Tài liệu Giáo án kể chuyện lớp 5 cả năm_cktkn

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 169 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần:……… Ngày dạy:………………… Tieát 1: GV: Nguy ễn V ăn Minh KEÅ CHUYEÄN LYÙ TÖÏ TROÏNG I. MUÏC TIEÂU: - Dựa vào lời kể GV và tranh minh họa, kể được toản bộ câu chuyện và kể được ý nghĩa câu chuyện. *Học sinh khá giỏi kể được câu chuyện một cách sinh động, nêu đúng ý nghĩa câu chuyện.. - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: ca ngôïi anh Lyù Töï Troïng giaøu loøng yeâu nöôùc, duõng caûm baûo veä ñoàng đội, hieân ngang baát khuaát tröôùc keû thuø. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Tranh minh hoïa cho truyeän (tranh phoùng to) - Hoïc sinh: SGK III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Kieåm tra SGK 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi - GV keå chuyeän - Hoïc sinh laéng nghe vaø quan saùt tranh _Giaûi nghóa moät soá töø khoù Saùng daï - Mít tinh - Luaät sö - Thaønh nieân Quoác teá ca * Hoaït ñoäng 2: - Höôùng daãn hoïc sinh keå a) Yeâu caàu 1 - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu -Làm bài, trình bài - GV nhaän xeùt treo baûng phuï: lôøi thuyeát minh - Caû lôùp nhaän xeùt cho 6 tranh b) Yeâu caàu 2 - Hoïc sinh thi keå toaøn boä caâu chuyeän döïa vaøo tranh vaø lôøi thuyeát minh cuûa tranh. - Caû lôùp nhaän xeùt - GV löu yù hoïc sinh: khi thay lôøi nhaân vaät thì - Hoïc sinh khaù gioûi coù theå duøng thay lôøi vaøo phaàn môû baøi caùc em phaûi giôùi thieäu ngay nhaân vaät ñeå keå. nhaân vaät em seõ nhaäp vai. - GV nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi veà yù nghóa caâu - Toå chöùc nhoùm chuyeän - Em haõy neâu yù nghóa caâu chuyeän. - GV nhaän xeùt choát laïi. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. 1 Tuần:……… Ngày dạy:………………… Cuûng coá: - Bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. GV: Nguy ễn V ăn Minh - Moãi daõy choïn ra 1 baïn keå chuyeän -> lôùp nhaän xeùt choïn baïn keå hay nhaát. 5. Toång keát - daën doø - Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän. - Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc: “Veà caùc anh huøng, danh nhaân cuûa ñaát nöôùc”. - Nhaän xeùt tieát hoïc 2 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh Tieát 2 : KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I. Muïc tieâu: - Chọn được một chuyeän veà caùc anh huøng, danh nhaân cuûa ñaát nöôùc ta và kể lại được rõ ràng, đủ ý. * Học sinh khá giỏi tìm được truyện ngoài SGK, kể chuyện một cách tự nhiên, sinh động. - Hieåu nội dung chính và biết trao đổi về yù nghóa caâu chuyeän. II. Chuaån bò: - Taøi lieäu veà caùc anh huøng danh nhaân cuûa ñaát nöôùc III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm (gioïng keå - thaùi - 2 hoïc sinh noái tieáp keå laïi caâu chuyeän veà anh Lyù Töï Troïng. ñoä). 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän Ñeà baøi: Haõy keå moät caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc veà caùc anh huøng danh nhaân ôû nöôùc ta. - Hoaït ñoäng lôùp - 2 hoïc sinh laàn löôït ñoïc ñeà baøi. - Hoïc sinh phaân tích ñeà. - Gaïch döôùi: ñaõ nghe, ñaõ ñoïc, anh huøng... - Yeâu caàu hoïc sinh giaûi nghóa. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi vaø gôïi yù. - Laàn löôït hoïc sinh neâu teân caâu chuyeän em ñaõ choïn. - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 2: - Hoïc sinh keå caâu chuyeän vaø trao ñoåi veà noäi dung - Hoïc sinh giôùi thieäu caâu chuyeän maø em caâu chuyeän. ñaõ choïn. - 2, 3 hoïc sinh khaù gioûi giôùi thieäu caâu chuyeän maø em ñaõ choïn, - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm.  Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm - Töøng hoïc sinh keå caâu chuyeän cuûa mình. - Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. - Ñaïi dieän nhoùm keå caâu chuyeän. - Nhaéc laïi moät soá caâu chuyeän. - Moãi em neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän. 5. Toång keát - daën doø: - Tìm theâm truyeän veà caùc anh huøng, danh nhaân. - Chuaån bò: Keå moät vieäc laøm toát cuûa moät ngöôøi maø em bieát ñaõ goùp phaàn xaây döïng queâ höông ñaát 3 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh nöôùc. - Moãi daõy ñeà cöû ra 1 baïn keå chuyeän  - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 3 : KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I. Muïc tieâu: -Hoïc sinh keå moät caâu chuyeän (đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước. - Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể. -Keå roõ raøng, töï nhieân. -Coù yù thöùc laøm vieäc toát ñeå goùp phaàn xaây döïng queâ höông. II. Chuaån bò: - Moät soá tranh gôïi yù vieäc laøm toát theå hieän yù thöùc xaây döïng queâ höông ñaát nöôùc. - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc.  Giaùo vieân nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc nghe, hoaëc ñaõ ñoïc veà danh nhaân. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeà baøi: Keå laïi vieäc laøm toát cuûa moät ngöôøi maø em bieát ñaõ goùp phaàn xaây döïng queâ höông ñaát nöôùc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. a) Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu yeâu caàu baøi. - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - caû lôùp ñoïc thaàm. - Yeâu caàu hoïc sinh phaân tích ñeà * Hoaït ñoäng 2: T.haønh, luyeän taäp - Hoïc sinh vöøa ñoïc thaàm, vöøa gaïch döôùi töø ngöõ quan troïng. - HS laàn löôït ñoïc gôïi yù trong SGK. - Hoïc sinh coù theå trao ñoåi nhöõng vieäc laøm khaùc. - Laàn löôït hoïc sinh neâu ñeà taøi em choïn keå. - Hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc gôïi yù 2 (Tìm caùc caâu chuyeän ôû ñaâu?) yù 3 (Keå nhö theá naøo?). - Hoïc sinh ñoïc thaàm yù 3. - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp b) Thöïc haønh keå chuyeän trong nhoùm. - Hoïc sinh vieát nhanh ra nhaùp daøn yù caâu 4 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh chuyeän ñònh keå (Môû ñaàu - Dieãn bieán Keát thuùc).  Giaùo vieân theo doõi töøng nhoùm ñeå uoán naén - söûa chöõa. c)Thöïc haønh keå chuyeän tröôùc lôùp. - Ñaïi dieän nhoùm keå caâu chuyeän cuûa mình.  Giaùo vieân theo doõi chaám ñieåm - Caû lôùp theo doõi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Khen ngôïi, tuyeân döông - Lôùp choïn baïn keå chuyeän hay nhaát 5. Toång keát - daën doø: - Taäp keå laïi caâu chuyeän - Chuaån bò: Tieáng vó caàm ôû Mó Lai - Nhaän xeùt tieát hoïc 5 Tuần:……… Tieát 4 : Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh KEÅ CHUYEÄN TIEÁNG VÓ CAÀM ÔÛ MÓ LAI I. Muïc tieâu: -Döïa vào lời keå cuûa giaùo vieân vaø nhöõng hình aûnh minh hoïa và lời thuyeát minh kể được câu chuyện đúng ý, ngắn gọn, rõ các chi tiết trong truyện. - Hieåu ñöôïc nội dung, yù nghóa caâu chuyeän: ca ngôïi người Mĩ có lương tâm duõng caûm ñaõ ngaên chaën vaø toá caùo toäi aùcï cuûa quaân ñoäi Myõ trong cuoäc chieán tranh xaâm löôïc Vieät Nam. -Gheùt chieán tranh, yeâu chuoäng hoøa bình. II. Chuaån bò: - Caùc hình aûnh minh hoïa baèng phim trong. - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc chöùng kieán, hoaëc ñaõ tham gia. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: - Giaùo vieân keå chuyeän 1 laàn - Vieát leân baûng teân caùc nhaân vaät trong phim: - Hoïc sinh laéng nghe vaø quan saùt tranh. - Giaùo vieân keå laàn 2 - Minh hoïa vaø giôùi thieäu tranh vaø giaûi nghóa töø. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Töøng nhoùm tieáp nhau trình baøy lôøi thuyeát minh cho moãi hình. - Caû lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. - Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì? - Caùc nhoùm baøn baïc, thaûo luaän neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän. - Choïn yù ñuùng nhaát. 