Tài liệu Giao An hoat dong ngoai gio len lop 6

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 306 |
  • Lượt tải: 0
nguyenphuong4161

Đã đăng 1 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC NGOAØI GIÔØ LÔÙP 6 THAÙNG 9 10 11 12 CHUÛ ÑIEÅM TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG CHAÊM NGOAN, HOÏC GIOÛI TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN 1 vaø 2 MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN THAÙNG CHUÛ ÑIEÅM GVCN: Tröôøng THCS GÔÏI YÙ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG -Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi. -Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp. -Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng. -Taäp caùc baøi haùt qui ñònh. -Nghe giôùi thieäu thö Baùc Hoà. -Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân. -Trao ñoåi veà kinh nghieäm hoïc taäp ôû THCS. -Thi vaên ngheä giöõa caùc toå. -Nghe giôùi thieäu veà ñoäi nguõ thaày giaùo, coâ giaùo trong tröôøng. -Leã ñaêng kí “Thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc toát”. -Trao ñoåi taâm tình vaø ca haùt möøng ngaøy 20 – 11. -Toå chöùc kæ nieäm ngaøy 20 – 11. -Hoäi vui hoïc taäp. -Tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông. -Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22 – 12. -Vui vaên ngheä. -Trình baøy keát quaû söu taàm veà ca dao, tuïc ngöõ vaø neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông. -Tìm hieåu göông saùng ñaûng vieân ôû queâ höông. -Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng xuaân. -Thaûo luaän bieän phaùp thöïc hieän keá hoaïch reøn luyeän ôû hoïc kì II. GÔÏI YÙ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT Trang1 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 3 4 5 6 +7 + 8 TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN HOAØ BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU HEØ VUI, KHOEÛ VAØ BOÅ ÍCH GVCN: Tröôøng THCS Naêm hoïc :2011-2012 ÑOÄNG -Ca haùt veà meï vaø coâ giaùo. -Nghe giôùi thieäu veà yù nghóa ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26 – 3. -Tìm hieåu veà göông caùc anh chò ñoaøn vieân tieâu bieåu. -Thaûo luaän keá hoaïch chuaån bò Hoäi traïi 26 – 3. -Thi tìm hieåu cuoäc soáng cuûa thieáu nhi caùc nöôùc. -Troø chôi hoûi ñaùp veà moät chuû ñeà toaøn caàu. -Vaên ngheä ca ngôïi veû ñeïp cuûa queâ höông, ñaát nöôùc vaø möøng ngaøy chieán thaéng 30 – 4. -Hoäi vui hoïc taäp. -Söu taàm caùc maãu chuyeän veà thôøi nieân thieáu cuûa Baùc Hoà. -Ca haùt veà Baùc Hoà. -Trao ñoåi veà noäi dung 5 ñieàu Baùc Hoà daïy. -Hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí taïi coäng ñoàng. -Hoaït ñoäng theå duïc theå thao : boùng ñaù, caàu loâng, theå duïc nhòp ñieäu………. -Hoaït ñoäng vaên ngheä. -Hoaït ñoäng tham quan, du lòch. -Hoaït ñoäng nhaân ñaïo, töø thieän. -Hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc. Trang2 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012  Giaùo aùn : HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP LÔÙP GVCN : Chuû ñieåm thaùng 9: GVCN: Tröôøng THCS Trang3 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 Truyeàn thoáng nhaø tröôøng I.Muïc tieâu :  HS hieåu bieát veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhaø tröôøng  Boài döôõng tình caûm yeâu quyù tröôøng mình, töï haøo laø HS cuûa nhaø tröôøng vaø coù yù thöùc phaùt huy truyeàn thoáng cuûa tröôøng  Coù thoùi quen thöïc hieän ñuùng vaø nghieâm tuùc nhöõng quy