Tài liệu Giáo án kể chuyện lớp 5 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 165 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong Tuaàn 19 CHIEÁC ÑOÀNG HOÀ I / Yeâu caàu : - Keå ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän döïa vaøo tranh minh hoïa trong saùch giaùo khoa; keå ñuùng vaø ñaày ñuû noäi dung caâu chuyeän. - Bieát trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - HS khá, giỏi kể được toàn bộ câu chuyện tương đối sinh động, kể tiếp được lời kể của bạn - HS yếu kể được từng đoạn II / Ñoà duøng daïy hoïc : GV : Tranh minh hoaï truyeän SGK, baûng phuï vieát nhöõng töø ngöõ caàn giaûi thích. III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hát vui 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - GV kieåm tra 2 HS. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 3/ Bài mới: a/ Giôùi thieäu baøi: Ñeán thaêm moät hoäi nghò, Baùc Hoà ñaõ keå -HS laéng nghe. caâu chuyeän Chieác ñoàng hoà. Chieác ñoàng hoà coù lieân quan gì ñeán noäi dung hoäi nghò? Baùc Hoà keå nhaèm muïc ñích gì? Caâu chuyeân Chieác ñoàng hoà hoâm nay thaày keå seõ giuùp caùc em hieåu ñöôïc yù nghóa saâu saéc veà caâu chuyeän Baùc ñaõ keå. b/ GV keå chuyeän: Hoaït ñoäng 1: GV keå laàn 1.(khoâng söû -HS laéng nghe duïng tranh) - GV keå to, roõ, chaäm. Ñoaïn Baùc Hoà vôùi caùn boä trong hoäi nghò caàn keå vôùi gioïng vui, thaân maät. GV giaûi nghóa töø khoù: tieáp quaûn, ñoàng hoà quaû quyùt. 1 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong Hoaït ñoäng 2: GV keå laàn 2 vöøa keå vöøa chæ vaøo töøng tranh minh hoaï . * Tranh 1: GV treo tranh leân baûng ( tay chæ tranh, mieäng keå) Naêm 1954……….. coù chieàu phaân * Tranh 2-3: Baùc Hoà ñeán thaêm hoäi nghò. moïi ngöôøi vui veõ ñoaùn baùc (tranh 2) Baùc böôùc leân dieãn ñaøn…..ñoàng hoà ñöôïc khoâng? (tranh 3) * Tranh 4: Chæ trong ít phuùc…..heát. c/ Höôùng daãn HS taäp keå chuyeän : Hoaït ñoäng 1: cho HS keå theo caëp. - GV giao vieäc: Caùc em seõ keå theo caëp: Moãi em keå cho baïn nghe sau ñoù ñoåi laïi. Caùc em trao ñoåi vôùi nhau ñeå tìm ra yù nghóa cuûa caâu chuyeän. Hoaït ñoäng 2: Cho HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp - GV giao vieäc: Thaày seõ cho 4 caëp leân thi keå. Caùc em keå noái tieáp. Khi moãi nhoùm keå xong, em keå ñoaïn cuoái thay maët nhoùm trình baøy yù nghóa cuûa caâu chuyeän. -Cho HS thi keå chuyeän neâu yù nghóa caâu chuyeän. - GV nhaän xeùt, cuøng vôùi HS baàu choïn nhoùm keå hay, bieát keát hôïp lôøi keå vôùi chæ tranh. GV gôïi yù: Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñöôïc ñieàu gì? ( qua caâu chuyeän veà chieác ñoàng hoà Baùc Hoà muoán khuyeân caùn boä: nhieäm vuï naøo cuûa caùch maïng cuõng caàn thieát, quan troïng; moãi ngöôøi caàn laøm toát vieäc ñöôïc phaân coâng. Noùi caùch khaùc: Moãi ngöôøi lao ñoäng trong xaõ hoäi ñeàu gaén 2 -HS vöøa quan saùt tranh vöøa nghe GV keå. -Töøng caëp HS keå cho nhau nghe trao ñoåi nhoùm ñeå tìm hieåu yù nghóa caâu chuyeän. - 4 caëp leân thi. - Lôùp nhaän xeùt. lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong boù vôùi moät coâng vieäc, coâng vieäc naøo cuõng quan troïng, cuõng ñaùng quyù. 4/ Cuûng coá: - Hôm nay chúng ta học bài gì? HS traû lôøi - GV goïi HS nhaéc laïi yù nghóa caâu chuyeän? 5/ Daên doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. HS laéng nghe. Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. Chuaån bò tröôùc baøi keå chuyeän tuaàn sau: Keå moät caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà nhöõng taám göông soáng, laøm vieäc theo phaùp luaät theo neáp soáng vaên minh 3 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong 4 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong Tuaàn 20 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I / Muïc ñích , yeâu caàu : - Tìm và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh theo gợi ý của SGK và của GV; biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện - HS khá, giỏi kể câu chuyện ngoài SGK một cách sinh động và biết nhận xét lời kể của bạn - HS yếu kể được một câu chuyện trong SGK II / Ñoà duøng daïy hoïc: GV vaø HS : Moät soá saùch, baùo, truyeän ñoïc lôùp 5…vieát veà caùc taám göông soáng, laøm vieäc theo phaùp luaät , theo neáp soáng vaên minh . III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hát vui 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: -- HS keå laïi caâu chuyeän Chieác ñoàng hoà -HS keå laïi caâu chuyeän Chieác vaø traû lôøi caâu hoûi veà yù nghóa caâu chuyeän. ñoàng hoà vaø traû lôøi caâu hoûi. 3/ Bài mới: a/ Giôùi thieäu baøi: Trong tieát keå chuyeän tuaàn tröôùc, caùc em -HS laéng nghe. ñaõ ñöôïc nghe caâu chuyeän Chieác ñoàng hoà – caâu chuyeän khuyeân moãi ngöôøi laøm gì cuõng neân nghó ñeán lôïi ích chung vaø laøm toát vieäc cuûa mình. Trong tieát keå chuyeän hoâm nay caùc em seõ töï keå nhöõng caâu chuyeän mình ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc veà nhöõng taám göông soáng, laøm vieäc theo phaùp luaät, theo neáp soáng vaên minh. b/ Keå chuyeän: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. GV vieát ñeà baøi leân baûng lôùp. GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng -HS ñoïc ñeà baøi. trong baøi. 5 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong Ñeà baøi: Keå laïi moät caäu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà nhöõng taám göông, soáng, laøm vieäc, theo phaùp luaät theo neáp soáng vaên minh. -Môøi 03 HS ñoïc gôïi yù trong SGK. - Cho 3 HS ñoïc noái tieáp nhau gôïi yù 1,2,3 SGK . -Cho HS ñoïc thaàm laïi gôïi yù 2. -GV nhaéc HS: Vieäc neâu teân nhaân vaät trong caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc (anh Lyù Phuùc Nha, Moà Coâi, Chuù beù gaùc röøng) chæ nhaèm giuùp caùc em hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi . Em neân keå caùc caâu chuyeän ñaõ nghe hoaëc ñaõ ñoïc ngoaøi chöông trình. -Cho HS laàn löôït neâu teân caâu chuyeän caùc em seõ keå. Noùi roõ ñoù laø caâu chuyeän veà ai? c/ HS thöïc haønh keå chuyeän trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän : -HS keå chuyeän theo caëp, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. -Cho HS thi keå tröôùc lôùp . -GV nhaän xeùt tuyeân döông . 3 HS laàn löôïc ñoïc. -HS chuù yù nhöõng töø ngöõ gaïch chaân. -HS laéng nghe. -HS laàn löôït neâu teân caâu chuyeän seõ keå. -HS keå chuyeän trong nhoùm theo caëp, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. -Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå. -Lôùp nhaän xeùt bình choïn baïn keå hay, neâu yù nghóa caâu chuyeän ñuùng, hay nhaát. -HS laéng nghe. HS traû lôøi. 4/ Cuûng coá -Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? -Neâu yù nghóa caâu chuyeän. 