Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Khoa häc: Bµi 5: Vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - KÓ tªn mét sè thøc ¨n cã nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo - Nªu vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®èi víi c¬ thÓ - X¸c ®Þnh ®îc nguån gèc cña nh÷ng thøc ¨n chøa chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo Gd hs lu«n ¨n uèng ®ñ chÊt B. -§å dïng d¹y häc - H×nh trang 12, 13 s¸ch gi¸o khoa; phiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: KÓ tªn thøc ¨n cã - Hai häc sinh tr¶ lêi chÊt bét ®êng. Nªu nguån gèc - Líp nhËn xÐt vµ bæ xung cña chÊt bét ®êng Gv nhËn xÐt cho ®iÓm III. D¹y bµi míi H§1: T×m hiÓu vai trß cña chÊt ®¹m , chÊt bÐo * Môc tiªu: Nãi tªn vµ vai trß cña thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m, chÊt bÐo * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo cÆp - Cho häc sinh quan s¸t SGK vµ - Häc sinh quan s¸t s¸ch gi¸o th¶o luËn khoa vµ th¶o luËn theo nhãm cÆp B2: Lµm viÖc c¶ líp ®«i - Nãi tªn thøc ¨n giµu chÊt ®¹m - Häc sinh tr¶ lêi cã ë trang 12 SGK ? - ThÞt..., ®Ëu..., trøng..., c¸..., - KÓ tªn thøc ¨n cã chøa chÊt t«m..., cua... ®¹m em dïng hµng ngµy ? - Häc sinh nªu - T¹i sao chóng ta cÇn ¨n thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m ? - ChÊt ®¹m gióp x©y dùng vµ ®æi míi c¬ thÓ - Nãi tªn thøc ¨n giµu chÊt bÐo trang 13 SGK? - Mì..., dÇu thùc vËt..., võng, l¹c, - KÓ tªn thøc ¨n chøa chÊt bÐo dõa mµ em dïng hµng ngµy ? - Häc sinh nªu - Nªu vai trß cña thøc ¨n chøa chÊt bÐo ? - ChÊt bÐo giµu n¨ng lîng gióp - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn c¬ thÓ hÊp thô vitamin H§2: X¸c ®Þnh nguån gèc cña c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo * Môc tiªu: Ph©n lo¹i c¸c thøc ¨n... - Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n vµo * C¸ch tiÕn hµnh B1: Ph¸t phiÕu häc tËp - Híng dÉn häc sinh lµm bµi B2: Ch÷a bµi tËp c¶ líp - Gäi häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn phiÕu. - §¹i diÖn häc sinh lªn tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt vµ ch÷a IV. KÕt thóc bµi : 1. Cñng cè : HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2. DÆn dß: Häc bµi vµ thùc hµnh nh bµi häc. ChuÈn bÞ bµi sau Khoa häc (d¹y 4C) Bµi 6 :Vai trß cña Vi- ta- min. ChÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - Nãi tªn vµ vai trß c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ - X¸c ®Þnh nguån gèc cña nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ -Gd hs lu«n ¨n uèng ®ñ chÊt ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ B. §å dïng d¹y häc - H×nh 14, 15 s¸ch gi¸o khoa; b¶ng phô dïng cho c¸c ho¹t ®éng nhãm C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: Nªu vai trß cña chÊt - Hai häc sinh tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ xung ®¹m vµ chÊt bÐo ®èi víi c¬ thÓ ? -GV nhËn xÐt III. D¹y bµi míi H§1: Trß ch¬i thi kÓ tªn c¸c thøc ¨n chøa nhiÒu vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ * Môc tiªu: KÓ tªn thøc ¨n chøa nhiÒu vitamin...NhËn ra nguån gèc c¸c thøc ¨n ®ã * C¸ch tiÕn hµnh - Líp chia nhãm 4 nhãm ,ho¹t B1: Tæ chøc vµ híng dÉn ®éng ®iÒn b¶ng phô - Chia nhãm vµ híng dÉn häc sinh lµm bµi B2: C¸c nhãm thùc hiÖn ®¸nh dÊu - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi kÕt vµo cét qu¶ B3: Tr×nh bµy - §¹i diÖn c¸c nhãm treo b¶ng - Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy phô vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ - NhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nhãm - Häc sinh ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh th¾ng cuéc H§2: Th¶o luËn vÒ vai trß cña vitamin, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ vµ níc * Môc tiªu: Nªu ®îc vai trß cña vitamin, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ vµ níc * C¸ch tiÕn hµnh B1: Th¶o luËn vÒ vai trß cña vitamin - KÓ tªn nªu vai trß mét sè vitamim em biÕt ? - Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n chøa vitamin - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn kÕt qu¶ cña c¸c nhãm - Häc sinh kÓ: Vitamin A, B, C, D - Vitamin rÊt cÇn cho ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ nÕu thiÕu nã c¬ thÓ sÏ bÞ bÖnh VÝ dô B2: Th¶o luËn vÒ vai trß cña chÊt - ThiÕu vitamin A bÞ bÖnh kh« kho¸ng m¾t, qu¸ng gµ - KÓ tªn vµ nªu vai trß cña mét sè - ThiÕu vitamin D sÏ bÞ bÖnh cßi chÊt kho¸ng mµ em biÕt ? x¬ng ë trÎ - Nªu vai trß cña nhãm thøc ¨n - Häc sinh nªu: S¾t, can xi tham chøa chÊt kho¸ng ®èi víi c¬ thÓ ? gia vµo viÖc x©y dùng c¬ thÓ. NÕu - GV nhËn xÐt thiÕu c¸c chÊt kho¸ng c¬ thÓ sÏ bÞ B3: Th¶o luËn vÒ vai trß cña chÊt bÖnh x¬ vµ níc - ChÊt x¬ cÇn thiÕt ®Ó bé m¸y - T¹i sao chóng ta ph¶i ¨n thøc ¨n tiªu ho¸ ho¹t ®éng qua viÖc t¹o cã chøa chÊt x¬ ? ph©n gióp c¬ thÓ th¶i chÊt cÆn b· - Chóng ta cÇn uèng bao nhiªu lÝt - CÇn uèng kho¶ng 2 lÝt níc. V× níc ? T¹i sao cÇn uèng ®ñ níc ? níc chiÕm 2/3 träng lîng c¬ thÓ - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn vµ gióp th¶i c¸c chÊt thõa, ®éc h¹i ra ngoµi IV. KÕt thóc bµi 1. Cñng cè: Nªu vai trß cña vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. T¹i sao cÇn uèng ®ñ níc 2. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi, thùc hµnh vµ chuÈn bÞ bµi sau Khoa häc (d¹y 4c tiÕt4,d¹y 4d tiÕt 5) Bµi 7: T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh biÕt ph©n lo¹i thøc ¨n theo nhãm chÊt dinh dìng . BiÕt ®îc ®Ó cã søc khoÎ tèt ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn ®æi mãn - Nãi tªn nhãm thøc ¨n cÇn ¨n ®ñ, ¨n cã møc ®é, ¨n Ýt vµ ¨n h¹n chÕ qua b¶ng th¸p dinh dìng RÌn hs ph©n lo¹i thø ¨n theo nhãm chÊt dinh dìng thµnh th¹o Gd hs cã ý thøc gi÷ g×n søc khoÎ tèt B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 16, 17-SGK; su tÇm c¸c ®å ch¬i C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. Tæ chøc: II. KiÓm tra: Nªu vai trß cña vita-min, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ vµ níc ? NhËn xÐt ,cho ®iÓm III. D¹y bµi míi: H§1: Th¶o luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n * Môc tiªu: Gi¶i thÝch lý do cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Th¶o luËn theo nhãm - Híng dÉn th¶o luËn c©u hái: T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n... B2: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi HS tr¶ lêi. NhËn xÐt vµ kÕt luËn H§2: Lµm viÖc víi SGK t×m hiÓu th¸p dinh dìng c©n ®èi * Môc tiªu: Nãi tªn nhãm thøc ¨n cÇn ¨n ®ñ... * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc c¸ nh©n - Cho HS më SGK vµ nghiªn cøu B2: Lµm viÖc theo cÆp - Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái: CÇn ¨n ®ñ. ¡n võa ph¶i. ¡n cã møc ®é. ¡n Ýt. ¡n h¹n chÕ B3: Lµm viÖc c¶ líp - Tæ chøc cho líp b¸o c¸o kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn H§3: Trß ch¬i ®i chî * Môc tiªu: BiÕt lùa chän thøc ¨n cho tõng b÷a mét c¸ch phï hîp vµ cã lîi cho søc khoÎ * C¸ch tiÕn hµnh: B1: GV híng dÉn c¸ch ch¬i - Híng dÉn HS ch¬i hai c¸ch B2: HS thùc hµnh ch¬i B3: HS giíi thiÖu s¶n phÈm m×nh ®· chän - NhËn xÐt vµ bæ sung Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS chia nhãm vµ th¶o luËn - HS tr¶ lêi - Kh«ng mét lo¹i thøc ¨n nµo cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh dìng nªn chóng ta cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn ¨n... - HS më SGK vµ quan s¸t - Tù nghiªn cøu th¸p dinh dìng - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi - Thøc ¨n chøa chÊt bét ®êng, vi-tamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ cÇn ®îc ¨n ®Çy ®ñ. Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m cÇn ®îc ¨n võa ph¶i - Thøc ¨n nhiÒu chÊt bÐo nªn ¨n cã møc ®é. - Kh«ng nªn ¨n nhiÒu ®êng vµ h¹n chÕ ¨n muèi - HS l¾ng nghe - Thùc hiÖn ch¬i: Trß ch¬i ®i chî - Mét vµi em giíi thiÖu s¶n phÈm - NhËn xÐt vµ bæ sung 4. KÕt thóc bµi - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc -VÒ nhµ häc bµi Khoa häc Bµi 8: T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã thÓ - Gi¶i thÝch lý do cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt - Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n c¸ :®¹m cña c¸ dÔ tiªu h¬n ®¹m cña gia sóc, gia cÇm Gd hs lu«n biÕt ¨n phèi hîp c¸c chÊt giµu chÊt ®¹m ®éng vËt vµ thùc vËt B. §å dïng d¹y häc - H×nh 18, 19-SGK; phiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I. Tæ chøc: II. KiÓm tra: T¹i sao nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ III. D¹y bµi míi: H§1: Trß ch¬i thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m * Môc tiªu: LËp ®îc d/ s¸ch tªn c¸c mãn ¨n * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc - GV chia líp thµnh 2 ®éi B2: C¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Cïng trong mét thêi gian lµ 10 phót thi kÓ B3: Thùc hiÖn - GV bÊm ®ång hå vµ theo dâi NhËn xÐt tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc H§2: T×m hiÓu lý do cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt * Môc tiªu: KÓ tªn mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt. Gi¶i thÝch t¹i sao... * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Th¶o luËn c¶ líp - Cho HS ®äc danh s¸ch c¸c mãn ¨n vµ híng dÉn th¶o luËn B2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung - Tæ trëng 2 ®éi lªn rót th¨m ®éi nµo ®îc nãi tríc - 2 ®éi thi kÓ tªn mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m ( Gµ, c¸, ®Ëu, t«m, cua, mùc, l¬n, ...,võng l¹c) NhËn xÐt vµ bæ sung - Mét vµi em ®äc l¹i danh s¸ch c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m võa t×m ®îc ë H§1 - HS chia nhãm theo nhãm - GV chia nhãm vµ ph¸t phiÕu B3: Th¶o luËn c¶ líp - Tr×nh bµy c¸ch gi¶i thÝch cña nhãm - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn - Thi kÓ tªn mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt - NhËn phiÕu vµ th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - §¹m ®éng vËt cã nhiÒu chÊt bæ dìng quý nhng thêng khã tiªu. §¹m thùc vËt dÔ tiªu nhng thiÕu mét sè chÊt bæ dìng. V× vËy cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt §¹m ®éng vËt th× cã c¸ lµ dÔ tiªu nªn ta cÇn ¨n - HS nhËn xÐt vµ bæ sung - HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ kÕt luËn IV. KÕt thóc bµi 1. Cñng cè: - Trong nhãm ®¹m ®éng vËt t¹i sao chóng ta nªn ¨n c¸? - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh - §äc vµ chuÈn bÞ cho bµi sau Khoa häc(d¹y 4c) Bµi 9: Sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n A.Môc