Tài liệu Giáo án khoa học lớp 4 cả năm_cktkn

  • Số trang: 201 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng? I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nªu ®îc con ngêi cÇn thøc ¨n, níc uèng, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é ®Ó sèng. 2. Kü n¨ng: ViÕt hoÆc vÏ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng 3. Th¸i ®é: cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng II. §å dïng d¹y häc: - 12 phiÕu häc tËp. - 12 bé phiÕu dïng cho trß ch¬i " Cuéc hµnh tr×nh ®Õn hµnh tinh kh¸c". III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu GV HS - C¸c tæ trëng kiÓm tra sù A.æn ®Þnh tæ chøc: chuÈn bÞ s¸ch vë cña häc B. Bµi míi: sinh. 1. Giíi thiÖu bµi: Chñ ®Ò " Con ngêi vµ søc khoÎ" trong ch¬ng tr×nh * Trùc tiÕp m«n Khoa häc líp 4 sÏ gióp c¸c con biÕt mét sè kiÕn thøc vÒ sù trao ®æi chÊt, nhu cÇu dinh dìng vµ - GV giíi thiÖu bµi, ghi tªn bµi lªn b¶ng. sù lín lªn cña c¬ thÓ con ngêi, c¸ch phßng tr¸nh -HS më SGK. mét sè bÖnh th«ng thêng vµ bÖnh truyÒn nhiÔm. Bµi häc h«m nay: Con ngêi cÇn g× ®Ó sèng? sÏ gióp c¸c con biÕt ®îc nh÷ng yÕu tè mµ con ngêi cÇn cã ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh. 2. Ph¸t triÓn bµi: Ho¹t ®éng 1: Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng ? - Con ngêi cÇn nh÷ng g× ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh? - Chóng ta cã thÓ xÕp nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho sù sèng vµ ph¸t triÓn vµo hai nhãm: ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn tinh thÇn. -HS th¶o kuËn nhãm. +C¬m, rau, níc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, quÇn ¸o, m¸y vi tÝnh, ©m nh¹c, trß ch¬i ®iÖn tö, cÆp tãc, xe m¸y, v« tuyÕn, nhµ ë, t×nh yªu... - §iÒu kiÖn vËt chÊt: thøc ¨n, níc uèng, quÇn ¸o, nhµ ë, c¸c ®å dïng trong gia ®×nh, c¸c ph¬ng tiÖn ®i l¹i... - §iÒu kiÖn tinh thÇn, v¨n ho¸, x· héi: t×nh c¶m gia ®×nh, b¹n bÌ, lµng xãm, c¸c ph¬ng tiÖn häc tËp, vui ch¬i, gi¶i trÝ... GV Ho¹t ®éng 2: Nhöõng yeáu toá caàn cho söï soáng maø chæ coù con ngöôøi caàn. - GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm( 4 ngêi/ nhãm) vµ híng dÉn HS lµm viÖc víi phiÕu häc tËp theo nhãm. HS * Th¶o luËn nhãm, hái®¸p - HS c¸c nhãm th¶o luËn vµ tr×nh bµy kÕt qu¶, bæ sung, tranh luËn. PhiÕu häc tËp H·y ®¸nh dÊu X vµo cét t¬ng øng víi nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù sèng cña con ngêi, ®éng vËt vµ thùc vËt. Nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù Con §én Thù sèng ngêi g vËt c vËt 1. Kh«ng khÝ x x x 2. Níc x x x 3. Anh s¸ng x x x 4. NhiÖt ®é thÝch hîp x x x 5. Thøc ¨n phï hîp x x x 6. Nhµ ë x 7. T×nh c¶m gia ®×nh x 8.Ph¬ng tiÖn giao th«ng x 9. T×nh c¶m b¹n bÌ x 10.QuÇn ¸o x 11.Trêng häc x 12.S¸ch b¸o x 13.§å ch¬i x - HS nªu l¹i kÕt luËn. 14.M¸y vi tÝnh x 15.§å trang søc x *KÕt luËn: - Con ngêi, ®éng vËt, thùc vËt ®Òu cÇn thøc ¨n, níc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é thÝch hîp ®Ó duy tr× sù sèng. - H¬n h¼n nh÷ng sinh vËt kh¸c, cuéc sèng cña con ngêi cßn cÇn nhµ ë, quÇn ¸o vµ nh÷ng tiÖn nghi kh¸c. Ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt, con ngêi cßn cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ tinh thÇn, v¨n ho¸, x· héi. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i " Hµnh tr×nh ®Õn hµnh tinh kh¸c". - GV ph¸t phiÕu trß ch¬i cho c¸c nhãm vµ phæ biÕn luËt ch¬i. Bé phiÕu trß ch¬i gåm c¸c h×nh vÏ minh ho¹: thøc ¨n, níc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, quÇn ¸o, m¸y vi tÝnh, ®iÖn tho¹i, ph¬ng tiÖn ®i l¹i, ®å trang søc, tói s¸ch, s¸ch b¸o, m¸y ¶nh, … HS ph¶i chän ra ®îc 6 thø cÇn thiÕt nhÊt ®Ó mang theo sang hµnh tinh kh¸c. - HS nªu lªn nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt nhÊt víi sù sèng cña con ngêi. C. Cñng cè - dÆn dß Trao ®æi chÊt ë ngêi * Trß ch¬i - HS ch¬i: + LÇn 1: chän 10 ®å vËt + LÇn 2: chän 6 ®å vËt. - HS c¸c nhãm so s¸nh kÕt qu¶ lùa chän cña m×nh vµ ngêi kh¸c vµ gi¶i thÝch t¹i sao l¹i lùa chän nh vËy. - HS nªu -HS cb bµi sau. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn vÒ sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng nh: lÊy vµo khÝ «-xi,thøc ¨n,níc uèng; th¶i ra khÝ c¸c-b«-nic,ph©n vµ níc tiÓu. - HS nªu ®îc thÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. 2. KÜ n¨ng: HS vÏ ®îc s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. 3. Th¸i ®é : Cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. II. §å dïng d¹y häc: - H×nh vÏ trang 6, 7 SGK. - GiÊy khæ A1, bót d¹ b¶ng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy A - KiÓm tra bµi cò - Con ngêi cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo cho sù sèng vµ ph¸t triÓn cña m×nh? - So s¸nh nhu cÇu cña con ngêi víi c¸c sinh vËt kh¸c? B - Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Trong chñ ®Ò "Con ngêi vµ søc khoÎ", bµi häc h«m nay - "Trao ®æi chÊt ë ngêi" sÏ gióp chóng m×nh biÕt ®îc con ngêi lÊy tõ m«i trêng vµ th¶i ra m«i trêng nh÷ng g×. 2. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ sù trao ®æi chÊt ë ngêi. -TranhvÏ nh÷ng g×? Ho¹t ®éng cña trß * KiÓm tra - ®¸nh gi¸ - 2HS lªn b¶ng. - Con ngêi cÇn c¶ ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn … + Gièng: ®Òu cÇn thøc ¨n, níc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é thÝch hîp. + Kh¸c: Con ngêi cßn cã thªm mét sè nhu cÇu kh¸c : ph¬ng tiÖn giao th«ng, nhu cÇu tinh thÇn… - HS c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. * Trùc tiÕp * Quan s¸t, hái - ®¸p - GV treo tranh phãng to h×nh 1 SGK trang 6. HS quan s¸t. -Tranh vÏ mét ngêi ®ang lÊy níc, 2 b¹n nhá ®ang ch¬i, con vÞt, gµ, lîn. c©y c¶i b¾p, cñ su hµo, c©y xanh, nhµ vÖ sinh, mÆt trêi. -Níc, thøc ¨n, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng… -ChÊt th¶i (ph©n, níc tiÓu), chÊt cÆn b·.-  Kh¸i qu¸t: ®ã lµ mét bøc tranh kh¾c ho¹ l¹i m«i trêng sèng cña chóng ta. -Con ngêi lÊy g× ë m«i trêng? - Con ngêi th¶i ra m«i trêng nh÷ng g×?  Giíi thiÖu: Qu¸ tr×nh con ngêi lÊy thøc ¨n, níc, kh«ng khÝ tõ m«i trêng vµ th¶i ra m«i trêng chÊt thõa, cÆn b· lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. - Trao ®æi chÊt cã vai trß nh thÕ nµo víi con ng-Vai trß duy tr× sù sèng êi ,®éng vËt,thùc vËt? - HS ®äc môc " B¹n cÇn biÕt". * LuyÖn tËp - thùc hµnh, th¶o luËn 3. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh vÏ s¬ ®å sù trao nhãm. ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. - GV chia nhãm (4 ngêi/ nhãm), giao nhiÖm vô. - C¸c nhãm th¶o luËn, vÏ s¬ ®å. - C¸c nhãm trng bµy s¶n phÈm ®ång  S¬ ®å sù trao ®æi chÊt ë h×nh 2 trang 7 SGK chØ thêi tr×nh bµy ý tëng cña nhãm thÓ hiÖn qua h×nh vÏ. lµ mét gîi ý. - HS c¸c nhãm nghe, hái thªm hoÆc  Mét d¹ng s¬ ®å kh¸c: nhËn xÐt. LÊy vµo Th¶i ra KhÝ «-xi C¥ KhÝ c¸c-b«-nÝc ThÓ Thøc ¨n Níc Ho¹t ®éng cña thÇy Ph©n Ngêi Ho¹t ®éng cña trß Níc tiÓu, må h«i C - Cñng cè - dÆn dß -HS t×m hiÓu vai trß cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ ngêi ®èi víi qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. -CB bµi sau. - 1HS nªu qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë ngêi. Trao ®æi chÊt ë ngêi I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - KÓ ®îc tªn mét sè c¬ quan trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë ngêi: tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt. - BiÕt ®îc nÕu mét trong c¸c c¬ quan trªn ngêi ngõng ho¹t ®éng, c¬ thÓ sÏ chÕt. 2. KÜ n¨ng: - KÓ tªn nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi cña qu¸ tr×nh trao ®æi chÊtvµ nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã - Nªu ®îc vai trß cña c¬ quan tuÇn hoµn trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt x¶y ra bªn trong c¬ thÓ. 3. Th¸i ®é: BiÕt b¶o vÖ SK cña m×nh. II. §å dïng d¹y häc: - H×nh vÏ trang 8,9 SGK. - Bé ®å ch¬i ghÐp ch÷ vµo chç trèng trong s¬ ®å III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy A.KiÓm tra bµi cò: -§iÒn vµo s¬ ®å sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. B.Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta hiÓu s©u h¬n qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt diÔn ra trong c¬ thÓ vµ c¬ thÓ víi m«i trêng. 2.Ph¸t triÓn bµi: H®éng 1: X¸c ®Þnh nh÷ng c¬ quan trùc tiÕp th©m gia vµo QTT§C ë ngêi - HS chØ vµo tranh nãi tªn vµ chøc n¨ng cña tõng c¬ quan.(Tiªu ho¸ , h« hÊp , tuÇn hoµn , bµi tiÕt) Ho¹t ®éng cña trß * KiÓm tra - ®¸nh gi¸ - 2HS lªn b¶ng. - HS nhËn xÐt, bæ sung. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. * Trùc tiÕp - HS më SGK. * Quan s¸t, hái - ®¸p - GV treo tranh phãng to h×nh 1 SGK trang 8. HS quan s¸t vµ th¶o luËn theo cÆp +Hình 1: veõ cô quan tieâu hoaù. Noù coù chöùc naêng trao ñoåi thöùc aên. +Hình 2: veõ cô quan hoâ haáp. Noù coù chöùc naêng thöïc hieän quaù trình trao ñoåi khí. +Hình 3: veõ cô quan tuaàn hoaøn. Noù coù chöùc naêng vaän chuyeån caùc chaát dinh döôõng Ho¹t ®éng cña thÇy * Hoaït ñoäng 2: Sô ñoà quaù trình trao ñoåi chaát - Trong sè nh÷ng c¬ quan trªn , c¬ quan nµo trùc tiÕp tham gia vµo QTT§Cgi÷a c¬ thÓ víi m«i trêng? Hoaït ñoäng 3: Söï phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa caùc cô quan tieâu hoaù, hoâ haáp, tuaàn hoaøn, baøi tieát trong vieäc thöïc hieän quaù trình trao ñoåi chaát -GV treo tranh phãng to lªn b¶ng. -Quan saùt sô ñoà vaø traû lôøi caâu hoûi: Neâu vai troø cuûa töøng cô quan trong quaù trình trao ñoåi chaát. - Cô quan tieâu hoaù coù vai troø gì ? -Cô quan hoâ haáp laøm nhieäm vuï gì ? - Cô quan tuaàn hoaøn coù vai troø gì ? -Cô quan baøi tieát coù nhieäm vuï gì ? C .Cñng cè - dÆn dß: Ho¹t ®éng cña trß ñi ñeán taát caû caùc cô quan cuûa cô theå. +Hình 4: veõ cô quan baøi tieát. Noù coù chöùc naêng thaûi nöôùc tieåu töø cô theå ra ngoaøi moâi tröôøng. - 1-2 HS tr¶ lêi -Tiªu ho¸: LÊy vµo thøc ¨n , níc uèng, th¶i ra ph©n. - H« hÊp: LÊy vµo KhÝ « -xy Th¶i ra khÝ c¸c- b«- nÝc -Bµi tiÕt : Th¶i ra níc tiÓu - HS ®äc môc " B¹n cÇn biÕt". * LuyÖn tËp - thùc hµnh. - C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó ®iÒn vµo s¬ ®å. - C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh - Cô quan tieâu hoaù laáy thöùc aên, nöôùc uoáng töø moâi tröôøng ñeå taïo ra caùc chaát dinh döôõng vaø thaûi ra phaân. -Cô quan hoâ haáp laáy khoâng khí ñeå taïo ra oâxi vaø thaûi ra khí caùc-boâ-níc. -Cô quan tuaàn hoaøn nhaän chaát dinh döôõng vaø oâ-xy ñöa ñeán taát caû caùc cô quan cuûa cô theå vaø thaûi khí caùc-boâ-níc vaøo cô quan hoâ haáp. -Cô quan baøi tieát thaûi ra nöôùc tieåu vaø moà hoâi. - Cho hs ®äc môc B¹n cÇn biÕt (sgk trang 9 ) - 1HS kh¸ nªu qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt diÔn ra trong c¬ thÓ ngêi vµ gi÷a c¬ thÓ ngêi víi m«i trêng. - Gv nhËn xÐt giê häc. C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n Vai trß cña chÊt bét ®êng I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - KÓ tªn c¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n: chÊt bét ®êng, chÊt ®¹m, chÊt bÐo, vita-min, chÊt kho¸ng. - KÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng: g¹o, b¸nh m×, khoai, ng«,s¾n,… -Nªu ®îc vai trß cña chÊt bét ®êng ®èi víi c¬ thÓ: cung cÊp n¨ng lîng cÇn thiÕt cho mäi ho¹t ®éng vµ duy tr× nhiÖt ®é c¬ thÓ. 2. KÜ n¨ng: Bieát ñöôïc caùc thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng vaø vai troø cuûa chuùng. 