5/ Daên doø: HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû HS laéng nghe. lôùp cho ngöôøi thaân; ñoïc tröôùc ñeà baøi vaø gôïi yù trong SGK( Baøi taäp KC ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia tuaàn 21. 6 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong Tuaàn 21 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I / Muïc ñích -HS keå ñöôïc moät caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán hoaëc ñaõ laøm theå hieän yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, di tích lòch söû – vaên hoaù ; yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng ñöôøng boä ; hoaëc moät vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät syõ . -Bieát saép xeáp caùc tình tieát, söï kieän thaønh moät caâu chuyeän .Hieåu vaø trao ñoåi ñöôïc vôùi caùc baïn veà noäi dung yù nghóa caâu chuyeän. II / Ñoà duøng daïy hoïc: GV vaø HS tranh aûnh minh hoaï caùc hoaït ñoäng baûo veä caùc coâng trình coâng coäng , di tích lòch söû – vaên hoaù ; ; yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng ñöôøng boä ; hoaëc vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät syõ . III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hát vui. 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - HS keå1 caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe hoaëc -01 HS keå 1 caâu chuyeän . ñöôïc ñoïc noùi veà nhöõng taám göông soáng, laøm vieäc theo phaùp luaät, theo neáp soáng vaên minh. GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Bài mới: a/ Giôùi thieäu baøi: Trong tieát keå chuyeän tröôùc, thaày ñaõ daën -HS laéng nghe. caùc em veà nhaø chuaån bò noäi dung cho tieát keå chuyeän hoâm nay. Hoâm nay, caùc em seõ keå cho thaày vaø caùc baïn cuøng nghe moät caâu chuyeän maø caùc em ñaõ chöùng kieán hoaëc tham gia. b / Höôùng daãn HS tìm hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi : -HS ñoïc ñeà baøi -Cho HS ñoïc ñeà baøi . -HS neâu töøng yeâu caàu cuûa ñeà baøi. -Cho HS neâu yeâu caàu töøng ñeà baøi. -GV gaïch döôùi nhuõng töø ngöõ quan troïng -HS chuù yù theo doõi treân baûng. 7 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong trong töøng ñeà baøi cuï theå : + Ñeà baøi 1: coâng daân nhoû, baûo veä , coâng coäng , di tích lòch söû – vaên hoaù . +Ñeà baøi 2: chaáp haønh Luaät giao thoâng ñöôøng boä . + Ñeà baøi 3: bieát ôn caùc thöông binh , lieät syõ . -03 HS tieáp noái nhau ñoïc 3 gôïi yù cho 3 ñeà. -GV yeâu caàu ñoïc kyõ gôïi yù cho ñeà caùc em ñaõ choïn. - Cho HS giôùi thieäu tröôùc lôùp caâu chuyeän mình seõ keå. - GV: Moãi em caàn laäp nhanh daøn yù cho caâu chuyeän. Nhôù chæ gaïch ñaàu doøng, khoâng caàn vieát thaønh ñoaïn. c/ Thöïc haønh keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän . -HS keå chuyeän theo nhoùm ñoâi vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän .GV giuùp ñôõ uoán naén. -Thi keå chuyeän tröôùc lôùp. Caùc nhoùm cöû ñaïi dieân thi keå. -03 HS tieáp noái nhau ñoïc 3 gôïi yù cho 3 ñeà -HS ñoïc kyõ gôïi cho ñeà ñaõ choïn. -HS neâu teân caâu chuyeän mình seõ keå. -HS keå theo caëp . -Ñaïi dieän nhoùm thi keå vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän. -Lôùp nhaän xeùt, bình choïn. -GV nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS keå hay vaø coù yù nghóa hay. 4/ Cuûng coá - Hôm nay chúng ta học bài gì? HS traû lôøi. - GV goïi HS nhaéc laïi yù nghóa caâu chuyeän? 