Tài liệu Giáo án kể chuyên lớp 4 hk1_cktkn

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 TUAÀN 1 Tieát 1 SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ I. MUÏC TIEÂU: Döïa vaøo caùc tranh minh hoïa vaø lôøi keå cuûa GV keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän . - Theå hieän lôøi keå töï nhieân , phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä , neùt maët , bieát thay ñoåi gioïng keå cho phuø hôïp vôùi noäi dung truyeän . - Bieát theo doõi , nhaän xeùt , ñaùnh giaù lôøi cuûa baïn keå . - Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän : Giaûi thích söï hình thaønh cuûa hoà Ba Beå . Qua ñoù ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi vaø khaúng ñònh nhöõng ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Caùc tranh minh hoaï caâu chuyeän trong SGK . - Caùc tranh caûnh veà hoà Ba Beå hieän nay III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC. Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï d9eå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Kieåm tra saùch vôû cuûa HS. C. Baøi môùi . 1. Giôùi thieäu baøi: - GV cho HS xem tranh ( aûnh ) veà hoà Ba Beå hieän nay vaø giôùi thieäu : Hoà Ba Beå laømoät caûnh ñeïp cuûa tænh Baéc Caïn hieän nay . Khung caûnh ôû ñaây raát neân thô vaø sinh ñoäng . Vaäy hoà coù töø bao giôø ? Do ñaâu maø coù ? Caùc em cuøng theo doõi caâu chuyeän “söï tích hoà Ba Beå ” . - GV ghi töïa leân baûng. 2. GV keå chuyeän * GV keå laàn 1 : Gioïng keå thong thaû roõ raøng . Chuù yù nhaán gioïng ôû nhöõng töø gôïi caûm , gôïi taû + GV vöøa keå vöøa keát hôïp giaû nghóa moät soá töø ñöôïc chuù thích sau truyeän :caàu phuùc , giao long , baø goùa, laøm vieäc thieän , baâng quô . * GV keå laàn 2 : Vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoïa treân baûng . 3. Höông daãn HS keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - Goïi HS ñoïc laàn löôït yeâu caàu cuûa töøng baøi taäp. - Döïa vaøo tranh minh hoïa , ñaët caâu hoûi ñeå HS naém ñöôïc coát truyeän . + Baø cuï aên xin xuaát hieän nhö theá naøo ? 1 - Caû lôùp thöïc hieän. - HS caû lôùp laáy ra ñeå GV kieåm tra. - HS quan saùt tranh. - HS laéng nghe . - HS nhaéc laïi. - HS chuù yù laéng nghe. - HS xem tranh . - HS noái tieáp nhau ñoïc - HS noái tieáp nhau traû lôoc5 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 + Moïi ngöôøi ñoái xöû vôùi baø ra sao ? + Ai ñaõ cho baø cuï aên vaø nghæ ? + Chuyeän gì ñaõ xaûy ra trong ñeâm ? + Khi chia tay , baø cuï daën meï con baø goùa ñieàu gì ? + Trong ñeâm leã hoäi , chuyeän gì ñaõ xaûy ra ? + Meï con baø goùa ñaõ laøm gì ? + Hoà Ba Beå ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? a. Keå trong nhoùm - Chia nhoùm HS , yeâu caàu HS döïa vaøo tranh minh hoïa vaø caùc caâu hoûi tìm hieåu , keå laïi töøng ñoaïn cho caùc baïn nghe . - GV theo doõi, giuùp ñôõ caùc nhoùm gaëp khoù khaên. b. Keå tröôùc lôùp - Toå chöùc cho HS thi keå tröôùc lôùp . - Yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy . + Yeâu caàu HS nhaän xeùt sau moãi HS keå . - Chia nhoùm 4 HS (2 baøn treân döôùi quay maët vaøo nhau) , laàn löôït töøng em keå töøng ñoaïn . - Khi 1 HS keå , caùc HS khaùc laéng nghe , gôïi yù, nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn . - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy , moãi nhoùm chæ keå moät tranh . + Nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn theo caùc tieâu chí: Keå coù ñuùng noäi dung , ñuùng trình töï khoâng ? Lôøi keå ñaõ töï nhieân chöa ? - 3 HS keå toaøn boä caâu chuyeän tröôùc lôùp . - Toå chöùc cho HS thi keå toaøn boä caâu chuyeän. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt vaø tìm ra baïn keå hay nhaát - Nhaän xeùt . lôùp . - Cho ñieåm HS keå toát . c. Tìm hieåu yù nghóa caâu chuyeän. + Theo em ngoaøi giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba - HS neâu : Caâu chuyeän coøn ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi , bieát giuùp ñôõ Beå , caâu chuyeän coøn noùi leân ñieàu gì? ngöôøi khaùc seõ gaëp nhieàu ñieàu toát laønh D. Cuûng coá, daën doø: - HS neâu. + Caâu chuyeän cho em bieát ñieàu gì ? - GV keát luaän : Baát cöù ôû ñaâu con ngöôøi cuõng phaûi - Laéng nghe. coù loøng nhaân aùi , saün saøng giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên , hoaïn naïn . Nhöõng ngöôøi ñoù seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng vaø gaëp nhieàu may maén trong cuoäc soáng . - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe . - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Chuaån bò tröôùc noäi dungtieát keå chuyeän : Naøng tieân OÁc vaøo vôû keå chuyeän. - Nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 2 Tieát 2 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ ÑOÏC I. MUÏC TIEÂU: - Keå laïi ñöôïc baèng ngoân ngöõ vaø caùch dieãn ñaït cuûa mình truyeän thô Naøng tieân OÁc. 2 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 - Theå hieän lôøi keå töï nhieân , phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä , neùt maët , bieát thay ñoåi gioïng keå cho phuø hôïp vôùi noäi dung truyeän . - Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän : Con ngöôì caàn yeâu thöông , giuùp ñôõ laãn nhau II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Caùc tranh minh hoaï caâu chuyeän trong SGK trang 18. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï d9eå chuaån bò hoïc baøi. - Caû lôùp thöïc hieän. B. Kieåm tra baøi cuõ. - 2 HS tieáp noái nhau keå laïi truyeän - Goïi 3 HS keå laïi caâu chuyeän : Söï tích hoà Ba Beå - 1 HS keå laïi toaøn boä truyeän vaø neâu yù - Nhaän xeùt töøng HS nghóa cuûa truyeän C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi - Treo tranh minh hoaï vaø hoûi : Böùc tranh veõ caûnh - ..baø laõo ñang oâm moät naøng tieân caïnh caùi chum nöôùc gì ? - Trong tieát keå chuyeän hoâm nay caùc em seõ taäp keå - Laéng nghe laïi caâu chuyeän coå tích baèng thô Naøng tieân OÁc baèng lôøi cuûa mình. - GV ghi töïa leân baûng. - Laéng nghe 2. Tìm hieåu caâu chuyeän - 3 HS noái tieáp ñoïc 3 ñoaïn thô , 1 HS ñoïc - GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi thô toaøn baøi. - Goïi HS ñoïc baøi thô . - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø traû lôøi caâu hoûi + Baø laõo ngheøo laøm gì ñeå soáng ? + Con OÁc baø baét coù gì laï ? + ...moø cua baét oác. + Noù raát xinh ,voû bieâng bieác xanh , khoâng gioáng nhö oác khaùc. + Thaáy OÁc ñeïp ,baø thöông khoâng muoán + Baø laõo laøm gì khi baét ñöôïc OÁc ? baùn , thaû vaøo chum nöôùc. - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 2 vaø traû lôøi caâu hoûi : - Ñi laøm veà , baø thaáy nhaø cöûa ñaõ ñöôïc queùt saïch seõ , ñaøn lôïn ñaõ ñöôïc cho aên , Töø khi coù OÁc , baø laõo thaáy trong nhaø coù gì laï? côm nöôùc ñaõ naáu saün , vöôøn rau ñaõ nhaët - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn cuoái vaø traû lôøi caâu coû saïch. hoûi. + ...moät naøng tieân töø trong chum nöôùc + Khi rình xem , baø laõo thaáy ñieàu gì kì la? böôùc ra + Baø bí maät ñaäp vôõ voû oác , roài oâm laáy + Khi ñoù , baø laõo ñaõ laøm gì ? naøng tieân + Baø laõo vaø naøng tieân soáng haïnh phuùc + Caâu chuyeän keát thuùc nhö theá naøo ? ï beân nhau . Hoï yeâu thöông nhau nhö hai 3. Höôùng daãn keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu meï con. chuyeän. a. Höôùng daãn HS keå laïi caâu chuyeän baèng lôøi cuûa 3 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 mình. - Theá naøo laø keå laïi caâu chuyeän baèng lôøi cuûa em ? - GV daùn 6 caâu hoûi leân baûng. - Goïi 1 HS khaù keå maãu ñoaïn 1. - Chia nhoùm HS , yeâu caàu HS döïa vaøo tranh minh hoïa vaø caùc caâu hoûi tìm hieåu , keå laïi töøng ñoaïn cho caùc baïn nghe . - Keå tröôùc lôùp : Yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy . + Yeâu caàu HS nhaän xeùt sau moãi HS keå . b. Höôùng daãn keå toaøn boä caâu chuyeän - Yeâu caàu HS keå toaøn boä caâu chuyeän trong nhoùm . - Toå chöùc cho HS thi keå tröôùc lôùp . - Yeâu caàu HS nhaän xeùt vaø tìm ra baïn keå hay nhaát lôùp . - Cho ñieåm HS keå toát . c. Tìm hieåu yù nghóa caâu chuyeän - Yeâu caâøu HS thaûo luaän caëp ñoâi yù nghóa caâu chuyeän. - Goïi HS phaùt bieåu. * GV choát laïi : Caâu chuyeän noùi veà tình yeâu thöông laãn nhau giöõa baø laõo vaø naøng tieân OÁc . Baø laõo thöông OÁc khoâng nôõ baùn .OÁc bieán thaønh moät naøng tieân giuùp ñôõ baø. D. Cuûng coá, daën doø: - Caâu chuyeän naøng tieân OÁc giuùp em hieåu ñieàu gì ? - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. - Chuaån bò baøi taäp trong SGK tuaàn 3, vieát vaøo vôû keå chuyeän. GV giôùi thieäu cho HS moät soá caâu chuyeän noùi veà loøng nhaân haäu . - Nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 3 Tieát 3 - HS neâu , HS khaùc nhaän xeùt. -1 HS khaù keå laïi , caû lôùp theo doõi - HS keå theo nhoùm. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng trình baøy . Moãi nhoùm keå 1 ñoaïn. + Nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn theo caù tieâu chí - Keå trong nhoùm - 2 HS keå toaøn boä caâu chuyeän tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt. - 2 HS ngoài caïnh nhau trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - 3 HS trình baøy - Con ngöôøi phaûi thöông yeâu nhau... - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ ÑOÏC I. MUÏC TIEÂU: - HS keå laïi töï nhieân , baèng lôøi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ nghe , ñaõ ñoïc loøng nhaân haäu: Caâu chuyeän phaûi coù coát truyeän , nhaân vaät , yù nghóa veà loøng nhaân haäu , tình caûm yeâu thöông , ñuøm boïc laãn nhau giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi . - Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa truyeän caùc baïn keå . - Nghe vaø bieát nhaän xeùt , ñaùnh giaù lôøi keå vaø yù nghóa caâu chuyeän baïn vöøa keå . - Reøn luyeän thoùi quen ham ñoïc saùch . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 4 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 - Daën HS söu taàm caùc truyeän noùi veà loøng nhaân haäu . - Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi coù muïc gôïi yù 3 . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Caû lôùp thöïc hieän. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ.d9 - Goïi HS leân baûng keå laïi caâu chuyeän baèng thô : - 1 HS keå laïi . Naøng tieân OÁc . - Nhaän xeùt , cho ñieåm C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - Goïi HS giôùi thieäu nhöõng quyeån truyeän ñaõ chuaån - HS noái tieáp nhau giôùi thieäu. bò . - Moãi em ñaõ chuaån bò moät caâu chuyeän maø ñaõ - Laéng nghe ñöôïc ñoïc , nghe ôû ñaâu ñoù noùi veà loøng nhaân haäu , tình caûm yeâu thöông , giuùp ñôõ laãn nhau giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi . Tieát keå chuyeän hoâm nay chuùng ta cuøng thi xem baïn naøo coù caâu chuyeän hay nhaát ? Baïn naøo keå haáp daãn nhaát nheù ! - GV ghi töïa leân baûng. 