Tài liệu Giáo án khoa học lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

khoa häc Bµi 1. Sù sinh s¶n (trang 4) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - NhËn ra mäi trÎ em ®Òu do bè mÑ sinh ra, con c¸i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng bè mÑ cña m×nh. - BiÕt nh×n h×nh giíi thiÖu ®îc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. - HiÓu vµ nªu ®îc ý nghÜa cña sù sinh s¶n. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 4, 5 SGK. - GV: Bé ®å dïng ®Ó thùc hiÖn trß ch¬i: BÐ lµ con ai (PhiÕu d¸n ¶nh, h×nh ¶nh bè, mÑ; h×nh ¶nh em bÐ cã ®Æc ®iÓm gièng nhau). III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh häc - 1 HS ®äc tªn SGK. - Dùa vµo môc lôc ®äc tªn c¸c chñ ®Ò - Em cã nhËn xÐt g× vÒ s¸ch khoa cña s¸ch. häc 4 vµ s¸ch kha häc 5? - S¸ch khoa häc 5 cã thªm chñ ®Ò: M«i GV nhÊn m¹nh néi dung: con trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. ngêi vµ søc khoÎ ®Ó vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i: BÐ lµ con ai. - Nªu tªn trß ch¬i, giíi thiÖu ®å - L¾ng nghe. ch¬i vµ phæ biÕn c¸ch ch¬i. - NhËn ®å ch¬i vµ th¶o luËn theo 4 nhãm: T×m bè mÑ cho tõng em bÐ vµ d¸n ¶nh vµo phiÕu sao cho ¶nh cña bè - Gióp ®ì c¸c nhãm gÆp khã mÑ cïng hµng víi ¶nh cña em bÐ. kh¨n. - §¹i diÖn hai nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng. - Néi dung c©u hái cã thÓ: - §¹i diÖn hai nhãm kh¸c lªn hái b¹n. + T¹i sao b¹n l¹i cho r»ng ®©y lµ - Cïng tãc xo¨n, cïng níc da tr¾ng, hai bè con (mÑ con)? mòi cao, m¾t to vµ trßn, níc da ®en vµ hµm r¨ng tr¾ng, m¸i tãc vµng vµ níc da tr¾ng gièng bè, mÑ.... - GV hái ®Ó tæng kÕt trß ch¬i: - Trao ®æi theo cÆp vµ tr¶ lêi. + Nhê ®©u c¸c em t×m ®îc bè vµ - Em bÐ cã ®Æc ®iÓm gièng bè mÑ cña mÑ cho em bÐ? chóng. + Qua trß ch¬i em cã nhËn xÐt g× - ý 1 cña phÇn b¹n cÇn biÕt. vÒ trÎ em vµ bè mÑ cña chóng. * KÕt thóc ho¹t ®éng 1. 2. Ho¹t ®éng 2: ý nghÜa cña sù sinh s¶n ë ngêi. - Híng dÉn HS lµm viÖc theo cÆp. - HS quan s¸t h×nh 4, 5 SGK vµ ho¹t + 2 HS ngåi c¹nh nhau cïng ®éng theo cÆp díi sù híng dÉn cña quan s¸t tranh. GV. + 1 HS ®äc néi dung tõng c©u hái SGK (theo 3 thêi ®iÓm: lóc ®Çu, hiÖn nay vµ s¾p tíi) cho HS 2 tr¶ lêi. + HS 1 kh¼ng ®Þnh ®óng sai. - Treo c¸c tranh minh ho¹ kh«ng cã lêi, yªu cÇu HS giíi thiÖu c¸c - 2 HS cïng cÆp nèi tiÕp nhau giíi thµnh viªn trong gia ®×nh b¹n Liªn. thiÖu - GV nhËn xÐt vµ nªu c©u hái kÕt thóc ho¹t ®éng 2: + Gia ®×nh b¹n Liªn cã mÊy thÕ 1 hÖ? + Nhê ®©u mµ cã c¸c thÕ hÖ - Th¶o luËn nhãm ®«i vµ ®¹i diÖn tr¶ trong mçi gia ®×nh? lêi. * KÕt thóc ho¹t ®éng 2. - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt SGK, trang 5. 3. Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ thùc tÕ gia ®×nh cña em. - HS dïng ¶nh gia ®×nh ®Ó giíi thiÖu - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn b¹n c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh vµ c¸c giíi thiÖu hay vµ gia ®×nh ai ®¶m b¶o ®iÓm gièng nhau gi÷a c¸c thµnh viªn. viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - T¹i sao cóng ta nhËn ra ®îc em bÐ vµ bè mÑ cña c¸c em? - Nhê ®©u mµ c¸c thÕ hÖ dßng hä vµ gia ®×nh ®îc kÕ tiÕp? - Theo em ®iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu con ngêi kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n? - NhËn xÐt tiÕt häc vµ tuyªn d¬ng c¸c nhãm. - ChuÈn bÞ bµi 2, 3: Nam hay n÷ vµ h×nh vÏ 1 b¹n trai vµ mét b¹n n÷. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 2-3. Nam hay n÷ (trang 6) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Ph©n biÖt ®îc nam vµ n÷ dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc vµ ®Æc ®iÓm x· héi. - HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi mét sè quan niÖm cña x· héi vÒ nam vµ n÷. - Lu«n cã ý thøc t«n träng mäi ngêi cïng giíi hoÆc kh¸c giíi. §oµn kÕt, yªu th¬ng gióp ®ì mäi ngêi, b¹n bÌ, kh«ng ph©n biÖt nam hay n÷. II §å dïng day- häc. - HS: +C¸c h×nh minh ho¹ trang 6, 7 SGK. + PhiÕu häc tËp kÎ s½n néi dung 3 cét: Nam / C¶ nam vµ n÷ / N÷ / cho trß ch¬i: Ai nhanh, ai ®óng. + ChuÈn bÞ h×nh vÏ (®· giao tõ tiÕt tríc). III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - KiÓm tra bµi cò theo c¸c c©u hái: - Tr¶ lêi c©u hái cña GV + Em cã nhËn xÐt g× vÒ trÎ em vµ bè mÑ cña chóng? theo c¸c yªu + Sù sinh s¶n ë ngêi cã ý nghÜa nh thÕ nµo? + §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu con ngêi kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh cÇu cña GV. s¶n? - Dïng c©u hái: Con ngêi cã nh÷ng giíi nµo? ®Ó vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vÒ ®Æc ®iÓm sinh häc. - Néi dung th¶o luËn: - Th¶o luËn theo cÆp díi sù híng dÉn + Cho b¹n xem tranh em vÏ b¹n cña GV. nam vµ b¹n n÷ sau ®ã nãi cho b¹n biÕt v× sao em vÏ b¹n nam kh¸c víi b¹n n÷? + C©u 2, SGK. + C©u 3, SGK. - Ghi nhanh ý kiÕn cña HS, nhËn - §¹i diÖn b¸o c¸o vµ cÆp kh¸c nhËn xÐt vµ g¹ch ch©n c¸c ®iÓm kh¸c nhau xÐt, bæ sung. 2 vÒ mÆt sinh häc. - KÕt luËn: Theo néi dung b¹n cÇn biÕt trang 7, SGK. - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 7, SGK. - Quan s¸t h×nh 2, 3 SGK, trang 7. - GV yªu cÇu HS nªu thªm ®iÓm kh¸c vÒ mÆt sinh häc? - Nam: c¬ thÓ r¾n ch¾c, khÎo m¹nh vµ cao to h¬n n÷. - N÷: C¬ thÓ mÒm m¹i vµ nhá nh¾n h¬n nam. 2. Ho¹t ®éng 2: Ph©n biÖt c¸c ®Æc ®iÓm vÒ mÆt sinh häc vµ x· héi gi÷a nam vµ n÷. - HS ®äc vµ t×m hiÓu néi dung trß - Híng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn trß ch¬i: “Ai nhanh, ai ®óng” SGK, trang ch¬i theo yªu cÇu cña bµi. 8.. * Lu ý: Cïng nhau th¶o luËn ®Ó lÝ gi¶i vÒ tõng ®Æc ®iÓm ghi trong - Nghe híng dÉn vµ thùc hiÖn trß ch¬i phiÕu xem v× sao ®ã lµ ®Æc ®iÓm riªng theo nhãm. hoÆc ®Æc ®iÓm chung. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy theo thø tù thêi gian 1, 2, 3.... - C¶ líp ®äc vµ t×m ra sù kh¸c nhau gi÷a c¸c nhãm. - GV kh¼ng ®Þnh ®óng, sai. - Tæ chøc cho HS thi nãi vÒ tõng - Thi lÝ gi¶i ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi vÒ c¸c ®Æc ®iÓm trªn ®Ó b¶o vÖ quan ®iÓm ®Æc ®iÓm trªn. * KÕt luËn ho¹t ®éng 2: Gi÷a cña m×nh. nam vµ n÷ cã ®iÓm kh¸c nhau vÒ mÆt sinh häc nhng l¹i cã nhiÒu ®iÓm chung vÒ mÆt x· héi. 3. Ho¹t ®éng 3: Vai trß cña n÷. - ¶nh chôp g×? Bøc ¶nh gîi cho - Quan s¸t h×nh 4, trang 9, SGK ®Ó nªu em suy nghÜ g×? ý kiÕn cña m×nh. - GV kh¼ng ®Þnh n÷ còng ch¬i ®îc ®¸ bãng. - C©u hái 1, trang 9. - HS nèi tiÕp nhau nªu tríc líp. - Em cã nhËn xÐt g× vÒ vai trß cña - Trao ®æi theo cÆp vµ tr¶ lêi. n÷? * GV chèt: Néi dung b¹n cÇn biÕt SGK, trang 9. - H·y kÓ tªn c¸c phô n÷ tµi giái - Ngo¹i trëng Mü Rice, tæng thèng vµ thµnh c«ng trong c«ng viÖc vµ x· Philippin, nhµ b¸o T¹ BÝch Loan,... häi mµ em biÕt? 4. Ho¹t ®éng 4: Bµy tá th¸i ®é vÒ mét sè quan niÖm x· héi vÒ nam vµ n÷. - GV nªu yªu cÇu ®Ó HS th¶o luËn ý kiÕn: + C«ng viÖc néi trî, ch¨m sãc con c¸i lµ cña phô n÷. - HS th¶o luËn theo nhãm, chän + §µn «ng lµ ngêi kiÕm tiÒn nu«i c¶ gia ®×nh. + Dµn «ng lµ trô cét trong gia ®×nh. Mäi c«ng viÖc 2 trong 6 néi dung bÊt k× ®Ó ph¶i nghe theo ®µn «ng. + Con g¸i nªn häc n÷ c«ng gia ch¸nh, con trai nªn th¶o luËn. häc kÜ thuËt. - Ph¸t biÓu ý + Trong gia ®×nh nhÊt ®Þnh ph¶i cã con trai. + Con g¸i kh«ng nªn häc nhiÒu mµ chØ cÇn néi trî kiÕn, nhãm nhËn xÐt vµ bæ sung. giái. * GV nhËn xÐt. 5. Ho¹t ®éng 5: Liªn hÖ thùc tÕ. 3 - C©u hái liªn hÖ: - HS liªn hÖ + Xung quanh c¸c em cã nh÷ng sù ph©n biÖt ®èi xö thùc tÕ theo yªu gi÷a nam vµ n÷ nh thÕ nµo? Sù ®èi xö ®ã cã g× kh¸c nhau? cÇu cña GV. 6. Ho¹t ®éng 6: Cñng cè, dÆn dß. - Nam giíi vµ n÷ giíi cã ®iÓm kh¸c biÖt nµo vÒ mÆt sinh häc? - T¹i sao kh«ng nªn cã sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a nam vµ n÷? - NhËn xÐt tiÕt häc vµ tuyªn d¬ng c¸c nhãm. - ChuÈn bÞ bµi 4: C¬ thÓ chóng ta ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 4. C¬ thÓ chóng ta ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? (trang 10) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - HiÓu ®îc c¬ thÓ mçi ngêi ®îc h×nh thµnh tõ sù kÕt hîp gi÷a trøng cña ngêi vµ tinh trïng cña ngêi bè. - M« t¶ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thô tinh. - Ph©n biÖt ®îc mét vµi giai ®o¹n cña thai nhi. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 10, 11 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: - 3 HS + H·y nªu c¸c ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a nam vµ n÷ vÒ mÆt sinh th¸i? lÇn lît tr¶ lêi. + H·y nãi vÒ vai trß cña phô n÷? + T¹i sao kh«ng nªn ph©n biÖt ®èi xö gi÷a nam nµ n÷? - GV dïng h×nh SGK trøng vµ tinh trïng kÕt hîp c©u hái ®Ó dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Sù h×nh thµnh cña c¬ thÓ ngêi. - GV nªu c©u hái. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. + C¬ quan nµo trong c¬ thÓ quyÕt - C¬ quan sinh dôc. ®Þnh giíi tÝnh cña mçi ngêi? + C¬ quan sinh dôc nam cã chøc - T¹o ra tinh trïng. n¨ng g×? + C¬ quan sinh dôc n÷ cã chøc - T¹o ra trøng. n¨ng g×? + Bµo thai ®îc h×nh thµnh tõ - §îc h×nh thµnh tõ trøng gÆp tinh ®©u? trïng. + Em cã biÕt sau bao l©u mÑ - Kho¶ng 9 th¸ng. mang thai th× em bÐ ®îc sinh ra? - GV gi¶ng gi¶i vµ chèt néi - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt SGK, trang 10. dung. 2. Ho¹t ®éng 2: M« t¶ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thô tinh. - Híng dÉn HS lµm viÖc theo cÆp. - HS lµm viÖc theo cÆp, cïng quan s¸t h×nh 1 SGK vµ ®äc phÇn chó thÝch ®Ó t×m xem mçi chó thÝch phï - NhËn xÐt vµ yªu cÇu 2 HS m« t¶ hîp víi h×nh nµo. l¹i. - 1 HS m« t¶ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thô - GV nhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t tinh theo bµi lµm. ®éng 2. 3. Ho¹t ®éng 3: C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thai nhi. - HS ®äc SGK trang 11 vµ quan s¸t 4 h×nh, x¸c ®Þnh thêi ®iÓm cña thai nhi ®îc chôp. - GV yªu cÇu HS m« t¶ ®Æc ®iÓm - HS nªu ý kiÕn cña m×nh vµ líp nhËn cña thai nhi trong tõng giai ®o¹n. xÐt, bæ sung. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 3. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - Qu¸ tr×nh thô tinh diÔn ra nh thÕ nµo? - H·y m« t¶ mét sè giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thai nhi mµ em biÕt? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 5: CÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ em bÐ ®Òu khoÎ?Vµ t×m hiÓu xem khi ngêi mÑ mang thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 5. CÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ em bÐ ®Òu khoÎ? (trang 12) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - KÓ ®îc nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®èi víi ngêi phô n÷ cã thai ®Ó ®¶m b¶o mÑ khoÎ vµ thai nhi khoÎ. - Nªu ®îc nh÷ng viÖc mµ ngêi chång vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh ph¶i lµm ®Ó ch¨m sãc, gióp ®ì phô n÷ cã thai. - Lu«n cã ý thøc gióp ®ì phô n÷ cã thai. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 12, 13 SGK, phiÕu. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: - 3 HS lÇn lît + C¬ thÓ cña mçi con ngêi ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? tr¶ lêi. + H·y m« t¶ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thô tinh? + H·y m« t¶ mét vµi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thai nhi? - GV sö dông c©u hái: Theo em, ngêi mÑ vµ thai nhi cã ¶nh ®Õn nhau kh«ng? T¹i sao? ®Ó dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Phô n÷ cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? - GV híng dÉn HS th¶o luËn: - HS ho¹t ®éng theo nhãm trªn phiÕu. + Quan s¸t h×nh SGK trang 12 vµ dùa vµo hiÓu biÕt ®Ó nªu nh÷ng viÖc phô n÷ cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm? - Nhãm hoµn thµnh nhanh sÏ tr×nh bµy vµ c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. - Nªu môc b¹n cÇn biÕt, trang 12. 2. Ho¹t ®éng 2: Tr¸ch nhiÖm cña mäi thµnh viªn trong gia ®×nh víi phô n÷ cã thai. - C©u hái híng dÉn HS lµm viÖc theo cÆp: - HS lµm viÖc theo cÆp, + Quan s¸t h×nh trang 13, SGK vµ cho biÕt c¸c cïng th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi thµnh viªn trong gia ®×nh ®ang lµm g×? ViÖc lµm ®ã c©u hái. cã ý nghÜa g× víi phô n÷ mang thai? + H·y kÓ thªm c¸c viÖc kh¸c mµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cã thÓ gióp ®¬c phô n÷ mang thai? + C©u hái SGK, trang 13 - HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2. - Nªu néi dung b¹n cÇn - GV chèt néi dung toµn bµi. biÕt trang 13, SGK. 3. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i ®ãng vai. 5 - GV nªu t×nh huèng th¶o - HS ho¹t ®éng trong nhãm. §äc t×nh huèng, luËn SGK, trang 13. t×m c¸ch gi¶i quyÕt, chän b¹n ®ãng vai, diÔn thö, nhËn xÐt vµ s÷a ch÷a cho b¹n. - C¸c nhãm tr×nh diÔn. - GV kÕt thóc ho¹t - HS nªu ý kiÕn cña m×nh vµ líp nhËn xÐt, bæ sung. ®éng 3. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - Phô n÷ cã thai cÇn lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó thai nhi ph¸t triÓn khoÎ m¹nh? - T¹i sao l¹i nãi r»ng: Ch¨m sãc søc khoÎ cña ngêi mÑ vµ thai nhi lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ngêi? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 6: Tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×? Vµ t×m hiÓu ¶nh chôp cña m×nh vµ mäi ngêi ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau? –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 6. Tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th× (trang 14) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - KÓ ®îc mét sè ®Æc ®iÓm chung cña trÎ em ë mét sè giai ®o¹n: díi 3 tuæi, tõ 3 ®Õn 6 tuæi, tõ 6 ®Õn 10 tuæi. - Nªu ®îc ®Æc ®iÓm cña tuæi dËy th×. - HiÓu ®îc tÇm quan träng cña tuæi dËy th× ®èi víi cuéc ®êi mçi con ngêi. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 14, 15 SGK, su tÇm ¶nh minh ho¹ cña m×nh vµ c¸c b¹n ë c¸c giai ®o¹n. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: - 3 HS lÇn l+ Phô n÷ cã thai cÇn lµm g× ®Ó m×nh vµ thai nhi khoÎ m¹nh? ît tr¶ lêi. + T¹i sao nãi ch¨m sãc søc khoÎ cña thai nhi vµ bµ mÑ lµ - L¾ng nghe vµ cã ®Þnh tr¸ch nhiÖm chung cña mäi ngêi? híng vÒ néi + CÇn ph¶i lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ em bÐ ®Òu khoÎ? dung bµi - GV chèt néi dung c©u hái ®Ó dÉn vµo bµi. häc. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Su tÇm vµ giíi thiÖu ¶nh. - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ¶nh cña - Tæ trëng b¸o c¸o. HS. - C©u hái híng dÉn: - Mét vµi HS giíi thiÖu ¶nh theo híng + §©y lµ ai? ¶nh chôp lóc mÊy dÉn cña GV. tuæi? Khi ®ã ®· biÕt lµm g× hoÆc cã nh÷ng ho¹t ®éng ®¸ng yªu nµo? - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. 2. Ho¹t ®éng 2: C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×. - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i: - HS ch¬i theo nhãm: cïng ®äc th«ng Ai nhanh ai ®óng. tin vµ quan s¸t tranh sau ®ã th¶o luËn vµ viÕt tªn løa tuæi øng víi mçi tranh vµ « th«ng tin vµo mét tê giÊy. - Nhãm nhanh nhÊt tr×nh bµy vµ nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - NhËn xÐt vµ yªu cÇu HS nªu - Nªu tãm t¾t c¸c ý chÝnh cña SGK, ®Æc ®iÓm cña tõng løa tuæi. trang 14. 6 - GV nhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2. 3. Ho¹t ®éng 3: §Æc ®iÓm vµ tÇm quan mçi con ngêi. - Híng dÉn ho¹t ®éng theo cÆp: + §äc th«ng tin SGK trang 15 ®Ó tr¶ lêi c©u hái trang 15, SGK. - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. träng cña tuæi dËy th× ®èi víi cuéc ®êi - HS ho¹t ®éng theo cÆp vµ ®a ra c©u tr¶ lêi. - C¸c nhãm b¸o c¸o. - Nhãm b¹n nhËn xÐt vµ hái thªm: + Tuæi dËy th× xuÊt hiÖn tõ khi nµo? + B¹n cã biÕt tuæi dËy th× lµ g× kh«ng? + T¹i sao nãi tuæi dËy th× lµ tÇm quan träng cña mçi con ngêi? 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - Nªu ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn tõ lóc míi sinh dÕn lóc trëng thµnh? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 7: Tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ vµ t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tõng con ngêi trong tõng giai ®o¹n: vÞ thµnh niªn, trëng thµnh, tuæi giµ. –––––––––––––––––––––––––––––––– TiÕt khoa häc Bµi 7. Tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - KÓ ®îc mét sè ®Æc ®iÓm chung cña tuæi vÞ thµnh niªn, tuæi trëng thµnh vµ tuæi giµ. - X¸c ®Þnh ®îc b¶n th©n m×nh ®ang ë tuæi nµo. - NhËn thÊy ®îc Ých lîi cña viÖc biÕt ®îc c¸c giai ®o¹n phÊt triÓn cña c¬ thÓ. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 16, 17 SGK, su tÇm ¶nh minh ho¹ cña c¸c giai ®o¹n: Tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ ë c¸c löa tuæi vµ nghÒ nghiÖp kh¸c nhau. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. AKiÓm tra bµi cò :? Nªu c¸c giai ®oan ph¸t triÓn tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th× B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: §Æc ®iÓm cña tõng con ngêi ë tõng giai ®o¹n: vÞ thµnh niªn, trëng thµnh, tuæi giµ. - Quan s¸t tranh 1, 2, 3, 4, SGK th¶o Môc tiªu : SGV tr 36 ? Tranh minh ho¹ giai ®o¹n nµo cña luËn vµ tr¶ lêi c©u hái. con ngêi? ? Nªu mét sè ®Æc ®iÓm cña con ngêi ë - Nhãm hoµn thµnh sím b¸o c¸o kÕt giai ®o¹n ®ã? (ph¸t triÓn nh thÕ nµo? qu¶, nhãm b¹n nhËn xÐt, bæ sung. lµm nh÷ng viÖc g×?) - HS ®äc nèi tiÕp ®Æc ®iÓm cña 3 giai - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. ®o¹n SGK. 2. Ho¹t ®éng 2: Su tÇm vµ giíi thiÖu ngêi trong ¶nh. - Tæ trëng b¸o c¸o. Môc tiªu SGV tr 38 - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ¶nh cña HS. - Ho¹t ®éng nhãm ®Ó giíi - Híng dÉn giíi thiÖu ¶nh: Hä lµ ai? Lµm nghÒ thiÖu bøc ¶nh. g×? Hä ®ang ë giai ®o¹n nµo? Giai ®o¹n nµy cã - Mét vµi HS giíi thiÖu. 7 ®Æc ®iÓm g×? - GV nhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2. 3. Ho¹t ®éng 3: Ých lîi cña viÖc biÕt ®îc c¸c giai ®o¹n phÊt triÓn cña c¬ thÓ con ngêi. + BiÕt ®îc c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña - HS ho¹t ®éng theo cÆp vµ ®a ra c©u con ngêi cã Ých lîi g×? tr¶ lêi, b¸o c¸o Chóng ta ®ang ë giai ®o¹n nµo cña cuéc ®êi? - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - Nªu ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn tõ tuæi vÞ thµnh niªn ®Õn tuæi giµ? NhËn xÐt tiÕt häc. ChuÈn bÞ bµi 8: VÖ sinh ë tuæi dËy th×. TiÕt khoa häc Bµi 8. VÖ sinh ë tuæi dËy th× I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt gi÷ vÖ sinh vµ lµm vÖ sinh c¬ quan sinh dôc theo giíi, lùa chän quÇn ¸o lãt vÖ sinh. - Nªu ®îc nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ë tuæi dËy th×. - Lu«n cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n vµ nh¾c nhë mäi ngêi cïng thùc hiÖn. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 18, 19 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn, biÕt ®îc tõng gia ®o¹n ®ã cã lîi g× B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ thÓ ë tuæi dËy th×. - C©u hái trang 18SGK - Dùa vµo hiÓu - Ghi nhanh ý kiÕn. biÕt vµ quan s¸t - Gi¸o viªn nªu ®Æc ®iÓm cña tuæi dËy th× vµ nhÊn m¹nh h×nh trang 18 viÖc gi÷ g×n vÖ sinh. ®Ó tiÕp nèi tr¶ lêi. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. 2. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i cïng mua s¾m. - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i - HS ch¬i theo nhãm cïng - Nh thÕ nµo lµ mét ®å lãt tèt? giíi, th¶o luËn ®å lãt phï - N÷ giíi cÇn chó ý ®iÒu g× khi mua vµ sö hîp. dông ¸o lãt? - Tr×nh bÇy tiªu chuÈn cña ®å lãt m×nh lùa chän * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2 3. Ho¹t ®éng 3: Nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ tuæi dËy th×. - Yªu cÇu HS th¶o luËn c©u hái - Ho¹t ®éng theo nhãm 4 trªn giÊy. trang 19 SGK - Dùa vµo c¸c tranh ming ho¹ trang 19 SGK vµ hiÓu biÕt ®Ó th¶o luËn . - Nhãm hoµn thµnh phiÕu sím nhÊt lªn - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. tr×nh bÇy, nhãm b¹n nhËn xÐt bæ sung - GV chèt néi dung toµn bµi - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 19 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - Khi cã kinh nguyÖt n÷ giíi cÇn lu ý ®iÒu g×? - Nam giíi cÇn lµm g× ®Ó gióp ®ì n÷ giíi trong nh÷ng ngµy cã kinh nguyÖt? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 9 - 10: Thùc hµnh: Nãi: kh«ng! ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn vµ t×m hiÓu c¸c t¸c h¹i cña rîu, bia, thuèc l¸, ma tuý 8 ––––––––– TiÕt ––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 9, 10. Thùc hµnh: Nãi: kh«ng víi c¸c chÊt g©y nghiÖn ( tiÕt 1) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Thu thËp vµ tr×nh bµy th«ng tin vÒ t¸c h¹i cña c¸c chÊt g©y nghiÖn: rîu, bia, thuèc l¸, ma tuý. - Cã kÜ n¨ng tõ chèi khi bÞ rñ rª, l«i kÐo sö dông c¸c chÊt g©y nghiÖn. - Lu«n cã ý thøc vËn ®éng tuyªn truyÒn mäi ngêi cïng nãi: “kh«ng!” ®èi víi c¸c chÊt g©y nghiÖn. II §å dïng day- häc. - HS: + C¸c h×nh minh ho¹ trang 22, 23 SGK. + Tranh ¶nh, b¸o chÝ nèi vÒ t¸c h¹i cña c¸c chÊt g©y nghiÖn. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS TLCH + §Ó gi÷ vÖ sinh tuæi dËy th× em nªn lµm g×? + Chóng ta nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ tinh vµ tinh thÇn ë tuæi dËy th×? + Khi cã kinh nguyÖt em cÇn lu ý ®iÒu g×? B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Tr×nh bµy c¸c th«ng tin su tÇm. - GV yªu cÇu HS chia sÎ cïng c¸c b¹n th«ng tin su tÇm - Giíi thiÖu vÒ c¸c chÊt g©y nghiÖn. th«ng tin. - NhËn xÐt vÒ t¸c h¹i cña c¸c chÊt g©y nghiÖn ®èi víi chÝnh ngêi nghiÖn vµ ngêi xung quanh. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. 2. Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ tuæi dËy th×. - Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ lµm - Ho¹t ®éng theo nhãm 4 trªn giÊy. bµi tËp SGK, trang 20. Mçi nhãm th¶o luËn mét chÊt g©y nghiÖn t¬ng øng mét cét cña môc lµm bµi tËp trang 20, SGK. - C¸c nhãm ®äc th«ng tin SGK ®Ó lµm. - Ghi nhanh néi dung trªn b¶ng. - Nhãm hoµn thµnh phiÕu sím nhÊt lªn tr×nh bµy, nhãm b¹n nhËn xÐt bæ sung - 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc néi dung hoµn chØnh cña b¶ng. GV kÕt luËn ho¹t ®éng 2 - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 21. vµ cñng cè bµi häc. - HS tiÕt sau tiÕp tôc thùc hµnh TiÕt khoa häc Bµi 9, 10. Thùc hµnh: Nãi: kh«ng víi c¸c chÊt g©y nghiÖn ( tiÕt 2) I. Môc tiªu - Nh tiÕt 1 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 9 3. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh kÜ n¨ng tõ chèi khi bÞ l«i kÐo, rñ rª sö dông chÊt g©y nghiÖn. - H×nh minh ho¹ c¸c t×nh huèng g×? - Quan s¸t h×nh minh ho¹ trang 22, 23 - Híng dÉn häc sinh ®ãng kÞch SGK ®Ó nªu t×nh huèng. dùa vµo tranh. - Lµm viÖc theo nhãm ®Ó x©y dùng vµ * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t thùc hµnh ®ãng kÞch theo híng dÉn cña gi¸o viªn theo 3 nhãm. ®éng 3 4. Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. - Híng dÉn HS ch¬i theo tæ c¸c c©u hái vÒ t¸c h¹i cña - Bèc th¨m c©u c¸c chÊt g©y nghiÖn hái vµ tr¶ lêi * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 4 5. Ho¹t ®éng 5: Trß ch¬i chiÕc ghÕ nguy hiÓm. - Híng dÉn häc sinh ch¬i. - Nghe tªn trß ch¬i em h×nh dung ra ®iÒu g×? - GV nhËn xÐt + Em c¶m tëng thÕ nµo khi ®i qua chiÕc ghÕ? + T¹i sao khi ®i qua chiÕc ghÕ em ®i chËm l¹i vµ rÊt thËn träng? + T¹i sao em l¹i ®Èy m¹nh lµm b¹n ng· vµo ghÕ? + T¹i sao em l¹i thö ch¹m tay vµo ghÕ? + Sau trß choi em cã nhËn xÐt g×? * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 5 * GV chèt néi dung toµn bµi. - Quan s¸t bªn ngoµi vµ th«ng b¸o kÕt qu¶, theo tõng nhãm tõ ngoµi hµnh lang vµo líp (®i qua chiÕc ghÕ). - Tr¶ lêi c¸c c©u hái th¶o luËn - Chóng ta ph¶i thËn träng tr¸nh xa nh÷ng n¬i nguy hiÓm. - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 23 6. Ho¹t ®éng 6: Cñng cè, dÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 11: Dïng thuèc an toµn vµ su tÇm vá bao, lä c¸c lo¹i thuèc –––––––––––––––––––––––– –––––––– TiÕt khoa häc Bµi 11. Dïng thuèc an toµn I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - HiÓu ®îc chØ dïng thuèc khi chØ cÇn thiÕt. - Nªu ®îc nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý khi ph¶i dïng thuèc vµ mua thuèc. - Nªu t¸c h¹i cña viÖc dïng thuèc kh«ng ®óng c¸ch vµ ®óng liÒu lîng. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 24,25 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. HS + Nªu t¸c h¹i cña thuèc l¸? lÇn lît + Nªu t¸c h¹i cña rîu, bia? tr¶ lêi + Nªu t¸c h¹i cña ma tuý? c¸c c©u + Khi bÞ ngêi kh¸c l«i kÐo, rñ rª sö dông chÊt g©y nghiÖn, em sÏ hái. 10 xö lÝ nh thÕ nµo? - GV chèt néi dung sö dông c©u hái: Khi nµo chóng ta ph¶i sö dông thuèc? B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Su tÇm vµ giíi thiÖu mét sè lo¹i thuèc. - KiÓm tra viÖc su tÇm cña HS - Tæ trëng b¸o c¸o. + Tªn thuèc lµ g×? - Mét vµi HS giíi thiÖu + Thuèc cã t¸c dông g×? dùa vµo c©u hái híng dÉn + Thuèc ®îc sö dông trong trêng hîp nµo? cña GV. - GV nhËn xÐt vµ nªu c©u hái trang 24 SGK. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. - Mét sè HS nªu ý kiÕn. 2. Ho¹t ®éng 2: Sö dông thuèc an toµn. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn. - HS th¶o luËn theo cÆp ®Ó lµm bµi tËp trang 24 b»ng bót - KÕt luËn lêi gi¶i ®óng. ch× trªn SGK + Theo em thÓ nµo lµ sö dông thuèc an - Tr×nh bÇy ý kiÕn, líp nhËn toµn? xÐt bæ sung. * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2 - Tr¶ lêi 3. Ho¹t ®éng 3: Trß choi ai nhanh ai ®óng. - Tæ chøc cho HS thùc hiÖn trß - Ho¹t ®éng theo nhãm 4 trªn giÊy. ch¬i theo nhãm 4 - §äc néi dung trß ch¬i trang 25 ®Ó Gîi ý HS hái l¹i b¹n. hoµn thµnh bµi tËp - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. - Nhãm hoµn thµnh phiÕu sím nhÊt - GV chèt néi dung toµn bµi. lªn tr×nh bÇy, nhãm b¹n nhËn xÐt bæ sung - HS th¶o luËn hái vµ tr¶ lêi - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 25 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - ThÕ nµo lµ sö dông thuèc an toµn? - Khi ®i mua thuèc chóng ta cÇn lu ý ®iÒu g×? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 12: Phßng bÖnh sèt rÐt vµ t×m hiÓu vÒ bÖnh sèt rÐt. TiÕt khoa häc Bµi 12. Phßng bÖnh sèt rÐt I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Nªu ®îc dÊu hiÖu vµ t¸c h¹i cña bÖnh sèt rÐt. - Nªu ®îc t¸c nh©n g©y bÖnh, ®êng l©y truyÒn vµ c¸ch phßng bÖnh sèt rÐt, biÕt ®îc nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt. - Cã ý thøc b¶o vÖ m×nh vµ nh÷ng ngêi trong gia ®×nh phßng bÖnh sèt rÐt. Tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖn. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 26, 27 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. 11 + ThÕ nµo lµ dïng thuèc an toµn? + Khi mua thuèc chóng ta cÇn chó ý ®iÒu g×? + §Ó cung cÊp vitamin cho c¬ thÓ chóng ta ph¶i lµm g×? - HS lÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÖnh sèt rÐt. + Nªu c¸c dÊu hiÖu cña bÖnh sèt rÐt? - Ho¹t ®éng theo nhãm dùa + C©u hái phÇn lµm bµi tËp trang 26 SGK vµo c©u hái cña GV vµ néi - GV n/x vµ tæng kÕt kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÖnh dung SGK trang 26. sèt sÐt. - §¹i diÖn b¸o c¸o, nhãm - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. b¹n nhËn xÐt bæ sung 2. Ho¹t ®éng 2: C¸ch ®Ò phßng bÖnh sèt rÐt. + Mäi ngêi trong h×nh ®ang lµm g×? Lµm nh vËy cã - HS th¶o luËn theo t¸c dông g×? nhãm dùa vµo h×nh SGK + Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt trang 27 vµ c©u hái cña cho m×nh vµ cho ngêi th©n còng nh mäi ngêi xung GV quanh? - Tr×nh bµy ý kiÕn, líp - KÕt luËn c©u tr¶ lêi ®óng theo ý 2 tr27 nhËn xÐt bæ sung. + Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña muçi a-n«-phen? + Muçi a-n«-phen sèng ë ®©u? + V× sao chóng ta ph¶i diÖt muçi? - HS quan s¸t h×nh muçi GV kÕt luËn theo ý 1 cña phÇn b¹n cÇn biÕt SGK a-n«-phen SGK trang 26 trang 27. vµ tr¶ lêi c©u hái. * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2 3. Ho¹t ®éng 3: Cuéc thi tuyªn truyÒn phßng, chèng bÖnh sèt rÐt. - GV tæ chøc cho HS thi theo néi - Lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó suy nghÜ vÒ dung sau: NÕu em lµ mét c¸n bé y tÕ nh÷ng néi dung cÇn tuyªn truyÒn sau dù phßng em sÏ tuyªn truyÒn nh÷ng g× ®ã xung phong tham gia cuéc thi. ®Ó mäi ngêi hiÓu vµ biÕt c¸ch phßng, - Dùa vµo 4 néi dung th¶o luËn ë ho¹t chèng bÖnh sèt rÐt. ®éng 1 vµ c¸ch phßng bÖnh ë ho¹t ®éng 2 ®Ó tuyªn truyÒn. - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. - GV chèt néi dung toµn bµi - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 27. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 13: Phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt vµ t×m hiÓu c¸c th«ng tin h×nh ¶nh vÒ bÖnh. –––––––––––––––––––––– ––––––– khoa häc Bµi 13. Phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Nªu ®îc t¸c nh©n, ®êng l©y truyÒn cña bÖnh sèt xuÊt huyÕt. - NhËn biÕt ®îc sù nguy hiÓm cña bÖnh sèt xuÊt huyÕt, t¸c h¹i cña muçi v»n vµ nªu ®îc c¸ch tiªu diÖt muçi, tr¸nh bÞ muçi ®èt. - Cã ý thøc phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt. Tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖn. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 28, 29 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS TL + H·y nªu dÊu hiÖu cña bÖnh sèt rÐt? 12 + T¸c nh©n g©y bÖnh sèt rÐt lµ g×? bÖnh nguy hiÓm nh thÕ nµo? + Chóng ta nªn lµm gi ®Ó phßng bÖnh sèt rÐt? - GV chèt néi dung B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: T¸c nh©n l©y bÖnh vµ con ®êng l©y truyÒn bÖnh sèt xuÊt huyÕt. - GV híng dÉn HS lµm bµi tËp - Ho¹t ®éng theo - NhËn xÐt kÕt qu¶ thùc hµnh. cÆp ®Ó lµm bµi + T¸c nh©n g©y bÖnh sèt xuÊt huyÕt lµ g×? tËp thùc hµnh néi + BÖnh sèt xuÊt huyÕt ®îc l©y truyÒn nh thÕ nµo? dung SGK trang + BÖnh sèt xuÊt huyÕt nguy hiÓm nh thÕ nµo? 28. - GV nhËn xÐt vµ tæng kÕt kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÖnh - HS b¸o c¸o kÕt sèt xuÊt huyÕt. qu¶ - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. 2. Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt. - Ghi nhanh nh÷ng viÖc nªn vµ - HS th¶o luËn theo nhãm ®Ó t×m vµ kh«ng nªn lµm: nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng vµ ch÷a bÖnh. - Tr×nh bµy ý kiÕn, líp nhËn xÐt bæ * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t sung. ®éng 2 - HS nh¾c l¹i nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó phßng vµ ch÷a bÖnh sèt xuÊt huyÕt 3. Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ thùc tÕ. - KÓ nh÷ng viÖc gia ®Þnh vµ ®Þa ph¬ng m×nh lµm ®Ó diÖt muçi vµ bä gËy theo gîi ý cña GV. - Dùa vµo nh÷ng viÖc mµ trong tranh minh ho¹ giíi thiÖu ®Ó kÓ. - NhËn xÐt HS tr×nh bÇy. - Mét vµi HS nèi tiÕp nhau nãi. - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. - GV chèt néi dung toµn bµi - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 29. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - BÖnh sèt xuÊt huyÕt nguy hiÓm nh thÕ nµo? - Chóng ta ph¶i lµm gØ ®Ó phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 14: Phßng bÖnh viªm n·o vµ t×m hiÓu c¸c th«ng tin h×nh ¶nh vÒ bÖnh. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 14. Phßng bÖnh viªm n·o (trang 30) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Nªu ®îc t¸c nh©n g©y bÖnh, con ®êng l©y truyÒn cña bÖnh viªm n·o. - NhËn biÕt ®îc sù nguy hiÓm cña bÖnh viªm n·o, biÕt thùc hiÖn c¸c viÖc cÇn lµm ®Ó phßng bÖnh viªm n·o. - Cã ý thøc tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖn tham gia ng¨n chÆn muçi sinh s¶n vµ cïng diÖt muçi. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 30, 31 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS lÇn l- Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: ît tr¶ lêi + H·y nªu t¸c nh©n g©y bÖnh sèt xuÊt huyÕt? c¸c c©u + BÖnh sèt xuÊt huyÕt nguy hiÓm nh thÕ nµo? hái. 13 + H·y nªu c¸c c¸ch ®Ó phßng bÖnh sèt xuÊt huyÕt? - GV chèt néi dung vµ sö dông c©u hái: Em thêng thÊy bÖnh g× ë trÎ em? ®Ó dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: T¸c nh©n g©y bÖnh, con ®êng l©y truyÒn vµ sù nguy hiÓm cña bÖnh viªm n·o. - GV híng dÉn HS ch¬i trß ch¬i ai nhanh ai ®óng - Ch¬i theo nhãm SGK trang 30 cïng trao ®æi th¶o luËn ®Ó t×m c©u tr¶ - NhËn xÐt kÕt qu¶. lêi. - GV híng dÉn HS ghi nhí c©u tr¶ lêi b»ng hÖ thèng - HS b¸o c¸o kÕt c©u hái: qu¶ theo ®óng thø + T¸c nh©n g©y bÖnh viªm n·o lµ g×? tù lµm xong 1, 2, + BÖnh viªm n·o ®îc l©y truyÒn nh thÕ nµo? 3 ... + BÖnh viªm n·o nguy hiÓm nh thÕ nµo? - Líp thèng nhÊt + Løa tuæi nµo thêng bÞ m¾c bÖnh viªm n·o nhiÒu ®¸p ¸n. nhÊt? - HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt vµ tæng kÕt kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÖnh viªm n·o. - Nªu ý 1, 2 néi dung b¹n cÇn biÕt - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. SGK, trang 31 2. Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó phßng bÖnh viªm n·o. - C©u hái th¶o luËn: - HS th¶o luËn theo cÆp, cïng quan s¸t + Ngêi trong h×nh minh ho¹ ®ang minh häa h×nh 30, 31 SGK ®Ó tr¶ lêi lµm g×? c©u hái. + Lµm nh vËy cã t¸c dông g×? - 4 HS nèi tiÕp nhau tr×nh bÇy ý kiÕn, líp nhËn xÐt bæ sung. - GV nhËn xÐt. + Theo em c¸ch tèt nhÊt ®Ó - Nªu ý thø 3, 4 cña phÇn b¹n cÇn biÕt, phßng bÖnh viªm n·o lµ g×? SGK, trang 31. - HS nh¾c l¹i nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t phßng bÖnh viªm n·o. ®éng 2 3. Ho¹t ®éng 3: Thi tuyªn truyÒn viªn phßng bÖnh viªm n·o. - GV nªu t×nh huèng ®Ó HS thi - HS chuÈn bÞ vµ ®¹i diÖn 3 HS thi tuyªn truyÒn theo chñ ®Ò. tuyªn truyÒn tríc líp. - Dùa vµo nh÷ng viÖc mµ trong tranh - NhËn xÐt HS tr×nh bÇy. minh ho¹ giíi thiÖu ®Ó tuyªn truyÒn. - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. - GV chèt néi dung toµn bµi - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 31. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 15: Phßng bÖnh viªm gan A vµ t×m hiÓu c¸c th«ng tin h×nh ¶nh vÒ bÖnh –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 15. Phßng bÖnh viªm gan A (trang 32) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Nªu ®îc t¸c nh©n g©y bÖnh, con ®êng l©y truyÒn cña bÖnh viªm gan A. - NhËn biÕt ®îc sù nguy hiÓm cña bÖnh viªm gan A, thùc hiÖn c¸c viÖc cÇn lµm ®Ó phßng bÖnh viªm gan A. - Cã ý thøc tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖn tham gia phong tr¸nh bÖnh viªm gan A. 14 II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 32, 33 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS lÇn lît - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: tr¶ lêi c¸c + H·y nªu t¸c nh©n g©y bÖnh viªm n·o lµ g×? c©u hái. + BÖnh viªm n·o nguy hiÓm nh thÕ nµo? + H·y nªu c¸c c¸ch tèt nhÊt ®Ó phßng bÖnh viªm n·o lµ g×? - GV chèt néi dung vµ sö dông c©u hái: Em biÕt g× vÒ bÖnh - Tr¶ lêi. viªm gan A? vµ néi dung kiÕn thøc líp 4 c¸c bÖnh l©y truyÒn qua ®êng tiªu ho¸ ®Ó dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Chia sÎ kiÕn thøc. - GV híng dÉn HS trao ®æi kiÕn - Ho¹t ®éng theo nhãm cïng trao ®æi thøc. th¶o luËn ®Ó t×m c©u tr¶ lêi vÒ bÖnh viªm gan A. - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ theo ®óng thø tù - NhËn xÐt kÕt qu¶. lµm xong 1, 2, 3 ... - GV nhËn xÐt vµ tæng kÕt kiÕn - Líp thèng nhÊt ®¸p ¸n. thøc c¬ b¶n vÒ dÊu hiÖu bÖnh viªm - HS tr¶ lêi gan A. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. 2. Ho¹t ®éng 2: T¸c nh©n g©y bÖnh vµ con ®êng l©y truyÒn bÖnh viªm gan A. - HS th¶o luËn theo nhãm, cïng ®äc th«ng tin SGK, tham gia ®ãng vai c¸c nh©n vËt trong h×nh. - NhËn xÐt vµ khen nhãm diÔn - 2-3 nhãm lªn diÔn kÞch. tèt, cã kiÕn thøc vÒ bÖnh viªm gan A - C©u hái ghi nhí néi dung: - Tr¶ lêi c©u hái. + T¸c nh©n g©y bÖnh viªm gan A lµ g×? + BÖnh l©y truyÒn qua ®êng nµo? - GV nhËn xÐt. * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t - HS nh¾c l¹i nguyªn nh©n vµ con ®êng l©y truyÒn bÖnh viªm gan A. ®éng 2 3. Ho¹t ®éng 3: C¸ch ®Ò phßng bÖnh viªm gan A. - BÖnh viªm gan A nguy hiÓm nh - Tr¶ lêi. thÕ nµo? - C©u hái th¶o luËn: - HS ho¹t ®éng theo cÆp, cïng quan + Ngêi trong h×nh minh ho¹ ®ang s¸t h×nh minh ho¹ trang 33, SGK vµ lµm g×? tr×nh bµy tõng tranh theo c©u hái híng + Lµm nh vËy ®Ó lµm g×? dÉn. - NhËn xÐt HS tr×nh bÇy. - Dùa vµo nh÷ng viÖc mµ trong tranh + Theo em ngêi bÖnh viªm gan A minh ho¹ giíi thiÖu ®Ó nªu c¸ch cÇn lµm g×? phßng. - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. - GV chèt néi dung toµn bµi - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt trang 33. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - GV nªu t×nh huèng, HS xö lÝ theo ý hiÓu: + ChiÒu em ®i ®ãn cu TÝ ë trêng vÒ. Trêi mïa hÌ rÊt nãng. VÒ ®Õn nhµ, cu TÝ ®ßi ¨n ngay hoa qu¶ mÑ võa mua. Em sÏ nãi g× víi cu TÝ? - NhËn xÐt tiÕt häc. 15 - ChuÈn bÞ bµi 16: Phßng tr¸nh HIV/AIDS vµ t×m hiÓu c¸c th«ng tin h×nh ¶nh vÒ bÖnh. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 16. Phßng tr¸nh HIV/AIDS (trang 34) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Gi¶i thÝch ®îc mét c¸ch ®¬n gi¶n c¸c kh¸i niÖm HIV lµ g×? AIDS lµ g×? . - HiÓu ®îc sù nguy hiÓm cña ®¹i dÞch HIV/AIDS, nªu ®îc c¸c con ®êng l©y nhiÔm vµ c¸ch phong tr¸nh nhiÔm HIV . - Cã ý thøc tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖn tham gia phong tr¸nh nhiÔm HIV. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 35 SGK, c¸c th«ng tin, tranh ¶nh vÒ phong tr¸nh HIV/AIDS. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS lÇn lît tr¶ - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: lêi c¸c c©u hái. + BÖnh viªm gan A l©y truyÒn qua ®êng nµo? + Chóng ta lµm thÕ nµo ®Ó phßng bÖnh viªm gan A? + BÖnh nh©n m¾c bÖnh viªm gan A cÇn lµm g×? - GV chèt néi dung vµ sö dông h×nh ¶nh em bÐ m¾c - Tr¶ lêi. bÖnh, ®Æt c©u hái: Em bÐ m¾c bÖnh g×? ®Ó dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Chia sÎ kiÕn thøc. - KiÓm tra viÖc su tÇm tµi liÖu vµ - Tæ trëng b¸o c¸o. h×nh ¶nh cña HS. - GV híng dÉn HS trao ®æi kiÕn thøc: - Ho¹t ®éng theo nhãm cïng trao ®æi + C¸c em ®· biÕt g× vÒ c¨n bÖnh th¶o luËn ®Ó t×m c©u tr¶ lêi vÒ bÖnh nguy hiÓm nµy? H·y chia sÎ ®iÒu ®ã AIDS. víi c¸c b¹n - Líp thèng nhÊt ®¸p ¸n. - HS tr¶ lêi - NhËn xÐt kÕt qu¶. - GV nhËn xÐt vµ tæng kÕt kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bÖnh AIDS. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. 2. Ho¹t ®éng 2: HIV/AIDS lµ g×? C¸c con ®êng l©y truyÒn HIV/AIDS. - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i: Ai nhanh, ai ®óng, - HS th¶o luËn theo SGK, trang 34 nhãm 4 ®Ó t×m c©u tr¶ lêi t¬ng øng. - Nhãm nhanh nhÊt - NhËn xÐt vµ khen nhãm cã kiÕn thøc vÒ HIV/AIDS. tr×nh bÇy. - C©u hái ghi nhí néi dung: + HIV/AIDS lµ g×? + V× sao ngêi ta gäi ®©y lµ c¨n bÖnh thÕ kØ? - Tr¶ lêi c©u hái. + Nh÷ng ai cã thÓ bÞ nhiÔm HIV/AIDS? + HIV cã thÓ l©y truyÒn qua con ®êng nµo? LÊy vÝ dô? + Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t hiÖn ra ngêi bÞ nhiÔm HIV/AIDS? + Muçi ®èt cã l©y nhiÔm HIV kh«ng? + Nªu c¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS? 16 + Dïng chung bµn tr¶i ®¸nh r¨ng cã bÞ l©y nhiÔm HIV kh«ng? - HS nh¾c l¹i c¸c - GV nhËn xÐt. con ®êng l©y truyÒn HIV/AIDS. * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2 3. Ho¹t ®éng 3: C¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS. - Em biÕt nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó - Quan s¸t tranh minh ho¹ tranh 35 vµ phßng tr¸nh HIV/AIDS? ®äc c¸c th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái. - GV kÕt luËn ho¹t ®éng 3. - Tr¶ lêi. - GV chèt néi dung toµn bµi 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 17: Th¸i ®é ®èi víi ngêi nhiÔm HIV/AIDS. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 17. Th¸i ®é ®èi víi ngêi nhiÔm HIV/AIDS (trang 36) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - X¸c ®Þnh ®îc c¸c hµnh vi tiÕp xóc th«ng thêng kh«ng l©y nhiÔm HIV . - Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ngêi bÞ nhiÔm HIV vµ gia ®×nh hä . - Cã ý thøc tuyªn truyÒn vµ vËn ®éng mäi ngêi kh«ng xa l¸nh; ph©n biÖt ®èi xö víi nh÷ng ngêi bÞ nhiÔm HIV vµ gia ®×nh hä. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 36, 37 SGK, c¸c th«ng tin, tranh ¶nh vÒ phßng tr¸nh HIV/AIDS. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS lÇn lît tr¶ lêi - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: c¸c c©u hái. + HIV/AIDS lµ g×? + HIV/AIDS cã thÓ l©y qua nh÷ng ngêi nµo? + Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó phßng tr¸nh HIV/AIDS? - GV chèt néi dung vµ dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: HIV/AIDS kh«ng l©y qua mét sè tiÕp xóc th«ng thêng. - Nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp xóc nµo - Trao ®æi theo cÆp vµ tiÕp nèi nhau tr¶ kh«ng cã kh¶ n¨ng l©y nhiÔm lêi. HIV/AIDS? - Ghi nhanh ý kiÕn. - GV híng dÉn HS ch¬i trß ch¬i - Ho¹t ®éng theo nhãm cïng trao ®æi SGK, trang 36 trao ®æi kiÕn thøc. th¶o luËn ®Ó ph©n vai vµ t×m lêi tho¹i ®Ó diÔn tiÓu phÈm. - GV nhËn xÐt. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1. - Nhãm diÔn kÞch. 2. Ho¹t ®éng 2: Kh«ng nªn xa l¸nh, ph©n biÖt ®èi xö víi ngêi nhiÔm HIV vµ gia ®×nh hä. - C©u hái th¶o luËn: - HS th¶o luËn theo cÆp ®Ó + C©u hái phÇn quan s¸t vµ tr¶ lêi trang t×m c©u tr¶ lêi øng xö. 36. - HS ngåi quan s¸t h×nh2, 3 trang 36, 37 SGK, ®äc lêi - NhËn xÐt vµ khen nhãm cã kiÕn thøc vÒ tho¹i c¸c nh©n vËt vµ tr¶ lêi 17 HIV/AIDS vµ th¸i ®é tèt. c©u hái. - C©u hái ghi nhí néi dung: - Nhãm nhanh nhÊt tr×nh bÇy. + Qua ý kiÕn cña c¸c b¹n em rót ra ®iÒu - Tr¶ lêi c©u hái. g×? - GV nhËn xÐt. * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2 3. Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é, ý kiÕn. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo nhãm. - Ho¹t ®éng theo nhãm díi sù + Ph¸t phiÕu ghi t×nh huèng cho c¸c híng dÉn cña GV. nhãm th¶o luËn. - Tr¶ lêi. + NÕu m×nh ë trong t×nh huèng ®ã em sÏ lµm g×? - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 3. SGK, trang 37. - GV chèt néi dung toµn bµi 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - Chóng ta cÇn cã th¸i ®é nh thÕ nµo ®èi víi ngêi nhiÔm HIV vµ gia ®×nh hä? - Lµm nh vËy cã t¸c dông g×? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 18: Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 18. Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i (trang 38) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - BiÕt ®îc mét sè t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ cã thÓ x©m h¹i. - BiÕt ®îc mét sè c¸ch ®Ó øng phã. BiÕt ®îc nh÷ng ai cã thÓ lµ ngêi tin cËy, chia sÎ, t©m sù, nhê gióp ®ì khi bÞ x©m h¹i. - Cã ý thøc phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i vµ nh¾c nhë mäi ngêi cïng ®Ò cao c¶nh gi¸c. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 38, 39 SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS lÇn lît tr¶ - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: + Nh÷ng trêng hîp tiÕp xóc nµo kh«ng bÞ l©y nhiÔm lêi c¸c c©u hái. HIV/AIDS? + Chóng ta cÇn cã th¸i ®é nh thÕ nµo ®èi víi ngêi nhiÔm HIV vµ gia ®×nh hä? - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i: Chanh chua, cua c¾p. - GV chèt néi dung cñng cè trß ch¬i vµ sö dông c©u hái: - Ch¬i theo híng + V× sao em bÞ cua c¾p? dÉn cña GV. + Em lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng bÞ cua c¾p? + Em rót ra bµi häc g× qua trß ch¬i? vµ dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Khi nµo chóng ta cã thÓ bÞ x©m h¹i. - C©u hái ghi nhí: - §äc lêi tho¹i c¸c nh©n vËt trong h×nh minh häc 1, 2, 3 trang 38 SGK vµ nªu ý + C¸c b¹n trong t×nh huèng trªn kiÕn tríc líp. cã thÓ gÆp nguy hiÓm g×? - Nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu. - Ngoµi c¸c t×nh huèng trªn cßn - Nªu t×nh huèng. cã c¸c t×nh huèng nµo kh¸c. 18 - Ghi nhanh ý kiÕn. - GV nhËn xÐt. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1: TrÎ em cã nguy c¬ x©m h¹i cao: + Em trai: x©m h¹i vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn.... + Em g¸i: x©m h¹i vÒ t×nh dôc... - Ho¹t ®éng theo nhãm cïng trao ®æi th¶o luËn ®Ó rót ra c¸ch xö lÝ trong c¸c - C©u hái gîi ý: c©u hái trang 38. trêng hîp bÞ x©m h¹i theo gîi ý cña GV. - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt SGK, trang * KÕt thóc ho¹t ®éng 1. 39. 2. Ho¹t ®éng 2: øng phã víi nguy c¬ bÞ x©m h¹i. - C©u hái th¶o luËn: - HS th¶o luËn theo nhãm díi + C©u hái phÇn quan s¸t vµ tr¶ lêi trang sù híng dÉn cña GV ®Ó x©y 36. dùng lêi tho¹i cã mét kÞch b¶n hay nªu ®îc c¸ch øng phã tríc - NhËn xÐt vµ khen nhãm cã kiÕn thøc vÒ nguy c¬ x©m h¹i. phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i. - DiÔn t×nh huèng theo kÞch * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2 b¶n. 3. Ho¹t ®éng 3: Nh÷ng viÖc cÇn lµm khi bÞ x©m h¹i. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo cÆp: - Ho¹t ®éng theo cÆp ®Ó tr¶ lêi + Khi cã nguy c¬ bÞ x©m h¹i chóng ta c©u hái. ph¶i lµm g×? - Tr¶ lêi. - Ghi nhanh ý kiÕn. + C©u hái phÇn liªn hÖ thùc tÕ vµ tr¶ lêi trang 39. - Trao ®æi b¹n bªn c¹nh vµ tr¶ lêi. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 3 theo - Nªu néi dung b¹n cÇn biÕt SGK, néi dung b¹n cÇn biÕt trang 39. trang 37. - GV chèt néi dung toµn bµi 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - §Ó phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i chóng ta ph¶i lµm g×? - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 19: Phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®êng bé vµ su tÇm tranh ¶nh, th«ng tin vÒ mét vô tai n¹n giao th«ng ®êng bé. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 19. Phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®êng bé (trang 40) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - Nªu ®îc mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng ®êng bé. - HiÓu ®îc nh÷ng hËu qu¶ nÆng nÒ cña giao th«ng ®êng bé. - Cã ý thøc chÊp hµnh ®óng luËt giao th«ng, cÈn thËn khi tham gia giao th«ng vµ tuyªn truyÒn, vËn ®éng, nh¾c nhë mäi ngêi cïng thùc hiÖn. II §å dïng day- häc. - HS: C¸c h×nh minh ho¹ trang 40, 41 SGK. - GV + HS: C¸c th«ng tin vÒ tai n¹n giao th«ng. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. - HS lÇn lît tr¶ - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: lêi c¸c c©u hái. + Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i? + Khi cã nguy c¬ bÞ x©m h¹i em sÏ lµm g×? + T¹i sao bÞ x©m h¹i chóng ta cÇn t×m ngêi tin cËy ®Ó 19 chia sÎ, t©m sù? - GV chèt néi dung vµ dÉn vµo bµi. B. Bµi míi. 1. Ho¹t ®éng 1: Nguyªn nh©n g©y tai n¹n giao th«ng. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - Tæ trëng b¸o c¸o. + C¸c em h·y kÓ cho b¹n nghe c¸c vô tai n¹n giao th«ng mµ em ®· tõng chøng kiÕn hoÆc su tÇm ®îc. C©u hái SGK trang 20. - Ghi nhanh c¸c nguyªn nh©n - Mét vµi em kÓ tríc líp. - Ngoµi c¸c nguyªn nh©n b¹n ®· kÓ em cßn biÕt nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng? - GV nhËn xÐt. - Nªu bæ sung. - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 1: 2. Ho¹t ®éng 2: Nh÷ng vi ph¹m luËt giao th«ng cña ngêi tham gia vµ hËu qu¶ cña nã. - C©u hái th¶o luËn: - HS th¶o luËn theo nhãm d+ ChØ ra vi ph¹m cña ngêi tham gia giao íi sù híng dÉn cña GV. th«ng? - Quan s¸t h×nh 40, trao ®æi + §iÒu g× cã thÓ x¶y ra ®èi víi ngêi vi ®Ó th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u ph¹m giao th«ng? hái. + HËu qu¶ cña vi ph¹m ®ã? - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh - NhËn xÐt. bµy, nhãm b¹n nhËn xÐt vµ + Qua nh÷ng vi ph¹m vÒ giao th«ng ®ã em bæ sung. cã nhËn xÐt g×? * NhËn xÐt vµ kÕt thóc ho¹t ®éng 2 3. Ho¹t ®éng 3: Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó thùc hiÖn an toµn giao th«ng. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo - Ho¹t ®éng theo nhãm, quan s¸t h×nh cÆp: minh ho¹ trang 41 vµ nãi râ lîi Ých viÖc lµm trong h×nh, sau ®ã t×m hiÓu - Ghi nhanh ý kiÕn. thªm nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó thùc hiÖn an toµn giao th«ng? - GV kÕt thóc ho¹t ®éng 3. - GV chèt néi dung toµn bµi - Tr¶ lêi. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß. - Tæ chøc cho HS cuèi buæi ®i bé an toµn. - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi 20-21: ¤n tËp; Con ngêi vµ søc khoÎ. –––––––––––––––––––––––––––––––– khoa häc Bµi 20-21. ¤n tËp; Con ngêi vµ søc khoÎ (trang 42) I. Môc tiªu HS cÇn ph¶i: - X¸c ®Þnh ®îc giai ®o¹n tuæi dËy th× ë con trai vµ con g¸i trªn s¬ ®å sù ph¸t triÓn cña con ngêi kÓ tõ lóc sinh ra. Kh¾c s©u ®Æc ®iÓm tuæi dËy th×. - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vÒ sù sinh s¶n ë ngêi vµ thiªn chøc cña ngêi phô n÷. - VÏ hoÆc viÕt s¬ ®å thÓ hiÖn c¸ch phßng tr¸nh c¸c bÖnh: bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o, viªm gan A, HIV/AIDS. II §å dïng day- häc. - HS: PhiÓu häc tËp c¸ nh©n. III. Ho¹t ®éng d¹y- häc. A. Khëi ®éng. HS - Nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò: lÇn lît + Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó thùc hiÖn an toµn giao th«ng? tr¶ lêi 20
- Xem thêm -