Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 hk1_cktkn

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Khoa hoïc CON NGÖÔØI CAÀN GÌ ÑEÅ SOÁNG? (Tích hôïp: GD BVMT - BP) I.MUÏC TIEÂU: - Neâu ñöôïc con ngöôøi caàn thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí, aùnh saùng, nhieät ñoä ñeå soáng. -GD BVMT: Giaùo duïc HS coù yù thöùc giöõ gìn, baûo veä moâi tröôøng soáng trong saïch, aên uoáng hôïp veä sinh ñeå baûo veä söùc khoûe. II.CHUAÅN BÒ: - Hình trang 4, 5 SGK - Phieáu hoïc taäp III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng 1: Ñoäng naõo Muïc tieâu: HS lieät keâ taát caû nhöõng gì caùc em caàn coù cho cuoäc soáng cuûa mình. Caùch tieán haønh: Böôùc 1: - GV ñaët vaán ñeà & neâu yeâu caàu: Em haõy keå ra nhöõng thöù caùc em caàn duøng haèng ngaøy ñeå duy trì söï soáng cuûa mình? - GV chæ ñònh töøng HS neâu & vieát caùc yù kieán ñoù leân baûng Böôùc 2: GV toùm taét laïi taát caû nhöõng yù kieán cuûa HS ñaõ ñöôïc ghi treân baûng & ruùt ra nhaän xeùt chung döïa treân yù kieán caùc em ñaõ neâu ra Löu yù: Neáu yù kieán cuûa HS töông ñoái ñaày ñuû thì GV khoâng caàn phaûi neâu phaàn keát luaän döôùi ñaây. Keát luaän cuûa GV: Nhöõng ñieàu kieän caàn ñeå con ngöôøi soáng & phaùt trieån laø: - Ñieàu kieän vaät chaát nhö: thöùc aên, nöôùc uoáng, quaàn aùo, nhaø ôû, caùc ñoà duøng trong gia ñình, caùc phöông tieän ñi laïi… - Ñieàu kieän tinh thaàn, vaên hoaù, xaõ hoäi nhö: tình caûm gia ñình, baïn beø, laøng xoùm, caùc phöông tieän hoïc taäp, vui chôi, giaûi trí… Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp & SGK Muïc tieâu: HS phaân bieät ñöôïc nhöõng yeáu toá maø con ngöôøi cuõng nhö nhöõng sinh vaät khaùc caàn ñeå duy trì söï soáng cuûa mình vôùi nhöõng yeáu toá maø chæ coù con ngöôøi môùi caàn HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS neâu yù ngaén goïn - HS theo doõi Caùch tieán haønh: Böôùc 1: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo nhoùm - GV phaùt phieáu hoïc taäp & yeâu caàu HS laøm phieáu hoïc taäp theo nhoùm Böôùc 2: Chöõa phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm Böôùc 3: Thaûo luaän caû lôùp Döïa vaøo keát quaû laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp, GV yeâu caàu HS môû SGK & thaûo luaän laàn löôït 2 caâu hoûi: - Nhö moïi sinh vaät khaùc, con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng cuûa mình? - Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc, cuoäc soáng cuûa con ngöôøi coøn caàn nhöõng gì? Keát luaän cuûa GV: - Con ngöôøi, ñoäng vaät & thöïc vaät ñeàu caàn ñeán thöùc aên, nöôùc, khoâng khí, aùnh saùng, nhieät ñoä thích hôïp ñeå duy trì söï soáng cuûa mình. - Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc, cuoäc soáng con ngöôøi coøn caàn nhaø ôû, aùo quaàn, phöông tieän giao thoâng & nhöõng tieän nghi khaùc. Ngoaøi nhöõng yeâu caàu veà vaät chaát, con ngöôøi coøn caàn nhöõng ñieàu kieän veà tinh thaàn, vaên hoaù, xaõ hoäi. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Cuoäc haønh trình ñeán haønh tinh khaùc Muïc tieâu: Cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà nhöõng ñieàu kieän caàn ñeå duy trì söï soáng cuûa con ngöôøi. Caùch tieán haønh: Böôùc 1: Toå chöùc - GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû, phaùt cho moãi nhoùm 1 boä ñoà chôi goàm 20 taám phieáu coù noäi dung bao goàm nhöõng thöù “caàn coù” ñeå duy trì cuoäc soáng & nhöõng thöù caùc em “muoán coù”. Moãi taám phieáu chæ veõ 1 thöù. Böôùc 2: GV höôùng daãn caùch chôi & chôi Böôùc 3: Thaûo luaän caû lôùp - Töøng nhoùm so saùnh keát quaû löïa choïn cuûa nhoùm mình vôùi caùc nhoùm khaùc & giaûi thích taïi sao laïi löïa choïn nhö vaäy? - GV nhaän xeùt - GD BVMT: Giaùo duïc HS coù yù thöùc giöõ gìn, baûo veä moâi tröôøng soáng trong saïch, aên uoáng - HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp - HS boå sung, nhaän xeùt - HS neâu - HS theo doõi - HS chia thaønh nhoùm nhoû ñeå tham gia troø chôi - Caùc nhoùm baøn baïc vôùi nhau, choïn ra 10 thöù (ñöôïc veõ trong 20 taám phieáu) maø caùc em thaáy caàn phaûi mang theo khi caùc em ñeán 1 haønh tinh khaùc (nhöõng taám phieáu veõ caùc hình ñaõ loaïi ra phaûi noäp laïi cho GV) - Tieáp theo, moãi nhoùm haõy choïn 6 thöù caàn hôn caû ñeå mang theo - HS traû lôøi hôïp veä sinh ñeå baûo veä söùc khoûe.  Cuûng coá : - Nhö moïi sinh vaät khaùc, con ngöôøi caàn nhöõng gì ñeå duy trì söï soáng cuûa mình? - Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc, cuoäc soáng cuûa con ngöôøi coøn caàn nhöõng gì?  