Tài liệu Giáo án kể chuyện lớp 4 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Keå chuyeän BAÙC ÑAÙNH CAÙ VAØ GAÕ HUNG THAÀN I.MUÏC TIEÂU: -Döïa theo lôøi keå cuûa Gv, noùi ñöôïc lôøi thuyeát minh cho töøng trang minh hoaï (BT1), keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän Baùc ñaùnh caù vaø gaõ hung thaàn roõ raøng, ñuû yù (BT2). -Bieát trao ñoåi vôùi baïn veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. II.CHUAÅN BÒ: - Tranh minh hoaï - 5 baêng giaáy ñeå HS vieát lôøi minh hoïa cho 5 tranh. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: HS nghe keå chuyeän  Böôùc 1: GV keå laàn 1 - GV keát hôïp vöøa keå vöøa giaûi nghóa töø - Gioïng keå chaäm raõi ôû ñoaïn ñaàu (baùc ñaùnh caù ra bieån ngaùn ngaåm vì caû ngaøy xui xeûo); nhanh hôn, caêng thaúng ôû ñoaïn sau (cuoäc ñoái thoaïi giöõa baùc ñaùnh caù & gaõ hung thaàn); haøo höùng ôû ñoaïn cuoái (ñaùng ñôøi keû voâ ôn). Keå phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät: lôøi gaõ hung thaàn (hung döõ, ñoäc aùc); lôøi baùc ñaùnh caù (bình tónh, thoâng minh).  Böôùc 2: GV keå laàn 2 - GV vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï Hoaït ñoäng 3: HS thöïc hieän caùc yeâu caàu cuûa baøi taäp  Baøi taäp 1: Tìm lôøi thuyeát minh cho moãi tranh baèng 1, 2 caâu - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1 - GV daùn baûng 5 tranh minh hoïa phoùng to, nhaéc nhôû HS chuù yù tìm cho moãi tranh 1 lôøi thuyeát minh ngaén goïn. - GV phaùt 5 baêng giaáy cho 5 HS, yeâu caàu moãi em vieát lôøi thuyeát minh cho 1 tranh - GV yeâu caàu HS leân baûng ñeå gaén lôøi thuyeát minh döôùi moãi tranh. - GV gaén lôøi thuyeát minh ñuùng thay theá lôøi thuyeát minh chöa ñuùng. Tranh 1: Baùc ñaùnh caù keùo löôùi caû ngaøy, cuoái cuøng ñöôïc meû löôùi trong coù moät chieác bình to. Tranh 2: Baùc möøng laém vì caùi bình ñem ra chôï baùn cuõng ñöôïc khoái tieàn. Tranh 3: Töø trong bình moät laøn khoùi ñen tuoân ra, roài hieän HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS quan saùt tranh minh hoïa, ñoïc thaàm nhieäm vuï cuûa baøi KC. - HS nghe & giaûi nghóa moät soá töø khoù - HS nghe, keát hôïp nhìn tranh minh hoaï  Baøi taäp 1 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS xem 5 tranh minh hoaï - Töøng caëp HS trao ñoåi, tìm lôøi thuyeát minh cho moãi tranh - 5 HS vieát lôøi thuyeát minh vaøo baêng giaáy - 5 HS gaén 5 lôøi thuyeát minh döôùi moãi tranh - Caû lôùp phaùt bieåu yù kieán - 1 HS ñoïc laïi 5 lôøi thuyeát minh 5 tranh (döïa vaøo ñoù HS keå laïi toaøn truyeän) thaønh moät con quyû. Tranh 4: Con quyû ñoøi gieát baùc ñaùnh caù ñeå thöïc hieän lôøi nguyeàn cuûa noù. Tranh 5: Baùc ñaùnh caù löøa con quyû chui vaøo bình, nhanh tay ñaäy naép, vöùt caùi bình trôû laïi bieån saâu..  Baøi taäp 2,3 : Keå töøng ñoaïn & toaøn boä caâu chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2, 3 - Yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm. Keå xong trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän.  Baøi taäp 2,3 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - HS thöïc haønh keå chuyeän trong nhoùm. Keå xong, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp + 2, 3 nhoùm HS (moãi nhoùm 2, 3 em) tieáp noái nhau thi keå toaøn boä caâu chuyeän. + Moät vaøi HS thi keå toaøn boä caâu chuyeän. + Moãi HS hoaëc nhoùm HS keå xong ñeàu noùi yù nghóa caâu chuyeän hoaëc ñoái thoaïi cuøng coâ & caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän: Baùc ñaùnh caù thoâng minh, kòp traán tónh, thoaùt khoûi noãi sôï haõi neân ñaõ kòp nghó ra möu keá löøa con quyû, cöùu baûn thaân mình thoaùt cheát. - Caû lôùp nhaän xeùt. - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän - GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm, caù nhaân keå nhaäp vai gioûi nhaát chuyeän nhaäp vai gioûi nhaát.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng HS keå hay, nghe baïn chaêm chuù, neâu nhaän xeùt chính xaùc - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Keå laïi chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc Keå chuyeän KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE – ÑAÕ ÑOÏC I.MUÏC TIEÂU: -Döïa vaøo gôïi yù trong SGK, choïn vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän (ñoaïn truyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà moät ngöôøi coù taøi. -Hieåu noäi dung chính cuûa caâu chuyeän (ñoaïn truyeän) ñaõ keå. II.CHUAÅN BÒ: - Moät soá truyeän vieát veà nhöõng ngöôøi coù taøi: truyeän coå tích, thaàn thoaïi, truyeàn thuyeát, truyeän danh nhaân, truyeän thieáu nhi; coù theå tìm caùc truyeän naøy trong saùch baùo cho thieáu nhi, saùch Truyeän ñoïc 4. