Tài liệu Giáo án kho học lớp 4 cẳn năm_ckt

  • Số trang: 222 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 7 Ngµy d¹y: Thø - - Ngµy so¹n: ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 13: phßng bÖnh bÐo ph× I-Môc tiªu: Nªu dÊu hiÖu vµ t¸c h¹i cña bÖnh bÐo ph×. Nªu c¸ch phßng chèng bÖnh bÐo ph×. - Gi¸o dôc ý thøc phßng tr¸nh bÖnh bÐo phi II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 28-29 SGK - PhiÕu häc tËp. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: ? KÓ tªn mét sè bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng? C¸ch phßng bÖnh do thiÕu chÊt dinh dìng? B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ bÖnh bÐo ph×.: Cho HS lµm viÖc víi phiÕu häc tËp. - Gäi lÇn lît HS tr¶ lêi c©u hái. - GV kÕt luËn ý ®óng. Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n, c¸ch phßng bÖnh bÐo ph×. GV nªu c©u hái, líp nhËn xÐt, bæ sung. + Nguyªn nh©n g©y bÐo ph×? + Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh bÐo ph×? +CÇn lµm g× khi em bÐ hoÆc b¶n th©n bÞ bÐo ph×? Ho¹t ®éng 3: §ãng vai. - Giao cho mçi nhãm mét t×nh huèng- C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai. - Gäi c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh diÔn. - GV nhËn xÐt. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 14: phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸ - - I-Môc tiªu: KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. Mèi nguy hiÓm cña bÖnh nµy. Nªu nguyªn nh©n vµ c¸ch ®Ó phßng. - Gi¸o dôc ý thøc phßng tr¸nh bÖnh qua ®êng tiªu ho¸. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 30-31 SGK - PhiÕu häc tËp. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nguyªn nh©n g©y bÖnh bÐo ph×. C¸ch phßng bÖnh bÐo ph×. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. - Gäi lÇn lît HS tr¶ lêi c©u hái: Nh÷ng em nµo trong líp m×nh ®· bÞ ®au bông, tiªu ch¶y? - KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. - GV gi¶ng vÒ triÖu chøng vµ t¸c h¹i cña c¸c bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn vÒ nguyªn nh©n, c¸ch phßng bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. - Cho HS th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng 3: VÏ tranh cæ ®éng. - Giao cho mçi nhãm mét t×nh huèng- C¸c nhãm th¶o luËn vµ vÏ tranh cæ ®éng. - Gäi c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt. 3- Cñng cè- DÆn dß:3’ - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. TuÇn 8: Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 15: b¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh. - - I-Môc tiªu: Nªu dÊu hiÖu cña c¬ thÓ khi bÞ bÖnh. CÇn cã thãi quen khi thÊy c¬ thÓ mái mÖt, khã chÞu. - Gi¸o dôc ý thøc phßng tr¸nh bÖnh bÐo ph×. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 32-33 SGK - PhiÕu häc tËp. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - KÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t h×nh trong SGK vµ kÓ chuyÖn. Cho HS lµm viÖc CN vµ lµm viÖc víi nhãm nhá. - Gäi lÇn lît HS kÓ chuyÖn theo tõng bøc tranh vµtr¶ lêi c©u hái. - GV kÕt luËn vµ ®Æi c©u hái cho HS liªn hÖ. Ho¹t ®éng 2 : §ãng vai: MÑ ¬i con sèt. GV giao nhiÖm vô cho HS. - Giao cho mçi nhãm mét t×nh huèng- C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai. - Gäi c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh diÔn. - GV nhËn xÐt. C¸c t×nh huèng: + B¹n Lan bÞ ®au bông vµ ®i ngoµi vµi lÇn ë trêng. NÕu lµ Lan em sÏ lµm g×? + §i häc vÒ, Hïng thÊy trong ngêi rÊt mÖt vµ ®au ®Çu, nuèt níc bät thÊy ®au häng, ¨n c¬m thÊy kh«ng ngon. Hïng ®Þnh nãi víi mÑ nhng em thÊy mÑ m¶i ch¨m em nªn l¹i th«i. NÕu lµ Hïng, em sÏ lµm g×? - Gäi HS nªu kÕt luËn . 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 16: ¨n uèng khi bÞ bÖnh I-Môc tiªu :Gióp HS: -Nªu ®îc chÕ ®é ¨n uèng khi bÞ mét sè bÖnh th«ng thêng vµ ®Æc biÖt khi bÞ tiªu ch¶y. -BiÕt c¸ch ch¨m sãc ngêi th©n khi bÞ èm -Cã ý thøc tù ch¨m sãc m×nh vµ ngêi th©n khi bÞ bÖnh II-§å dïng d¹y –häc -Tranh minh ho¹ SGK -ChuÈn bÞ theo nhãm :níc ,g¹o ,muèi,cèc... III - Ho¹t ®éng d¹y –häc A – KiÓm tra bµi cò. + Nh÷ng dÊu hiÖu nµo cho biÕt khi c¬ thÓ khoÎ m¹nh hoÆc lóc bÞ bÖnh ? + Khi bÞ bÖnh cÇn ph¶i lµm g×? B – Bµi míi. 1 – Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng. 2 - T×m hiÓu néi dung. * H§ 1: Th¶o luËn vÒ chÕ ®é ¨n uèng ®èi víi ngêi m¾c bÖnh th«ng thêng. Bíc 