Tài liệu Giáo án hóa học 8 soạn 4 cột cả năm

  • Số trang: 175 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC LÔÙP 8 Hoïc kyø 1 : 18 tuaàn x 2 tieát / tuaàn = 36 tieát Hoïc kyø 2 : 17 tuaàn x 2 tieát / tuaàn = 34 tieát ---------Tieát 1: Chöông 1: Môû ñaàu moân hoaù hoïc CHAÁT – NGUYEÂN TÖÛ – PHAÂN TÖÛ Tieát 2, 3 : Chaát Tieát 4 : Baøi thöïc haønh 1 Tieát 5 : Nguyeân töû Tieát 6 , 7 : Nguyeân toá hoaù hoïc Tieát 8 , 9 : Ñôn chaát vaø hôïp chaát – Phaân töû Tieát 10 : Baøi thöïc haønh 2 Tieát l1 : Baøi luyeän taäp 1 Tieát 12 : Coâng thöùc hoaù hoïc Tieát 13 , 14 : Hoaù trò Tieát 15 : Baøi luyeän taäp 2 Tieát 16 : Kieåm tra 1 tieát Chöông 2 : PHAÛN ÖÙNG HOAÙ HOÏC Tieát 17 : söï bieán ñoåi chaát Tieát 18 , 19 : Phaûn öùng hoaù hoïc Tieát 20 : Baøi thöïc haønh 3 Tieát 21 : Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng Tieát 22 , 23 : Phöông trình hoaù hoïc Tieát 24 : Baøi luyeän taäp 3 Tieát 25 : Kieåm tra 1 tieát Chöông 3 : MOL VAØ TÍNH TOAÙN HOAÙ HOÏC Tieát 26 : Mol Tieát 27, 28 : Chuyeån ñoåi giöõa khoái löôïng, theå tích vaø mol – luyeän taäp. Tieát 29 : Tæ khoái cuûa chaát khí . Tieát 30 , 31 : Tính theo coâng thöùc hoaù hoïc . Tieát 32 , 33 : Tính theo phöông trình hoaù hoïc . Tieát 34 : Baøi luyeän taäp 4 . Tieát 35 : OÂn taäp hoïc kì 1. Tieát 36 : Kieåm tra hoïc kì 1. Chöông 4 : OÂXI – KHOÂNG KHÍ. Tieát 37 , 38 : Tính chaát cuûa OÂxi Tieát 39 : Söï oâxi hoaù – Phaûn öùng hoaù hôïp – ÖÙng duïng cuûa oâxi. Tieát 40 : OÂxit. Tieát 41 : Ñieàu cheá oâxi- Phaûn öùng phaân huyû. Tieát 42 , 43 : Khoâng khí – Söï chaùy . Tieát 44 : Baøi luyeän taäp 5. GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 1 Tieát 45 : Baøi thöïc haønh 4. Tieát 46 : Kieåm tra vieát. Chöông 5 : HYÑROÂ – NÖÔÙC Tieát 47, 48 : Tính chaát öùng duïng cuûa hy ñroâ. Tieát 49 : Phaûn öùng oâxi hoaù khöû. Tieát 50 : Ñieàu cheá Hiñroâ – Phaûn öùng theá. Tieát 51 : Baøi luyeän taäp 6 . Tieát 52 : Baøi thöïc haønh 5 . Tieát 53 : Kieåm tra vieát. Tieát 54 , 55 : Nöôùc Tieát 56 , 57 : Axit – Ba zô – Muoái Tieát 58 : Baøi luyeän taäp 7 Tieát 59 : Baøi thöïc haønh 6 Chöông 6 : DUNG DÒCH Tieát 60 : Dung dòch . Tieát 61 : Ñoä tan cuûa 1 chaát trong nöôùc. Tieát 62 , 63 : Noàng ñoä dung dòch . Tieát 64 , 65 : Pha cheá dung dòch . Tieát 66 : Baøi luyeän taäp 8 . Tieát 67 : Baøi thöïc haønh 7 . Tieát 68 , 69 : OÂn taäp hoïc kì 2 Tieát 70 : Kieåm tra hoïc kì 2. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN a) Khoâng theâm bôùt noäi dung vaø khoâng thay ñoåi caáu truùc cuûa chöông trình ñaõ ñöôïc trình baøy trong baûng phaân phoái chöông trình vaø SGK hoaù hoïc . b) Phaàn lôùn moãi baøi hoïc ñöôïc saép xeáp trong 1 tieát laø 45 phuùt, nhöõng baøi coøn laïi xeáp 2 tieát thì vieäc ngaét moãi tieát do toå chuyeân moân thoáng nhaát thöïc hieän . c) Noäi dung chöông trình SGK môùi taêng theâm thöïc haønh thí nghieäm , caàn khaéc phuïc nhöõng khoù khaên ñeå thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung thí nghieäm trong baøi hoïc vaø baøi thöïc haønh . d) Ñieåm thöïc haønh 45 phuùt ñöôïc laáy vaøo tieát 34 ( HK1 ) vaø tieát 67 ( HK2 ) , Giaùo vieân boá trí thôøi gian cho hoïc sinh laøm töôøng trình thí nghieäm theo höôùng daãn, thu chaám laáy ñieåm . ……………… GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 2 Ngaøy soaïn : 22/8/ 2008 Tieát 1 : Baøi 1 : MÔÛ ÑAÀU MOÂN HOAÙ HOÏC I/ Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : - Cho HS bieát Hoaù Hoïc laø khoa hoïc nghieân cöùu caùc chaát, söï bieán ñoåi cuûa chaát vaø öùng duïng cuûa chuùng. Hoaù hoïc laø moân hoïc quan troïng vaø boå ích trong cuoäc soáng. 2. Kyõ naêng : - Reøn kó naêng bieát laøm thí nghieäm, bieát quan saùt. - Reøn luyeän phöông phaùp tö duy, oùc suy luaän saùng taïo, laøm vieäc taäp theå. 3. Thaùi ñoä : - Phaûi coù höùng thuù say meâ hoïc taäp, ham thích ñoïc saùch, Nghieâm tuùc ghi cheùp caùc hieän töôïng quan saùt ñöôïc vaø töï ruùt ra caùc keát luaän. II/ Chuaån bò : 1. Chuaån bò cuûa GV : * Duïng cuï : Giaù oáng nghieäm, keïp, thìa laáy hoaù chaát, oáng huùt. * Hoaù chaát: dd CuSO4, NaOH, HCl, Ca(OH)2 , ñinh saét nhoû 2. Chuaån bò cuûa HS : SGK III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1) OÂn ñònh tình hình lôùp: ( 1 phuùt) 2) KTBC :(khoâng) 3) Giaûng baøi môùi : * Tieán trình baøi daïy : TG 10 phuùt 10 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân *HÑ1: (HH laø gì?) HH coù vai troø nhö theá naøo trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta ? Phaûi laøm gì ñeå hoïc toát moân hoaù hoïc ? Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh *HÑ1:HS bieát ñöôïc HH coù vai troø nhö theá naøo trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta ? Phaûi laøm gì ñeå hoïc toát moân hoaù hoïc ? - Nghieân cöùu SGK, phaùt bieåu - Höôùng daãn thí nghieäm 1 vai troø cuûa HH trong cuoäc (SGK) soáng. (H) Nhaän xeùt maøu cuûa dd CuSO4 - Thöïc hieän theo höôùng daãn , dd NaOH ? cuûa GV (H)Khi cho 2 dd treân vaøo nhau, -dd ñoàng sun fat: maøu xanh em coù nhaän xeùt gì? -dd Natri hiñroxit : Khoâng maøu ( nhaän xeùt, boå sung cho hoaøn  Coù chaát keát tuûa maøu xanh chænh) taïo ra *HÑ2: ( Höôùng daãn TN2) (SGK) Chuù yù caùch laáy hoaù chaát, thao (H)Nhaän xeùt hieän töôïng quan taùc laøm TN saùt ñöôïc?  Coù chaát khí bay ra, dd soâi - Goïi 1 HS : Thoåi khí CO 2 vaøo oáng nghieäm ñöïng dd Ca(OH)2 vaø GV: Cấn Văn Thắm Noäi dung I/ Hoaù hoïc laø gì? 1) Thí nghieäm 1: dd Ñoàng sun faùt + dd Natri hyñroâxít  Taïo ra chaát maøu xanh khoâng tan trong nöôùc. 2) Thí nghieäm 2: dd Axit Clohyñríc + ñinh saét  Taïo ra chaát khí leân, ñinh saét tan daàn… Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 3 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân nhaän xeùt hieän töôïng quan saùt ñöôïc. (H) Töø caùc TN ñaõ laøm em haõy sô boä ruùt ra nhaän xeùt hoaù hoïc laø gì? Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh  Nöôùc voâi trong bò ñuïc Noäi dung Hoaù hoïc laø khoa hoïc nghieân cöùu caùc chaát, söï bieán ñoåi chaát vaø öùng duïng cuûa chuùng. ( Caùc nhoùm thaûo luaän vaø phaùt bieåu) 10 phuùt 10 phuùt * HÑ3: ( Vai troø cuûa HH ) (H) Keå teân caùc vaät duïng trong gia ñình ñöôïc laøm baèng nhoâm, ñoàng, chaát deûo… (H) Keå teân caùc saûn phaåm HH söû ( caùc nhoùm thaûo luaän vaø phaùt duïng trong noâng nghieäp, thuû bieåu) coâng nghieäp, coâng nghieäp, hoïc taäp, lao ñoäng …  GD vieäc saûn xuaát vaø söû duïng hoaù chaát khoâng hôïp lí seõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, aûnh höôûng tôùi söùc khoeû con ngöôøi … ( Nghieân cöùu thoâng tin SGK vaø phaùt bieåu ) * HÑ4: Phöông phaùp hoïc taäp moân HH (H) Ta caàn laøm gì ñeå hoïc toát moân HH ? 3 phuùt *HÑ5: ( cuûng coá) -Ñoïc caùc tö lieäu boå ích veà söï phaùt trieån cuûa HH vaø coâng ngheä hoaù chaát - Keå caùc maãu chuyeän veà hoùa hoïc II/ Vai troø cuûa hoaù hoïc trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Hoaù hoïc coù vai troø raát quan troïng trong saûn xuaát noâng nghieäp, coâng nghieäp, thuoác chöõa beänh… III/ Laøm gì ñeå hoïc toát moâân hoaù hoïc? 1) Thu thaäp thoâng tin, xöû lí thoâng tin vaän duïng vaø ghi nhôù. 2) Phaûi bieát laøm thí nghieäm, coù höùng thuù, oùc suy luaän, saùng taïo, bieát choïn loïc noäi dung *HÑ 5 :HS ñoïc vaø ghi nhôù phaàn keát luaän SGK 4) Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc sau: ( 1 phuùt) GV giôùi thieäu :  Ngaønh coâng nghieäp hoaù chaát nöôùc ta taäp trung chuû yeáu vaøo 3 vuøng: Haø Noäi, Baéc Giang, Baéc Ninh, Haûi phoøng, TP Hoà Chí Minh, Vónh Phuùc , Phuù Thoï… - Xem tröôùc baøi chaát cuûa chöông 1 IV/ Ruùt kinh nghieäm, boå sung: GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 4 Ngaøy soaïn: 26/ 8/ 2008 Tieát 2 CHÖÔNG 1: CHAÁT – NGUYEÂN TÖÛ- PHAÂN TÖÛ Baøi 2 : CHAÁT I/ Muïc tieâu : 1. Kieán thöùc : -HS phaân bieät ñöôïc vaät theå( töï nhieân vaø nhaân taïo), vaät lieäu vaø chaát. Bieát ñöôïc ôû ñaâu coù vaät theå laø ôû ñoù coù chaát. Caùc vaät theå töï nhieân ñöôïc hình thaønh töø caùc chaát, coøn caùc vaät theå nhaân taïo ñöôïc laøm ra töø caùc vaät lieäu maø vaät lieäu ñeàu laø chaát hay hoãn hôïp 1 soá chaát. - Moãi chaát coù nhöõng tính chaát vaät lí , tính chaát hoaù hoïc nhaát ñònh. 2. Kyõ naêng : - Bieát caùch quan saùt, laøm thí nghieäm, duøng duïng cuï ño ñeå nhaän ra tính chaát cuûa chaát. Bieát ñöôïc öùng duïng cuûa moãi chaát tuyø theo tính chaát cuûa chaát, bieát döïa vaøo tính chaát ñeå nhaän bieát chaát. 3. Thaùi ñoä : - Coù yù thöùc vaän duïng noäi dung veà chaát vaøo thöïc teá cuoäc soáng. II/ Chuaån bò : 1. Chuaån bò cuûa GV : - Daây ñoàng, taám kính, thìa laáy hoaù chaát oáng huùt, ñeøn coàn, cheùn söù - S , Röôïu EÂtylic, nöôùc H2SO4 ñaëc, duïng cuï ño( to noùng chaûy, thöû tính daãn ñieän) 2. Chuaån bò cuûa HS : SGK III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1) OÂn ñònh tình hình lôùp : ( 1 phuùt) 2) KTBC ( 4 phuùt) Laøm theá naøo ñeå hoïc toát moân hoaù hoïc ? *Döï kieán traû lôøi : HS : - Thu thaäp kieán thöùc - Xöû lí thoâng tin, vaän duïng, ghi nhôù - Vai troø cuûa hoaù hoïc trong cuoäc soáng chuùng ta ? 