Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 soạn chi tiết

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 4: I.Môc tiªu: Gi¸o ¸n líp 4 Khoa häc Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng ? 1.KiÕn thøc: Häc sinh nªu ®îc nh÷ng yÕu tè mµ c¸c em cÇn cã cho cuéc sèng cña m×nh. 2.Kü n¨ng: Ph©n biÖt ®îc nh÷ng yÕu tè mµ con ngêi còng nh nh÷ng sinh vËt kh¸c cÇn duy tr× sù sèng cña m×nh víi nh÷ng yÕu tè mµ chØ con ngêi cÇn. 3.Th¸i ®é: Cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó duy tr× sù sèng cña con ngêi. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: Tranh SGK, phiÕu häc tËp, bé phiÕu dïng cho trß ch¬i. - Häc sinh: SGK, chuÈn bÞ néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: TG Néi dung 2’ A.KiÓm tra bµi cò 30’ B. Bµi míi 1.GTB 2.Ho¹t ®éng 1: §éng n·o Ho¹t ®éng cña thÇy - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Ho¹t ®éng cña trß - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh KÓ ra nh÷ng thø c¸c em cÇu dïng hµng ngµy ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh. - KL: Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó con ngêi sèng vµ ph¸t triÓn lµ: 1) §iÒu kiÖn vËt chÊt: thøc ¨n, níc uèng, quÇn ¸o, nhµ ë, c¸c ®å dïng gia ®×nh, ph¬ng tiÖn ®i l¹i. 2) §iÒu kiÖn tinh thÇn, v¨n ho¸ x· héi nh t×nh c¶m gia ®×nh, b¹n bÌ, lµng xãm, c¸c ph¬ng tiÖn häc tËp, vui ch¬i, gi¶i trÝ. 3.Ho¹t Lµm viÖc theo nhãm ®éng 2: - Ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm Lµm viÖc Nh÷ng yÕu tè cÇn cho Con §éng Thùc víi phiÕu sù sèng ngêi vËt vËt BT vµ SGK 1) Kh«ng khÝ X x x 2) Níc 3) ¸nh s¸ng 4) NhiÖt ®é 5) Thøc ¨n 6) Nhµ ë 7) T×nh c¶m gia ®×nh 8) Ph¬ng tiÖn giao th«ng 9) T×nh c¶m b¹n bÌ 10) QuÇn ¸o 11) Trêng häc X X X X X X X X X X x x x x x X X X Nh mäi sinh vËt kh¸c con ngêi cÇn g× ®Ó duy tr× sù sèng? KL: Con ngêi, ®éng vËt vµ thùc vËt ®Òu cÇn thøc ¨n, … ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ nh÷ng tiÖn nghi kh¸c. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ vËt chÊt, con ngêi cßn cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ tinh thÇn, v¨n ho¸, x· héi. - Häc sinh ph¸t biÓu tù do - Nghe - C¸c nhãm vÒ vÞ trÝ nhãm m×nh th¶o luËn vµ lµm phiÕu PhiÕu häc tËp §¸nh dÊu vµo c¸c cét t¬ng øng. - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh, c¸c nhãm kh¸c bæ sung ý kiÕn. -HS më SGK ®Ó th¶o luËn c¶ líp tr¶ lêi - Häc sinh ph¸t biÓu tù do 4. dÉn c¸ch ch¬i- mçi nhãm chän 10 thø Ho¹t®éng3 Híng cÇn ph¶i mang theo –tiÕp theo chän 6 thø- -Mçi nhãm cã 20 tÊm Trß ch¬i: b×a Cuéc hµnh chän 2 thø - C¸c nhãm vÒ vÞ trÝ ®Ó Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B 3’ tr×nh ®Õn hµnh tinh kh¸c C.Cñng cè - NhËn xÐt giê häc dÆn dß: - Nh¾c HS «n l¹i bµi. Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 chơi - C¸c nhãm chän lÇn 1chän lÇn 2, lÇn 3 cã h×nh vÏ Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2014 TiÕt 1: Gi¸o ¸n líp 4 Khoa häc Trao ®æi chÊt ë ngêi I. Môc tiªu: 1. Häc sinh biÕt thÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. - KÓ ®îc nh÷ng g× h»ng ngµy c¬ thÓ lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng. 2. BiÕt tr×nh bµy 1 c¸ch s¸ng t¹o nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. 2. HS yªu thÝch m«n häc, cã ý thøc häc tËp tèt. II.