Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Khoa häc Bµi 1: Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh: - Nªu ®îc con ngêi còng cÇn thøc ¨n , níc uèng, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh. B. §å dïng häc tËp: - H×nh trang 4, 5 s¸ch gi¸o khoa. PhiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Ho¹t ®éng khëi ®éng II. D¹y bµi míi: H§1: §éng n·o * Môc tiªu: Häc sinh liÖt kª nh÷ng g× em cÇn cho cuéc sèng * C¸ch tiÕn hµnh B1: GV nªu yªu cÇu - KÓ nh÷ng thø c¸c em cÇn hµng ngµy ®Ó duy tr× sù sèng - NhËn xÐt vµ ghi c¸c ý kiÕn ®ã lªn b¶ng B2: GV tãm t¾t ý kiÕn vµ rót ra kÕt luËn H§2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp vµ SGK * Môc tiªu: Ph©n biÖt nh÷ng yÕu tè mµ con ngêi, sinh vËt kh¸c cÇn ®Ó duy tr× sù sèmg cña m×nh víi yÕu tè mµ chØ cã con ngêi míi cÇn * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc víi phiÕu theo nhãm - GV ph¸t phiÕu B2: Ch÷a bµi tËp ë líp B3: Th¶o luËn t¹i líp - GV ®Æt c©u hái - NhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn SGV trang 24 H§3: Trß ch¬i “ Cuéc hµnh tr×nh ®Õn hµnh tinh kh¸c ” * Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó duy tr× sù sèng * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc - Chia líp thµnh c¸c nhãm vµ ph¸t phiÕu B2: híng dÉn c¸ch ch¬i vµ thùc hµnh ch¬i B3: Th¶o luËn - NhËn xÐt vµ kÕt luËn III. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : Cñng cè:? Con ngêi còng nh nh÷ng sinh vËt kh¸c cÇn g× ®Ó sèng? DÆndß:VÒ nhµ tiÕp tôc t×m hiÓu vµ chuÈn bÞ bµi 2 Bµi 2: Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Häc sinh l¾ng nghe. - Häc sinh nèi tiÕp tr¶ lêi - §iÒu kiÖn vËt chÊt: QuÇn, ¸o, ¨n, uèng - §iÒu kiÖn tinh thÇn: t×nh c¶m, gia ®×nh, b¹n bÌ... - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh nh¾c l¹i - Häc sinh lµm viÖc víi phiÕu häc tËp - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - Con ngêi vµ sinh vËt kh¸c cÇn: Kh«ng khÝ, níc, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, thøc ¨n - Con ngêi cÇn: nhµ ë, t×nh c¶m, ph¬ng tiÖn giao th«ng, b¹n bÌ, quÇn ¸o, trêng, s¸ch, ®å ch¬i... - Häc sinh nhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh më s¸ch gi¸o khoa vµ th¶o luËn hai c©u hái - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh chia nhãm vµ nhËn phiÕu - Häc sinh thùc hiÖn ch¬i theo yªu cÇu cña gi¸o viªn - Tõng nhãm so s¸nh kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch - Vµi häc sinh nªu. Khoa Trao ®æi chÊt ë ngêi A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh biÕt: Nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn vÒ sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng nh:lÊy vµo khÝ « xi , thøc ¨n ,níc uèng, th¶i ra khÝ c¸c-bo- nÝc , ph©n vµ níc tiÓu - Hoµn thµnh s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng . B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 6,7 s¸ch gi¸o khoa C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I.Ho¹t ®éng khëi ®éng II. KiÓm tra: Con ngêi cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. - Hai em tr¶ lêi. g× ®Ó duy tr× sù sèng? III. D¹y bµi míi: H§1: T×m hiÓu vÒ sù trao ®æi chÊt ë ngêi * Môc tiªu: KÓ ra nh÷ng g× h»ng ngµy c¬ thÓ ngêi lÊy vµo vµ th¶i ra trong qu¸ tr×nh sèng. * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 1 SGK B2: Cho häc sinh th¶o luËn - GV theo dâi kiÓm tra gióp ®ì c¸c nhãm B3: Ho¹t ®éng c¶ líp: - Gäi häc sinh lªn tr×nh bµy. B4: Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi - Trao ®æi chÊt lµ g×? - Nªu vai trß cña sù trao ®æi chÊt ®èi víi con ngêi, thùc vËt vµ ®éng vËt - GV nhËn xÐt vµ nªu kÕt luËn H§2: Thùc hµnh viÕt, vÏ s¬ ®å sù trao ®æi... * Môc tiªu: Hs tr×nh bµy mét c¸ch s¸ng t¹o nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc c¸ nh©n - Híng dÉn häc sinh vÏ s¬ ®å - GV theo dâi vµ gióp ®ì häc sinh B2: Tr×nh bµy s¶n phÈm - Yªu cÇu häc sinh lªn tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1-Cñng cè: - ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt? 2- DÆn dß:VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh Bµi 3: - NhËn xÐt vµ bæ xung. - Häc sinh kÓ tªn nh÷ng g× vÏ trong h×nh 1§Ó biÕt sù sèng cña con ngêi cÇn: ¸nh s¸ng, níc, thøc ¨n. Ph¸t hiÖn nh÷ng thø con ngêi cÇn mµ kh«ng vÏ nh kh«ng khÝ, - T×m xem con ngêi th¶i ra trong m«i trêng nh÷ng g× trong qu¸ tr×nh sèng - §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh tr¶ lêi - Trao ®æi chÊt lµ qu¸ tr×nh c¬ thÓlÊy thøc ¨n, níc uèng, khÝ « xi vµ th¶i ra nh÷ng chÊt thõa cÆn b· - Con ngêi, thùc vËt vµ ®éng vËt cã trao ®æi chÊt víi m«i trêng th× míi sèng ®îc. - Häc sinh vÏ s¬ ®å theo trÝ tëng tîng cña m×nh: LÊy vµo: khÝ « xi, thøc ¨n, níc; Th¶i ra: KhÝ c¸cb«nÝc, ph©n, níc tiÓu, må h«i - Häc sinh lªn vÏ vµ tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung - Vµi HS tr¶ lêi. Khoa häc Trao ®æi chÊt ë ngêi ( tiÕp theo ) A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã kh¶ n¨ng: - KÓ ®îc tªn c¬ quan trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë ngêi : tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt - BiÕt ®îc mét trong c¸c c¬ quan trªn ngõng ho¹t ®éng c¬ thÓ sÏ chÕt B. §å dïng d¹y häc:H×nh trang 8, 9-SGK; phiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I.Ho¹t ®éng khëi ®éng II. KiÓm tra: VÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ III. D¹y bµi míi: H§1: X¸c ®Þnh nh÷ng c¬ quan trùc tiÕptham gia vµo qu¸ tr×ng trao ®æi chÊt ë ngêi .. * Môc tiªu: KÓ nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt vµ nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã. Nªu ®îc vai trß cña c¬ quan t/ hoµn trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt x¶y ra ë bªn trong c¬ thÓ. * C¸ch tiÕn hµnh: + Ph¬ng ¸n 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn theo cÆp B1: Cho HS quan s¸t H8-SGK B2: Lµm viÖc theo cÆp Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS quan s¸t tranh - Th¶o luËn theo cÆp ( nhãm bµn ) - §¹i diÖn mét vµi cÆp lªn tr×nh bµy KQu¶ - NhËn xÐt vµ bæ sung - Híng dÉn HS th¶o luËn B3: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi HS tr×nh bµy. GV ghi KQu¶(SGV-29) + Ph¬ng ¸n 2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp B1: Ph¸t phiÕu häc tËp B2: Ch÷a bµi tËp c¶ líp - GV nhËn xÐt vµ ch÷a bµi B3: Th¶o luËn c¶ líp+ §Æt c©u hái HS tr¶ lêi - Dùa vµo k/q ë phiÕu h·y nªu nh÷ng b/hiÖn... - KÓ tªn c¸c c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã - Nªu vai trß cña c¬ quan tuÇn hoµn H§2: T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn sù trao ®æi chÊt ë ngêi * Môc tiªu: Tr×nh bµy ®îc sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan tiªu ho¸... trong viÖc... * C¸ch tiÕn hµnh:Trß ch¬i ghÐp ch÷ vµo chç ... trong s¬ ®å. B1: Ph¸t ®å ch¬i vµ híng dÉn c¸ch ch¬i B2: Tr×nh bµy s¶n phÈm B3: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy mèi quan hÖ IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: HÖ thãng bµi vµ nhËn xÐt bµi häc. VÒ nhµ häc bµi vµ xem tríc bµi 4. HS lµm viÖc c¸ nh©n HS tr×nh bµy kÕt qu¶ NhËn xÐt vµ bæ sung BiÓu hiÖn: Trao ®æi khÝ, thøc ¨n, bµi tiÕt Nhê cã c¬ quan tuÇn hoµn mµ m¸u ®em chÊt dinh dìng, «-xi tíi c¸c c¬ quan cña c¬ thÓ - HS th¶o luËn - Tù nhËn xÐt vµ bæ sung cho nhau - 1 sè HS nãi vÒ vai trß cña c¸c c¬ quan - Gäi HS ®äc SGK - HS thùc hµnh ch¬i theo nhãm - C¸c nhãm treo s¶n phÈm cña m×nh - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy Khoa häc Bµi 4: C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n. Vai trß cña chÊt bét ®êng A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã thÓ : - KÓ tªn c¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n: ChÊt bét ®êng ,chÊt ®am, chÊt bÐo, vi-ta-min, khãang chÊt . - kÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chóa nhiÒu chÊt bét ®êng: g¹o, b¸nh m×, khoai, ng«, s¾n ... - Ph©n lo¹i thøc ¨n dùa vµo nh÷ng chÊt dinh dìng cã nhiÒu trong thøc ¨n ®ã. - Nªu ®îc vai trß cña nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng víi c¬ thÓ : Cung cÊp n¨ng lîng cÇn thiÕt cho mäi ho¹t ®éng vµ duy tr× nhiÖt ®é c¬ thÓ. B. §å dïng d¹y häc: H×nh trang 10, 11-SGK; phiÕu häc tËp. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Khëi ®éng II. KiÓm tra: Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn trao ®æi chÊt ë ngêi III. D¹y bµi míi: H§1: TËp ph©n lo¹i thøc ¨n * Môc tiªu: HS s¾p xÕp c¸c thøc ¨n h»ng ngµy vµo nhãm thøc ¨n cã nnguån gèc thùc vËt. Ph©n lo¹i thøc ¨n dùa vµo chÊt dinh dìng cã nhiÒu trong thøc ¨n. * C¸ch tiÕn hµnh:B1: Cho HS ho¹t ®éng nhãm 2 - HS thùc hiÖn trao ®æi nhãm - Nªu tªn c¸c thøc ¨n, ®å uèn h»ng ngµy? - Rau..., thÞt..., c¸..., c¬m..., níc... - Treo b¶ng phô vµ híng dÉn lµm c©u hái 2 - HS nèi tiÕp lªn b¶ng ®iÒn - Ngêi ta ph©n lo¹i thøc ¨n theo c¸ch? - HS nªu l¹i B2: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn - NhËn xÐt vµ bæ sung H§2: T×m hiÓu vai trß cña chÊt bét ®êng * Môc tiªu: Nãi tªn vµ vai trß cña thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc víi SGK theo cÆp - Cho HS quan s¸t SGK vµ trao ®æi - HS quan s¸t SGK vµ tù t×m hiÓu B2: Lµm viÖc c¶ líp - Nãi tªn thøc ¨n giµu chÊt bét ®êng ë SGK? - KÓ thøc ¨n chøa chÊt b/®êng mµ em thÝch? - H¸t - 2 em tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung H§3: X¸c ®Þnh nguån gèc cña thøc ¨n... * Môc tiªu: NhËn ra c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng ®Òu cã nguån gèc thùc vËt. * C¸ch tiÕn hµnh B1: Ph¸t phiÕu HTËp - B2: Ch÷a bµi tËp c¶ líp - Gäi HS tr×nh bµy KQu¶ - GV nhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn: C¸c thøc ¨n cã chøa... ®Òu cã nguån gèc tõ thùc vËt IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: Nªu vai trß cña chÊt bét ®êng? Nguån gèc cña chÊt bét ®êngVÒ nhµ «n l¹i bµi cò vµ chuÈn bÞ bµi 5. Bµi 5: - HS tr¶ lêi - G¹o, ng«, b¸nh, ... - HS nªu - ChÊt bét ®êng lµ nguån cung cÊp n¨ng lîng chñ yÕu cho c¬ thÓ - HS lµm viÖc víi phiÕu - Mét sè HS tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ sung Vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ : - KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m( thÞt c¸, trøng, t«m ,cua) vµ mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo( mì, dÇu .b¬). - Nªu vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®èi víi c¬ thÓ: + ChÊt ®¹m gióp x©y dùng vµ ®æi míi c¬ thÓ + ChÊt bÐo giµu n¨ng lîng gióp hÊp thô c¸c vi- ta- min A,D,E,K. B. §å dïng d¹y häc - H×nh trang 12, 13 s¸ch gi¸o khoa; phiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t I.Khëi ®éng - Hai häc sinh tr¶ lêi II. KiÓm tra: KÓ tªn thøc ¨n cã chÊt bét ®- Líp nhËn xÐt vµ bæ xung êng. Nªu nguån gèc cña chÊt bét ®êng III. D¹y bµi míi H§1: T×m hiÓu vai trß cña chÊt ®¹m , chÊt bÐo * Môc tiªu: Nãi tªn vµ vai trß cña thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m, chÊt bÐo * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh quan s¸t s¸ch gi¸o khoa vµ th¶o B1: Lµm viÖc theo cÆp luËn theo nhãm - Cho häc sinh quan s¸t SGK vµ th¶o luËn - Häc sinh tr¶ lêi B2: Lµm viÖc c¶ líp - ThÞt..., ®Ëu..., trøng..., c¸..., t«m..., cua... - Nãi tªn thøc ¨n giµu chÊt ®¹m cã ë trang 12 SGK ? - Häc sinh nªu - KÓ tªn thøc ¨n cã chøa chÊt ®¹m em dïng hµng ngµy ? - ChÊt ®¹m gióp x©y dùng vµ ®æi míi c¬ thÓ - T¹i sao chóng ta cÇn ¨n thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m ? - Nãi tªn thøc ¨n giµu chÊt bÐo trang 13 SGK? - Mì..., dÇu thùc vËt..., võng, l¹c, dõa - KÓ tªn thøc ¨n chøa chÊt bÐo mµ em dïng - Häc sinh nªu hµng ngµy ? - ChÊt bÐo giµu n¨ng lîng gióp c¬ thÓ hÊp thô - Nªu vai trß cña thøc ¨n chøa chÊt bÐo ? vitamim - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn H§2: X¸c ®Þnh nguån gèc cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo * Môc tiªu: Ph©n lo¹i c¸c thøc ¨n... * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n vµo phiÕu. B1: Ph¸t phiÕu häc tËp - §¹i diÖn häc sinh lªn tr×nh bµy - Híng dÉn häc sinh lµm bµi - Líp nhËn xÐt vµ ch÷a. B2: Ch÷a bµi tËp c¶ líp - Gäi häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Nªu vai trß cña chÊt bÐo vµ chÊt ®¹m ®èi - Vµi HS. víi c¬ thÓ? - Häc bµi vµ thùc hµnh nh bµi häc. ChuÈn bÞ bµi sau. Bµi 6: Vai Khoa häc trß cña Vi- ta- min, ChÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: - KÓ tªn nh÷ng T/¨n chøa nhiÒu vi- ta- min( cµ rèt, lßng ®á trøng, c¸c lo¹i rau), chÊt kho¸ng ( thÞt ,c¸, trøng, c¸c lo¹i rau cã mµu xanh thÉm)vµ chÊt x¬(c¸c lo¹i rau) - Nªu ®îc vai trß cña vi-ta min , chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ dèi víi c¬ thÓ : + Vi-ta-min rÊt cÇn cho c¬ thÓ , nÕu thiÕu c¬ thÓ sÏ bi bÖnh + ChÊt kho¸ng tham gia x©y dùng c¬ thÓ , t¹o men thóc ®Èy vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng sèng , nÕu thiÕu c¬ thÓ sÏ bi bÖnh + ChÊt s¬ kh«ng cã gi¸ trÞ dinh dìng nhng rÊt cÇn ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh thêng cña bé m¸y tiªu ho¸ B. §å dïng d¹y häc - H×nh 14, 15 s¸ch gi¸o khoa; b¶ng phô dïng cho c¸c nhãm C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. KiÓm tra: Nªu vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®èi víi c¬ thÓ? II. D¹y bµi míi: H§1: Trß ch¬i thi kÓ tªn c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ * Môc tiªu: KÓ tªn thøc ¨n chøa nhiÒu vitamin chÊt kho¸ng vµ chÊt s¬. NhËn ra nguån gèc c¸c thøc ¨n ®ã. * C¸ch tiÕn hµnh:B1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - Chia nhãm vµ híng dÉn häc sinh lµm bµi B2: C¸c nhãm thùc hiÖn ®¸nh dÊu vµo cét. B3: Tr×nh bµy. - Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - NhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc H§2: Th¶o luËn vÒ vai trß cña vitamin, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ vµ níc * Môc tiªu: Nªu ®îc vai trß cña vitamin, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ vµ níc. * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Th¶o luËn vÒ vai trß cña vitamin. - KÓ tªn nªu vai trß mét sè vitamim em biÕt ? - Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa vitamin? - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn. B2: Th¶o luËn vÒ vai trß cña chÊt kho¸ng - KÓ tªn vµ nªu vai trß cña mét sè chÊt kho¸ng mµ em biÕt ? - Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa chÊt kho¸ng ®èi víi c¬ thÓ ? B3: Th¶o luËn vÒ vai trß cña chÊt x¬ vµ níc - GV nhËn xÐt vµ KL III. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè: Nªu vai trß cña vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. T¹i sao cÇn uèng ®ñ níc 2. DÆn dß:VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. Bµi 7: Ho¹t ®éng cña trß - Hai häc sinh tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ xung. - Líp chia nhãm vµ ho¹t ®éng ®iÒn b¶ng phô - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi kÕt qu¶ - §¹i diÖn c¸c nhãm treo b¶ng phô vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ - Häc sinh ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh kÕt qu¶ cña c¸c nhãm - Häc sinh kÓ: Vitamin A, B, C, D - Vitamin rÊt cÇn cho ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ nÕu thiÕu nã c¬ thÓ sÏ bÞ bÖnh VÝ dô - ThiÕu vitamin A bÞ bÖnh kh« m¾t, qu¸ng gµ - ThiÕu vitamin D sÏ bÞ bÖnh cßi x¬ng ë trÎ - Häc sinh nªu: S¾t, can xi tham gia vµo viÖc x©y dùng c¬ thÓ. NÕu thiÕu c¸c chÊt kho¸ng c¬ thÓ sÏ bÞ bÖnh Khoa häc T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n. A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: - BiÕt ph©n lo¹i thøc ¨n theo nhãm chÊt dinh dìng - BiÕt ®îc lÝ do cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn ¨n. - ChØ vµo b¶ng th¸p dinh dìng c©n ®èi vµ nãi : cÇn ¨n ddur nhãm thøc ¨n chu¨ nhiÒu chÊt bét ®êng , nhãm chøa nhiÒu vi-ta-min vµ kho¸ng chÊt ; ¨n võa ph¶i nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu ®¹m ; ¨n cã møc ®é nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo ; ¨n Ýt ®êng vµ ¨n h¹n chÕ muèi B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 16, 17-SGK; su tÇm c¸c ®å ch¬i. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. KiÓm tra: Nªu vai trß cña vi-ta-min, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ vµ níc? II. D¹y bµi míi: H§1: Th¶o luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n . * Môc tiªu: Gi¶i thÝch lý do cÇn ¨n phèi hîp * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Th¶o luËn theo nhãm - Híng dÉn th¶o luËn c©u hái: T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n... B2: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi HS tr¶ lêi. NhËn xÐt vµ kÕt luËn H§2: Lµm viÖc víi SGK t×m hiÓu th¸p dinh dìng c©n ®èi * Môc tiªu: Nãi tªn nhãm thøc ¨n cÇn ¨n ®ñ... * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc c¸ nh©n - Cho HS më SGK vµ nghiªn cøu B2: Lµm viÖc theo cÆp - Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái: CÇn ¨n ®ñ. ¡n võa ph¶i. ¡n cã møc ®é. ¡n Ýt. ¡n h¹n chÕ B3: Lµm viÖc c¶ líp - Tæ chøc cho líp b¸o c¸o kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn H§3: Trß ch¬i ®i chî * Môc tiªu: BiÕt lùa chän thøc ¨n cho tõng b÷a mét c¸ch phï hîp vµ cã lîi cho Søc KhoÎ * C¸ch tiÕn hµnh: B1: GV híng dÉn c¸ch ch¬i - Híng dÉn HS ch¬i hai c¸ch B2: HS thùc hµnh ch¬i B3: HS giíi thiÖu s¶n phÈm m×nh ®· chän - NhËn xÐt vµ bæ sung III. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. 2. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi vµ chu¶n bÞ bµi sau. Bµi 8: Ho¹t ®éng cña trß - 2 HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - HS chia nhãm vµ th¶o luËn - HS tr¶ lêi - Kh«ng mét lo¹i thøc ¨n nµo cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh dìng nªn chóng ta cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn ¨n... - HS më SGK vµ quan s¸t - Tù nghiªn cøu th¸p dinh dìng - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi - Thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng, vi-ta-min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ cÇn ®îc ¨n ®Çy ®ñ. Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m cÇn ®îc ¨n võa ph¶i - Thøc ¨n nhiÒu chÊt bÐo nªn ¨n cã môc ®é. - Kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®êng vµ h¹n chÕ ¨n muèi - HS l¾ng nghe - Thùc hiÖn ch¬i: Trß ch¬i ®i chî - Mét vµi em giíi thiÖu s¶n phÈm - NhËn xÐt vµ bæ sung Khoa häc T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã thÓ BiÕt ®îc cÇn ph¶i ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt ®Ó cung cÊp ®©yd ®ñ chÊt cho c¬ thÓ . - Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n c¸: ®¹m cña c¸ dÔ tiªu h¬n ®¹m cña gia sóc , gia cÇm B. §å dïng d¹y häc - H×nh 18, 19-SGK; phiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. Khëi ®éng II. KiÓm tra: T¹i sao nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ III. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung H§1: Trß ch¬i thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m * Môc tiªu: LËp ®îc d/ s¸ch tªn c¸c mãn ¨n * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc - GV chia líp thµnh 2 ®éi B2: C¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Cïng trong mét thêi gian lµ 10 phót thi kÓ B3: Thùc hiÖn - GV bÊm ®ång hå vµ theo dâi H§2: T×m hiÓu lý do cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt * Môc tiªu: KÓ tªn mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt. Gi¶i thÝch t¹i sao... * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Th¶o luËn c¶ líp - Cho HS ®äc danh s¸ch c¸c mãn ¨n vµ híng dÉn th¶o luËn B2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp theo nhãm - GV chia nhãm vµ ph¸t phiÕu B3: Th¶o luËn c¶ líp - Tr×nh bµy c¸ch gi¶i thÝch cña nhãm - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn - Thi kÓ tªn mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt IV. Hoat ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè: - Trong nhãm ®¹m ®éng vËt t¹i sao chóng ta nªn ¨n c¸? - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh - §äc vµ chuÈn bÞ cho bµi sau Bµi 9: - Tæ trëng 2 ®éi lªn rót th¨m ®éi nµo ®îc nãi tríc - 2 ®éi thi kÓ tªn mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m ( Gµ, c¸, ®Ëu, t«m, cua, mùc, l¬n, ...,võng l¹c) NhËn xÐt vµ bæ sung - Mét vµi em ®äc l¹i danh s¸ch c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m võa t×m ®îc ë H§1 - HS chia nhãm - NhËn phiÕu vµ th¶o luËn - §¹m ®éng vËt cã nhiÒu chÊt bæ dìng quý nhng thêng khã tiªu. §¹m thùc vËt dÔ tiªu nhng thiÕu mét sè chÊt bæ dìng. V× vËy cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt §¹m ®éng vËt th× cã c¸ lµ dÔ tiªu nªn ta cÇn ¨n - HS nhËn xÐt vµ bæ sung - HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ kÕt luËn Khoa häc Sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: BiÕt ®îc cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt . -Nªu vÒ Ých lîi cña muèi i-èt ( gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ ). T¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn¥ dÔ g©y bÖnh cao huyÕt ¸p) . B. §å dïng d¹y häc : - H×nh trang 20, 21 s¸ch gi¸o khoa; Tranh ¶nh qu¶ng c¸o vÒ thùc phÈm cã chøa ièt C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I,Khëi ®éng II. KiÓm tra: T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt? III. D¹y bµi míi: H§1: Trß ch¬i thi kÓ c¸c mãn ¨n cung cÊp nhiÒu chÊt bÐo * Môc tiªu: LËp ra ®îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc - Chia líp thµnh hai ®éi ch¬i B2: C¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Thi kÓ tªn mãn ¨n trong cïng thêi gian 10’ B3: Thùc hiÖn - Hai ®éi thùc hµnh ch¬i - GV theo dâi.NhËn xÐt vµ kÕt luËn Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. - Hai häc sinh tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ xung. - Líp chia thµnh hai ®éi - Hai ®éi trëng lªn bèc th¨m - Häc sinh theo dâi luËt ch¬i - LÇn lît tõng ®éi kÓ tªn mãn ¨n ( Mãn ¨n r¸n nh thÞt, c¸, b¸nh...Mãn ¨n luéc hay nÊu b»ng mì nh ch©n giß, thÞt, canh sên...C¸c mãn muèi nh võng, l¹c... H§2: Th¶o luËn vÒ ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ thùc vËt * Môc tiªu: BiÕt tªn mét sè mãn ¨n võa cung cÊp...Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n phèi hîp... * C¸ch tiÕn hµnh - Cho häc sinh ®äc l¹i danh s¸ch c¸c mãn ¨n võa t×m vµ tr¶ lêi c©u hái: - T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ thùc vËt H§3: Th¶o luËn vÒ Ých lîi cña muèi ièt vµ t¸c h¹i cña ¨n mÆn * Môc tiªu: Nãi vÒ Ých lîi cña muèi ièt. Nªu t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn - Cho häc sinh quan s¸t tr/ ¶nh t liÖu vµ HD - Lµm thÕ nµo ®Ó bæ xung ièt cho c¬ thÓ - T¹i sao kh«ng nªn ¨n mÆn - NhËn xÐt vµ kÕt luËn IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: HÖ thèng kiÕn thøc cña bµi vµ nhËn xÐt giê häc.VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh. - Mét häc sinh lµm th ký viÕt tªn mãn ¨n - Hai ®éi treo b¶ng danh s¸ch - NhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng ®éi th¾ng - Häc sinh ®äc l¹i danh s¸ch võa t×m - Häc sinh tr¶ lêi - CÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ thùc vËt ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ c¸c lo¹i chÊt bÐo cho c¬ thÓ - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh quan s¸t vµ theo dâi - §Ó phßng tr¸nh c¸c rèi lo¹n do thiÕu ièt nªn ¨n muèi cã bæ xung ièt - ¡n mÆn cã liªn quan ®Õn bÖnh huyÕt ¸p cao Khoa häc Bµi 10: ¡n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn. Sö dông thùc phÈm s¹ch vµ an toµn . A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: - BiÕt ®îc hµng ngµy ph¶i ¨n nhiÒu rau qu¶ chÝn sö dông thùc phÈm s¹ch vµ an toµn - Nªu ®îc:+ Mét sè tiªu chuÈn cña thùc phÈm s¹ch vµ an toµn( Gi÷ ®îc chÊt dinh dìng, ®îc nu«i, trång , b¶o qu¶nvµ chÕ biÕn hîp vÖ sinh : kh«ng bÞ nhiÔm khuÈn, ho¸ chÊt ;kh«ng g©y ngé ®éc hoÆc g©y h¹i l©u dµi cho søc khoÎ con ngêi ) + Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm ( Chän thøc ¨n t¬i s¹ch, cã gi¸ trÞ dinh dìng, kh«ng cã mµu s¾c , mïi vÞ l¹; dïng níc s¹ch ®Ó röa thùc phÈm, dông cô vµ ®Ó nÊu ¨n; ¨n chÝn thøc ¨n , nÊu xong nªn ¨n ngay ; b¶o qu¶n ®óng c¸ch nh÷ng thøc ¨n cha dïng hÕt ) B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 22, 23 s¸ch gi¸o khoa; S¬ ®å th¸p dinh dìng c©n ®èi. C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. KiÓm tra: Nªu Ých lîi cña muèi Ý«t vµ t¸c h¹i cña viÖc ¨n mÆn? II. D¹y bµi míi: H§1: T×m lý do cÇn ¨n nhiÒu rau qu¶ chÝn * Môc tiªu: Häc sinh biÕt gi¶i thÝch v× sao ph¶i ¨n nhiÒu rau qu¶ chÝn hµng ngµy * C¸ch tiÕn hµnh B1: Cho häc sinh xem s¬ ®å th¸p dinh dìng - Híng dÉn häc sinh quan s¸t B2: Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi - KÓ tªn mét sè lo¹i rau qu¶ em h»ng ¨n? - Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n rau qu¶? - NhËn xÐt vµ kÕt luËn. H§2: X¸c ®Þnh tiªu chuÈn thùc phÈm s¹ch vµ an toµn * Môc tiªu: Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Cho HS më SGK vµ quan s¸t h×nh 3, 4 B2: Tr×nh bµy kÕt qu¶. H§3: Tho¶ luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p gi÷ vÖ sinh an toµn thùc phÈm * Môc tiªu: KÓ ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÕinh an toµn thùc phÈm. Ho¹t ®éng cña trß - Hai häc sinh tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ xung. - Häc sinh quan s¸t th¸p dinh dìng c©n ®èi ®Ó thÊy ®îc c¶ rau vµ qu¶ chÝn ®Òu ®îc ¨n ®ñ víi sè lîng nhiÒu h¬n thøc ¨n chøa chÊt ®¹m chÊt bÐo. - Häc sinh nªu. - Nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i rau, qu¶ ®Ó cã ®ñ vitamin vµ chÊt kho¸ng cho c¬ thÓ. C¸c chÊt x¬ trong rau qu¶ cßn gióp tiªu ho¸. - Häc sinh quan s¸t tranh trong SGK. - Häc sinh tr¶ lêi. - Thùc phÈm s¹ch vµ an toµn lµ ®îc nu«i trång theo quy tr×nh hîp vÖ sinh. * C¸ch tiÕn hµnh:B1: Lµm viÖc theo nhãm - Chia líp thµnh ba nhãm vµ th¶o luËn B2: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ kÕt luËn. IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè: Nªu tiªu chuÈn cña thùc phÈm s¹ch vµ an toµn? 2. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh Bµi 11: - Ba nhãm th¶o luËn vÒ c¸ch chän vµ nhËn ra thùc phÈm ®¶m b¶o vÖ sinh vµ an toµn - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung Khoa häc Mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n . A. Môc tiªu: Sau bµi nµy HS biÕt: - KÓ tªn mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n: lµm kh«, íp l¹nh, ®ãng l¹nh, ®ãng hép,.. - Thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p b¶o qu¶n thøc ¨n ë nhµ . B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 24, 25-SGK; phiÕu häc tËp. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I . Khëi ®éng II. KiÓm tra: T¹i sao ph¶i ¨n nhiÒu rau qu¶ chÝn hµng ngµy? III. D¹y bµi míi: + H§1: T×m hiÓu c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * Môc tiªu: KÓ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Cho HS quan s¸t h×nh 24, 25. - ChØ vµ nãi nh÷ng c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n trong tõng h×nh? B2: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi ®¹i diÖn HS tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn. H§2: T×m hiÓu c¬ së khoa häc cña c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * Môc tiªu: Gi¶i thÝch ®îc c¬ së khoa häc cña c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n. * C¸ch tiÕn hµnh: B1: GV gi¶i thÝch: Thøc ¨n t¬i cã nhiÒu níc vµ chÊt dinh dìng v× vËy dÔ h háng, «i thiu. VËy b¶o qu¶n ®îc l©u chóng ta cÇn lµm B2: Cho c¶ líp th¶o luËn - Nguyªn t¾c chung cña viÖc b¶o qu¶n lµ g×? - GV kÕt luËn B3: Cho HS lµm bµi tËp: Ph¬i kh«, sÊy, níng. ¦íp muèi, ng©m níc m¾m. ¦íp l¹nh. §ãng hép. C« ®Æc víi ®êng. H§3: T×m hiÓu mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * Môc tiªu: HS liªn hÖ thùc tÕ c¸ch b¶o qu¶n ë gia ®×nh. * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Ph¸t phiÕu häc tËp. B2: Lµm viÖc c¶ líp. IV. Hoat ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè: KÓ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n? 2. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh theo bµi häc. Bµi 12: Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. - 2 HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - HS quan s¸t c¸c h×nh vµ tr¶ lêi: - H×nh 1 -> 7: Ph¬i kh«; ®ãng hép; íp l¹nh; íp l¹nh; lµm m¾m ( íp mÆn ); lµm møt ( c« ®Æc víi ®êng ); íp muèi ( cµ muèi ) - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS l¾ng nghe. - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi: - Lµm cho thøc ¨n kh« ®Ó c¸c vi sinh kh«ng cã m«i trêng ho¹t ®éng. - Lµm cho sinh vËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng: A, b, c, e. - Ng¨n kh«ng cho c¸c sinh vËt x©m nhËp vµo thùc phÈm: D. HS lµm viÖc víi phiÕu. - Mét sè em tr×nh bµy. - NhËn xÐt vµ bæ sung. Khoa häc Phßng mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã thÓ: - Nªu c¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng: + Thêng xuyªn thoi dâi c©n nÆng cña em bÐ + Cung cÊp ®ñ chÊt dinh dìng vµ n¨ng lîng . - §a trÎ ®i kh¸m ®Ó ch÷a trÞ kÞp thêi . B. §å dïng d¹y häc:- H×nh trang 26, 27-SGK. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Khëi ®éng II. KiÓm tra: KÓ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n th/¨n? III. D¹y bµi míi: + H§1: NhËn d¹ng mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng. * Môc tiªu: M« t¶ ®Æc ®iÓm bªn ngoµi cña trÎ bÞ cßi x¬ng, suy dinh dìng, bÖnh bíu cæ. Nªu ®îc nguyªn nh©n g©y ra c¸c bÖnh ®ã * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc theo nhãm. - Cho HS quan s¸t h×nh 1, 2 trang 6 vµ m« t¶ B2: Lµm viÖc c¶ líp. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: TrÎ kh«ng ®îc ¨n ®ñ lîng vµ ®ñ chÊt sÏ bÞ suy dinh dìng. NÕu thiÕu vi-ta-min D sÏ bÞ cßi x¬ng… + H§2: Th¶o luËn vÒ c¸ch phßng bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng. * Môc tiªu: Nªu tªn vµ c¸ch phßng bÖnh * C¸ch tiÕn hµnh: - Tæ chøc cho c¸c nhãm th¶o luËn - Ngoµi c¸c bÖnh trªn em cßn biÕt bÖnh nµo do thiÕu dinh dìng? - Nªu c¸ch ph¸t hiÖn vµ ®Ò phßng? GV kÕt luËn: C¸c bÖnh do thiÕu dinh dìng: - BÖnh qu¸ng gµ, kh« m¾t do thiÕu vi-ta-minA - BÖnh phï do thiÕu vi-ta-min B . - BÖnh ch¶y m¸u ch©n r¨ng do thiÕu vitaminD + H§3: Ch¬i trß ch¬i: Ph¬ng ¸n 2: Trß ch¬i b¸c sÜ B1: GV híng dÉn c¸ch ch¬i B2: HS ch¬i theo nhãm B3: C¸c nhãm lªn tr×nh bµy IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Nªu c¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng? DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi vµ xem tríc bµi 13 Khoa häc Bµi 13: Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. - 2 HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - HS quan s¸t c¸c h×nh SGK vµ m« t¶. - HS th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n dÉn ®Õn bÖnh. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - HS th¶o luËn theo nhãm - HS tr¶ lêi CÇn cho trÎ ¨n ®ñ lîng vµ ®ñ chÊt. Nªn ®iÒu chØnh thøc ¨n cho hîp lý vµ ®a trÎ ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m ch÷a trÞ - C¸c ®éi tiÕn hµnh ch¬i - Mét ®éi nãi thiÕu chÊt; ®éi kia nãi bÖnh sÏ m¾c HS thùc hµnh ch¬i ®ãng vai b¸c sÜ kh¸m bÖnh Phßng bÖnh bÐo ph× A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: - Nªu c¸ch phßng bÖnh bÐo ph×:¨n uèng ®iÒu ®é, hîp lÝ , ¨n chËm nhai kÜ . N¨ng vËn ®éng c¬ thÓ, ®i bé vµ luyÖn tËp TDTT B. §å dïng d¹y häc:- H×nh trang 28, 29 s¸ch gi¸o khoa; PhiÕu häc tËp. C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. Khëi ®éng II. KiÓm tra: KÓ tªn mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng? III. D¹y bµi míi: + H§1: T×m hiÓu vÒ bÖnh bÐo ph×. * Môc tiªu: NhËn d¹ng dÊu hiÖu bÐo ph× ë trÎ em. Nªu ®îc t¸c h¹i. * C¸ch tiÕn hµnh: Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. - Ba em tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ xung. B1: Lµm viÖc theo nhãm. - GV chia nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp. B2: Lµm viÖc c¶ líp. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn. + H§2: Th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng chèng bÖnh bÐo ph×. * Môc tiªu: Nªu ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh. * C¸ch tiÕn hµnh: - GV nªu c©u hái: - Nguyªn nh©n g©y nªn bÐo ph× lµ g× ? - Lµm thÕ nµo ®Ó phßng tr¸nh bÖnh bÐo ph× ? - Em cÇn lµm g× khi cã nguy c¬ bÐo ph×? - Gäi c¸c nhãm tr¶ lêi. NhËn xÐt vµ kÕt luËn. + H§3: §ãng vai * Môc tiªu: Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh do ¨n thõa chÊt dinh dìng. * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô. B2: Lµm viÖc theo nhãm: - C¸c nhãm th¶o luËn ®a ra t×nh huèng. - C¸c vai héi ý lêi tho¹i vµ diÔn xuÊt. B3: Tr×nh diÔn. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng. IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè: Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh bÐo ph×? 2. DÆndß: VÌ nhµ häcbµi vµ xÎmtíc bµi 14. Bµi 14: - Häc sinh chia nhãm. - NhËn phiÕu häc tËp vµ th¶o luËn. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - NhËn xÐt vµ bæ xung. - Häc sinh tr¶ lêi. - ¡n qu¸ nhiÒu, ho¹t ®éng Ýt... - ¡n uèng hîp lý, n¨ng vËn ®éng. - ¡n uèng ®iÒu ®é, luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao. - NhËn xÐt vµ bæ xung. - Häc sinh chia nhãm vµ ph©n vai. - NhËn nhiÖm vô. - C¸c nhãm thùc hiÖn ®ãng vai. HS lªn tr×nh diÔn. - NhËn xÐt Khoa häc Phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: - KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸: tiªu ch¶y, t¶, lÞ ,... - Nªu nguyªn nh©n g©y ra mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸: uèng níc l·, ¨n uèng kh«ng hîp vÖ sinh , dïng thøc ¨n «i thiu . - Nªu c¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸: + Gi÷ vÖ sinh ¨n uèng . + Gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n . + Gi÷ vÖ sinh m«i trêng . - Thùc hiÖn gi÷ vÖ sinh ¨n uèng ®Ó phßng bÖnh B. §å dïng d¹y häc: H×nh trang 30, 31 s¸ch gi¸o khoa. C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I KiÓm tra: Nªu c¸ch phßng bÖnh bÐo ph× ? II. D¹y bµi míi: + H§1: T×m hiÓu vÒ mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. * Môc tiªu: KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ vµ mèi nguy hiÓm cña c¸c bÖnh nµy. * C¸ch tiÕn hµnh: - GV ®Æt c©u hái: - Em nµo ®· tõng bÞ ®au bông hoÆc tiªu ch¶y? - KÓ tªn c¸c bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ ? - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn. + H§2: Th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. * Môc tiªu: Nªu ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh. * C¸ch tiÕn hµnh:B1: Lµm viÖc theo nhãm. - Cho häc sinh quan s¸t c¸c h×nh 30, 31. Ho¹t ®éng cña trß - Vµi häc sinh tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - Häc sinh tr¶ lêi. - Häc sinh tr¶ lêi. - Häc sinh nªu. - Líp chia nhãm. - ChØ vµ nãi vÒ néi dung cña tõng h×nh. - Quan s¸t c¸c h×nh ë SGK. - ViÖc lµm nµo cã thÓ dÉn ®Õn bÞ l©y bÖnh qua ®- Häc sinh tr¶ lêi . êng tiªu ho¸ ? T¹i sao ? - H×nh 1, 2 v× uèng níc l· vµ ¨n mÊt vÖ - ViÖc lµm nµo cã thÓ ®Ò phßng ®îc?T¹i sao? sinh. - Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh? B2: Lµm viÖc c¶ líp. - H×nh 3, 4, 5, 6 v× mäi ngêi thùc hiÖn - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ. - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn. - NhËn xÐt vµ bæ xung. + H§3: VÏ tranh cæ ®éng. * Môc tiªu: Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh phßng bÖnh vµ vËn ®éng mäi ngêi thùc hiÖn. * C¸ch tiÕn hµnh:B1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - Chia nhãm vµ thùc hµnh vÏ. - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô. B2: Thùc hµnh - C¸c nhãm treo s¶n phÈm cña m×nh. B3: Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸. - C¸c nhãm treo s¶n - NhËn xÐt. phÈm. - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. III. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1. Cñng cè:Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. 2. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞbµi sau. Khoa häc B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh . A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã thÓ: - Nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh: h¾t h¬i, sæ mòi, ch¸n ¨n , mÖt mái, ®au bông, n«n, sèt,.. - BiÕt nãi víi cha mÑ hoÆc ngêi lín khi trong ngêi khã chÞu, kh«ng b×nh thêng - Ph©n biÖt lóc c¬ thÓ khoÎ m¹nh vµ lóc c¬ thÓ bi bÖnh. B. §å dïng d¹y häc: H×nh trang 32, 33-SGK. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. KiÓm tra: Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸? II. D¹y bµi míi: + H§1: Quan s¸t h×nh trong SGK vµ kÓ /ch * Môc tiªu: Nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh * C¸ch tiÕn hµnh:B1: Lµm viÖc c¸ nh©n. - Cho HS thùc hiÖn yªu cÇu ë môc quan s¸t vµ thùc hµnh trang 32-SGK. B2: Lµm viÖc theo nhãm nhá. - HS s¾p xÕp h×nh trang 32 thµnh 3 c/ chuyÖn. - LuyÖn kÓ trong nhãm. B3: Lµm viÖc c¶ líp. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ. - GV nhËn xÐt vµ ®Æt c©u hái liªn hÖ. - GV kÕt luËn nh môc b¹n cÇn biÕt - SGK. + H§2: Trß ch¬i ®ãng vai:“MÑ ¬i con...sèt” * Môc tiªu: HS biÕt nãi víi cha mÑ hoÆc ngêi lín khi trong ngêi c¶m thÊy khã chÞu, kh«ng b×nh thêng. * C¸ch tiÕn hµnh:B1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - B¹n Lan bÞ ®au bông vµ ®i ngoµi vµi lÇn ë trêng. NÕu lµ Lan, em sÏ lµm g×? - §i häc vÒ, Hïng thÊy ngêi mÖt, ®au ®Çu, ®au häng. Hïng ®Þnh nãi víi mÑ nhng thÊy mÑ m¶i ch¨m em nªn Hïng kh«ng nãi g×. NÕu lµ Hïng, em sÏ lµm g×? B2: Lµm viÖc theo nhãm. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®a ra t×nh huèng Ph©n vai vµ héi ý lêi tho¹i . B3: Tr×nh diÔn - HS lªn ®ãng vai Ho¹t ®éng cña trß - 2 HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ bæ sung. - HS quan s¸t SGK vµ thùc hµnh. - HS chia nhãm ®«i. - Häc sinh luyÖn kÓ chuyÖn trong nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ. - NhËn xÐt vµ bæ xung. - Häc sinh l¾ng nghe. - Häc sinh tù chän c¸c t×nh huèng. - C¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng ®a ra lêi tho¹i cho c¸c vai. - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn nh SGK-33 III. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 1. Cñng cè: - Nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh - Khi thÊy c¸c biÓu hiÖn ®ã em cÇn lµm g×? 2. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. Khoa häc - Mét vµi nhãm lªn tr×nh diÔn - NhËn xÎt vµ bæ xung ¡n uèng khi bÞ bÖnh A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh biÕt: - NhËn biÕt ngêi bÖnh ph¶i ¨n uèng ®ñ chÊt , chØ mét sè bÖnh ph¶I ¨n kiªng theo chØ dÉn cña b¸c sÜ . - BiÕt ¨n uèng hîp lÝ khi bÞ bÖnh - BiÕt c¸ch phßng chèng mÊt níc khi bÞ tiªu ch¶y: Pha dung dÞch «- rª- d«n vµ chuÈn bÞ níc ch¸o muèi khi b¶n th©n hoÆc ngêi th©n bÞ tiªu ch¶y. B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 34, 35 s¸ch gi¸o khoa. - ChuÈn bÞ theo nhãm: Mét gãi «- rª- d«n, mét cèc cã v¹ch, mét n¾m g¹o, Ýt muèi, níc... C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t. I. Khëi ®éng - Hai häc sinh tr¶ lêi. II. KiÓm tra: Khi thÊy trong ngêi khã chÞu em cÇn - NhËn xÐt vµ bæ xung. lµm g×? III. D¹y bµi míi: + H§1: Th¶o luËn vÒ chÕ ®é ¨n uèng ®èi víi ngêi m¾c bÖnh th«ng thêng * Môc tiªu: Nãi vÒ chÕ ®é ¨n uèng khi bÞ mét sè bÖnh th«ng thêng. - Häc sinh chia nhãm * C¸ch tiÕn hµnh - C¸c nhãm nhËn phiÕu B1: Tæ chøc vµ híng dÉn - Häc sinh nªu - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm - KÓ tªn thøc ¨n cÇn cho ngêi m¾c bÖnh ....? - Ngêi bÖnh nÆng nªn ¨n ®Æc hay lo·ng? - C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái - Ngêi bÖnh ¨n qu¸ Ýt nªn cho ¨n thÕ nµo? B2: Lµm viÖc theo nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn bèc th¨m phiÕu B3: Lµm viÖc c¶ líp vµ tr¶ lêi c©u hái - §¹i diÖn c¸c nhãm bèc th¨m tr¶ lêi NhËn xÐt vµ bæ xung - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn nh s¸ch trang 35 + H§2: Thùc hµnh pha dung dÞch «- rª- d«n vµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó nÊu ch¸o muèi * Môc tiªu: Nªu ®îc chÕ ®é ¨n uèng cña ngêi bÞ bÖnh tiªu ch¶y. BiÕt c¸ch pha dung ... - Häc sinh quan s¸t vµ ®äc lêi tho¹i * C¸ch tiÕn hµnh h×nh 4, 5 trang 35 s¸ch gi¸o khoa B1: Cho HS quan s¸t vµ ®äc lêi tho¹i h×nh 4, 5 Häc sinh tr¶ lêi - B¸c sÜ khuyªn ngêi bÖnh tiªu ch¶y ¨n .... Häc sinh theo dâi - NhËn xÐt vµ bæ xung C¸c nhãm thùc hµnh pha níc «- rªB2: Tæ chøc vµ híng dÉn d«n - GV híng dÉn c¸c nhãm pha B3: C¸c nhãm thùc hiÖn - §¹i diÖn mét vµi nhãm lªn thùc hµnh - GV theo dâi vµ gióp ®ì c¸c nhãm - Mét nhãm häc sinh ®ãng vai theo t×nh B4: §¹i diÖn c¸c nhãm thùc hµnh huèng + H§3: §ãng vai - NhËn xÐt vµ gãp ý kiÕn * Môc tiªu: VËn dông vµo cuéc sèng B1: Tæ chøc vµ híng dÉn B2: Lµm viÖc theo nhãm B3: Tr×nh diÔn IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Nªu chÕ ®é ¨n uèng cho nh÷ng ngêi bÞ m¾c nh÷ng bÖnh nµy? 2. DÆn dß: VËn dông bµi häcvµo thùc tÕ cuéc sèng. Khoa häc Phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - Nªu ®îc mét sè viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc: + Kh«ng ch¬i ®ïa gÇn hå , ao, s«ng, suèi ; giÕng , chum, v¹i, bÓ níc ph¶i cã n¾p ®Ëy. + ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn khi tham gia giao th«ng ®êng thuû . + TËp b¬i khi cã ngêi lín vµ ph¬ng tiÖn cøu hé . + Thùc hiÖn c¸c quy t¾c an toµn phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc. B. §å dïng d¹y häc:- H×nh trang 36, 37 s¸ch gi¸o khoa C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t I. Khëi ®éng - Hai häc sinh tr¶ lêi II. KiÓm tra: Khi bÞ bÖnh tiªu ch¶y cÇn ¨n uèng - NhËn xÐt vµ bæ xung nh thÕ nµo ? III. D¹y bµi míi + H§1: Th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc * Môc tiªu: KÕ tªn mét sè viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh chia