ñònh cuûa nhaø tröôøng veà neà neáp hoïc taäp, kyû luaät, bieát thöïc hieän nhöõng yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi ngöôøi HS trung hoïc cô sôû. II.Noäi dung hoaït ñoäng cuûa chuû ñieåm: 1.Tuaàn thöù nhaát :  Toå chöùc leã khai giaûng naêm hoïc môùi trang troïng vaø thieát thöïc treân cô sôû ñaõ coù söï chuaån bò töø thaùng 8  Thaûo luaän noäi dung vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi 2.Tuaàn thöù hai :  Tieán haønh toå chöùc lôùp, löïa choïn ñoäi nguõ caùn boä lôùp vaø caùc caùn söï chöùc naêng, caùn söï moân hoïc  HS töï giôùi thieäu khaû naêng vaên ngheä cuûa mình hoaëc giôùi thieäu nhöõng baïn coù khaû naêng vaên ngheä ñeå lôùp bieát 3.Tuaàn thöù ba :  Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng vaø yù nghóa teân tröôøng  Tieáp tuïc reøn luyeän neà neáp kyû luaät, ñoân ñoác vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän noäi quy cuûa HS döôùi söï ñieàu kieån cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp. 4.Tuaàn thöù tö :  Taäp caùc baøi haùt quy ñònh Ngaøy 04 thaùng GVCN: Tröôøng THCS 9 naêm 2012 Trang4 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 Hoaït ñoäng tuaàn thöù nhaát : Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi I.Yeâu caàu giaùo duïc :  HS hieåu ñöôïc noäi quy cuûa nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi  HS coù yù thöùc toân troïng noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi  HS tích cöïc reøn luyeän , thöïc hieän toát noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1.Noäi dung :  Noäi quy cuûa nhaø tröôøng  Nhöõng nhieäm vuï chuû yeáu cuûa naêm hoïc môùi maø HS caàn bieát 2.Hình thöùc hoaït ñoäng:  Nghe giôùi thieäu veà noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi  Trao ñoåi, thaûo luaän trong lôùp  Vaên ngheä III.Chuaån bò hoaït ñoäng : 1.Veà phöông tieän hoaït ñoäng : a) GVCN chuaån bò :  Baûn noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc  Giaáy khoå to ,buùt daï  Moät soá caâu hoûi vaø ñaùp aùn b) HS chuaån bò :  Ñoïc tröôùc noäi quy, quy ñònh cuûa nhaø tröôøng  Moät soá baøi haùt, baøi thô 2.Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : GVCN:  Thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung, hình thöùc vaø keá hoaïch “Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi”. Sau ñoù chia lôùp thaønh 4 nhoùm ,phaùt cho moãi nhoùm moät baûn noäi quy nhaø tröôøng vaø moät baûn nhieäm vuï naêm hoïc môùi. Chæ ñònh moät hoïc sinh laøm ngöôøi ñieàu khieån hoaït ñoäng.  XD chöông trình hoaït ñoäng vaø boài döôõng caùch thöùc ñieàu khieån hoaït ñoäng cho HS ñieàu khieån GVCN: Tröôøng THCS Trang5 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012  Ghi caùc caâu hoûi thaûo luaän vaøo caùc phieáu rieâng vaø ñaùp aùn giao tröôùc cho HS ñieàu khieån  Cöû moät soá HS chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä. Chæ ñònh moät HS ñieàu khieån chöông trình vaên ngheä  Cöû moät soá HS laøm nhieäm vuï trang trí: keû tieâu ñeà hoaït ñoäng, keâ baøn gheá IV.Tieán haønh hoaït ñoäng : TG NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN 3’ Lôùp tröôûng NOÄI DUNG Hoaït ñoäng 1 : Môû ñaàu  Giôùi thieäu  Haùt taäp theå baøi Lôùp chuùng ta keát ñoaøn. Nhaïc vaø lôøi : Moäng Laân Lôùp tröôûng 7’ Toå tröôûng Thö kyù toå Toå tröôûng 10’ Toå tröôûng Lôùp tröôûng Toå tröôûng GVCN: Tröôøng THCS Lôùp chuùng mình raát raát vui. Anh em ta chan hoaø tình thaân. Lôùp chuùng mình raát raát vui. Nhö keo sôn anh em moät nhaø. Ñaày tình thaân quyù meán nhau luoân thi ñua hoïc chaêm tieán tôùi. Quyeát keát ñoaøn giöõ vöõng beàn. Giuùp ñôõ nhau xöùng ñaùng troø ngoan.  