§å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: H×nh vÏ SGK, b¶ng phu, phÊn mµu - Häc sinh: SGK, chuÈn bÞ néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3’ Con ngêi cÇn g× ®Ó duy tr× sù sèng? A. KiÓm tra -1 HS trả lời - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi cò 32’ B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2.Ho¹t®éng1: - T×m trong h×nh nh÷ng thø ®ãng vai trß - häc sinh quan s¸t H1 t×m hiÓu vÒ sù quan träng ®èi víi sù sèng cña con ngêi? SGK trang 6 vµ th¶o trao ®æi chÊt ë - Ph¸t hiÖn thªm nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù luËn ngêi sèng cña con ngêi mµ kh«ng thÓ hiÖn - Tõng cÆp häc sinh qua h×nh vÏ? (kh«ng khÝ) quan s¸t vµ th¶o luËn vµ - C¬ thÓ lÊy nh÷ng g× tõ m«i trêng vµ th¶i tr¶ lêi ra m«i trêng nh÷ng g×? - Cho häc sinh ®äc ®o¹n ®Çu môc b¹n NhËn xÐt - bổ sung cÇn biÕt vµ tr¶ lêi c©u hái: trao ®æi chÊt lµ - C¶ líp ®äc thÇm vµ tr¶ g×? (Trao ®æi chÊt lµ qu¸ tr×nh con ngêi lêi: lÊy thøc ¨n, níc, kh«ng khÝ tõ m«i trêng vµ th¶i ra m«i trêng nh÷ng chÊt thõa, cÆn b·). - Nªu vai trß cña sù trao ®æi chÊt ®èi víi con ngêi, ®éng vật ,thực vật KL: Hµng ngµy c¬ thÓ con ngêi ph¶i lÊy tõ m«i trêng thøc ¨n, níc uèng, khÝ «-xi vµ th¶i ra ph©n, níc tiÓu, khÝ c¸c – b« - nÝc ®Ó tån t¹i.ng vËt, thùc vËt? - Trao ®æi chÊt lµ qu¸ tr×nh c¬ thÓ lÊy thøc ¨n, kh«ng khÝ tõ m«i trêng vµ th¶i ra m«i trêng nh÷ng chÊt thõa, cÆn b·. - Con ngêi, thùc vËt vµ ®éng vËt cã trao ®æi chÊt víi m«i trêng th× míi sèng ®îc. - HDHS thùc hµnh 3.Ho¹t ®éng2: Thùc hµnh viÕt hoÆc vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt - NhËn xÐt vÒ s¶n phÈm cña häc sinh gi÷a c¬ thÓ vµ NhËn xÐt tiÕt häc m«i trêng - Nh¾c HS «n bµi. Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Häc sinh tù vÏ, viÕt Häc sinh tr×nh bµy s¶n phÈm - 5 häc sinh lªn tr×nh bµy -HS lªn tr×nh bµy ý tëng cña m×nh Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 3’ Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy C. Cñng cè – dÆn dß Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 2: khoa häc Gi¸o ¸n líp 4 Trao ®æi chÊt ë ngêi(t2) tiÕt3 I. Môc tiªu: 1KiÕn thøc: - KÓ tªn nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt vµ nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã. - Nªu ®îc vai trß cña c¬ quan tuÇn hoµn trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt x¶y ra bªn trong c¬ thÓ. 2.Kü n¨ng: Tr×nh bµy ®îc sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt. 3.Th¸i ®é: Cã ý thøc b¶o vÖ c¬ thÓ. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: H×nh trang 8, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: SGK, chuÈn bÞ néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ A. KiÓm tra - ThÕ nµo lµ trao ®æi chÊt? - 1 häc sinh tr¶ lêi - Nªu vai trß cña sù trao ®æi chÊt víi con bµi cò ngêi, ®éng vËt, thùc vËt? - NhËn xÐt, cho ®iÓm 27’ B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2.Ho¹t ®éng1: - Chøc n¨ng cña c¬ quan tiªu ho¸: BiÕn Nghe Quan s¸t vµ ®æi thøc ¨n níc uèng thµnh c¸c chÊt dinh - Cho häc sinh quan s¸t th¶o luËn dìng ngÊm vµo m¸u ®i nu«i c¬ thÓ, th¶i h×nh trang 8 nãi tªn chøc ph©n ra n¨ng cña tõng c¬ quan - C¬ quan h« hÊp: HÊp thu khÝ O2 vµ th¶i HS1 ra khÝ CO2. HS2 C¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu: Läc m¸u, t¹o HS 3 thµnh níc tiÓu vµ th¶i níc tiÓu ra ngoµi. Cho häc sinh th¶o luËn C¬ quan nµo trùc tiÕp thùc hiÖn qu¸ tr×nh theo cÆp ®Ó tr¶ lêi c©u trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng bªn hái ngoµi? (C¬ - C¸c cÆp th¶o luËn vµ tr¶ lêi - KÕt luËn: Nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt vµ c¸c c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã lµ:C¬ quan tiªu ho¸,h« hÊp,bµi tiÕt níc tiÓu 1)Trao ®æi khÝ:Do c¬ quan h« hÊp thùc hiÖn 2)Trao ®æi thøc ¨n:Do c¬ quan tiªu ho¸ thùc hiÖn 3)Bµi tiÕt :Do