Tài liệu Giáo án hóa học 12 bài 1: este

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 257 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. BÀI 1: ESTE I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS biết: - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc-chức) của este. - Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân (xúc tác axit ) và phản ứng với dd kiềm (phản ứng xà phòng hóa ). - Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa. - Ứng dụng của một ố este tiêu biểu. HS hiểu: este không tan trong nước và có to sôi thấp hơn axit đồng phân. 2. Kỹ năng: - Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử C. - Viết PTHH minh họa tính chất hóa học của este no, đơn chức. - Phân biệt este và các chất khác như ancol, axit, ... bằng phương pháp hóa học. - Tính khối lượng các chất trong phản ứng xà phòng hóa. 3. Thái độ: - Có ý thức sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lí và bảo vệ môi trường sống. II. CHUẨN BỊ: Dụng cụ, hoá chất: Một vài mẫu dầu ăn, mỡ động vật, dung dịch axit H2SO4, dung dịch NaOH, ống nghiệm, đèn cồn,… III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại . IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: 1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Hoạt động 1: KHÁI NIỆM, DANH PHÁP: I – KHÁI NIỆM, DANH PHÁP: e Opl Q=³ ~Þ ÅI=íM GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng este C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O etyl axetat hoá của axit axetic với ancon etylic và isoamylic. GV cho HS biết các sản phẩm tạo thành sau 2 CH COOH + HO [CH ] CH CH e Opl Q=³ ~ÞÅI=íM 3 22 3 phản ứng trên thuộc loại hợp chất este? Vậy este là CH3 CH COO [CH ] 2 CH CH3 + H2O 3 3 gì? CH3 isoamyl axetat Hoặc: GV yêu cầu HS so sánh CTCT của 2 chất sau đây, Tổng quát: e Opl Q=³ ~Þ ÅI=íM từ đó rút ra nhận xét về cấu tạo phân tử của este. CH3 C OH O axit axetic CH3 C O CH2 CH3 O etyl axetat RCOOH + R'OH RCOOR' + H2O - Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. - CTCT của este đơn chức: RCOOR’ R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H. R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) HS nghiên cứu SGK để biết cách phân loại este, - CTCT chung của este no đơn chức: CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1) vận dụng để phân biệt một vài este no, đơn chức CxH2xO2 (x ≥ 2) đơn giản. GV giới thiệu cách gọi tên este, gọi 1 este để minh - Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit. hoạ, sau đó lấy tiếp thí dụ và yêu cầu HS gọi tên. - Tên gốc axit: Xuất phát từ tên của axit tương ứng, thay đuôi ic→at. ví dụ: CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat HCOOCH3: metyl fomat Hoạt động 2: TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ: HS nghiên cứu SGK để biết một vài tính chất vật lí - Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện của este. thường, hầu như không tan trong nước. - Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân GV?: Vì sao este lại có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon. với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử ví dụ: cacbon? CH3CH2CH2C CH3[CH2]3CH CH3COOC2H5 GV dẫn dắt HS trả lời dựa vào kiến thức về liên kết OOH 2OH (M = 88), t s0 = hiđro. (M = 88) (M = 88), t s0 = 770C VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. GV cho HS ngửi mùi của một số este (etyl axetat, t s0 =163,50C 1320C Không tan isoamyl axeta), yêu cầu HS nhận xét về mùi của Tan nhiều Tan ít trong trong nước este. nước trong nước GV giới thiệu thêm một số tính chất vật lí khác của Nguyên nhân: Do giữa các phân tử este không tạo este? được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém. - Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat và etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng… Hoạt động 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: GV yêu cầu HS nhận xét về phản ứng este hoá ở 2 thí dụ đầu tiên? Phản ứng este hoá có đặc điểm gì? GV đặt vấn đề: Trong điều kiện của phản ứng este hoá thì một phần este tạo thành sẽ bị thuỷ phân. GV yêu cầu HS viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit. GV hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm. III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: 1. Thuỷ phân trong môi trường axit: CH3COOC2H5 + H2O e Opl Q=³ ~Þ ÅI=íM C2H5OH + CH3COOH * Đặc điểm của phản ứng: Thuận nghịch và xảy ra chậm. 2. Thuỷ phân trong môi trường bazơ: (Phản ứng xà phòng hoá) CH3COOC2H5 + NaOH t0 CH3COONa + C2H5OH 0 t CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3CHO 0 t CH3COOC(CH3)-CH3+NaOH  CH3COONa + CH3-CO-CH3 * Đặc điểm của phản ứng: Phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều. Hoạt động 4: ĐIỀU CHẾ: IV. ĐIỀU CHẾ: GV?: Em hãy cho biết phương pháp chung để điều 1. Phương pháp chung: e Opl Q=³ ~Þ ÅI=íM chế este? RCOOH + R'OH RCOOR' + H2O 2. Phương pháp riêng: GV giới thiệu phương pháp riêng để điều chế este íMI=ñí CH3COOH + CH CH CH3COOCH=CH2 của các ancol không bền. Hoạt động 5: ỨNG DỤNG: HS tìm hiểu SGK để biết một số ứng dụng của este. GV?: Những ứng dụng của este được dựa trên những tính chất nào của este? V. ỨNG DỤNG: - Dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),... - Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli (metyl VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. metacrylat),.. hoặc dùng làm keo dán. - Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat,..), mĩ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,…),… 4. Củng cố: 1. Trong phản ứng giữa ancol và một axit hữu cơ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo este khi ta: A. cho ancol dư hay axit hữu cơ dư. B. giảm nồng độ ancol hay axit hữu cơ. C. dùng chất hút nước hay chưng cất để tách este. D. dùng cả 2 biện pháp A và C. 2. Khi thực hiện phản ứng thuỷ phân CH3COOC2H5 trong môi trường axit thì thu được sản phẩm nào? A. C2H5COOH và CH3OH B. CH3COONa và C2H5OH C. CH3COOH và C2H5OH D. CH3COOH và C2H5ONa Dặn dò: - Bài tập về nhà: 1 → 6 trang 7 (SGK) - Xem trước bài LIPIT V. RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ..................................................................
- Xem thêm -