5/ Daên doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -HS laéng nghe. - HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû lôùp cho ngöôøi thaân ;xem tröôùc noäi dung vaø tranh minh hoaï baøi keå chuyeän tuaàn 22 : OÂng Nguyeãn Khoa Ñaêng 8 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Tuaàn 22 Höùa Tröôøng Phong OÂNG NGUYEÃN KHOA ÑAÊNG I / Muïc ñích: - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng - Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện kể II / Ñoà duøng daïy hoïc: GV: Baûng phuï vieát saün lôøi thuyeát minh cho 4 tranh . III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui. 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - 1 HS keå laïi 1 caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán -HS keå laïi 1 caâu chuyeän ñaõ chöùng hoaëc ñaõ laøm theå hieän yù thöùc cuûa ngöôøi kieán hoaëc ñaõ laøm theå hieän yù thöùc cuûa ngöôøi coâng daân. coâng daân. GV nhaän xeùt 3/ Bài mới: a/ Giôùi thieäu baøi: Caâu chuyeän caùc em ñöôïc nghe hoâm -HS laéng nghe. nay keå veà oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng –moät vò quan thôøi Chuùa Nguyeãn, vaên voõ toaøn taøi , raát coù taøi xeùt xöû caùc vuï aùn, ñem laïi coâng baèng cho ngöôøi löông thieän. OÂâng laø ai? Caùc em haõy laèng nghe thaày keå veà oâng. b/ GV keå chuyeän : -GV keå laàn 1 vieát leân baûng vaø giaûi nghóa -HS vöøa nghe vöøa theo doõi treân caùc töø ngöõ khoù : - Truoâng: vuøng ñaát hoang roäng, coù nhieàu baûng. caây coû. - Saøo huyeät: oå cuûa boïn troäm cöôùp, toäi phaïm. - Phuïc binh: quaân lính naáp, rình ôû nhöõng choã kín ñaùo, chôø leänh laø xoâng ra taán coâng. 9 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 -GV keå laàn 2 keát hôïp giôùi thieäu töøng hình aûnh trong SGK. c/ Höôùng daãn HS keå chuyeän : *Keå chuyeän theo nhoùm : Cho HS keå theo nhoùm ñoâi , moãi em keå töøng ñoaïn theo tranh sau ñoù keå caû caâu chuyeän.HS trao ñoåi traû lôøi caâu hoûi 3 SGK * Thi keå chuyeän tröôùc lôùp : -Cho HS thi keå chuyeän. -GV nhaän xeùt khen nhöõng HS keå ñuùng, keå hay. Höôùng daãn HS tìm hieåu ND, yù nghóa caâu chuyeän : -Cho HS trao ñoåi vôùi nhau veà bieän phaùp maø oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng duøng ñeå tìm keû aên caép vaø tröøng trò boïn cöôùp taøi tình ôû choã naøo? ( caâu chuyeän ca ngôïi oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng, thoâng minh, taøi trí, gioûi xeùt xöû caùc vuï aùn , coù coâng tröøng trò boïn cöôùp, baûo veä cuoäc soáng bình yeân cho nhaân daân.) 4/ Cuûng coá: - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? -Neâu laïi yù nghóa caâu chuyeän. 5/ Daên doø: -Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe;ñoïc tröôùc ñeà baøi vaø caùc gôïi yù cuûa tieát keå chuyeän tuaàn 23 ñeå tìm ñöôïc 1 caâu chuyeän veà nhöõng ngöôøi ñaõ goùp söùc mình baûo veä traät töï , an ninh. 10 Höùa Tröôøng Phong -HS vöøa nghe vöøa nhìn hình mình hoaï. - HS keå theo nhoùm , keå töøng ñoaïn sau ñoù keå caû caâu chuyeän , trao ñoåi caâu hoûi 3 SGK - Ñaïi dieän nhoùm thi keå chuyeän . -Lôùp nhaän xeùt, bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. - HS trao ñoåi vôùi nhau veà bieän