c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu C¬ quan tuÇn hoµn thùc hiÖn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt bªn trong Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 3’ Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 3.Ho¹t ®éng Kh«ng Thøc ¨n 2: T×m hiÓu khÝ N íc mèi quan hÖ uèng gi÷a c¸c c¬ quan trong H« hÊp Tiªu ho¸ viÖc thùc hiÖn ¤ ChÊt KhÝ sù trao ®æi Ph© 2 xi d n CO2 chÊt ë ngêi KhÝ CO TuÇn hoµn 2 ¤ xi vµ khÝ CO2 vµ C¸c chÊt c¸c chÊt th¶i c¸c chÊt dinh dìng th¶i Bµi tiÕt TÊt c¶ c¸c c¬ Níctrao KL: c¬ quan quan tuÇn hoµn mµ qu¸ tr×nh cña diÔn c¬ thÓ tiÓu må ®æi chÊt ra ë bªn trongc¬ thÓ ®îc thùc hiÖn NÕu 1 trong c¸c c¬ quanh«i ngõng ho¹t ®éng sù trao ®æi chÊt sÏ ngõng ,c¬ thÓ sÏ chÕt C. Cñng cè – - 3 HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc, Nhắc HS về ôn lại bài - Häc sinh lµm viÖc theo cÆp, ®¹i diÖn c¸c cÆp lªn lµm trªn b¶ng phô - Cho häc sinh xem s¬ ®å trang 9 SGK ®Ó t×m ra c¸c tõ cßn thiÕu 3 häc sinh lªn nãi vai trß cña tõng trong c¬ quan trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 2: tiÕt4 : khoa häc Gi¸o ¸n líp 4 C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n, vai trß cña chÊt bét ®êng I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc : - BiÕt s¾p xÕp thøc ¨n hµng ngµy vµo nhãm thøc ¨n cã nguån gèc ®éng vËt hay thùc vËt. - Ph©n lo¹i thøc ¨n dùa vµo nh÷ng chÊt dinh dìng cã nhiÒu trong thøc ¨n ®ã. 2.Kü n¨ng: Nãi tªn vµ vai trß cña nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng. 3.Th¸i ®é: NhËn ra c¸c thøc ¨n nhiÒu chÊt bét ®êng ®Òu cã nguån gèc tõ thùc vËt. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: Tranh SGK, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: SGK, néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu TG Néi dung 5’ A. KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Tr×nh bµy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c c¬ quan: Tiªu - 2 häc sinh tr¶ lêi ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. - §iÒu g× x¶y ra nÕu 1 trong c¸c c¬ quan ngõng ho¹t ®éng 27’ B.Bµi míi 1.Giíi thiÖu - GTB – Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng bµi 2 Ho¹t - KÓ tªn c¸c thøc ¨n, ®å uèng b¹n thêng dïng ®éng1: Nguån gèc TËp ph©n lo¹i Tªn thøc ¨n Thùc §éng ®å uèng thøc ¨n vËt vËt Rau c¶i x §Ëu c« ve x C¬m x ThÞt lîn X T«m X Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o - C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi 3 c©u hái SGK tr.10Häc sinh tr¶ lêi tù do Häc sinh tr¶ lêi lµm viÖc -HS quan s¸t h×nh tr.10®Ó hoµn thµnh b¶ng Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 3’ Néi dung Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña thÇy Ngêi ta cßn cã thÓ ph©n lo¹i thøc ¨n theo c¸ch nµo kh¸c? Ngêi ta ph©n lo¹i thøc ¨n thµnh 4 nhãm 1) Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®êng bét 2) Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m 3) Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. 4) Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu vi-ta-min vµ chÊt kho¸ng. KÕt luËn: Nh môc b¹n cÇn biÕt vµ bæ sung: Ngoµi ra trong nhiÒu lo¹i thøc ¨n cßn chøa chÊt x¬ vµ níc. 3.Ho¹t -Nªu tªn nh÷ng thøc ¨n giµu chÊt ®êng bét mµ ®éng2: T×m c¸c em ¨n hµng ngµy? hiÓu vai trß -KÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt ®êng bét mµ cña chÊt ®êng em thÝch ? bét -Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n ch¸ chÊt dung dÞch bét ? GV kÕt luËn Ho¹t ®éng cña trß - §äc môc b¹n cÇn biÕt ®Ó tr¶ lêi c©u hái 4Ho¹t ®éng3: X¸c ®Þnh nguån gèc cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng - HS lµm bµi vµo phiÕu c¸ nh©n hoµn thµnh b¶ng -HS ch÷a bµi-nªu nguån gèc thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng Tªn thøc ¨n G¹o …. Tõ lo¹i c©y nµo C©y lóa …. tªn vµ vai trß cña nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu C .Cñng cè – Nãi chÊt bét ®êng. dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Nh¾c nhë HS cÇn ¨n, uèng ®ñ chÊt ®Ó c¬ thÓ ph¸t triÓn kháe m¹nh. Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o - HS lµm viÖc theo cÆp nãi tªn c¸c thøc ¨n cã nhiÒu chÊt bét ®êng H trang 11 -1cÆp HS kÓ -HS kÓ tù do Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Gi¸o ¸n líp 4 Bæ sung: TiÕt 2: tiÕt 5 : khoa häc Vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: Nãi tªn vµ vai trß cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m, bÐo. 2 KÜ n¨ng: Ph©n lo¹i c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo cã nguån gèc tõ ®éng vËt, thùc vËt. 3 Th¸i ®é: - HS yªu thÝch m«n häc. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: Tranh SGK, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: SGK, néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 5’ Néi dung Ho¹t ®éng cña thầy A.KiÓmtra bµi cò Bµi míi 27’ B. 1. Giíi thiÖu bµi 2. Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu vai trß cña chÊt ®¹m, bÐo( 3.Ho¹t®éng3 : X¸c ®Þnh nguån gèc cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ bÐo Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña trò - Ngêi ta ph©n lo¹i thøc ¨n theo nh÷ng c¸ch nµo? - Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng? B1: Cho häc sinh th¶o luËn theo cÆp - Nãi tªn nh÷ng thøc ¨n giµu chÊt ®¹m cã trong H trang 12 SGk - KÓ tªn c¸c thøc ¨n chøa chÊt ®¹m mµ c¸c em ¨n hµng ngµy. - Nªu vai trß cña chÊt ®¹m ®èi víi c¬ thÓ con ngêi? - KÓ tªn c¸c thøc ¨n chøa chÊt bÐo? - Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo? * KÕt luËn: ChÊt ®¹m tham gia x©y dùng vµ ®æi míi c¬ thÓ, lµm cho c¬ thÓ lín lªn, thay thÕ nh÷ng tÕ bµo giµ bÞ huû ho¹i vµ tiªu mßn trong ho¹t ®éng sèng. V× vËy sù ph¸t triÓn cña trÎ em. ChÊt ®¹m cã nhiÒu ë thÞt, c¸, trøng, s÷a, chua, - ChÊt bÐo rÊt giµu n¨ng lîng vµ gióp c¬ thÓ hÊp thô c¸c vi – ta – min A, D, E, K. Thøc ¨n giµu chÊt bÐo lµ dÇu ¨n, mì lîn, b¬, 1 sè thÞt c¸ vµ mét sè h¹t cã nhiÒu dÇu nh l¹c, võng, ®Ëu nµnh - Hoµn thµnh b¶ng thøc ¨n chøa chÊt ®¹m. Tªn thøc chøa TT ¨n nhiÒu chÊt ®¹m 1 §Ëu nµnh 2 ThÞt lîn 3 Trøng 4 ThÞt vÞt 5 C¸ 6 §Ëu phô 7 T«m 8 Cua, èc Nguån gèc thùc vËt x x Nguån gèc ®éng vËt - 2 häc sinh tr¶ lêi c©u hái Tõng cÆp nãi víi nhau tªn c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ bÐo cã trong H12, 13 vµ ®äc môc b¹n cÇn biÕt. - Häc sinh nh×n h×nh kÓ tªn - Häc sinh tù kÓ - Häc sinh kÓ - C¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh 2 b¶ng thøc ¨n X X X X X X 2) Hoµn thµnh b¶ng thøc ¨n chøa chÊt bÐo thøc ¨n chøa Nguån gèc Nguån gèc TT Tªn nhiÒu chÊt ®¹m thùc vËt ®éng vËt Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 3’ Néi dung Ho¹t ®éng cña thầy C. Cñng cèdÆn dß Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña trò 1 Mì lîn 2 L¹c X 3 DÇu ¨n X 4 Võng (mÌ) X 5 Dõa X -KÕt luËn: C¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®Òu cã nguån gèc tõ ®éng vËt vµ thùc vËt. - NhËn xÐt tiÕt häc - Nhắc nhở HS cần ăn uống đủ chất hàng ngày x Bổ sung: TiÕt 2: TiÕt 6 : I. Môc tiªu: Khoa häc Vai trß cña Vi ta min,chÊt kho¸ng, chÊt x¬ 1.KiÕn thøc: KÓ tªn 1 sè thøc ¨n chøa nhiÒu vi – ta – min, chÊt kho¸ng, chÊt x¬. - NhËn ra nguån gèc cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu vi – ta – min, chÊt kho¸ng, chÊt x¬. 