6 Tuần:……… Ngày dạy:………………… * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Toå chöùc thi ñua GV: Nguy ễn V ăn Minh - Caùc toå thi ñua tìm baøi thô, baøi haùt hay truyeän ñoïc noùi veà öôùc voïng hoøa bình. 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän - Chuaån bò: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc. - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 5 : KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ HOÏC I. Muïc tieâu: - Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay ñaõ ñoïc ca ngôïi hoøa bình , choáng chieán tranh; biết trao đổi, noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän. -Keå töï nhieân, roõ raøng, gioïng keå phuø hôïp vôùi töøng nhaân vaät. -Yeâu hoøa bình, coù yù thöùc ñoaøn keát vôùi taäp theå lôùp. II. Chuaån bò: - Saùch, truyeän ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình - Saùch, truyeän ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm - 2 hoïc sinh noái tieáp keå laïi caâu chuyeän “Tieáng vó caàm ôû Mó Lai” 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân cuûa giôø hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng ca ngôïi hoøa bình, choáng chieán tranh - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu ñuùng yeâu - Caû lôùp ñoïc thaàm toaøn boä phaàn ñeà baøi caàu ñeà baøi vaø phaàn gôïi yù - Truyeän tham khaûo: Anh boä ñoäi Cuï Hoà goác Bæ, Nhöõng con seáu baèng giaáy ,… - laàn löôït hoïc sinh neâu leân caâu chuyeän em seõ keå - Nhaéc caùc em chuù yù keå chuyeän theo trình töï: + Giôùi thieäu vôùi caùc baïn teân caâu chuyeän em choïn keå; cho bieát em ñaõ nghe, ñoïc truyeän ñoù ôû ñaâu, vaøo dòp naøo. + Phaàn keå chuyeän ñuû 3 phaàn: môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc. 7 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh + Keå töï nhieân, coá theå keát hôïp ñoäng taùc, ñieäu boä cho caâu chuyeän theâm sinh ñoäng, haáp daãn. * Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh thöïc haønh keå vaø trao - Hoaït ñoïng nhoùm ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh keå vaø - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän - Töøng hoïc sinh keå caâu chuyeän cuûa mình. - Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thi keå chuyeän - Ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän (Ñoäng taùc, theo nhoùm. ñieäu boä, gioïng keå) - Neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän - GV nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. - Choïn caâu chuyeân yeâu thích, vì sao? - Suy nghó cuûa baûn thaân khi nghe caâu chuyeän. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: Keå laïi caâu chuyeän em ñaõ laø theå hieän tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vaø nhaân daân caùc nöôùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc 8 Tuần:……… Tieát 6 : Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I. Muïc tieâu: -Bieát kể moät caâu chuyeän (được chöùng kieán, tham gia hoaëc đã nghe, đã học) về tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc hoặc nói về một nước đuộc biết qua truyền hình, phim ảnh. -Giaùo duïc hoïc sinh bieát traân troïng vaø vun ñaép tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå. II. Chuaån bò: - Moät soá coát truyeän ñeå gôïi yù neáu hoïc sinh khoâng xaùc ñònh ñöôïc noäi dung caàn keå. - Hoïc sinh söu taàm moät soá tranh noùi veà tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc nhö gôïi yù hoïc sinh tìm caâu chuyeän cuûa mình. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Keå caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà chuû ñieåm - 2 hoïc sinh keå hoøa bình.  