3. Th¸i ®é: -Coù yù thöùc aên ñaày ñuû caùc loaïi thöùc aên ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng soáng. II. §å dïng d¹y häc: - H×nh vÏ trang 10,11 SGK. - PhiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * KiÓm tra - ®¸nh gi¸ A.KiÓm tra bµi cò: -Tr×nh bµy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c c¬ quan: Tiªu ho¸ , h« - 2HS lªn b¶ng tr¶ lêi. - HS nhËn xÐt, bæ sung. hÊp , tuÇn hoµn , bµi tiÕt trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. B.Bµi míi * Trùc tiÕp 1. Giíi thiÖu bµi: giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi. -GV: Haõy noùi cho caùc baïn bieát haèng ngaøy, vaøo böõa -- GV HS më SGK. saùng, tröa, toái caùc em ñaõ aên, uoáng nhöõng gì ? -GV ghi nhanh caâu traû lôøi leân baûng. -Trong caùc loaïi thöùc aên vaø ñoà uoáng caùc em vöøa keå coù chöùa raát nhieàu chaát dinh döôõng. Ngöôøi ta coù raát nhieàu caùch phaân loaïi thöùc aên, ñoà uoáng. Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta cuõng tìm hieåu veà ñieàu naøy. Ho¹t ®éng 1: TËp ph©n lo¹i thøc ¨n * Hái - ®¸p,Quan s¸t , ho¹t - Quan s¸t c¸c h×nh trong trang 10 ®Ó hoµn thµnh b¶ng ®éng nhãm ph©n lo¹i nhãm thøc ¨n theo nguån gèc ®éng vËt hoÆc - HS më SGK trang 10 thùc vËt. - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi. - ngêi ta cßn cã thÓ ph©n lo¹i c¸c thøc ¨n theo c¸ch HS leân baûng xeáp. nµo kh¸c? Nguoàn goác §éng vËt Thöïc vaät Ñaäu coâ ve, nöôùc cam Tröùng,toâm Söõa ñaäu naønh Gaø Toûi taây, rau caûi Caù Chuoái, taùo Thòt lôïn, thòt boø Baùnh mì, buùn Cua, toâm Baùnh phôû, côm KÕt luËn : Ngêi ta cã thÓ ph©n lo¹i thøc ¨n theo c¸c Trai, oác c¸ch sau: Khoai taây, caø roát -Ph©n lo¹i theo nguån gèc ®éng vËt hay thùc vËt. - Ph©n lo¹i theo lîng c¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc EÁch Ho¹t ®éng cña thÇy ¨n: 4 nhãm + Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng + Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m. + Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. + Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu vi-ta-min vµ chÊt kho¸ng * Hoaït ñoäng 2: Caùc loaïi thöùc aên coù chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng vaø vai troø cuûa chuùng. -Yeâu caàu HS haõy quan saùt caùc hình minh hoaï ôû trang 11 / SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau: 1) Keå teân nhuõng thöùc aên giaøu chaát boät ñöôøng coù trong hình ôû trang 11 / SGK. Ho¹t ®éng cña trß Saén, khoai lang Söõa boø töôi - Gäi 1 sè hs tr¶ lêi - GV tãm lîc c¸c ý - Cho hs ®äc môc “ B¹n cÇn biÕt” - Mét sè hs tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc víi phiÕu 1) Gaïo, baùnh mì, mì sôïi, ngoâ, mieán, baùnh quy, baùnh phôû, buùn, saén, khoai taây, chuoái, khoai lang. 2) Haèng ngaøy, em thöôøng aên nhöõng thöùc aên naøo coù 2) Côm, baùnh mì, chuoái, ñöôøng, phôû, mì, … chöùa chaát boät ñöôøng. 3) Nhoùm thöùc aên chöùa nhieàu chaát boät ñöôøng coù vai 3) Cung caáp naêng löôïng caàn thieát cho moïi hoaït ñoäng cuûa cô troø gì ? theå. - -Tuyeân döông caùc nhoùm traû lôøi ñuùng, ñuû. * GV keát luaän: Chaát boät ñöôøng laø nguoàn cung caáp naêng löôïng chuû yeáu cho cô theå vaø duy trì nhieát ñoä cuûa cô theå. Chaát boät ñöôøng coù nhieàu ôû gaïo, ngoâ, boät mì, … ôû moät soá loaïi cuû nhö khoai, saén, ñaäu vaø ôû ñöôøng aên - 3.Cuûng coá- daën doø: -GV cho HS trình baøy yù kieán baèng caùch ñöa ra caùc yù kieán sau vaø yeâu caàu HS nhaän xeùt yù kieán naøo ñuùng, HS töï do phaùt bieåu yù kieán. yù kieán naøo sai, vì sao ? a) Haèng ngaøy chuùng ta chæ caàn aên thòt, caù, … tröùng +Phaùt bieåu ñuùng: c. laø ñuû chaát. b) Haèng ngaøy chuùng ta phaûi aên nhieàu chaát boät +Phaùt bieåu sai: a, b. ñöôøng. c) Haèng ngaøy, chuùng ta phaûi aên caû thöùc aên coù nguoàn goác töø ñoäng vaät vaø thöï vaät. -Daën HS veà nhaø ñoïc noäi dung Baïn caàn bieát trang 11 / SGK. -Daën HS veà nhaø trong böõa aên caàn aên nhieàu loaïi thöùc aên coù ñuû chaát dinh döôõng. -Toång keát tieát hoïc vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: - KÓ ®îc tªn c¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt ®¹m (thÞt, c¸, trøng, t«m, cua,..) chÊt bÐo (mì, dÇu, b¬,..) - Nªu ®îc vai trß cña c¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®èi víi c¬ thÓ: +ChÊt ®¹m gióp x©y dùng vµ ®æi míi c¬ thÓ; +ChÊt bÐo giµu n¨ng lîng vµ gióp c¬ thÓ hÊp thô c¸c vi-ta-min A,B,E,K. 2. KÜ n¨ng: X¸c ®Þnh ®îc nguån gèc cña nhãm thøc ¨n chøa chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo. 3. Th¸i ®é: HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i ¨n ®ñ thøc ¨n cã chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo. II. §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh minh ho¹ ë trang 12, 13 SGK (phãng to nÕu cã ®iÒu kiÖn) - C¸c ch÷ viÕt trong h×nh trßn: ThÞt bß, Trøng, §Ëu Hµ Lan, §Ëu phô, ThÞt lîn, Phom¸t, ThÞt gµ, C¸, §Ëu t¬ng, T«m, DÇu thùc vËt, B¬, Mì lîn, L¹c, Võng, Dõa. - 4 tê giÊy A3 trong mçi tê cã 2 h×nh trßn ë gi÷a ghi: ChÊt ®¹m, ChÊt bÐo. - HS chuÈn bÞ bót mµu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. KiÓm tra bµi cò: - Ngêi ta thêng cã mÊy c¸ch ®Ó ph©n lo¹i thøc - Gäi 2 HS lªn b¶ng kiÓm tra bµi cò ¨n? §ã lµ nh÷ng c¸ch nµo? - Nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng cã - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm HS. vai trß g×? II. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi + Yªu cÇu HS h·y kÓ tªn c¸c thøc ¨n hµng ngµy -HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi: c¸, thÞt lîn, trøng, t«m, ®Ëu, dÇu ¨n, b¬, l¹c, c¸c em ¨n - GV giíi thiÖu: H»ng ngµy, c¬ thÓ chóng ta ®ßi cua, thÞt gµ, thÞt bß... hái ph¶i cung cÊp ®ñ lîng thøc ¨n cÇn thiÕt. Trong ®ã cã nh÷ng lo¹i thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo. §Ó hiÓu râ vai trß cña chóng c¸c em cïng häc bµi: Vai trß cña chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo b. Gi¶ng bµi: * Ho¹t ®éng 1: Nh÷ng thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo - Nh÷ng thøc ¨n nµo chøa nhiÒu chÊt ®¹m, nh÷ng thøc ¨n nµo chøa nhiÒu chÊt bÐo? - HS l¾ng nghe -HS quan s¸t tranh th¶o luËn cÆp ®«i. - C¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt ®¹m lµ: trøng, cua, ®Ëu phô, thÞt lîn, c¸, pho m¸t, gµ. - C¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt bÐo lµ: dÇu ¨n, mì, ®Ëu t¬ng, l¹c - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - Em h·y kÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt -Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m lµ: ®¹m mµ c¸c em ¨n h»ng ngµy? c¸, thÞt lîn, thÞt bß, t«m, cua, thÞt gµ, ®Ëu phô, Õch...) - Nh÷ng thøc ¨n nµo cã chøa nhiÒu chÊt bÐo mµ -Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo lµ: em thêng ¨n h»ng ngµy? dÇu ¨n, mì lîn, l¹c rang, ®ç t¬ng... - GV chuyÓn ho¹t ®éng: H»ng ngµy chóng ta ph¶i ¨n c¶ thøc ¨n chøa chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo. VËy t¹i sao ta ph¶i ¨n nh vËy? C¸c em sÏ hiÓu ®îc ®iÒu nµy khi biÕt vai trß cña chóng. * Ho¹t ®éng 2: Vai trß cña nhãm thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo. - Khi ¨n c¬m víi thÞt, c¸, thÞt gµ, em c¶m thÊy -HS tr¶ lêi. thÕ nµo? + Khi ¨n rau xµo em c¶m thÊy thÕ nµo? - Gi¶i thÝch: Nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt - HS l¾ng nghe. ®¹m vµ chÊt bÐo kh«ng nh÷ng gióp chóng ta ¨n ngon miÖng mµ chóng cßn tham gia vµo viÖc gióp c¬ thÓ con ngêi ph¸t triÓn. - Yªu cÇu HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt trong SGK - 2 ®Õn 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn B¹n cÇn biÕt trang 13. - KÕt luËn: - HS l¾ng nghe, ghi nhí. + ChÊt ®¹m gióp x©y dùng vµ ®æi míi c¬ thÓ: t¹o ra nh÷ng tÕ bµo míi lµm cho c¬ thÓ lín lªn, thay thÕ nh÷ng tÕ bµo giµ bÞ huû ho¹i trong ho¹t ®éng sèng cña con ngêi. + ChÊt bÐo rÊt giµu n¨ng lîng vµ gióp c¬ thÓ hÊp thô c¸c vi-ta-min: A, D, E, K. * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i "§i t×m nguån gèc cña c¸c lo¹i thøc ¨n" + ThÞt gµ cã nguån gèc tõ ®©u? + §Ëu ®òa cã nguån gèc tõ ®©u? + §Ó biÕt mçi lo¹i thøc ¨n thuéc nhãm nµo vµ cã nguån gèc tõ ®©u c¶ líp m×nh sÏ thi xem nhãm nµo biÕt chÝnh x¸c ®iÒu ®ã nhÐ! + Yªu cÇu: GV võa nãi võa gi¬ tê giÊy A3 vµ c¸c ch÷ trong h×nh trßn: C¸c em hay d¸n tªn nh÷ng lo¹i thøc ¨n vµo giÊy, sau ®ã c¸c lo¹i thøc ¨n cã nguån gèc ®éng vËt th× t« mµu vµng, lo¹i thøc ¨n cã nguån gèc thùc vËt th× t« mµu xanh, nhãm nµo lµm ®óng, nhanh, trang trÝ ®Ñp lµ nhãm chiÕn th¾ng. Thêi gian cho mçi nhãm lµ 7 phót. - Tæng kÕt cuéc thi. -ThÞt gµ cã nguån gèc tõ ®éng vËt. -§Ëu ®òa cã nguån gèc tõ thùc vËt. + HS l¾ng nghe. + HS chia nhãm, nhËn ®å dïng häc tËp, chuÈn bÞ bót mµu. + HS l¾ng nghe + Yªu cÇu c¸c nhãm cÇm bµi cña m×nh tríc líp. + Cïng 4 HS cña líp lµm träng tµi t×m ra nhãm cã c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt vµ tr×nh bµy ®Ñp nhÊt. + Ph¸t phÇn thëng (tuyªn d¬ng) nhãm th¾ng cuéc. + 4 ®¹i diÖn cña c¸c nhãm cÇm bµi cña m×nh quay xuèng líp. + C©u tr¶ lêi ®óng lµ: . Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m cã nguån gèc thùc vËt: ®Ëu c«-ve, ®Ëu phô, ®Ëu ®òa. . Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m cã nguån gèc ®éng vËt: thÞt bß, t¬ng, thÞt lîn, pho-mat, thÞt gµ, c¸, t«m. . Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt: dÇu ¨n, l¹c, võng. + Nh vËy thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ . Thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo cã chÊt bÐo cã nguån gèc tõ ®©u? nguån gèc ®éng vËt: b¬, mì. + Thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo ®Òu cã nguån gèc tõ c. Cñng cè, dÆn dß ®éng vËt vµ thùc vËt. - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc môc B¹n cÇn biÕt. vai trß cña vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: - KÓ tªn ®îc c¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu vi-ta-min (cµ rèt, lßng ®á trøng, c¸c lo¹i rau,...) chÊt kho¸ng( thÞt, c¸, trøng, c¸c lo¹i rau cã l¸ mµu xanh thÉm,...)vµ chÊt x¬ (c¸c lo¹i rau). - BiÕt ®îc vai trß cña thøc ¨n cã chøa nhiÒu vi-ta-min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ ®èi víi c¬ thÓ: + Vi-ta-min rÊt cÇn cho c¬ thÓ, nÕu thiÕu c¬ thÓ sÏ bÞ bÖnh. + ChÊt kho¸ng tham gia x©y dùng c¬ thÓ, t¹o men thóc ®Èy vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng sèng, nÕu thiÕu c¬ thÓ sÏ bÞ bÖnh. +ChÊt x¬ kh«ng cã gi¸ trÞ dinh dìng nhng rÊt cÇn ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh thêng cña bé m¸y tiªu ho¸. 