2.KÜ n¨ng: Nªu ®îc vai trß cña vi – ta – min, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ vµ níc . 3. Th¸i ®é: HS cã ý thøc häc tËp. II.§å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: Tranh SGK, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: SGK, néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ A.KiÓmtra - H·y kÓ tªn 1 sè thøc ¨n chøa nhiÒu ®¹m vµ - 2 häc sinh tr¶ lêi nªu vai trß cña chÊt ®¹m. bµi cò -Nªu vai trß cña chÊt bÐo - NhËn xÐt chung-§¸nh gia B. Bµi míi 27’ 1.Giíi thiÖu bµi 2. Ho¹t - C¸c nhãm th¶o Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG Néi dung ®éng 1: Trß ch¬i thi kÓ tªn c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu vi – ta – min, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ 3.Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vÒ vai trß cña vi-tamin, chÊt kho¸ng chÊt x¬ vµ níc a. Vai trß cña vi-tamin Tªn thøc ¨n Ho¹t ®éng cña thÇy Nguån gèc §v Nguån gèc TV Chøa vi-tamin Chøa chÊt kho¸ng Gi¸o ¸n líp 4 Chøa chÊt x¬ Ho¹t ®éng cña trß luËn, hoµn thµnh b¶ng, trong cïng thêi gian lµ 8 phót - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt – bæ sung - Häc sinh kÓ - KÓ tªn 1 sè vi-ta-min mµ em biÕt? Nªu vai trß cña vi-ta-min ®ã? (Vi-ta-min A, D, C, B - Vi-ta-min B chèng bÖnh kh« m¾t.Vita min D chèng cßi x¬ng,Vi ta min C chèng ch¶y m¸u 1 HS nªu ch©n r¨ng - Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa vi-ta-min ®èi víi c¬ thÓ? (Chóng cÇn cho ho¹t ®éng sèng HS l¾ng nghe cña c¬ thÓ ) KL: Vi-ta-min lµ nh÷ng chÊt kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo viÖc x©y dùng c¬ thÓ, hay cung cÊp n¨ng lîng cho c¬ thÓ ho¹t ®éng nhng chóng l¹i rÊt cÇn cho häc sinh sèng cña c¬ thÓ. NÕu thiÕu vi –ta-min c¬ thÓ sÏ bÞ bÖnh. Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 3’ Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy b. Vai trß - KÓ tªn 1 sè chÊt kho¸ng mµ em biÕt. Nªu vai cña chÊt trß cña chÊt kho¸ng ®ã? (S¾t, canxi, i – èt kho¸ng - Canxi: thiÕu canxi ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¬ tim, g©y lo·ng x¬ng ë ngêi lín.S¾t chèng thiÕu m¸u.i-èt…. KL: 1 sè chÊt kho¸ng nh s¾t, canxi tham gia vµo viÖc x©y dùng c¬ thÓ, 1 sè chÊt kho¸ng kh¸c c¬ thÓ chØ cÇn 1 lîng nhá ®Ó t¹o ra c¸c men thóc ®Èy vµ ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng sèng. NÕu thiÕu c¸c chÊt kho¸ng sÏ bÞ bÖnh. - T¹i sao hµng ngµy chóng ta ph¶i ¨n thøc ¨n cã chÊt x¬? (ChÊt x¬ ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh c. Vai trß thêng cña bé m¸y tiªu ho¸) cña chÊt x¬ Hµng ngµy chóng ta uèng kho¶ng bao nhiªu lÝt vµ níc níc? T¹i sao cÇn uèng ®ñ níc? (kho¶ng 2 lÝt níc.) Uèng ®ñ níc gióp cho viÖc th¶i c¸c chÊt thõa, chÊt ®éc h¹i ra khái c¬ thÓ). KL: ChÊt x¬ kh«ng cã gi¸ trÞ dinh dìng nhng rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh thêng cña bé m¸y tiªu ho¸ , gióp c¬ thÓ th¶i ®îc c¸c chÊt cÆn b· ra ngoµi. -. Níc chiÕm 2/3 träng lîng c¬ thÓ. Níc cßn gióp cho viÖc th¶i c¸c chÊt thõa, chÊt ®éc h¹i ra khái c¬ thÓ. V× vËy hµng ngµy chóng ta cÇn uèng ®ñ níc. - NhËn xÐt tiÕt häc C. Cñngcè - Cho häc sinh ®äc môc b¹n cÇn biÕt dÆn dß Bæ sung: Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña trß - HS kÓ HS tr¶ lêi - 2HS ®äc môc: B¹n cÇn biÕt Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 2: Khoa häc Gi¸o ¸n líp 4 T¹i sao cÇn phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n TiÕt 7: I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: Gi¶i thÝch ®îc lÝ do cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ ph¶i thêng xuyªn thay ®æi mãn. 2.KÜ n¨ng: Nãi tªn nhãm thøc ¨n cÇn ¨n ®ñ, ¨n võa ph¶i, ¨n cã møc ®é, ¨n Ýt vµ ¨n h¹n chÕ. 3.Th¸i ®é: BiÕt lùa chän thøc ¨n cho tõng b÷a mét c¸ch phï hîp vµ cã lîi cho søc khoÎ. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: H×nh vÏ SGK, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: SGK, su tÇm ®å ch¬i nhùa nh cua, c¸, èc, gµ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: TG Néi dung 5’ A.Kiªm tra bµi cò 27’ B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Ho¹t®éng1: Th¶o luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng cña thầy - Nªu vai trß cña c¸c chÊt chøa vi – ta – - 3 häc sinh tr¶ lêi min? -Nªu vai trß cña chÊt kho¸ng? -Nªu vai trß cña chÊt x¬? - NhËn xÐt chung-®¸nh gi¸ - T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp nhiÒu - C¸c nhãm th¶o lo¹i thøc ¨n vµ ph¶i thêng xuyªn thay ®æi luËn vµ tr¶ lêi c©u mãn? hái KL: Mçi lo¹i thøc ¨n chØ cung cÊp 1 sè chÊt dinh dìng nhÊt ®Þnh ë nh÷ng tØ lÖ kh¸c nhau. Kh«ng mét lo¹i thøc ¨n nµo dï chøa nhiÒu chÊt dinh dìng ®Õn ®©u còng kh«ng ®ñ cung cÊp ®ñ c¸c chÊt dinh dìng cho nhu cÇu cña c¬ thÓ. ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn ¨n ®¸p øng ®Çu ®ñ nhu cÇu dinh dìng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ thÓ gióp chóng ta ¨n ngon miÖng h¬n vµ qu¸ tr×nh tiªu ho¸ diÔn ra tèt h¬n. 3.Ho¹t ®éng2: Lµm viÖc víi SGK t×m hiÓu th¸p dinh dìng c©n ®èi - H·y nãi tªn nhãm thøc ¨n. - CÇn ¨n ®ñ (Rau c¶i,cµ tÝm,cµ rèt,g¹o ,ng«…….. -¡n võa ph¶i(C¸, thuû s¶n, ®Ëu phô) -¡n cã møc ®é (DÇu, mì võng, l¹c) -¡n Ýt (§êng) -¡n h¹n chÕ (muèi) KL: C¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng, vi – ta – min, c¸c chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ cÇn ®îc ¨n ®Çy ®ñ. C¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m cÇn ®îc ¨n võa ph¶i. §èi víi c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo nªn ¨n cã møc ®é. Kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®êng vµ nªn h¹n chÕ ¨n muèi. 4.Ho¹t ®éng3: - HDHS lµm viÖc theo nhãm Trß ch¬i ®i chî Ph¸t phiÕu thùc ®¬n ®i chî cho tõng nhãm Yªu cÇu c¸c nhãm lªn thùc ®¬n vµ tËp thuyÕt tr×nh tõ 5 ®Õn 7 phót - Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o - Häc sinh nghiªn cøu th¸p dinh dìng c©n ®èi trung b×nh cho 1 ngêi 1 th¸ng. - Tõng cÆp häc sinh th¶o luËn: ngêi hái, ngêi ®¸p 4 cÆp tr¶ lêi tríc líp - NhËn mÉu thùc ®¬n vµ hoµn thµnh thùc ®¬n. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy vÒ nh÷ng thøc ¨n, ®å Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 3’ Néi dung Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña thầy C. Cñng cè- NhËn xÐt tuyªn d¬ng c¸c nhãm - NhËn xÐt tiÕt häc. dÆn dß - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc môc b¹n cÇn biÕt vµ nªn ¨n uèng ®ñ chÊt dinh dìng. - DÆn HS vÒ nhµ su tÇm c¸c mãn ¨n ®îc chÕ biÕn tõ c¸. Bæ sung: Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cña trß uèng mµ nhãm m×nhlùa chän cho tõng b÷a. - L¾ng nghe. Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 2: TiÕt 8 : Khoa häc Gi¸o ¸n líp 4 T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ thùc vËt I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: LËp ra ®îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®Ëm. 2.KÜ n¨ng: KÓ tªn 1 sè mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt, thùc vËt. 3 Th¸i ®é: HS cã ý thøc häc tËp. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: Tranh SGK, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: Tranh su tÇm vÒ c¸c lo¹i ®éng vËt, thùc vËt. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thầy T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp nhiÒu A. KiÓm tra 3’ lo¹i thøc ¨n? bµi cò - NhËn xÐt chung-®¸nh gi¸ Bµi míi 30’ B. 1.Giíi thiÖu bµi 2. Ho¹t ®éng - Cø 2 d·y lµ 1 ®éi, mçi ®éi cö ®éi trëng 1: Trß ch¬i lªn rót th¨m. thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m 3. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu lÝ do cÇn ¨n phèi hîp ®¹m thùc vËt vµ ®¹m ®éng vËt Ho¹t ®éng cña trß - 2 häc sinh tr¶ lêi - Cø 2 d·y lµ 1 ®éi, mçi ®éi cö ®éi trëng lªn rót th¨m. - LÇn lît 2 ®éi thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m trong thêi gian lµ 10 phót. - Häc sinh ®äc l¹i danh s¸ch c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m do c¸c em võa lµm ë ho¹t ®éng 1. - Häc sinh tr¶ lêi c©u hái - T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ thùc vËt ?(Chóng ta nªn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ thùc vËt v×: 1) ThÞt cã nhiÒu chÊt ®¹m quý kh«ng thay thÕ ®îc ë tØ lÖ c©n ®èi. ThÞt cã nhiÒu chÊt s¾t dÔ hÊp thô. Trong thÞt cã nhiÒu chÊt bÐo t¹o ra nhiÒu ch¸t ®éc dÔ g©y ngé ®éc nÕu kh«ng nhanh chãng ®îc th¶i ra ngoµi. 2) C¸ lµ lo¹i thøc ¨n dÔ tiªu cã nhiÒu chÊt ®¹m quý. ChÊt bÐo cña c¸ kh«ng g©y x¬ v÷a ®éng m¹ch. 3) §Ëu: C¸c lo¹i ®Ëu cã nhiÒu chÊt ®¹m dÔ tiªu cã t¸c dông phßng chèng bÖnh tim m¹ch. 4. Võng, l¹c: cho nhiÒu chÊt bÐo ®ång thêi chøa nhiÒu ®¹m). -§äc môc b¹n cÇn biÕt KL: Mçi lo¹i ®¹m cã chøa 1 chÊt bæ d- 2 häc sinh ®äc, c¶ líp ìng ë tØ lÖ kh¸c nhau. ¨n kÕt hîp c¶ ®¹m ®äc thÇm ®éng vËt vµ thùc vËt sÏ gióp c¬ thÓ cã thªm nh÷ng chÊt dinh dìng bæ sung cho nhau vµ gióp cho c¬ quan tiªu ho¸ ho¹t ®éng tèt h¬n. Trong tæng sè lîng ®¹m cÇn ¨n nªn ¨n tõ 1/3  1/2 ®¹m ®éng vËt. Ngay trong nhãm ®¹m ®éng vËt còng nªn ¨n thÞt ë møc võa ph¶i. Nªn ¨n c¸ nhiÒu h¬n ¨n thÞt v× ®¹m c¸ dÔ tiªu h¬n ®¹m thÞt. Tèi thiÓu mçi tuÇn nªn ¨n 3 Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG 2’ Néi dung C.Cñngcè dÆn dß Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña thầy b÷a c¸. - NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi 9 Bæ sung: Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TiÕt 2: Khoa häc Gi¸o ¸n líp 4 Sö dông hîp lÝ c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n TiÕt 9: I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: LËp ®îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. 2.KÜ n¨ng: BiÕt tªn 1 sè mãn ¨n võa cung cÊp chÊt bÐo ®éng vËt võa cung cÊp chÊt bÐo thùc vËt, biÕt Ých lîi cña viÖc ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ thùc vËt. 3.Th¸i ®é: BiÕt t¸c dông cña muèi i – èt, t¸c h¹i cña ¨n mÆn. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: Tranh SGK, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: ChuÈn bÞ néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu TG Néi dung Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña trò cña thầy 3’ A. KiÓm tra V× sao ph¶i ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ thùc vËt? bµi cò - NhËn xÐt chung-®¸nh gi¸ B.Bµi míi 30’ 1.Giíi thiÖu - H«m nay c¸c em l¹i biÕt thªm t¹i sao ph¶i bµi sö dông hîp lÝ muèi i – èt vµ kh«ng nªn ¨n mÆn. 2.Ho¹t ®éng - Yªu cÇu häc sinh cïng ®äc kÕt qu¶ th¶o 1: Trß ch¬i luËn ë ho¹t ®éng 1 thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n cung cÊp nhiÒu chÊt bÐo 3. Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn vÒ ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ thùc vËt 4.Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn vÒ Ých lîi cña muèi i – èt vµ t¸c h¹i cña ¨n mÆn 2’ C. Cñng cè dÆn dß - 2 häc sinh tr¶ lêi Chia líp thµnh 2 ®éi -2 ®éi cö ®éi trëng lªn rót th¨m Cho 2 ®éi lÇn lît thi kÓ tªn mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo? -NhËn xÐt C¶ líp lÇn lît kÓ trong 10 phót C¶ líp ®äc thÇm l¹i, ph©n lo¹i mãn ¨n chøa chÊt bÐo cã nguån gèc tõ ®éng vËt vµ thùc vËt. - T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp chÊt bÐo - Häc sinh tr¶ lêi ®éng vËt vµ thùc vËt. (Chóng ta nªn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc tõ ®éng vËt vµ thùc vËt ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ c¸c lo¹i chÊt bÐo cho c¬ thÓ. Nªn ¨n Ýt thøc ¨n chøa - HS nªu t¸c h¹i cña nhiÒu chÊt bÐo ®éng vËt ®Ó phßng tr¸nh c¸c viÖc thiÕu i-èt bÖnh tim m¹ch). - Gi¶ng: Khi thiÕu i – èt tuyÕn gi¸p ph¶i t¨ng cêng ho¹t ®éng v× vËy dÔ g©y ra u tuyÕn gi¸p. Do tuyÕn gi¸p n»m ë mÆt cæ, nªn h×nh thµnh bíu cæ: TrÎ em kÐm ph¸t triÓn c¶ thÓ chÊt lÉn trÝ tuÖ. - Lµm thÕ nµo ®Ó bæ sung i – èt cho c¬ HS tr¶ lêi thÓ? (¨n bæ sung muèi i – èt) T¹i sao kh«ng nªn ¨n mÆn? (Liªn quan ®Õn bÖnh huyÕt ¸p cao). - NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thầy Gi¸o ¸n líp 4 Ho¹t ®éng cña trò Bổ sung: Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o Trêng TiÓu häc B×nh Minh B Khoa häc Gi¸o ¸n líp 4 ¡n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn, sö dông thùc phÈm s¹ch vµ an toµn I. Môc tiªu: TiÕt 10 : 1.KiÕn thøc: Häc sinh biÕt gi¶i thÝch v× sao ph¶i ¨n rau, qu¶ chÝn hµng ngµy. 2.KÜ n¨ng: Häc sinh biÕt thÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. 3.Th¸i ®é: KÓ ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm, HS cã ý thøc häc tËp. II. §å dïng d¹y häc: - Gi¸o viªn: Tranh SGK, b¶ng phô, phÊn mµu - Häc sinh: ChuÈn bÞ néi dung th¶o luËn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu TG Néi dung Ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña HS cña thầy - V× sao kh«ng nªn ¨n mÆn? A. KiÓm tra 3’ - H·y nªu t¸c dông cña muèi i – èt bµi cò - NhËn xÐt chung Bµi míi 30’ B. - TiÕt khoa h«m nay c¸c em sÏ t×m hiÓu 1. Giíi thiÖu bµi v× sao ph¶i ¨n nhiÒu rau, qu¶ chÝn. 2. Ho¹t®éng1: - Cho häc sinh xem l¹i th¸p dinh dìng T×m hiÓu lÝ do xem c¸c lo¹i rau qu¶ chÝn ®îc khuyªn cÇn ¨n nhiÒu dïng víi liÒu lîng nh thÕnµo? (Cµ chua rau qu¶ chÝn vµ qu¶ chÝn ®Òu ®îc ¨n ®ñ víi sè lîng nhiÒu h¬n nhãm thøc ¨n chøa ®¹m, chÊt bÐo). - KÓ tªn mét sè lo¹i rau, qu¶ c¸c em vÉn ¨n hµng ngµy? - Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n rau qu¶? (Nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i rau qu¶ ®Ó cã ®ñ lo¹i vi – ta –min, chÊt kho¸ng cÇn cho c¬ thÓ, c¸c chÊt x¬ trong rau qu¶ cßn gióp kh«ng t¸o bãn). - KL: Nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i rau qu¶ ®Ó cã ®ñ vi – ta – min, chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. C¸c chÊt x¬ trong rau qu¶ cßn gióp chèng t¸o bãn. - ThÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn? 3. Ho¹t ®éng (Thùc phÈm ®îc nu«i trång theo quy 2: X¸c ®Þnh tr×nh hîp vÖ sinh). tiªu chuÈn - Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn vÖ sinh an thùc phÈm toµn thùc phÈm + C¸c kh©u thu ho¹ch, s¹ch vµ an chuyªn chë, b¶o qu¶n, chÕ biÕn hîp vÖ toµn sinh. + Thùc phÈm ph¶i gi÷ ®îc chÊt dinh dìng. + Kh«ng «i thiu, kh«ng nhiÔm chÊt ®éc + Kh«ng g©y ngé ®éc hoÆc g©y h¹i l©u Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¶o - 2 häc sinh tr¶ lêi - Häc sinh kÓ dùa vµo tranh vµ thùc tÕ ®· ¨n - HS tr¶ lêi.
- Xem thêm -