Tài liệu Giáo án hóa học 9 bài 46

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9 BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Mối liên hệ giữa các chất: etylen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat. 2. Kỹ năng: - Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etylen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat. - Viết PTHH minh họa cho các mối liên hệ. - Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng. 3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ. 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học. 2. Bài cũ: (10’) 1. Nêu tính chất hóa học của axit axetic, viết PTHH minh họa. 2. Nêu phương pháp điều chế axit axetic. Viết PTHH. 3. Chữa bài tập 7 SGK/ 143. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: I. SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC (10’) - Yêu cầu HS thảo luận, hoàn thành yêu cầu phiếu học tập. - Thảo luận, hoàn thành phiếu học tập. - Viết PTHH. I. Sơ đồ về mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9 - Gọi đại diện nhóm, lên bảng viết PTHH. PTHH: axetic(SGK) a) C2H4 + H2O axit  C2H5OH b) C2H5OH + O2 mengiam   CH3COOH+ H2O c) CH3COOH + C2H5OH H SO t 0 2 4,     CH3COOC2H5 + H2O Hoạt động 2: II. BÀI TẬP (20’) - Yêu cầu HS làm bài tập 1 SGK/144. - Gv hướng dẫn HS làm bài tập 4 SGK trang 144. - Gọi 2 HS lên bảng làm, các HS khác làm vào vở. - Làm bài tập. Bài tập 1: a) A là: C2H4 B là: CH3COOH C2H4 + H2O axit  C2H5OH C2H5OH + O2 mengiam   CH3COOH+ H2O b) D là: CH2Br - CH2Br E là: (- CH2 - CH2 -)n PTHH: CH2= CH2 + Br2   CH2Br - CH2Br t0 n CH2=CH2  (- CH2 - CH2 -)n - Làm bài tập. Bài tập 4: - Yêu cầu HS làm bài tập 4 SGK/144. n CO2  44  1 (mol) 44 Khối lượng cacbon có trong 23 gam chất - Hoàn thành các bài tập vào vở. GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9 hữu cơ A là: mC = 1.12 = 12 (g) n H 2O  27  1,5 (mol) 18 Khối lương H: mH = 1,5.2 = 3 (g) mO = 23 - (3 + 12) = 8 (g) a) Vậy trong A có: C, H, O. b) Giả sử CTHH của A: CxHyOz Ta có: x : y : z = 12 3 8 = 1: 3: 0,5 : : 12 1 16 = 2 : 6 : 1. Vậy công thức của A là: (C2H6O)k ( k nguyên dương). Ta có: MA = (12.2 + 6 + 16 .1).k = 46. - Gọi HS lên bảng làm bài tập 5 SGK/144. => k = 1. Vậy công thức phân tử của A là: C2H6O. - Nhận xét, bổ sung. - Làm bài tập 5. - Nghe và hoàn thành bài tập. Hoạt động 3: III. CỦNG CỐ - DẶN DÒ (5’) - Dặn HS về nhà ôn tập kiến thức để tiết sau kiểm tra định kì. - Ghi nhớ. Làm bài tập 2, 3SGK. Phiếu học tập. Hoàn thành sơ đồ sau: Etilen +? Rượu etylic Viết các PTHH minh họa. +? ? + rượu etylic etyl axêtat GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9
- Xem thêm -