Neâu lyù do, giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi HS laøm vieäc theo nhoùm  Ñoïc caùc ñieàu khoaûn cuûa noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi Caùc thaønh vieân trong nhoùm hoûi nhöõng choã chöa roõ, chöa hieåu  Ghi laïi  Giaûi thích hoaëc nhôø GVCN giuùp ñôõ Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän nhoùm  Cöû ñaïi dieän leân boùc thaêm caâu hoûi thaûo luaän  Phaùt cho moãi nhoùm moät tôø giaáy khoå to vaø buùt daï, yeâu caàu moãi nhoùm cöû moät thö kyù ghi yù kieán thaûo luaän cuûa nhoùm  Neâu caâu hoûi ,caùc thaønh vieân thaûo luaän ,tìm ra ñaùp aùn cuûa Trang6 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 nhoùm vaø ghi vaøo giaáy T NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN 5’ Lôùp tröôûng GVCN: Tröôøng THCS NOÄI DUNG Hoaït ñoäng 4 : Baùo caùo keát quaû thaûo luaän  Cho caùc nhoùm daùn giaáy khoå to ghi keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm leân vò trí quy ñònh  Laàn löôït môøi ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy keát quaû cuûa nhoùm  Môøi caùc thaønh vieân trong lôùp phaùt bieåu yù kieán boå sung --> ghi toùm taét yù kieán boå sung leân baûng  Ñoïc ñaùp aùn vaø ñaùnh daáu vaøo nhöõng choã traû lôøi ñuùng cuûa Trang7 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 caùc nhoùm, yeâu caàu caû lôùp ghi nhôù vaø thöïc hieän  Neâu caùc caâu hoûi chung cho lôùp thaûo luaän, ghi toùm taét yù kieán thaûo luaän, ñoïc ñaùp aùn vaø yeâu caàu caû lôùp ghi nhôù Hoaït ñoäng 5 : Vui vaên ngheä Lôùp tröôûng  Laàn löôït giôùi thieäu moät soá tieát muïc vaên ngheä --> caùc HS laàn löôït leân trình baøy  Ñöa ra moät soá caâu ñoá vui a) Muøa ñoâng thì ñöùng buoàn thiu Muøa heø thì chaïy viu viu caû ngaøy Laø caùi gì ? Ñaùp aùn : quaït ñieän b) Hoa gì duøng ñeå thoåi côm Khoâng sinh töø luùa maø ñôm ñoû caønh Laø hoa gì ? Ñaùp aùn : hoa gaïo c) Con gì ñeán chaùn Gioáng ngoãng, gioáng ngan Bôi treân baøi laøm Cuûa anh löôøi hoïc Laø soá maáy ? Ñaùp aùn : soá 2 V.Keát thuùc hoaït ñoäng : (2’)  Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp  GVCN daën doø theâm, ñoäng vieân HS thöïc hieän toát caùc noäi quy, quy ñònh cuûa nhaø tröôøng. Hoaït ñoäng tuaàn thöù hai : Ngaøy 7 thaùng 9 naêm 2012 Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp I.Yeâu caàu giaùo duïc :  HS naém ñöôïc cô caáu toå chöùc vaø chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp  HS coù yù thöùc xaây döïng taäp theå lôùp, coù thaùi ñoä toân troïng ñoäi nguõ caùn boä lôùp  Reøn luyeän kyõ naêng nhaän nhieäm vuï vaø kyõ naêng tham gia caùc hoaït ñoäng chung cuûa taäp theå II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : GVCN: Tröôøng THCS Trang8 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 1.Noäi dung :  Thaønh laäp caùc toå nhoùm trong lôùp  Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp : lôùp tröôûng, caùc lôùp phoù, toå tröôûng, toå phoù, caùn söï lôùp.  Xaùc ñònh chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng caùn boä lôùp  Caùch thöùc laøm vieäc cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp 2.Hình thöùc hoaït ñoäng :  Chæ ñònh ñoäi nguõ caùn boä lôùp döïa vaøo hoïc löïc, chöùc vuï naêm hoïc tröôùc.  