2. KÜ n¨ng: X¸c ®Þnh ®îc nguån gèc cña nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu vi-ta-min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. 3. Th¸i ®é: HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i ¨n ®ñ thøc ¨n cã nhiÒu chÊt x¬.. II. §å dïng d¹y- häc: - C¸c h×nh minh ho¹ ë trang 14, 15 SGK (phãng to nÕu cã ®iÒu kiÖn) - Cã thÓ mang mét sè thøc ¨n thËt nh: Chuèi, trøng, cµ chua, ®ç, rau c¶i. - 4 tê giÊy khæ A0. - PhiÕu häc tËp theo nhãm. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y cho biÕt nh÷ng lo¹i thøc ¨n nµo chøa nhiÒu chÊt ®¹m vµ vai trß cña chóng? -ChÊt bÐo cã vai trß g×? KÓ tªn mét sè lo¹i thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt bÐo? - Thøc ¨n chøa chÊt ®¹m vµ chÊt bÐo cã nguån gèc ë ®©u? 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - GV ®a c¸c lo¹i rau, qu¶ thËt mµ m×nh ®· chuÈn bÞ cho HS quan s¸t vµ hái: Tªn cña c¸c lo¹i thøc ¨n nµy lµ g×? Khi ¨n chóng em cã c¶m gi¸c thÕ nµo? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm HS - GV giíi thiÖu: §©y lµ c¸c lo¹i thøc ¨n hµng ngµy cña chóng ta. Nhng chóng thuéc nhãm thøc ¨n nµo vµ cã vai trß g×? C¸c em cïng häc bµi h«m nay ®Ó biÕt ®iÒu ®ã. b. Gi¶ng bµi: * Ho¹t ®éng 1: Nh÷ng lo¹i thøc ¨n chøa nhiÒu vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ + Yªu cÇu 2 HS ngåi cïng bµn quan s¸t c¸c h×nh minh ho¹ ë trang 14,15 SGK vµ nãi cho nhau biÕt tªn c¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu vitanin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬. + Gîi ý HS cã thÓ hái: B¹n thÝch ¨n nh÷ng mãn ¨n nµo chÕ biÕn tõ thøc ¨n ®ã? + Yªu cÇu HS ®æi vai ®Ó c¶ hai cïng ®îc ho¹t ®éng. + Gäi 2 ®Õn 3 cÆp HS thùc hiÖn hái tríc líp. Ho¹t ®éng cña trß - GV gäi 3 HS lªn b¶ng kiÓm tra bµi cò. - Quan s¸t c¸c lo¹i rau, qu¶ mµ GV ®a ra. + C¸c tæ trëng b¸o c¸o. - - HS ho¹t ®éng cÆp ®«i. HS 1: H×nh minh ho¹ nµy vÏ lo¹i thøc ¨n g×? HS 2: H×nh minh ho¹ nµy vÏ qu¶ chuèi. HS 1: B¹n thÝch ¨n nh÷ng mãn nµo chÕ biÕn tõ chuèi? V× sao? HS 1: Tí thÝch ¨n chuèi chÝn, chuèi nÊu èc, chuèi xµo, ... v× nã rÊt ngon vµ bæ. + Sau ®ã HS ®æi vai: HS 2 hái HS 1 tr¶ lêi. + 2 ®Õn 3 cÆp HS thùc hiÖn. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi, mçi - Em h·y kÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu - C¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu vitamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬? vitamin vµ chÊt kho¸ng: s÷a, pho-m¸t, trøng, xóc xÝch, chuèi, cam, g¹o, ng«, èc, cua, cµ chua, ®u ®ñ, thÞt gµ, trøng, cµ rèt, c¸, t«m, chanh, dÇu ¨n, da hÊu,... . C¸c thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt x¬ lµ: B¾p c¶i, rau diÕp, hµnh, cµ - GV chuyÓn ho¹t ®éng: §Ó biÕt ®îc vai trß cña rèt, sóp l¬, ®ç qu¶, rau ngãt, rau mçi lo¹i thøc ¨n chóng ta cïng t×m hiÓu tiÕp bµi c¶i, míp, ®Ëu ®òa, rau muèng.). * Ho¹t ®éng 2: Vai trß cña vi-ta-min, chÊt kho¸ng, chÊt x¬ + GV chia líp thµnh 4 nhãm. §Æt tªn cho c¸c nhãm lµ nhãm vi-ta-min, nhãm chÊt kho¸ng, nhãm chÊt x¬ vµ níc, sau ®ã ph¸t giÊy cho HS. + Yªu cÇu c¸c nhãm ®äc phÇn b¹n cÇn biÕt vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. + Sau 7 phót gäi 3 nhãm d¸n bµi cña m×nh lªn b¶ng vµ 3 nhãm cïng tªn bæ sung ®Ó cã phiÕu chÝnh x¸c. - GV kÕt luËn vµ më réng - GV nªu c©u hái. * Ho¹t ®éng 3: Nguån gèc cña nhãm thøc ¨n - Häc sinh tr¶ lêi nèi tiÕp. chøa nhiÒu vi-ta-min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ + Chia líp thµnh nhãm, mçi nhãm cã tõ 4 ®Õn 6 HS, ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng nhãm (néi - HS chia nhãm, nhËn tªn vµ th¶o dung phiÕu häc tËp, xem phÇn cuèi thiÕt kÕ tiÕt luËn trong nhãm vµ ghi kÕt qu¶ th¶o luËn ra giÊy. 6). + Yªu cÇu: C¸c em h·y th¶o luËn ®Ó hoµn thµnh phiÕu häc tËp. + Sau 3 ®Õn 5 phót gäi HS d¸n phiÕu häc tËp lªn b¶ng vµ ®äc. Gäi c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - C¸c thøc ¨n chøa nhiÒu vi-ta-min, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ cã nguån gèc tõ ®©u?. c. Cñng cè - dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc- DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc môc B¹n cÇn biÕt - DÆn HS vÒ nhµ xem tríc bµi 7. + HS ®äc phiÕu vµ bæ sung cho nhãm b¹n. -C¸c thøc ¨n chøa nhiÒu vi-tamin, chÊt kho¸ng vµ chÊt x¬ ®Òu cã nguån gèc tõ ®éng vËt vµ thùc vËt. t¹i sao cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n? I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ph©n lo¹i thøc ¨n theo nhãm chÊt dinh dìng. - BiÕt ®îc ®Ó cã søc khoÎ tèt ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn. - ChØ vµo b¶ng th¸p dinh dìng c©n ®èi vµ nãi: cÇn ¨n ®ñ nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®uêng, nhãm chøa nhiÒu vi-ta-min vµ kho¸ng chÊt, ¨n võa ®ñ nhãm thøc ¨n chøa nhiÒu ®¹m, ¨n cã møc ®é nhãm chøa nhiÒu chÊt bÐo; ¨n Ýt ®êng vµ ¨n h¹n chÕ muèi. 2. KÜ n¨ng: -Bieát theá naøo laø moät böõa aên caân ñoái, caùc nhoùm thöùc aên trong thaùp dinh döôõng. 