1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - Ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm th¶o luËn. Bíc 2: Lµm viÖc theo nhãm . - Nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n th¶o luËn c¸c c©u hái do GV yªu cÇu. Bíc 3: Lµm viÖc c¶ líp . - Yªu cÇu HS tr×nh bµy nhËn xÐt bæ sung. - KÓ tªn c¸c thøc ¨n cÇn cho ngêi m¾c bÖnh th«ng thêng? - Víi ngêi bÞ bÖnh nÆng nªn cho ¨n mãn ®Æc hay mãn lo·ng? t¹i sao . - Víi ngêi bÖnh kh«ng muèn ¨n hoÆc ¨n qu¸ Ýt nªn cho ¨n thÕ nµo? -KÕt luËn:SGKtrang 35 H§2:Thùc hµnh pha dung dÞch «-rª-d«n vµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó nÊu ch¸o muèi Bíc 1:-Yªu cÇu HS quan s¸t vµ ®äc lêitho¹i SGK 35 tr¶ lêi : -B¸c sÜ ®· khuyªn ngêi bÞ bÖnh tiªu ch¶y cÇn ph¶i ¨n uèng nh thÕ nµo ? Bíc 2:Tæ chøc vµ híng dÉn -Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o vÒ ®å dïng ®Ó pha dung dÞch «-rª-d«n hoÆc níc ch¸o muèi . Bíc3:C¸c nhãm thùc hiÖn. -GVgióp ®ì c¸c nhãm . Bíc 4:-GV yªu cÇu mçi nhãm pha dung dÞch cö 1 b¹n lªn lµm tríc líp. -T¬ng tù ®èi víi nhãm chuÈn bÞ nÊu ch¸o muèi . GV nhËn xÐt chung vÒ ho¹t ®éng thùc hµnh cña HS. *H§3:§ãng vai. Bíc 1: Tæ chøc vµ híng dÉn . -Yªu cÇu : C¸c nhãm ®a ra t×nh huèng ®Ó vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo cuéc sèng . Bíc 2: Lµm viÖc theo nhãm -Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn ®a ra t×nh huèng . -Yªu cÇu HS xö lý t×nh huèng. Bíc 3: Tr×nh diÔn :HS tr×nh diÔn . C-Cñng cè dÆn dß : -Tãm t¾t néi dung bµi -Liªn hÖ thùc tÕ TuÇn 9: Ngµy so¹n Ngµy d¹y : Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 17: Phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc I-Môc tiªu: KÓ tªn mét sè viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc. BiÕt mét sè nguyªn t¾c khi tËp b¬i vµ khi ®i b¬i. - Gi¸o dôc ý thøc phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc vµ vËn ®éng c¸c b¹n cïng thùc hiÖn. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 36-37SGK - PhiÕu häc tËp. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: - - A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu chÕ ®é dinh dìng cho ngêi bÞ tiªu ch¶y. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc. - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm HS th¶o luËn c©u hái: Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc. .- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. - GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn mét sè nguyªn t¾c khi tËp b¬i vµ khi b¬i. GV giao nhiÖm vô cho Hs HS th¶o luËn c©u hái: Nªn tËp b¬i hoÆc ®i b¬i ë ®©u? C¸c nhãm th¶o luËn. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy vµ nªu nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. - Gäi HS nªu kÕt luËn . - Kh«ng xuèng níc b¬i néi khi ®ang ra må h«i. Tríc khi xuèng níc ph¶I vËn ®éng ®Ó tr¸nh bÞ c¶m l¹nh hoÆc bÞ chuét rót. - ph¶i tu©n theo néi quy cña bÓ b¬i, gi÷ vÖ sinh chung vµ vÖ sinh c¸ nh©n. - Kh«ng b¬i khi ¨n qu¸ no hoÆc khi qu¸ ®ãi… Hoat ®éng 3: Th¶o luËn - Híng dÉn HS lµm viÖc theo nhãm - Chia líp thµnh 4 nhãm, mçi nhãm th¶o luËn 1 t×nh huèng tËp c¸ch øng xö phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc - CÊc nhãm ®ãng vai, c¶ líp theo dâi lùa chän c¸ch øng xö hay nhÊt - GV nhËn xÐt c¸c nhámt×nh bµy .3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 18: «n tËp : con ngêi vµ søc khoÎ I-Môc tiªu: Cñng cè cho HS vÒ: Sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ víi m«i trêng. C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng. C¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do thiÕu hoÆc thõa chÊt dinh dìng vµ c¸c bÖnh lÊy qua ®êng tiªu ho¸. - BiÕt ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc II-§å dïng d¹y häc: - PhiÕu häc tËp. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: - - - - A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - C¸ch phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i Ai nhanh ai ®óng. - Tæ chøc cho HS theo nhãm. - Phæ biÕn quy t¾c ch¬i. 4 nhãm HS tham gia ch¬i. Ban gi¸m kh¶o gåm 3 HS. §éi nµo bÊm chu«ng nhanh sÏ ®îc tr¶ lêi. Líp nhËn xÐt, bæ sung. - GV kÕt luËn. - - - Ho¹t ®éng 2 : Tù ®¸nh gi¸ vµo phiÕu bµi tËp . - Yªu cÇu HS tù ®¸nh gi¸: + §· ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi cha? + §· ¨n phèi hîp c¸c chÊt ®¹m, chÊt bÐo ®éng vËt, thùc vËt cha? + §· ¨n c¸c thøc ¨n cã chøa c¸c lo¹i vitamin vµ chÊt kho¸ng cha? Hoat ®éng 3: Ai chän thøc ¨n hîp lÝ. - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh: Ghi l¹i vµ tr×nh bµy 10 lêi khuyªn dinh dìng hîp lÝ. - Th¶o luËn - Híng dÉn HS lµm viÖc theo nhãm vao phiÕu häc tËp. - Tr×nh bµy s¶n phÈm cña m×nh. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. TuÇn 10 Ngµy so¹n Ngµy d¹y : - - - Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 19: «n tËp : con ngêi vµ søc khoÎ I-Môc tiªu: Cñng cè cho HS vÒ: Sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ víi m«i trêng. C¸c chÊt dinh dìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng. C¸ch phßng tr¸nh mét sè bÖnh do thiÕu hoÆc thõa chÊt dinh dìng vµ c¸c bÖnh lÊy qua ®êng tiªu ho¸. BiÕt ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc Yªu thÝch m«n häc II-§å dïng d¹y häc: - PhiÕu häc tËp. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - C¸ch phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i chän thøc ¨n hîp lÝ - C¸c nhãm lµm viÖc theo híng dÉn. . - Tæ chøc cho HS theo nhãm. - Phæ biÕn quy t¾c ch¬i. - c¸c nhãm tr×nh bµy b÷a ¨n cña nhãm m×nh Cho c¶ líp th¶o luËn xemlµm thÕ nµo ®Ó cã b÷a ¨n ®ñ chÊt dinh dìng . - GV yªu cÇu Hs nãi l¹i víi cha mÑ nh÷ng ®iÒu ®· häc qua ho¹t ®éng nµy - Ho¹t ®éng 2 : Thùc hµnh ghi l¹i 10 lêi khuyªn dinh dìng hîp lÝ B1: Lµm viÖc c¸ nh©n HS lµm viÖc c¸ nh©n nh ®· híng dÉn ë môc thùc hµnh SGK. - Yªu cÇu HS tù ®¸nh gi¸: + §· ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n vµ thêng xuyªn thay ®æi cha? + §· ¨n phèi hîp c¸c chÊt ®¹m, chÊt bÐo ®éng vËt, thùc vËt cha? + §· ¨n c¸c thøc ¨n cã chøa c¸c lo¹i vitamin vµ chÊt kho¸ng cha? Hoat ®éng 3: §i chî - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm cña m×nh - C¶ líp nhËn xÐt theo tiªu chuÈn - Thøc ¨n nhãm chän ®· ®ñ c¸c nhãm chÊt dinh dìng cha? - §¶m b¶o thøc ¨n t¬i ngon, vÖ sinh an toµn thùc phÈm cha? 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. Thø ngµy th¸ng n¨m 200 Khoa häc TiÕt 20: níc cã nh÷ng tÝnh chÊt g× I-Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc mµu, mïi, vÞ cña níc. -BiÕt lµm thÝ nghiÖm chøng minh níc kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, ch¶y lan ra mäi phÝa, thÊm qua mét sè vËt vµ cã thÓ hoµ tan mét sè chÊt. Yªu thÝch m«n häc II-§å dïng d¹y häc: GV: h×nh Sgk HS Dông cô thÝ nghiÖm III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i trêng. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Ph¸t hiÖn mµu, mïi, vÞ cña níc. - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. - GV cho HS nªu kÕt luËn : Níc lµ mét chÊt láng trong suÊt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ. Ho¹t ®éng 2 : Ph¸t hiÖn h×nh d¹ng cña níc. GV giao nhiÖm vô c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm nh híng dÉn ë SGK - Tr×nh bµy nhËn xÐtcña nhãm. - HS nªu kÕt luËn: Níc kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh Hoat ®éng 3: T×m hiÓu xem níc ch¶y nh thÕ nµo? - Híng dÉn HS lµm lµm thÝ nghiÖm theo nhãm. - ND: TN vµ t×m hiÓu xem níc ch¶y nh thÕ nµo? - KÕt luËn: Níc ch¶y tõ cao xuèng thÊp, ch¶y lan ra mäi phÝa Ho¹t ®éng 4: Ph¸t hiÖn tÝnh thÊm vµ kh«ng thÊm cña níc ®èi víi mét sè vËt. - GV nªu ND cÇn t×m hiÓu. - Yªu cÇu HS tù t×m ra c¸ch thÝ nghiÖm. - GV theo dâi HS thùc hiÖn vµ HD. - KÕt luËn: Níc thÊm qua mét sè vËt Ho¹t ®éng 5: Ph¸t hiÖn níc cã thÓ hoÆc. - Gäi HS nªu toµn bé c¸c kÕt qu¶ TN.( nh kÕt luËn ë s¸ch gi¸o khoa). 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ tù lµm l¹i c¸c thÝ nghiÖm nh trªn líp. - TuÇn 11 Ngµy so¹n Ngµy d¹y : - - Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 khoa häc TiÕt 21: ba thÓ cña níc I-Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc níc trong tù nhiªn tån t¹i ë 3 thÓ: R¾n, láng vµ khÝ. NhËn ra tÝnh chÊt chung cña níc vµ sù kh¸c nhau khi níc tån t¹i ë 3 thÓ. BiÕt thùc hµnh chuyÓn níc ë thÓ láng thµnh thÓ khÝ vµ ngîc l¹i. Nªu c¸ch chuyÓn níc tõ thÓ láng vµ thÓ r¾n vµ ngîc l¹i. VÏ vµ tr×nh bµy s¬ ®å sù chuyÓn htÓ cña níc. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 44-45 SGK - Dông cô thÝ nghiÖm III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña níc. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu hiÖn tîng níc tõ thÓ láng chuyÓn thµnh thÓ khÝ vµ ngîc l¹i. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái SGK: Níc tån t¹i ë thÓ nµo? - GVdïng kh¨n ít lau lªn b¶ng, cho HS quan s¸t nhËn xÐt b¶ng cã ít m·i kh«ng? - GV giíi thiÖu hiÖn tîng b¶ng kh« dÇn ®i ®ã lµ níc tõ thÓ láng ®· bay h¬i thµnh níc ë thÓ khÝ. - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm.®un níc trªn bÕp dÇu hoÆc bÕp ga. - Gäi ®¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy hiÖn tîng quan s¸t ®îc . - GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu hiÖn tîng níc tõ thÓ láng chuyÓn thµnh thÓ r¾n vµ ngîc l¹i.. GV giao nhiÖm vô cho HS: quan s¸t khay ®¸. - C¸c nhãm tr×nh bµy vµ nªu nhËn xÐt. - GV híng dÉn HSt×m ra kÕt luËn dùa vµo phÇn thÝ nghiÖm. - Gäi HS nªu kÕt luËn. Níc tõ thÓ r¾n chuyÓn thµnh nø¬c ë thÓ láng gäi lµ qu¸ tr×nh nãng ch¶y, n]íc ë thÓ láng chuyÓn thµnh níc ë thÓ r¾n gäi lµ qu¸ tr×nh ®«ng ®Æc, - Níc ®¸ b¾t ®Ê®Çu nãng ch¶y khi nhiÖt ®é ë O ®é c Hoat ®éng 3: VÏ s¬ ®å vÒ sù chuyÓn thÓ cña níc - Cho HS tËp vÏ trong nhãm - Goi 1 nhãm treo bµi lªn b¶ng . C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. Thø - - ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 22: m©y ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? Ma tõ ®©u ra? I-Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc m©y h×nh thµnh nh thÕ nµo. Gi¶i thÝch ®îc níc ma tõ ®©u ra. Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vßng tuÇn hoµn cña níc trong tù nhiªn. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 46-47 SGK III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu níc tån t¹i ë nh÷ng thÓ nµo? B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu sù chuyÓn thÓ cña níc trong tù nhiªn. Cho Hs quan s¸t tranh trong SGK kÓ l¹i chuyÖn cuéc phiªu lu cña 3 giät níc - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®«i vÒ ND c©u chuyÖn Cuéc phiªu lu cña 3 giät níc. - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm. - Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - GV kÕt luËn : ( Nh môc b¹n cÇn biÕt). Ho¹t ®éng 2 :Trß ch¬i ®ãng vai T«i lµ giät níc. GV giao nhiÖm vô cho HS: ph©n vai (Giät níc, h¬i níc, m©y tr¾ng, m©y ®en, giät ma) - C¸c nhãm ph©n vai nh ®· híng dÉn vµ trao ®æi víi nhau vÒ lêi tho¹i theo s¸ng kiÕn cña c¸c thµnh viªn. - C¸c nhãm tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt. - Gäi HS nªu kÕt luËn m©y ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo, ma ë ®©u ra. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi.Quan s¸t trong thùc tÕ ®Ó hiÓ râ h¬n. TuÇn 12 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Thø ngµy th¸ng n¨m 200 TiÕt 23: S¬ ®å vßng tuÇn hoµn cña níc trong thiªn nhiªn - - I-Môc tiªu: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ vßng tuÇn hoµn cña níc trong TN díi d¹ng s¬ ®å. VÏ vµ tr×nh bµy s¬ ®å vßng tuÇn hoµn cña níc trong TN. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 48-49 SGK HS : Sgk - S¬ ®å ®îc phãng to. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - M©y ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo?Ma tõ ®©u ra? B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ vßng tuÇn hoµn cña níc trong TN. - Yªu cÇu HS quan s¸t c¶ líp s¬ ®å vßng tuÇn hoµn cña níc: Quan s¸t tõ trªn xuèng díi,tõ tr¸i sang ph¶i kÓ nh÷ng g× nh×n thÊy trong h×nh, GV thuyÕt minhgiíi thiÖu c¸c chi tiÕt - GV treo s¬ ®å vßng tuÇn hoµn cña níc. - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: M©y Ma Níc bèc h¬i- ngng tô M©y. Ho¹t ®éng 2 :Thùc hµnh vÏ s¬ ®å cña níc trong TN. - HS lµm viÖc c¶ líp. GV giao nhiÖm vô cho HS: Nh môc vÏ trang 49. - HS lµm viÖc c¸ nh©n: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña BT vÏ s¬ ®å vßng tuÇn hoµn cña níc trong tù nhiªn. - Tr×nh bµy trªn b¶ng líp. - Gäi HS nªu kÕt luËn. - KÕt luËn. Gäi HS tr×nh bµy s¶n phÈm cña m×nh. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 24: níc cÇn cho sù sèng - - I-Môc tiªu: HS n¾m ®îc níc rÊt cÇn cho sù sèng cña con ngêi, ®éng vËt vµ thùc vËt. Nªu ®îc dÉn chøng vÒ vai trß cña níc trong SX n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ vui ch¬i gi¶i trÝ. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 50-51 SGK - GiÊy vµ bót vÏ. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - VÏ vµ nªu vßng tuÇn hoµn cña níc. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß cña níc ®èi víi sù sèng cña con ngêi ®éng vËt vµ thùc vËt. Bíc 1: Tæ chøc híng dÉn. Yªu cÇu HS nép t liÖu ®· su tÇm. C¸c nhãm th¶o luËn vÒ vai trß cña níc ®èi víi sù sèng con ngêi, ®éng vËt, thùc vËt. Bíc 2: lµm viÖc vµ ghi ra giÊy. Tr×nh bµy trªn b¶ng líp. Bíc 3: Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. Líp nhËn xÐt, bæ sung. - KÕt luËn. Ho¹t ®éng 2 :Vai trß cña níc trong SX n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ vui ch¬i. Bíc 1: §éng n·o. - Hái: con ngêi cßn sö dông níc vµo nh÷ng viÖc g× kh¸c? - HS lµm viÖc c¶ líp: Tr×nh bµy c¸c ý kiÕn cña m×nh. Líp nhËn xÐt, bæ sung. - KÕt luËn. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. TuÇn 13: Ngµy so¹n Ngµy d¹y: - - - Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 25: níc bÞ « nhiÔm I-Môc tiªu: Ph©n biÖt níc trong vµ níc ®ôc b»ng c¸ch quan s¸t vµ thÝ nghiÖm. Gi¶i thÝch t¹i sao níc s«ng vµ níc hå thêng kh«ng trong vµ kh«ng s¹ch. Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña níc trong vµ níc bÞ « nhiÔm. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 52-53 SGK. - Dông cô thÝ nghiÖm. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái:Vai trß cña níc ®èi víi cuéc sèng con ngêi? B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña níc trong tù nhiªn. - Yªu cÇu HS H§ nhãm lµm thÝ nghiÖm ®Ó rót ra nhËn xÐt: Chai nµo lµ níc s«ng, chai nµo lµ níc giÕng. - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: Níc s«ng ®ôc h¬n níc giÕng v× níc s«ng chøa nhiÒu chÊt kh«ng tan h¬n. Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ níc bÞ « nhiÔm vµ níc s¹ch. - HS lµm viÖc theo nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi kÕt qu¶ ra phiÕu häc tËp. - Tr×nh bµy trªn b¶ng líp. - Gäi HS nªu kÕt luËn. - KÕt luËn. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. Thø ngµy th¸ng n¨m 200 - - - TiÕt 26: nguyªn nh©n lµm níc bÞ « nhiÔm I-Môc tiªu: HS n¾m ®îcnguyªn nh©n lµm níc ë ao, s«ng, hå, kªnh, r¹ch.. bÞ « nhiÔm. HiÓu nguyªn nh©n g©y « nhiÔm níc ë ®Þa ph¬ng. N¾m ®îc t¸c h¹i cña viÖc sö dông níc bÞ « nhiÔm ®èi víi søc khoÎ con ngêi. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 54- 55 SGK - GiÊy vµ bót vÏ. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu c¸c tiªu chuÈn cña níc bÞ « nhiÔm. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu mét sè nguyªn nh©n lµm níc bÞ « nhiÔm. Bíc 1: Tæ chøc híng dÉn. Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vµ nhËn xÐt tõng h×nh vÏ: H×nh nµo cho biÕt níc bÞ nhiÔm bÈn? Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm? Bíc 2: lµm viÖc theo cÆp. Bíc 3: Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. Líp nhËn xÐt, kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2 :Th¶o luËn vÒ t¸c h¹i cña sù « nhiÔm níc. Bíc 1: Th¶o luËn - §iÒu g× sÏ s¶y ra khi nguån níc bÞ « nhiÔm? - Th¶o luËn theo cÆp. - HS lµm viÖc c¶ líp: Tr×nh bµy c¸c ý kiÕn cña m×nh. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. - KÕt luËn: Nh môc B¹n cÇn biÕt SGK. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. TuÇn 14 Ngµy so¹n : 10/ 11/ 2008 Ngµy d¹y : Thø t ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 27: mét sè c¸ch lµm s¹ch níc I-Môc tiªu: - KÓ tªn mét sè c¸ch lµm níc s¹ch vµ t¸c dông cña tõng c¸ch. - Nªu t¸c dông cña tõng G§ trong c¸ch läc níc s¹ch ®¬n gi¶n. - HiÓu sù cÇn thiÕt ®un s«i níc khi uèng. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 56-57 SGK. - Dông cô thÝ nghiÖm. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A- KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: Nguyªn nh©n cña viÖc « nhiÔm nguån níc. C¶ líp nhËn xÐt c©u tr¶ lêi. Gvcho ®iÓm. B- Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu mét sè c¸ch lµm níc s¹ch. - Yªu cÇu HS nªu mét sè c¸ch lµm níc s¹ch mµ gia ®×nh em ®· sö dông. - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy. - GV kÕt luËn: Cã 3 c¸ch + Läc níc + khö trïng níc + §un s«i níc Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vÒ t¸c h¹i cña sù « nhiÔm níc. - Yªu cÇu: §iÒu g× sÏ x¶y ra khi nguån níc bÞ « nhiÔm? - Häc sinh t×m hiÓu yªu cÇu bµi theo nhãm 4. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - C¶ líp bæ sung ý kiÕn. - KÕt luËn: Môc B¹n cÇn biÕt SGK. Hs ®äc. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh s¶n xuÊt níc s¹ch. - HS thùc hiÖn trong phiÕu häc tËp. - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. Gäi mét sè Hs ®· ®îc quan s¸t nhµ m¸y níc ë ®Þa ph¬ng m« t¶ l¹i cho c¶ líp nghe. Ho¹t ®éng 4: Th¶o luËn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®un s«i níc. - Hái: Níc lµm s¹ch b»ng c¸ch trªn ®· uèng ngay ®îc cha?T¹i sao Gv cung cÊp thªm mét sè kiÕn thøc liªn quan cho Hs cã thªm hiÓu biÕt. - Muèn cã níc uèng ta ph¶i lµm g×? 