñi qua chieác gheá? + Taïi sao khi ñi qua chieác gheá, moät soá baïn ñi chaäm laïi vaø raát thaän troïng ñeå khoâng chaïm vaøo gheá? + Taïi sao coù ngöôøi bieát laø chieác gheá raát nguy hieåm maø vaãn ñaåy baïn, laøm cho baïn chaïm vaøo gheá? + Taïi sao khi bò xoâ ñaåy coù baïn coá gaéng traùnh neù ñeå khoâng ngaõ vaøo gheá?  Giaùo vieân choát: Vieäc traùnh chaïm vaøo chieác gheá cuõng nhö traùnh söû duïng röôïu, bia, thuoác laù, ma tuyù  phaûi thaän troïng vaø traùnh xa nguy hieåm. - Hoïc sinh naém luaät chôi: - Hoïc sinh thöïc haønh chôi -Döï kieán: + Coù em coá gaéng khoâng chaïm vaøo gheá + Coù em coá yù ñaåy baïn ngaõ vaøo gheá + Coù em caûnh giaùc, neù traùnh baïn ñaõ bò chaïm vaøo gheá ... - Raát lo sôï - Vì sôï bò ñieän giaät cheát - Chæ vì toø moø xem noù nguy hieåm ñeán möùc naøo. - Vì bieát noù nguy hieåm cho baûn thaân.
- Xem thêm -