Daën doø: - GV nhaän xeùt chung tieát hoïc, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi. - HS traû lôøi Khoa hoïc TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ NGÖÔØI (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän veà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng nhö: laáy vaøo khí oâ-xi, thöùc aên, nöôùc uoáng, thaûi ra khí caùc-boâ-níc, phaân vaø nöôùc tieåu. - Hoaøn thaønh sô ñoà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. *GD BVMT: Giaùo duïc HS coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh , baûo veä moâi tröôøng trong saïch . II.CHUAÅN BÒ: - Hình trang 6, 7 - Giaáy traéng khoå to, buùt veõ. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng - Nhö moïi sinh vaät khaùc, con ngöôøi caàn nhöõng gì ñeå duy trì söï soáng cuûa mình? - Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc, cuoäc soáng cuûa con ngöôøi coøn caàn nhöõng gì?  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà söï trao ñoåi chaát ôû ngöôøi Muïc tieâu: - Keå ra nhöõng gì haèng ngaøy cô theå ngöôøi laáy vaøo & thaûi ra trong quaù trình soáng. - Neâu ñöôïc theá naøo goïi laø trao ñoåi chaát. Caùch tieán haønh: Böôùc 1: GV giao nhieäm vuï cho HS quan saùt & thaûo luaän theo caëp - Tröôùc heát, em haõy keå teân nhöõng gì ñöôïc veõ trong hình 1 trang 6. - Sau ñoù, phaùt hieän ra nhöõng thöù ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi ñöôïc theå hieän trong hình (aùnh saùng, thöùc aên, nöôùc uoáng). - Phaùt hieän theâm nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng cuûa con ngöôøi maø khoâng theå hieän ñöôïc qua hình veõ nhö khoâng khí. - Cuoái cuøng tìm xem cô theå ngöôøi laáy nhöõng gì töø moâi tröôøng & thaûi ra moâi tröôøng nhöõng gì trong quaù trình soáng cuûa mình. Böôùc 2: Thaûo luaän HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS quan saùt & thaûo luaän theo caëp nhöõng nhieäm vuï GV giao -HS thöïc hieän nhieäm vuï cuøng vôùi baïn Trong khi thaûo luaän, GV kieåm tra & giuùp ñôõ caùc nhoùm. Böôùc 3: Hoaït ñoäng caû lôùp Böôùc 4: GV yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn ñaàu trong muïc Baïn caàn bieát & traû lôøi caâu hoûi: - Trao ñoåi chaát laø gì? - Neâu vai troø cuûa söï trao ñoåi chaát ñoái vôùi con ngöôøi, thöïc vaät & ñoäng vaät. Keát luaän cuûa GV: - Haèng ngaøy, cô theå ngöôøi phaûi laáy töø moâi tröôøng thöùc aên, nöôùc uoáng, khí oâ-xi & thaûi ra phaân, nöôùc tieåu, khí caùc-boâ-níc ñeå toàn taïi. - Trao ñoåi chaát laø quaù trình cô theå laáy thöùc aên, nöôùc, khoâng khí töø moâi tröôøng & thaûi ra moâi tröôøng nhöõng chaát thöøa, caën baõ. - Con ngöôøi, thöïc vaät & ñoäng vaät coù trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng thì môùi soáng ñöôïc. *GD BVMT: Giaùo duïc HS coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh, baûo veä moâi tröôøng trong saïch . Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh vieát hoaëc veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng Muïc tieâu:HS bieát trình baøy moät caùch saùng taïo nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. Caùch tieán haønh: Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm - GV neâu yeâu caàu HS vieát hoaëc veõ sô ñoà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng theo trí töôûng töôïng cuûa mình - Löu yù: hình 2 trang 7 chæ laø moät gôïi yù. HS hoaøn toaøn coù theå veõ sô ñoà baèng chöõ hoaëc baèng hình aûnh tuyø theo söï saùng taïo cuûa moãi nhoùm. Böôùc 2: Trình baøy saûn phaåm GV yeâu caàu töøng nhoùm leân trình baøy yù töôûng cuûa baûn thaân hoaëc cuûa nhoùm ñaõ theå hieän Böôùc 3: Nhaän xeùt GV nhaän xeùt xem saûn phaåm cuûa nhoùm naøo laøm toát seõ ñöôïc löu laïi treo ôû lôùp hoïc trong suoát thôøi gian hoïc veà chuû ñeà Con ngöôøi & söùc khoeû.  Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò baøi: Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi (tt). theo höôùng daãn treân - Vaøi HS leân trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình - HS ñoïc & traû lôøi caâu hoûi - HS nhaän xeùt & boå sung - HS trình baøy theo nhoùm theo söï höôùng daãn cuûa GV - Töøng nhoùm trình baøy saûn phaåm cuûa mình - Caùc nhoùm khaùc nghe & coù theå hoûi hoaëc neâu nhaän xeùt Khoa hoïc TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ NGÖÔØI (tt) I.MUÏC TIEÂU: - Keå ñöôïc moät soá cô quan tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ôû ngöôøi: tieâu hoùa, hoâ haáp, tuaàn hoaøn. - Bieát ñöôïc neáu noät trong caùc cô quan treân ngöøng hoaït ñoäng, cô theå seõ cheát. II.CHUAÅN BÒ: - Hình trang 8. 