3. Th¸i ®é: -Coù yù thöùc aên nhieàu loaïi thöùc aên trong caùc böõa aên haøng ngaøy. II. §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh minh ho¹ ë trang 16, 17 SGK (phãng to nÕu cã ®iÒu kiÖn) - PhiÕu häc tËp theo nhãm. - GiÊy khæ to. - HS chuÈn bÞ bót vÏ, mµu III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y cho biÕt vai trß cña vi-ta-min vµ kÓ tªn mét sè lo¹i thøc ¨n cã chøa nhiÒu vi-tamin? - Em h·y nªu vai trß cña chÊt kho¸ng vµ kÓ tªn mét sè lo¹i thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt kho¸ng? - ChÊt x¬ cã vai trß g× ®èi víi c¬ thÓ, nh÷ng thøc ¨n nµo cã chøa nhiÒu chÊt x¬? + NhËn xÐt cho ®iÓm HS. II. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi: - H»ng ngµy em thêng ¨n nh÷ng lo¹i thøc ¨n nµo? - NÕu ngµy nµo còng ph¶i ¨n mét mãn em c¶m thÊy thÕ nµo? b. Gi¶ng bµi * Ho¹t ®éng 1: V× sao cÇn ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn? -NÕu ngµy nµo còng chØ ¨n mét lo¹i thøc ¨n vµ mét lo¹i rau th× cã ¶nh hëng g× ®Õn ho¹t ®éng sèng? Ho¹t ®éng cña trß + Gäi 3 HS lªn b¶ng kiÓm tra bµi -H»ng ngµy em ¨n c¸, thÞt, rau, t«m, hoa qu¶... -Em c¶m thÊy ch¸n, kh«ng muèn ¨n, kh«ng thÓ ¨n ®îc -NÕu ngµy nµo còng chØ ¨n mét lo¹i thøc ¨n vµ mét lo¹i rau th× kh«ng ®¶m b¶o ®ñ chÊt, mçi lo¹i thøc ¨n chØ cung cÊp mét sè chÊt, vµ chóng ta c¶m thÊy mÖt mái, . §Ó cã søc khoÎ tèt chóng ta cÇn ¨n nh thÕ ch¸n ¨n. -§Ó cã søc khoÎ tèt chóng ta cÇn nµo? ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn . V× sao ph¶i ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ -V× kh«ng cã mét lo¹i thøc ¨n nµo cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c thêng xuyªn thay ®æi mãn? chÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ. Thay ®æi mãn + Gäi 2 HS ®äc to môc B¹n cÇn biÕt trang 17 ®Ó t¹o c¶m gi¸c ngon miÖng vµ cung cÊp ®Çu ®ñ nhu cÇu dinh dSGK * Ho¹t ®éng 2: Nhãm thøc ¨n cã trong mét ìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. b÷a ¨n c©n ®èi + Yªu cÇu HS quan s¸t thøc ¨n cã trong h×nh - Ho¹t ®éng theo nhãm: minh ho¹ trang 16 vµ th¸p dinh dìng c©n ®èi + HS th¶o luËn vµ rót ra c©u tr¶ lêi ®óng trang 17 - Nh÷ng nhãm thøc ¨n nµo cÇn: ¨n ®ñ, ¨n võa -Nhãm thøc ¨n cÇn ¨n ®ñ: l¬ng thùc, rau qu¶ chÝn. ph¶i, ¨n cã møc ®é, ¨n Ýt, ¨n h¹n chÕ? - Nhãm thøc ¨n cÇn ¨n võa ph¶i: thÞt, c¸ vµ thuû s¶n kh¸c, ®Ëu phô. - Nhãm thøc ¨n cÇn ¨n cã møc ®é: dÇu mì, võng, l¹c. - Nhãm thøc ¨n cÇn ¨n Ýt: ®êng - Nhãm thøc ¨n cÇn ¨n h¹n chÕ: * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i "§i chî" muèi - Giíi thiÖu trß ch¬i - HS l¾ng nghe. + Ph¸t phiÕu thùc ®¬n ®i chî cho tõng nhãm. + NhËn mÉu thùc ®¬n vµ hoµn + Yªu cÇu c¸c nhãm lªn thùc ®¬n vµ tËp thuyÕt thµnh thùc ®¬n. tr×nh tõ 5 ®Õn 7 phót + §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh + Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy, sau mçi lÇn cã bµy vÒ nh÷ng thøc ¨n, ®å uèng nhãm tr×nh bµy GV gäi nhãm kh¸c bæ sung, mµ nhãm m×nh lùa chän cho nhËn xÐt. GV ghi nhanh c¸c ý kiÕn nhËn xÐt tõng b÷a. vµo phiÕu cña mçi nhãm. + HS l¾ng nghe. + NhËn xÐt, tuyªn d¬ng c¸c nhãm. + HS nhËn xÐt + Yªu cÇu HS chän ra 1 nhãm cã thùc ®¬n hîp lý nhÊt, 1 HS tr×nh bµy lu lo¸t nhÊt. + Tuyªn d¬ng (trao phÇn thëng nÕu cã). c. Cñng cè- DÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc, - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc môc B¹n cÇn biÕt vµ nªn ¨n uèng ®ñ chÊt dinh dìng. - Su tÇm c¸c mãn ¨n ®îc chÕ biÕn tõ c¸. t¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt? I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: -BiÕt ®îc cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt ®Ó cung cÊp ®ñ chÊt cho c¬ thÓ. -Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n c¸: ®¹m cña c¸ dÔ tiªu h¬n ®¹m cña gia sóc, gia cÇm. 2. KÜ n¨ng: -Giaûi thích ñöôïc vì sao caàn thieát phaûi aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät. 3. Th¸i ®é: -Coù yù thöùc aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät. II. §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh minh ho¹ ë trang 18, 19 SGK (phãng to nÕu cã ®iÒu kiÖn). - Ph« t« phãng to b¶ng th«ng tin vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cña mét sè thøc ¨n chøa chÊt ®¹m. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. KiÓm tra bµi cò: - T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi mãn? - ThÕ nµo lµ mét b÷a ¨n c©n ®èi? Nh÷ng nhãm thøc ¨n nµo cÇn ¨n ®ñ, ¨n võa, ¨n Ýt, ¨n cã møc ®é vµ ¨n h¹n chÕ? 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: + HÇu hÕt c¸c lo¹i thøc ¨n cã nguån gèc tõ ®©u? -ChÊt ®¹m còng cã nguån gèc tõ ®éng vËt vµ thùc vËt. VËy t¹i sao ph¶i ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt, chóng ta cïng häc bµi h«m nay ®Ó biÕt ®îc ®iÒu ®ã. b. Gi¶ng bµi * Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i: "KÓ tªn nh÷ng mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m" + Chia líp thµnh 2 ®éi: Mçi ®éi cö 1 träng tµi gi¸m s¸t ®éi b¹n. + Thµnh viªn trong mçi ®éi nèi tiÕp nhau lªn b¶ng ghi tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m. Lu ý mçi HS chØ viÕt tªn 1 mãn ¨n. GV cïng c¸c träng tµi c«ng bè kÕt qu¶ cña 2 ®éi. + Tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc. - GV chuyÓn ho¹t ®éng: Nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m ®Òu cã nhiÒu chÊt bæ dìng. VËy nh÷ng mãn ¨n nµo võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt Ho¹t ®éng cña trß + Häi 2 HS lªn b¶ng + NhËn xÐt cho ®iÓm HS. -HÇu hÕt c¸c lo¹i