Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== TUAÀN 7 Thöù ………. ngaøy……..thaùng………naêm 2011 Khoa hoïc PHOØNG BEÄNH BEÙO PHÌ I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: Neâu caùch phoøng beänh beùo phì: -AÊn uoáng hôïp lí, ñieàu ñoä, aên chaäm, nhai kó. -Naêng vaän ñoäng cô theå, ñi boä vaø luyeän taäp TDTT. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Hình trang 28,29 SGK - Phieáu hoïc taäp III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Phoøng moät soá beänh do thieáu chaát dinh döôõng  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà beänh beùo phì - HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo nhoùm Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm - GV chia nhoùm vaø phaùt phieáu hoïc taäp vieäc cuûa nhoùm - Lôùp boå sung vaø nhaän xeùt Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - Ñaùp aùn: Caâu 1: b Caâu 2.1: d Caâu 2.2: d Caâu 2.2: e Keát luaän cuûa GV. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh beùo phì - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi - GV neâu caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän (ñeå gôïi yù - HS traû lôøi coù theå cho HS quan saùt hình trang 29): - HS nhaän xeùt + Nguyeân nhaân gaây neân beùo phì laø gì? + Laøm theá naøo ñeå phoøng traùnh beùo phì? + Caàn laøm gì khi em beù hoaëc baûn thaân em bò beùo phì hay coù nguy cô bò beùo phì? Keát luaän cuûa GV. Hoaït ñoäng 3: Ñoùng vai Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - Caùc nhoùm thaûo luaän ñöa ra tình huoáng - GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn phaân vai nhoùm: moãi nhoùm thaûo luaän vaø töï ñöa ra moät tình theo tình huoáng nhoùm ñaõ ñeà ra huoáng döïa treân gôïi yù cuûa GV - Caùc vai hoäi yù lôøi thoaïi vaø dieãn xuaát, caùc baïn ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 1 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== - Tình huoáng 1: em cuûa baïn Lan coù nhieàu daáu hieäu beùo phì. Sau khi hoïc xong baøi naøy, neáu laø Lan,baïn seõ veà nhaø noùi gì vôùi meï vaø baïn coù theå laøm gì ñeå giuùp em mình? - Tình huoáng 2: Nga caân naëng hôn nhöõng ngöôøi baïn cuøng tuoåi vaø cuøng chieàu cao nhieàu. Nga ñang muoán thay ñoåi thoùi quen aên vaët, aên vaø uoáng ñoà ngoït cuûa mình. Neáu laø Nga, baïn seõ laøm gì, neáu haèng ngaøy trong giôø ra chôi, caùc baïn cuûa Nga môøi Nga aên baùnh ngoït vaø uoáng nöôùc ngoït? Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - Caùc nhoùm thaûo luaän ñöa ra tình huoáng - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn phaân vai theo tình huoáng nhoùm ñaõ ñeà ra Böôùc 3: Trình dieãn - GV nhaän xeùt trong nhoùm ñoùng goùp yù kieán - HS leân ñoùng vai, caùc HS khaùc theo doõi vaø ñaët mình vaøo ñòa vò nhaân vaät trong tình huoáng nhoùm baïn ñöa ra va cuøng thaûo luaän ñeå ñi ñeán löïa choïn caùch öùng xöû ñuùng Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Khoa hoïc PHOØNG MOÄT SOÁ BEÄNH LAÂY QUA ÑÖÔØNG TIEÂU HOAÙ I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: -Keå teân moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa: tieâu chaûy, taû, lò,… -Neâu nguyeân nhaân laây qua moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa: uoáng nöôùc laõ, aên, uoáng khoâng hôïp veä sinh, duøng thöùc aên oâi thiu. -Neâu caùch phoøng traùnh moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa: + Giöõ veä sinh aên uoáng. + Giöõ veä sinh caù nhaân. + Giöõ veä sinh moâi tröôøng. -Thöïc hieän giöõ veä sinh aên uoáng ñeå phoøng beänh. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Hình trang 30,31 SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 2 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Phoøng beänh beùo phì - Taùc haïi cuûa beänh beùo phì? - Laøm theá naøo ñeå phoøng traùnh beänh beùo phì? - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù GV ñaët vaán ñeà: - Trong lôùp coù baïn naøo ñaõ töøng bò ñau buïng hoaëc tieâu chaûy? Khi ñoù seõ caûm thaáy theá naøo? - Keå teân caùc beänh laây truyeàn qua ñöôøng tieâu hoaù khaùc maø em bieát - GV giaûng veà trieäu chöùng cuûa moät soá beänh: + Tieâu chaûy: ñi ngoaøi phaân loûng, nhieàu nöôùc töø 3 hay nhieàu laàn trong 1 ngaøy. Cô theå bò maát nhieàu nöôùc vaø muoái + Taû: gaây ra tieâu chaûy naëng, noân möûa, maát nöôùc vaø truî tim maïch. Neáu khoâng phaùt hieän vaø ngaên chaën kòp thôøi, beänh taû coù theå laây lan nhanh choùng trong gia ñình vaø coäng ñoäng thaønh dòch raát nguy hieåm + Lò: trieäu chöùng chính laø ñau buïng quaën chuû yeáu ôû vuøng buïng döôùi, moùt raën nhieàu, ñi ngoaøi nhieàu laàn, phaân laãn maùu vaø muõi nhaày - GV hoûi: caùc beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù nguy hieåm nhö theá naøo? Keát luaän cuûa GV. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm -GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trang 30,31 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: - Chæ vaø noùi veà noäi dung cuûa töøng hình - Vieäc laøm naøo cuûa caùc baïn trong hình coù theå daãn ñeán bò laây beänh qua ñöôøng tieâu hoaù? Taïi sao? - Vieäc laøm naøo cuûa caùc baïn trong hình coù theå ñeà phoøng ñöôïc caùc beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù? Taïi sao? - Neâu nguyeân nhaân vaø caùch phoøng beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù? Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp Hoaït ñoäng 3: Veõ tranh coå ñoäng HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS neâu - HS keå - HS traû lôøi - HS quan saùt -Caùc nhoùm thaûo luaän - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 3 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm - Xaây döïng baûn cam keát giöõ veä sinh phoøng beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù - Thaûo luaän ñeå tìm yù cho noäi dung tranh tuyeân truyeàn coå ñoäng moïi ngöôøi cuøng giöõ veä sinh phoøng beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù - Phaân coâng töøng thaønh vieân cuûa nhoùm veõ hoaëc vieát noäi dung töøng phaàn cuûa böùc tranh Böôùc 2: Thöïc haønh - GV ñi tôùi caùc nhoùm kieåm tra vaø giuùp ñôõ, ñaûm baûo moïi HS ñeàu tham gia Böôùc 3: Trình baøy vaø ñaùnh giaù - GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt, chuû yeáu tuyeân döông caùc saùng kieán tuyeân truyeàn coå ñoäng moïi ngöôøi cuøng giöõ veä sinh phoøng beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù. - Lôùp boå sung, nhaän xeùt - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laøm caùc vieäc nhö GV ñaõ höôùng daãn - Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình. Cöû ñaïi dieän phaùt bieåu cam keát cuûa nhoùm veà vieäc thöïc hieän giöõ veä sinh phoøng beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù vaø neâu yù töôûng cuûa böùc tranh coå ñoäng do nhoùm veõ. Caùc nhoùm khaùc coù theå goùp yù ñeå nhoùm ñoù tieáp tuïc hoaøn thieän neáu caàn. Cuûng coá – Daën doø: - Giaùo duïc HS: + Giöõ veä sinh aên uoáng. + Giöõ veä sinh caù nhaân. + Giöõ veä sinh moâi tröôøng. - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Baïn caûm thaáy theá naøo khi bò beänh BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... TUAÀN 8 Thöù ………. ngaøy……..thaùng………naêm 2011 Khoa hoïc BAÏN CAÛM THAÁY THEÁ NAØO KHI BÒ BEÄNH? I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: -Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän khi cô theå bò beänh: haét hôi, soå muõi, chaùn aên, meät moûi, ñau buïng, noân, soát,.… -Bieát noùi vôùi cha meï, ngöôøi lôùn khi caûm thaáy trong ngöôøi khoù chòu, khoâng bình thöôøng. -Phaân bieät ñöôïc luùc cô theå khoûe maïnh vaø luùc cô theå bò beänh. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Hình trang 32, 33 SGK ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 4 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Phoøng moät soá beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù - Neâu moät soá bieän phaùp phoøng beänh laây qua - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt ñöôøng tieâu hoaù - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Quan saùt hình trong SGK vaø keå chuyeän Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân - HS quan saùt - GV yeâu caàu töøng HS thöïc hieän theo yeâu caàu ôû muïc Quan saùt vaø Thöï haønh trang 32 SGK Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm nhoû - Laàn löôït töøng HS saép xeáp caùc hình coù lieân quan thaønh 3 caâu chuyeän vaø keå laïi vôùi caùc baïn trong nhoùm Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - GV löu yù yeâu caàu HS quan taâm ñeán vieäc moâ - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân keå chuyeän tröôùc lôùp taû khi Huøng bò beänh (ñau raêng, ñau buïng, soát) (moãi nhoùm chæ trình baøy moät caâu chuyeän, caùc thì Huøng caûm thaáy theá naøo? nhoùm khaùc boå sung) - GV ñaët caâu hoûi ñeå HS lieân heä: - HS traû lôøi + Keå teân moät soá beänh em ñaõ bò maéc - HS nhaän xeùt, boå sung + Khi bò beänh ñoù em caûm thaáy theá naøo? + Khi nhaän thaáy cô theå coù nhöõng daáu hieäu khoâng bình thöôøng, em phaûi laøm gì? Taïi sao? Keát luaän cuûa GV: - Khi khoeû maïnh ta caûm thaáy thoaûi maùi, deã chòu; khi bò beänh coù theå coù nhöõng bieåu hieän nhö haét hôi, soå muõi, chaùn aên, meät moûi hoaëc ñau buïng, noân möûa, tieâu chaûy, soát cao… Hoaït ñoäng 2: Troø chôi ñoùng vai Meï ôi, con… soát!: Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV neâu nhieäm vuï: caùc nhoùm seõ ñöa ra tình huoáng ñeå taäp öùng xöû khi baûn thaân bò beänh - GV coù theå neâu ví duï gôïi yù: Tình huoáng 1: Baïn Lan bò ñau buïng vaø ñi ngoaøi vaøi laàn ôû tröôøng. Neáu laø Lan, em seõ laøm gì? Tình huoáng 2: Ñi hoïc veà, Huøng thaáy trong ngöôøi raát meät vaø ñau ñaàu, nuoát nöôùc boït thaáy ñau hoïng, aên côm khoâng thaáy ngon. Huøng ñònh noùi vôùi meï maáy laàn nhöng meï maûi chaêm em khoâng ñeå yù neân Huøng khoâng noùi gì. Neáu laø Huøng em ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 5 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== seõ laøm gì? Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - Caùc nhoùm thaûo luaän ñöa ra tình huoáng - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn phaân vai theo tình huoáng nhoùm ñaõ ñeà ra - Caùc nhoùm thaûo luaän ñöa ra tình huoáng - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn phaân vai theo tình huoáng nhoùm ñaõ ñeà ra - Caùc vai hoäi yù lôøi thoaïi vaø dieãn xuaát - Caùc baïn khaùc goùp yù kieán Böôùc 3: Trình dieãn - HS leân ñoùng vai Keát luaän cuûa GV: - Khi trong ngöôøi caûm thaáy khoù chòu vaø khoâng bình thöôøng phaûi baùo ngay cho cha meï hoaëc ngöôøi lôùn bieát ñeå kòp thôøi phaùt hieän beänh vaø chöõa trò Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: AÊn uoáng khi bò beänh - HS leân ñoùng vai - Lôùp theo doõi vaø ñaët mình vaøo nhaân vaät trong tình huoáng nhoùm baïn ñöa ra vaø cuøng thaûo luaän ñeå ñi ñeán löïa choïn caùch öùng xöû ñuùng BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Khoa hoïc AÊN UOÁNG KHI BÒ BEÄNH I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: -Nhaän bieát ngöôøi beänh caàn ñöôïc aên uoáng ñuû chaát, chæ moät soá beänh phaûi aên kieâng theo chæ daãn cuûa baùc só. -Bieát aên uoáng hôïp lí khi beänh -Bieát caùch phoøng choáng maát nöôùc khi bò tieâu chaûy: pha ñöôïc dung dòch - Giaùo duïc HS caàn aên uoáng hôïp veä sinh ñeå ñaûm baûo cho söùc khoûe, caàn baûo veä moâi tröôøng… II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Hình trang 34, 35 SGK - Chuaån bò theo nhoùm: moät goùi oâ-reâ-doân, moät coác coù vaïch chia, moät bình nöôùc hoaëc moät naém gaïo, moät ít muoái, moät cheùn vaãn thöôøng duøng aên côm III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 6 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà cheá ñoä aên uoáng ñoái vôùi ngöôøi maéc beänh thoâng thöôøng Böôùc 1:Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV phaùt phieáu ghi caùc caâu hoûi cho caùc nhoùm thaûo luaän (hoaëc ghi caùc caâu hoûi leân baûng) Keå teân caùc thöùc aên caàn cho ngöôøi maéc caùc beänh thoâng thöôøng Ñoái vôùi ngöôøi beänh naëng neân cho aên moùn aên ñaëc hay loaõng? Taïi sao? Ñoái vôùi ngöôøi beänh khoâng muoán aên hoaëc aên quaù ít neân cho aên nhö theá naøo? Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thaûo luaän nhöõng caâu hoûi do GV yeâu caàu Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - GV ghi caùc caâu hoûi treân ra phieáu rôøi Keát luaän cuûa GV Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh pha dung dòch oâ-reâdoân vaø chuaån bò vaät lieäu ñeå naáu chaùo muoái Böôùc 1: - GV yeâu caàu caû lôùp quan saùt vaø ñoïc lôøi thoaïi trong hình 4,5 trang 35 SGK - Gv goïi 2 HS: moät ñoïc caâu hoûi cuûa baø meï ñöa con ñeán khaùm beänh vaø moät HS ñoïc caâu traû lôøi cuûa baùc só - GV ñaët caâu hoûi: baùc só ñaõ khuyeân ngöôøi bò beänh tieâu chaûy caàn phaûi aên uoáng nhö theá naøo? - GV chæ ñònh moät vaøi HS nhaéc laïi lôøi khuyeân cuûa baùc só Böôùc 2: Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV yeâu caàu caùc nhoùm baùo caùo veà ñoà duøng ñaõ chuaån bò ñeå pha dung dòch oâ-reâ-doân hoaëc nöôùc chaùo muoái - Ñoái vôùi nhoùm pha dung dòch oâ-reâ-doân, GV yeâu caàu HS ñoïc höôùng daãn ghi treân goùi vaø laøm theo höôùng daãn - Ñoái vôùi nhoùm chuaån bò vaät lieäu ñeå naáu chaùo muoái thì quan saùt chæ daãn ôû hình 7 trang 35 SGK vaø laøm theo höôùng daãn (khoâng yeâu caàu naáu chaùo) Böôùc 3: - GV ñi tôùi caùc nhoùm theo doõi vaø giuùp ñôõ (neáu caàn) Böôùc 4: - GV yeâu caàu moãi nhoùm pha dung dòch oâ-reâdoân cöû moät baïn leân laøm tröôùc lôùp -HS laéng nghe - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thaûo luaän nhöõng caâu hoûi do GV yeâu caàu - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân boác thaêm truùng caâu naøo seõ traû lôøi caâu ñoù. - Caùc HS khaùc boå sung - HS quan saùt vaø ñoïc lôøi thoaïi - HS ñoïc - HS nhaéc laïi - Ñaïi dieän nhomù baùo caùo - HS ñoïc höôùng daãn vaø thöïc hieän - HS quan saùt vaø laøm theo chæ daãn ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 7 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== - Cuõng töông töï nhö vaäy ñoái vôùi caùc nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm leân thöïc hieän tröôùc lôùp chuaån bò naáu chaùo muoái - Lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt - Keát thuùc hoaït ñoäng, GV nhaän xeùt chung veà hoaït ñoäng thöïc haønh cuûa HS Hoaït ñoäng 3: Ñoùng vai Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV yeâu caàu: caùc nhoùm ñöa ra tình huoáng ñeå vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng. - GV coù theå neâu ví duï gôïi yù: ngaøy chuû nhaät, boá meï Lan ñi veà queâ. Lan ôû nhaø vôùi baø vaø em beù môùi 1 tuoåi. Lan nhaän thaáy em beù bò ñi æa chaûy naëng vaø ñaõ noùi vôùi baø cho em beù uoáng nhieàu nöôùc chaùo coù boû 1 ít muoái, nhôø theá ñaõ cöùu soáng ñöôïc em beù Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - Nhoùm thaûo luaän vaø ñöa ra tình huoáng - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn phaân vai theo tình huoáng nhoùm ñaõ ñeà ra - Nhoùm thaûo luaän vaø ñöa ra tình huoáng - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn phaân vai theo tình huoáng nhoùm ñaõ ñeà ra Böôùc 3: Trình dieãn - Caùc vai hoäi yù lôøi thoaïi vaø dieãn xuaát. Caùc baïn khaùc goùp yù kieán Cuûng coá – Daën