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS keå chuyeän a/ Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi - GV löu yù HS: + Choïn ñuùng moät caâu chuyeän em ñaõ ñoïc hoaëc ñaõ nghe veà moät ngöôøi coù taøi naêng ôû caùc lónh vöïc khaùc nhau, ôû maët naøo ñoù (trí tueä, söùc khoûe) + Nhöõng nhaân vaät coù taøi ñöôïc neâu laøm ví duï trong saùch laø nhöõng nhaân vaät caùc em ñaõ bieát qua caùc baøi hoïc trong SGK. Neáu khoâng tìm thaáy ñöôïc caâu chuyeän ngoaøi SGK, em coù theå choïn keå veà moät trong nhöõng nhaân vaät aáy. Khi ñoù, em seõ khoâng ñöôïc tính ñieåm cao baèng nhöõng baïn chòu ñoïc, chòu nghe (nghe qua oâng baø, cha meï hoaëc ai ñoù keå laïi) neân töï tìm ñöôïc caâu chuyeän ngoaøi SGK. b/ HS thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän c/ Yeâu caàu HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp - GV môøi nhöõng HS xung phong leân tröôùc lôùp keå chuyeän - GV vieát laàn löôït leân baûng teân nhöõng HS tham gia thi keå & teân truyeän cuûa caùc em (khoâng vieát saün, khoâng choïn tröôùc) ñeå caû lôùp nhôù khi nhaän xeùt, bình choïn HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc ñeà baøi - HS cuøng GV phaân tích ñeà baøi - Vaøi HS tieáp noái nhau giôùi thieäu vôùi caùc baïn caâu chuyeän cuûa mình. Noùi roõ caâu chuyeän keå veà ai, taøi naêng ñaëc bieät cuûa nhaân vaät, em ñaõ nghe hoaëc ñaõ ñoïc truyeän ñoù ôû ñaâu. - HS keå chuyeän theo caëp - Sau khi keå xong, HS cuøng baïn trao ñoåi veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän - HS xung phong thi keå tröôùc lôùp - Moãi HS keå chuyeän xong phaûi noùi suy nghó cuûa mình veà tính caùch nhaân vaät & yù nghóa caâu chuyeän hoaëc ñoái thoaïi vôùi baïn veà noäi dung caâu chuyeän. - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc . - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán, tham gia …………………………………………………………………… Ñaïo ñöùc KÍNH TROÏNG BIEÁT ÔN NGÖÔØI LAO ÑOÄNG (TIEÁT 2) (xem baøi ñaõ soïn ôû tieát 1 – tuaàn 19) Keå chuyeän KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I.MUÏC TIEÂU: -Döïa vaøo gôïi yù trong SGK, choïn ñöôïc caâu chuyeän (ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia) noùi veà moät ngöôøi coù khaû naêng hoaëc söùc khoeû ñaëc bieät. -Bieát saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän ñeå keå laïi roõ yù vaø trao ñoåi vôùi baïn veà yù nghóa caâu chuyeän. *GD KNS: giao tieáp, theå hieän söï töï tin, ra quyeát ñònh, tö duy saùng taïo. II.CHUAÅN BÒ: -Giaáy khoå to vieát taét gôïi yù 3 (daøn yù cho 2 caùch keå) -Baûng phuï vieát tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän: + Noäi dung (Keå coù phuø hôïp vôùi ñeà baøi khoâng?) + Caùch keå (Coù maïch laïc, roõ raøng khoâng?) + Caùch duøng töø, ñaët caâu, gioïng keå. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 1/ Baøi cuõ: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc - Yeâu caàu 1 HS keå laïi caâu chuyeän caùc em ñaõ ñöôïc ñoïc hay ñöôïc nghe veà moät ngöôøi coù taøi. - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm 2/ Baøi môùi: a/ Khaùm phaù: - Trong tieát keå chuyeän hoâm nay, coâ seõ taïo ñieàu kieän cho caùc em ñöôïc keå chuyeän veà moät ngöôøi coù taøi maø chính caùc em ñaõ bieát trong cuoäc soáng. Ñaây laø yeâu caàu keå chuyeän khoù hôn, ñoøi hoûi caùc em phaûi chòu nghe, chòu nhìn môùi bieát veà nhöõng ngöôøi xung quanh ñeå keå veà hoï. - Coâ ñaõ yeâu caàu caùc em ñoïc tröôùc noäi dung baøi keå chuyeän, suy nghó veà caâu chuyeän mình seõ keå. Caùc em ñaõ chuaån bò ñeå hoïc toát giôø keå chuyeän hoâm nay nhö theá naøo? - (GV kieåm tra HS ñaõ tìm ñoïc truyeän ôû nhaø nhö theá naøo) GV môøi moät soá HS giôùi thieäu nhanh nhöõng truyeän maø caùc em mang ñeán lôùp. b/ Keát noái: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi - GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng trong ñeà baøi, giuùp HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu cuûa ñeà: Keå laïi moät caâu chuyeän veà moät ngöôøi coù khaû naêng hoaëc coù söùc maïnh ñaëc bieät maø em bieát. - GV daùn leân baûng 2 phöông aùn KC theo