Trao nhieäm vuï cho ñoäi nguõ caùn boä lôùp III.Chuaån bò hoaït ñoäng : 1.Veà phöông tieän hoaït ñoäng : GVCN chuaån bò :  Moät baûn sô ñoà veà cô caáu toå chöùc lôùp  Moät baûn ghi nhieäm vuï cuûa caùn boä lôùp, toå vaø caùc caùn söï chöùc naêng  Caùc loaïi soå ghi cheùp cuûa caùn boä lôùp 2.Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : GVCN :  Thoâng baùo cho caû lôùp veà yeâu caàu, nhieäm vuï toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp  Neâu nhöõng tieâu chuaån chuû yeáu cuûa ngöôøi caùn boä lôùp deå HS chuaån bò yù kieán löïa choïn ñoäi nguõ caùn boä lôùp  Cöû moät nhoùm HS giuùp GVCN keû baûn sô ñoà cô caáu toå chöùc lôùp, vieát baûng ghi nhieäm vuï caùn boä lôùp treân giaáy khoå to vaø vieát maãu cho caùc loaïi soå coâng taùc cuûa caùn boä lôùp  Thoáng nhaát veà keá hoaïch thôøi gian tieán haønh. IV.Tieán haønh hoaït ñoäng : T NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HIEÄN 10’ GVCN Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu  Giôùi thieäu cho caû lôùp sô ñoà cô caáu toå chöùc lôùp :vò trí ñoäi nguõ caùn boä lôùp, caùc quan heä vaø cô cheá hoaït ñoäng  Neâu nhieäm vuï cuûa töøng loaïi caùn boä lôùp  Cho HS phaùt bieåu yù kieán veà caùc tieâu chuaån chuû yeáu cuûa moät caùn boä lôùp (GVCN ghi toùm taét yù kieán leân baûng) Hoaït ñoäng 2: Löïa choïn 20’ GVCN  Cho HS xung phong ø ghi teân leân baûng  Cho HS giôùi thieäu moät soá baïn hoïc  ghi teân leân baûng  Ñöa ra yù kieán löïa choïn GVCN: Tröôøng THCS Trang9 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 6’ GVCN Lôùp tröôûng 7’ Lôùp tröôûng Naêm hoïc :2011-2012  Cho caû lôùp bieåu quyeát ñeå coù quyeát ñònh cuoái cuøng sau ñoù ghi teân nhöõng HS ñöôïc choïn leân sô ñoà Hoaït ñoäng 3: Trao nhieäm vuï  Ñoäi nguõ caùn boä lôùp ra maét  Giao nhieäm vuï cho ñoäi nguõ caùn boä lôùp, ñoàng thôøi trao soå coâng taùc vaø höôùng daãn caùch söû duïng cho caùc em  Thay maët ñoäi nguõ caùn boä lôùp phaùt bieåu yù kieán Hoaït ñoäng 4: Vui vaên ngheä  Môøi 1 soá baïn leân haùt  1 soá HS leân haùt  Baét baøi haùt cho caû lôùp Caùnh chim tuoåi thô Nhaïc vaø lôøi : Phan Long Hai caùnh tay kheùo leùo cuøng ñoâi baøn chaân xinh. Em muùa sao meàm maïi nhö boà caâu luyeän trôøi cao trong xanh. Höông luùa ñöa ngoït ngaøo, taùo chín thôm ñaàu caønh. Naéng soi göông nöôùc laáp laùnh, naâng caùnh chim tuoåi thô bay xa. Ai chaép ñoâi caùnh traéng nhö maøu naéng ñeïp cho chim. Ai veõ ñoâi maét hieàn nhö gioït söông ñaäu caønh cao lung linh. Höông luùa ñöa ngoït laønh, taùo chín thôm ñaàu caønh. (Gioù lao xao nhö tieáng haùt, naâng caùnh chim tuoåi thô bay xa)2 V.Keát thuùc hoaït ñoäng : (2’)  GVCN nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng” Toå chöùc löïa choïn ñoäi nguõ caùn boä lôùp” vaø daën doø nhaéc nhôû caû lôùp ñoaøn keát, giuùp ñôõ ñoäi nguõ caùn boä lôùp hoaøn thaønh nhieäm vuï. Ngaøy 1 4 thaùng 9 naêm 2012 Hoaït ñoäng tuaàn thöù ba : Nghe giôùi thieäu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng I.Yeâu caàu giaùo duïc :  HS naém ñöôïc nhöõng truyeàn thoáng cô baûn cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng ñoù  Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa HS lôùp 6 trong vieäc phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng GVCN: Tröôøng THCS Trang10 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012  Xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp vaø hoaït ñoäng cuûa caù nhaân vaø lôùp II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1.Noäi dung :  Vaøi neùt veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa tröôøng  Truyeàn thoáng cuûa tröôøng veà hoïc taäp, reøn luyeän ñaïo ñöùc vaø caùc thaønh tích khaùc 2.Hình thöùc hoaït ñoäng :  Trình baøy baèng lôøi, baèng sô ñoà, baûng bieåu, tranh aûnh …  Trao ñoåi, thaûo luaän III.Chuaån bò hoaït ñoäng : 1.Veà phöông tieän hoaït ñoäng : a)GVCN chuaån bò :  Moät vaøi soá lieäu chuû yeáu veà toå chöùc nhaø tröôøng : toång GV vaø caùn boä nhaø tröôøng; caùc toå boä moân; caùc toå chöùc ñoaøn theå nhaø tröôøng; teân caùc thaày coâ trong Ban giaùm hieäu; toång phuï traùch; teân caùc thaày coâ daïy lôùp mình; toång soá HS cuûa tröôøng  Caùc tö lieäu chuû yeáu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng  Moät soá caâu hoûi ñeå HS trao ñoåi thaûo luaän  Toùm taét ñaùp aùn cho caùc caâu hoûi b)HS chuaån bò :  Moät soá tieát muïc vaên ngheä  Töï söu taàm tìm hieåu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng 2.Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng :  GVCN thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung, hình thöùc hoaït ñoäng, yeâu caàu moãi HS töï tìm hieåu tröôùc caùc truyeàn thoáng nhaø tröôøng  Hoäi yù caùn boä lôùp vaø caùc toå tröôûng ñeå phaân coâng caùc coâng vieäc cuï theå nhö : xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng, cöû caùc caùn söï lôùp laøm caùc nhieäm vuï IV.Tieán haønh hoaït ñoäng : T NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HIEÄN 5’ Lôùp tröôûng Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu  Neâu lyù do vaø giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 10’ GVCN Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu  Giôùi thieäu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng  HS hoûi theâm nhöõng ñieàu chöa hieåu, chöa roõ . GVCN traû lôøi hoaëc giaûi thích cho HS Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän 16’ Lôùp tröôûng  Daãn chöông trình laàn löôït neâu caùc caâu hoûi GVCN: Tröôøng THCS Trang11 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012  HS vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa ñöôïc nghe giôùi thieäu vaø nhöõng kieán thöùc töï tìm hieåu ñöôïc veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng ñeå traû lôøi  Caùc HS khaùc boå sung theâm  Daãn chöông trình neâu ñaùp aùn 12’ Lôùp tröôûng Hoaït ñoäng 4: Vui vaên ngheä  Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình laàn löôït môøi caùc baïn leân trình dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä  Treo caâu ñoá vui a) Nöûa laø chim Nöûa laø thuù Nuoâi con baèng vuù Maø laïi bieát bay Laø con gì ? Ñaùp aùn : con dôi b) Beù ngöôøi maø raát tinh ma ÔÛ ñaâu coù coã theá laø ñeán xôi Töï nhieân chaúng phaûi ai môøi Cöûa quan, cöûa lính chaúng nôi naøo töø Laø con gì ? Ñaùp aùn : con ruoài c) Ñeå nguyeân – duøng daùn ñoà chôi Theâm huyeàn – laïi ôû taän nôi maùi nhaø Theâm naëng – aên ngoït laém nha Neáu maø theâm saéc – caét ra aùo quaàn Laø chöõ gì ? Ñaùp aùn : keo V.Keát thuùc hoaït ñoäng : (2’)  Lôùp tröôûng nhaän xeùt keát quaû cuûa hoaït ñoäng Ngaøy 2 1 thaùng 9 naêm 2012 Hoaït ñoäng tuaàn thöù tö : Taäp caùc baøi haùt quy ñònh GVCN: Tröôøng THCS Trang12 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 I.Yeâu caàu giaùo duïc :  HS hieåu ñöôïc söï caàn thieát phaûi thuoäc vaø nhôù caùc baøi haùt quy ñònh cho löùa tuoåi HS THCS  HS bieát caùch hoïc vaø luyeän taäp caùc baøi haùt quy ñònh  HS phaán khôûi vaø coù traùch nhieäm hoïc caùc baøi haùt quy ñònh