phaùp maø oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng duøng ñeå tìm keû aên caép vaø tröøng trò boïn cöôùp taøi tình. -HS neâu laïi yù nghóa caâu chuyeän. HS traû lôøi. -HS laéng nghe. lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Tuần 23 Höùa Tröôøng Phong KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I / Muïc ñích , yeâu caàu : - Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rỏ ý biết và trao đổi về nội dung chuyện. II / Ñoà duøng daïy hoïc: - Saùch, baùo, truyeän vieát veà caùc chieán só an ninh, coâng an , baûo veä … III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui. 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: -HS keå laïi caâu chuyeän vaø traû lôøi caâu - Goïi 2 HS keå. hoûi. Hoûi: Theo em, oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng OÂâng Nguyeãn Khoa Ñaêng laø ngöôøi raát thoâng minh, taøi trí trong xöû aùn. laø ngöôøi nhö theá naøo? OÂâng coù coâng tröøng trò boïn cöôùp, baûo veä cuoäc soáng bình yeân cho nhaân daân. - GV nhaän xeùt cho ñieåm. 3/ Bài mới: a/ Giôùi thieäu baøi: ÔÛ tieát hoïc tuaàn tröôùc, caùc em ñaõ bieát veà -HS laéng nghe. taøi xeùt xöû keû gian tröøng trò boïn cöôùp cuûa oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng. Trong tieát KC hoâm nay, caùc em seõ töï keå nhöõng chuyeän mình ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà nhöõng ngöôøi ñaõ goùp söùc mình baûo veä traät töï, an ninh cho thaày vaø caùc baïn cuøng nghe. b / Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi : - HS ñoïc ñeà baøi. - Gv ghi ñeà baøi leân baûng lôùp -GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng - HS neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. -HS laéng nghe, theo doõi treân baûng. trong ñeà baøi 11 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Ñeà baøi: Keå 1 caâu chuyeän em ñaõ nghe, ñaõ ñoïc, goùp söùc baûo veä traät töï , an ninh. -GV giaûi nghóa cuïm töø : baûo veä traät töï , an ninh . -3 HS tieáp noái nhau ñoïc caùc gôïi yù 1.2.3 SGK. -GV löu yù HS: Choïn ñuùng 1 caâu chuyeän em ñaõ ñoïc hoaëc ñaõ nghe ai ñoù keå. Nhöõng nhaân vaät ñaõ goùp söùc mình baûo veä traät töï trò an ñöôïc neâu laøm ví duï trong saùch. Nhöõng HS khoâng tìm ñöôïc nhöõng caâu chuyeän ngoaøi SGK môùi keå laïi nhöõng caâu chuyeän ñaõ hoïc trong saùch. -Goïi 1 soá HS neâu caâu chuyeän maø mình seõ keå. c/ HS thöïc haønh keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän : -Cho HS keå chuyeän theo nhoùm ñoâi, cuøng thaûo luaän veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. -Cho HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp. -GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông nhöõng HS keå hay, neâu ñuùng yù nghóa caâu chuyeän. 4 / Cuûng coá - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - Chi tieát naøo laøm baïn caûm ñoäng nhaát? - Caâu chuyeän muoán noùi ñeàu gì? 5/ Daên doø: -Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû lôùp cho ngöôøi thaân -Ñoïc tröôùc ñeà baøi vaø gôïi cuûa tieát keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia tuaàn 24 ñeå tìm ñöôïc caâu chuyeän seõ keå tröôùc lôùp veà 1 vieäc laøm toát goùp phaàn baûo veä traät töï , an toaøn nôi laøng xoùm maø em bieát . -GV nhaän xeùt tieát hoïc. 12 Höùa Tröôøng Phong -HS laéng nghe. -3 HS tieáp noái nhau