3) Giaûng baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi : GV neâu muïc tieâu cuûa baøi môùi * Tieán trình baøi daïy : GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 5 TG 20 phuù t Hoaït ñoäng cuûa GV -HÑ1: ( chaát coù ôû ñaâu) Haèng ngaøy ta thöôøng tieáp xuùc vôùi nhieàu vaät theå : gaïo, cuû khoai, quaû chuoái, maùy bôm, baàu khí quyeån…nhöõng vaät theå naøy phaûi laø chaát khoâng? Chaát vaø vaät theå coù gì khaùc nhau? (H) Em haõy quan saùt vaø keå teân nhöõng vaät theå maø nhoùm ñaõ chuaån bò? ( GV boå sung cho ñaày ñuû) -Vaät theå TN nhö caây mía goàm coù nhöõng chaát naøo? -Vaät theå NT nhö caùi baøn, li nhöïa… laøm baèng vaät lieäu naøo ? (H) Chaát coù ôû ñaâu? Hoaït ñoäng cuûa HS HÑ1: ( chaát coù ôû ñaâu) Noäi dung I/ Chaát coù ôû ñaâu? HS nhoùm keå teân caùc vaät theå ( vaät theå töï nhieân, vaät theå nhaân taïo ) - Vaät theå töï nhieân: ( Caây mía, khí quyeån ñaïi döông…) HS nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi Hieän nay ngöôøi ta ñaõ bieát ñöôïc khoaûng 3 trieäu chaát khaùc nhau. Muoán tìm ra chaát phaûi nghieân cöùu tính chaát caùc chaát, döïa vaøo tính chaát cuûa caùc chaát ñeå phaân bieät chaát naøy vôùi chaát khaùc. Vaäy laøm theá naøo ñeå bieát ñöôïc tính chaát cuûa chaát? -HÑ2: (Tính chaát cuûa chaát) HÑ 2 : (Tính chaát cuûa chaát) 10 phuù t - GV ñoïc 1 soá teân HH cuûa chaát vaø quan saùt maãu chaát S, H 2SO4, Cu , H2O… - Höôùng daãn HS tìm hieåu tính chaát vaät lí, tính chaát HH cuûa S..  Keát luaän GV: Cấn Văn Thắm  Chaát coù ôû khaép nôi, ôû ñaâu coù vaät theå laø ôû ñoù coù chaát. II/ Tính chaát cuûa chaát: - Quan saùt maãu S ( Maøu saéc, traïng thaùi, to noùng chaûy, tính daãn ñieän…) -HS nhoùm laøm baøi taäp 4/12 SGK - Ghi baûng caùc tính chaát. Chia baûng laøm 3 coät vaø cho 3 HS cuûa 3 nhoùm trình baøy. (H) Söï gioáng nhau giöõa nöôùc vaø - Vaät theå nhaân taïo:( baøn gheá, li coác, caây buùt …) * Moãi chaát coù nhöõng tính chaát nhaát ñònh - Traïng thaùi, maøu saéc, muøi , vò, tính tan, tính daãn ñieän, to soâi, to noùng chaûy, khoái löôïng rieâng… goïilaø tính chaát vaät lí. -Khaû naêng bieán ñoåi chaát naøy thaønh chaát khaùc… goïi laø tính chaát hoaù hoïc. * Muoán bieát tính chaát cuûa chaát ta phaûi: Quan saùt, duøng duïng cuï ño, laøm thí nghieäm. - Gioáng:Chaát loûng. khoâng Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 6 TG Hoaït ñoäng cuûa GV coàn ? Hoaït ñoäng cuûa HS maøu , hoaø tan ñöôïc nhieàu chaát … Noäi dung -Khaùc: Röôïu chaùy ñöôïc, to soâi cuûa Röôïu thaáp hôn nöôùc… (H) Bieát ñöôïc tính chaát cuûa chaát ñeå laøm gì? - GD : Cho H2SO4 ñaëc vaøo maûnh giaáy  Chaùy ñen 9 phuù t - Caån thaän khi söû duïng hoaù chaát cho hôïp lí. * Bieát ñöôïc tính chaát cuûa chaát ñeå: - Phaân bieät chaát naøy vôùi chaát khaùc. - Bieát caùch söû duïng caùc chaát - Bieát öùng duïng chaát cho thích hôïp. HÑ3/ Cuûng coá : BT 5 -Höôùng daãn 5/11 Quan saùt 1 chaát chæ coù theå bieát ñöôïc ----(1)------. Duøng duïng cuï ño môùi xaùc ñònh ñöôïc -----(2)----- cuûa chaát, coøn muoán bieát 1 chaát coù tan ñöôïc trong nöôùc, daãn ñieän ñöôïc hay khoâng thì phaûi ---(3)----. (1) : 1 soá tính chaát beà ngoaøi ( theå , maøu …) (2) : Nhieät ñoä noùng chaûy, nhieät ñoä soâi, khoái löôïng rieâng… (3) : Laøm thí nghieäm - SBT: Caên cöù vaøo tính chaát naøo maø : a) Ñoàng , nhoâm ñöôïc duøng laøm ruoät daây ñieän , coøn chaát deûo cao su duøng laøm voû daây ( daãn ñieän, khoâng daãn ñieän ) b) Baïc duøng ñeå traùng göông ( coù aùnh kim ) c) Coàn duøng ñeå ñoát ( Chaùy ñöôïc ) 4) Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc sau: (1 phuùt) *Ra baøi taäp veà nhaø : - Hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK. *Chuaån bò baøi sau : Xem tröôùc muïc III SGK , Moãi nhoùm mang 1 chai nöôùc khoaùng, 1 oáng nöôùc caát IV/ Ruùt kinh nghieäm, boå sung : GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 7 Ngaøy soaïn :4/9/2008 Tieát 3 I/ Muïc tieâu : Baøi 2 : CHAÁT ( Tieáp theo ) 1. Kieán thöùc : - Phaân bieät ñöôïc chaát, hoãn hôïp . 