gôïi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS keå - HS nhaän xeùt - HS giôùi thieäu nhanh nhöõng truyeän maø caùc em mang ñeán lôùp - HS ñoïc ñeà baøi & gôïi yù 1 - HS cuøng GV phaân tích ñeà baøi - HS tieáp noái nhau noùi ñeà taøi keå chuyeän & yù 3. - Sau khi ñaõ choïn phöông aùn, GV yeâu caàu HS laäp nhanh daøn yù cho baøi keå. Ñoàng thôøi GV khen ngôïi nhöõng HS ñaõ chuaån bò toát daøn yù cho baøi keå chuyeän tröôùc khi ñeán lôùp. - GV nhaéc HS: Keå caâu chuyeän em ñaõ chöùng kieán, em phaûi môû ñaàu caâu chuyeän ôû ngoâi thöù nhaát (toâi, em). Coøn neáu keå caâu chuyeän em tröïc tieáp tham gia, chính em phaûi laø nhaân vaät trong caâu chuyeän aáy. c/ Thöïc haønh: Hoaït ñoäng 2: HS thöïc haønh keå chuyeän a) Yeâu caàu HS keå chyeän theo nhoùm - GV ñeán töøng nhoùm, nghe HS keå, höôùng daãn, goùp yù. b) Yeâu caàu HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp - GV daùn leân baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän - GV vieát laàn löôït leân baûng teân nhöõng HS tham gia thi keå & teân truyeän cuûa caùc em (khoâng vieát saün, khoâng choïn tröôùc) ñeå caû lôùp nhôù khi nhaän xeùt, bình choïn - GV cuøng caû lôùp bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát d/ Vaän duïng: - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Con vòt xaáu xí. höôùng xaây döïng coát truyeän cuûa mình. - HS ñoïc gôïi yù, suy nghó, löïa choïn keå chuyeän theo 1 trong 2 phöông aùn ñaõ neâu. - Sau khi choïn phöông aùn, HS laäp nhanh daøn yù cho baøi keå chuyeän. - Töøng caëp HS keå chuyeän cho nhau nghe - Moãi HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän - Vaøi HS tieáp noái nhau thi keå chuyeän tröôùc lôùp - Moãi HS keå chuyeän xong ñeàu noùi yù nghóa caâu chuyeän cuûa mình tröôùc lôùp hoaëc trao ñoåi cuøng baïn, ñaët caâu hoûi cho caùc baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ giaùo, cuûa caùc baïn veà nhaân vaät, chi tieát, yù nghóa caâu chuyeän. - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát Keå chuyeän CON VÒT XAÁU XÍ (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: -Döïa theo lôøi keå cuûa GV, saép xeáp ñuùng thöù töï tranh minh hoaï cho tröôùc (SGK) ; böôùc ñaàu keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän Con vòt xaáu xí roõ yù chính, ñuùng dieãn bieán. -Hieåu ñöôïc lôøi khuyeân qua caâu chuyeän: Caàn nhaän ra caùi ñeïp cuûa ngöôøi khaùc, bieát thöông yeâu ngöôøi khaùc, khoâng laáy mình laøm chuaån ñeå ñaùnh giaù ngöôøi khaùc. *GD BVMT: Giaùo duïc HS bieát yeâu thöông moïi ngöôøi, yeâu quí caùc loaøi vaät quanh ta, khoâng voäi ñaùnh giaù moät con vaät chæ döïa vaøo hình thöùc beân ngoaøi . II.CHUAÅN BÒ: - Tranh minh hoaï (SGK) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi cuõ: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: HS nghe keå chuyeän Böôùc 1: GV keå laàn 1 -HS laéng nghe - GV keát hôïp vöøa keå vöøa giaûi nghóa töø - Gioïng keå thong thaû, chaäm raõi; nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ gôïi caûm, gôïi taû mieâu taû hình daùng cuûa thieân nga, taâm traïng cuûa noù: xaáu xí, nhoû xíu, quaù nhoû, yeáu ôùt, buoàn laém, chaønh choïe, baét naït, haét huûi, voâ cuøng xaáu xí, daøi ngoaüng, gaày guoäc, vuïng veà, voâ cuøng sung söôùng, cöùng caùp, lôùn khoân, voâ cuøng möøng rôõ, bòn ròn, ñeïp nhaát, raát xaáu hoå & aân haän. Böôùc 2: GV keå laàn 2 - GV vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï - HS chuù yù laéng nghe. - HS nghe & giaûi nghóa moät soá töø khoù - HS nghe, keát hôïp nhìn tranh minh hoaï Hoaït ñoäng 3: HS thöïc hieän caùc yeâu caàu cuûa baøi taäp Baøi taäp 1: Saép xeáp laïi caùc tranh minh hoïa cuûa truyeän theo trình töï ñuùng - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV treo 4 tranh minh hoïa truyeän leân baûng - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, noùi laïi caùch saép theo thöù töï sai (nhö SGK), yeâu caàu HS saép xeáp cuûa mình keát hôïp trình baøy noäi dung xeáp laïi caùc tranh theo ñuùng thöù töï caâu chuyeän tranh Tranh 1: (tranh 2 – SGK): Vôï choàng thieân nga - HS phaùt bieåu yù kieán göûi con laïi cho vòt meï troâng giiuùp. - 1 HS leân baûng saép xeáp laïi thöù töï tranh Tranh 2: (tranh 1 – SGK): Vòt meï daãn ñaøn con theo trình töï ñuùng. ra ao. Thieân nga con ñi sau cuøng, troâng thaät coâ ñôn, leû loi. Tranh 3: (tranh 3 – SGK): Vôï choàng thieân nga