ñoïc caùc gôïi yù -HS laéng nghe. -Laàn löôït HS neâu caâu chuyeän keå. -Trong nhoùm keå chuyeän cho nhau nghe vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. -Ñaïi dieän nhoùm thi keå chuyeän HS keå -Lôùp nhaän xeùt bình choïn. HS traû lôøi. -HS laéng nghe. lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong Tuần 24 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA Ñeà baøi: Haõy keå moät vieäc laøm toát goùp phaàn baûo veä traät töï, an ninh nôi laøng xoùm ,phoá phöôøng maø em bieát hoaëc tham gia . I / Muïc ñích, yeâu caàu : - Kể được một câu chuyện về một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh làng xóm, phố phường - Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện hoàn chỉnh, lời kể rõ ràng. Biết trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện II / Ñoà duøng daïy hoïc: GV vaø HS tranh aûnh veà baûo veä an toaøn giao thoâng, ñuoåi baét cöôùp, phoøng chaùy, chöõa chaùy … III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui. 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra 02 HS keå 1 caâu chuyeän ñaõ -02 HS laàn löôït keå 1 caâu chuyeän ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà nhöõng ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà ngöoøi ñaõ goùp phaàn baûo veä traät töï, an nhöõng ngöôøi ñaõ goùp phaàn baûo veä traät töï, an toaøn nôi laøng xoùm. toaøn nôi laøng xoùm. - GV nhaän xeùt cho ñieåm. 3/ Bài mới: a/ Giôùi thieäu baøi: Trong tieát keå chuyeän hoâm nay, caùc -HS laéng nghe. em ñaõ keå nhöõng caâu chuyeän mình nghe hoaëc ñoïc ñöôïc trong saùch baùo noùi veà nhöõng ngöôøi ñaõ goùp söùc mình baûo veä traät töï, an ninh. Trong tieát keå chuyeän hoâm nay, caùc em seõ keå 1 caâu chuyeän mình bieát trong ñôøi thöïc veà vieäc laøm toát cuûa 1 ngöôøi hoaëc vieäc laøm cuûa chính em goùp phaàn baûo veä traät töï, an ninh maø em bieát. b/ Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa -HS neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. ñeà baøi : 13 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 -Cho 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. -GV môøi 1 em phaân tích ñeà. -GV gaïch chaân caùc töø ngöõ quan troïng: Ñeà baøi: Keå 1 vieäc laøm toát, baû veä traät töï, an ninh, laøng xoùm, phoá phöôøng. -GV nhaéc HS löu yù: Caâu chuyeän em keå phaûi laø nhöõng vieäc laøm toát maø caùc em ñaõ bieát trong ñôøi thöïc; cuõng coù theå laø caùc caâu chuyeän caùc em ñaõ thaáy treân ti – vi. -Cho 4 HS tieáp noái nhau ñoïc gôïi yù trong SGK. -Cho HS noùi veà ñeà taøi mình keå; coù theå cho HS vieát ra nhaùp daøn yù caâu chuyeän ñònh keå. c/ Höôùng daãn thöïc haønh keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän : -Keå chuyeän theo caëp.GV ñeán töøng nhoùm nghe keå, giuùp ñôõ -Thi keå chuyeän tröôùc lôùp: HS noái tieáp nhau thi keå vaø trao ñoåi noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. -GV nhaän xeùt bình choïn HS keå toát. 4/ Cuûng coá - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? - Chi tieát naøo laøm baïn caûm ñoäng nhaát? - Caâu chuyeän muoán noùi ñeàu gì? 5/ Daên doø: HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû lôùp cho ngöôøi thaân ; chuaån bò tröôùc ñeå hoïc toát tieát keå chuyeän Vì muoân daân tuaàn 25 ( ñoïc caùc yeâu caàu cuûa chuyeän , xem caùc tranh minh hoaï ) 14 