1 chaát chæ khi khoâng laãn chaát naøo khaùc ( chaát tinh khieát ) môùi coù nhöõng tính chaát nhaát ñònh, coøn hoãn hôïp thì khoâng. - Bieát ñöôïc nöôùc töï nhieân laø hoãn hôïp, nöôùc caát laø chaát tinh khieát 2. Kyõ naêng : - Bieát caùch taùch chaát tinh khieát ra khoûi hoãn hôïp baèng phöông phaùp vaät lí ( laéng, gaïn, loïc, laøm bay hôi…) - Bieát reøn kó naêng quan saùt, tìm ñoïc hieän töôïng qua hình veõ - Böôùc ñaàu söû duïng ngoân ngöõ hoaù hoïc cho chính xaùc : Chaát, chaát tinh khieát, hoãn hôïp … II/ Chuaån bò: 1. Chuaån bò cuûa GV : - Hình veõ 1.4/ 10 SGK: chöng caát nöôùc töï nhieân Moãi nhoùm chai nöôùc khoaùng coù ghi thaønh phaàn treân nhaõn, oáng nöôùc caát, coác thuyû tinh bình nöôùc cheùn söù, ñeá ñun, ñeøn coàn ñuõa khuaáy, muoái aên … 2. Chuaån bò cuûa HS : SGK III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1) OÂn ñònh tình hình lôùp : ( 1 phuùt) 2)KTBC ( 4 phuùt) – Haõy neâu nhöõng bieåu hieän ñöôïc coi laø tính chaát cuûa chaát? ( laáy muoái aên laøm ví duï ). Vì sao noùi moãi chaát coù tính chaát nhaát ñònh? - Hieåu bieát tính chaát cuûa chaát coù lôïi gì? * Döï kieán HS traû lôøi : Phaân bieät ñöôïc chaát naøy vôùi chaát khaùc, bieát caùch söû duïng chaát, bieát öùng duïng chaát thích hôïp trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát 3)Giaûng baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi : (1/ ) Baøi hoïc tröôùc ñaõ giuùp ta phaân bieät ñöôïc chaát, vaät theå. Giuùp ta bieát moãi chaát coù nhöõng tính chaát nhaát ñònh. Baøi hoïc hoâm nay giuùp ta roõ hôn veà chaát tinh khieát vaø hoãn hôïp * Tieán trình baøi daïy : TG 15 phuù Hoaït ñoäng cuûa GV * HÑ1 : Chaát tinh khieát Hoaït ñoäng cuûa HS * HÑ1 : Chaát tinh khieát Cho HS quan saùt chai nöôùc khoaùng Sinh hoaït theo nhoùm, phaùt bieåu GV: Cấn Văn Thắm Noäi dung III/ Chaát tinh khieát: Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 8 TG t 15 phuù t Hoaït ñoäng cuûa GV vaø oáng nöôùc caát (H) Haõy neâu thaønh phaàn caùc chaát coù trong nöôùc khoaùng ( ghi treân nhaõn chai ) - Nöôùc khoaùng laø nguoàn nöôùc trong töï nhieân. Haõy keå caùc nguoàn nöôùc khaùc trong töï nhieân ? (H) Vì sao nöôùc khoaùng khoâng döôïc duøng ñeå pha cheá thuoác tieâm hay söû duïng trong PTN ?  Nöôùc töï nhieân laø hoãn hôïp, Hieåu theá naøo veà hoãn hôïp ? - Nöôùc soâng , suoái, ao … ñeàu laø nhöõng hoãn hôïp, nhöng chuùng ñeàu coù thaønh phaàn chung laø nöôùc. Coù caùch naøo taùch ñöôïc nöôùc ra khoûi nöôùc töï nhieân khoâng ? ( phaæ duøng phöông phaùp chöng caát nöôùc - treo hình veõ 1 . 4 / SGK ) - Nöôùc thu ñöôïc sau khi caát goïi laø nöôùc caát . Nöôùc caát laø chaát tinh khieát, em hieåu nhö theá naøo veà chaát tinh khieát? - Laøm theá naøo ñeå khaúng ñònh nöôùc caát laø chaát tinh khieát? (H)Chaát nhö theá naøo môùi coù nhöõng tính chaát nhaát ñònh ? *HÑ 2 taùch chaát khoûi hoãn hôïp (H) Taùch rieâng töøng chaát trong hoãn hôïp nhaèm muïc ñích gì? Muoán taùch rieâng töøng chaát ra khoûi hoãn hôïp nöôùc muoái ta laøm theá naøo ? ( GV coù theå gôïi yù: muoán laáy muoái aên töø nöôùc bieån ta laøm theá naøo? ) GV : Giôùi thieäu hoaù cuï, höôùng daãn caùh thöïc hieän taùch muoái aên ra khoûi hoãn hôïp nöôùc muoái. (H) Döïa vaøo tính chaát naøo cuûa chaát maø ta coù theå taùch chaát ra khoûi hoãn hôïp ? ( to soâi cuûa muoái: 1450oC )  Keát luaän : Döïa vaøo tính chaát vaät lí khaùc nhau coù theå taùch rieâng caùc chaát ra khoûi hoãn hôïp . GV: Cấn Văn Thắm Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung 1) Hoãn hôïp: Goàm nhieàu chaát troän laãn vaøo nhau. ( Nöôùc töï nhieân: soâng, hoà , suoái bieån…) vì coù nhieàu chaát troän laãn. Chuù yù hình veõ theo höôùng daãn cuûa GV Nöôùc loûng  hôi nöôùc, chuyeån 2) Chaát tinh khieát : khoâng qua oáng sinh haøn, ngöng tuï  coù laãn chaát naøo khaùc nöôùc loûng( goïi laø nöôùc caát) Chaát tinh khieát môùi coù nhöõng tính chaát nhaát ñònh HS nhoùm thaûo luaän , phaùt bieåu sau ñoù ñoïc SGK phaàn 2 / 10 *HÑ 2 taùch chaát khoûi hoãn hôïp IV/ Taùch chaát ra khoûi hoãn hôïp: HS nhoùm thaûo luaän , phaùt bieåu HS chuù yù vaø thöïc hieän theo höôùng daãn. ( TN ñun noùng hoãn hôïp nöôùc muoái ) * Döïa vaøo söï khaùc nhau veà tính chaát vaät lí ,ta seõ coù phöông phaùp thích hôïp ñeå taùch rieâng 1 chaát ra khoûi hoãn hôïp.  Döïa vaøo tính chaát vaät lí cuûa caùc chaát khaùc nhau Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 9 TG 9 phuù t Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑ3: Cuûng coá - BT 7 trang 11 : a) Giöõa nöôùc khoaùng vaø nöôùc caát coù : 2 tính chaát gioáng nhau, 2 tính chaát khaùc nhau . b) Loaïi nöôùc uoáng toát hôn laø : nöôùc khoaùng - BT 8 trang 11 : Taùch rieâng khí OÂxi vaø khí Ni tô töø khoâng khí baèng caùch ( Hoaù loûng khoâng khí roài naâng nhieät HS traû lôøi : ñoä cuûa khoâng khí ñeán –196oC , Ni Loaïi nöôùc uoáng toát hôn laø : tô loûng soâi vaø bay leân tröôùc , nöôùc khoaùng ñeánnhieät ñoä –183oC thì OÂxi môùi soâi  Taùch ñöôïc 2 khí . HS traû lôøi : baèng caùch ( Hoaù loûng khoâng khí roài naâng nhieät ñoä cuûa khoâng khí ñeán –196oC , Ni tô loûng soâi vaø bay leân tröôùc , ñeánnhieät ñoä –183oC thì OÂxi môùi soâi  Taùch ñöôïc 2 khí Noäi dung 4) Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc sau: ( 1 phuùt) * Ra baøi taäp veà nhaø: - SBT: Caâu sau ñaây coù 2 yù noùi veà nöôùc caát : “ Nöôùc caát laø chaát tinh khieát, soâi ôû 102 oC” A. Caû 2 yù ñeàu ñuùng ; B. Caû 2 yù ñeàu sai ; C. YÙ 1 ñuùng, yù 2 sai ; D. YÙ 1 sai , yù 2 ñuùng * Chuaån bò baøi sau: - Ñoïc tröôùc noäi dung baøi thöïc haønh, chuaån bò caùch thöïc hieän theá naøo ñeå taùch rieâng chaát töø hoãn hôïp caùt vaø muoái aên . IV/ Ruùt kinh nghieäm, boå sung : GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 10 Ngaøy soaïn : 5 / 9 / 2008 Tieát 4: Baøi 3 : BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ 1 : TÍNH CHAÁT NOÙNG CHAÛY CUÛA CHAÁT TAÙCH CHAÁT TÖØ HOÃN HÔÏP I/ Muïc tieâu : 1. Kieán thöùc : - HS laøm quen vaø söû duïng moät soá duïng cuï trong phoøng thí nghieäm - Naém ñöôïc noäi qui vaø moät soá qui taéc an toaøn trong phoøng thí nghieäm -Thöïc haønh so saùnh nhieät ñoä noùng chaûy cuûa 1 soá chaát, qua ñoù thaáy ñöôïc söï khaùc nhau veà nhieät ñoä noùng chaûy cuûa 1 soá chaát . 2. Kyõ naêng : - Bieát caùch taùch rieâng chaát töø hoãn hôïp . II/ Chuaån bò : 1. Chuaån bò cuûa GV : 1) Duïng cuï : 2 oáng nghieäm, giaù , nhieät keá, 1 coác thuyû tinh 250cc , 1 coác thuyû tinh 100 cc , cheùn söù , kieáng, ñeøn coàn, pheãu, giaáy loïc, ñuõa thuyû tinh, thìa laáy hoaù chaát , bình nöôùc . 2) Hoaù chaát : Löu huyønh , Parafin , muoái aên laãn caùt . 2. Chuaån bò cuûa HS : SGK III/ Hoïat ñoäng daïy hoïc : 1. Oån ñònh tình hình lôùp : - Kieåm tra só soá hoïc sinh 2. Kieåm tra baøi cuõ : 5’ - Neâu phöông phaùp taùch chaát ra khoûi hoãn hôïp * Döï kieán HS traû lôøi : Ta coù theå döïa vaøo söï khaùc nhau veà tính chaát vaät lyù cuûa chaát ñeå taùch rieâng moät chaát ra khoûi hoãn hôïp 3. Giaûng baøi môùi : * Giaùo thieäu baøi : GV giôùi thieäu baøi thöïc haønh GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 11 * Tieán trình baøi daïy : TG Hoïat ñoäng cuûa GV Hoïat ñoäng cuûa HS Noäi dung 20’ Hoïat ñoäng 1 : Hoïat ñoäng 1 : Thí nghieäm 1 : GV höôùng daãn Hoïc sinh höôùng daãn laøm theo höôùng daãn cuûa GV Ñaët hai oáng nghieäm coù chöùa boät löu huyønh vaø parafin vaøo coác nöôùc - Ñun noùng coác nöôùc baèng ñeøn coàn HS laøm theo höôùng daãn cuûa GV - ñaët nhieät keá - Theo doõi thí nghieäm vaø ruùt ra nhaän xeùt parafin noùng chaûy ôû 420C Theo doõi nhieät ñoä ghi treân nhieät keá vaø nhieät ñoä noùng chaûy - Khi nöôùc soâi thì löu huyønh ñaõ noùng chaûy chöa 15’ HS phaân laøm 4 nhoùm Theo doõi söï noùng chaûy cuûa caùc chaát parafin vaø löu huyønh - Parafin noùng chaûy ôû 0 - Khi nöôùc soâi 100 C löu huyønh 42 C chöa noùng chaûy löu huyønh nhieät - Löu huyønh coù nhieät ñoä ñoä noùng chaûy hôn 1000C noùng chaûy lôùn hôn 1000C 0 - Qua caùc thí nghiemä, em haõy ruùt ra nhaän xeùt chung veà nhieät ñoä noùng chaûy caùc chaát - Caùc chaát khaùc nhau coù nhieät ñoä noùng chaûy khaùc nhau Hoïat ñoäng 2 : Hoïat ñoäng 2 : Thí nghieäm 2 : GV höôùng daãn HS tieán haønh thí nghieäm theo 02 böôùc sau : HS laøm thí nghieäm caùc nhoùm nhaän xeùt Taùch rieâng chaát töø hoãn hôïp muoái aên vaø caùt - Cho vaøo coác thuûy tinh 3g hoãn hôïp muoái aên vaø caùt. Roùt vaøo coác vaøo 5ml nöôùc saïch khuaáy ñeàu ñeå muoái tan heát. Ñaët pheãu vaøo oáng nghieäm vaø roùt nöôùc muoái töø töø vaøo pheãu ñuõa thuûy tinh . Quan saùt - Chaát loûng chaûy xuoáng oáng nghieäm laø dung dòch trong suoát - Ñun noùng phaàn nöôùc loïc treân ngoïn löûa ñeøn coàn. - Caùt ñöôïc giöõ laïi treân maët giaáy - - Em haõy so saùnh chaát raén thu ñöôïc ôû ñaùy oáng nghieäm vôùi hoãn hôïp ban ñaàu 5’ - Chaát raén thu ñöôïc laø muoái aên saïch ( tinh khieát) khoâng coøn laãn caùt Hoïat ñoäng 3 : Hoïat ñoäng 3 : GV höôùng daãn HS laøm töôøng trình theo maãu HS vieát töôøng trình thí nghieäm TT MÑTN HTQS KQTN - Chaát raén thu ñöôïc laø muoái aên saïch (tinh khieát) khoâng coøn laãn caùt - HS thu doïn duïng cuï - laøm veä sinh GV yeâu caàu HS vieát töôøng trình thí nghieäm 4) Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc sau : Veà nhaø chuaån bò tröôùc baøi Nguyeân töû IV/ Ruùt kinh nghieäm, boå sung: GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 12 Ngaøy soaïn: 8 / 9 / 2008 Tieát 5 : I/ Muïc tieâu : Baøi 4 : NGUYEÂN TÖÛ 1. Kieán thöùc : - HS bieát ñöôïc nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû trung hoaø veà ñieän vaø töø ñoù taïo ra moïi chaát . Nguyeân töû goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø voû taïo bôûi electron mang ñieän tích aâm. Electron kí hieäu laø e coù ñieän tích aâm nhoû nhaát, ghi daáu ( - ) . - Bieát ñöôïc haït nhaân taïo Proâton vaø Nôtron. Proâton coù kí hieäu laø p mang ñieän tích döông ( +) . Nôtron khoâng mang ñieän , nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi coù cuøng soá p trong haït nhaân . Khoái löôïng haït nhaân ñöôïc coi laø khoái löôïng cuûa nguyeân töû . - Bieát ñöôïc trong nguyeân töû , soá p = soá e . Electron luoân chuyeån ñoäng vaø saép xeáp thaønh töøng lôùp, nhôø e maø nguyeân töû coù khaû naêng lieân keát ñöôïc vôùi nhau . II/ Chuaån bò: 1. Chuaån bò cuûa GV : - Sô ñoà minh hoaï thaønh phaàn caáu taïo cuûa 3 nguyeân töû nhö SGK vaø sô ñoà nguyeân töû N , P , K - HS xem laïi phaàn “ Sô löôïc veà caáu taïo nguyeân töû “ ôû vaät lí lôùp 7 2. Chuaån bò cuûa HS : SGK III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1) OÂn ñònh tình hình lôùp : ( 1 phuùt ) 2) KTBC : ( 4 phuùt ) Neâu 2 ví duï veà vaät theå töï nhieân, vaät theå nhaân taïo ? * Döï kieán traû lôøi : Vaät theå töï nhieân : Soâng, suoái, khí quyeån… Vaät theå nhaân taïo : Baøn, gheá, saùch, vôû… 3) Giaûng baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi (1/) Ta bieát moïi vaät theå töï nhieân hay nhaân taïo ñeàu ñöôïc taïo ra töø chaát naøy hay chaát khaùc . Nghóa laø coù caùc chaát môùi coù vaät theå . Theá coøn caùc chaát töø ñaâu maø coù ? * Tieán trình baøi daïy : GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 13 TG 10 phuùt 20 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân * HÑ1: Nguyeân töû laø gì Duøng phöông phaùp ñaøm thoaïi ñeå HS thaáy ñöôïc nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû, trung hoaø veà ñieän , töø ñoù taïo ra moïi chaát - Ta haõy hình dung nguyeân töû nhö 1 quûa caàu cöïc kì nhoû beù, ñöôøng kính côõ 10-8cm yeâu caàu HS ñoïc SGK . -“ Trung hoaø veà ñieän” yù noùi trong NT phaûi coù 2 phaàn : 1 phaàn mang ñieän döông , 1 phaàn mang ñieän aâm vaø chuùng coù giaù trò tuyeät ñoái baèng nhau. Chæ coù hôn 100 NTöû nhöng ñaõ taïo ra haøng trieäu chaát (H) Töø nhöõng vaán ñeà treân em coù nhaän xeùt gì veà nguyeân töû ? Duøng hình veõ sô ñoà nguyeân töû Neon * HÑ2. Haït nhaân nguyeân töû (H) haït nhaân nguyeân töû ñöôïc taïo neân töø nhöõng haït chuû yeáu naøo? -Giôùi thieäu caùc loaïi haït trong nguyeân töû vaø ghi baûng Veà haït nhaân chæ noùi ñeán soá p maø khoâng cho bieát soá n laø vì cuøng soá p laø daáu hieäu ñaëc tröng cuûa moãi loaïi nguyeân töû , döïa vaøo daáu hieäu naøy ñeå ÑN veà NTHH. - Nguyeân töû trung hoaø veà ñieän 1 proâton mang 1 ñieän tích döông, 1 electron mang 1 ñieän tích aâm . (H) Quan heä giöõa soá löôïng p vaø e nhö theá naøo ñeå nguyeân töû luoân trung hoaø veà ñieän ? - Baèng nhieàu thí nghieäm ngöôøi ta ñaõ chöùng minh ñöôïc 99% khoái löôïng taäp trung vaøo haït nhaân , chæ coøn 1% laø khoái löôïng caùc haït e . Coù theå coi khoái löôïng haït nhaân laø khoái löôïng cuûa nguyeân töû hay khoâng ? Yeâu caàu HS ñoïc SGK phaàn 3/ 14 - Duøng sô ñoà Mg, K ( ñeå troáng caùc loaïi haït) keát hôïp sô ñoà caáu taïo nguyeân töû . - Ñeå taïo ra chaát naøy, caùc nguyeân töû phaûi lieân keát vôùi nhau. Nhôø ñaâu maø caùc nguyeân töû lieân keát ñöôïc GV: Cấn Văn Thắm Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh * HÑ1: Nguyeân töû laø gì -Ñoïc thoâng tin 1 SGK vaø traû lôøi Neáu xeáp haøng…. Môùi daøi ñöôïc nhö theá” -Quan saùt sô ñoà caáu taïo nguyeân töû H, O , Na ñöa ra nhaän xeùt : Haït nhaân Nguyeân töû Voû Noäi dung 1/ Nguyeân töû laø gì? Nguyeân töû laø haït voâ cuøng nhoû, trung hoaø veà ñieän, töø ñoù taïo ra caùc chaát . Nguyeân töû goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø voû taïo bôûi nhöõng electron mang ñieän tích aâm . Proâton Haït nhaân Nôtron * HÑ2. Haït nhaân nguyeân töû 2/Haït nhaân nguyeân töû : - HS laéng nghe. -Haït nhaân taïo bôûi proâton vaø nôtron. - Proâton kí hieäu laø p mang ñieän tích döông - Nôtron kí hieäu laø n khoâng mang ñieän . -HS traû lôøi : P , n coù cuøng khoái löôïng : mp = 1,6726. 10-24 (g) mn= 1,6748 . 10-24 (g) -Trong moãi nguyeân töû soá p = soá e -HS traû lôøi: -Khoái löôïng haït nhaân ñöôïc coi laø khoái löôïng cuûa nguyeân töû ( vì me quaù beù) 3/ Lôùp electron: Trong nguyeân töû electron luoân chuyeån ñoäng raát nhanh quanh haït nhaân vaø saép xeáp thaønh töøng lôùp. Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 14 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vôùi nhau ? Bieát soá p soá e : Trong HH ta phaûi quan taâm ñeán söï saép xeáp cuûa soá e naøy. 7phuù t * HÑ 3 : ( Cuûng coá ) BT1- Cho bieát soá e ngoaøi cuøng cuûa caùc nguyeân töû H, O, He, Al , Ca BT2- Nguyeân töû ñöôïc taïo thaønh töø 3 loaïi haït cô baûn naøo ? Haõy noùi teân , kí hieäu vaø ñieän tích cuûa caùc haït mang ñieän ? Nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi coù cuøng soá haït naøo trong haït nhaân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung me= 9,1095 . 10-28(g) HÑ 3 : -HS traû lôøi : soá e ngoaøi cuøng cuûa caùc nguyeân töû H, O, He, Al , Ca laø : 1 ; 6 ; 2 ; 3 ; 2 -HS traû lôøi : Nguyeân töû taïo thaønh töø 3 loaïi haït : p ( + ) , e( - ) , n Nguyeân töû cuøng loaïi coù cuøng soá p trong haït nhaân . 4) Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo (2phuùt). * Ra baøi taäp veà nhaø - Laøm caùc baøi taäp 2 , 3 , 4,5 SGK / 15 - Ñoïc baøi ñoïc theâm trang 16 SGK. * Chuaån bò baøi sau: - Chuaån bò tröôùc baøi 5 : “Nguyeân toá hoùa hoïc”. IV/ Ruùt kinh nghieäm, boå sung: GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 15 Ngaøy soaïn : 18 /9 / 2007 Baøi 5 : Tieát 6 : NGUYEÂN TOÁ HOAÙ HOÏC I/ Muïc tieâu : 1. Kieán thöùc : - - - Hieåu ñöôïc NTHH laø taäp hôïp nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi , coù soá proâton trong haït nhaân Bieát ñöôïc kí hieäu hoaù hoïc duøng ñeå bieåu dieãn nguyeân toá, moãi kí hieäu chæ coøn 1 nguyeân töû cuûa nguyeân toá ñoù Bieát caùch ghi vaø nhôù ñöôïc kí hieäu cuûa nhöõng nguyeân toá ñaõ cho bieát trong baøi 4, 5 ( Keå caû ôû phaàn baøi taäp ) Bieát ñöôïc thaønh phaàn khoái löôïng caùc nguyeân toá trong voû traùi ñaát laø khoâng ñoàng ñeàu vaø oâxi laø nguyeân toá phoå bieán nhaát Hieåu ñöôïc nguyeân töû khoái laø khoái löôïng cuûa moät nguyeân töû tính baèng ñôn vò cacbon (ñvc) ; moãi ñvc = 1/12 khoái löôïng cuûa nguyeân töû C ; moãi nguyeân toá coù nguyeân töû khoái rieâng bieät 2. Kyõ naêng : - Vieát kí hieäu hoaù hoïc , bieát söû duïng thoâng tin, tö lieäu ñeå phaân tích , toång hôïp , giaûi thích vaán ñeà - Bieát döïa vaøo baûng 1 trang 42/SGK ñeå  Tìm kí hieäu vaø nguyeân töû khoái khi bieát teân nguyeân toá  Xaùc ñònh ñöôïc teân vaø kí hieäu cuûa nguyeân toá khi bieát nguyeân töû khoái ; Reøn luyeän kó naêng tính toaùn 3. Thaùi ñoä : - Taïo höùng thuù hoïc taäp boä moân II/ Chuaån bò: 1. Chuaån bò cuûa GV : GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 16 - OÁng nghieäm ñöïng 1 g nöôùc caát - Tranh veõ H 1.8 trang 19 SGK ; Baûng 1/42 SGK 2. Chuaån bò cuûa HS : SGK III/Hoaït ñoäng daïy hoïc: (Tieát 1 : Muïc I , III) 1) OÂn ñònh tình hình lôùp (1 phuùt) 2) KTBC: ( 4 phuùt) 1) Nguyeân töû coù caáu taïo theá naøo . Vì sao noùi nguyeân töû trung hoaø veà ñieän ? HS traû lôøi : Nguyeân töû goàm haït nhaân mang ñieän tích döông vaø voû taïo bôõi moät hay nhieàu electron mang ñieän tích aâm 2) Nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi coù cuøng soá haït naøo trong haït nhaân ? Vì sao khoái löôïng haït nhaân ñöôïc coi laø khoái löôïng nguyeân töû ? 3) Giaûng baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi : Ñeå hieåu roõ nguyeân toá hoùa hoïc laø gì, chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi môùi hoâm nay. * Tieán trình baøi daïy : TG 15 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân HÑ1 :(Nguyeân toá HH laø gì) Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc SGK phaàn 1 trang 17 - Cho HS xem 1g nöôùc caát vaø ñaët caâu hoûi : (H)Trong1g nöôùc coù nhöõng loaïi nguyeân töû naøo ? (H) Soá nguyeân töû töøng loaïi laø bao nhieâu ? (H) Neáu laáy 1 löôïng nöôùc lôùn hôn nöõa thì soá nguyeân töû hiñroâ , oâxi nhö theá naøo ? GV: ñeå chæ nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi ta duøng töø “ Nguyeân toá hoaù hoïc “ . Vaäy nguyeân toá hoaù hoïc laø gì ? * Söû duïng baûng 1 /43 (H) Ñoïc teân nhöõng nguyeân töû coù soá p laø: 8,13 , 20 , 26 (H) Haõy neâu soá p coù trong haït nhaân cuûa nguyeân töû Magieâ , Phoùtpho , Broâm ? Hoaït ñoâïng cuûa hoïc sinh - Ñoïc SGK töø ñaàu … NTHH kia - Thaûo luaän vaø traû lôøi 2 loaïi nguyeân töû - Hyñroâ - OÂxi -Phaùt bieåu ñònh nghóa SGK -Xem baûng 1/43 vaø traû lôøi : Oâxi , Nhoâm ,Canxi , Saét -Nhoùm HS trao ñoåi vaø phaùt bieåu 12 ; 15 ; 35  Soá P laø soá ñaët tröng cuûa moät NTHH (H) Ñoái vôùi moät nguyeân toá soá Laøm baøi taäp 1/20 Proâton coù yù nghóa theá naøo ? -laøm theá naøo ñeå trao ñoåi vôùi nhau veà nguyeân toá moät caùch ngaén goïn maø ai cuõng hieåu HÑ2: (Kí hieäu hoùa hoïc) Ñoïc caâu ñaàu tieân trong phaàn 2/17 SGK -Nhoùm tham khaûo baûng 1/42 vaø GV: Cấn Văn Thắm Noäi dung I/Nguyeân toá hoaù hoïc laø gì? 1/Ñònh nghóa -Nguyeân toá hoaù hoïc laø taäp hôïp nhöõng nguyeân töû cuøng loaïi coù cuøng soá proâton trong haït nhaân -Soá p laø soá ñaëc tröng cuûa 1 nguyeân toá hoaù hoïc . 