tiªu:Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - BiÕt ®îc cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ thùc vËt - Nãi vÒ lîi Ých cña muèi ièt. Nªu t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn -RÌn kü n¨ng sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n trong cuéc sèng sinh ho¹t hµng ngµy -Gi¸o dôc hs ¨n uèng phï hîp ®Ó gi÷ g×n søc khoÎ B. §å dïng d¹y häc - H×nh trang 20, 21 s¸ch gi¸o khoa; Tranh ¶nh qu¶ng c¸o vÒ thùc phÈm cã chøa ièt C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra: T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt ? Gv nhËn xÐt cho ®iÓm 3. D¹y bµi míi H§1: Trß ch¬i thi kÓ c¸c mãn ¨n cung cÊp nhiÒu chÊt bÐo * Môc tiªu: LËp ra ®îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc - Chia líp thµnh hai ®éi ch¬i B2: C¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Thi kÓ tªn mãn ¨n trong cïng thêi gian 10 phót Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Hai häc sinh tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ xung - Líp chia thµnh hai ®éi - Hai ®éi trëng lªn bèc th¨m -Hai ®éi thùc hiÖn ch¬i B3: Thùc hiÖn - Y/c hs thùc hiÖn - GV theo dâi.NhËn xÐt vµ kÕt luËn - Tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc H§2: Th¶o luËn vÒ ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ thùc vËt * Môc tiªu: BiÕt tªn mét sè mãn ¨n võa cung cÊp...Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n phèi hîp... * C¸ch tiÕn hµnh - Cho häc sinh ®äc l¹i danh s¸ch c¸c mãn ¨n võa t×m vµ tr¶ lêi c©u hái: - T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ thùc vËt ? - Häc sinh theo dâi luËt ch¬i - LÇn lît tõng ®éi kÓ tªn mãn ¨n ( Mãn ¨n r¸n nh thÞt, c¸, b¸nh...Mãn ¨n luéc hay nÊu b»ng mì nh ch©n giß, thÞt, canh sên...C¸c mãn muèi nh võng, l¹c... - Mét häc sinh lµm th ký viÕt tªn mãn ¨n - Hai ®éi treo b¶ng danh s¸ch - NhËn xÐt - Häc sinh ®äc l¹i danh s¸ch võa t×m - Häc sinh tr¶ lêi - CÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ thùc vËt ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ c¸c lo¹i chÊt bÐo cho c¬ thÓ - NhËn xÐt vµ bæ xung H§3: Th¶o luËn vÒ Ých lîi cña muèi ièt vµ t¸c h¹i cña ¨n mÆn * Môc tiªu: Nãi vÒ Ých lîi cña muèi ièt. Nªu t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn - Häc sinh quan s¸t vµ theo dâi - Cho häc sinh quan s¸t tranh ¶nh t liÖu vµ HD - §Ó phßng tr¸nh c¸c rèi lo¹n do thiÕu - Lµm thÕ nµo ®Ó bæ xung ièt cho c¬ ièt nªn ¨n muèi cã bæ xung ièt thÓ - ¡n mÆn cã liªn quan ®Õn bÖnh huyÕt - T¹i sao kh«ng nªn ¨n mÆn ¸p cao - NhËn xÐt vµ kÕt luËn 4.KÕt thóc bµi : - HÖ thèng kiÕn thøc cña bµi vµ nhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh Khoa häc (d¹y 4c ) Bµi 10: ¡n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn. Sö dông thùc phÈm s¹ch vµ an toµn A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - Gi¶i thÝch v× sao ph¶i ¨n nhiÒu rau qu¶ chÝn hµng ngµy. Nªu ®îc tiªu chuÈn cña thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. KÓ ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm -RÌn cho hs cã kü n¨ng chon thùc phÈm vµ b¶o qu¶n thùc phÈm -Gi¸o dôc hs lu«n cã ý thøc gi÷ vÖ sinh an toµn thùc phÈm B. §å dïng d¹y häc - H×nh trang 22, 23 s¸ch gi¸o khoa; S¬ ®å th¸p dinh dìng c©n ®èi C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: Nªu Ých lîi cña muèi Ý«t - Hai häc sinh tr¶ lêi vµ t¸c h¹i cña viÖc ¨n mÆn ? - NhËn xÐt vµ bæ xung Gv nhËn xÐt III. D¹y bµi míi H§1: T×m lý do cÇn ¨n nhiÒu rau qu¶ chÝn * Môc tiªu: Häc sinh biÕt gi¶i thÝch v× sao ph¶i ¨n nhiÒu rau qu¶ chÝn hµng ngµy * C¸ch tiÕn hµnh B1: Cho häc sinh xem s¬ ®å th¸p dinh dìng - Híng dÉn häc sinh quan s¸t B2: Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi - KÓ tªn mét sè lo¹i rau qu¶ em ¨n h»ng ngµy ? - Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n rau qu¶ ? - NhËn xÐt vµ kÕt luËn H§2: X¸c ®Þnh tiªu chuÈn thùc phÈm s¹ch vµ an toµn * Môc tiªu: Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn * C¸ch tiÕn hµnh B1: Cho HS më SGK vµ quan s¸t h×nh 3, 4 B2: Tr×nh bµy kÕt qu¶ - ThÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn? - Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm? -Gv nhËn xÐt bæ sung H§3: Th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p gi÷ vÖ sinh an toµn thùc phÈm * Môc tiªu: KÓ ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn ... * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo nhãm (ph¸t phiÕu ) - Chia líp thµnh ba nhãm vµ th¶o luËn theo phiÕu B2: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ kÕt luËn 4 .KÕt thóc bµi : - Häc sinh quan s¸t th¸p dinh dìng c©n ®èi ®Ó thÊy ®îc c¶ rau vµ qu¶ chÝn ®Òu ®îc ¨n ®ñ víi sè lîng nhiÒu h¬n thøc ¨n chøa chÊt ®¹m chÊt bÐo - Häc sinh nªu - Nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i rau, qu¶ ®Ó cã ®ñ vitamin vµ chÊt kho¸ng cho c¬ thÓ. C¸c chÊt x¬ trong rau qu¶ cßn gióp tiªu ho¸ tèt - Häc sinh quan s¸t tranh trong SGK - Häc sinh tr¶ lêi - Thùc phÈm s¹ch vµ an toµn lµ ®îc nu«i trång theo quy tr×nh hîp vÖ sinh -hs tr¶ lêi - Ba nhãm th¶o luËn vÒ c¸ch chän vµ nhËn ra thùc phÈm ®¶m b¶o vÖ sinh vµ an toµn - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh theo bµi häc KHOA HäC (d¹y 4c) Bµi 11: MéT Sè C¸CH B¶O QU¶N THøC ¡N