doø: - Giaùo duïc HS caàn aên uoáng hôïp veä sinh ñeå ñaûm - HS leân ñoùng vai, caùc HS khaùc theo doõi vaø ñaët mình vaøo ñòa vòi nhaân vaät trong tình huoáng baûo cho söùc khoûe, caàn baûo veä moâi tröôøng… nhoùm baïn ñöa ra vaø cuøng thaûo luaän ñeå ñi ñeán löïa choïn caùch öùng xöû ñuùng BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... TUAÀN 9 Thöù ………. ngaøy……..thaùng………naêm 2011 Khoa hoïc PHOØNG TRAÙNH TAI NAÏN ÑUOÁI NÖÔÙC I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Neâu ñöôïc moät soá vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc: + Khoâng chôi ñuøa gaàn hoà, ao, soâng, suoái; gieáng, chum, vaïi, beå nöôùc phaûi coù naép nay. + Chaáp haønh caùc quy ñònh veà an toaøn khi tham gia giao thoâng ñöôøng thuûy. + Taäp bôi khi coù ngöôøi lôùn vaø phöông tieän cöùu hoä. -Thöïc hieän ñöôïc caùc quy taéc an toaøn phoøng traùnh ñuoái nöôùc. ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 8 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Hình trang 36, 37 SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: AÊn uoáng khi bò beänh - Khi bò beänh ta caàn aên uoáng nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà caùc bieän phaùp phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm - Thaûo luaän: neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå phoøng traùnh ñuoái nöôùc trong cuoäc soáng haèng ngaøy? Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - Nhoùm thaûo luaän - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy - HS nhaän xeùt Keát luaän cuûa GV: - Khoâng chôi ñuøa gaàn hoà, ao, soâng, suoái. Gieáng nöôùc phaûi ñöôïc xaây thaønh cao, coù naép ñaäy. Chum, vaïi, beå nöôùc phaûi coù naép ñaäy - Chaáp haønh toát caùc quy ñònh veà an toaøn khi tham gia caùc phöông tieän giao thoâng ñöôøng thuyû. Tuyeät ñoái khoâng loäi qua suoái khi trôøi möa luõ, doâng baõo Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà moät soá nguyeân taéc khi taäp bôi hoaëc ñi bôi Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy - Thaûo luaän: neân taäp bôi hoaëc ñi bôi ôû ñaâu? Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV coù theå giaûng theâm: Khoâng xuoáng nöôùc bôi loäi khi ñang ra moà hoâi, tröôùc khi xuoáng nöôùc phaûi vaän ñoäng, taäp caùc baøi taäp theo höôùng daãn ñeå traùnh caûm laïnh, chuoät ruùt Ñi bôi ôû caùc beå bôi phaûi tuaân theo noäi quy cuûa beå bôi: taém saïch tröôùc vaø sau khi bôi ñeå giöõ veä sinh chung vaø veä sinh caù nhaân Khoâng bôi khi vöøa aên no hoaëc khi quaù ñoùi Keát luaän cuûa GV: - Chæ taäp bôi hoaëc bôi nôi coù ngöôøi lôùn vaø phöông tieän cöùu hoä, tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa beå bôi, khu vöïc bôi ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 9 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän (hoaëc ñoùng vai) Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV chia lôùp thaønh 3-4 nhoùm. Giao cho moãi nhoùm 1 tình huoáng ñeå caùc em thaûo luaän vaø taäp caùch öùng xöû phoøng traùnh tai naïn soâng nöôùc - GV coù theå ñöa ra tình huoáng khaùc phuø hôïp vôùi HS cuûa mình: Tình huoáng 1: Huøng vaø Nam vöøa chôi ñaù boùng veà, Nam ruû Huøng ra hoà ôû gaàn nhaø ñeå taém. Neáu laø Huøng, baïn seõ öùng xöû theá naøo? Tình huoáng 2: Lan nhìn thaáy em mình ñaùnh rôi ñoà chôi vaøo beå nöôùc vaø ñang cuùi xuoáng ñeå laáy. Neáu baïn laø Lan, baïn seõ laøm gì? Tình huoáng 3: treân ñöôøng ñi hoïc veà trôøi ñoå möa to vaø nöôùc suoái chaûy xieát, Mî vaø caùc baïn cuûa Mî neân laøm gì? Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm - -Caùc nhoùm thaûo luaän ñöa ra tình huoáng. Neâu ra maët lôïi, maët haïi cuûa caùc phöông aùn löïa choïn ñeå tìm ra caùc giaûi phaùp an toaøn phoøng traùnh tai naïn soâng nöôùc. Coù tình huoáng coù theå ñoùng vai, coù tình huoáng coù theå phaân tích Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp -Nhoùm HS leân ñoùng vai Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: OÂn taäp: con ngöôøi vaø söùc khoeû -HS laéng nghe - Caùc nhoùm thaûo luaän ñöa ra tình huoáng. Neâu ra maët lôïi, maët haïi cuûa caùc phöông aùn löïa choïn ñeå tìm ra caùc giaûi phaùp an toaøn phoøng traùnh tai naïn soâng nöôùc. Coù tình huoáng coù theå ñoùng vai, coù tình huoáng coù theå phaân tích - Nhoùm HS leân ñoùng vai, caùc HS khaùc theo doõi vaø ñaët mình vaøo ñòa vò nhaân vaät trong tình huoáng nhoùm baïn ñöa ra vaø cuøng thaûo luaän ñeå ñi ñeán löïa choïn caùch öùng xöû ñuùng - Coù nhoùm chæ caàn ñöa ra caùc phöông aùn, phaân tích kó maët lôïi vaø haïi cuûa töøng phöông aùn ñeå tìm ra giaûi phaùp an toaøn nhaát BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Khoa hoïc OÂN TAÄP CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ (Tieát 1) * I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: OÂn taäp caùc kieán thöùc veà: ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 10 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== -Söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. -Caùc chaát dinh döôõng coù trong thöùc aên vaø vai troø cuûa chuùng. -Caùch phoøng traùnh moät soá beänh do aên thieáu hoaëc aên thöøa chaát dinh döôõng vaø caùc beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa. -Dinh döôõng hôïp lí. -Phoøng traùnh ñuoái nöôùc. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Caùc phieáu caâu hoûi oân taäp veà chuû ñeà Con ngöôøi vaø söùc khoeû - Phieáu ghi laïi teân thöùc aên, ñoà uoáng cuûa baûn thaân HS trong tuaàn qua - Caùc tranh aûnh, moâ hình (rau, quaû, con gioáng baèng nhöïa) hay vaät thaät veà caùc loaïi thöùc aên III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc - Neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc trong cuoäc soáng haèng ngaøy - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Troø chôi Ai nhanh – Ai ñuùng? Böôùc 1: Toå chöùc - GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø saép xeáp laïi baøn gheá trong lôùp cho phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng toå chöùc troø chôi - Cöû töø 3-5 HS laøm ban giaùm khaûo, cuøng theo doõi, ghi laïi caùc caâu traû lôøi cuûa caùc ñoäi Böôùc 2: Phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi - HS nghe caâu hoûi, ñoäi naøo coù caâu traû lôøi seõ laéc chuoâng - Ñoäi naøo laéc chuoâng tröôùc ñöôïc traû lôøi tröôùc - Tieáp theo, caùc ñoäi khaùc seõ laàn löôït traû lôøi theo thöù töï laéc chuoâng - Caùch tính ñieåm hay tröø ñieåm do GV quyeát ñònh vaø phoå bieán cho HS tröôùc khi chôi Böôùc 3: Chuaån bò - GV hoäi yù vôùi HS ñöôïc cöû vaøo ban giaùm khaûo, phaùt cho caùc em caâu hoûi vaø ñaùp aùn ñeå theo doõi, nhaän xeùt caùc ñoäi traû lôøi. GV höôùng daãn vaø thoáng nhaát caùch ñaùnh giaù, ghi cheùp… Böôùc 4: Tieán haønh - GV (hoaëc giao cho HS) laàn löôït ñoïc caùc caâu hoûi vaø ñieàu khieån cuoäc chôi Löu yù: khoáng cheá thôøi gian toái ña cho moãi caâu traû lôøi Böôùc 5: Ñaùnh giaù, toång keát HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - Caùc ñoäi hoäi yù tröôùc khi vaøo cuoäc chôi, caùc thaønh vieân trao ñoåi thoâng tin ñaõ hoïc töø nhöõng baøi tröôùc ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 11 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== - Ban giaùm khaûo hoäi yù thoáng nhaát ñieåm vaø tuyeân boá vôùi caùc ñoäi Hoaït ñoäng 2: Töï ñaùnh giaù Böôùc 1: Toå chöùc höôùng daãn GV yeâu caàu HS döïa vaøo kieán thöùc treân vaø cheá - HS khaùc theo doõi, nhaän xeùt vaø boå sung caâu ñoä aên uoáng cuûa mình trong tuaàn ñeå töï ñaùnh giaù traû lôøi cuûa baïn - Ñaõ aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi moùn chöa? - Ñaõ aên phoái hôïp caùc chaát ñaïm, chaát beùo ñoäng vaät vaø thöïc vaät chöa? - Ñaõ aên caùc thöùc aên coù chöùa caùc loaïi vi-ta-min vaø chaát khoaùng chöa? Böôùc 2: Töï ñaùnh giaù - Töøng HS döïa vaøo baûng ghi teân caùc thöùc aên, ñoà uoáng cuûa mình trong tuaàn vaø töï ñaùnh giaù theo tieâu chí treân, sau ñoù trao ñoåi vôùi baïn Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp beân caïnh Löu yù: - GV ñöa ra lôøi khuyeân veà caùc thöùc aên thay - Moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc caù theá. Ví duï: aên caùc saûn phaåm cuûa ñaäu naønh nhö nhaân söõa ñaäu naønh, ñaäu phuï…; aên tröùng, caù… ñeà thay cho caùc loaïi gia suùc, gia caàm - Vieäc yeâu caàu HS trình baøy tröôùc lôùp coù theå tieán haønh, coù theå khoâng Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: OÂn taäp: Con ngöôøi vaø söùc khoeû (tieát 2) BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... TUAÀN 10 Thöù ………. ngaøy……..thaùng………naêm 2011 Khoa hoïc OÂN TAÄP CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ (Tieát 2) I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: Nhö tieát 1 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Nhö tieát 1 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 12 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Troø chôi Ai choïn thöùc aên hôïp lí Böôùc 1: - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm - Caùc em söû duïng nhöõng thöïc phaåm mang theo, tranh aûnh, moâ hình veà thöùc aên ñaõ söu taàm ñeå trình baøy moät böõa aên ngon & boå Böôùc 2: -HS laømvieäc theo nhoùm HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Caùc em söû duïng nhöõng thöïc phaåm mang theo, tranh aûnh, moâ hình veà thöùc aên ñaõ söu taàm ñeå trình baøy moät böõa aên ngon & boå - Caùc nhoùm laøm vieäc theo gôïi yù treân. Neáu coù nhieàu thöïc phaåm, HS coù theå laøm caùc böõa aên khaùc. Böôùc 3: -Laøm vieäc caû lôùp - Caùc nhoùm trình baøy böõa aên cuûa nhoùm mình. - HS nhoùm khaùc nhaän xeùt. - GV cho caû lôùp thaûo luaän xem laøm theá naøo ñeå coù - Caû lôùp thaûo luaän & phaùt bieåu böõa aên ñaày ñuû chaát dinh döôõng - GV yeâu caàu HS veà noùi laïi vôùi cha meï & ngöôøi lôùn trong nhaø nhöõng gì ñaõ hoïc ñöôïc qua hoaït ñoäng naøy. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh: Ghi laøi & trình baøy 10 lôøi khuyeân dinh döôõng hôïp lí Böôùc 1: - HS laøm vieäc caù nhaân nhö ñaõ höôùng daãn ôû - GV yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân nhö ñaõ höôùng muïc “Thöïc haønh” trang 40 SGK daãn ôû muïc ‘Thöïc haønh’ SGK. Böôùc 2: - GV daën HS veà nhaø noùi vôùi boá meï nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaø treo baûng baûng naøy ôû choã thuaän tieän, deã ñoïc. Cuûng coá – Daën doø: - Chuaån bò baøi: Nöôùc coù tính chaát gì? - Moät soá HS trình baøy saûn phaåm cuûa mình vôùi caû lôùp BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Khoa hoïc NÖÔÙC COÙ NHÖÕNG TÍNH CHAÁT GÌ? ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 13 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Neâu ñöôïc moät soá tính chaát cuûa nöôùc: nöôùc laø chaát loûng, trong suoát, khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò, khoâng coù hình daïng nhaát ñònh; nöôùc chaûy töø cao xuoáng thaáp, chaûy lan ra khaép moïi phía, thaám qua moät soá vaät vaø hoøa tan moät soá chaát. -Quan saùt vaø laøm thí nghieäm ñeå phaùt hieän ra moät soá tính chaát cuûa nöôùc. -Neâu ñöôïc ví duï veà öùng duïng moät soá tính chaát cuûa nöôùc trong ñôøi soáng: laøm maùi nhaø doác cho nöôùc möa chaûy xuoáng, laøm aùo möa ñeå maëc khoâng bò öôùt,… II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Hình veõ trong SGK - 2 coác thuyû tinh gioáng nhau, moät ñöïng nöôùc, 1 ñöïng söõa. - Chai vaø moät soá vaät chöùa nöôùc coù theå nhìn ñöôïc beân trong. - Moät maët phaúng khoâng thaám nöôùc vaø moät khay ñöïng nöôùc. - Moät mieáng vaûi, boâng, giaáy thaám boït bieån … - Moät ít ñöôøng, muoái, caùt… vaø thìa III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Phaùt hieän maøu, muøi, vò cuûa nöôùc Böôùc 1: Toå chöùc, höôùng daãn - GV phaùt cho moãi nhoùm nhieàu coác ñöïng chaát loûng khaùc nhau: 1 coác ñöïng nöôùc, 1 coác ñöïng cheø, 1 coác ñöïng nöôùc coù pha chuùt daàu baïc haø, 1 coác ñöïng nöôùc cheø, 1 coác ñöïng söõa - GV yeâu caàu HS trao ñoåi trong nhoùm yù 1 & 2 theo yeâu caàu quan saùt trang 42 SGK Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm GV neâu caâu hoûi: + Coác naøo ñöïng nöôùc, coác naøo ñöïng söõa? + Laøm theá naøo ñeå baïn bieát ñieàu ñoù Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - GV daùn leân baûng giaáy khoå lôùn ñaõ ghi saün keát quaû theo nhöõng gì HS phaùt hieän ra ôû böôùc 2 - GV goïi vaøi HS neâu laïi nhöõng tính chaát cuûa nöôùc ñöôïc phaùt hieän trong hoaït ñoäng naøy. Keát luaän: - Qua quan saùt ta coù theå nhaän thaáy nöôùc trong suoát, khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò. Hoaït ñoäng 2: Phaùt hieän hình daïng cuûa nöôùc Böôùc 1: GV yeâu caàu caùc nhoùm - Ñem chai, loï, coác coù hình daïng khaùc nhau baèng thuyû tinh hoaëc nhöïa trong suoát ñaõ chuaån bò ñaët leân baøn HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS theo doõi - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn quan saùt & traû lôøi caâu hoûi - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy nhöõng gì nhoùm mình ñaõ phaùt hieän ra ôû böôùc 2 - HS neâu ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 14 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== - Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt caùi chai hoaëc coác ôû nhieàu tö theá (ngang hay doác ngöôïc) & traû lôøi caâu hoûi: Khi ta thay ñoåi vò trí, tö theá thì hình daïng cuûa chuùng coù thay ñoåi khoâng? - GV keát luaän: Chai, coác laø nhöõng vaät coù hình daïng nhaát ñònh Böôùc 2: GV neâu vaán ñeà - Vaäy nöôùc coù hình daïng nhaát ñònh khoâng? - HS neâu: Ñeå traû lôøi ñöôïc caâu hoûi naøy, caùc nhoùm cuøng: + Thaûo luaän ñeå ñöa ra döï ñoaùn veà hình daïng cuûa nöôùc. + Tieán haønh thí nghieäm ñeå kieåm tra döï ñoaùn cuûa nhoùm Böôùc 3: - Thöïc hieän - Löu yù: Caùc nhoùm coù theå laøm nhöõng thí nghieäm khaùc nhau Böôùc 4: - Laøm vieäc caû lôùp Keát luaän Nöôùc khoâng coù hình daïng nhaát ñònh Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu xem nöôùc chaûy nhö theá naøo? Böôùc 1: - GV kieåm tra caùc vaät lieäu ñeå laøm thí nghieäm do caùc nhoùm mang ñeán lôùp - GV yeâu caàu caùc nhoùm ñeà xuaát caùch laøm thí nghieäm roài thöïc hieän & nhaän xeùt keát quaû. Böôùc 2: Thöïc hieän - GV ñi tôùi caùc nhoùm theo doõi caùch laøm cuûa HS & giuùp ñôõ - HS laáy ñoà duøng ñaõ chuaån bò ñeå laøm thí nghieäm ñaët leân baøn - Khoâng thay ñoåi vì chuùng coù hình daïng nhaát ñònh + Quan saùt & ruùt ra nhaän xeùt veà hình daïng cuûa nöôùc - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laàn löôït thöïc hieän caùc böôùc treân - Ñaïi dieän nhoùm noùi veà caùch tieán haønh thí nghieäm & neâu keát luaän veà hình daïng cuûa nöôùc. - HS laáy ñoà duøng chuaån bò laøm thí nghieäm - HS neâu Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - GV ghi nhanh leân baûng baùo caùo cuûa caùc - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thöïc hieän thí nghieäm cuûa nhoùm mình & neâu nhaän xeùt nhoùm Keát luaän: - Nöôùc chaûy töø cao xuoáng thaáp, lan ra moïi - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc phía - (Lieân heä thöïc teá): yeâu caàu HS neâu leân nhöõng öùng duïng thöïc teá lieân quan ñeán tính chaát treân cuûa nöôùc. - HS neâu öùng duïng: lôïp maùi nhaø, laùt saân, ñaët Hoaït ñoäng 4: Phaùt hieän tính thaám hoaëc maùng nöôùc … taát caû ñeàu laøm doác ñeå nöôùc chaûy nhanh. ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 15 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== khoâng thaám cuûa nöôùc ñoái vôùi moät soá vaät Böôùc 1: - GV neâu nhieäm vuï: ñeå bieát ñöôïc vaät naøo cho nöôùc thaám qua, vaät naøo khoâng cho nöôùc thaám qua caùc em haõy laøm thí nghieäm theo nhoùm - GV kieåm tra ñoà duøng ñeå laøm thí nghieäm do caùc nhoùm ñaõ mang ñeán lôùp Böôùc 2: - HS laáy ñoà duøng chuaån bò laøm thí nghieäm -Thöïc hieän - GV ñi tôùi caùc nhoùm theo doõi caùch laøm cuûa HS & giuùp ñôõ Böôùc 3: - Laøm vieäc caû lôùp - GV ghi nhanh leân baûng baùo caùo cuûa caùc nhoùm Keát luaän: - Nöôùc thaám qua moät soá vaät. - (Lieân heä thöïc teá): yeâu caàu HS neâu leân nhöõng öùng duïng thöïc teá lieân quan ñeán tính chaát treân cuûa nöôùc. - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thöïc hieän thí nghieäm cuûa nhoùm mình & neâu nhaän xeùt - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc - HS neâu öùng duïng: laøm ñoà duøng chöùa nöôùc, lôïp nhaø, laøm aùo möa …(duøng vaät lieäu khoâng cho nöôùc thaám qua); duøng caùc vaät lieäu cho nöôùc thaám Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa qua ñeå loïc nöôùc ñuïc HS. - Chuaån bò baøi: Ba theå cuûa nöôùc BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... TUAÀN 11 Thöù ………. ngaøy……..thaùng………naêm 2011 Khoa hoïc BA THEÅ CUÛA NÖÔÙC I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: - Neâu ñöôïc nöôùc toàn taïi ôû ba theå: loûng, khí, raén. - Laøm thí nhieäm veà söï chuyeån ñoåi theå cuûa nöôùc töø theå loûng sang theå khí vaø ngöôïc laïi. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Hình veõ trong SGK. - Chai vaø moät soá vaät chöùa nöôùc. - Nguoàn nhieät (neán, ñeøn coàn,…) vaø vaät chòu nhieät (chaäu thuyû tinh, aám,…) - Nöôùc ñaù, khaên lau baèng vaûi … ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 16 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu hieän töôïng nöôùc töø theå loûng chuyeån thaønh theå khí & ngöôïc laïi Böôùc 1: Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS neâu moät soá ví duï veà nöôùc ôû theå loûng? - GV ñaët vaán ñeà: Nöôùc coøn toàn taïi ôû theå naøo? Chuùng ta seõ laàn löôït tìm hieåu ñieàu ñoù. - GV duøng khaên öôùt lau baûng roài yeâu caàu moät HS leân sôø tay vaøo maët baûng môùi lau & neâu nhaän xeùt - GV hoûi: Lieäu maët baûng coù öôùt maõi nhö vaäy khoâng? Neáu maët baûng khoâ ñi, thì nöôùc treân maët baûng ñaõ bieán ñi ñaâu? Böôùc 2: Toå chöùc, höôùng daãn HS laøm thí nghieäm - GV yeâu caàu caùc nhoùm ñem ñoà duøng ra chuaån bò laøm thí nghieäm - GV nhaéc HS löu yù ñeán ñoä an toaøn khi laøm thí nghieäm - GV yeâu caàu HS: + Quan saùt nöôùc noùng ñang boác hôi. Nhaän xeùt, noùi teân hieän töôïng vöøa xaûy ra. + UÙp ñóa leân moät coác nöôùc noùng khoaûng 1 phuùt roài nhaác ñóa ra. Quan saùt maët ñóa. Nhaän xeùt, noùi teân hieän töôïng vöøa xaûy ra. Böôùc 3: Thöïc hieän - GV ñi tôùi caùc nhoùm theo doõi caùch laøm cuûa HS & giuùp ñôõ Böôùc 4: Laøm vieäc caû lôùp - GV ghi nhanh leân baûng baùo caùo cuûa caùc nhoùm - GV yeâu caàu HS quay laïi ñeå giaûi thích hieän töôïng ñöôïc neâu trong phaàn môû baøi: Duøng khaên öôùt lau maët baûng, sau vaøi phuùt maët baûng khoâ. Vaäy nöôùc treân maët baûng ñaõ ñi ñaâu? -GV Keát luaän Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu hieän töôïng nöôùc chuyeån theå töø theå loûng chuyeån thaønh theå raén & ngöôïc laïi Böôùc 1: Giao nhieäm vuï cho HS (thöïc hieän ôû phaàn daën doø ngaøy hoâm tröôùc) -Yeâu caàu HS ñaët vaøo ngaên laøm ñaù cuûa tuû laïnh 1 khay coù nöôùc. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS neâu: nöôùc möa, nöôùc suoái, soâng, bieån … - HS thöïc hieän - HS suy nghó - HS laáy ñoà duøng chuaån bò laøm thí nghieäm - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thöïc hieän thí nghieäm cuûa nhoùm mình & neâu nhaän xeùt - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc - Nöôùc ôû maët baûng ñaõ bieán thaønh hôi nöôùc bay vaøo khoâng khí. Maét thöôøng khoâng theå nhìn thaáy hôi nöôùc. - Caùc nhoùm quan saùt khay nöôùc ñaù thaät & thaûo luaän caùc caâu hoûi: ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 17 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== + Nöôùc ôû theå loûng trong khay ñaõ bieán thaønh Böôùc 2: - Tôùi tieát hoïc, GV laáy khay nöôùc ñoù ra ñeå quan nöôùc ôû theå raén + Nöôùc ôû theå raén coù hình daïng nhaát ñònh saùt & traû lôøi caâu hoûi: + Hieän töôïng ñoù ñöôïc goïi laø söï ñoâng ñaëc + Nöôùc trong khay ñaõ bieán thaønh theá naøo? + Nhaän xeùt nöôùc ôû theå naøy? + Hieän töôïng chuyeån theå cuûa nöôùc trong khay ñöôïc goïi laø gì? - Quan saùt hieän töôïng xaûy ra khi ñeå khay nöôùc ñaù ôû ngoaøi tuû laïnh xem ñieàu gì ñaõ xaûy ra & noùi teân hieän töôïng ñoù. - Neâu ví duï veà nöôùc toàn taïi ôû theå raén Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp GV boå sung (neáu caàn) -GV Keát luaän Hoaït ñoäng 3: Veõ sô ñoà chuyeån theå cuûa nöôùc Böôùc 1: Laøm vieäc caû lôùp - GV ñaët caâu hoûi: + Nöôùc toàn taïi ôû nhöõng theå naøo? + Neâu tính chaát chung cuûa nöôùc ôû caùc theå ñoù & tính chaát rieâng cuûa töøng