Höùa Tröôøng Phong -HS phaân tích ñeà baøi . -HS chuù yù theo doõi treân baûng. -HS laéng nghe. -Laàn löôït 4 HS ñoïc gôïi yù. -HS neâu ñeà taøi cuûa mình keå, laøm daøn yù. -HS keå theo caëp. -Ñaïi dieän nhoùm thi keå vaø trao ñoåi noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. -HS nhaän xeùt bình choïn caùc baïn keå toát. HS traû lôøi. -HS laéng nghe. lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Tuần 25 Höùa Tröôøng Phong VÌ MUOÂN DAÂN I / Muïc ñích , yeâu caàu : - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa HS kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Vì muôn dân - Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện Trần Hưng Đạo là người cao thượng, biết cách cư xử vì đại nghĩa. II / Ñoà duøng daïy hoïc: - Tranh minh hoaï SGK .Baûng phuï vieát saün caùc töø ngöõ: tò hieàm, Quoác coâng Tieát cheá , Chaêm – pa , saùt Thaùt .Giaáy khoå to veõ löôïc ñoà quan heä gia toäc cuûa caùc nhaân vaät trong truyeän . III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt vui. 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - 1 HS keå laïi 1 vieäc laøm toát goùp phaàn -HS keå laïi 1 vieäc laøm toát goùp phaàn baûo veä traät töï, an ninh nôi laøng xoùm baûo veä traät töï , an ninh nôi laøng xoùm maø em bieát maø em bieát. 3/ Bài mới: a/ Giôùi thieäu baøi: Caâu chuyeän caùc em ñöôïc nghe -HS laéng nghe. hoâm nay coù teân goïi Vì muoân daân. Ñaây laø moät caâu chuyeän coù thaät trong lòch söû .Caâu chuyeän cho caùc em bieát theâm moät neùt ñeïp trong tính caùch cuûa Traàn Höng Ñaïo, vò anh huøng daân toäc ñaõ coù coâng giuùp caùc vua nhaø Traàn ba laàn ñaùnh tan giaëc Nguyeân. Neùt ñeïp laø taám loøng chí coâng voâ tö, bieát gaït boû tò hieàm caù nhaân gia toäc vì vaän meänh cuûa muoân daân vaø giang sôn. b / GV keå chuyeän : -GV keå laàn 1 vaø treo baûng phuï keát hôïp giaûi nghóa caùc töø khoù : - Tò hieàm: Nghi ngôø, khoâng tin nhau, -HS vöøa nghe vöøa theo doõi treân 15 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong traùnh khoâng quan heä vôùi nhau. baûng. - Quoác coâng Tieát cheá: chæ huy cao nhaát cuûa quaân ñoäi. - Chaêm – pa: moät nöôùc ôû phía Nam nöôùc Ñaïi Vieät baáy giôø ( töø Ñaø Naüng -HS vöøa nghe vöøa nhìn hình minh ñeán bình thuaän ngaøy nay) hoaï. - Saùt Thaùt; dieät giaëc nguyeân GV daùn tôø giaáy veõ löôïc ñoà quan heä gia toäc, chæ löôïc ñoà giôùi thieäu moái quan heä ba nhaân vaät trong truyeän vaø giaûng giaûi: Traàn Quoác Tuaán vaø Traàn Quang Khaûi laø anh em hoï: Traàn Quoác Tuaán laø con oâng baùc (Traàn Lieãu); Traàn Quang Khaûi laø con oâng chuù (Traàn Thaùi Toâng). Traàn Nhaân Toâng laø chaùu goïi Traàn Quan Khaûi laø chuù. -GV keå laàn 2 (keát hôïp chæ tranh minh hoïa) GV treo tranh. GV vöøa chæ tranh vöøa keå chuyeän. * Ñoaïn 1: Caàn keå vôùi gioïng chaäm raõi, traàm laéng. Keå xong GV ñöa tranh 1 leân vaø giôùi thieäu: Tranh veõ caûnh Traàn Lieãu, thaân phuï cuûa Traàn Quoác Tuaán. Tröôùc khi maát, oâng troái traêng laïi nhöõng lôøi cuoái cuøng cho Traàn Quoác Tuaán. * Ñoaïn 2: Keå vôùi gioïng nhanh hôn, caêm hôøn. GV keå xong, chæ tranh: Tranh 2 veõ caûnh giaëc Nguyeân oà aïc ñem quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta. Theá giaëc maïnh nhö cheû tre töôûng nhö khoâng coù gì coù theå ngaên caûn noåi. GV chæ tranh 3 vaø giôùi thieäu: tranh minh hoïa caûnh Traàn Quoác Tuaán ñoùn 16 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 tieáp Traàn Quan Khaûi ôû beán ñoâng. Tranh 4: Traàn Quoác Tuaán töï tay doäi nöôùc laù thôm taém cho Traàn Quan Khaûi. * Ñoaïn 3: GV keå ñoaïn 3 vaø giôùi thieäu Tranh 5: Theo lôøi Traàn Quoác Tuaán, vua môû hoäi nghò Dieân Hoàng trieäu taäp caùc boâ laõo töø moïi mieàn ñaát nöôùc. vua toâi ñoàng loøng quyeát taâm gieát giaëc . Tranh 6: Caû nöôùc ñoaøn keát moät loøng neân giaëc nguyeân ñaõ bò ñaùnh tan. c / HS keå chuyeän : a/ Keå chuyeän theo nhoùm : Cho HS keå theo nhoùm ñoâi, moãi em keå töøng ñoaïn theo tranh sau ñoù keå caû caâu chuyeän. HS trao veà yù nghóa caâu chuyeän. b/ Thi keå chuyeän tröôùc lôùp : -Cho HS thi keå chuyeän. -GV nhaän xeùt khen nhöõng HS keå ñuùng, keå hay. d / Höôùng daãn HS tìm hieåu ND, yù nghóa caâu chuyeän : Cho HS trao ñoåi vôùi nhau veà noäi dung yù nghóa caâu chuyeän - GV nhaän xeùt choát laïi yù nghóa caâu chuyeän: Caâu chuyeän giuùp ta hieåu ñöôïc moät truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc, truyeàn thoáng ñoaøn keá, hoøa thuaän. 4/ Cuûng coá - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? -Neâu laïi yù nghóa caâu chuyeän. 5/ Daên doø: -Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi 17 Höùa Tröôøng Phong -HS keå theo nhoùm, keå töøng ñoaïn sau ñoù keå caû caâu chuyeän, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. - Ñaïi dieän nhoùm thi keå chuyeän. -Lôùp nhaän xeùt, bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. -HS trao ñoåi noäi dung yù nghóa caâu chuyeän. -HS neâu laïi yù nghóa caâu chuyeän. HS laéng nghe. HS traû lôøi. 2 HS noùi veà yù nghóa caâu chuyeän. HS laéng nghe. lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong thaân nghe; ñoïc tröôùc ñeà baøi vaø caùc gôïi yù cuûa tieát keå chuyeän tuaàn 26. 18 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Tuần 26 Höùa Tröôøng Phong KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC Ñeà baøi: Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay em ñaõ ñoïc veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam . I / Muïc ñích: - Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; hiểu nội dung chính của câu chuyện đã kể II / Ñoà duøng daïy hoïc: GV vaø HS: Saùch, baùo, truyeän vieát veà truyeàn thoáng hieáu hoïc hoaëc truyeàn thoáng ñoaøn keát cuûa daân toäc Vieät Nam. III / Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hát vui. -02 HS keå laïi caâu chuyeän vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän. -HS laéng nghe. -HS ñoïc ñeà baøi. -HS neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. -HS laéng nghe, theo doõi treân baûng . 19 lôùp 5 Tröôøng tieåu hoïc Ngoïc Toá 2 Höùa Tröôøng Phong -04 HS tieáp noái nhau ñoïc caùc gôïi yù 1.2.3,4 -HS laéng ngh. -Laàn löôït HS neâu caâu chuyeän keå. -Trong nhoùm keå chuyeän cho nhau nghe vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. -Ñaïi dieän nhoùm thi keå chuyeän. -Lôùp nhaän xeùt bình choïn. Hs traû lôøi. -HS laéng nghe. 1/ OÅn ñònh: 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - Hai HS tieáp noái nhau keå laïi caâu chuyeän Vì muoân daân vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän. GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Bài mới: 20 lôùp 5
- Xem thêm -