A. Môc tiªu: Sau bµi nµy HS biÕt - KÓ tªn mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n :lµm kh« ,íp l¹nh ,íp mÆn ,®ãng hép - Nªu vÝ dô vÒ mét sè lo¹i thøc ¨n vµ c¸ch b¶o qu¶n - Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi lùa chän thøc ¨n ®Ó b¶o qu¶n vµ sö dông thøc ¨n ®· b¶o qu¶n - RÌn cho häc sinh biÕt thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p b¶o qu¶n thøc ¨n ë nhµ -Gi¸o dôc hs yªu thÝch bé m«n B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 24, 25-SGK; phiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: T¹i sao ph¶i ¨n nhiÒu rau - 2 HS tr¶ lêi qu¶ chÝn hµng ngµy? - NhËn xÐt vµ bæ sung -Gv nhËn xÐt cho ®iÓm III. D¹y bµi míi: + H§1: T×m hiÓu c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * Môc tiªu: KÓ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * C¸ch tiÕn hµnh: - HS quan s¸t c¸c h×nh vµ tr¶ lêi: B1: Cho HS quan s¸t h×nh sgk t 24, 25 - H×nh 1 -> 7: Ph¬i kh«; ®ãng hép; íp - ChØ vµ nãi nh÷ng c¸ch b¶o qu¶n thøc l¹nh,lµm m¾m ( íp mÆn ); lµm møt ¨n trong tõng h×nh? ( c« ®Æc víi ®êng ); íp muèi ( cµ B2: Lµm viÖc c¶ líp muèi ) - Gäi HS tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ sung - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn H§2: T×m hiÓu c¬ së khoa häc cña c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * Môc tiªu: Gi¶i thÝch ®îc c¬ së khoa häc cña c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * C¸ch tiÕn hµnh: B1: GV gi¶ng: Thøc ¨n t¬i cã nhiÒu níc vµ chÊt dinh dìng ®ã lµ m«i trêng - HS l¾ng nghe thÝch hîp cho vi sinh vËt ph¸t triÓn , v× vËy dÔ h háng, «i thiu. VËymuèn b¶o qu¶n ®îc l©u chóng ta cÇn lµm thÕ nµo ? B2: Cho c¶ líp th¶o luËn - HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi: - Nguyªn t¾c chung cña viÖc b¶o qu¶n - Lµm cho thøc ¨n kh« ®Ó c¸c vi sinh thøc ¨n lµ g×? vËt kh«ng cã m«i trêng ho¹t ®éng - GV kÕt luËn B3: Cho HS lµm bµi tËp: trong c¸c c¸ch b¶o qu¶n díi ®©y c¸ch nµo lµm cho vi sinh vËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn ho¹t - Lµm cho vi sinh vËt kh«ng cã ®iÒu ®éng ? c¸ch nµo ng¨n kh«ng cho vi kiÖn ho¹t ®éng:a, b, c, e sinh vËt x©m nhËp vµo thùc phÈm ? - Ng¨n kh«ng cho c¸c vi sinh vËt x©m a. Ph¬i kh«, sÊy, níng nhËp vµo thùc phÈm: D b.¦íp muèi, ng©m níc m¾m. c.¦íp l¹nh d.§ãng hép e.C« ®Æc víi ®êng H§3: T×m hiÓu mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n * Môc tiªu: HS liªn hÖ thùc tÕ c¸ch b¶o qu¶n ë gia ®×nh * C¸ch tiÕn hµnh: HS lµm viÖc víi phiÕu B1: Ph¸t phiÕu häc tËp - Mét sè em tr×nh bµy B2: Lµm viÖc c¶ líp - NhËn xÐt vµ bæ sung Gv nhËn xÐt bæ sung D. KÕt thóc bµi :HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc ,vÒ nhµ häc bµi Khoa häc(d¹y 4b) Bµi 12: Phßng mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã thÓ - KÓ ®îc tªn mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng - Nªu c¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do ¨n thiÕu chÊt dinh dìng -Thêng xuyªn theo dâi c©n nÆng cña em bÐ ,cung cÊp ®ñ chÊt dinh dìng vµ n¨ng lîng -§a trÎ ®i kh¸m kÞp thêi -Gi¸o dôc hs biªt ¨n uèng ®ñ chÊt ®Ó phßng tr¸nh bÖnh thiÕu dinh dìng B. §å dïng d¹y häc:- H×nh trang 26, 27-SGK C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc: - H¸t II. KiÓm tra: KÓ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n - 2 HS tr¶ lêi thøc ¨n? - NhËn xÐt vµ bæ sung Gv nhËn xÐt cho ®iÓm III.Bµi míi : a,Giíi thiÖu bµi -nghe ,më sgk + H§1: NhËn d¹ng mét sè bÖnh do thiÕu .chÊt dinh dìng * Môc tiªu: M« t¶ ®Æc ®iÓm bªn ngoµi cña trÎ bÞ cßi x¬ng, suy dinh dìng, bÖnh bíu cæ. Nªu ®îc nguyªn nh©n g©y ra c¸c bÖnh ®ã * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc theo nhãm - Cho HS quan s¸t h×nh 1, 2 trang 6 vµ - HS quan s¸t c¸c h×nh SGK vµ m« t¶ m« t¶ - HS th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n dÉn B2: Lµm viÖc c¶ líp ®Õn bÖnh - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung - GV kÕt luËn: TrÎ kh«ng ®îc ¨n ®ñ lîng vµ ®ñ chÊt sÏ bÞ suy dinh dìng. NÕu thiÕu vi-ta-min D sÏ bÞ cßi x¬ng ,thiÕu i èt sÏ bÞ bíu cæ thiÕu chÊt ®¹m sÏ bÞ suy dinh dìng + H§2: Th¶o luËn vÒ c¸ch phßng bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng * Môc tiªu: Nªu tªn vµ c¸ch phßng bÖnh * C¸ch tiÕn hµnh: - Tæ chøc cho c¸c nhãm th¶o luËn - Ngoµi c¸c bÖnh trªn em cßn biÕt - HS th¶o luËn theo nhãm bÖnh nµo do thiÕu dinh dìng? - HS tr¶ lêi:bÖnh qu¸ng gµ ,do thiÕu vi - Nªu c¸ch ph¸t hiÖn vµ ®Ò phßng? ta min A,bÖnh phï do thiÕu vi ta min B… GV kÕt luËn: C¸c bÖnh do thiÕu dinh dìng: CÇn cho trÎ ¨n ®ñ lîng vµ ®ñ chÊt. Nªn - BÖnh qu¸ng gµ, kh« m¾t do thiÕu vi- ®iÒu chØnh thøc ¨n cho hîp lý vµ ®a trÎ ta-minA ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m ch÷a trÞ - BÖnh phï do thiÕu vi-ta-min B - BÖnh ch¶y m¸u ch©n r¨ng do thiÕu vitaminD + H§3: Ch¬i trß ch¬i Ph¬ng ¸n 1: Thi kÓ tªn mét sè bÖnh B1: Tæ chøc : Chia líp thµnh 2 ®éi ch¬i B2: C¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i Ph¬ng ¸n 2: Trß ch¬i b¸c sÜ B1: GV híng dÉn c¸ch ch¬i B2: HS ch¬i theo nhãm B3: C¸c nhãm lªn tr×nh bµy Gv nhËn xÐt ,tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc - C¸c ®éi tiÕn hµnh ch¬i - Mét ®éi nãi thiÕu chÊt; ®éi kia nãi bÖnh sÏ m¾c HS thùc hµnh ch¬i ®ãng vai b¸c sÜ kh¸m bÖnh