nhãm vµ th¶o luËn : Nªn B1: Lµm viÖc theo nhãm vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó phßng tr¸nh ®uèi - Cho c¸c nhãm th¶o luËn níc trong cuéc sèng hµng ngµy B2: Lµm viÖc c¶ líp - Häc sinh tr¶ lêi - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn + H§2: Th¶o luËn vÒ mét sè nguyªn t¾c khi tËp b¬i hoÆc ®i b¬i * Môc tiªu: Nªu mét sè nguyªn t¾c khi ®i b¬i hoÆc tËp b¬i * C¸ch tiÕn hµnh - Chia nhãm vµ th¶o luËn B1: Lµm viÖc theo nhãm - Häc sinh tr¶ lêi - Th¶o luËn: Nªn tËp b¬i hoÆc ®i b¬i ë ®©u B2: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn + H§3: Th¶o luËn ( HoÆc ®ãng vai ) * Môc tiªu: Cã ý thøc phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc vµ vËn ®éng c¸c b¹n cïng thùc hiÖn * C¸ch tiÕn hµnhB1: Tæ chøc vµ híng dÉn - Häc sinh chia líp thµnh 3 nhãm - GV giao mçi nhãm mét t×nh huèng - C¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng B2: Lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn ®ãng vai B3: Lµm viÖc c¶ líp - NhËn xÐt vµ bæ xung - C¸c nhãm häc sinh lªn ®ãng vai - NhËn xÐt vµ bæ xung IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 1. Cñng cè:- Nªu mét sè nguyªn t¾c khi ®i b¬i hoÆc tËp b¬i? 2. DÆn dß :VËn dông bµi häc, xem tríc bµi 18 Khoa häc ¤n tËp: Con ngêi vµ søc khoÎ ( TiÕt 1 ) A. Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ - Sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. - C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng. - C¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do thiÕu hoÆc thõa chÊt dinh dìng vµ c¸c bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. - Dinh dìng hîp lÝ - Phßng tr¸nh ®uèi níc . B. §å dïng d¹y häc - C¸c phiÕu c©u hái «n tËp vÒ chñ ®Ò con ngêi vµ søc khoÎ - PhiÕu ghi tªn thøc ¨n ®å uèng cña häc sinh trong tuÇn - Tranh ¶nh vµ m« h×nh hoÆc vËt thËt vÒ c¸c lo¹i thøc ¨n C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t I. Khëi ®éng - Hai häc sinh tr¶ lêi II. KiÓm tra: Nªu ng/ t¾c khi b¬i hoÆc tËp b¬i? - NhËn xÐt vµ bæ xung III. D¹y bµi míi + H§1: Trß ch¬i “ Ai nhanh ai ®óng ” * Môc tiªu: Häc sinh cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ .... * C¸ch tiÕn hµnh Ph¬ng ¸n 1: Ch¬i theo ®ång ®éi - Líp chia thµnh 3 nhãm B1: Tæ chøc - Häc sinh cö 3 em gi¸m kh¶o - Chia nhãm, cö gi¸m kh¶o - Häc sinh l¾ng nghe B2: Phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Ch¬i theo kiÓu l¾c chu«ng ®Ó tr¶ lêi - C¸c ®éi héi ý c©u hái B3: ChuÈn bÞ - Cho c¸c ®éi héi ý B4: TiÕn hµnh - Häc sinh thùc hµnh ch¬i - Khèng chÕ thêi gian ®Ó c¸c ®éi ch¬i - Ban gi¸m kh¶o tæng kÕt ®iÓm B5: §¸nh gi¸ tæng kÕt - NhËn xÐt thèng nhÊt ®iÓm vµ tæng kÕt + H§2: Tù ®¸nh gi¸ * Môc tiªu: Häc sinh cã kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc tù theo dâi vµ nhËn xÐt vÒ chÕ ®é ¨n uèng hµng ngµy * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n B1: Tæ chøc híng dÉn - NhËn phiÕu vµ tù ®iÒn - GVph¸t phiÕu cho häc sinh ®¸nh gi¸ B2: Tù ®¸nh gi¸ - Mét sè häc sinh nªu tªn c¸c thøc ¨n ®å B3: Lµm viÖc c¶ líp uèng cña m×nh trong tuÇn - Mét sè häc sinh lªn tr×nh bµy NhËn xÐt vµ bæ xung - GV nhËn xÐt vµ bæ xung IV, Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1. Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. 2. DÆn dß: Häc bµi 19 Khoa häc ¤n tËp: Con ngêi vµ søc khoÎ ( TiÕt 2 ) A. Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ - Sù trao ®æi chÊt cña ngêi víi c¬ thÓ m«i trêng. - C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng. - C¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do thiÕu hoÆc thõa chÊt dinh dìng vµ c¸c bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ - Dinh dìng hîp lÝ - Phßng tr¸nh ®uèi níc . B. §å dïng d¹y häc - C¸c phiÕu c©u hái «n tËp vÒ chñ ®Ò con ngêi vµ søc khoÎ - PhiÕu ghi tªn thøc ¨n ®å uèng cña häc sinh trong tuÇn - Tranh ¶nh vµ m« h×nh hoÆc vËt thËt vÒ c¸c lo¹i thøc ¨n C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t I. Khëi ®éng - Hai häc sinh tr¶ lêi II. KiÓm tra: Nªu c¸c chÊt dinh dìng cã - NhËn xÐt vµ bæ xung trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng III. D¹y bµi míi + H§3: Trß ch¬i “ Ai chän thøc ¨n hîp lý ” * Môc tiªu: Häc sinh cã kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc lùa chän nh÷ng thøc ¨n hµng ngµy * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh chia nhãm B1: Tæ chøc híng dÉn - C¸c nhãm thùc hµnh chän thøc ¨n cho mét - Cho c¸c nhãm chän tranh ¶nh m« h×nh ®Ó tr×nh bµy mét b÷a ¨n ngon vµ bæ B2: Lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm thùc hµnh B3: Lµm viÖc c¶ líp - C¸c nhãm tr×nh bµy b÷a ¨n cña m×nh - Th¶o luËn vÒ chÊt dinh dìng - NhËn xÐt vµ bæ xung + H§4: Thùc hµnh ghi l¹i vµ tr×nh bµy 10 lêi khuyªn dinh dìng hîp lý * Môc tiªu: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc qua 10 lêi khuyªn vÒ dinh dìng hîp lý * C¸ch tiÕn hµnhB1: Lµm viÖc c¸ nh©n - Häc sinh thùc hiÖn nh môc thùc hµnh SGK trang 40 B2: Lµm viÖc c¶ líp - Mét sè häc sinh tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1. Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. 2. DÆn dß:Häc bµi vµ vËn dông bµi häc vµo cuéc sèng. b÷a ¨n - Häc sinh thùc hµnh - §¹i diÖn mét sè nhãm lªn tr×nh bµy - Häc sinh nhËn xÐt vÒ dinh dìng - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n - Mét sè häc sinh tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung Khoa häc Níc cã nh÷ng tÝnh chÊt g× ? A. Môc tiªu: - Nªu ®îc mét sè tÝnh chÊt cña níc:níc lµ chÊt láng , trong suèt , kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh ; níc ch¶y tõ cao xuèng thÊp , ch¶y lan ra kh¾p mäi phÝa, thÊm qua mäi phÝa, thÊm qua mét sè vËt vµ hoµ tan mét sè chÊt . - Quan s¸t vµ lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra mét sè tÝnh chÊt cña níc . - Nªu ®îc vÝ dô vÒ øng dông mét sè tÝnh chÊt cña níc trong ®êi sèng : lµm m¸I nhµ dèc cho níc ma ch¶y xuèng, lµm ¸o ma ®Ó mÆc kh«ng bi ít,… B. §å dïng d¹y häc:- H×nh vÏ trang 42, 43 SGK - Nhãm chuÈn bÞ: 2 cèc thuû tinh(1 ®ùng níc, 1 ®ùng s÷a); chai vµ mét sè vËt chøa níc cã h×nh d¹ng kh¸c nhau; mét tÊm kÝnh vµ mét khay ®ùng níc; mét miÕng v¶i, b«ng, giÊy thÊm...; mét Ýt ®êng, muèi, c¸t...vµ th×a. C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. Khëi ®éng II. D¹y bµi míi: + H§1: Ph¸t hiÖn mµu, mïi, vÞ cña níc * Môc tiªu: Sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó nhËn biÕt tÝnh chÊt kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ cña níc. Ph©n biÖt níc vµ c¸c chÊt láng kh¸c * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc híng dÉn - GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm ë T 42 - Híng dÉn HS trao ®æi nhãm ý1 vµ 2 B2: Lµm viÖc theo nhãm vµ TLCH: - Cèc nµo ®ùng níc, cèc nµo ®ùng s÷a ? - Lµm thÕ nµo ®Ó b¹n biÕt ®iÒu ®ã ? B3: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - GV ghi c¸c ý kiÕn lªn b¶ng (SGV-87) - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn: Níc trong suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ + H§2: Ph¸t hiÖn h×nh d¹ng cña níc * Môc tiªu: HiÓu kh¸i niÖm h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh. BiÕt tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm t×m hiÓu h×nh d¹ng cña níc * C¸ch tiÕn hµnh: B1: GV yªu cÇu c¸c nhãm lÊy dông cô thÝ nghiÖm - H¸t Ho¹t ®éng cña trß - HS l¾ng nghe vµ theo dâi - C¸c nhãm thùc hµnh thÝ nghiÖm - Cèc níc th× trong suèt, kh«ng mµu, cã thÓ nh×n râ chiÕc th×a. Cèc s÷a mµu tr¾ng ®ôc... - NÕm th× níc kh«ng cã vÞ, s÷a cã vÞ ngät - Ngöi níc kh«ng cã mïi, s÷a cã mïi - NhËn xÐt vµ bæ sung B2: GV nªu vÊn ®Ò ®Ó HS lµm thÝ nghiÖm - HS chuÈn bÞ dông cô: Chai, lä, cèc cã B3: C¸c nhãm lÇn lît lµm thÝ nghiÖm ®Ó rót ra kÕt h×nh d¹ng kh¸c nhau... luËn níc cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh kh«ng B4: Lµm viÖc c¶ líp - HS lÇn lît lµm thÝ nghiÖm - §¹i diÖn nhãm nãi vÒ c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ nªu kÕt luËn vÒ h×nh d¹ng cña níc - GV kÕt luËn: Níc kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ + H§3: T×m hiÓu xem níc ch¶y nh thÕ nµo? - NhËn xÐt vµ bæ sung * Môc tiªu: BiÕt lµm thÝ nghiÖm ®Ó rót ra tÝnh chÊt ch¶y tõ cao xuèng thÊp, lan ra kh¾p mäi phÝa cña níc. Nªu ®îc øng dông thøc tÕ cña tÝnh chÊt nµy * C¸ch tiÕn hµnh: B1: GV kiÓm tra c¸c vËt liÖu ®Ó lµm thÝ nghiÖm. Nªu yªu cÇu ®Ó c¸c nhãm thùc hiÖn vµ nhËn xÐt kÕt qu¶ B2: Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lÇn lît thùc hiÖn - HS lÊy dông cô thÝ nghiÖm - GV theo dâi vµ gióp ®ì B3: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nãi vÒ c¸ch tiÕn hµnh thÝ - C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm nghiÖm vµ nªu nhËn xÐt - GV ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng (SGV-89) - GV kÕt luËn: Níc ch¶y tõ cao xuèng thÊp vµ lan ra mäi phÝa - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ + H§4: Ph¸t hiÖn tÝnh thÊm hoÆc kh«ng thÊm cña - NhËn xÐt vµ bæ sung níc ®èi víi mét sè vËt * Môc tiªu: Lµm thÝ nghiÖm ph¸t hiÖn níc thÊm qua vµ kh«ng thÊm ... Nªu øng dông thùc tÕ cña tÝnh chÊt nµy * C¸ch tiÕn hµnh: B1: GV nªu nhiÖm vô ®Ó HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm - GV kiÓm tra ®å dïng lµm thÝ nghiÖm B2: HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm B3: Lµm viÖc c¶ líp - HS lÊy dông cô ®Ó lµm thÝ nghiÖm - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ rót ra kÕt luËn - C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm vµ rót ra kÕt - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn luËn: Níc thÊm qua mét sè vËt vµ còng + H§5: Ph¸t hiÖn níc cã thÓ hoÆc kh«ng thÓ hoµ kh«ng thÊm qua mét sè vËt tan mét sè chÊt - HS lÊy vÝ dô B1: GV nªu nhiÖm vô ®Ó HS lµm thÝ nghiÖm - NhËn xÐt vµ bæ sung - GV kiÓm tra ®å dông lµm thÝ nghiÖm do c¸c nhãm mang ®Õn B2: HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm vµ rót ra nhËn xÐt - HS lÊy dông cô thÝ nghiÖm B3: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ rót ra kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña níc qua thÝ nghiÖm - HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn: Níc cã thÓ hoµ tan mét sè chÊt - Gäi HS ®äc môc “b¹n cÇn biÕt” trang 43-SGK - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - NhËn xÐt vµ bæ sung 1. Cñng cè:- Níc cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? 2. DÆndß:- GV dÆn häc sinh tËp lµm thÝ nghiÖm t¹i nhµ. - Vµi em ®äc kÕt luËn Khoa häc KiÓm tra häc kú 1 I- Môc tiªu: - KiÓm tra ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc n¨m kiÕn thøc cña HS vÒ m«n khoa häc mµ c¸c em ®· häc trong häc kú I võa qua ch¬ng: + Con ngêi vµ søc khoÎ. + VÒ níc vµ c¸c tÝnh chÊt cña níc. - RÌn cho c¸c em ®îc lµm quen víi thi cö vµ cã kü n¨ng lµm bµi tèt - Gi¸o dôc c¸c em tÝnh tù gi¸c trong häc tËp II- §å dïng d¹y häc: - Häc sinh chuÈn bÞ bót mùc III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. Tæ chøc: B. KiÓm tra: C. D¹y bµi häc: - Gi¸o viªn ph¸t ®Ò kiÓm tra cho häc sinh - H¸t - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh - Häc sinh nhËn ®Ò ( §Ò do Phßng Gi¸o dôc ra ) - Gi¸o viªn quan s¸t vµ nh¾c nhë häc sinh tù gi¸c lµm bµi - Gi¸o viªn thu bµi vµ nhËn xÐt giê häc - Häc sinh lµm bµi Khoa häc. I- Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh vÒ c¸ch sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n, c¸ch sö dông thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. - Häc sinhvËn dông ®îc bµi häc vµo thùc tÕ cuéc sèng. II- §å dïng d¹y häc: - Vë bµi tËp. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 1- Tæ chøc: 2- KiÓm tra: Vë bµi t©p cña häc sinh. 3- Bµi míi: a- Nªu yªu cÇu : hoµn thµnh bµi tËp 1,2,3 (trang 14- VBT) - Gäi HS ®äc bµi lµm. _ NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. b- Giao viÖc: hoµn thµnh bµi tËp 1,2,3 (trang 15, 16- VBT) - H¸t. - §äc yªu cÇu bµi tËp hoµn thµnh c¸c bµi tËp. Bµi 1: - T×m, viÕt tªn c¸c lo¹i thøc ¨n chøa chÊt bÐo ®éng vËt vµ thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo thùc vËt ®iÒn vµo b¶ng9 VBT). Bµi 2: - §¸p ¸n ®óng lµ: C - ®¸p ¸n sai lµ: a,b,d. Bµi 3: - C©u a ®iÒn tõ : ¡n mÆn. - C©u b ®iÒn tõ ; muèi I- èt. Bµi 1: - §¸p ¸n ®óng lµ: c - ®¸p ¸n sai lµ: a,b,d. Bµi 2: Nèi « ch÷ ë cét a víi cét b cho phï hîp. Bµi 3: - dßng 1: ®iÒn tõ : an toµn. - dßng 2: ®iÒn tõ : t¬i, s¹ch. - dßng 3: ®iÒn tõ : níc s¹ch - dßng 4: ®iÒn tõ : nÊu chÝn. - dßng 5: b¶o qu¶n. - Gäi HS ®äc bµi lµm. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 4- Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê. - VËn dông bµi häc vµo thùc tÕ. LÞch sö. I- Môc tiªu: - Cñng cè kiÕn thøc cho häc sinh cho vÒ : níc ta díi ¸ch ®« hécña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Ph¬ng B¾c. - Yªu ®Êt níc, tù hµo vÒ truyÒn thèng yªu níc cña d©n téc. II- §å dïng d¹y häc: - Vë bµi tËp. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. 1- Tæ chøc: 2- KiÓm tra: Vë bµi t©p cña häc sinh. 3- Bµi míi: a- Nªu yªu cÇu : hoµn thµnh bµi tËp 1,2,3 (trang 6,7- VBT) - H¸t. Ho¹t ®éng cña trß. - §äc yªu cÇu bµi tËp hoµn thµnh c¸c bµi tËp. Bµi 1: - §Ó thèng tri ®Êt níc ta, c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®·b¾t nh©n d©n ta häc tiÕng H¸n, häc phong tôc cña ngêi h¸n. - Gäi HS ®äc bµi lµm. _ NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. b- Giao viÖc: hoµn thµnh bµi tËp 1,2,3 (trang 15, 16- VBT) - Gäi HS ®äc bµi lµm. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 4- Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê. - VËn dông bµi häc vµo thùc tÕ. Bµi 2: - §¸p ¸n ®óng lµ: C - ®¸p ¸n sai lµ: a,b,d. Bµi 3: - C©u a ®iÒn tõ : ¡n mÆn. - C©u b ®iÒn tõ ; muèi I- èt. Bµi 1: - §¸p ¸n ®óng lµ: c - ®¸p ¸n sai lµ: a,b,d. Bµi 2: Nèi « ch÷ ë cét a víi cét b cho phï hîp. Bµi 3: - dßng 1: ®iÒn tõ : an toµn. - dßng 2: ®iÒn tõ : t¬i, s¹ch. - dßng 3: ®iÒn tõ : níc s¹ch - dßng 4: ®iÒn tõ : nÊu chÝn. - dßng 5: b¶o qu¶n.
- Xem thêm -