Giaùo vieân nhaän xeùt - ghi ñieåm - Nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: -HS laéng nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng lôùp * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu yeâu caàu ñeà baøi - Ghi ñeà leân baûng - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà Gaïch döôùi nhöõng töø quan troïng trong ñeà - Hoïc sinh phaân tích ñeà +Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ chöùng kieán ,hoaëc moät vieäc em ñaõ laøm theå hieän tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daân caùc nöôùc”. + Noùi veà moät nöôùc maø em ñöôïc bieát qua truyeàn hình, phim aûnh ,… - Ñoïc gôïi yù ñeà 1 vaø ñeà 2 / SGK 57 - Tìm caâu chuyeän cuûa mình.  noùi teân caâu chuyeän seõ keå. 9 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh - Laäp daøn yù ra nhaùp  trình baøy daøn yù (2 HS) * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå chuyeän trong - Hoaït ñoäng nhoùm (nhoùm 4) nhoùm - Hoïc sinh nhìn vaøo daøn yù ñaõ laäp  keå caâu chuyeän cuûa mình trong nhoùm, cuøng trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - Giaùo vieân giuùp ñôõ, uoán naén * Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh keå chuyeän tröôùc lôùp - Hoaït ñoäng lôùp - Khuyeán khích hoïc sinh keå chuyeän keøm tranh - 1 hoïc sinh khaù, gioûi keå caâu chuyeän cuûa (neáu coù) mình tröôùc lôùp. - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän keå (baét thaêm choïn nhoùm)  Giaùo vieân nhaän xeùt - tuyeân döông - Lôùp nhaän xeùt - Giaùo duïc thoâng qua yù nghóa - Neâu yù nghóa - Hoaït ñoäng lôùp * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Tuyeân döông - Em thích caâu chuyeän naøo? Vì sao?  Giaùo duïc 5. Toång keát - daën doø: - Nhaän xeùt, tuyeân döông toå hoaït ñoäng toát, hoïc sinh keå hay - Taäp keå caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. - Chuaån bò: Caây coû nöôùc Nam - Nhaän xeùt tieát hoïc 10 - Lôùp giô tay bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát - Hoïc sinh neâu Tuần:……… Ngày dạy:………………… Tieát 7 : GV: Nguy ễn V ăn Minh KEÅ CHUYEÄN CAÂY COÛ NÖÔÙC NAM I. Muïc tieâu: -Döïa vaøo tranh minh hoïa (SGK) kể lại được từng đoạn và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện. - Hiểu nội dung chính củ từng đoạn, hiểu ý nghĩa của câu chuyện. -Coù yù thöùc baûo veä thieân nhieân baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå nhö khoâng xaû raùc böøa baõi, böùt, phaù hoaïi caây troàng, chaêm soùc caây troàng... II. Chuaån bò: - Boä tranh phoùng to trong SGK, moät soá caây thuoác nam: tía toâ, ngaûi cöùu, coû möïc. - SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - 2 hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän maø em ñaõ ñöôïc - 2 hoïc sinh keå chöùng kieán, hoaëc ñaõ tham gia.  Giaùo vieân nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: -HS laéng nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân keå toaøn boä caâu - Hoaït ñoäng lôùp chuyeän döïa vaøo boä tranh. - Giaùo vieân keå chuyeän laàn 1 - Hoïc sinh theo doõi - Hoïc sinh quan saùt tranh öùng vôùi ñoaïn truyeän. - Caû lôùp laéng nghe - Giaùo vieân keå chuyeän laàn 2 - Minh hoïa, giôùi - Hoïc sinh laéng nghe vaø quan saùt tranh. thieäu tranh vaø giaûi nghóa töø. * Hoaït ñoäng 2: Giaùo vieân höôùng daãn keå töøng - Hoaït ñoäng nhoùm ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa vaøo boä tranh. 11 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh - Giaùo vieân cho hoïc sinh keå töøng ñoaïn. - Nhoùm tröôûng phaân coâng trao ñoåi vôùi caùc baïn keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän. - Yeâu caàu moãi nhoùm cöû ñaïi dieän keå döôùi hình - Hoïc sinh thi ñua keå töøng ñoaïn thöùc thi ñua. - Ñaïi dieän nhoùm thi ñua keå toaøn boä caâu chuyeän. - Caâu chuyeän giuùp caùc em hieåu ñieàu gì? - Thaûo luaän nhoùm - Ca ngôïi danh y Tueä Tónh ñaõ bieát yeâu quyù nhöõng caây coû treân ñaát nöôùc, hieåu giaù trò cuûa chuùng, bieát duøng chuùng ñeå chöõa beänh. - Em haõy neâu teân nhöõng loaïi caây naøo duøng ñeå - Döï kieán: laøm thuoác? + aên chaùo haønh giaûi caûm + laù tía toâ giaûi caûm + ngheä trò ñau bao töû - Hoaït ñoäng nhoùm * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Bình choïn nhoùm keå chuyeän hay nhaát.  