IV.KÕt thóc bµi :. HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc VÒ nhµ häc bµi Khoa häc(d¹y 4c) Bµi 13: Phßng bÖnh bÐo ph× A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - NhËn biÕt dÊu hiÖu vµ t¸c h¹i cña bÖnh bÐo ph× - Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh bÐo ph× - Cã ý thøc phßng tr¸nh bÖnh bÐo ph×. X©y dùng th¸i ®é ®óng víi ®èi víi ngêi bÞ bÐo ph× B. §å dïng d¹y häc:- H×nh trang 28, 29 s¸ch gi¸o khoa; PhiÕu häc tËp C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: KÓ tªn mét sè bÖnh do - Hai em tr¶ lêi thiÕu chÊt dinh dìng - NhËn xÐt vµ bæ xung Gv nhËn xÐt ,cho ®iÓm III. D¹y bµi míi + H§1: T×m hiÓu vÒ bÖnh bÐo ph× * Môc tiªu: NhËn d¹ng dÊu hiÖu bÐo ph× ë trÎ em. Nªu ®îc t¸c h¹i - Häc sinh chia nhãm * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo nhãm - NhËn phiÕu häc tËp vµ th¶o luËn - GV chia nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp B2: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - NhËn xÐt vµ bæ xung - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn + H§2: Th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng chèng bÖnh bÐo ph× * Môc tiªu: Nªu ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh * C¸ch tiÕn hµnh - GV nªu c©u hái - Nguyªn nh©n g©y nªn bÐo ph× lµ g× ? - Häc sinh tr¶ lêi - Lµm thÕ nµo ®Ó phßng tr¸nh bÖnh - ¡n qu¸ nhiÒu, ho¹t ®éng Ýt... bÐo ph× ? - Em cÇn lµm g× khi cã nguy c¬ bÐo - ¡n uèng hîp lý, n¨ng vËn ®éng ph× - Gäi c¸c nhãm tr¶ lêi. NhËn xÐt vµ kÕt - ¡n uèng ®iÒu ®é, luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao luËn + H§3: §ãng vai - NhËn xÐt vµ bæ xung * Môc tiªu: Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh do ¨n thõa chÊt dinh dìng * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc vµ híng dÉn - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô B2: Lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn ®a ra t×nh huèng - C¸c vai héi ý lêi tho¹i vµ diÔn xuÊt B3: Tr×nh diÔn - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng - Häc sinh chia nhãm vµ ph©n vai - NhËn nhiÖm vô - C¸c nhãm thùc hiÖn ®ãng vai HS lªn tr×nh diÔn. - NhËn xÐt IV:KÕt thóc bµi : HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc VÒ nhµ häc bµi Khoa häc:(d¹y 4c) Bµi 14: Phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ TÝch hîp h® ngll:Thùc hµnh vÖ sinh r¨ng miÖng A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ vµ nhËn thøc ®îc mèi nguy hiÓm cña bÖnh - Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh phßng bÖnh vµ vËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖn -Gióp hs n¾m ®îc t¸c dông cña viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng sau khi ¨n -Gi¸o dôc hs lu«n cã ý thøc gi÷ vÖ sinh r¨ng miÖng B. §å dïng d¹y häc - H×nh trang 30, 31 s¸ch gi¸o khoa,bµn ch¶i , kem ®¸nh r¨ng C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Tæ chøc II. KiÓm tra: Nªu c¸ch phßng bÖnh bÐo ph× ? -Gv nhËn xÐt cho ®iÓm III. D¹y bµi míi + H§1: T×m hiÓu vÒ mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ * Môc tiªu: KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ vµ mèi nguy hiÓm cña c¸c bÖnh nµy * C¸ch tiÕn hµnh - GV ®Æt c©u hái - Em nµo ®· tõng bÞ ®au bông hoÆc tiªu ch¶y? - KÓ tªn c¸c bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ ? - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn + H§2: Th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ * Môc tiªu: Nªu ®îc nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ò phßng mét sè bÖnh * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo nhãm nhá - Cho häc sinh quan s¸t c¸c h×nh 30, 31 Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Hai häc sinh tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung - Häc sinh tr¶ lêi - Häc sinh tr¶ lêi : tiªu ch¶y ,t¶, lÞ - Häc sinh nghe - Líp th¶o luËn cÆp ®«i - Quan s¸t c¸c h×nh ë SGK - ChØ vµ nãi vÒ néi dung cña tõng h×nh - ViÖc lµm nµo cã thÓ dÉn ®Õn bÞ l©y bÖnh qua ®êng tiªu ho¸ ? T¹i sao ? - ViÖc lµm nµo cã thÓ ®Ò phßng ®îc? T¹i sao? - Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh? B2: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn + H§3: VÏ tranh cæ ®éng * Môc tiªu: Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh phßng bÖnh vµ vËn ®éng mäi ngêi thùc hiÖn * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc vµ híng dÉn - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô B2: Thùc hµnh B3: Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸ - C¸c nhãm treo s¶n phÈm - GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ GV gi¶ng :ngßai viÖc gi÷ vÖ sinh ¨n uèng ,cÇn ph¶i gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n :Röa tay tríc khi ¨n ,¨n xong ph¶i ®¸nh r¨ng GV nªu t/d cña viÖc vÖ sinh r¨ng miÖng Gv trùc quan m« h×nh r¨ng ,híng dÉn c¸ch ®¸nh r¨ng Cho hs thùc hµnh gv quan s¸t gióp ®ì gv nhËn xÐt - Häc sinh tr¶ lêi - H×nh 1, 2 v× uèng níc l· vµ ¨n mÊt vÖ sinh - H×nh 3, 4, 5, 6 v× mäi ngêi thùc hiÖn gi÷ vÖ sinh s¹ch sÏ - NhËn xÐt vµ bæ xung - Chia nhãm vµ thùc hµnh vÏ - C¸c nhãm treo s¶n phÈm cña m×nh - NhËn xÐt HS nghe ,quan s¸t hs thùc hµnh IV.KÕt thóc bµi : Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ VN vËn dông bµi häc vµo thùc tÕ lu«n cã ý thøc ¨n uèng hîp vÖ sinh ®Ó phßng tr¸nh bÖnh l©y qua ®êng tiªu hãa Khoa häc (d¹y 4b) Bµi 15:b¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh A. Môc tiªu: Sau bµi häc HS cã thÓ - Nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh: h¾t h¬i ,sæ mòi ,ch¸n ¨n ,mÖt mái .