thøc ¨n cã nguån gèc tõ ®éng vËt vµ thùc vËt + HS lªn b¶ng viÕt tªn c¸c mãn ¨n: gµ r¸n, c¸ kho, ®Ëu sèt, thÞt luéc, thÞt kho, ®Ëu kho thÞt, gµ luéc, t«m hÊp, canh t«m nÊu bãng, mùc xµo, ®Ëu Hµ Lan, võng, l¹c, canh hÕn, ch¸o thÞt, chim quay, nem r¸n, c¸ nÊu, lÈu c¸, lÈu thËp cÈm, Õch xµo, ... võa cung cÊp ®¹m thùc vËt vµ chóng ta ph¶i ¨n chóng nh thÕ nµo. Chóng ta cïng t×m hiÓu. * Ho¹t ®éng 2: T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt? - GV treo b¶ng th«ng tin vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cña mét sè thøc ¨n chøa chÊt ®¹m lªn b¶ng vµ yªu cÇu HS ®äc (xem cuèi thiÕt kÕ bµi 8). . Yªu cÇu c¸c nhãm nghiªn cøu b¶ng th«ng tin võa ®äc, c¸c h×nh minh ho¹ trong SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: . Nh÷ng mãn ¨n nµo võa chøa ®¹m ®éng vËt, võa chøa ®¹m thùc vËt? - - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc to tríc líp, HS díi líp ®äc thÇm theo. - HS chia nhãm vµ tiÕn hµnh th¶o luËn. -Nh÷ng mãn ¨n: ®Ëu kho thÞt, lÈu c¸, thÞt bß xµo rau c¶i, t«m nÊu bãng, canh cua.... T¹i sao kh«ng nªn chØ ¨n ®¹m ®éng vËt hoÆc -NÕu chØ ¨n ®¹m ®éng vËt hoÆc ®¹m thùc vËt th× sÏ kh«ng ®ñ chØ ¨n ®¹m thùc vËt? chÊt dinh dìng cho ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ. Mçi lo¹i ®¹m chøa nh÷ng chÊt bæ dìng kh¸c nhau -Chóng ta nªn ¨n nhiÒu c¸ v× c¸ V× sao chóng ta nªn ¨n nhiÒu c¸? lµ lo¹i thøc ¨n dÔ tiªu, trong chÊt - GV yªu cÇu HS ®äc 2 phÇn ®Çu cña môc B¹n cÇn biÕt. + GV kÕt luËn: ¡n kÕt hîp c¶ ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt sÏ gióp c¬ thÓ cã thªm nh÷ng chÊt dinh dìng bæ sung cho nhau vµ gióp cho c¬ quan tiªu ho¸ ho¹t ®éng tèt h¬n. Chóng ta nªn ¨n thÞt ë møc võa ph¶i, nªn ¨n c¸ nhiÒu h¬n thÞt, tèi thiÓu mçi tuÇn nªn ¨n ba b÷a c¸. Chóng ta còng nªn ¨n ®Ëu phô vµ uèng s÷a ®Ëu nµnh võa ®¶m b¶o c¬ thÓ cã ®îc nguån ®¹m thùc vËt quý võa cã kh¶ n¨ng phßng chèng c¸c bÖnh tim m¹ch vµ ung th. * Ho¹t ®éng 3: Cuéc thi: T×m hiÓu nh÷ng mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt võa cung cÊp ®¹m thùc vËt + Yªu cÇu mçi HS chuÈn bÞ giíi thiÖu 1 mãn ¨n võa cung cÊp ®¹m ®éng vËt, võa cung cÊp ®¹m thùc vËt víi c¸c néi dung sau: Tªn mãn ¨n, c¸c thùc phÈm dïng ®Ó chÕ biÕn, c¶m nhËn cña m×nh khi ¨n c¸c mãn ¨n ®ã? + Gäi HS tr×nh bµy + NhËn xÐt, tuyªn d¬ng c¸c em. bÐo cña c¸ cã nhiÒu axit bÐo kh«ng nã cã vai trß phßng chèng bÖnh x¬ v÷a ®éng m¹ch. . - 2 HS ®äc to cho c¶ líp nghe. + VÝ dô vÒ c©u tr¶ lêi: . Em rÊt thÝch ¨n mãn ®Ëu phô nhåi thÞt. Mãn nµy ¨n víi c¬m rÊt ngon v× ®îc chÕ biÕn tõ ®Ëu vµ thÞt. Mãn nµy ¨n nãng rÊt c. Cñng cè- dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc, - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc môc B¹n cÇn biÕt; ngËy, kh«ng bÐo vµ th¬m. . Em thÝch ¨n mãn ®Ëu c«-ve xµo thÞt bß. Mãn nµy ¨n nãng rÊt ngon vµ bæ. Mïi th¬m cña thÞt bß, gia vÞ vµ vÞ ngËy cña ®Ëu c«ve lµm b÷a c¬m thªm ngon. . Em thÝch ¨n canh cua. Mïa hÌ ¨n canh cua víi cµ th× thËt lµ ngon vµ m¸t... sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: -BiÕt ®îc cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt. - Gi¶i thÝch ®îc v× sao cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt. 2. KÜ n¨ng:- NÕu ®îc Ých lîi cña muèi I-èt (gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ). - Nªu ®îc t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn (dÔ g©y bÖnh huyÕt ¸p cao) 3. Th¸i ®é.BiÕt sö dông hîp lÝ c¸c lo¹i thøc ¨n hµng ngµy. II. §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh minh ho¹ ë trang 20, 21 SGK (phãng to nÕu cã ®iÒu kiÖn). - Su tÇm c¸c tranh ¶nh vÒ qu¶ng c¸o thùc phÈm cã chøa ièt vµ nh÷ng t¸c h¹i do kh«ng ¨n muèi ièt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy 1. KiÓm tra bµi cò: - T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp ®¹m ®éng vËt vµ ®¹m thùc vËt? - T¹i sao ta nªn ¨n nhiÒu c¸? II. D¹y häc bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - GV yªu cÇu 1 HS më SGK trang 20 vµ ®äc tªn bµi 9. + T¹i sao chóng ta nªn sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em tr¶ lêi ®îc c©u hái nµy. * Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i: "KÓ tªn nh÷ng mãn r¸n (chiªn) hay xµo - Gia ®×nh em thêng r¸n (chiªn) xµo b»ng dÇu thùc vËt hay mì ®éng vËt? Ho¹t ®éng cña trß + Gäi 2 HS lªn b¶ng kiÓm tra bµi cò. + NhËn xÐt, cho ®iÓm HS. - 1 HS ®äc: Sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo hîp lý vµ muèi ¨n - HS l¾ng nghe. + Chia líp thµnh 2 ®éi,. + Thµnh viªn trong mçi ®éi nèi tiÕp nhau lªn b¶ng ghi tªn c¸c mãn r¸n (chiªn) hay xµo. Lu ý mçi HS chØ viÕt tªn 1 mãn ¨n. + GV cïng c¸c träng tµi ®Õm sè - ChuyÓn viÖc: DÇu thùc vËt hay mì ®éng vËt mãn c¸c ®éi kÓ ®îc, c«ng bè kÕt ®Òu cã vai trß trong b÷a ¨n. §Ó hiÓu thªm vÒ qu¶. chÊt bÐo chóng ta cïng t×m hiÓu tiÕp bµi. * Ho¹t ®éng 2: V× sao cÇn ¨n phèi hîp chÊt + HS quan s¸t h×nh minh ho¹ ë bÐo ®éng vËt vµ chÊt bÐo thùc vËt? + Chia HS thµnh nhãm, mçi nhãm tõ 6 ®Õn 8 trang 20 SGK vµ ®äc kü c¸c mãn ¨n trªn b¶ng ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u HS. hái. . Nh÷ng mãn ¨n nµo võa chøa chÊt bÐo ®éng -Nh÷ng mãn ¨n: thÞt r¸n, t«m r¸n, c¸ r¸n, thÞt bß xµo... vËt võa chøa chÊt bÐo thùc vËt? . T¹i sao cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ -V× trong chÊt bÐo ®éng vËt cã chøa a-xÝt bÐo no, khã tiªu, trong chÊt bÐo thùc vËt? chÊt bÐo thùc vËt cã nhiÒu a-xÝt bÐo kh«ng no, dÔ tiªu. VËy ta nªn ¨n kÕt hîp chóng ®Ó ®¶m b¶o ®ñ dinh dìng vµ tr¸nh ®îc + NhËn xÐt tõng nhãm. - GV yªu cÇu HS ®äc phÇn thø nhÊt cña môc c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch. B¹n cÇn biÕt. * Ho¹t ®éng 3: T¹i sao nªn sö dông muèi ièt vµ kh«ng nªn ¨n mÆn? + GV yªu cÇu c¸c em quan s¸t h×nh minh ho¹ + 2 ®Õn 3 HS tr×nh bµy. vµ tr¶ lêi c©u hái: Muèi i-èt cã Ých lîi g× cho con ngêi? - 2 HS ®äc to tríc, c¶ líp ®äc + Gäi HS ®äc phÇn thø 2 môc B¹n cÇn biÕt. - Muèi i-èt rÊt quan träng nhng nÕu ¨n mÆn th× thÇm theo. -¡n mÆn sÏ rÊt kh¸t níc. cã t¸c h¹i g×? + GV kÕt luËn: Chóng ta cÇn h¹n chÕ ¨n mÆn . ¡n mÆn sÏ bÞ huyÕt ¸p cao + GV ghi nhanh nh÷ng ý kiÕn ®Ó tr¸nh bÞ bÖnh ¸p huyÕt cao. kh«ng trïng lÆp lªn b¶ng III. Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc, - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc + HS l¾ng nghe. môc B¹n cÇn biÕt, -CB bµi sau. ¨n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn sö dông thùc phÈm s¹ch vµ an toµn I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Biết được hằng ngày cần ăn nhiểu rau và quả chín, sử dụng thục phẩm sạch và an toàn. - Nêu được: + Một số tiêu chuẩn của sản phẩm sạch và an toàn ( Giữ được chất dinh dưỡng; được nuôi, trồng, bảo quản và chế biến hợp vệ sinh; không gây ngộ độc hoặc gây hại lâu dài cho sức khỏe con người ) + Một số biện pháp thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm ( chọn thức ăn tươi,sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắc, mùi vị lạ; dùng nước sạch để rửa thực phẩm, dụng cụ và để nấu ăn; nấu chín thức ăn, nấu xong nên ăn ngay; bảo quản đúng cách những thức ăn chưa dùng hết 2. KÜ n¨ng: BiÕt c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ ¨n nhiÒu rau, qu¶ chÝn hµng ngµy. II. §å dïng d¹y häc: - C¸c h×nh minh ho¹ ë trang 22, 23 SGK (phãng to nÕu cã ®iÒu kiÖn) - Mét sè rau cßn t¬i, 1 bã rau bÞ hÐo, 1 hép s÷a míi vµ 1 hép s÷a ®Ó l©u ®· bÞ gØ. - 5 tê phiÕu cã ghi s½n c¸c c©u hái. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. KiÓm tra bµi cò: - V× sao cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ + Gäi 2 HS lªn b¶ng kiÓm tra bµi chÊt bÐo thùc vËt? cò. - V× sao ph¶i ¨n muèi i-èt vµ kh«ng nªn ¨n + NhËn xÐt, cho ®iÓm HS). mÆn? 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ®å dïng cña HS mµ - C¸c tæ trëng b¸o c¸o viÖc chuÈn - Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu roõ veà bÞ cña tæ m×nh. thöïc phaåm saïch vaø an toaøn vaø caùc bieän phaùp - 1 HS ®äc to tríc líp. thöïc hieän veä sinh an toaøn thöïc phaåm, ích lôïi cuûa vieäc aên nhieàu rau vaø quaû chín. * Ho¹t ®éng 1: Ých lîi cña viÖc ¨n rau vµ qu¶ chÝn hµng ngµy 1. Em c¶m thÊy thÕ nµo nÕu vµi ngµy kh«ng ¨n rau? 2. ¡n rau vµ qu¶ chÝn hµng ngµy cã lîi g×? - - HS th¶o luËn cïng b¹n -NÕu vµi ngµy kh«ng ¨n rau em thÊy ngêi mÖt mái, khã tiªu, kh«ng ®i vÖ sinh ®îc. -¡n rau vµ qu¶ chÝn hµng ngµy ®Ó chèng t¸o bãn, ®ñ c¸c chÊt kho¸ng vµ vi-ta-min cÇn thiÕt, ®Ñp da, ngon miÖng. - GV kÕt luËn: ¡n phèi hîp nhiÒu lo¹i rau, qu¶ ®Ó cã ®ñ vi-ta-min, chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. C¸c chÊt x¬ trong rau, qu¶ cßn gióp chèng t¸o bãn. V× vËy hµng ngµy chóng ta nªn chó ý ¨n nhiÒu rau vµ hoa qu¶ nhÐ. * Ho¹t ®éng2: Trß ch¬i: §i chî mua hµng + C¸c ®éi h·y cïng ®i chî, mua nh÷ng thø thùc - HS chia tæ vµ ®Ó gän nh÷ng thø phÈm mµ m×nh cho lµ s¹ch vµ an toµn. tæ m×nh cã vµo mét chç. + Sau ®ã gi¶i thÝch t¹i sao ®éi m×nh chän mua + C¸c ®éi cïng ®i mua hµng thø nµy mµ kh«ng mua thø kia. + Sau 5 phót GV sÏ gäi c¸c ®éi mang hµng lªn vµ gi¶i thÝch. + NhËn xÐt, tuyªn d¬ng (ph¸t phÇn thëng nÕu cã) c¸c nhãm biÕt mua hµng vµ tr×nh bµy lu - GV kÕt luËn: Nh÷ng thùc phÈm s¹ch vµ an lo¸t. toµn ph¶i gi÷ ®îc chÊt dinh dìng, ®îc chÕ biÕn - HS l¾ng nghe, ghi nhí. vÖ sinh, kh«ng «i thiu, kh«ng nhiÔm ho¸ chÊt, kh«ng g©y ngé ®éc hoÆc g©y h¹i cho ngêi sö dông. * Hoaït ñoäng 3: Caùc caùch thöïc hieän veä sinh an toaøn thöïc phaåm. -Chia lôùp thaønh 8 nhoùm, phaùt phieáu coù ghi saün caâu hoûi cho moãi nhoùm. -Sau 10 phuùt GV goïi caùc nhoùm leân trình baøy. -Tuyeân döông caùc nhoùm coù yù kieán ñuùng vaø trình baøy roõ raøng, deã hieåu. Noäi dung phieáu: PHIEÁU 1 1) Haõy neâu caùch choïn thöùc aên töôi, saïch. - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy vµ nhËn xÐt, bæ sung cho nhau sau 10 phót. + Tuyªn d¬ng c¸c nhãm cã ý kiÕn ®óng vµ tr×nh bµy râ rµng, dÔ hiÓu. PHIEÁU 1 1) Thöùc aên töôi, saïch laø thöùc aên coù giaù trò dinh döôõng, khoâng bò oâi, thiu, heùo, uùa, moác, … 2) Rau meàm nhuõn, coù maøu hôi vaøng laø rau bò uùa, thòt thaâm coù 2) Laøm theá naøo ñeå nhaän ra rau, thòt ñaõ oâi ? muøi laï, khoâng dính laø thòt ñaõ bò oâi. PHIEÁU 2 1) Khi mua ñoà hoäp caàn chuù yù PHIEÁU 2 ñeán haïn söû duïng, khoâng duøng 1) Khi mua ñoà hoäp em caàn chuù yù ñieàu gì ? nhöõng loaïi hoäp bò thuûng, phoàng, han gæ. 2) Thöïc phaåm coù maøu saéc, coù 2) Vì sao khoâng neân duøng thöïc phaåm coù muøi laï coù theå ñaõ bò nhieãm hoaù chaát cuûa phaåm maøu, deã gaây ngoä maøu saéc vaø coù muøi laï ? ñoäc hoaëc gaây haïi laâu daøi cho söùc khoeû con ngöôøi. PHIEÁU 3 1) Vì nhö vaäy môùi ñaûm baûo PHIEÁU 3 thöùc aên vaø duïng cuï naáu aên ñaõ 1) Taïi sao phaûi söû duïng nöôùc saïch ñeå röûa ñöôïc röûa saïch seõ. thöïc phaåm vaø duïng cuï naáu aên ?
- Xem thêm -