2. Höôùng daãn keå chuyeän a. Tìm hieåu ñeà baøi - Goïi HS ñoïc ñeà baøi .GV duøng phaán maøu gaïch - 2 HS ñoïc thaønh tieáng ñeà baøi . chaân döôùi caùc töø : ñöôïc nghe , ñöôïc ñoïc , loøng nhaân haäu . - 4 HS tieáp noái nhau ñoïc . - Goïi HS tieáp noái nhau ñoïc phaàn Gôïi yù . + Loøng nhaân haäu ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo ? - Traû lôøi tieáp noái nhö yù1 SGK/29 Laáy ví duï moät soá truyeän veà loøng nhaân haäu maø em - HS laáy ví duï ngoaøi SGK. + Naøng coâng chuùa nhaân haäu ,Chuù Cuoäi, bieát . baïn Löông , hai caây non , … + Em ñoïc treân baùo , trong truyeän coå tích + Em ñoïc caâu chuyeän cuûa mình ôû ñaâu ? trong SGK ñaïo ñöùc , trong truyeän ñoïc , em xem ti vi , … - Coâ raát khuyeán khích caùc baïn ham ñoïc saùch . - Laéng nghe . Nhöõng caâu chuyeän ngoaøi SGK seõ ñöôïc ñaùnh giaù cao , coäng theâm ñieåm . - HS ñoïc thaàm. - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm gôïi yù 3 - GV daùn baûng tôø giaáy ñaõ vieát saün daøn baøi keå chuyeän. - GV daùn caùc tieâu chí ñaùnh giaù leân baûng . b. Keå chuyeän trong nhoùm - 4 HS ngoài hai baøn treân döôùi cuøng keå - Chia nhoùm 4 HS . -GV ñi giuùp ñôõ töøng nhoùm . Yeâu caàu HS keå theo chuyeän , nhaän xeùt , boå sung cho nhau . 5 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 ñuùng trình töï muïc 3 . - Gôïi yù cho HS caùc caâu hoûi :Nhö SGV/82. c. Thi keåtröôùc lôùp vaø trao ñoåi veà yù nghóa cuûa truyeän - Toå chöùc cho HS thi keå . - Khi HS keå ,GV ghi teân HS , teân caâu chuyeän , truyeän ñoïc , nghe ôû ñaâu , yù nghóa truyeän vaøo moät coät treân baûng . - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu ôû treân . - Bình choïn : Baïn coù caâu chuyeän hay nhaát laø baïn naøo ? Baïn keå chuyeän haáp daãn nhaát ? - Tuyeân döông , trao phaàn thöôûng ( neáu coù ) cho HS vöøa ñaït giaûi . D . Cuûng coá, daën doø: - Tieát keå chuyeän hoâm nay caùc em hoïc baøi gì ? - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän maø em nghe caùc baïn keå cho ngöôøi thaân nghe vaø chuaån bò baøi sau . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - HS laéng nghe. - HS thi keå, HS khaùc laéng nghe ñeå hoûi laïi baïn. HS keå cuõng coù theåhoûi laïi baïn. - Nhaän xeùt baïn keå. - HS bình choïn. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN 4 Tieát 4 MOÄT NHAØ THÔ CHAÂN CHÍNH I. MUÏC TIEÂU: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoïa traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi veà noäi dung , keå laïi ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän moät caùch töï nhieân , phoái hôïp vôùi neùt maët , cöû chæ , ñieäu boä . - Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa truyeän : Ca ngôïi nhaø thô chaân chính , coù khí phaùch cao ñeïp , thaø cheát treân giaøn löûa thieâu , khoâng chòu khuaát phuïc cöôøng quyeàn . - Bieát ñaùnh giaù , nhaän xeùt baïn keå . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Tranh minh hoïa truyeän trang 40 , SGK phoùng to . - Giaáy khoå to vieát saün caùc caâu hoûi , ñeå choã troáng cho HS traû lôøi + buùt daï . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Caû lôùp thöïc hieän. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï d9eå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Goïi HS keå laïi caâu chuyeän ñaõ nghe , ñaõ ñoïc veà - 1 HS keå chuyeän . loøng nhaân haäu , tình caûm thöông yeâu , ñuøm boïc laãn nhau . - Nhaän xeùt , cho ñieåm HS . C. Baøi môùi: 6 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 1 . Giôùi thieäu baøi : - Treo tranh minh hoïa vaø hoûi : Böùc tranh veõ caûnh gì ? - GV giôùi thieäu : nhö SGV/102. - GV ghi töïa leân baûng. 2. GV keå chuyeän : a. GV keå laàn 1 : Gioïng keå thoâng thaû , roõ raøng ... - GV vöøa keå, vöøa giaûi nghóa caùc töø: taáu, giaøn hoaû thieâu. b. GV keå laàn 2 - Tröôùc khi keå, yeâu caàu HS ñoïc thaàm caùc caâu hoûi ôû baøi 1 - GV vöøa keå , vöøa chæ vaøo tranh minh hoïa vaø yeâu caàu HS quan saùt tranh . 3. Höôùng daãn HS keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. a. Yeâu caàu 1: SGK/40 - Goïi HS ñoïc caùc caâu hoûi a, b, c, d SGK/40. - Phaùt giaáy + buùt daï cho töøng nhoùm . - Yeâu caàu HS trong nhoùm , trao ñoåi , thaûo luaän ñeå coù caâu traû lôøi ñuùng . - GV ñeán giuùp ñôõ , höôùng daãn nhöõng nhoùm gaëp khoù khaên . Ñaûm baûo HS naøo cuõng ñöôïc tham gia . - Yeâu caàu nhoùm naøo laøm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng . Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung cho töøng caâu hoûi . - Keát luaän caâu traû lôøi ñuùng . - Goïi HS ñoïc laïi phieáu . - HS neâu. - Laéng nghe - HS nhaéc laïi - Nhaän ñoà duøng hoïc taäp . - 1 HS ñoïc caâu hoûi , caùc HS khaùc traû lôøi vaø thoáng nhaát yù kieán roài vieát vaøo phieáu . - Daùn phieáu , nhaän xeùt , boå sung . - Chöõa vaøo phieáu cuûa nhoùm mình ( Neáu sai) - 1 HS ñoïc caâu hoûi , 2 HS ñoïc caâu traû lôøi. + Tröôùc söï baïo ngöôïc cuûa nhaø vua , daân chuùng +... Truyeàn nhau haùt ... phaûn öùng baèng caùch naøo ? + Nhaø vua laøm gì khi bieát daân chuùng truyeàn tuïng + Vua ra leänh .... baøi ca leân aùn mình ? + Tröôùc söï ñe doïa cuûa nhaø vua , thaùi ñoä cuûa moïi + Caùc nhaø thô, ngheä nhaân ... Duy chæ coù moät nhaø thô tröôùc sau vaãn im laëng . ngöôøi theá naøo ? + Vì vua thaät söï khaâm phuïc , .... + Vì sao nhaø vua phaûi thay ñoåi thaùi ñoä ? - GV nhaän xeùt. b. Yeâu caàu 2,3 SGK/40 Höôùng daãn keå chuyeän - Khi 1 HS keå caùc em khaùc laéng nghe , - Keå chuyeän trong nhoùm - Yeâu caàu HS döïa vaøo caâu hoûi vaø tranh minh hoïa nhaän xeùt , boå sung cho baïn . - Goïi 4 HS keå chuyeän tieáp noái nhau + Goïi HS keå chuyeän . (moãi HS töông öùng vôùi noäi dung 1 caâu - Nhaän xeùt töøng HS . hoûi ). - 3 HS keå . - Thi keå toaøn boä caâu chuyeän . - Nhaän xeùt baïn theo caùc tieâu chí ñaõ neâu . - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå . 7 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 - Cho ñieåm HS . * Tìm hieåu yù nghóa caâu chuyeän - Hoûi : + Vì sao nhaø vua hung baïo theá laïi ñoät ngoät - Tieáp noái nhau traû lôøi thay ñoåi thaùi ñoä ? + Nhaø vua khaâm phuïc khí phaùch cuûa nhaø thô maø thay ñoåi hay chæ muoán ñöa nhaø thô leân giaøn hoûa + Ca ngôïi nhaø thô chaân chính thaø cheát thieâu ñeå thöû thaùch . treân giaøn löûa thieâu chöù khoâng ca ngôïi + Caâu chuyeän coù yù nghóa gì ? oâng vua baïo taøn .. - 2 HS nhaéc laïi . - Goïi HS neâu yù nghóa caâu chuyeän . D. Cuûng coá – daën doø: - Goïi 1 HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän vaø neâu yù - HS thi keå vaø noùi yù nghóa cuûa truyeän . nghóa cuûa truyeän . - Nhaän xeùt , cho ñieåm HS . - Veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân nghe , söu - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. taàm caùc caâu chuyeän veà tính trung thöïc mang ñeán lôùp vaø vieát vaøo vôû keå chuyeän. - Nhaän xeùt tieát hoïc . TUAÀN 5 Tieát 5 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC. I. MUÏC TIEÂU: - Keå laïi ñöôïc moät caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc coù noäi dung noùi veà tính trung thöïc. - Hieåu ñöôïc yù nghóa noäi dung caâu chuyeän. - Keå baèng lôøi cuûa mình moät caùch haáp daãn, sinh ñoäng keøm theo cöû chæ. - Bieát ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - GV vaø HS mang ñeán lôùp nhöõng truyeän ñaõ söu taàn veà tính trung thöïc. - Ñeà baøi vieát saün treân baûng lôùp. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï d9eå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Goïi 2 HS tieáp noái nhau keå töøng ñoaïn caâu chuyeän “Moät nhaø thô chaân chính” - 1 HS keå toaøn chuyeän. - Nhaän xeùt C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - Kieåm tra vieäc chuaån bò truyeän cuûa HS . 8 - Caû lôùp thöïc hieän. - 2 HS tieáp noái nhau keå töøng ñoaïn caâu chuyeän “Moät nhaø thô chaân chính” - 1 HS keå toaøn boä caâu chuyeän. - Toå tröôûng baùo caùo vieäc chuaån bò cuûa caùc baïn. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 - Laéng nghe. - Caùc em ñang hoïc chuû ñieåm noùi veà nhöõng con ngöôøi trung thöïc, töï trong. Hoâm nay chuùng ta seõ ñöôïc nghe nhieàu caâu truyeän keå haáp daãn, môùi laï cuûa caùc baïn noùi veà loøng trung thöïc. - GV ghi töïa leân baûng. 2. Höôùng daãn keå chuyeän: a. Tìm hieåu ñeà baøi: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi,GV phaân tích ñeà, duøng phaán maøu gaïch chaân döôùi caùc töø: ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc, tính trung thöïc. - Goïi HS tieáp noái nhau ñoïc phaàn gôïi yù. Hoûi:+ Tính trung thöïc bieåu hieän nhö theá naøo? + Em ñoïc ñöôïc nhöõng caâu chuyeän ôû ñaâu? - GV daùn leân baûng daøn yù baøi keå chuyeän (yù 3 SGK/50) - GV nhaéc HS : Nhöõng caâu chuyeän ñöôïc neâu laøm ví duï trong gôïi yù 1 laø nhöõng chuyeän ôû trong SGK. Neáu khoâng tìm ñöôïc caâu chuyeän ngoaøi SGK thì caùc em coù theå laáy nhöõng truyeän ñoù ñeå keå... -Yeâu caàu HS giôùi thieäu caâu chuyeän cuûa mình. b. Hoïc sinh thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa cuûa caâu chuyeän. * Keå chuyeän trong nhoùm: - Yeâu caàu HS keå theo caëp, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - GV nhaéc HS : neáu caâu chuyeän quaù daøi, caùc em chæ keå 1 ñoaïn cho baïn nghe, coøn laïi seõ vaøo luùc ra chôi... - GV ñi giuùp ñôõ töøng nhoùm, yeâu caàu HS keå laïi truyeän theo ñuùng trình töï ôû muïc 3. - Gôïi yù cho HS caùc caâu hoûi. * Thi keå vaø noùi yù nghóa caâu chuyeän: - Toå chöùc cho HS thi keå. - GV ghi nhanh caùc tieâu chí ñaùnh giaù leân baûng. + Noäi dung caâu chuyeän ñuùng chuû ñeà:4 ñieåm. + Caâu chuyeän ngoaøi SGK (1 ñieåm). + Caùch keå: hay, haáp daãn, phoái hôïp ñieäu boä, cöû chæ: 3 ñieåm. + Neâu ñuùng yù nghóa cuûa chuyeän: 1 ñieåm. + Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi cuûa baïn hoaëc ñaët ñöôïc caâu hoûi cho baïn: 1 ñieåm. - Khi HS keå, GV ghi leân baûng : 9 - 2 HS ñoïc ñeà baøi. - 4 HS tieáp noái nhau ñoïc. -Traû lôùi tieáp noái (moãi HS chæ noùi 1 yù) bieåu hieän cuûa tính trung thöïc. - HS neâu. - Laéng nghe. - HS giôùi thieäu. - 2 HS ngoài cuøng baøn keå truyeän cho nhau nghe, nhaän xeùt, boå sung cho nhau. -HS thi keå, HS khaùc laéng nghe ñeå hoûi laïi baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi cuûa baïn taïo Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 + Teân HS keå khoâng khí soâi noåi, haøo höùng. + Teân chuyeän, xuaát xöù cuûa truyeän, yù nghóa - Moãi HS keå xong, yeâu caàu neâu yù nghóa cuûa truyeän. - Nhaän xeùt baïn keå. -Goïi HS nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. - Lôùp bình choïn :Baïn coù caâu truyeän hay nhaát. Baïn keå chuyeän haáp daãn nhaát. - HS neâu. + Caâu chuyeän coù yù nghóa gì ? - HS neâu. D. Cuûng coá – daën doø: - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Goïi HS neâu yù nghóa caâu chuyeän . - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Khuyeán khích HS neân tìm chuyeän ñoïc. - Veà nhaø keå laïi nhöõng caâu chuyeän maø em nghe caùc baïn keå cho ngöôøi thaân nghe. - Chuaån bò tieát sau : Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc + Tìm 1 caâu chuyeän hay ñoaïn chuyeän veà loøng töï troïng maø em ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc ghi vaøo vôû keå chuyeän ñeå tieát sau caùc em keå laïi tröôùc lôùp . TUAÀN 6 Tieát 6 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I. MUÏC TIEÂU: - Keå laïi ñöôïc baèng lôøi moät caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc coù noäi dung veà loøng töï troïng, keøm cöû chæ, ñieäu boä. - Hieåu ñöôïc yù nghóa, noäi dung nhöõng caâu chuyeän baïn keå. - Ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. - Coù yù thöùc reøn luyeän mình coùloøng töï troïng vaø thoùi quen ham ñoïc saùch. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi. - GV vaø HS chuaån bò nhöõng caâu chuyeän, taäp truyeän ngaén noùi veà loøng töï troïng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Caû lôùp thöïc hieän. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï d9eå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Goïi HS keå laïi caâu chuyeän veà tính trung thöïc vaø -1 HS keå chuyeän vaø neâu yù nghóa. noùi yù nghóa cuûa truyeän. - Nhaän xeùt chung. C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - Toå tröôûng baùo caùo vieäc chuaån bò cuûa - Kieåm tra vieäc chuaån bò truyeän cuûa HS . 10 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 caùc baïn. - Nhöõng ñöùc tính: trung thöïc, töï trong, khoâng - Laéng nghe. tham lam… cuûa con ngöôøi ñeàu raát ñaùng quyù. Hoâm nay lôùp ta seõ thi xem baïn naøo keå chuyeän veà loøng töï troïng môùi laï vaø haáp daãn nhaát. - GV ghi töïa leân baûng. 2. Höôùng daãn keå chuyeän: a.Tìm hieåu ñeà baøi: - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Goïi HS ñoïc ñeà baøi vaø phaân tích ñeà. - GV gaïch chaân nhöõng töø ngöõ quan troïng baèng -1 HS phaân tích ñeà baèng caùch neâu nhöõng töø ngöõ quan troïng trong ñeà. phaán maøu: loøng töï troïng, ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc. - 4 HS noái tieáp nhau ñoïc. - Goïi HS tieáp noái nhau ñoïc phaàn Gôïi yù. - HS neâu. - Hoûi: + Theá naøo laø loøng töï troïng? - GV choát yù: Töï troïng laø töï toân troïng baûn thaân -Laéng nghe. mình, giöõ gìn phaåm giaù, khoâng ñeå ai coi thöôøng mình. + Em ñaõ ñoïc nhöõng caâu truyeän naøo noùi veà loøng töï - HS laàn löôït traû lôøi. -2 HS ñoïc thaønh tieáng. troïng? + Em ñoïc caâu truyeän ñoù ôû ñaâu? - Nhöõng caâu chuyeän caùc em vöøa neâu treân raát boå ích. Chuùng ñem laïi cho ta lôøi khuyeân chaân thaønh veà loøng töï troïng cuûa con ngöøôi. -Yeâu caàu HS ñoïc thaàm daøn yù keå chuyeän trong SGK/59 - GV treo baûng daøn yù keå chuyeän vaø tieâu chí ñaùnh giaù leân baûng . b. Hoïc sinh thöïc haønh keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän * Keå chuyeän trong nhoùm: - 4 HS ngoài 2 baøn treân döôùi cuøng keå - Chia nhoùm 4 HS . chuyeän, nhaän xeùt, boå sung cho nhau. - GV ñi giuùp ñôõ töøng nhoùm.yeâu caàu HS keå laïi theo ñuùng trình töï ôû muïc 3 vaø HS naøo cuõng ñöôïc tham gia keå caâu chuyeän cuûa mình. - Gôïi yù cho HS caùc caâu hoûi. * Thi keå chuyeän: - HS thi keå, HS khaùc laéng nghe ñeå hoûi laïi - Toå chöùc cho HS thi keå chuyeän. - Khi HS keå GV ghi teân chuyeän, xuaát xöù, yù baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi cuûa baïn ñeå taïo nghóa, - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí khoâng khí haøo höùng, soâi noåi trong lôùp. - Nhaän xeùt baïn keå ñaõ neâu. - GV nhaän xet, tính ñieåm bình choïn theo tieâu chí - Tuyeân döông, trao phaàn thöôûng (neáu coù) cho HS ñoaït giaûi. - HS neâu. D. Cuûng coá-daën doø: - Trong tieát keå chuyeän naøy em ñöôïc nghe maáy 11 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 caâu chuyeän ? - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Neâu laïi yù nghóa caâu chuyeän. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Khuyeát khích HS neâu ñoïc truyeän. -Veà nhaø keå nhöõng caâu truyeän maø em nghe caùc baïn keå cho ngöôøi thaân nghe - Chuaån bò tieát sau : Lôøi öôùc döôùi traêng TUAÀN 7 Tieát 7 LÔØI ÖÔÙC DÖÔÙI TRAÊNG I. MUÏC TIEÂU: - Döïa vaøo lôøi keâ cuûa GV vaø caùc tranh minh hoaï keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän theo lôøi keå cuûa mình moät caùch haáp daãn, bieát phoái hôïp vôùi cöû chæ, neùt maët, ñieäu boä ñeå caâu chuyeän theâm sinh ñoäng. - Bieát nhaän xeùt baïn keå theo cac tieâu chí ñaõ neâu. - Hieåu noäi dung vaø yù nghóa truyeän: Nhöõng ñieàu öôùc toát ñeïp mang laïi nieàm vui, haïnh phuùc cho moïi ngöôøi. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Tranh minh hoaï töøng ñoaïn trong caâu chuyeän trang 69 SGK (phoùng to neáu coù ñieàu kieän). - Baûng lôùp ghi saün caùc caâu hoûi gôïi yù cho töøng ñoaïn. - Giaáy khoå to vaø buùt daï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï d9eå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Goïi HS leân baûng keå caâu truyeän veà loøng töï troïng maø em ñaõ ñöôïc nghe (ñöôïc ñoïc). - Goïi HS nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - Trong giôø hoïc hoâm nay caùc em seõ nghe-keå caâu chuyeän Lôøi öôùc döôùi traêng. Nhaân vaät trong truyeän laø ai? Ngöôøi ñoù ñaõ öôùc ñieàu gì? Caùc em cuøng theo doõi. - GV ghi töïa leân baûng. 2. GV keå chuyeän: -Yeâu caàu HS quan saùt tranh minh hoaï, ñoïc lôøi döôùi tranh vaø thöû ñoaùn xem caâu chuyeän keå veà ai. Noäi dung truyeän laø gì? Muoán bieát chò Ngaøn caàu mong ñieàu gì caùc em chuù 12 - Caû lôùp thöïc hieän. - 1 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu. - HS nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - Nhaéc laïi. - HS quan saùt tranh minh hoaï, ñoïc lôøi döôùi tranh . Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 yù nghe coâ keå. * GV keå laàn 1: keå vôùi gioïng chaäm raõi, nheï nhaøng, gaây tình caûm cho HS . Lôøi coâ beù trong truyeän: Toø moø, hoàn nhieân. Lôøi chò Ngaøn : hieàn haäu, dòu daøng. * GV keå chuyeän laàn 2 : vöøa keå, vöøavaøo töøng tranh minh hoaï keát hôïp vôùi phaàn lôøi döôùi moãi böùc tranh ( SGK/69) 3. Höôùng daãn keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. a. Keå trong nhoùm: - GV chia nhoùm 4 HS , moãi nhoùm keå veà noäi dung moät böùc tranh, sau ñoù keå toaøn truyeän. - GV giuùp ñôõ caùc nhoùm gaëp khoù khaên.GV coù theå gôïi yù cho HS keå döïa theo noäi dung ghi treân baûng. b. Keå tröôùc lôùp: - Toå chöùc cho HS thi keå tröôùc lôùp. - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå. - Nhaän xeùt cho ñieåm töøøng HS . - Toå chöùc cho HS thi keå toaøn truyeän. - Nhaän xeùt . c. Tìm hieåu noäi dung vaø yù nghóa cuûa truyeän: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung. - Phaùt giaáy vaø buùt daï. Yeâu caàu HS thaûo luaän trong nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi. - Goïi 1 nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung hoaëc neâu yù kieán cuûa nhoùm mình. - Bình choïn nhoùm coù keát cuïc hay nhaát vaø baïn keå chuyeän haáp daãn nhaát. D. Cuûng coá – daën doø: + Qua caâu truyeän, em hieåu ñieàu gì? + Trong cuoäc soáng, chuùng ta neân coù loøng nhaân aùi bao la, bieát thoâng caûm vaø seû chia nhöõng ñau khoå cuûa ngöôøi khaùc. Nhöõng vieäc laøm cao ñeïp cuûa coâ seõ mang laïi nieàm vui, haïnh phuùc cho chính chuùng ta vaø cho moïi ngöôøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø keå laïi truyeän cho ngöôøi thaân nghe. - Tìm nhöõng caâu truyeän keå veà nhöõng öôùc mô cao ñeïp hoaëc nhöõng öôùc mô vieãn voâng, phi lí vieát vaøo vôû keå chuyeän tieát sau caùc em hoïc toát hôn. TUAÀN 8 13 - Caû lôùp laéng nghe vaø quan saùt ngöõ ñieäu cuûa truyeän. - HS theo doõi tranh vaø chuù yù gioïng keå. - 3 HS ñoïc noái tieáp caùc yù : 1,2,3 SGK/69. - Keå trong nhoùm. Ñaûm baûo HS naøo cuõng ñöôïc tham gia. Khi 1 HS keå, caùc em khaùc laéng nghe, nhaän xeùt, goùp yù cho baïn. - 4 HS tieáp noái nhau keå vôùi noäi dung töøng böùc tranh . - Nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. - 3 HS tham gia keå. -2 HS ñoïc thaønh tieáng. - Hoaït ñoäng trong nhoùm. - Ñaïi dieän 1 nhoùm trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS traû lôøi. - HS nghe. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 Tieát 8 KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I. MUÏC TIEÂU: - Keå ñöôïc caâu chuyeän baèng lôøi cuûa mình veà nhöõng öôùc mô ñeïp hoaëc nhöõng öôùc mô vieãn voâng, phi lí maø ñaõ nghe, ñaõ ñoïc. - Lôøi keå sinh ñoäng, haáp daãn, phoái hôïp vôùi cöû chæ , ñieäu boä. - Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän maø baïn keå. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù caâu truyeän, lôøi keå cuûa baïn. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng lôùp vieát saün ñeà baøi. - HS söu taàm caùc truyeän coù noäi dung ñeà baøi. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Goïi HS leân baûng tieáp noái nhau keå töøng ñoaïn theo tranh truyeän Lôøi öôùc döôùi traêng. - Goïi 1 HS keå toaøn truyeän - Goïi 1 HS neâu yù nghóa cuûa truyeän. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - GV kieåm tra HS tìm ñoïc chuyeän ôû nhaø vaø choïn chuyeän. - GV ghi töïa leân baûng. 2. Höôùng daãn HS keå chuyeän: a. Tìm hieåu ñeà baøi: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV phaân tích ñeà baøi, duøng phaán maøu gaïch chaân döôùi caùc töø: ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc, öôùc mô ñeïp, öôùc mô vieån voâng, phi lí. -Yeâu caàu HS giôùi thieäu nhöõng truyeän, teân truyeän maø mình ñaõ söu taàm coù noäi dung treân. -Yeâu caàu HS ñoïc phaàn Gôïi yù: Hoûi: + Nhöõng caâu truyeän keå veà öôùc mô coù nhöõng loaïi naøo? Laáy ví duï. + Khi keå chuyeän caàu löu yù ñeán nhöõng phaàn naøo? - Caû lôùp thöïc hieän. - 4 HS leân baûng thöïc hieän theo yeâu caàu. - Laéng nghe. -2 HS ñoïc thaønh tieáng. - Laéng nghe. - HS giôùi thieäu truyeän cuûa mình. - 3 HS tieáp noái nhau ñoïc phaàn Gôïi yù. - HS laàn löôït neâu. - HS neâu :... teân caâu chuyeän, noäi dung caâu chuyeän, yù nghóa cuûa caâu chuyeän. - HS neâu. + Noäi dung caâu chuyeän coù maáy phaàn. + Caâu truyeän em ñònh keå coù teân laø gì? Em muoán - 5 HS phaùt bieåu theo phaàn chuaån bò cuûa mình. keå veà öôùc mô nhö theá naøo? b. Hoïc sinh thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. * Keå truyeän trong nhoùm: 14 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 -Yeâu caàu HS keå chuyeän theo caëp. - 2 HS ngoài cuøng baøn keå chuyeän, trao ñoåi noäi dung truyeän , nhaän xeùt, boå sung cho - GV theo doõi vaø höôùng daãn nhöõng nhoùm coøn yeáu. nhau. * Keå truyeän tröôùc lôùp: - Toå chöùc cho HS keå chuyeän tröôùc lôùp, trao ñoåi, - Nhieàu HS tham gia keå. Caùc HS khaùc cuøng theo doõi ñeå trao ñoåi veà caùc noäi ñoái thoaïi veà nhaân vaät, chi tieát, yù nghóa truyeän - Goïi HS nhaän xeùt veà noäi dung caâu chuyeän cuûa dung. - Nhaän xeùt theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. baïn, lôøi baïn keå. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . D. Cuûng coá - daën doø: - Trong tieát hoïc naøy caùc em ñaõ ñöôïc nghe nhöõng - HS neâu. caâu chuyeän naøo ? - Neâu yù nghóa caâu chuyeän em ñöôïc nghe - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø keå laïi cho ngöôøi thaân nghe nhöõng caâu truyeän ñaõ nghe caùc baïn keå - Chuaån bò nhöõng caâu chuyeän veà moät öôùc mô ñeïp cuûa em hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân ghi vaøo vôû keå chuyeän tieát sau caùc em hoïc cho toát. TUAÀN 9 Tieát 9 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I. Muïc tieâu: 1. Reøn kó naêng noùi : - HS choïn ñöôïc caâu chuyeän coù noäi dung keå veà moät öôùc mô ñeïp cuûa em hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. Bieát caùch saép xeáp caâu truyeän thaønh moät trình töï hôïp lí. Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän. - Lôøi keå töï nhieân, chaân thöïc, coù theå keát hôïp lôøi noùi vôùi cöû chæ, ñieäu boä. 2. Reøn kó naêng nghe : Chaêm chuù nghe baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Baûng lôùp ghi saün ñeà baøi. - Baûng phuï vieát vaén taét : * 3 höôùng xaây döïng coát chuyeän. + Nguyeân nhaân laøm naûy sinh öôùc mô ñeïp. + Nhöõng coá gaéng ñeå ñaït öôùc mô. + Nhöõng khoù khaên ñaõ vöôït qua, öôùc mô ñaït ñöôïc. * Daøn yù cuûa baøi keå chuyeän Teân caâu truyeän. +Môû ñaàu : Giôùi thieäu öôùc mô cuûa em hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. Vì sao em laïi keå öôùc mô ñoù. + Dieãn bieán. + Keát thuùc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 15 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Goïi HS leân baûng keå caâu chuyeän ñaõ nghe (ñaõ doïc) veà nhöõng öôùc mô. - Hoûi HS döôùi lôùp yù nghóa caâu chuyeän baïn vöøa keå. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS . C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - Kieåm tra vieäc HS chuaån bò baøi. - Nhaän xeùt, tuyeän döông nhöõng em chuaån bò baøi toát. - GV ghi töïa leân baûng. 2. Höôùng daãn keå chuyeän: a.Tìm hieåu baøi: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV ñoïc, phaân tích ñeà baøi, duøng phaán maøu gaùch chaân döôùi caùc töø: öôùc mô ñeïp cuûa em, cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. - Hoûi : + Yeâu caàu cuûa ñeà baøi veà öôùc mô laø gì? Nhaân vaät chính trong truyeän laø ai? - Caû lôùp thöïc hieän. - 1 HS leân baûng keå. - Toå chöùc baùo caùo vieäc chuaån bò baøi cuûa caùc baïn. - 2 HS ñoïc thaønh tieáng ñeà baøi. - HS theo doõi + Ñeà baøi yeâu caàu ñaây laø öôùc mô phaûi coù thaät. Nhaân vaät chính trong chuyeän laø em hoaëc baïn beø, ngöôøi thaân. - Goïi HS ñoïc gôïi yù 2. - 3 HS ñoïc thaønh tieáng. - Treo baûng phuï. - Em xaây döïng coát truyeän cuûa mình theo höôùng -1 HS ñoïc noäi dung treân baûng phuï. - HS laàn löôït neâu : Em keå veà noäi dung naøo? Haõy giôùi thieäu cho caùc baïn cuøng nghe. em trôø thaønh coâ giaùo vì queâ em ôû mieàn nuùi raát ít giaùo vieân vaø nhieàu baïn nhoû ñeán tuoåi maø chöa bieát chö õ… * Keå trong nhoùm: - Chia nhoùm 4 HS , yeâu caàu caùc em keå caâu chuyeän cuûa mình trong nhoùm. Cuøng trao ñoåi, thaûo luaän vôùi caùc baïn veà noäi dung, yù nghóa vaø caùch ñaët teân cho chuyeän. - GV ñi giuùp ñôõ nhöõng nhoùm gaëp khoù khaên. Chuù caùc em phaûi môû ñaàu caâu chuyeän baèng ngoâi thöù nhaát, duøng ñaïi töø em hoaëc toâi. * Keå tröôùc lôùp: -Toå chöùc cho HS thi keå. - Moãi HS keå GV ghi nhanh leân baûng teân HS , teân truyeän, öôùc mô trong truyeän. - Sau moãi HS keå, GV yeâu caàu HS döôùi lôùp hoûi 16 - 4 HS ngoài 2 baøn keå chuyeän, trao ñoåi noäi dung truyeän , nhaän xeùt, boå sung cho nhau. - Nhieàu HS tham gia keå. Caùc HS khaùc cuøng theo doõi ñeå trao ñoåi veà caùc noäi dung. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 baïn veà noäi dung, yù nghóa, caùch thöùc thöïc hieän öôùc -Hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi. mô ñoù ñeå taïo khoâng khí soâi noåi, haøo höùng ôû lôùp hoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu - Nhaän xeùt theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. ôû caùc tieát tröôùc. - Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS . D. Cuûng coá - daën doø: - Trong tieát hoïc naøy caùc em ñaõ ñöôïc nghe nhöõng caâu chuyeän naøo ? - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Neâu yù nghóa caâu chuyeän em ñöôïc nghe - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø vieát laïi moät caâu chuyeän caùc baïn vöøa keå maø em cho laø hay nhaát vaø chuaån bò baøi : Oân taäp. TUAÀN 10 : OÂN TAÄP I. MUÏC TIEÂU: 1/ Reøn kó naêng noùi : + Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï, HS coù theå keå laïi ñöôïc caâu chuyeän moät caùch haáp daãn, loâ gíc. + Bieát keå töï nhieân baèng lôøi cuûa mình 1 caâu chuyeän hay moät ñoaïn chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc. + HS choïn ñöôïc caâu chuyeän theo ñuùng chuû ñeà, bieát saép xeáp thaønh moät caâu chuyeän. - Naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän, yù nghóa cuûa caâu chuyeän. - Lôøi keå töï nhieân, chaân thaät keát hôïp cöû chæ, ñieäu boä. 2/ Reøn kó naêng nghe : - Chaêm chuù nghe coâ keå, nhôù ñöoâc noäi dung coát truyeän. - Theo doõi baïn keå chuyeän, nhaän xeùt ñöôïc lôøi keå cuûa baïn. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Tranh minh hoaï cho moät soá truyeän keå ñaõ hoïc töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 9. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. OÅn ñònh. - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Kieåm tra söï chuaån bò tranh vaø caâu chuyeän cuûa HS. - GV nhaän xeùt. C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - Oân taäp - GV ghi töïa leân baûng. 2. Höôùng daãn oân taäp: 17 - Caû lôùp thöïc hieän. - HS baùo caùo söï chuaån bò cuûa mình. - Laéng nghe. - HS nhaéc laïi. Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 a/ Loaïi baøi nghe keå laïi caâu chuyeän vöøa nghe treân lôùp. - Töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 9 coâ ñaõ keå cho caùc em nghe nhöõng caâu chuyeän naøo ? - GV nhaän xeùt. * Yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm cho nhau nghe, moãi nhoùm keå 1 caâu chuyeän (leân boác thaêm caâu chuyeän ) * Thi keå giöõa caùc nhoùm vôùi nhau. b/ Loaïi baøi keå chuyeän ñaõ ñoïc , ñaõ nghe. - Töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 9 caùc em ñaõ hoïc keå chuyeän ñaõ ñoïc, ñaõ nghe vôùi nhöõng chuû ñeà naøo ? - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS xung phong thi keå. - GV nhaän xet, tuyeân döông. c/ Loaïi baøi ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. - Töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 9 caùc em ñaõ ñöôïc hoïc veà keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia vôùi chuû ñeà naøo ? - Yeâu caàu HS keå cho nhau nghe theo nhoùm ñoâi. - GV toå chöùc thi keå tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông. D/ Cuûng coá - Daêïn doø : - Tieát oân taäp ñaõ cho caùc em naém chaéc nhöõng caâu chuyeän naøo ? - Veà nhaø taäp keå nhieàu laàn, lôøi keå phaûi phuø hôïp vôùi nhaân vaät vaø ñieäu boä. - Chuaån bò baøi : Baøn chaân kì dieäu - Nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 11 Tieát 11 - 2 HS neâu : Söï tích hoà Ba Beå ; Moät nhaø thô chaân chính ; lôøi öôùc döôùi traêng. - HS khaùc nhaän xeùt. - Keå chuyeän trong nhoùm cho nhau nghe caâu chuyeän mình ñaõ boác thaêm. - Ñaïi dieän 3 nhoùm thi keå. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS neâu :… veà loøng nhaân haäu; … veà tính trung thöïc ; … Veà loøng töï troïng ; … Veà öôùc mô ñeïp hay öôùc mô vieãn voâng, phi lí. - 3 HS thi keå. - HS nhaän xeùt. - HS neâu : … Veà moät öôùc mô ñeïp cuûa em hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. - 2 HS ngoài cuøng baøn töï keå cho nhau nghe. - 2 nhoùm thi keå vôùi nhau. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. BAØN CHAÂN KÌ DIEÄU I. Muïc tieâu: -Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï keå töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu truyeän Baø chaân kì dieäu. -Bieát phoái hôïp lôøi keå vôùi neùt maët, cöû chæ, ñieäu boä. -Hieåu yù nghóa cuûa truyeän: Duø trong hoaøn caûnh khoù khaên naøo, neáu con ngöôøi giaøu nghò löïc, coù yù chí vöôn leân thì seõ ñaït ñöôïc ñieàu mình mong öôùc. 18 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 -Töï ruùt ra baøi hoïc cho mình töø taám göông Nguyeãn Ngoïc Kí bò taøn taät nhöng ñaõ coá gaéng vöôn leân vaø thaønh coâng trong cuoäc soáng. -Bieát laéng nghe, nhaän xeùt, ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn. II. Ñoà duøng daïy hoïc: -Tranh minh hoaï truyeän trong SGK trang 107 (phoùng to neáu coù ñieàu kieän) III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: -Baïn naøo coøn nhôù taùc giaû cuûa baøi thô Em thöông ñaõ hoïc ôû lôùp 3. -Caâu truyeän caûm ñoäng veà taùc giaû cuûa baøi thô Em thöông ñaõ trôû thaønh taám göông saùng cho bao theá heä ngöôøi Vieät Nam. Caâu chuyeän ñoù keå veà chuyeän gì? Caùc em cuøng coâ keå. b.Keå chuyeän: -GV keå chuyeän laàn 1: chuù yù gioïng keå chaäm raõi, thong thaû. Nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ gôïi taû hình aûnh, haønh ñoäng cuûa Nguyeãn Ngoïc Kí: Thaäp thoø, meàm nhuõn, buoâng thoõng, baát ñoäng, nhoeø öôùt, quay ngoaét, co quaép,… -GV keå chuyeän laøn 2: Vöøa keå vöø chæ vaøo tranh minh hoaï vaø ñoïc lôøi phía döôùi moãi tranh. c. Höôùng daãn keå chuyeän: a/. Keå trong nhoùm: -Chia nhoùm 4 HS . Yeâu caàu HS trao ñoåi, keå chuyeän trong nhoùm.GV ñi giuùp ñôõ töøng nhoùm. b/. Keå tröôùc lôùp: -Toå chöùc cho HS keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp. -Moãi nhoùm cöû 1 HS thi keå vaø keå moät tranh. -Nhaän xeùt töøng HS keå. -Toå chöùc cho HS thi keå toaøn chuyeän. GV khuyeán khích caùc HS khaùc laéng nghe vaø hoûi laïi baïn moät soá tình tieát trong truyeän. +Hai caùnh tay cuûa Kí coù gì khaùc moïi ngöôøi? +Khi coâ giaùo ñeán nhaø, Kí ñang laøm gì? +Kí ñaõ coá gaéng nhö theá naøo? +Kí ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng gì? +Nhôø ñaâu maø Kí ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng ñoù? -Goïi HS nhaän xeùt lôøi keå vaø traû lôøi cuûa baïn. Hoaït ñoäng cuûa troø -Taùc giaû cuûa baøi thô Em thöông laø nhaø thô Nguyeãn Ngoïc Kí. -Laéng nghe. -HS trong nhoùm thaûo luaän. Keå chuyeän. Khi 1 HS keå, caùc em khaùc laéng nghe, nhaän xeùt vaø goùp yù cho baïn. -Caùc toå cöû ñaïi dieän thi keå. -3 ñeán 5 HS tham gia keå. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù lôøi baïn keå theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. 19 Ngô Thị Tư – Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm – Giáo án Kể chuyện 4 -Nhaän xeùt chung vaø cho ñieåm töøng HS . c/. Tìm hieåu yù nghóa truyeän: +Caâu truyeän khuyeân chuùng ta haõy kieân trì, -Hoûi: +caâu truyeän muoán khuyeân chuùng ta nhaãn naïi, vöôït leân moïi khoù khaên seõ ñaït ñöôïc ñieàu gì? mong öôùc cuûa mình. +Em hoïc ñöôïc ôû anh Kí tinh thaàn ham hoïc, +Em hoïc ñöôïc ñieàu gì ôû Nguyeãn Ngoïc Kí. quyeát taâm vöôn leân cho mình trong hoaøn caûnh khoù khaên. +Em hoïc ñöôïc ôû anh Kí nghò löïc vöôn leân trong cuoäc soáng. +Em thaáy mình caàn phaûi coá gaéng nhieàu hôn nöõa trong hoïc taäp. +Em hoïc taäp ñöôïc ôû anh Kí loøng töï tin trong cuoäc soáng, khoâng töï ti vaøo baûn thaân mình bò taøn taät. -Thaày Nguyeãn Ngoïc Kí laø moät taám göông saùng veà hoïc taäp, yù chí vöôn leân trong cuoäc soáng. Töø moät caäu beù bò taøn taät, oâng trôû thaønh moät nhaø thô, nhaø vaên. Hieän nay oâng laø Nhaø giaùo Öu tuù, daïy moân ngöõ vaên cho moät tröôøng Trung hoïc ôû Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 2. Cuûng coá – daën doø: -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS veà nhaø keå laïi chuyeän cho ngöôøi thaân nghe vaø chuaån bò nhöõng caâu chuyeän maø em ñöôïc nghe, ñöôïc ñoïc veà moät ngöôøi coù nghò löïc. KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE, ÑAÕ ÑOÏC I. Muïc tieâu: -Keå ñöôïc caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc coù coát chuyeän, nhaân vaät noùi veà ngöôøi coù nghò löïc, coù yù chí vöôn leân. -Kieåu ñöôïc noäi dung yù nghóa caâu chuyeän cuûa caùc baïn. -Lôøi keå töï nhieân, saùng taïo, keát hôïp vôùi cöû chæ neùt maët, ñieäu boä. -Bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù noäi dung truyeän, lôøi keå cuûa baïn. II. Ñoà duøng daïy hoïc: -GV vaø HS söu taàm caùc truyeän coù noäi dung noùi veà moät ngöôøi coù nghò löïc. -Ñeà baøi vaø gôïi yù 3 vieát saün treân baûng. III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 20
- Xem thêm -