®au häng ,n«n, sèt - Nãi ngay víi cha mÑ hoÆc ngêi lín khi trong ngêi khã chÞu, kh«ng b×nh thêng - Ph©n biÖt ®îc lóc c¬ thÓ khoÎ m¹nh vµ lóc c¬ thÓ bÞ bÖnh -Gi¸o dôc hs biÕt phßng mét sè bÖnh thêng gÆp B. §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 32, 33-SGK C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc: - H¸t II. KiÓm tra: Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch - 2 HS tr¶ lêi ®Ò phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng - NhËn xÐt vµ bæ sung tiªu ho¸? GV nhËn xÐt cho ®iÓm III. D¹y bµi míi: + H§1: Quan s¸t h×nh trong SGK vµ kÓ chuyÖn * Môc tiªu: Nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Lµm viÖc c¸ nh©n - Cho HS thùc hiÖn yªu cÇu ë môc - HS quan s¸t SGK vµ thùc hµnh quan s¸t vµ thùc hµnh trang 32-SGK B2: Lµm viÖc theo nhãm nhá - HS chia nhãm ®«i - HS s¾p xÕp h×nh trang 32 thµnh 3 c©u -s¾p xÕp h×nh chuyÖn - LuyÖn kÓ trong nhãm Häc sinh luyÖn kÓ chuyÖn trong nhãm B3: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn kÓ - GV nhËn xÐt vµ ®Æt c©u hái liªn hÖ - NhËn xÐt vµ bæ xung -KÓ tªn mét sè bÖnh mµ em bÞ m¾c ? Khi bÞ bÖnh ®ã em thÊy thÕ nµo ? HS kÓ - GV kÕt luËn nh môc b¹n cÇn biÕt SGK + H§2: Trß ch¬i ®ãng vai:“MÑ ¬i con...sèt” * Môc tiªu: HS biÕt nãi víi cha mÑ hoÆc ngêi lín khi trong ngêi c¶m thÊy khã chÞu, kh«ng b×nh thêng * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc vµ híng dÉn - B¹n Lan bÞ ®au bông vµ ®i ngoµi vµi lÇn ë trêng. NÕu lµ Lan, em sÏ lµm g×? - §i häc vÒ, Hïng thÊy ngêi mÖt, ®au ®Çu, ®au häng. Hïng ®Þnh nãi víi mÑ nhng thÊy mÑ m¶i ch¨m em nªn Hïng - Häc sinh l¾ng nghe kh«ng nãi g×. NÕu lµ Hïng, em sÏ lµm - Häc sinh tù chän c¸c t×nh huèng g×? B2: Lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®a ra t×nh - C¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng huèng ®a ra lêi tho¹i cho c¸c vai Ph©n vai vµ héi ý lêi tho¹i B3: Tr×nh diÔn - Mét vµi nhãm lªn tr×nh diÔn - HS lªn ®ãng vai - NhËn xÎt vµ bæ xung - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn nh SGK-33 IV.KÕt thóc bµi : - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc khoa häc (d¹y 4c) Bµi 16:¡n uèng khi bÞ bÖnh A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh biÕt - NhËn biÕt ngêi bÖnh cÇn ®îc ¨n uèng ®ñ chÊt ,chØ mét sè bÖnh ¨n kiªng theo chØ dÉn cña b¸c sÜ -BiÕt ¨n uèng hîp lý khi bÞ bÖnh -BiÕt c¸ch phßng chèng mÊt níc khi bÞ tiªu ch¶y :pha ®îc dung dÞch « -rª – d«n hoÆc chuÈn bÞ níc ch¸o muèi khi b¶n th©n hoÆc ngêi th©n bÞ tiªu ch¶y - VËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo cuéc sèng B. §å dïng d¹y häc - H×nh trang 34, 35 s¸ch gi¸o khoa - ChuÈn bÞ theo nhãm: Mét gãi «- rª- d«n, mét cèc cã v¹ch hoÆc mét n¾m g¹o, Ýt muèi, níc... C. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc II. KiÓm tra: KÓ tªn mét sè bÖnh mµ em thêng bÞ m¾c ? khi ®ã em thÊy trong ngêi thÕ nµo ? -Gv nhËn xÐt cho ®iÓm III. D¹y bµi míi + H§1: Th¶o luËn vÒ chÕ ®é ¨n uèng ®èi víi ngêi m¾c bÖnh th«ng thêng * Môc tiªu: Nãi vÒ chÕ ®é ¨n uèng khi bÞ bÖnh .... * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc vµ híng dÉn - Gi¸o viªn ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm ghi c¸c c©u hái cho c¸c nhãm th¶o luËn - KÓ tªn thøc ¨n cÇn cho ngêi m¾c c¸c bÖnh th«ng thêng? - Ngêi bÖnh nÆng nªn ¨n ®Æc hay lo·ng? - Ngêi bÖnh ¨n qu¸ Ýt nªn cho ¨n thÕ nµo? B2: Lµm viÖc theo nhãm B3: Lµm viÖc c¶ líp -Y/C c¸c nhãm bèc th¨m tr¶ lêi - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn nh s¸ch trang 35 + H§2: Thùc hµnh pha dung dÞch «- rªd«n vµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó nÊu ch¸o muèi * Môc tiªu: Nªu ®îc chÕ ®é ¨n uèng cña ngêi bÞ bÖnh tiªu ch¶y. BiÕt c¸ch pha dung dÞch ... * C¸ch tiÕn hµnh B1: Cho HS quan s¸t vµ ®äc lêi tho¹i h×nh 4, 5 - B¸c sÜ khuyªn ngêi bÖnh tiªu ch¶y ¨n .uèng nh thÕ nµo ? - NhËn xÐt vµ bæ xung B2: Tæ chøc vµ híng dÉn - GV híng dÉn c¸c nhãm phadung dÞch B3: C¸c nhãm thùc hiÖn - GV theo dâi vµ gióp ®ì c¸c nhãm B4: §¹i diÖn c¸c nhãm thùc hµnh + H§3: §ãng vai * Môc tiªu: VËn dông vµo cuéc sèng B1: Tæ chøc vµ híng dÉn -GV nªu y/c ,gîi ý t×nh huèng B2: Lµm viÖc theo nhãm B3: Tr×nh diÔn - H¸t - Hai häc sinh tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh chia nhãm - C¸c nhãm nhËn phiÕu - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn bèc th¨m phiÕu vµ tr¶ lêi c©u hái - NhËn xÐt vµ bæ xung - Häc sinh quan s¸t vµ ®äc lêi tho¹i h×nh 4, 5 trang 35 s¸ch gi¸o khoa - Häc sinh tr¶ lêi - Häc sinh theo dâi - C¸c nhãm thùc hµnh pha níc «- rªd«n - §¹i diÖn mét vµi nhãm lªn thùc hµnh - Mét nhãm häc sinh (kh¸ giái )lªn ®ãng vai theo t×nh huèng - NhËn xÐt vµ gãp ý kiÕn IV. KÕt thóc bµi :- HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc -VN häc bµi vËn dông bµi häc vµo c/s Khoa häc(d¹y 4c) Bµi 17:Phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ - KÓ tªn mét sè viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc -Kh«ng nªn