Tài liệu Giáo án kể chuyện lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 333 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 1 Tieát : 1 LYÙ TÖÏ TROÏNG I.MUÏC TIEÂU : -Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: ca ngôïi anh Lyù Töï Troïng giaøu loøng yeâu nöôùc, duõng caûm baûo veä ñoàng chí, hieân ngang baát khuaát tröôùc keû thuø. -Döïa vaøo lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø tranh minh hoïa, hoïc sinh bieát thuyeát minh cho moãi phaàn tranh baèng 1, 2 caâu. Keå töøng ñoaïn vaø keå toaøn boä caâu chuyeän. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Tranh minh hoïa cho truyeän. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Kieåm tra SGK 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Lyù Töï Troïng”. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi - GV keå chuyeän ( 2 hoaëc 3 laàn) - Hoïc sinh laéng nghe vaø quan saùt tranh -Nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ ñaëc bieät -Giaûi nghóa moät soá töø khoù Saùng daï - Mít tinh - Luaät sö - Thaønh nieân - Quoác teá ca * Hoaït ñoäng 2: - Höôùng daãn hoïc sinh keå a) Yeâu caàu 1 - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh tìm cho moãi tranh 1, 2 caâu thuyeát minh - Hoïc sinh neâu lôøi thuyeát minh cho 6 tranh. - GV nhaän xeùt treo baûng phuï : lôøi - Caû lôùp nhaän xeùt thuyeát minh cho 6 tranh b) Yeâu caàu 2 - Hoïc sinh thi keå toaøn boä caâu chuyeän döïa vaøo tranh vaø lôøi thuyeát minh cuûa tranh. - Caû lôùp nhaän xeùt 1 - GV löu yù hoïc sinh: khi thay lôøi nhaân - Hoïc sinh khaù gioûi coù theå duøng vaät thì vaøo phaàn môû baøi caùc em phaûi thay lôøi nhaân vaät ñeå keå. giôùi thieäu ngay nhaân vaät em seõ nhaäp vai. - GV nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi veà yù nghóa - Toå chöùc nhoùm caâu chuyeän - Nhoùm tröôûng phaân caùc baïn tìm yù nghóa roài noäp laïi cho nhoùm tröôûng. - Em haõy neâu yù nghóa caâu chuyeän. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy - GV nhaän xeùt choát laïi. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. Ngöôøi anh huøng daùm queân mình vì ñoàng ñoäi, hieân ngang baát khuaát tröôùc keû thuø. Laø thanh nieân phaûi coù lyù töôûng. 5. Cuûng coá - Bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. - Moãi daõy choïn ra 1 baïn keå chuyeän -> lôùp nhaän xeùt choïn baïn keå hay nhaát. 1’ 6. Toång keát - daën doø - Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän. - Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc: “Veà caùc anh huøng, danh nhaân cuûa ñaát nöôùc”. - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .............................................................................................................................. 2 Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 2 Tieát : 2 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC Ñeà baøi : Haõy keå moät caâu chuyeän ñaõ nghe hay ñaõ ñoïc veà moät anh huøng danh nhaân cuûa nöôùc ta . I.MUÏC TIEÂU : -Bieát keå töï nhieân, baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà caùc anh huøng danh nhaân cuûa ñaát nöôùc. -Hieåu yù nghóa caâu chuyeän, bieát trao ñoåi vôùi baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Taøi lieäu veà caùc anh huøng danh nhaân cuûa ñaát nöôùc III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY TG 1’ 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - ghi ñieåm. 1’ 30’ HOAÏT ÑOÄNG TROØ - Haùt - 2 hoïc sinh noái tieáp keå laïi caâu chuyeän veà anh Lyù Töï Troïng. 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän - 2 hoïc sinh laàn löôït ñoïc ñeà baøi. - Hoïc sinh phaân tích ñeà. - Gaïch döôùi: ñaõ nghe, ñaõ ñoïc, anh huøng danh nhaân cuûa nöôùc ta. - Yeâu caàu hoïc sinh giaûi nghóa. - Danh nhaân laø ngöôøi coù danh tieáng, coù coâng traïng vôùi ñaát nöôùc, teân tuoåi muoân ñôøi ghi nhôù. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi vaø gôïi yù. - Laàn löôït hoïc sinh neâu teân caâu chuyeän em ñaõ choïn. - Döï kieán: baùc só Toân Thaát Tuøng, Löông Theá Vinh. * Hoaït ñoäng 2 : HS keå chuyeän. - Hoïc sinh keå caâu chuyeän vaø trao - Hoïc sinh giôùi thieäu caâu chuyeän maø 3 ñoåi veà noäi dung caâu chuyeän. 1’ em ñaõ choïn. - 2, 3 hoïc sinh khaù gioûi giôùi thieäu caâu chuyeän maø em ñaõ choïn, neâu teân caâu chuyeän nhaân vaät - keå dieãn bieán moät hai caâu. - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm. - Töøng hoïc sinh keå caâu chuyeän cuûa mình. - Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - Ñaïi dieän nhoùm keå caâu chuyeän.  Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm - Moãi em neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Bình choïn baïn keå chuyeän hay - Moãi daõy ñeà cöû ra 1 baïn keå chuyeän nhaát.  Lôùp nhaän xeùt ñeå choïn ra baïn keå - Nhaéc laïi moät soá caâu chuyeän. hay nhaát. 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Tìm theâm truyeän veà caùc anh huøng, danh nhaân. - Chuaån bò: Keå moät vieäc laøm toát cuûa moät ngöôøi maø em bieát ñaõ goùp phaàn xaây döïng queâ höông ñaát nöôùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 4 Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 3 Tieát : 3 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I.MUÏC TIEÂU : -Hoïc sinh keå moät caâu chuyeän coù yù nghóa noùi veà moät vieäc laøm toát cuûa moät ngöôøi maø em bieát ñeå goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc. -Keå roõ raøng, töï nhieân. -Coù yù thöùc laøm vieäc toát ñeå goùp phaàn xaây döïng queâ höông. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Moät soá tranh gôïi yù vieäc laøm toát theå hieän yù thöùc xaây döïng queâ höông ñaát nöôùc. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ TG 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc.  Giaùo vieân nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc nghe, hoaëc ñaõ ñoïc veà danh nhaân. 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia” Ñeà baøi: Keå laïi vieäc laøm toát cuûa moät ngöôøi maø em bieát ñaõ goùp phaàn xaây döïng queâ höông ñaát nöôùc. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm a) Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu yeâu - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - caû lôùp ñoïc caàu baøi. thaàm. - Yeâu caàu hoïc sinh phaân tích ñeà - Löu yù caâu chuyeän hoïc sinh keå laø - Hoïc sinh vöøa ñoïc thaàm, vöøa gaïch caâu chuyeän em phaûi taän maét chöùng döôùi töø ngöõ quan troïng. kieán hoaëc nhöõng vieäc chính em ñaõ - HS laàn löôït ñoïc gôïi yù trong SGK. laøm. - Coù theå hoïc sinh keå vieäc laøm chöa - Hoïc sinh coù theå trao ñoåi nhöõng 5 1’ toát cuûa baûn thaân. Töø ñoù ruùt ra suy vieäc laøm khaùc. nghó cuûa baûn thaân vaø baøi hoïc thaám - Laàn löôït hoïc sinh neâu ñeà taøi em thía cho mình. choïn keå. - Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc gôïi yù 2 (Tìm caùc caâu chuyeän ôû ñaâu?) yù 3 (Keå nhö theá naøo?). - Hoïc sinh ñoïc thaàm yù 3. * Hoaït ñoäng 2 : HS thöïc haønh keå chuyeän. - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp b) Thöïc haønh keå chuyeän trong nhoùm. - Hoïc sinh vieát nhanh ra nhaùp daøn yù caâu chuyeän ñònh keå (Môû ñaàu Dieãn bieán - Keát thuùc). - Döïa vaøo daøn yù, hoïc sinh keå caâu chuyeän cuûa mình cho nhoùm nghe vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.  Giaùo vieân theo doõi töøng nhoùm ñeå uoán naén - söûa chöõa. c)Thöïc haønh keå chuyeän tröôùc lôùp. - Ñaïi dieän nhoùm keå caâu chuyeän cuûa mình.  