2/ Kí hieäu hoaù hoïc : Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 17 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 7 (H) Nhaän xeùt gì veà caùch vieát kí phuùt hieäu hoaù hoïc cuûa nguyeân toá coù soá p la:ø 8 ; 6 ; 15 ; 20 ? Phaân bieät caùch vieát C, Ca (H)Haõy ñoïc soá nguyeân töû khi nhìn vaøo caùc kí hieäu hoaù hocï treân ? (H)Laøm theá naøo ñeå bieãu dieãn: 3 nguyeân töû oâxi , 5 nguyeân töû saét *HÑ4 Coù bao nhieâu nguyeân toá hoùa hoïc ) Yeâu caàu hoïc sinh nghieân cöùu phaàn III trang 19 SGKsöû duïng hình 1.8 8 (H)- Hieän nay ñaõ bieát ñöôïc bao phuùt nhieâu nguyeân toá ? - söï phaân boá nguyeân toá trong voû traùi ñaát nhö theá naøo ? -Nhaän xeùt % khoái löôïng nguyeân toá oâxi ? -Keå teân caùc nguyeân toá thieát yeáu cho sinh vaät ? HÑ5 (Cuûng coá :) - BT1 ( Phieáu hoïc taäp) ( Phieáu hoïc taäp) cho bieát soá proâton trong haït nhaân nguyeân töû 1 soá nguyeân toá sau : Hoaït ñoâïng cuûa hoïc sinh laøm baøi taäp 2/20 Noäi dung Kí hieäu hoaù hoïc bieãu dieãn nguyeân toá vaø bieãu dieãn 1 nguyeân töû cuûa nguyeân toá -Trao ñoåi vaø traû lôøi -3 nguyeân töû oâxi : 3O -5nguyeân töû saét : 5Fe Laøm baøi taâïp 3/20 HÑ4: Tham khaûo phaàn III; hình veõ 1.8 nghe vaø traû lôøi -Treân 110 nguyeân toá III/ Coù bao nhieâu nguyeân toá hoaù hoïc : -Coù treân 110 nguyeân toá - Phaân boá khoâng ñeàu -Oâxi laø nguyeân toá phoå bieán nhaát (49,4%) -Oâxi chieám 49,4% -C , H , O , N HS traû lôøi trong phieáu hoïc taäp 8 phuùt Nguyeân toá Soá p A 3 Li a/ Vieát teân vaø kí hieäu hoaù hoïc cuûa moãi nguyeân toá b/ Bieát raèng trong nguyeân töû caùc e coù ôû lôùp 1 toái ña laø 2e; lôùp 2 laø 8e Haõy moâ taû caùc lôùp e trong nguyeân töû 5 nguyeân toá treân c/ Nhöõng nguyeân töû naøo coù cuøng soá lôùp e , coù cuøng soá e ôû lôùp ngoaøi cuøng - Li , Ne : cuøng coù 2 lôùp e ; Na , P : cuøng coù 3 lôùp e - Li , Na , K : cuøng coù 1 e ôû lôùp ngoaøi cuøng GV: Cấn Văn Thắm B 10 Ne C 11 Na D 15 P E 19 K Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 18 4) Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc sau:( 2 phuùt ) - Hoïc kó baøi phaàn I phaàn III,laøm baøi taäp 1,2 SGK - Chuaån bò tieáp phaàn II : Nguyeân Töû Khoâí V/ Ruùt kinh nghieäm, boå sung : Ngaøy soaïn :21 / 9 / 2007 Tieát 7 Baøi 5 : NGUYEÂN TOÁ HOAÙ HOÏC ( Tieáp theo ) I/ Muïc tieâu : 1. Kieán thöùc : - Bieát caùch ghi vaø nhôù ñöôïc kí hieäu cuûa nhöõng nguyeân toá ñaõ cho bieát trong baøi 4, 5 ( Keå caû ôû phaàn baøi taäp ) Hieåu ñöôïc nguyeân töû khoái laø khoái löôïng cuûa moät nguyeân töû tính baèng ñôn vò cacbon (ñvc) ; moãi ñvc = 1/12 khoái löôïng cuûa nguyeân töû C ; moãi nguyeân toá coù nguyeân töû khoái rieâng bieät - Vieát kí hieäu hoaù hoïc , bieát söû duïng thoâng tin, tö lieäu ñeå phaân tích , toång hôïp , giaûi thích vaán ñeà . 2. Kyõ naêng : GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 19 Bieát döïa vaøo baûng 1 trang 42/SGK ñeå  Tìm kí hieäu vaø nguyeân töû khoái khi bieát teân nguyeân toá  Xaùc ñònh ñöôïc teân vaø kí hieäu cuûa nguyeân toá khi bieát nguyeân töû khoái ; Reøn luyeän kó naêng tính toaùn 3. Thaùi ñoä : - Taïo höùng thuù hoïc taäp boä moân II/ Chuaån bò: 1. Chuaån bò cuûa GV : - Tranh veõ H 1.8 trang 19 SGK ; Baûng 1/42 SGK 2. Chuaån bò cuûa HS : SGK III/Hoaït ñoäng daïy hoïc: (Tieát 2 - Muïc II ) 1) OÂn ñònh tình hình lôùp (1 phuùt) 2) KTBC: ( 5 phuùt) - Vieát kí hieäu hoaù hoïc caùc nguyeân toá : Kali , Saét , Baïc , Nitô , Clo ? - Caùc caùch vieát : 3Al , 4Ca , 5O , P , 2S laàn löôït chæ yù gì ? HS traû lôøi : 3Al : Chæ ba nguyeân töû nhoâm ; 4Ca : Chæ boán nguyeân töû canxi … 3) Giaûng baøi môùi : Giôùi thieäu baøi :Khoái löôïng thöïc cuûa 1 nguyeân töû raát nhoû ( Yeâu caàu ñoïc SGK trang 18) . Khoái löôïng cuûa 1 nguyeân töû C = 1,9926.10-23g soá trò naøy quaù nhoû khoâng tieän söû duïng. Do ñoù trong khoa hoïc duøng caùch rieâng ñeå bieåu thò khoái löôïng cuûa nguyeân töû. Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay . * Tieán trình baøi daïy : GV: Cấn Văn Thắm Giaùo aùn Hoùa hoïc 8 20
- Xem thêm -