II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1.Noäi dung :  Nhöõng baøi haùt ñaõ ñöôïc nhaø tröôøng quy ñònh moãi HS THCS phaûi thuoäc ñeå söû duïng trong caùc hoaït ñoäng chung cuûa lôùp cuûa tröôøng 2.Hình thöùc hoaït ñoäng :  Hoïc haùt  Giôùi thieäu baøi haùt baèng caùch haùt maãu hoaëc nghe baêng nhaïc III.Chuaån bò hoaït ñoäng : 1.Veà phöông tieän hoaït ñoäng : a)GVCN chuaån bò : Caùc baøi haùt phoå bieán vaø baøi haùt quy ñònh HS THCS phaûi thuoäc : Quoác ca; Haønh khuùc ñoäi ; Cuøng nhau ta ñi leân; Tieán leân ñoaøn vieân; Baùc Hoà – ngöôøi cho em taát caû; Mô öôùc ngaøy mai; Lôùp chuùng ta keát ñoaøn; …… b)HS chuaån bò : Söu taàm caùc baøi haùt quen thuoäc phuïc vuï trong caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp, cuûa tröôøng, caùc baøi haùt trong saùch aâm nhaïc lôùp 6 2.Veà caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng : GVCN :  Thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung, keá hoaïch taäp caùc baøi haùt quy ñònh  Höôùng daãn HS söu taàm caùc baøi haùt quen thuoäc  Hoäi yù vôùi caùn boä lôùp, chi ñoäi tröôûng vaø caùn söï vaên ngheä ñeå thoáng nhaát chöông trình vaø phaân coâng chuaån bò cuï theå : laäp danh saùch caùc baøi haùt quy ñònh maø HS phaûi thuoäc; löïa choïn caùc baøi haùt ñeå taäp cho caû lôùp; cöû ngöôøi daïy haùt; cöû nhoùm haùt maãu; cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình IV.Tieán haønh hoaït ñoäng : T 5’ NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN Lôùp tröôûng GVCN: Tröôøng THCS NOÄI DUNG Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu Trang13 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012  Haùt taäp theå Chaøo ngöôøi baïn môùi ñeán Nhaïc vaø lôøi : Löông baèng Vinh 10’ Lôùp tröôûng 28’ Lôùp tröôûng Chaøo ngöôøi baïn môùi ñeán. Goùp theâm moät nieàm vui. Chaøo nuï cöôøi deã meán. Goùp theâm cho cuoäc ñôøi. Ñeán ñaây vui, ñeán ñaây chôi, laø vöôøn hoa muoân maøu muoân saéc. Ñeán ñaây vui, ñeán ñaây chôi, laø baøi ca thaém thieát tình ngöôøi.  Neâu lyù do vaø chöông trình hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu baøi haùt  Ngöôøi ñieàu khieån neâu teân caùc baøi haùt quy ñònh maø HS phaûi thuoäc  HS boå sung theâm  Giôùi thieäu nhoùm haùt maãu haùt thöû moät soá baøi haùt Hoaït ñoäng 3 : Hoïc haùt  Ngöôøi ñieàu khieån laáy yù kieán lôùp löïa choïn vaøi baøi haùt quy ñònh ñeå taäp ngay taïi lôùp  Giôùi thieäu ngöôøi daïy haùt cho lôùp Baøi 1: Tieán leân ñoaøn vieân Nhaïc vaø lôøi : Phaïm Tuyeân Ñaây moät muøa xuaân traêm hoa heù töng böøng. Ñaây thôøi nieân thieáu haùt ca vang löøng. Khaên quaøng ñoå töôi em ñeo em meán yeâu. Quyeát taâm luyeän reøn cho mình caøng tieán theâm ! Khi coøn nieân thieáu luoân luoân gaéng nghe lôøi. Mai roài khoân lôùn tieán leân döïng ñôøi. Hoaø bình, töï do tay ta xaây ñaép neân. Khaép nôi vang löøng tieáng keøn goïi tieán leân ! Ñk : Tieán leân ñoaøn vieân em öôùc ao bao ngaøy Xöùng chaùu Baùc Hoà döïng xaây nöôùc sau naøy Tieán leân ñoaøn vieân theo Ñaûng tieàn phong Böôùc theo laù côø nhuoäm maøu ñaáu tranh. T NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN NOÄI DUNG Baøi 2: Haønh khuùc ñoäi GVCN: Tröôøng THCS Trang14 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 Nhaïc vaø lôøi : Phong Nhaõ Ñi ta ñi leân noái tieáp bao anh huøng. Nhö quaân tieân phong böôùc treân ñöôøng giaûi phoùng. Tieán keøn vang vang giuïc giaõ thieáu nieân nhi ñoàng. Tieán theo laù côø Ñoäi Hoà Chí Minh quang vinh. Baùc vaãn coøn soáng maõi