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø taäp keå laïi chuyeän - Nhaän xeùt tieát hoïc - Soaïn baøi: Daøn baøi keå chuyeän em chöùng kieán hoaëc tham gia “quan heä giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân”. 12 - Nhoùm thaûo luaän choïn moät soá baïn saém vai caùc nhaân vaät trong chuyeän. - Nhoùm keå chuyeän Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I. Muïc tieâu: - Kể lại câu chuyện đã nghe, đã học nói về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. - Biết trao đổi về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. *Học sinh khá giỏi: kể lại được câu chuyện ngoài SGK, nêu được trách nhiệm giữ gìn thiên nhiên tươi đẹp. -Rèn luyện kĩ năng kể chuyện. II. Chuaån bò: - Caâu chuyeän veà con ngöôøi vôùi thieân nhieân (cung caáp cho hoïc sinh neáu caùc em khoâng tìm ñöôïc). - Caâu chuyeän veà con ngöôøi vôùi thieân nhieân. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Caây coû nöôùc Nam - Hoïc sinh keå laïi chuyeän - 2 hoïc sinh keå tieáp nhau - Neâu yù nghóa - 1 hoïc sinh 3. Giôùi thieäu baøi môùi: -HS laéng nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: HDHS hieåu ñuùng yeâu caàu cuûa - Hoaït ñoäng lôùp ñeà. - Gaïch döôùi nhöõng chöõ quan troïng trong ñeà baøi - Ñoïc ñeà baøi (ñaõ vieát saün treân baûng phuï). Ñeà: Keå moät caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe hay ñöôïc ñoïc noùi veà quan heä giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân. - Neâu caùc yeâu caàu. - Ñoïc gôïi yù trong SGK/91 13 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh - Höôùng daãn ñeå hoïc sinh tìm ñuùng caâu chuyeän. - Caû lôùp ñoïc thaàm gôïi yù vaø tìm cho mình caâu chuyeän ñuùng ñeà taøi, saép xeáp laïi caùc tình tieát cho ñuùng vôùi dieãn bieán trong truyeän. - Nhaän xeùt chuyeän caùc em choïn coù ñuùng ñeà taøi - Laàn löôït hoïc sinh noái tieáp nhau noùi khoâng? tröôùc lôùp teân caâu chuyeän seõ keå. * Gôïi yù: - Giôùi thieäu vôùi caùc baïn teân caâu chuyeän (teân nhaân vaät trong chuyeän) em choïn keå; em ñaõ nghe, ñaõ ñoïc caâu chuyeän ñoù ôû ñaâu, vaøo dòp naøo. - Keå dieãn bieán caâu chuyeän - Neâu caûm nghó cuûa baûn thaân veà caâu chuyeän. * Chuù yù keå töï nhieân, coù theå keát hôïp ñoäng taùc, ñieäu boä cho caâu chuyeän theâm sinh ñoäng. * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå vaø trao ñoåi veà - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp noäi dung caâu chuyeän. - Neâu yeâu caàu: Keå chuyeän trong nhoùm, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. Ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän hoaëc choïn caâu chuyeän hay nhaát cho nhoùm saém vai keå laïi tröôùc lôùp. - Hoïc sinh keå chuyeän trong nhoùm, trao ñoåi veà yù nghóa cuûa truyeän. - Nhoùm cöû ñaïi dieän thi keå chuyeän tröôùc lôùp. - Traû lôøi caâu hoûi cuûa caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa cuûa caâu chuyeän sau khi keå xong. - Nhaän xeùt, tính ñieåm veà noäi dung, yù nghóa caâu - Lôùp trao ñoåi, tranh luaän chuyeän, khaû naêng hieåu caâu chuyeän cuûa ngöôøi keå. - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Lôùp bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát - Lôùp bình choïn trong giôø hoïc. - Con ngöôøi caàn laøm gì ñeå baûo veä thieân nhieân? - Thaûo luaän nhoùm ñoâi - Ñaïi dieän traû lôøi  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông - Nhaän xeùt, boå sung 5. Toång keát - daën doø: - Taäp keå chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. - Chuaån