theå - Sau khi HS traû lôøi, GV toùm taét laïi yù chính - Nöôùc ñaù ñaõ chaûy ra thaønh nöôùc ôû theå loûng. Hieän töôïng ñoù ñöôïc goïi laø söï noùng chaûy - HS neâu - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc - HS neâu: + ôû 3 theå: loûng, raén, khí + Tính chaát chung: ôû caû 3 theå, nöôùc ñeàu trong suoát, khoâng coù maøu, khoâng coù muøi, khoâng coù vò. Tính chaát rieâng: nöôùc ôû theå loûng, theå khí Böôùc 2: Laøm vieäc caù nhaân & theo caëp - GV yeâu caàu HS veõ sô ñoà söï chuyeån theå cuûa khoâng coù hình daïng nhaát ñònh. Rieâng nöôùc ôû nöôùc vaøo vôû & trình baøy sô ñoà vôùi baïn ngoài beân theå raén khoâng coù hình daïng nhaát ñònh. caïnh. - HS thöïc hieän Böôùc 3: - Goïi moät soá HS noùi veà sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc & ñieàu kieän nhieät ñoä cuûa söï chuyeån theå ñoù. -GVKeát luaän Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - HS trình baøy - Chuaån bò baøi: Maây ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? Möa töø ñaâu ra? BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Khoa hoïc MAÂY ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH NHÖ THEÁ NAØO? ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 18 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== MÖA TÖØ ÑAÂU RA? I.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU: Bieát maây, möa laø söï chuyeån theå cuûa nöôùc trong töï nhieân. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Hình trang 46, 47 SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Ba theå cuûa nöôùc - HS traû lôøi - Nöôùc toàn taïi ôû nhöõng theå naøo? - HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm  Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu söï chuyeån theå cuûa nöôùc trong töï nhieân Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp. Töøng caù nhaân HS nghieân cöùu caâu chuyeän Cuoäc phieâu löu cuûa gioït nöôùc ôû trang 46, 47 SGK, sau ñoù nhìn vaøo hình veõ keå laïi vôùi baïn beân caïnh Böôùc 2: Laøm vieäc caù nhaân - HS quan saùt hình veõ, ñoïc lôøi chuù thích vaø töï traû -HS quan saùt lôøi 2 caâu hoûi Maây ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? Nöôùc möa töø ñaâu ra? - Khi ñaõ naém vöõng caâu chuyeän Cuoäc phieâu löu cuûa gioït nöôùc, HS coù theå töï veõ minh hoaï vaø keå laïi vôùi baïn Böôùc 3: Laøm vieäc theo caëp - Hai HS trình baøy vôùi nhau veà keát quaû laøm vieäc caù nhaân Böôùc 4: Laøm vieäc caû lôùp - HS traû lôøi - GV yeâu caàu HS phaùt bieåu ñònh nghóa voøng tuaàn - HS phaùt bieåu ñònh nghóa hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân Hoaït ñoäng 2: Troø chôi ñoùng vai Toâi laø gioït nöôùc Böôùc 1: Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm, yeâu caàu HS hoäi yù vaø phaân vai theo: Gioït nöôùc Hôi nöôùc Maây traéng Maây ñen Gioït möa - GV gôïi yù cho HS coù theå söû duïng theâm nhöõng ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 19 Tröôøng Tieåu hoïc Thò Traán Ñònh An Moân Khoa hoïc Gv thöïc hieän: Lưu Văn Mười ===================================================================================================================== kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa baøi tröôùc vaø kieán thöùc ñaõ hoïc veà thôøi tieát ôû lôùp 1 ñeå laøm cho lôøi thoaïi theâm sinh ñoäng Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm Caùc nhoùm phaân vai nhö ñaõ höôùng daãn vaû trao ñoåi vôùi nhau veà lôøi thoaïi theo saùng kieán cuûa caùc thaønh vieân. Böôùc 3: Trình dieãn vaø ñaùnh giaù - GV löu yù HS goùp yù veà khía caïnh khoa hoïc xem caùc baïn coù noùi dñuùng traïng thaùi cuûa nöôùc ôû töøng - Laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy giai ñoaïn hay khoâng - GV vaø HS cuøng ñaùnh giaù xem nhoùm naøo trình - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, goùp yù baøy saùng taïo, ñuùng noäi dung hoïc taäp Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân BOÅ SUNG – RUÙT KINH NGHIEÄM: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... TUAÀN 12 Thöù ………. ngaøy……..thaùng………naêm 2011 Khoa hoïc SÔ ÑOÀ VOØNG TUAÀN HOAØN CUÛA NÖÔÙC TRONG TÖÏ NHIEÂN I.MUÏC TIEÂU: - Hoaøn thaønh sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân. - Moâ taû voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân: chæ vaøo sô ñoà vaø noùi veà söï bay hôi, ngöng tuï cuûa nöôùc trong töï nhieân. * GD BVMT: Giaùo duïc HS phaûi bieát baûo veä nguoàn nöôùc, khoâng laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc ao, suoái, soâng,… baûo veä moâi tröôøng laø baûo veä söùc khoûe… II.CHUAÅN BÒ: - Hình trang 48, 49 SGK - Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân ñöôïc phoùng to - Moãi HS chuaån bò 1 tôø giaáy traéng khoå A4, buùt chì ñen vaø buùt maøu III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng  Baøi cuõ: Maây ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? Möa töø ñaâu ra?  Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ======================================================================================================= Giaùo Aùn lôùp 4/1 Tuaàn 07 ñeán tuaàn 17 trang 20
- Xem thêm -