9 - Phieáu hoïc taäp III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi - Trong quaù trình soáng, con ngöôøi caàn gì töø moâi tröôøng & thaûi ra moâi tröôøng nhöõng gì? - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Muïc tieâu: HS - Keå teân nhöõng bieåu hieän beân ngoaøi cuûa quaù trình trao ñoåi chaát & nhöõng cô quan thöïc hieän quaù trình ñoù. - Neâu ñöôïc vai troø cuûa cô quan tuaàn hoaøn trong quaù trình trao ñoåi chaát xaûy ra ôû beân trong cô theå. Caùch tieán haønh: Böôùc 1: GV giao nhieäm vuï cho nhoùm HS - GV phaùt phieáu hoïc taäp Böôùc 2: Chöõa baøi taäp caû lôùp - GV chöõa baøi Böôùc 3: Thaûo luaän caû lôùp GV ñaët caâu hoûi: - Döïa vaøo keát quaû laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp, haõy neâu leân nhöõng bieåu hieän beân ngoaøi cuûa quaù trình trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng? - Keå teân caùc cô quan thöïc hieän quaù trình ñoù. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS hoaït ñoäng theo nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp tröôùc lôùp - Nhöõng bieåu hieän beân ngoaøi cuûa quaù trình trao ñoåi chaát & cô quan thöïc hieän quaù trình trao ñoåi chaát ñoù laø: + Trao ñoåi khí: Do cô quan hoâ haáp thöïc hieän: laáy khí oâ-xi; thaûi ra khí caùc-boâ-níc. + Trao ñoåi thöùc aên: Do cô quan tieâu hoaù thöïc hieän: laáy nöôùc & caùc thöùc aên coù chöùa caùc chaát dinh döôõng caàn cho cô theå; thaûi chaát caën - Neâu vai troø cuûa cô quan tuaàn hoaøn trong vieäc thöïc hieän quaù trình trao ñoåi chaát dieãn ra beân trong cô theå. Keát luaän cuûa GV Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu moái quan heä giöõa caùc cô quan trong vieäc thöïc hieän söï trao ñoåi chaát ôû ngöôøi Muïc tieâu: HS trình baøy ñöôïc söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan tieâu hoaù, hoâ haáp, tuaàn hoaøn, baøi tieát trong vieäc thöïc hieän söï trao ñoåi chaát ôû beân trong cô theå & giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng. Caùch tieán haønh: Troø chôi Gheùp chöõ vaøo choã … trong sô ñoà Böôùc 1: - GV phaùt cho moãi nhoùm 1 boä ñoà chôi goàm: 1 sô ñoà nhö hình 5 trang 9 SGK & caùc taám phieáu rôøi coù ghi nhöõng töø coøn thieáu (chaát dinh döôõng, oâ-xi, khí caùc-boâ-níc; oâ-xi & caùc chaát dinh döôõng; khí caùc-boâ-níc & caùc chaát thaûi; caùc chaát thaûi) - Caùch chôi: Caùc nhoùm thi nhau löïa choïn caùc phieáu cho tröôùc ñeå gheùp vaøo choã …… trong sô ñoà cho phuø hôïp. Nhoùm naøo gaén nhanh, ñuùng & ñeïp laø thaéng cuoäc. Böôùc 2: Trình baøy saûn phaåm - GV ñaùnh daáu thöù töï xem nhoùm naøo laøm xong tröôùc. Böôùc 3: Böôùc 4: Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS noùi leân vai troø cuûa töøng cô quan trong quaù trình trao ñoåi chaát. Keát luaän cuûa GV: - GV söû duïng muïc Baïn caàn bieát ôû trang 9 SGK & nhaán maïnh: Nhôø coù cô quan tuaàn hoaøn baõ (phaân). + Baøi tieát: Do cô quan baøi tieát nöôùc tieåu (thaûi ra nöôùc tieåu) & da (thaûi ra moà hoâi) thöïc hieän. - Nhôø coù cô quan tuaàn hoaøn maø maùu ñem caùc chaát dinh döôõng (haáp thuï ñöôïc töø cô quan tieâu hoaù) & oâ-xi (haáp thuï ñöôïc töø phoåi) tôùi taát caû caùc cô quan cuûa cô theå & ñem caùc chaát thaûi, chaát ñoäc töø caùc cô quan cuûa cô theå ñeán caùc cô quan baøi tieát ñeå thaûi chuùng ra ngoaøi & ñem khí caùc-boâ-níc ñeán phoåi ñeå thaûi ra ngoaøi. - HS nhaän boä ñoà chôi - Caùc nhoùm thi ñua - Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa mình - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän laøm giaùm khaûo ñeå chaám veà noäi dung & hình thöùc cuûa sô ñoà. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy veà moái quan heä giöõa caùc cô quan trong cô theå trong quaù trình thöïc hieän trao ñoåi chaát giöõa cô theå vôùi moâi tröôøng. - HS traû lôøi maø quaù trình trao ñoåi chaát dieãn ra ôû beân trong cô theå ñöôïc thöïc hieän. - Neáu 1 trong cô quan hoâ haáp, baøi tieát, tuaàn hoaøn, tieâu hoaù ngöng hoaït ñoäng, söï trao ñoåi chaát seõ ngöøng & cô theå seõ cheát.  Cuûng coá : - HS traû lôøi GV yeâu caàu HS suy nghó & traû lôøi caâu hoûi: - Haèng ngaøy, cô theå ngöôøi phaûi laáy nhöõng gì töø moâi tröôøng & thaûi ra moâi tröôøng nhöõng gì? - Nhôø cô quan naøo maø quaù trình trao ñoåi chaát ôû beân trong cô theå ñöôïc thöïc hieän? - Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu moät trong caùc cô quan tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ngöøng hoaït ñoäng?  Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Caùc chaát dinh döôõng coù trong thöùc aên. Vai troø cuûa chaát boät ñöôøng. Khoa hoïc CAÙC CHAÁT DINH DÖÔÕNG COÙ TRONG THÖÙC AÊN VAI TROØ CUÛA CHAÁT BOÄT ÑÖÔØNG (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: - Keå teân caùc chaát dinh döôõng coù trong thöùc aên: chaát boät ñöôøng, chaát ñaïm, chaát beùo, vi-ta-min, chaát khoaùng. - Keå teân nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng: gaïo, baùnh mì, khoai, ngoâ, saén,… - Neâu ñöôïc vai troø cuûa chaát boät ñöôøng ñoái vôùi cô theå: cung caáp naêng löôïng caàn thieát cho moïi hoïat ñoäng vaø duy trì nhieät ñoä cô theå. - Coù yù thöùc aên uoáng ñuû chaát dinh döôõng . *GD BVMT: Moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi moâi tröôøng: con ngöôøi can ñeán thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng khí töø moâi tröôøng. II.CHUAÅN BÒ: - Hình trong SGK - Phieáu hoïc taäp III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Trao ñoåi chaát ôû ngöôøi - Haèng ngaøy, cô theå ngöôøi phaûi laáy nhöõng gì töø moâi tröôøng & thaûi ra moâi tröôøng nhöõng gì? - Nhôø cô quan naøo maø quaù trình trao ñoåi chaát ôû beân trong cô theå ñöôïc thöïc hieän? - Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu moät trong caùc cô quan tham gia vaøo quaù trình trao ñoåi chaát ngöøng hoaït ñoäng? - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1:Taäp phaân loaïi thöùc aên Muïc tieâu: - HS bieát saép xeáp caùc thöùc aên haèng ngaøy vaøo nhoùm thöùc aên coù nguoàn goác ñoäng vaät hoaëc nhoùm thöùc aên coù nguoàn goác thöïc vaät. - Phaân loaïi thöùc aên döïa vaøo nhöõng chaát dinh döôõng coù nhieàu trong thöùc aên ñoù. Caùch tieán haønh: Böôùc 1: - GV yeâu caàu nhoùm 2 HS môû SGK & cuøng nhau traû lôøi 3 caâu hoûi trong SGK trang 10 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - Caùc em seõ noùi vôùi nhau veà teân thöùc aên, ñoà uoáng maø caùc em duøng haøng ngaøy. Böôùc 2: - Tieáp theo HS quan saùt caùc hình trang 10 & cuøng vôùi baïn mình phaân loaïi nguoàn goác cuûa caùc loaïi thöùc aên - Sau ñoù HS döïa vaøo muïc Baïn caàn bieát ñeå traû lôøi caâu hoûi 3 - Ñaïi dieän moät soá caëp trình baøy keát quaû maø caùc em ñaõ cuøng nhau laøm vieäc. Keát luaän cuûa GV Ngöôøi ta coù theå phaân loaïi thöùc aên theo caùc caùch sau: - Phaân loaïi theo nguoàn goác, ñoù laø thöùc aên thöïc vaät hay thöùc aên ñoäng vaät. - Phaân loaïi theo löôïng caùc chaát dinh döôõng ñöôïc chöùa nhieàu hay ít trong thöùc aên ñoù. Theo caùch naøy coù theå chia thöùc aên thaønh 4 nhoùm: + Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng. + Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm + Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo + Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát khoaùng & vita-min (Ngoaøi ra trong nhieàu loaïi thöùc aên coøn chöùa nhieàu chaát xô & nöôùc) Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu vai troø cuûa chaát boät ñöôøng Muïc tieâu: HS noùi teân & vai troø cuûa nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng. Caùch tieán haønh: - HS laøm vieäc theo caëp: HS noùi vôùi nhau teân Böôùc 1: Laøm vieäc vôùi SGK theo caëp caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng coù trong hình ôû trang 11 SGK & cuøng nhau tìm hieåu veà vai troø cuûa chaát boät ñöôøng ôû muïc Baïn caàn bieát Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - HS traû lôøi - GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: + Noùi teân thöùc aên giaøu chaát boät ñöôøng coù trong caùc hình ôû trang 11 SGK + Keå teân caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng maø caùc em aên haèng ngaøy. + Keå teân nhöõng thöùc aên chöùa chaát boät ñöôøng maø em thích aên + Neâu vai troø cuûa nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng. - Sau moãi caâu hoûi, GV neâu nhaän xeùt & boå sung neáu caâu traû lôøi cuûa HS chöa hoaøn chænh. Keát luaän cuûa GV: - Chaát boät ñöôøng laø nguoàn cung caáp naêng löôïng chuû yeáu cho cô theå. Chaát boät ñöôøng coù nhieàu ôû gaïo, ngoâ, boät mì, moät soá loaïi cuû nhö khoai, saén, cuû ñaäu. Ñöôøng aên cuõng thuoäc loaïi naøy. Hoaït ñoäng 3: Xaùc ñònh nguoàn goác cuûa caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng Muïc tieâu: HS nhaän ra caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng coù nguoàn goác töø thöïc vaät. Caùch tieán haønh: Böôùc 1: - HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp - GV phaùt phieáu hoïc taäp Böôùc 2: - Moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc vôùi - Chöõa baøi taäp caû lôùp phieáu hoïc taäp tröôùc lôùp. - HS khaùc boå sung hoaëc chöõa baøi neáu baïn laøm Keát luaän cuûa GV sai  Cuûng coá – Daën doø: -HS laéng nghe vaø ghi nhôù. *Giaùo duïc HS coù yù thöùc aên uoáng ñuû chaát dinh döôõng vaø bieát quyù troïng caùc loaïi thöùc aên coù nguoàn goác thöïc vaät vaø ñoäng vaät. - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Vai troø cuûa chaát ñaïm & chaát beùo. Khoa hoïc VAI TROØ CUÛA CHAÁT ÑAÏM VAØ CHAÁT BEÙO I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Keå teân nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm (thòt, caù, tröùng, toâm, cua,…(, chaát beùo (môõ, daàu, bô,…) - Neâu ñöôïc vai troø cuûa chaát ñaïm vaø chaát beùo ñoái vôùi cô theå: + Chaát ñaïm giuùp xaây döïng vaø ñoåi môùi cô theå. + Chaát beùo giaøu naêng löôïng vaø giuùp cô theå haáp thuï caùc vi –ta-min A, D, E, K. -Giaùo duïc HS coù yù thöùc aên uoáng ñuû chaát dinh döôõng vaø baûo veä caùc nguoàn thöùc aên saün coù trong töï nhieân. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Phieáu hoïc taäp III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng - Baøi cuõ:  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu vai troø cuûa chaát ñaïm & chaát beùo - HS noùi vôùi nhau teân caùc thöùc aên chöùa Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp nhieàu chaát ñaïm & chaát beùo coù trong hình ôû trang 12, 13 SGK & cuøng nhau tìm hieåu vai troø cuûa chaát ñaïm, chaát beùo ôû muïc Baïn caàn bieát Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: - HS neâu + Noùi teân nhöõng thöùc aên giaøu chaát ñaïm coù trong hình 12 SGK + Keå teân caùc thöùc aên coù chöùa chaát ñaïm maø caùc em aên haèng ngaøy hoaëc caùc em thích aên. - Chaát ñaïm tham gia xaây döïng & ñoåi + Taïi sao haèng ngaøy chuùng ta caàn aên thöùc aên môùi cô theå: laøm cho cô theå lôùn leân, thay chöùa nhieàu chaát ñaïm? theá nhöõng teá baøo giaø bò huyû hoaïi & tieâu moøn trong hoaït ñoäng soáng. Vì vaäy, chaát ñaïm raát caàn cho söï phaùt trieån cuûa treû em. Chaát ñaïm coù nhieàu ôû thòt, caù, tröùng, söõa… - HS neâu + Noùi teân thöùc aên giaøu chaát beùo coù trong hình 13 SGK - Chaát beùo raát giaøu naêng löôïng & giuùp + Keå teân caùc thöùc aên coù chöùa chaát beùo maø caùc em aên haèng ngaøy hoaëc caùc em thích aên. + Neâu vai troø cuûa nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo. - Sau moãi caâu hoûi, GV neâu nhaän xeùt & boå sung neáu caâu traû lôøi cuûa HS chöa hoaøn chænh. Keát luaän cuûa GV Hoaït ñoäng 2: Xaùc ñònh nguoàn goác cuûa caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm & chaát beùo Böôùc 1: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp - GV phaùt phieáu hoïc taäp Böôùc 2: Chöõa baøi taäp caû lôùp Keát luaän cuûa GV - Caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm & chaát beùo ñeàu coù nguoàn goác töø ñoäng vaät & thöïc vaät. Cuûng coá – Daën doø: -Giaùo duïc HS coù yù thöùc aên uoáng ñuû chaát dinh döôõng vaø baûo veä caùc nguoàn thöùc aên saün coù trong töï nhieân. - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Vai troø cuûa Vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô. cô theå haáp thuï caùc vi-ta-min: A, D, K, E. Thöùc aên giaøu chaát beùo laø daàu aên, môõ lôïn, bô, moät soá thòt caù & moät soá haït coù nhieàu daàu nhö laïc, vöøng, ñaäu naønh ……… - HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp - Moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp tröôùc lôùp. - HS khaùc boå sung hoaëc chöõa baøi neáu baïn laøm sai Khoa hoïc VAI TROØ CUÛA VI-TA-MIN, CHAÁT KHOAÙNG VAØ CHAÁT XÔ I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Keå teân nhöõng thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min (caø roát, loøng ñoû tröùng, caùc loaïi rau,…), chaát khoaùng (thòt, caù, tröùng, caùc loaïi rau coù laù maøu xanh thaãm,…) vaø chaát xô (caùc loaïi rau). - Neâu ñöôïc vai troø cuûa vi-ta-min, chaát khoaùng vaø chaát xô ñoái vôùi cô theå : + Vi-ta-min raát caàn cho cô theå, neáu thieáu cô theå seõ bò beänh. + Chaát khoaùng tham gia xaây döïng cô theå, taïo men thuùc ñaåy vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng soáng, neáu thieáu cô theå seõ bò beänh. + Chaát xô khoâng coù giaù trò dinh döôõng nhöng raát caàn ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa boä maùy tieâu hoùa. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Giaáy khoå to; buùt vieát & phaán ñuû duøng cho caùc nhoùm III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng - Baøi cuõ:  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Troø chôi thi keå teân caùc thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min, chaát khoaùng & chaát xô Böôùc 1: GV toå chöùc & höôùng daãn - Caùc nhoùm thöïc hieän nhieäm vuï treân - GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm - GV yeâu caàu caùc nhoùm hoaøn thieän baûng (SGV). Trong cuøng thôøi gian, nhoùm naøo ghi ñöôïc nhieàu teân thöùc aên & ñaùnh daáu vaøo caùc coät töông öùng ñuùng laø thaéng cuoäc (10 phuùt) Böôùc 2: Trình baøy - Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm cuûa - GV tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc nhoùm mình & töï ñaùnh giaù treân cô sôû so Keát luaän cuûa GV saùnh vôùi saûn phaåm cuûa nhoùm baïn Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà vai troø cuûa vi-tamin, chaát khoaùng & chaát xô Caùch tieán haønh: - HS neâu Böôùc 1: Thaûo luaän veà vai troø cuûa vi-ta-min +Keå teân moät soá vi-ta-min maø em bieát. Neâu vai troø cuûa vi-ta-min ñoù + Neâu vai troø cuûa nhoùm thöùc aên chöùa vi-tamin ñoái vôùi cô theå? - Vi-ta-min laø nhöõng chaát khoâng tham gia tröïc tieáp vaøo vieäc xaây döïng cô theå (nhö chaát ñaïm) hay cung caáp naêng löôïng cho cô theå hoaït ñoäng (nhö chaát boät ñöôøng) nhöng chuùng laïi raát caàn cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå. Neáu thieáu vi-tamin cô theå seõ bò beänh. Keát luaän Böôùc 2: Thaûo luaän veà vai troø cuûa chaát khoaùng + Keå teân moät soá chaát khoaùng maø em bieát. Neâu - HS neâu vai troø cuûa chaát khoaùng ñoù + Neâu vai troø cuûa nhoùm thöùc aên chöùa chaát - Moät soá chaát khoaùng nhö saét, can-xi ……… tham gia vaøo vieäc xaây döïng cô theå. khoaùng ñoái vôùi cô theå? Moät soá chaát khoaùng khaùc cô theå chæ caàn moät löôïng raát nhoû ñeå taïo ra caùc men thuùc ñaåy & ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng soáng. Neáu thieáu caùc chaát khoaùng cô theå seõ bò beänh: + Thieáu saét gaây thieáu maùu. + Thieáu can-xi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa cô tim, khaû naêng taïo huyeát & ñoâng Keát luaän maùu, gaây loaõng xöông ôû ngöôøi lôùn. + Thieáu i-oát gaây böôùu coå. Böôùc 3: Thaûo luaän veà vai troø cuûa chaát xô & nöôùc + Taïi sao haèng ngaøy chuùng ta phaûi aên thöùc aên - Chaát xô khoâng coù giaù trò dinh döôõng nhöng raát caàn thieát ñeå ñaûm baûo hoaït coù chöùa nhieàu chaát xô? ñoäng bình thöôøng cuûa boä maùy tieâu hoaù qua vieäc taïo thaønh phaân, giuùp cô theå thaûi ñöôïc caùc chaát caën baõ ra ngoaøi. + Haèng ngaøy, chuùng ta caàn uoáng khoaûng bao - Haèng ngaøy, chuùng ra caàn uoáng khoaûng 2 lít nöôùc. Nöôùc chieám 2/3 troïng nhieâu lít nöôùc? Taïi sao caàn uoáng ñuû nöôùc löôïng cô theå. Nöôùc coøn giuùp cho vieäc thaûi caùc chaát thöøa, chaát ñoäc haïi ra khoûi cô theå. Vì vaäy, haèng ngaøy chuùng ta caàn uoáng ñuû nöôùc. Keát luaän Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt - Chuaån bò baøi: Taïi sao caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên? Khoa hoïc TAÏI SAO CAÀN AÊN PHOÁI HÔÏP NHIEÀU LOAÏI THÖÙC AÊN? I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Bieát phaân loaïi thöùc aên theo nhoùm chaát dinh döôõng -Bieát ñöôïc ñeå coù söùc khoûe toát phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn. -Chæ vaøo baûng thaùp dinh döôõng caàn ñoái vaø noùi:caàn aên ñuû nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng,nhoùm chöùa nhieàu vi-ta-min vaø khoaùng chaát; aên vöøa phaûi nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm; aên coù möùc ñoä nhoùm chöùa chaát beùo; aên ít ñöôøng vaø aên haïn cheá muoái. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Caùc taám phieáu ghi teân hay tranh aûnh caùc loaïi thöùc aên III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng - Baøi cuõ:  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà söï caàn thieát phaûi aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên & thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn Böôùc 1: Thaûo luaän theo nhoùm - HS laøm vieäc theo nhoùm - GV yeâu caàu HS thaûo luaän caâu hoûi: Taïi sao chuùng ta neân aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên & thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn? - GV gôïi yù neáu HS gaëp khoù khaên: + Nhaéc laïi teân moät soá thöùc aên maø em thöôøng aên. + Neáu ngaøy naøo cuõng aên moät vaøi moùn aên coá ñònh caùc em seõ thaáy theá naøo? + Coù loaïi thöùc aên naøo chöùa ñaày ñuû taát caû caùc chaát dinh döôõng khoâng? + Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu chuùng ta chæ aên thòt, caù maø khoâng aên rau, quaû? + Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu chuùng ta chæ aên côm vôùi thòt maø khoâng aên caù, khoâng aên rau, quaû? Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû - Keát luaän: ûMoãi loaïi thöùc aên chæ cung caáp moät soá chaát dinh döôõng nhaát ñònh ôû nhöõng tæ leä khaùc nhau. Khoâng moät loaïi thöùc aên naøo duø chöùa nhieàu chaát dinh döôõng ñeán ñaâu cuõng khoâng theå cung caáp ñuû caùc chaát dinh döôõng cho nhu caàu cuûa cô theå. AÊn phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên & thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn aên khoâng nhöõng ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu dinh döôõng ña daïng, phöùc taïp cuûa cô theå maø coøn giuùp chuùng ta aên ngon mieäng hôn & quaù trình tieâu hoaù dieãn ra toát hôn. Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK tìm hieåu thaùp dinh döôõng caân ñoái Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân - GV löu yù HS: Ñaây laø thaùp dinh döôõng - HS nghieân cöùu “Thaùp dinh döôõng caân ñoái daønh cho ngöôøi lôùn trung bình cho moät ngöôøi moät thaùng” trang 17 SGK Böôùc 2: Laøm vieäc theo caëp - 2 HS thay nhau ñaët caâu hoûi & traû lôøi: Haõy noùi teân nhoùm thöùc aên caàn aên ñuû, aên vöøa phaûi, aên coù möùc ñoä, aên ít, aên haïn cheá . Böôùc 3: - Laøm vieäc caû lôùp - GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc theo caëp döôùi daïng ñoá nhau. Ngöôøi ñöôïc - HS baùo caùo döôùi daïng ñoá vui ñoá ñöa ra teân moät loaïi thöùc aên & ngöôøi traû lôøi seõ phaûi noùi xem thöùc aên ñoù caàn ñöôïc aên nhö theá naøo: aên ñuû, aên haïn cheá …. (hoaëc ngöôïc laïi) Keát luaän - Caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng, vita-min, chaát khoaùng & chaát xô caàn ñöôïc aên ñaày ñuû. Caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát ñaïm caàn ñöôïc aên vöøa phaûi. Ñoái vôùi caùc thöùc aên chöùa nhieàu chaát beùo neân aên coù möùc ñoä. Khoâng neân aên nhieàu ñöôøng & neân haïn cheá aên muoái. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Ñi chô Böôùc 1: GV höôùng daãn caùch chôi - GV toå chöùc cho HS chôi troø chôi baùn haøng: moät soá em ñoùng vai ngöôøi baùn, moät soá em ñoùng vai ngöôøi mua Böôùc 2: - HS thöïc hieän chôi - HS chôi nhö ñaõ höôùng daãn Böôùc 3: - Döïa treân nhöõng hieåu bieát veà böõa aên caân ñoái, caû lôùp cuøng GV nhaän xeùt xem söï löïa - Töøng HS tham gia chôi seõ giôùi thieäu tröôùc choïn cuûa baïn naøo laø phuø hôïp, coù lôïi cho söùc lôùp nhöõng thöùc aên, ñoà uoáng maø mình ñaõ choïn cho töøng böõa. khoeû. Keát luaän cuûa GV: - GV daën HS neân aên uoáng ñuû chaát dinh döôõng & noùi vôùi cha meï veà thaùp dinh döôõng. Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Taïi sao caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät & ñaïm thöïc vaät? Khoa hoïc TAÏI SAO CAÀN AÊN PHOÁI HÔÏP ÑAÏM ÑOÄNG VAÄT VAØ ÑAÏM THÖÏC VAÄT? I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: -Bieát ñöôïc caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät ñeå cung caáp ñaày ñuû chaát cho cô theå. -Neâu lôïi ích cuûa vieäc aên caù: ñaïm cuûa caù deã tieâu hôn ñaïm cuûa gia suùc,gia caàm. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Phieáu hoïc taäp III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng - Baøi cuõ:  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Troø chôi thi keå teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm Böôùc 1: GV toå chöùc troø chôi - GV chia lôùp ra thaønh 2 ñoäi Böôùc 2: Caùch chôi & luaät chôi - Laàn löôït 2 ñoäi thi keå teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm. Thö kí ghi nhanh vaøo giaáy khoå to. - Thôøi gian chôi laø 8 phuùt - Neáu chöa heát thôøi gian chôi nhöng ñoäi naøo noùi chaäm, noùi sai hoaëc noùi laïi teân moùn aên ñoäi kia ñaõ noùi laø thua & troø chôi coù theå keát thuùc. - Tröôøng hôïp heát 8 phuùt maø chöa coù ñoäi naøo thua, GV cho keát thuùc cuoäc chôi. GV yeâu caàu ñaïi dieän hai ñoäi treo baûng danh saùch teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm leân baûng. Caû lôùp cuøng GV ñaùnh giaù xem ñoäi naøo ghi ñöôïc nhieàu teân moùn aên hôn laø thaéng cuoäc. Böôùc 3: Thöïc hieän - GV