cuøng ñaát nöôùc. Tieáng cuûa Ngöôøi vaãn aám caû non soâng. Khi chuùng ta keát ñoaøn gaéng hoïc haønh chaêm ngoan. Baùc vaãn luoân töôi cöôøi daét ta leân ñöôøng. Tay ta naâng cao taám chaân dung Baùc Hoà. Trong tim nhen leân nhöõng öôùc mô röïc rôõ. Khaên quaøng ñoû töôi laø cuûa Baùc trao cho mình. Bieát bao töï haøo Ñoäi Hoà Chí Minh quang vinh. Nhôù naêm ñieàu cuûa Baùc ngôøi aùnh saùng. Nhôù nhöõng lôøi di chuùc ñaày yeâu thöông. Nhöõng chaùu ngoan Baùc Hoà noái nghieäp Ñaûng tieân phong. Xaây nöôùc non ñôøi ñôøi saùng töôi huy hoaøng. Baøi 3 : Baùc Hoà – Ngöôøi cho em taát caû Nhaïc : Hoaøng Long – Hoaøng Laân Lôøi : phoûng thô Phong Thu Cho aùnh naéng ban mai laø nhöõng sôùm bình minh. Cho nhöõng ñeâm traêng ñeïp laø chò haèng töôi xinh. Caây cho traùi vaø cho hoa, soâng cho toâm vaø cho caù. Ñoàng ruoäng cho boâng luùa, chim taëng lôøi reo ca. Anh boä ñoäi ñeán nhaø, cho em loøng duõng caûm. Coâ giaùo cho baøi giaûng yeâu xoùm laøng thieát tha. Cuøng nhau vöôït ñöôøng xa xoâi laø chieác khaên quaøng thaém töôi. Cho em taát caû. Ngöôøi mang cho em cuoäc ñôøi môùi töôi saùng ñaày öôùc mô. Ngöôøi cho em taát caû laø Baùc Hoà Chí Minh.  Ngöôøi daïy haùt cho lôùp taäp moãi baøi haùt 2-3 laàn cho HS LPVT quen nhaïc  Ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu moãi HS veà töï oân luyeän ñeå Lôùp tröôûng thuoäc caùc baøi haùt quy ñònh. V.Keát thuùc hoaït ñoäng : (2’)  Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä tham gia hoïc haùt cuûa lôùp  GVCN phaùt bieåu yù kieán. Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa chuû ñieåm 1.HS töï ñaùnh giaù : GVCN: Tröôøng THCS Trang15 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Toát : Khaù : Naêm hoïc :2011-2012 TBình : Yeáu : 2.Toå HS töï ñaùnh giaù , xeáp loaïi : Toát : Khaù : TBình : Yeáu : 3.GVCN ñaùnh giaù ,xeáp loaïi : Toát : Khaù : TBình : Yeáu : Chuû ñieåm thaùng 10: GVCN: Tröôøng THCS Trang16 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 Chaêm ngoan, hoïc gioûi I.Muïc tieâu :  HS hieåu noäi dung, yù nghóa lôøi daïy cuûa Baùc Hoà trong thö gôûi caùc hoïc sinh nhaân ngaøy khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø thaùng 9 /1945 vaø thö gôûi ngaønh giaùo duïc ngaøy 16/10/1968  Coù thaùi ñoä ñuùng ñaén vaø coù traùch nhieäm trong hoïc taäp  Bieát hoïc taäp coù keá hoaïch, coù phöông phaùp toát, bieát ñoaøn keát giuùp nhau hoïc taäp theo lôøi daïy cuûa Baùc kính yeâu II.Noäi dung hoaït ñoäng cuûa chuû ñieåm : 1.Tuaàn thöù nhaát :  Höôùng daãn hoïc sinh hoïc taäp thö Baùc Hoà gôûi HS thaùng 9/1945 vaø thö gôûi ngaønh Giaùo duïc 16/10/1968  Höôùng daãn HS vieát baûng ñaêng kyù thi ñua “Chaêm ngoan, hoïc gioûi” 2.Tuaàn thöù hai :  Toå chöùc leã giao öôùc thi ñua “Chaêm ngoan, hoïc gioûi “ giöõa caùc toå  Höôùng daãn HS chuaån bò hoaït ñoäng :” Trao ñoåi veà kinh nghieäm hoïc taäp ôû THCS” 3.Tuaàn thöù ba :  Toå chöùc trao ñoåi kinh nghieäm hoïc taäp ôû THCS  Höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò hoaït ñoäng thi vaên ngheä giöõa caùc toå 4.Tuaàn thöù tö :  Toå chöùc thi vaên ngheä giöõa caùc toå  Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng chuû ñieåm Ngaøy 30 thaùng GVCN: Tröôøng THCS 9 naêm 2012 Trang17 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 Hoaït ñoäng tuaàn thöù nhaát : Nghe giôùi thieäu thö Baùc I.Yeâu caàu giaùo duïc :  HS hieåu ñöôïc söï quan taâm, chaêm lo cuûa Baùc ñoái vôùi theá heä treû vaø noäi dung, yù nghóa lôøi daïy cuûa