xin laïi thieân nga con & caûm ôn vòt meï cuøng ñaøn vòt con. Tranh 4: (tranh 4 – SGK): Thieân nga con theo boá meï bay ñi. Ñaøn vòt ngöôùc nhìn theo, baøn taùn, ngaïc nhieân. Baøi taäp 2,3,4 : Keå töøng ñoaïn & toaøn boä caâu chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2, 3,4 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm. Keå - HS thöïc haønh keå chuyeän trong nhoùm. Keå xong trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. xong, traû lôøi caâu hoûi veà lôøi khuyeân cuûa caâu chuyeän. - HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp + 2, 3 nhoùm HS (moãi nhoùm 2, 3 em) tieáp noái nhau thi keå toaøn boä caâu chuyeän. + Moät vaøi HS thi keå toaøn boä caâu chuyeän. + Moãi HS hoaëc nhoùm HS keå xong ñeàu traû lôøi caâu hoûi: Nhaø vaên An-ñeùc-xen muoán khuyeân caùc em ñieàu gì? + HS trong lôùp coù theå ñaët theâm nhöõng caâu hoûi khaùc cho baïn. - Caû lôùp nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm, caù nhaân keå - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän chuyeän haáp daãn nhaát, hieåu nhaát ñieàu nhaø vaên haáp daãn nhaát, hieåu nhaát ñieàu nhaø vaên AnAn-ñeùc-xen muoán noùi vôùi caùc em. ñeùc-xen muoán noùi vôùi caùc em. Cuûng coá - Daën doø: *GD BVMT: Giaùo duïc HS bieát yeâu thöông moïi ngöôøi, yeâu quí caùc loaøi vaät quanh ta, khoâng voäi ñaùnh giaù moät con vaät chæ döïa vaøo hình thöùc beân ngoaøi . - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng HS keå hay, nghe baïn chaêm chuù, neâu nhaän xeùt chính xaùc - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Keå laïi chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc …………………………………………………………………. Ñaïo ñöùc LÒCH SÖÏ VÔÙI MOÏI NGÖÔØI (TIEÁT 2) (xem baøi ñaõ soaïn ôû tieát 1 – tuaàn 21) Keå chuyeän KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE – ÑAÕ ÑOÏC I.MUÏC TIEÂU: -Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu, cái thiện và cái ác. -Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể. II.CHUAÅN BÒ: - Moät soá truyeän thuoäc ñeà taøi cuûa baøi KC: truyeän coå tích, truyeän nguï ngoân, truyeän danh nhaân, truyeän cöôøi. Coù theå tìm caùc truyeän naøy ôû caùc saùch baùo daønh cho thieáu nhi, ôû saùch Truyeän ñoïc lôùp 4. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi cuõ: Con vòt xaáu xí Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS keå chuyeän a/ Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi - GV gaïch döôùi nhöõng chöõ sau trong ñeà baøi giuùp HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu, traùnh keå chuyeän laïc ñeà: Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc ca ngôïi caùi ñeïp hay phaûn aùnh cuoäc ñaáu tranh giöõa caùi ñeïp vôùi caùi xaáu, caùi thieän vôùi caùi aùc. - GV höôùng daãn HS quan saùt tranh minh hoïa caùc truyeän: Naøng Baïch Tuyeát & baûy chuù luøn, Caây tre traêm ñoát trong SGK. - GV nhaéc HS: + Trong caùc truyeän ñöôïc neâu laøm ví duï, truyeän Con vòt xaáu xí, Caây kheá, Gaø Troáng & Caùo coù trong SGK. Neáu khoâng tìm thaáy ñöôïc caâu chuyeän ngoaøi SGK, em coù theå duøng truyeän ñaõ ñoïc. Khi ñoù, em seõ khoâng ñöôïc tính ñieåm cao baèng nhöõng baïn töï tìm ñöôïc caâu chuyeän ngoaøi SGK. b/ HS thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän * Yeâu caàu HS keå chyeän theo nhoùm - Tröôùc khi HS keå, GV môøi 1 HS ñoïc laïi daøn yù baøi keå chuyeän (ñaõ daùn treân baûng) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc ñeà baøi - HS cuøng GV phaân tích ñeà baøi - Vaøi HS tieáp noái nhau giôùi thieäu vôùi caùc baïn caâu chuyeän cuûa mình, nhaân vaät trong truyeän. - HS keå chuyeän theo caëp - Sau khi keå xong, HS cuøng baïn trao ñoåi veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän. * Yeâu caàu HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp - GV môøi nhöõng HS xung phong leân tröôùc lôùp - HS xung phong thi keå tröôùc lôùp keå chuyeän - GV daùn leân baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå - Moãi HS keå chuyeän xong phaûi noùi suy chuyeän nghó cuûa mình veà tính caùch nhaân vaät & yù nghóa caâu chuyeän hoaëc ñoái thoaïi vôùi baïn veà noäi dung caâu chuyeän. - GV vieát laàn löôït leân baûng teân nhöõng HS - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän tham gia thi keå & teân truyeän cuûa caùc em hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát (khoâng vieát saün, khoâng