Giaùo vieân theo doõi chaám ñieåm - Caû lôùp theo doõi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Khen ngôïi, tuyeân döông - Lôùp choïn baïn keå chuyeän hay nhaát 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Taäp keå laïi caâu chuyeän - Chuaån bò: Tieáng vó caàm ôû Mó Lai - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 6 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 4 Ngaøy daïy : Tieát : 4 TIEÁNG VÓ CAÀM ÔÛ MÓ LAI I.MUÏC TIEÂU : -Döïa vaøo lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø nhöõng hình aûnh minh hoïa trong SGK vaø lôøi thuyeát minh cho moãi hình aûnh, keå laïi ñöôïc caâu chuyeän “Tieáng vó caàm ôû Mó Lai”, keát hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët, cöû chæ moät caùch töï nhieân. -Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän: Ca ngôïi haønh ñoäng duõng caûm cuûa nhöõng ngöôøi lính Myõ coù löông taâm ñaõ ngaên chaën vaø toá caùo toäi aùc man rôï cuûa quaân ñoäi Myõ trong cuoäc chieán tranh xaâm löôïc Vieät Nam. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Tranh minh hoïa. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ - Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc chöùng kieán, hoaëc ñaõ tham gia. 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Tieáng vó caàm ôû Mó Lai” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: GV keå chuîeän. - Giaùo vieân keå chuyeän 1 laàn - Hoïc sinh laéng nghe vaø quan saùt tranh. - Vieát leân baûng teân caùc nhaân vaät trong phim: + Mai-cô: cöïu chieán binh + Toâm-xôn: chæ huy ñoäi bay + Coân-bôn: xaï thuû suùng maùy + An-dreâ-oát-ta: cô tröôûng + Hô-bôùt: anh lính da ñen + Roâ-nan: moät ngöôøi lính beàn bæ söu taàm taøi lieäu veà vuï thaûm saùt. 7 12’ 5’ 3’ 1’ - Giaùo vieân keå laàn 2 - Minh hoïa vaø giôùi thieäu tranh vaø giaûi nghóa töø. * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Töøng nhoùm tieáp nhau trình baøy lôøi thuyeát minh cho moãi hình. - Caû lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. - Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu - Caùc nhoùm baøn baïc, thaûo luaän neâu yù gì? nghóa cuûa caâu chuyeän. - Choïn yù ñuùng nhaát. * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Toå chöùc thi ñua - Caùc toå thi ñua tìm baøi thô, baøi haùt hay truyeän ñoïc noùi veà öôùc voïng hoøa bình. 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän - Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc. - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 8 .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 5 Tieát : 5 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ HOÏC Ñeà baøi : Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay ñaõ ñoïc ca ngôïi hoøa bình, choáng chieán tranh. I.MUÏC TIEÂU : -Bieát keå baèng lôøi noùi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe vaø ñaõ ñöôïc ñoïc ñuùng vôùi chuû ñieåm hoøa bình. -Hieåu noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän. -Keå töï nhieân, roõ raøng, gioïng keå phuø hôïp vôùi töøng nhaân vaät. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Saùch, truyeän ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ - Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm - 2 hoïc sinh noái tieáp keå laïi caâu chuyeän “Tieáng vó caàm ôû Mó Lai” 3.Baøi môùi : 1’ *Giôùi thieäu baøi : 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu cuûa giôø hoïc - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng ca ngôïi hoøa bình, choáng chieán tranh - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh - Caû lôùp ñoïc thaàm toaøn boä phaàn ñeà hieåu ñuùng yeâu caàu ñeà baøi baøi vaø phaàn gôïi yù - Truyeän tham khaûo: Anh boä ñoäi Cuï Hoà goác Bæ, Nhöõng con seáu baèng giaáy ,… - laàn löôït hoïc sinh neâu leân caâu chuyeän em seõ keå - Nhaéc caùc em chuù yù keå chuyeän 9 theo trình töï: + Giôùi thieäu vôùi caùc baïn teân caâu chuyeän em