Tài liệu Giáo án kể chuyện cây cỏ nước nam

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 315 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

M«n: KÓ chuyÖn Bµi: C©y cá n­íc Nam I - Môc tiªu - KiÕn thøc: HiÓu néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn: khuyªn ng­êi ta yªu quý thiªn nhiªn; hiÓu gi¸ trÞ vµ biÕt tr©n träng tõng ngän cá, l¸ c©y - KÜ n¨ng: Häc sinh kÓ ®­îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn mét c¸ch tù nhiªn sau khi nghe GV kÓ vµ nh×n tranh minh ho¹ - Th¸i ®é: Thªm yªu quý thiªn nhiªn, ®Êt n­íc. II - §å dïng d¹y häc - Tranh phãng to trong s¸ch gi¸o khoa. III - Néi dung vµ tiÕn tr×nh tiÕt d¹y A - Tæ chøc líp: - Nh¾c HS æn ®Þnh nÒ nÕp, chuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp. B - TiÕn tr×nh tiÕt d¹y: Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A/ KiÓm tra bµi cò: - KÓ l¹i c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn, ®· tham gia nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta vµ nh©n d©n thÕ giíi. B/ Bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi míi: - Nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña ®Ò bµi. 2. GV kÓ chuyÖn: * KÓ chuyÖn lÇn 1 Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - GV nªu, ghi tªn bµi - GV kÓ giäng chËm r·i tõ tèn. - Gi¶i nghÜa tõ khã: Tr­ëng trµng, - GV chèt l¹i. d­îc s¬n. - GV kÓ kÕt hîp tranh * KÓ chuyÖn lÇn 2: KÓ theo tranh 3. T×m hiÓu néi dung chuyÖn: - Danh y TuÖ tÜnh d¾t häc trß cña m×nh lªn nói Nam Tµo, B¾c §Èu ®Ó lµm g×? - §iÒu mµ danh y TuÖ TÜnh muèn nãi lµ ®iÒu g×? - Vua quan nhµ TrÇn ®· gÆp khã kh¨n g× khi gi¸p trËn víi qu©n Nguyªn? V× sao? - GV nªu c©u hái - 1 HS kÓ vµ nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn. - HS ghi vë. - HS theo dâi. - HS gi¶i nghÜa. - HS nghe vµ quan s¸t. - HS tr¶ lêi. + §Ó nãi cho htrß biÕt ®iÒu mµ «ng ®· nung nÊu tõ l©u l¾m råi. + VÒ t¸c dông cña c©y cá n­íc Nam + Kh«ng cã thuèc men v× tõ l©u nhµ Nguyªn kh«ng thuèc men cho n­íc Nam. Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Vµ vua quan nhµ TrÇn ®· lµm g× ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n ®ã? + C¸c danh y to¶ ®i kh¾p n¬i t×m c¸ch ch÷a bÖnh b»ng c©y cá binh thường… + Gióp cho qu©n binh nµh trÇn thªm bÒn bØ, c­êng tr¸ng…. + Nèi tiÕp tæ tiªn t×m ra nh÷ng ph­¬ng thuèc ch÷a bÖnh cøu ng­êi... - C©y cá n­íc Nam ®· gióp g× cho qu©n d©n nhµ TrÇn? - Ai cho c« biÕt ý nguyÖn cña danh y TuÖ tÜnh? 3. H­íng dÉn HS KÓ chuyÖn - Ho¹t ®éng nhãm - KÓ chuyÖn c¸ nh©n - GV l­u ý tªn 1 sè lo¹i c©y thuèc nam cã trong bµi vµ giäng kÓ. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. - KÓ chuyÖn theo nhãm - KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn - HS tËp kÓ trong nhãm - 3 HS lÇn l­ît kÓ nèi tiÕp c©u chuyÖn. - 1 nhãm lªn kÓ nèi tiÕp c¶ c©u chuyÖn (3 HS). - Líp ®Æt c©u hái cho nhãm tr¶ lêi vµ ngc l¹i. - 1 HS kÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn. - HS nªu, ghi vë. - C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g×? - GV chèt l¹i vµ ghi b¶ng ý nghÜa chuyÖn. 4. Cñng cè – DÆn dß: - KÓ tªn 1 sè danh y næi tiÕng ë - GV giíi thiÖu. n­íc ta mµ em biÕt? - KÓ tªn mét sè c©y thuèc nam vµ c«ng dông cña nã mµ em biÕt? - GV dÆn dß. - VÒ nhµ «n l¹i chuyÖn, tËp kÓ l¹i - GV nhËn xÐt tiÕt häc. cho ng­êi th©n nghe…. - HS nªu. C - Rót kinh nghiÖm- Bæ sung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
- Xem thêm -