Baùc trong thö gôûi HS caû nöôùc nhaân ngaøy khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø thaùng 9/1945 vaø thö gôûi ngaønh Giaùo duïc ngaøy 16/10/1968  Coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, quyeát taâm hoïc taäp toát, reøn luyeän toát theo lôøi daïy cuûa Baùc Hoà kính yeâu II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1.Noäi dung :  Thö Baùc Hoà gôûi HS caû nöôùc nhaân ngaøy khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø thaùng 9/1945 (trích)  Thö Baùc Hoà gôûi ngaønh Giaùo duïc ngaøy 16/10/1968 (trích) 2.Hình thöùc hoaït ñoäng :  Nghe giôùi thieäu hoaëc ñoïc thö Baùc  Trao ñoåi, thaûo luaän noäi dung chính vaø yù nghóa cuûa thö Baùc III.Chuaån bò hoaït ñoäng : 1.Veà phöông tieän hoaït ñoäng : a)GVCN chuaån bò :  Hai laù thö cuûa Baùc  Moät soá caâu hoûi thaûo luaän  Hình aûnh veà Baùc b)HS chuaån bò :  Baûn lôøi höùa danh döï  Moät soá baøi haùt, baøi thô veà Baùc  Hình aûnh veà Baùc 2.Veà toå chöùc : GVCN  Phoå bieán thö Baùc vaø caùc caâu hoûi ñeå caùc em tìm hieåu  Döï kieán khaùch môøi : GV lòch söû, caùn boä Ñoaøn, GV vaên..  Höôùng daãn HS vieát lôøi höùa danh döï  Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình; trang trí lôùp GVCN: Tröôøng THCS Trang18 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 IV.Tieán haønh hoaït ñoäng : T NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN 10’ Lôùp tröôûng Hoaït ñoäng 1 : Môû ñaàu  Haùt taäp theå NOÄI DUNG Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng Nhaïc vaø lôøi : Phong Nhaõ Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng. Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng. Ai yeâu Baùc Hoà chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng. Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nhi Vieät Nam. Baùc chuùng em daùng cao cao ngöôøi thanh thanh, Baùc chuùng em maét nhö sao raâu hôi daøi. Baùc chuùng em nöôùc da naâu vì söông gioù. Baùc chuùng em theà cöông quyeát traû thuø nhaø. Hoà Chí Minh kính yeâu chuùng em kính yeâu Baùc Hoà Chí Minh troïn moät ñôøi. Hoà Chí Minh kính yeâu Baùc ñaõ bao phen boân ba nöôùc ngoaøi vì gioáng noøi. Bcas nay tuy ñaõ giaø roài. Giaø roài nhöng vaãn vui töôi. Ngaøy ngaøy chuùng chaùu öôùc mong, mong sao Baùc soáng muoân ñôøi ñeå dìu daét nhi ñoàng thaønh ngöôøi vaø kieán thieát nöôùc nhaø baèng ngöôøi Hoà Chí Minh kính yeâu chuùng em kính yeâu Baùc Hoà Chí Minh troïn moät ñôøi Hoà Chí Minh kính yeâu chuùng em öôùc sao Baùc Hoà Chí Minh soáng muoân naêm.  Tuyeân boá lyù do  Giôùi thieäu khaùch môøi  Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng : Nghe ñoïc thö Baùc vaø thaûo luaän; cuøng nhau höùa danh döï thöïc hieän theo lôøi Baùc daïy; vui vaên ngheä. 25’ Lôùp tröôûng GVCN: Tröôøng THCS Hoaït ñoäng 2: Thöïc hieän chöông trình  Ñoïc hai laù thö cuûa Baùc  Ñoïc caâu hoûi thaûo luaän : -Nhoùm 1&2 : Baùc mong muoán ñieàu gì ôû HS ? -Nhoùm 4&5 : Taïi sao Baùc laïi vieát “Vinh quang non soâng,daân toäc Vieät Nam coù ñöôïc hay khoâng laø nhôø moät phaàn lôùn ôû coâng hoïc taäp cuûa caùc em “ ? Trang19 Giaùo aùn : Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp 6 Naêm hoïc :2011-2012 -Nhoùm 3&6 : Theo lôøi Baùc ñeå trôû thaønh nhöõng ngöôøi coâng T NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN Toå tröôûng GVCN: Tröôøng THCS NOÄI DUNG daân höõu ích cho nöôùc Vieät Nam caùc em döï ñònh seõ laøm gì ?  Caùc toå thaûo luaän & cöû ñaïi dieän trình baøy Trang20
- Xem thêm -