choïn tröôùc) ñeå caû lôùp nhôù khi nhaän xeùt, bình choïn Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán, tham gia Keå chuyeän KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: -Chọn được câu chuyện nói về một hoạt động đã tham gia (hoặc chứng kiến) góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp. -Biết sắp xếp các sự việc cho hợp lí để kể lại rõ ràng ; biết trao đổi với bạn bè về ý nghĩa câu chuyện. *GD KNS: Giao tieáp, theå hieän söï töï tin, ra quyeát ñònh, tö duy saùng taïo. *GD BVMT: Giaùo duïc HS bieát tham gia laøm saïch, ñeïp moâi tröôøng . II.CHUAÅN BÒ: - Tranh aûnh thieáu nhi tham gia giöõ gìn moâi tröôøng xanh, saïch ñeïp. - Baûng phuï vieát tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän: + Noäi dung (Keå coù phuø hôïp vôùi ñeà baøi khoâng?) + Caùch keå (Coù maïch laïc, roõ raøng khoâng?) + Caùch duøng töø, ñaët caâu, gioïng keå. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Baøi cuõ: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc - Yeâu caàu 1 HS keå laïi caâu chuyeän caùc em ñaõ ñöôïc ñoïc hay ñöôïc nghe ca ngôïi caùi ñeïp hay phaûn aùnh cuoäc ñaáu tranh giöõa caùi ñeïp vôùi caùi xaáu, caùi thieän vôùi caùi aùc. - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi: a/ Khaùm phaù: - Theá giôùi xung quanh ta raát ñeïp nhöng ñang bò oâ nhieãm. Ñeå laøm cho moâi tröôøng luoân xanh, saïch, ñeïp, caùc em phaûi goùp söùc cuøng ngöôøi lôùn. Tieát KC hoâm nay giaønh cho moãi em ñöôïc keå moät caâu chuyeän veà hoaït ñoäng maø em (hoaëc ngöôøi xung quanh) ñaõ tham gia ñeå laøm saïch ñeïp moâi tröôøng. - GV kieåm tra HS ñaõ chuaån bò ôû nhaø nhö theá naøo. b/ Keát noái: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi - GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng trong ñeà baøi, giuùp HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu cuûa ñeà: Em (hoaëc ngöôøi xung quanh) ñaõ laøm gì ñeá goùp phaàn giöõ xoùm laøng (ñöôøng phoá, tröôøng hoïc) xanh, saïch, ñeïp. Haõy keå laïi caâu chuyeän HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS keå - HS nhaän xeùt -HS laéng nghe. - HS giôùi thieäu nhanh nhöõng truyeän maø caùc em mang ñeán lôùp - HS ñoïc ñeà baøi - HS cuøng GV phaân tích ñeà baøi ñoù. - GV löu yù HS: + Ngoaøi nhöõng vieäc laøm ñaõ neâu trong gôïi yù 1, coù theå keå veà buoåi em laøm tröïc nhaät, em tham gia trang trí lôùp hoïc, em cuøng boá meï doïn deïp, trang trí nhaø cöûa ñoùn naêm môùi, em giuùp ñôõ caùc coâ chuù coâng nhaân khi caùc coâ chuù laøm coáng thoaùt nöôùc baån cuûa thaønh phoá …… + Caàn keå veà nhöõng vieäc chính em (hoaëc ngöôøi xung quanh) ñaõ laøm, theå hieän yù thöùc laøm ñeïp moâi tröôøng. Trong tröôøng hôïp em HS coù aán töôïng hôn vôùi moät caâu chuyeän em khoâng tham gia maø chæ laø ngöôøi ñöôïc chöùng kieán, GV vaãn chaáp nhaän HS keå chuyeän theo höôùng ñoù. c/ Thöïc haønh: Hoaït ñoäng 2: HS thöïc haønh keå chuyeän a) Yeâu caàu HS keå chyeän theo nhoùm - GV môû baûng phuï vieát taét daøn yù baøi KC, nhaéc HS chuù yù keå chuyeän coù môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc. - GV ñeán töøng nhoùm, nghe HS keå, höôùng daãn, goùp yù. b) Yeâu caàu HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp - GV daùn leân baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän - GV vieát laàn löôït leân baûng teân nhöõng HS tham gia thi keå & teân truyeän cuûa caùc em (khoâng vieát saün, khoâng choïn tröôùc) ñeå caû lôùp nhôù khi nhaän xeùt, bình choïn - HS keå chuyeän ngöôøi thöïc, vieäc thöïc. a) Keå chuyeän trong nhoùm - Töøng caëp HS keå chuyeän cho nhau nghe - Moãi HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän b) Keå chuyeän tröôùc lôùp - Vaøi HS tieáp noái nhau thi keå chuyeän tröôùc lôùp - Moãi HS keå chuyeän xong ñeàu noùi yù nghóa caâu chuyeän cuûa mình tröôùc lôùp hoaëc trao ñoåi cuøng baïn, ñaët caâu hoûi cho caùc baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ giaùo, cuûa caùc baïn veà nhaân vaät, chi tieát, yù nghóa caâu chuyeän. - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän - GV cuøng caû lôùp bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát. d/ Vaän duïng: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng HS keå hay, nghe baïn chaêm chuù, neâu nhaän xeùt chính xaùc. - Giaùo duïc HS bieát tham gia laøm saïch, ñeïp moâi tröôøng . - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Nhöõng chuù beù khoâng cheát (Xem tröôùc tranh minh hoïa, ñoïc gôïi yù döôùi tranh). Tuaàn: 25 Moân: Keå chuyeän BAØI: NHÖÕNG CHUÙ BEÙ KHOÂNG CHEÁT I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 1. Reøn kó naêng noùi: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV & tranh minh hoïa, HS keå laïi ñöôïc caâu chuyeän ñaõ nghe, coù theå phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët moät caùch töï nhieân. - Naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän. Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän (Ca ngôïi tinh thaàn duõng caûm, söï hi sinh cao caû cuûa caùc chieán só nhoû tuoåi trong cuoäc chieán ñaáu choáng keû thuø xaâm löôïc, baûo veä Toå quoác). Bieát ñaët teân khaùc cho truyeän. 2.Reøn kó naêng nghe: - Chaêm chuù nghe coâ keå chuyeän, nhôù coát truyeän. - Chaêm chuù theo doõi baïn keå chuyeän. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñuùng lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi keå cuûa baïn. II.CHUAÅN BÒ: - Tranh minh hoaï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt 2 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: - Yeâu caàu 1 – 2 HS keå laïi vieäc em ñaõ - HS keå laøm ñeå goùp phaàn giöõ xoùm laøng (ñöôøng - HS nhaän xeùt phoá, tröôøng hoïc) xanh, saïch, ñeïp. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm.  Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi - Truyeän Nhöõng chuù beù khoâng cheát keå veà caùc chieán só du kích nhoû tuoåi tham gia cuoäc chieán tranh veä quoác choáng boïn xaâm löôïc phaùt xít Ñöùc. Vì sao nhöõng chuù beù trong caâu chuyeän naøy ñöôïc goïi laø nhöõng chuù beù khoâng cheát, nghe caâu chuyeän naøy, caùc em seõ bieát. ÑDDH Tranh 8 phuùt 15 phuùt - Yeâu caàu HS quan saùt tranh minh hoïa, ñoïc thaàm nhieäm vuï cuûa baøi KC trong SGK tröôùc khi nghe keå. Hoaït ñoäng 2: HS nghe keå chuyeän  Böôùc 1: GV keå laàn 1 - GV keát hôïp vöøa keå vöøa giaûi nghóa töø - Gioïng keå hoài hoäp; phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät (lôøi teân só quan luùc ñaàu hoáng haùch, sau ngaïc nhieân, kinh haõi ñeán hoaûng loaïn; caùc caâu traû lôøi cuûa chuù beù du kích: doõng daïc, kieâu haõnh). Caàn laøm noåi baät chi tieát veà chieác aùo sô mi xanh coù haøng cuùc traéng. Ñaây laø chi tieát coù yù nghóa saâu xa, gôïi söï baát töû cuûa caùc chuù beù duõng caûm, cuõng laø chi tieát khieán teân só quan phaùt xít bò aùm aûnh ñeán hoaûng loaïn.  Böôùc 2: GV keå laàn 2 - GV vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï - HS quan saùt tranh minh hoïa, ñoïc minh thaàm nhieäm vuï cuûa baøi KC. hoaï - HS nghe & giaûi nghóa moät soá töø khoù - HS nghe, keát hôïp nhìn tranh minh hoaï Hoaït ñoäng 3: HS keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - GV yeâu caàu HS ñoïc nhieäm vuï trong baøi - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp KC - Yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm. Keå - HS thöïc haønh keå chuyeän trong nhoùm. Keå xong, trao ñoåi veà yù nghóa xong trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. caâu chuyeän. - HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp + 2, 3 nhoùm HS (moãi nhoùm 2, 3 em) tieáp noái nhau thi keå toaøn boä caâu chuyeän. + Moät vaøi HS thi keå toaøn boä caâu chuyeän. + Moãi HS hoaëc nhoùm HS keå xong ñeàu traû lôøi caâu hoûi 3: - Gôïi yù traû lôøi caùc caâu hoûi trong yeâu caàu Caâu chuyeän ca ngôïi tinh thaàn duõng 3 + Caâu chuyeän ca ngôïi phaåm chaát gì ôû caùc caûm, söï hi sinh cao caû cuûa caùc chieán só nhoû tuoåi trong cuoäc chieán chuù beù? ñaáu choáng keû thuø xaâm löôïc, baûo veä Toå quoác. HS phaùt bieåu töï do + Taïi sao truyeän coù teân laø “Nhöõng chuù beù khoâng cheát”? + Thöû ñaët teân khaùc cho caâu chuyeän naøy. 3 phuùt Döï kieán: Nhöõng thieáu nieân duõng caûm./ Nhöõng thieáu nieân baát töû./ …… - Caû lôùp nhaän xeùt. - HS cuøng GV bình choïn baïn keå - GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm, caù nhaân chuyeän nhaäp vai gioûi nhaát keå chuyeän nhaäp vai gioûi nhaát.