choïn keå; cho bieát em ñaõ nghe, ñoïc truyeän ñoù ôû ñaâu, vaøo dòp naøo. + Phaàn keå chuyeän ñuû 3 phaàn: môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc. + Keå töï nhieân, coá theå keát hôïp ñoäng taùc, ñieäu boä cho caâu chuyeän theâm sinh ñoäng, haáp daãn. 12’ * Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh thöïc haønh keå vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. - Hoaït ñoäng nhoùm - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm thöïc haønh keå vaø trao ñoåi yù nghóa - Töøng hoïc sinh keå caâu chuyeän cuûa caâu chuyeän mình. - Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thi - Ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän (Ñoäng keå chuyeän theo nhoùm. taùc, ñieäu boä, gioïng keå) - Neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän - GV nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Bình choïn baïn keå chuyeän hay - Choïn caâu chuyeân yeâu thích, vì sao? nhaát. - Suy nghó cuûa baûn thaân khi nghe caâu chuyeän. 1’ 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Chuaån bò: Keå laïi caâu chuyeän em ñaõ laø theå hieän tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vaø nhaân daân caùc nöôùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 10 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 6 Ngaøy daïy : Tieát : 6 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I.MUÏC TIEÂU : -HS tìm ñöôïc caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán, tham gia ñuùng vôùi yeâu caàu cuûa ñeà baøi. -Keå töï nhieân, chaân thaät. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Baûng phuï ghi tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän. Tranh noùi veà tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc ñeå gôïi yù hoïc sinh keå chuyeän. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ - Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: - Keå caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc - 2 hoïc sinh keå veà chuû ñieåm hoøa bình.  Giaùo vieân nhaän xeùt - ghi ñieåm - Nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Keå chuyeän -HS laéng nghe chöùng kieán hoaëc tham gia”. 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu yeâu caàu ñeà baøi - Hoaït ñoäng lôùp - Ghi ñeà leân baûng - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà Gaïch döôùi nhöõng töø quan troïng - Hoïc sinh phaân tích ñeà trong ñeà +Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ chöùng kieán ,hoaëc moät vieäc em ñaõ laøm theå hieän tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc”. + Noùi veà moät nöôùc maø em ñöôïc bieát qua truyeàn hình, phim aûnh ,… - Ñoïc gôïi yù ñeà 1 vaø ñeà 2 / SGK 57 11 10’ 9’ 1’ - Tìm caâu chuyeän cuûa mình.  noùi teân caâu chuyeän seõ keå. - Laäp daøn yù ra nhaùp  trình baøy daøn yù (2 HS) * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå chuyeän trong nhoùm - Hoaït ñoäng nhoùm (nhoùm 4) - Hoïc sinh nhìn vaøo daøn yù ñaõ laäp  keå caâu chuyeän cuûa mình trong nhoùm, cuøng trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - Giaùo vieân giuùp ñôõ, uoán naén * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh keå chuyeän tröôùc lôùp. - Khuyeán khích hoïc sinh keå - 1 hoïc sinh khaù, gioûi keå caâu chuyeän cuûa chuyeän keøm tranh (neáu coù) mình tröôùc lôùp. - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän keå (baét thaêm choïn nhoùm)  Giaùo vieân nhaän xeùt - tuyeân döông - Lôùp nhaän xeùt - Giaùo duïc thoâng qua yù nghóa - Neâu yù nghóa * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Em thích caâu chuyeän naøo? Vì - Hoïc sinh neâu sao? 