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 28: b¶o vÖ nguån níc I-Môc tiªu: - HS nªu ®îc nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån níc. - Cam kÕt thùc hiÖn b¶o vÖ nguån níc. - VÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn ®Ó b¶o vÖ nguån níc. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 58,59 SGK. - GiÊy vµ bót vÏ. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu c¸c c¸ch lµm s¹ch níc. Gv nhËn xÐt cho ®iÓm. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ nguån níc. Bíc 1: Lµm viÖc theo cÆp. Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vµ nhËn xÐt tõng h×nh vÏ: Nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ nguån níc. Bíc 2: Lµm viÖc c¶ líp. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc theo cÆp. - Líp nhËn xÐt, kÕt luËn. Gäi HS ®äc kÕt luËn SGK. Ho¹t ®éng 2 : VÏ tranh cæ ®éng b¶o vÖ nguån níc. Bíc 1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - X©y dùng b¶n cam kÕt b¶o vÖ nguån níc - Cho HS chän vµ vÏ c¸c bøc tranh cæ ®éng. - HS lµm viÖc c¶ líp: Tr×nh bµy c¸c bøc tranh cña m×nh. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, tuyªn d¬ng. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. -DÆn häc sinh ¸p dông nh÷ng ®iÒu ®· häc t¹i gia ®×nh, vµ th«n xãm. TuÇn 15 Ngµy so¹n : 17/ 11/ 2008 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2008 Khoa Häc TiÕt 29: tiÕt kiÖm níc I-Môc tiªu: - Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®Ó tiÕt kiÖm níc. - Gi¶i thÝch ®îc lÝ do ph¶i tiÕt kiÖm níc. - VÏ tranh cæ ®éng ®Ó tiÕt kiÖm níc. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 60-61 SGK. - GiÊy vÏ. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: Muèn b¶o vÖ nguån níc ta ph¶i lµm g×? B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu t¹i sao ph¶i tiÕt kiÖm níc vµ lµm thÕ nµo ®Ó tiÕt kiÖm níc. - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ vµ tra lêi c©u hái 61, 62 thaá luËn nhãm: + Nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó tiÕt kiÖm nguån níc. + Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm ®Ó tr¸nh l·ng phÝ níc. + LÝ do cÇn ph¶i tiÕt kiÖm níc . - Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo cÆp. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - §µm tho¹i: ë ®Þa ph¬ng em cã ®ñ níc dïng kh«ng? - GV kÕt luËn: Trang 118 SGK. - Häc sinh ®äc Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn tiÕt kiÖm níc. GV giao nhiÖm vô cho HS: + XD b¶n cam kÕt tiÕt kiÖm níc. + Th¶o luËn ®Ó t×m ý cho tranh tuyªn truyÒn cæ ®éng mäi ngêi cïng tiÕt kiÖm níc. + Ph©n c«ng tõng thµnh viªn cña nhãm vÏ tõng phÇn cña bøc tranh. HS thùc hµnh theo nhãm. Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸. 3- Cñng cè- DÆn dß: - Gäi HS nªu nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó tiÕt kiÖm níc. - DÆn dß vÒ nhµ häc bµi Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 30: Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cã kh«ng khÝ? I-Môc tiªu: - HS ®îc lµm thÝ nghiÖm ®Ó chøng minh kh«ng khÝ cã ë mäi vËt vµ c¸c chç rçng trong vËt chÊt. - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vÒ khÝ quyÓn. II-§å dïng d¹y häc: GV: h×nh vÏ 62,63 SGK. §å dïng thÝ nghiÖm: C¸c tói ni l«ng to, d©y chun, kim kh©u, chËu, chai kh«ng. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó tiÕt kiÖm níc.. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: ThÝ nghiÖm chøng minh kh«ng khÝ cã ë chung quanh mäi vËt. Bíc 1: Lµm viÖc theo nhãm. - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ c¸c dông cô ®Ó lµm thÝ nghiÖm. - Yªu cÇu HS ®äc môc Thùc hµnh ®Ó biÕt c¸ch lµm. - HS tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm – GV theo dâi gióp ®ì HS. Bíc 2: Lµm viÖc c¶ líp. - Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm. Líp nhËn xÐt, kÕt luËn: Kh«ng khÝ cã ë quanh mäi vËt. Ho¹t ®éng 2 : ThÝ nghiÖm chøng minh kh«ng khÝ cã ë trong nh÷ng chç rçng cña mäi vËt. Bíc 1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - KiÓm tra ®å dïng thÝ nghiÖm cña HS. HS nhËn biÕt yªu cÇu cña bµi. Bíc 2 - HS lµm thÝ nghiÖm: - Cho HS ®äc phÇn Thùc hµnh ®Ó n¾m c¸ch lµm.HS lµm viÖc theo nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, tuyªn d¬ng. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi: ? Lµm c¸ch nµo ®Ó nhËn biÕt xung quanh ta ®Òu cã kh«ng khÝ. - Cho häc sinh nªu mét sè thÝ nghiÖm ®· ®îc häc. DÆn t×m thªm mét sè c¸ch lµm kh¸c. TuÇn 16 Ngµy so¹n: 24/ 11/2008 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 31: kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? I-Môc tiªu: -HS n¾m ®îc tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ. -Nªu mét sè VD vÒ viÖc øng dông mét sè tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ trong ®êi sèng. II-§å dïng d¹y häc: -GV: h×nh vÏ 64 - 65 SGK. -8- 10 Qña bãng bay.. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A- KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: T×m VD cho thÊy kh«ng khÝ cã ë quanh ta. - NhËn xÐt, cho ®iÓm. B- Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Ph¸t hiÖn mµu, mïi, vÞ cña kh«ng khÝ. - Yªu cÇu HS sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó nhËn biÕt kh«ng khÝ HS thaá luËn nhãm: + M¾t ta kh«ng nh×n thÊy kh«ng khÝ v× kh«ng khÝ trong suèt, kh«ng mµu. + Kh«ng khÝ kh«ng mïi, kh«ng vÞ. Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - Em cã nh×n thÊy kh«ng khÝ kh«ng? Dïng mòi ngöi, lìi nÕm cã nhËn biÕt ®îc kh«ng khÝ cã mïi g×, vÞ g× kh«ng? - KÕt luËn: Kh«ng khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i thæi bãng ph¸t hiÖn h×nh d¹ng cña kh«ng khÝ. GV giao nhiÖm vô cho HS: yªu cÇu Hs chuÈn bÞ bãng, b¬m. + Chia nhãm. + GV phæ biÕn luËt ch¬i.Hs thi thæi bãng bay. + Th¶o luËn: C¸c nhãm miªu t¶ h×nh d¹ng cña c¸c qu¶ bãng. HS nhËn xÐt vÒ h×nh d¹ng cña kh«ng khÝ trong qu¶ bãng. KL: kh«ng khÝ kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh mµ cã h×nh d¹ng cña toµn bé kho¶ng trèng chøa nã. Ho¹t ®éng 3:T×m hiÓu tÝnh chÊt bÞ nÐn vµ gi·n ra cña kh«ng khÝ. Yªu cÇu HS quan s¸t thÝ nghiÖm - M« t¶ thÝ nghiÖm. - KÕt luËn: Kh«ng khÝ cã thÓ nÐn l¹i hoÆc gi·n ra. Nªu 1 sè VD vÒ tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ. 3- Cñng cè- DÆn dß: - Gäi HS nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña rkh«ng khÝ - DÆn dß vÒ nhµ häc bµi. - - - Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 12n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 32: kh«ng khÝ gåm cã nh÷ng thµnh phÇn nµo? I-Môc tiªu: - HS ®îc lµm thÝ nghiÖm ®Ó chøng minh kh«ng khÝ cã2 thµnh phÇn lµ khÝ «xy duy tr× sù ch¸y vµ khÝ ni t¬ kh«ng duy tr× sù ch¸y. - HiÓu trong kh«ng khÝ cßn cã nh÷ng thµnh phÇn kh¸c. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 66, 67 SGK. - §å dïng thÝ nghiÖm: Lä thuû tinh, nÕn chËu thuû tinh, vËt dïng ®Ó kª, níc v«i trong. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: - Nªu nh÷ng tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: X¸c ®Þnh thµnh phÇn chÝnh cña kh«ng khÝ. Bíc 1: Lµm viÖc theo nhãm. - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ c¸c dông cô ®Ó lµm thÝ nghiÖm. - Yªu cÇu HS ®äc môc Thùc hµnh ®Ó biÕt c¸ch lµm. - HS tiÕn hµnh lµm thÝ nghiÖm HS thaá luËn nhãm qua thÝ nghiÖm: – GV theo dâi gióp ®ì HS. Bíc 2: Lµm viÖc c¶ líp. Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm nhãm. ? T¹i sao khi nÕn t¾t níc l¹i d©ng lªn trµn vµo trong cèc. ? PhÇn kh«ng khÝ cßn l¹i cã duy tr× sù ch¸y kh«ng. T¹i sao em biÕt. ? ThÝ nghiÖm trªn cho thÊy kh«ng khÝ cã nh÷ng thµnh phÇn nµo. Líp nhËn xÐt, kÕt luËn: SGK Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu mét sè thµnh phÇn kh¸c cña kh«ng khÝ. Bíc 1: Tæ chøc vµ híng dÉn. - KiÓm tra ®å dïng thÝ nghiÖm cña HS. - HS lµm thÝ nghiÖm: GV ®i tíi gióp ®ì. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. Gv chèt l¹i : Ngoµi 2 thµnh phÇn chÝnh lµ « xi vµ ni t¬ kh«ng khÝ cßn cã khÝ c¸c b« nÝc, h¬i níc, bôi, vi khuÈn… - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, tuyªn d¬ng. 3- Cñng cè- DÆn dß: - GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi. - VÒ nhµ häc thuéc bµi. - - TuÇn 17 Ngµy so¹n : 1/12/2008 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 34: ¤n tËp häc k× I I-Môc tiªu: - Cñng cè cho HS c¸c kiÕn thøc ®· häc trong HKI vÒ: + Th¸p dinh dìng c©n ®èi. + Mét sè tÝnh chÊt cña níc, kh«ng khÝ, thµnh phÇn chÝnh cña kh«ng khÝ. + Vßng tuÇn hoµn cña níc trong tù nhiªn + Vai trß cña níc, kh«ng khÝ, trong sinh ho¹t, lao ®éng s¶n xuÊt… - RÌn cho HS kÜ n¨ng nhËn biÕt. II-§å dïng d¹y häc: - GV: phiÕu häc tËp. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: 1- Giíi thiÖu bµi: 2- Bµi gi¶mg: Ho¹t ®éng 1: - Gv tæ chøc cho HS th¶o luËn c¸c c©u hái trong phiÕu häc t©p. - NhËn xÐt vµ bæ sung. C©u 1: Tr×nh bµy sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ngêi. C©u 2: Nªu c¸c chÊt dinh dìng cÇn cho c¬ thÓ ngêi? C©u 3: KÓ tªn mét sè thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m . C©u 4: Vai trß cña Vi ta min ®èi víi c¬ thÓ . KÓ tªn c¸c chÊt chøa nhiÒu vitamin. C©u 5: T¹i sao ph¶i biÕt phèi hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n. C©u 6: Nªu c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n. C©u 7: Nªu t¸c h¹i cña viÖc thiÕu chÊt dinh dìng. C©u 8: Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ò phßng tai n¹n ®uèi níc. C©u 9: Kh«ng khÝ vµ níc cã nh÷ng tÝnh chÊt g× gièng nhau? a- Kh«ng mµu, kh«ng mïi kh«ng vÞ b- Cã h×nh d¹ng x¸c ®Þnh. c- Kh«ng thÓ bÞ nÐn C©u 10: Nªu thµnh phÇn cña kh«ng khÝ. C¶ líp cïng thèng nhÊt kÕt qu¶. Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh cæ ®éng Hs thùc hµnh theo nhãm Gv ®I tíi c¸c nhãm kiÓm tra gióp ®ì, ®¶m b¶o mäi Hs ®Òu ®îc tham gia. Tr×nh bµy s¶n phÈm. Cö ®¹i diÖn tr×nh bµynªu ý tëng tranh cña nhãm. C¸c nhãm kh¸c b×nh luËnGv ®¸nh gi¸, nhËn xÐt. 3- Cñng cè- DÆn dß: - Cñng cè néi dung toµn bµi. - Nh¾c nhë HS «n tËp tèt chñ©n bÞ KT ®Þnh k×. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 34: KiÓm tra ®Þnh k× I.Môc tiªu KiÓm tra kiÕn thøc ®· häc vÒ søc khoÎ, tÝnh chÊt cña níc vµ kh«ng khÝ. II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Gv chÐp ®Ò lªn b¶ng Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ c¸I ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 1.C¬ thÓ khoÎ m¹nh cÇn A . ¡n thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®êng B . ¡n thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. C. ¡n thøc ¨n chøa nhiÒu VTM vµ chÊt kho¸ng. D. ¡n rhøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹m. E. ¡n ®ñ thøc ¨n chøa c¸c lo¹i chÊt trªn. 2.ViÖc kh«ng nªn lµm ®Ó thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. A. Dïng thùc phÈm ®ãng hép qu¸ h¹n. B. Dïng níc s¹ch ®Ó röa thùc phÈm vµ dông cô nÊu ¨n. C. Thøc ¨n ®îc nÊu chÝn, nÊu xong ¨n ngay. D. THøc ¨n cha dïng hÕt ph¶I b¶o qu¶n ®óng c¸ch. E. Chän thøc ¨n t¬I, s¹ch, cã gi¸ trÞ dinh dìng, kh«ng cã mµu s¾c vµ mïi vÞ l¹. Bµi2: Nªu 3 diÒu em nªn lµm ®Ó a. Phßng mét sè bÖnh l©y qua ®êng tiªu ho¸. b. Phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi níc. Bµi 3: Nªu vÝ dô chøng tá con ngêi ®· vËn dông c¸c tÝnh chÊt cña níc vµo cuéc sèng (Mâi tÝnh chÊt nªu 1 vÝ dô) - Níc ch¶y tõ cao xuèng thÊp. - Níc cã thÓ thÊm qua vËt xèp. - Níc hßa tan mét sè chÊt. Bµi 4: Tr×nh bµy tÝnh chÊt cña níc, KÓ tªn c¸c thµnh phÇn cña kh«ng khÝ, thµnh phÇn nµo lµ chÝnh? III BiÓu ®iÓm: Bµi 1 : 2 ®iÓm. Khoanh vµo E vµ A Bµi 2 : 3 ®iÓm . Bµi 3: 3 ®iÓm .Mçi ®iÒu ®óng 1 ®iÓm Bµi4: 2 ®iÓm TuÇn 18 Ngµy so¹n : 4/12/2008 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 12.n¨m 2008 Khoa häc TiÕt 35: kh«ng khÝ cÇn cho sù ch¸y I-Môc tiªu: - HS n¾m cµng nhiÒu kh«ng khÝ th× cµng cã nhiÒu «xy ®Ó duy tr× sù ch¸y ®îc l©u h¬n. Muèn sù ch¸y diÔn ra liªn tôc, kh«ng khÝ ph¶i ®îc lu th«ng. - Vai trß cña khÝ nit¬ ®èi víi sù ch¸y. - Nªu øng dông thùc tÕ liªn quan ®Õn vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi sù ch¸y. II-§å dïng d¹y häc: - GV: h×nh vÏ 70 - 71 SGK. - Hai lä thuû tinh, 2 c©y nÕn b»ng nhau, 1 lä thuû tinh kh«ng ®¸y, nÕn, ®Õ kª. III-Ho¹t ®éng d¹y häc: A-KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS tr¶ lêi c©u hái: T×m VD cho thÊy kh«ng khÝ cã ë quanh ta. B-Bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: ghi ®Çu bµi. 2- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß cña «xy ®èi víi sù ch¸y. Môc tiªu: Lµm thÝ nghiÖm chøng minh: cµng cã nhiÒu kh«ng khÝ th× cµng cã nhiÒu «xy ®Ó duy tr× sù ch¸y ®îc l©u h¬n. - GV tæ chøc HD- C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm. Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - KÕt luËn: Cµng nhiÒu kh«ng khÝ th× cµng cã nhiÒu «xy ®Ó duy tr× sù ch¸y ®îc l©u h¬n. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch duy tr× sù ch¸y vµ øng dông trong cuéc sèng. Môc tiªu: - Lµm TN chøng minh: Muèn sù ch¸y diÔn ra liªn tôc, kh«ng khÝ ph¶i ®îc lu th«ng.
- Xem thêm -