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng HS keå hay, nghe baïn chaêm chuù, neâu nhaän xeùt chính xaùc - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Keå laïi chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc (Ñoïc tröôùc yeâu caàu & gôïi yù cuûa baøi taäp keå chuyeän trong SGK, tuaàn 2 ñeå chuaån bò moät caâu chuyeän em seõ keå tröôùc lôùp. Ñoïc kó ñeå nhôù thuoäc caâu chuyeän. Mang ñeán lôùp truyeän caùc em tìm ñöôïc). Caùc ghi nhaän, löu yù: ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Keå chuyeän KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE – ÑAÕ ÑOÏC I. MUÏC TIEÂU: -Keå laïi ñöôïc caâu chuyeän (ñoaïn truyeän) ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà loøng duõng caûm. -Hieåu noäi dung chính cuûa caâu chuyeän (ñoaïn truyeän) ñaõ keå vaø bieát trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän (ñoaïn truyeän). II.CHUAÅN BÒ: - Moät soá truyeän vieát veà loøng duõng caûm cuûa con ngöôøi. - Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi KC. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Nhöõng chuù beù khoâng cheát - Yeâu caàu 1 HS keå 1, 2 ñoaïn cuûa caâu chuyeän , TLCH: Vì sao truyeän coù teân laø “Nhöõng chuù beù khoâng cheát”? - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi - Ngoaøi nhöõng chuyeän ñaõ ñoïc trong SGK, caùc em coøn ñöôïc ñoïc, ñöôïc nghe nhieàu chuyeän ca ngôïi nhöõng con ngöôøi coù loøng quaû caûm. Tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ ñöôïc keå nhöõng chuyeän ñoù. - (GV kieåm tra HS ñaõ tìm ñoïc truyeän ôû nhaø nhö theá naøo) GV môøi moät soá HS giôùi thieäu nhanh nhöõng truyeän maø caùc em mang ñeán lôùp Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS keå chuyeän  Böôùc 1: Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi - GV gaïch döôùi nhöõng chöõ sau trong ñeà baøi giuùp HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu, traùnh keå chuyeän laïc ñeà: Keå laïi moät caâu chuyeän noùi veà loøng duõng caûm maø em ñaõ ñöôïc nghe hoaëc ñöôïc ñoïc. - GV nhaéc HS: + Nhöõng chuyeän ñöôïc neâu laøm ví duï trong gôïi yù 1 laø nhöõng chuyeän trong SGK. Neáu khoâng tìm HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS keå & neâu yù nghóa caâu chuyeän - HS nhaän xeùt - HS giôùi thieäu nhanh nhöõng truyeän maø caùc em mang ñeán lôùp  Böôùc 1 - HS ñoïc ñeà baøi - HS cuøng GV phaân tích ñeà baøi - Vaøi HS tieáp noái nhau giôùi thieäu vôùi caùc baïn caâu chuyeän cuûa mình. thaáy ñöôïc caâu chuyeän ngoaøi SGK, em coù theå choïn keå moät trong nhöõng caâu chuyeän aáy. Khi ñoù, em seõ khoâng ñöôïc tính ñieåm cao baèng nhöõng baïn chòu ñoïc, chòu nghe (nghe qua oâng baø, cha meï hoaëc ai ñoù keå laïi) neân töï tìm ñöôïc caâu chuyeän ngoaøi SGK.  Böôùc 2: HS thöïc haønh keå chuyeän,  Böôùc 2 trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän a) Yeâu caàu HS keå chyeän theo nhoùm a) Keå chuyeän trong nhoùm - Tröôùc khi HS keå, GV môøi 1 HS ñoïc laïi daøn yù - HS keå chuyeän theo caëp baøi keå chuyeän - Sau khi keå xong, HS cuøng baïn trao ñoåi veà noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän b) Yeâu caàu HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp b) Keå chuyeän tröôùc lôùp - GV môøi nhöõng HS xung phong leân tröôùc lôùp - HS xung phong thi keå tröôùc lôùp keå chuyeän - Moãi HS keå chuyeän xong phaûi noùi suy - GV daùn leân baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå nghó cuûa mình veà tính caùch nhaân vaät & yù chuyeän nghóa caâu chuyeän hoaëc ñoái thoaïi vôùi baïn veà - GV vieát laàn löôït leân baûng teân nhöõng HS tham noäi dung caâu chuyeän, ñieàu caùc em hieåu ra gia thi keå & teân truyeän cuûa caùc em (khoâng vieát nhôø caâu chuyeän. Coù theå ñoái thoaïi theâm cuøng saün, khoâng choïn tröôùc) ñeå caû lôùp nhôù khi nhaän caùc baïn veà nhaân vaät, chi tieát trong truyeän. xeùt, bình choïn - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng HS keå hay, nghe baïn chaêm chuù, neâu nhaän xeùt chính xaùc, bieát ñaët caâu hoûi thuù vò. Nhaéc nhôû, höôùng daãn nhöõng HS keå chuyeän chöa ñaït, tieáp tuïc luyeän taäp ñeå coâ kieåm tra laïi ôû tieát sau. - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán, tham gia. ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Ngaøy: Moân: Keå chuyeän Tuaàn: 27 BAØI: KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: 1. Reøn kó naêng noùi: - HS choïn ñöôïc moät caâu chuyeän veà loøng duõng caûm mình ñaõ chöùng kieán hoaëc tham gia. Bieát saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän. - Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän. - Lôøi keå töï nhieân, chaân thöïc, coù theå keát hôïp lôøi noùi vôùi cöû chæ, ñieäu boä moät caùch töï nhieân. 