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Taäp keå caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. - Chuaån bò: Caây coû nöôùc Nam - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 12 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .............................................................................................................................. Ngaøy soaïn : Tuaàn : 7 Ngaøy daïy : Tieát : 7 CAÂY COÛ NÖÔÙC NAM I.MUÏC TIEÂU : -Döïa vaøo lôøi keå cuûa giaùo vieân vaø tranh minh hoïa trong SGK. Hoïc sinh keå ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän vôùi gioïng keå töï nhieân. -Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän: Caâu chuyeän laø moät lôøi khuyeân con ngöôøi haõy yeâu quyù thieân nhieân, chaêm chuùt töøng ngoïn coû, laù caây. Chuùng thaät quyù vaø höõu ích neáu chuùng ta bieát nhìn ra giaù trò cuûa noù. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Boä tranh phoùng to trong SGK, moät soá caây thuoác nam: tía toâ, ngaûi cöùu, coû möïc. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ - Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: - 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän maø - 2 hoïc sinh keå em ñaõ ñöôïc chöùng kieán, hoaëc ñaõ tham gia.  Giaùo vieân nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Caây coû nöôùc -HS laéng nghe Nam”. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân keå toaøn boä caâu chuyeän döïa vaøo boä tranh. - Hoaït ñoäng lôùp - Giaùo vieân keå chuyeän laàn 1 - Hoïc sinh theo doõi - Hoïc sinh quan saùt tranh öùng vôùi ñoaïn truyeän. - Caû lôùp laéng nghe - Giaùo vieân keå chuyeän laàn 2 - Minh - Hoïc sinh laéng nghe vaø quan saùt hoïa, giôùi thieäu tranh vaø giaûi nghóa tranh. töø. 10’ * Hoaït ñoäng 2: Giaùo vieân höôùng daãn keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa 13 10’ 1’ vaøo boä tranh. - Hoaït ñoäng nhoùm - Giaùo vieân cho hoïc sinh keå töøng - Nhoùm tröôûng phaân coâng trao ñoåi vôùi ñoaïn. caùc baïn keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän. - Yeâu caàu moãi nhoùm cöû ñaïi dieän - Hoïc sinh thi ñua keå töøng ñoaïn keå döôùi hình thöùc thi ñua. - Ñaïi dieän nhoùm thi ñua keå toaøn boä caâu chuyeän. - Caâu chuyeän giuùp caùc em hieåu - Thaûo luaän nhoùm ñieàu gì? - Ca ngôïi danh y Tueä Tónh ñaõ bieát yeâu quyù nhöõng caây coû treân ñaát nöôùc, hieåu giaù trò cuûa chuùng, bieát duøng chuùng ñeå chöõa beänh. - Em haõy neâu teân nhöõng loaïi caây - Döï kieán: naøo duøng ñeå laøm thuoác? + aên chaùo haønh giaûi caûm + laù tía toâ giaûi caûm + ngheä trò ñau bao töû * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Bình choïn nhoùm keå chuyeän hay - Nhoùm thaûo luaän choïn moät soá baïn nhaát. saém vai caùc nhaân vaät trong chuyeän.  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông - Nhoùm keå chuyeän 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän - Soaïn baøi: Daøn baøi keå chuyeän em chöùng kieán hoaëc tham gia “quan heä giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân”. - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 14 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 8 Ngaøy daïy : Tieát : 8 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC Ñeà baøi : Keå moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay ñaõ ñoïc noùi veà quan heä giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân . I.MUÏC TIEÂU : -Hieåu noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. -Bieát keå baèng lôøi noùi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe vaø ñaõ ñöôïc ñoïc noùi veà moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân. Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn yù nghóa truyeän. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Caâu chuyeän veà con ngöôøi vôùi thieân nhieân (cung caáp cho hoïc sinh neáu caùc em khoâng tìm ñöôïc). III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ - Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: Caây coû nöôùc Nam - Hoïc sinh keå laïi chuyeän - 2 hoïc sinh keå tieáp nhau - Neâu yù nghóa - 1 hoïc sinh 3.Baøi môùi : 1’ -HS laéng nghe *Giôùi thieäu baøi : 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: HDHS hieåu ñuùng yeâu caàu cuûa ñeà. - Hoaït ñoäng lôùp - Gaïch döôùi nhöõng chöõ quan troïng - Ñoïc ñeà baøi trong ñeà baøi (ñaõ vieát saün treân baûng phuï). Ñeà: Keå moät caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe hay ñöôïc ñoïc noùi veà quan heä giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân. - Neâu caùc yeâu caàu. - Ñoïc gôïi yù trong SGK/91 15 10’ 10’ 1’ - Höôùng daãn ñeå hoïc sinh tìm ñuùng - Caû lôùp ñoïc thaàm gôïi yù vaø tìm cho caâu chuyeän. mình caâu chuyeän ñuùng ñeà taøi, saép xeáp laïi caùc tình tieát cho ñuùng vôùi dieãn bieán trong truyeän. - Nhaän xeùt chuyeän caùc em choïn coù - Laàn löôït hoïc sinh noái tieáp nhau noùi ñuùng ñeà taøi khoâng? tröôùc lôùp teân caâu chuyeän seõ keå. * Gôïi yù: - Giôùi thieäu vôùi caùc baïn teân caâu chuyeän (teân nhaân vaät trong chuyeän) em choïn keå; em ñaõ nghe, ñaõ ñoïc caâu chuyeän ñoù ôû ñaâu, vaøo dòp naøo. - Keå dieãn bieán caâu chuyeän - Neâu caûm nghó cuûa baûn thaân veà caâu chuyeän. * Chuù yù keå töï nhieân, coù theå keát hôïp ñoäng taùc, ñieäu boä cho caâu chuyeän theâm sinh ñoäng. * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå vaø trao ñoåi veà noäi dung caâu chuyeän. - Neâu yeâu caàu: Keå chuyeän trong - Hoïc sinh keå chuyeän trong nhoùm, nhoùm, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. trao ñoåi veà yù nghóa cuûa truyeän. Ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän hoaëc - Nhoùm cöû ñaïi dieän thi keå chuyeän choïn caâu chuyeän hay nhaát cho tröôùc lôùp. nhoùm saém vai keå laïi tröôùc lôùp. - Traû lôøi caâu hoûi cuûa caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa cuûa caâu chuyeän sau khi keå xong. - Nhaän xeùt, tính ñieåm veà noäi dung, - Lôùp trao ñoåi, tranh luaän yù nghóa caâu chuyeän, khaû naêng hieåu caâu chuyeän cuûa ngöôøi keå. - Lôùp bình choïn ngöôøi keå chuyeän - Lôùp bình choïn hay nhaát trong giôø hoïc. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Con ngöôøi caàn laøm gì ñeå baûo veä - Thaûo luaän nhoùm ñoâi thieân nhieân? - Ñaïi dieän traû lôøi  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông - Nhaän xeùt, boå sung 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Taäp keå chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. - Chuaån bò: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia veà moät laàn em 16 ñöôïc ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa phöông em hoaëc ôû nôi khaùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 9 Tieát : 9 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA Ñeà baøi : Keå chuyeän veà moät laàn em ñöôïc ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa phöông em hoaëc ôû nôi khaùc I.MUÏC TIEÂU : -Nhôù laïi moät chuyeán ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa phöông mình hoaëc ôû nôi khaùc. Bieát saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän. -Lôøi keå roõ raøng, töï nhieân ; bieát keát hôïp lôøi noùi vôùi cöû chæ, ñieäu boä cho caâu chuyeän theâm sinh ñoäng. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Tranh, aûnh veà moät soá caûnh ñeïp cuûa ñòa phöông. Baûng phuï. 17 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ -Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: - 2 baïn. -Keå laïi chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc noùi veà moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi. -Giaùo vieân nhaän xeùt – ghi ñieåm 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : Keå chuyeän ñöôïc 1’ chöùng kieán hoaëc tham gia. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 30’  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh 7’ keå chuyeän. - Ñeà baøi: Keå chuyeän veà moät laàn em ñöôïc ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa -1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi – Phaân tích ñeà baøi. phöông em hoaëc ôû nôi khaùc. - …moät laàn ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa phöông em hoaëc ôû nôi khaùc. - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh laàn löôït neâu caûnh sinh hieåu ñuùng yeâu caàu ñeà baøi. ñeïp ñoù laø gì? - Caûnh ñeïp ñoù ôû ñòa phöông 15’  Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh keå em hay ôû nôi naøo? -Hoïc sinh laàn löôït neâu leân caûnh chuyeän. - Giaùo vieân seõ xeáp caùc em ñeïp maø em ñaõ ñeán – Hoaëc em coù theå giôùi thieäu qua tranh. theo nhoùm. - Hoïc sinh ngoài theo nhoùm - Nhoùm caûnh bieån. töøng caûnh ñeïp. - Ñoàng queâ. Thaûo luaän theo caâu hoûi a, caâu hoûi b - Cao nguyeân (Ñaø laït). - Ñaïi dieän trình baøy (ñaëc - Giaùo vieân choát laïi baèng daøn ñieåm). - Caû lôùp nhaän xeùt (theo noäi yù sô löôïc. dung caâu a vaø b). 1/ Giôùi thieäu chuyeán ñi ñeán nôi naøo? - Laàn löôït hoïc sinh keå laïi ÔÛ ñaâu? moät chuyeán ñi thaêm caûnh ñeïp ôû 2/ Dieãn bieán cuûa chuyeán ñi. ñòa phöông em ñaõ choïn (döïa vaøo + Chuaån bò leân ñöôøng. daøn yù ñaõ gôïi yù sau khi neâu ñaëc + Caûnh noåi baät ôû nôi ñeán. ñieåm). + Taû laïi veû ñeïp vaø söï haáp daãn cuûa - Coù theå yeâu caàu hoïc sinh keå caûnh. töøng ñoaïn. 18 8’ 1’ + Keå haønh ñoäng cuûa nhöõng nhaân vaät trong chuyeán ñi chôi (haøo höùng, sinh hoaït). 3/ Keát thuùc: Suy nghó vaø caûm xuùc cuûa em. -Bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. Nhaän xeùt, tuyeân döông.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. 5.Nhaän xeùt– Daën doø. -Yeâu caàu hoïc sinh vieát vaøo vôû baøi keå chuyeän ñaõ noùi ôû lôùp. - Chuaån bò: “OÂn taäp”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. -Chia 2 nhoùm. - Nhoùm hoäi yù choïn ra 1 baïn keå chuyeän. -Lôùp nhaän xeùt, bình choïn. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... TIEÁT 10 THI GIÖÕA HOÏC KÌ I 19 Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 11 Tieát : 11 NGÖÔØI ÑI SAÊN VAØ CON NAI I.MUÏC TIEÂU : -Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Veû ñeïp cuûa con nai döôùi aùnh traêng coù söùc caûm hoùa maïnh meõ ñoái vôùi ngöôøi ñi saên, khieán anh phaûi haï suùng, khoâng nôõ baén nai. -Chæ döïa vaøo tranh minh hoïa vaø lôøi chuù thích döôùi tranh hoïc sinh keå laïi noäi dung töøng ñoaïn chính yeáu cuûa caâu chuyeän phoûng ñoaùn keát thuùc caâu chuyeän. -Döïa vaøo lôùi keå cuûa giaùo vieân , tranh minh hoïa vaø lôøi chuù thích döôùi tranh keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Boä tranh phoùng to trong SGK. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ -Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: -Vaøi hoïc sinh ñoïc laïi baøi ñaõ vieát vaøo - Giaùo vieân nhaän xeùt. vôû. 3.Baøi môùi : 1’ *Giôùi thieäu baøi : Ngöôøi ñi saên vaø -Hoïc sinh laéng nghe. con nai. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’  Hoaït ñoäng 1: Hoïc sinh keå laïi Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. töøng ñoaïn caâu chuyeän chæ döïa vaøo tranh vaø chuù thích döôùi tranh. -Ñeà baøi: Keå chuyeän theo tranh: -Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. -Hoïc sinh quan saùt veõ tranh ñoïc lôøi “Ngöôøi ñi saên vaø con nai”. chuù thích töøng tranh roài keå laïi noäi - Neâu yeâu caàu. dung chuû yeáu cuûa töøng ñoaïn. 5’  Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh phoûng ñoaùn keát thuùc caâu chuyeän, keå tieáp Lôùp laéng nghe, boå sung. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp. 20
- Xem thêm -