ch¬i ®ïa ë gÇn hå ao ,s«ng ,suèi ,giÕng ,chum ,v¹i ,bÓ níc ph¶i cã n¾p ®Ëy - BiÕt mét sè nguyªn t¾c khi tËp b¬i hoÆc ®i b¬i - Cã ý thøc phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc vµ vËn ®éng c¸c b¹n cïng thùc hiÖn B. §å dïng d¹y häc - H×nh trang 36, 37 s¸ch gi¸o khoa ,phiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: Khi bÞ bÖnh tiªu ch¶y cÇn - Hai häc sinh tr¶ lêi ¨n uèng nh thÕ nµo ? - NhËn xÐt vµ bæ xung Gv nhËn xÐt cho ®iÓm III. D¹y bµi míi + H§1: Th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc * Môc tiªu: KÕ tªn mét sè viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo nhãm - Cho c¸c nhãm th¶o luËn - Häc sinh chia nhãm vµ th¶o luËn : B2: Lµm viÖc c¶ líp Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó phßng - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy tr¸nh ®uèi níc trong cuéc sèng hµng - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn: Kh«ng ch¬i ngµy ®ïa ë gÇn hå ao ,s«ng suèi ,giÕng níc - Häc sinh tr¶ lêi ph¶i ®îc x©y cao vµ cã n¾p ®Ëy ,chum - NhËn xÐt vµ bæ xung v¹i ph¶i cã n¾p ®Ëy ChÊp hµnh tèt vÒ ATGT ®êng thuû ... + H§2: Th¶o luËn vÒ mét sè nguyªn t¾c khi tËp b¬i hoÆc ®i b¬i * Môc tiªu: Nªu mét sè nguyªn t¾c khi ®i b¬i hoÆc tËp b¬i * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo nhãm - Th¶o luËn: Nªn tËp b¬i hoÆc ®i b¬i ë - Chia nhãm vµ th¶o luËn theo nd c©u ®©u? hái B2: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy + H§3: Th¶o luËn ( HoÆc ®ãng vai ) - NhËn xÐt vµ bæ xung * Môc tiªu: Cã ý thøc phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc vµ vËn ®éng c¸c b¹n cïng thùc hiÖn * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc vµ híng dÉn - GVph¸t phiÕu giao mçi nhãm mét t×nh huèng B2: Lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng B3: Lµm viÖc c¶ líp - C¸c nhãm häc sinh lªn ®ãng vai - NhËn xÐt vµ bæ xung IV KÕt thóc bµi : - - Häc sinh chia líp thµnh 3 nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn theo t×nh huèng - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn ®ãng vai - NhËn xÐt vµ bæ xung - Nªu mét sè nguyªn t¾c khi ®i b¬i hoÆc tËp b¬i -HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc Khoa häc(d¹y 4c) Bµi 18 ¤n tËp: Con ngêi vµ søc khoÎ ( TiÕt 1 ) A. Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ - Sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng. C¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do ¨n thiÕu hoÆc thõa chÊt dinh dìng vµ c¸c bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ Häc sinh cã kh¶ n¨ng: - ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy - HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ dinh dìng qua 10 lêi khuyªn dinh dìng hîp lý Gi¸o dôc hs cã ý thøc gi÷ g×n søc khoÎ B. §å dïng d¹y häc - C¸c phiÕu c©u hái «n tËp vÒ chñ ®Ò con ngêi vµ søc khoÎ - PhiÕu ghi tªn thøc ¨n ®å uèng cña häc sinh trong tuÇn - Tranh ¶nh vµ m« h×nh hoÆc vËt thËt vÒ c¸c lo¹i thøc ¨n C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy I. Tæ chøc II. KiÓm tra: Nªu nguyªn t¾c khi b¬i hoÆc tËp b¬i? -GV nhËn xÐt III. D¹y bµi míi + H§1: Trß ch¬i “ Ai nhanh ai ®óng ” * Môc tiªu: Häc sinh cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng ...... * C¸ch tiÕn hµnh Ph¬ng ¸n 1: Ch¬i theo ®ång ®éi B1: Tæ chøc - Chia nhãm, cö gi¸m kh¶o B2: Phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Ch¬i theo kiÓu l¾c chu«ng ®Ó tr¶ lêi B3: ChuÈn bÞ - Cho c¸c ®éi héi ý B4: TiÕn hµnh - Khèng chÕ thêi gian ®Ó c¸c ®éi ch¬i B5: §¸nh gi¸ tæng kÕt - NhËn xÐt thèng nhÊt ®iÓm vµ tæng kÕt + H§2: Tù ®¸nh gi¸ * Môc tiªu: Häc sinh cã kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc tù theo dâi vµ nhËn xÐt vÒ chÕ ®é ¨n uèng hµng ngµy * C¸ch tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Hai häc sinh tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ xung - Líp chia thµnh 3 nhãm - Häc sinh cö 3 em gi¸m kh¶o - Häc sinh l¾ng nghe - C¸c ®éi héi ý c©u hái - Häc sinh thùc hµnh ch¬i - Ban gi¸m kh¶o tæng kÕt ®iÓm - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n B1: Tæ chøc híng dÉn - GVph¸t phiÕu cho häc sinh ®¸nh gi¸ B2: Tù ®¸nh gi¸ B3: Lµm viÖc c¶ líp - Mét sè häc sinh lªn tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ bæ xung IV .KÕt thóc bµi : - NhËn phiÕu vµ tù ®iÒn - Mét sè häc sinh nªu tªn c¸c thøc ¨n ®å uèng cña m×nh trong tuÇn - NhËn xÐt vµ bæ xung - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc -VN «n bµi . Khoa häc (d¹y 4c) Bµi 19: ¤n tËp: Con ngêi vµ søc khoÎ ( TiÕt 2 ) A. Môc tiªu: Häc sinh cã kh¶ n¨ng: - ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy - HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ dinh dìng qua 10 lêi khuyªn dinh dìng hîp lý - biÕt phßng tr¸nh ®uèi níc - gi¸o dôc hs lu«n cã ý thøc gi÷ g×n søc khoÎ B. §å dïng d¹y häc - PhiÕu ghi tªn thøc ¨n ®å uèng cña häc sinh trong tuÇn - Tranh ¶nh vµ m« h×nh hoÆc vËt thËt vÒ c¸c lo¹i thøc ¨n C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t II. KiÓm tra: - Em ®· ¨n phèi hîp nhiÒu - Hai häc sinh tr¶ lêi lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi - NhËn xÐt vµ bæ xung mãn cha? GV nhËn xÐt III. D¹y bµi míi + H§1: Trß ch¬i “ Ai chän thøc ¨n hîp lÝ? ” * Môc tiªu: HS cã kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc lùa chän thøc ¨n hµng ngµy * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc híng dÉn - Chia nhãm, cö gi¸m kh¶o B2: Lµm viÖc theo nhãm B3: Lµm viÖc c¶ líp - Lµm thÕ nµo ®Ó cã b÷a ¨n ®ñ chÊt dinh dìng? GV nhËn xÐt + H§2: Thùc hµnh ghi l¹i vµ tr×nh bµy 10 lêi khuyªn dinh dìng hîp lÝ * Môc tiªu: HÖ thèng ho¸ nh÷ng KT ®· häc vÒ dinh dìng qua 10 lêi khuyªn vÒ dinh dìng hîp lÝ cña Bé Y tÕ. - Líp chia thµnh 3 nhãm + HS sö dông nh÷ng thùc phÈm mang ®Õn, nh÷ng tranh ¶nh, m« h×nh vÒ thøc ¨n ®· su tÇm ®Ó tr×nh bµy mét b÷a ¨n ngon vµ bæ. - C¸c nhãm lµm viÖc - C¸c nhãm tr×nh bµy b÷a ¨n cña nhãm m×nh - HS nhãm kh¸c nhËn xÐt + Vµi em nªu ý kiÕn + HS vÒ nãi l¹i víi cha mÑ vµ ngêi lín trong nhµ nh÷ng g× ®· häc ®îc qua ho¹t ®éng nµy. - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n + Ghi l¹i vµ trang trÝ b¶ng 10 lêi * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc c¸ nh©n khuyªn dinh dìng hîp lÝ ®Ó nãi víi gia ®×nh thùc hiÖn B2: Lµm viÖc c¶ líp - GV nhËn xÐt vµ bæ xung Mét sè häc sinh lªn tr×nh bµy IV :KÕt thóc bµi 1. NhËn xÐt giê häc 2. VÒ nhµ nãi víi bè mÑ nh÷ng ®iÒu ®· häc vµ treo b¶ng nµy ë chç thuËn tiÖn, dÔ ®äc. Khoa häc (d¹y 4c ) Bµi 20: Níc cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? A. Môc tiªu: HS cã kh¶ n¨ng quan s¸t vµ lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra mét sè tÝnh chÊt cña níc -.N¾m ®îc mét sè tÝnh chÊt cña níc lµ níc chÊt láng ,trong suèt kh«ng mµu ,kh«ng mïi ,kh«ng vÞ ,kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh ,níc ch¶y tõ cao xuèng thÊp ,ch¶y lan ra kh¾p mäi n¬i ,thÊm qua mét sè vËt vµ hoµ tan mét sè chÊt -Nªu ®îc vÝ dô vÒ øng dông mét sè tÝnh chÊt cña níc trong ®êi sèng ,lµm m¸i nhµ dèc cho níc ma ch¶y xuèng lµm ¸o ma ®Ó mÆc kh«ng bÞ ít B .§å dïng d¹y häc - H×nh vÏ trang 42, 43 SGK - ChuÈn bÞ dông cô thÝ nghiÖm theo nhãm C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß .I ¤n ®Þnh - H¸t II. KiÓm tra: Nªu 10 lêi khuyªn vÒ dinh - Hai häc sinh tr¶ lêi dìng hîp lÝ cña bé y tÕ ? - NhËn xÐt vµ bæ xung Gv nhËn xÐt III. D¹y bµi míi + H§1: Ph¸t hiÖn mµu, mïi, vÞ cña níc * Môc tiªu:Sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó nhËn biÕt tÝnh chÊt cña níc. Ph©n biÖt níc víi c¸c chÊt * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc híng dÉn - Líp chia thµnh 3 nhãm - Chia nhãm + C¸c nhãm ®em cèc ®ùng níc, cèc ®ùng s÷a ®· chuÈn bÞ ra quan s¸t. B2: Lµm viÖc theo nhãm - Cèc nµo ®ùng níc? Cèc nµo ®ùng s÷a? - Lµm thÕ nµo ®Ó b¹n biÕt ®iÒu ®ã? - Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái: + Nh×n: Mµu s¾c kh¸c nhau + NÕm: Cèc níc kh«ng cã vÞ, cèc s÷a cã vÞ ngät + Ngöi: Cèc níc kh«ng cã mïi, cèc s÷a cã mïi cña s÷a. B3: Lµm viÖc c¶ líp - GV ghi c¸c ý kiÕn cña HS lªn b¶ng. - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - Nh÷ng tÝnh chÊt cña níc? KL: Níc trong suèt, kh«ng mµu, kh«ng - Vµi HS nªu. mïi, kh«ng vÞ. + H§2: Ph¸t hiÖn h×nh d¹ng cña níc * Môc tiªu: HS hiÓu kh¸i niÖm " h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh". BiÕt dù ®o¸n, nªu c¸ch tiÕn hµnh… * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc híng dÉn - GV yªu cÇu c¸c nhãm mang chai lä cã h×nh d¹ng kh¸c nhau - Khi ta thay ®æi vÞ trÝ cña chai, h×nh d¹ng cña chóng cã thay ®æi kh«ng? + KL: Chai, cèc lµ vËt cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh B2:H§ ®éng nhãm - Mçi nhãm tËp trung quan s¸t 1 c¸i chai . + §Æt chai ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau + Kh«ng thay ®æi + Th¶o luËn ®Ó ®a ra dù ®o¸n vÒ h×nh d¹ng cña níc + ThÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra dù ®o¸n + QS vµ rót ra KL B3: Lµm viÖc c¶ líp - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - GV nhËn xÐt vµ bæ xung KL: HS ®äc trong s¸ch. + H§ 3: Níc ch¶y nh thÕ nµo? *Môc tiªu :biÕt lµm thÝ nghiÖm ®Ó rót ra tÝnh chÊt ch¶y tõ cao xuèng thÊp ,lan ra kh¾p mäi phÝa cña níc Nªu ®îc øng dông thùc tÕ cña tÝnh chÊt nµy *C¸ch tiÕn hµnh : - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs - Y/c hs ®Ò xuÊt c¸ch lµm Bíc 2 : y/c hs thùc hµnh HS c¸c nhãm thùc hiÖn §¹i diÖn c¸c nhãm thùc hµnh thÝ nghiÖm Bíc 3 :lµm viÖc c¶ líp Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu c¸ch tiÕn §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy hµnh lµm GV nhËn xÐt kl : Níc ch¶y tõ cao xuèng thÊp ,lan ra mäi phÝa Dùa vµo tÝnh chÊt trªn con ngêi ®· biÕt vËn dông vµo thùc tÕ lµm nh÷ng viÖc g× ? -Lîp m¸i nhµ ,l¸t s©n ,®Æt m¸ng níc .. H§ 4 : Ph¸t hiÖn tÝnh thÊm hoÆc kh«ng thÊm cña níc ®èi víi mét sè vËt *Môc tiªu -Lµm thÝ nghiÖm ph¸t hiÖn níc thÊm qua vµ kh«ng thÊm qua mét sè vËt Nªu ®îc øng dông thùc tÕ cña tÝnh chÊt nµy *C¸ch tiÕn hµnh : Bíc 1 : Gv nªu Y/C nhiÖm vô KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs Bíc 2 : Y/C hs lµm thÝ nghiÖm Bíc 3 :lµm viÑc c¶ líp qua t/c nµy trong cuéc sèng con ngêi ®· biÕt vËn dông ®Ó lµm g× ? -C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm C¸c nhãm b¸o c¸o kq dïng c¸c vËt liÖu kh«ng cho níc thÊm qua ®Ó lµm ®å dïng chøa níc ,lîp nhµ ,lµm ¸o ma GV kl : níc thÊm qua mét sè vËt H§ 5 : Níc cã thÓ hoµ tan hoÆc kh«ng thÓ hoµ tan mét sè chÊt HS thùc hµnh lµm thÝ nghiÖm
- Xem thêm -