bò: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia veà moät laàn em ñöôïc ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa phöông em hoaëc ôû nôi khaùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc 14 Tuần:……… Tieát 9 : Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA Ñeà baøi : Keå chuyeän veà moät laàn em ñöôïc ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa phöông em hoaëc ôû nôi khaùc I. Muïc tieâu: - Kể lại được một lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương (hoặc ở nơi khác) - Kể rõ địa điểm, diễn biến của câu chuyện. - Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. II. Chuaån bò: + GV: Sö taàm nhöõng caûnh ñeïp cuûa ñòa phöông. + HS: Sö taàm nhöõng caûnh ñeïp cuûa ñòa phöông. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Keå laïi chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc noùi veà - 2 baïn. moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi. - Giaùo vieân nhaän xeùt – cho ñieåm (gioïng keå – thaùi ñoä). 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi – Phaân tích - Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. ñeà baøi. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - …moät laàn ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän. - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu ñuùng yeâu caàu phöông em hoaëc ôû nôi khaùc. - Hoïc sinh laàn löôït neâu caûnh ñeïp ñeà baøi. ñoù laø gì?  Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh keå chuyeän. - Caûnh ñeïp ñoù ôû ñòa phöông em - Giaùo vieân seõ xeáp caùc em theo nhoùm. hay ôû nôi naøo? - Nhoùm caûnh bieån. 15 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh - Ñoàng queâ. - Hoïc sinh laàn löôït neâu leân caûnh - Cao nguyeân (Ñaø laït). ñeïp maø em ñaõ ñeán – Hoaëc em coù - Giaùo vieân choát laïi baèng daøn yù sô löôïc. theå giôùi thieäu qua tranh. 1/ Giôùi thieäu chuyeán ñi ñeán nôi naøo? ÔÛ ñaâu? - Hoïc sinh ngoài theo nhoùm töøng 2/ Dieãn bieán cuûa chuyeán ñi. caûnh ñeïp. + Chuaån bò leân ñöôøng. Thaûo luaän theo caâu hoûi a, caâu hoûi b + Caûnh noåi baät ôû nôi ñeán. - Ñaïi dieän trình baøy (ñaëc ñieåm). + Taû laïi veû ñeïp vaø söï haáp daãn cuûa caûnh. - Caû lôùp nhaän xeùt (theo noäi dung + Keå haønh ñoäng cuûa nhöõng nhaân vaät trong chuyeán caâu a vaø b). ñi chôi (haøo höùng, sinh hoaït). - Laàn löôït hoïc sinh keå laïi moät 3/ Keát thuùc: Suy nghó vaø caûm xuùc cuûa em. chuyeán ñi thaêm caûnh ñeïp ôû ñòa phöông em ñaõ choïn (döïa vaøo daøn yù  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. ñaõ gôïi yù sau khi neâu ñaëc ñieåm). - Bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát. - Coù theå yeâu caàu hoïc sinh keå töøng - Nhaän xeùt, tuyueân döông. ñoaïn. 5. Toång keát - daën doø: - Yeâu caàu hoïc sinh vieát vaøo vôû baøi keå chuyeän ñaõ  Chia 2 nhoùm. - Nhoùm hoäi yù choïn ra 1 baïn keå noùi ôû lôùp. chuyeän.Lôùp nhaän xeùt, bình choïn. - Chuaån bò: “OÂn taäp”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 10 : Kể chuyện OÂN TAÄP I. Muïc tieâu: - Lập được bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm đã học BT1. -Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa BT2. II. Chuaån bò: + GV: Tranh veõ moïi ngöôøi daân ñuû maøu da ñöùng leân ñaáu tranh. + HS: Veõ tranh veà naïn phaân bieät chuûng toäc. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc töøng ñoaïn. - Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm. - Hoïc sinh töï ñoïc caâu hoûi – Hoïc sinh traû 3. Giôùi thieäu baøi môùi: lôøi. - OÂn taäp vaø kieåm tra. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoïc sinh làm bài. * Baøi 1: - Phaùt giaáy cho hoïc sinh làm bài theo nhóm.. - Giaùo vieân yeâu caàu nhoùm daùn keát quaû leân baûng - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. - Hoïc sinh ñoïc noái tieáp nhau noùi chi tieát lôùp. maø em thích. Giaûi thích – 1, 2 hoïc sinh - Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung. - Giaùo vieân treo baûng phuï ghi saün keát quaû laøm nhìn baûng phuï ñoïc keát quaû. - Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp 2. baøi. - Toå chöùc thaûo luaän phaùt bieåu yù kieán * Baøi 2: _Caû lôùp nhaän xeùt vaø bình choïn • Giaùo vieân nhaän xeùt. 16 Tuần:……… Ngày dạy:………………… - Thi ñua: Ai hay hôn? Ai dieãn caûm hôn (2 daõy) Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông. 5. Toång keát - daën doø: - Hoïc thuoäc loøng vaø ñoïc dieãn caûm. - Chuaån bò: “Chuyeän moät khu vöôøn nhoû”. - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 11 : GV: Nguy ễn V ăn Minh Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. - Ñaïi dieän töøng nhoùm thi ñoïc dieãn caûm (thuoäc loøng). - Caû lôùp nhaän xeùt. - Hoïc sinh hai daõy ñoïc + ñaët caâu hoûi laãn nhau. KEÅ CHUYEÄN NGÖÔØI ÑI SAÊN VAØ CON NAI I. Muïc tieâu: - Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh và lời gọi ý (BT1) - Tưởng tượng và nêu được kết thúc câu chuyện một cách hợp lí (BT2). Kể nối tiếp được từng đoạn câu chuyện. - Hoïc sinh bieát yeâu thieân nhieân, coù yù thöùc baûo veä thieân nhieân. II. Chuaån bò: + GV: Boä tranh phoùng to trong SGK. + HS: Tranh trong SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Vaøi hoïc sinh ñoïc laïi baøi ñaõ vieát vaøo - Giaùo vieân nhaän xeùt. vôû. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoïc sinh laéng nghe. - Ngöôøi ñi saên vaø con nai. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Hoïc sinh keå laïi töøng ñoaïn caâu - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. chuyeän chæ döïa vaøo tranh vaø chuù thích döôùi tranh. - Hoïc sinh quan saùt veõ tranh ñoïc lôøi chuù - Ñeà baøi: Keå chuyeän theo tranh: “Ngöôøi ñi saên vaø thích töøng tranh roài keå laïi noäi dung chuû yeáu cuûa töøng ñoaïn. con nai”. - Lôùp laéng nghe, boå sung. - Neâu yeâu caàu.  Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh phoûng ñoaùn keát thuùc - Trao ñoåi nhoùm ñoâi tìm phaàn keát cuûa chuyeän. caâu chuyeän, keå tieáp caâu chuyeän. - Ñaïi dieän keå tieáp caâu chuyeän - Neâu yeâu caàu. 17 Tuần:……… Ngày dạy:………………… - Gôïi yù phaàn keát.  Hoaït ñoäng 3: Nghe thaày (coâ) keå laïi toaøn boä caâu chuyeän, hoïc sinh keå toaøn boä caâu chuyeän. - Giaùo vieân keå laàn 1: Gioïng chaäm raõi, boäc loä caûm xuùc töï nhieân. - Giaùo vieân keå laàn 2: Keát hôïp giôùi thieäu tranh minh hoïa vaø chuù thích döôùi tranh. - Nhaän xeùt + ghi ñieåm.  Choïn hoïc sinh keå chuyeän hay.  Hoaït ñoäng 4: Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - Vì sao ngöôøi ñi saên khoâng baén con nai? - Caâu chuyeän muoán noùi vôùi em ñieàu gì? 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: Keå moät caâu chuyeän ñaõ ñoïc ñaõ nghe coù noäi dung lieân quan ñeán vieäc baûo veä moâi tröôøng. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 12 : GV: Nguy ễn V ăn Minh - Hoïc sinh laéng nghe. - Hoïc sinh keå laïi toaøn boä caâu chuyeän (2 hoïc sinh ). - Thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Ñaïi dieän traû lôøi. - Nhaän xeùt, boå sung. KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE HOAËC ÑAÕ ÑOÏC Ñeà baøi : Haõy keå moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay ñaõ ñoïc coù noäi dung baûo veä moâi tröôøng . I. Muïc tieâu: - Keå laïi moät caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe vaø ñaõ ñöôïc ñoïc có nội dung bảo vệ moâi tröôøng. - Lời keå roõ raøng, ngắn gọn. - Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. - Nhaän thöùc ñuùng ñaén veà nhieäm vuï baûo veä moâi tröôøng. II. Chuaån bò: + Hoïc sinh chuaån bò caâu chuyeän vôùi noäi dung baûo veä moâi tröôøng. + Hoïc sinh coù theå veõ tranh minh hoïa cho caâu chuyeän. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - 2 hoïc sinh laàn löôït keå laïi chuyeän. - Giaùo vieân nhaän xeùt – cho ñieåm (gioïng keå – thaùi ñoä). - Lôùp nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc”. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoïc sinh laéng nghe.  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu ñeà. Ñeà baøi: Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ ñoïc hay ñaõ nghe coù - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. lieân quan ñeán vieäc baûo veä moâi tröôøng. • Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh gaïch döôùi yù troïng taâm cuûa ñeà - Hoïc sinh phaân tích ñeà baøi, gaïch chaân troïng taâm. baøi. 18 Tuần:……… Ngày dạy:………………… GV: Nguy ễn V ăn Minh • Giaùo vieân quan saùt caùch laøm vieäc cuûa töøng nhoùm.  Hoaït ñoäng 2:  • Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh keå vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. • Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù nghóa giaùo duïc cuûa caâu chuyeän. - Nhaän xeùt, giaùo duïc (baûo veä moâi tröôøng). 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Ñi thaêm caûnh ñeïp cuûa queâ em”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 13 : - Hoïc sinh neâu teân caâu chuyeän vöøa choïn. - Caû lôùp nhaän xeùt. - Hoïc sinh ñoïc gôïi yù 3 vaø 4. - Hoïc sinh laäp daøn yù. - Hoïc sinh taäp keå. - Hoïc sinh taäp keå theo töøng nhoùm. - Caû lôùp nhaän xeùt. - Moãi nhoùm cöû laàn löôït caùc baïn thi ñua keå (keát hôïp ñoäng taùc, ñieäu boä). KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁNHOAËC THAM GIA I. Muïc tieâu: - Kể được một việc làm tốt hoặc hành động dũng cảm bảo vệ môi trường của bản thân hoặc những người xung quanh. -Rèn kĩ năng kể chuyện. -Có thái độ đúng với những tình huống cụ thể. II. Chuaån bò: + Giaùo vieân: Baûng phuï vieát 2 ñeà baøi SGK. + Hoïc sinh: Soaïn caâu chuyeän theo ñeà baøi. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt - Hoïc sinh keå laïi nhöõng maãu chuyeän veà baûo veä moâi tröôøng. - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc töøng ñeà baøi. - Hoïc sinh ñoïc laàn löôït gôïi yù 1 vaø gôïi yù 2. - Coù theå hoïc sinh keå nhöõng caâu chuyeän 19 Tuần:……… Ngày dạy:………………… laøm phaù hoaïi moâi tröôøng. - Hoïc sinh laàn löôït neâu ñeà baøi. - Hoïc sinh töï chuaån bò daøn yù. - + Giôùi thieäu caâu chuyeän. - + Dieãn bieán chính cuûa caâu chuyeän. (taû caûnh nôi dieãn ra theo caâu chuyeän) - Keå töøng haønh ñoäng cuûa nhaân vaät trong caûnh – em coù nhöõng haønh ñoäng nhö theá naøo trong vieäc baûo veä moâi tröôøng. - + Keát luaän: - Hoïc sinh khaù gioûi trình baøy. - Trình baøy daøn yù caâu chuyeän cuûa mình. - Thöïc haønh keå döïa vaøo daøn yù. - Hoïc sinh keå laïi maãu chuyeän theo nhoùm (Hoïc sinh gioûi – khaù – trung bình). - Ñaïi dieän nhoùm tham gia thi keå. - Caû lôùp nhaän xeùt. - Hoïc sinh choïn. - Hoïc sinh neâu. 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân nhaän xeùt – cho ñieåm (gioïng keå – thaùi ñoä). - 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Keå caâu chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. - 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: -  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm ñuùng ñeà taøi cho caâu chuyeän cuûa mình. - Ñeà baøi 1: Keå laïi vieäc laøm toát cuûa em hoaëc cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh ñeå baûo veä moâi tröôøng. - Ñeà baøi 2: Keå veà moät haønh ñoäng duõng caûm baûo veä moâi tröôøng. - • Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu ñuùng yeâu caàu ñeà baøi. - • Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh daïng baøi keå chuyeän. - • Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà vaø phaân tích. - • Yeâu caàu hoïc sinh tìm ra caâu chuyeän cuûa 20 GV: Nguy ễn V ăn Minh
- Xem thêm -