baám ñoàng hoà & theo doõi dieãn bieán cuûa cuoäc chôi & cho keát thuùc cuoäc chôi nhö phaàn luaät chôi ñaõ noùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Moãi ñoäi cöû ra 1 ñoäi tröôûng ñöùng ra ruùt thaêm xem ñoäi naøo ñöôïc noùi tröôùc. - HS theo doõi GV phoå bieán luaät chôi - 2 ñoäi baét ñaàu chôi nhö ñaõ höôùng daãn ôû treân Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu lí do caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät & ñaïm thöïc vaät Böôùc 1: Thaûo luaän caû lôùp - GV yeâu caàu caû lôùp cuøng ñoïc laïi danh saùch caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm ñaõ laäp qua troø chôi & chæ ra moùn aên naøo vöøa chöùa chaát ñaïm ñoäng vaät vöøa chöùa chaát ñaïm thöïc vaät? - GV ñaët vaán ñeà: Taïi sao chuùng ta neân aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät & ñaïm thöïc vaät? (Ñeå laøm ñöôïc caâu hoûi naøy, GV yeâu caàu HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp) Böôùc 2: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo nhoùm - GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû & phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm Böôùc 3: Thaûo luaän caû lôùp - HS neâu - HS laøm vieäc theo nhoùm vaøo phieáu hoïc taäp - Caùc nhoùm trình baøy caùch giaûi thích cuûa nhoùm mình treân cô sôû xöù lí caùc thoâng tin - Ñeå choát laïi yù chính, GV yeâu caàu HS ñoïc trong phieáu hoïc taäp muïc Baïn caàn bieát ôû trang 19 SGK Keát luaän: - Moãi loaïi ñaïm coù chöùa nhieàu chaát boå döôõng ôû tæ leä khaùc nhau. AÊn keát hôïp caû ñaïm ñoäng vaät & ñaïm thöïc vaät seõ giuùp cô theå coù theâm nhöõng chaát dinh döôõng boå sung cho nhau & giuùp cho cô quan tieâu hoaù hoaït ñoäng toát hôn. - Ngay trong nhoùm ñaïm ñoäng vaät, cuõng neân aên thòt ôû möùc vöøa phaûi. Neân aên caù nhieàu hôn aên thòt, vì ñaïm caù deã tieâu hôn ñaïm thòt; toái thieåu moãi tuaàn neân aên 3 böõa caù. GV löu yù HS: - Chaát ñaïm aên vaøo ngaøy naøo cô theå duøng ngaøy aáy, khoâng theå döï tröõ ñöôïc. Neáu aên quaù nhu caàu, chaát ñaïm seõ chuyeån thaønh ñöôøng ñöôïc giaûi phoùng thaønh naêng löôïng, nhö vaäy laõng phí. - Neân söû duïng ñaäu phuï & söõa ñaäu naønh vöøa ñaûm baûo cô theå coù ñöôïc nguoàn ñaïm thöïc vaät quyù vöøa coù khaû naêng phoøng choáng caùc beänh tim maïch & ung thö. Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Söû duïng hôïp lí caùc chaát beùo & muoái aên \ Khoa hoïc SÖÛ DUÏNG HÔÏP LÍ CAÙC CHAÁT BEÙO VAØ MUOÁI AÊN I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Bieát ñöôïc caàn aên phoái hôïp chaát beùo coù nguoàn goác ñoäng vaät vaø chaát beùo coù nguoàn goác thöïc vaät. -Neâu lôïi ích cuûa muoái i-oát (giuùp cô theå phaùt trieån veà theå löïc vaø trí tueä), taùc haïi cuûa thoùi quen aên maën (deã gaây beänh huyeát aùp cao.) II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Hình trang 20,21 SGK. - Söu taàm caùc tranh aûnh, thoâng tin, nhaõn maùc quaûng caùo veà caùc thöïc phaåm coù chöùa I-oát vaø vai troø cuûa I-oát ñoái vôùi söùc khoeû. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Troø chôi thi keå teân caùc moùn aên cung caáp nhieàu chaát beùo Böôùc 1: GV toå chöùc troø chôi - GV chia lôùp thaønh hai ñoäi. - Moãi ñoäi cöû ra moät ñoäi tröôûng ñöùng ra ruùt thaêm xem ñoäi naøo ñöôïc noùi tröôùc Böôùc 2: Caùch chôi vaø luaät chôi - Laàn löôït 2 ñoäi thi nhau keå teân caùc moùn aên chöù nhieàu chaát beùo. Ví duï: caùc moùn aên raùn baèng môõ hoaëc daàu (caùc loaïi thòt raùn,caù raùn, baùnh raùn…), caùc moùn luoäc hay naáu baèng thòt môõ (chaân gioø luoäc, thòt lôïn luoäc, canh söôøn, loøng,…), caùc moùn muoái vöøng, laïc,… - Thôøi gian chôi toái ña laø 10 phuùt - Neáu chöa heát thôøi gian nhöng ñoäi naøo noùi chaäm, noùi sai hoaëc noùi laïi teân moùn aên ñoäi kia ñaõ noùi laø thua vaø troø chôi coù theå keát thuùc - Tröôøng hôïp heát 10 phuùt vaãn chöa coù ñoäi naøo thua, GV cho keát thuùc cuoäc chôi. GV yeâu caàu ñaïi dieän 2 ñoäi treo baûng danh saùch teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát beùo leân baûng. Caû lôùp cuøng GV ñaùnh giaù xem ñoäi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Moãi ñoäi cöû ra moät ñoäi tröôûng ñöùng ra ruùt thaêm xem ñoäi naøo ñöôïc noùi tröôùc - HS neâu - Ñaïi dieän nhoùm vieát teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát beùo maø ñoäi mình ñaõ keå vaøo 1 khoå giaáy to (baûng danh muïc naøy caàn ñöôïc vieát to vaø roõ raøng) - Hai ñoäi baét ñaàu chôi nhö höôùng daãn ôû treân
- Xem thêm -