2.Reøn kó naêng nghe: - Chaêm chuù theo doõi baïn keå chuyeän. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II.CHUAÅN BÒ: - Baûng lôùp vieát ñeà baøi. - Baûng phuï vieát tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän: + Noäi dung (Keå coù phuø hôïp vôùi ñeà baøi khoâng?) + Caùch keå (Coù maïch laïc, roõ raøng khoâng?) + Caùch duøng töø, ñaët caâu, gioïng keå. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt 2 phuùt 8 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc - Yeâu caàu 1 HS keå laïi caâu chuyeän caùc em ñaõ ñöôïc ñoïc hay ñöôïc nghe veà moät ngöôøi coù taøi. - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi - Trong tieát KC tuaàn tröôùc, caùc em ñaõ keå nhöõng caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc noùi veà loøng duõng caûm. Tieát hoïc hoâm nay giuùp caùc em ñöôïc keå veà loøng duõng caûm cuûa nhöõng con ngöôøi coù thöïc ñang soáng xung quanh em. - (GV kieåm tra HS ñaõ tìm ñoïc truyeän ôû nhaø nhö theá naøo) GV môøi moät soá HS giôùi thieäu nhanh nhöõng truyeän maø caùc em mang ñeán lôùp. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH - HS keå - HS nhaän xeùt - HS giôùi thieäu nhanh nhöõng truyeän maø caùc em mang ñeán lôùp - HS ñoïc ñeà baøi - GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ quan troïng - HS cuøng GV phaân tích ñeà baøi trong ñeà baøi, giuùp HS xaùc ñònh ñuùng yeâu - Boán HS tieáp noái nhau ñoïc caùc Baûng caàu cuûa ñeà: Keå moät caâu chuyeän veà loøng gôïi yù 1, 2, 3, 4. vieát ñeà duõng caûm maø em ñöôïc chöùng kieán hoaëc - Caû lôùp theo doõi trong SGK - HS tieáp noái nhau noùi ñeà taøi keå baøi tham gia. chuyeän & höôùng xaây döïng coát truyeän cuûa mình. 15 phuùt Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh keå chuyeän a) Yeâu caàu HS keå chyeän theo nhoùm - GV ñeán töøng nhoùm, nghe HS keå, höôùng daãn, goùp yù. b) Yeâu caàu HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp - GV daùn leân baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän - GV vieát laàn löôït leân baûng teân nhöõng HS tham gia thi keå & teân truyeän cuûa caùc em (khoâng vieát saün, khoâng choïn tröôùc) ñeå caû lôùp nhôù khi nhaän xeùt, bình choïn - GV cuøng caû lôùp bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát, hieåu caâu chuyeän nhaát a) Keå chuyeän trong nhoùm - Töøng caëp HS keå chuyeän cho nhau nghe - Moãi HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän b) Keå chuyeän tröôùc lôùp Baûng - Vaøi HS tieáp noái nhau thi keå phuï chuyeän tröôùc lôùp - Moãi HS keå chuyeän xong ñeàu noùi yù nghóa caâu chuyeän cuûa mình tröôùc lôùp hoaëc trao ñoåi cuøng baïn, ñaët caâu hoûi cho caùc baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ giaùo, cuûa caùc baïn veà nhaân vaät, chi tieát, yù nghóa caâu chuyeän. - HS cuøng GV bình choïn baïn keå chuyeän hay nhaát, hieåu caâu chuyeän 3 phuùt nhaát  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi nhöõng HS keå hay, nghe baïn chaêm chuù, neâu nhaän xeùt chính xaùc - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân. - Chuaån bò baøi: Ñoâi caùnh cuûa ngöïa traéng. Caùc ghi nhaän, löu yù: ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Keå chuyeän ÑOÂI CAÙNH CUÛA NGÖÏA TRAÉNG I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: -Döïa theo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï (SGK), keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø keå noái tieáp toaøn boä caâu chuyeän Ñoâi caùnh cuûa Ngöïa Traéng roõ raøng, ñuû yù (BT1). -Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän (BT2). - Giaùo duïc HS coù yù thöùc môû roäng taàm hieåu bieát cuûa mình qua du lòch vaø baûo veä caùc loaøi ñoäng vaät hoang daõ. II.CHUAÅN BÒ: Tranh minh hoaï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng:  Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi - Hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc nghe keå caâu chuyeän Ñoâi caùnh cuûa Ngöïa Traéng, seõ thaáy ñuùng laø ñi moät ngaøy ñaøng, hoïc moät saøng khoân. - Tröôùc khi nghe KC, caùc em haõy quan saùt - HS quan saùt tranh minh hoïa, ñoïc thaàm tranh minh hoïa, ñoïc thaàm nhieäm vuï cuûa baøi KC nhieäm vuï cuûa baøi KC. trong SGK. Hoaït ñoäng 2: HS nghe keå chuyeän  Böôùc 1: GV keå laàn 1 - HS nghe & giaûi nghóa moät soá töø khoù - GV keát hôïp vöøa keå vöøa giaûi nghóa töø
- Xem thêm -