Tài liệu Giáo án hóa 9 bài metan

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Hoùa hoïc 9, tieát 45 THCS Thaïnh Bình Baøi 36 – Tieát 45 Tuaàn 23 ME TAN COÂNG THÖÙC PHAÂN TÖÛ: CH4 PHAÂN TÖÛ KHOÁI: 16 I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: * HS bieát:  Coâng thöùc phaân töû coâng thöùc caáu taïo, ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa meâ tan.  Tính chaát vaät lí: Traïng thaùi, maøu saéc, tính tan trong nöôùc, tæ khoái so vôùi khoâng khí. * HS hieåu:  Tính chaát hoùa hoïc: Taùc duïng vôùi clo (phaûn öùng theá) vôùi oxi (phaûn öùng chaùy).  Metan ñöôïc duøng laøm nhieân lieäu vaø nguyeân lieäu trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát. 2. Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôïc: + Quan saùt thí nghieäm, lieân heä thöïc teá, hình aûnh thí nghieäm ruùt ra nhaän xeùt. + Phaân bieät khí metan vaø vôùi moät vaøi khí khaùc, tính phaàn traêm khí metan trong hoãn hôïp. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: + Vieát PTHH daïng coâng thöùc phaân töû vaø CTCT thu goïn. 3. Thaùi ñoä:  Thoùi quen: GD HS yeâu thích moân hoïc. Traàn Vuõ Yeân Trang Trang 1 Hoùa hoïc 9, tieát 45 THCS Thaïnh Bình  Tính caùch: Giaùo duïc hoïc sinh hieåu ñöôïc öùng duïng cuûa metan. II. NOÄI DUNG HOÏC TAÄP:  Caáu taïo tính chaát metan.  HS caàn bieát sô ñoà do phaân töû CH4 chæ chöùa caùc lieân keát ñôn neân phaûn öùng ñaëc tröng cuûa metan laø phaûn öùng theá. III. CHUAÅN BÒ:  Giaùo vieân: Moâ hình phaân töû metan (daïng ñaëc, daïng roãng).  Hoïc sinh: Kieán thöùc. IV. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá HS. 2. Kieåm tra mieäng: Caâu1: Baøi taäp 4 trang 112 SGK (8ñ)  Coâng thöùc a,c,d CTCT röïôu etylic.  Coâng thöùc b,e CTCT ñimetylete. Caâu 2: Em haõy döï ñoaùn tính chaát vaät lí cuûa metan? (2ñ)  Metan laø chaát khí, khoâng maøu, khoâng muøi, nheï hôn khoâng khí. 3. Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG 1: Traïng thaùi töï nhieân, tính chaát vaät lí cuûa metan. (Thôøi gian: 5’) (1) Muïc tieâu: Traàn Vuõ Yeân Trang Trang 2 Hoùa hoïc 9, tieát 45 THCS Thaïnh Bình  Kieán thöùc: Tính chaát vaät lí: Traïng thaùi, maøu saéc, tính tan trong nöôùc, tæ khoái so vôùi khoâng khí. (2) Phöông phaùp, phöông tieän daïy hoïc:  Phöông phaùp: Thuyeát trình.  Phöông tieän: (3) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS Hoaït Tìm hieåu traïng thaùi töï nhieân, tính chaát vaät lí:  GV giôùi thieäu traïng thaùi töï nhieân cuûa metan vaø tranh veà caùch thu khí metan trong buøn ao.  Trong töï nhieân, khí metan coù nhieàu trong caùc moû khí (khí thieân nhieân).  Trong caùc moû daàu (khí moû daàu hay khí ñoàng haønh).  Trong caùc moû than (khí moû than), trong buøn ao (khí buøn ao), trong khí biogas.  GV Cho HS quan saùt loï ñöïng khí metan, lieân heä thöïc teá vaø ruùt ra tính chaát vaät lí.  Metan laø chaát khí, khoâng maøu, khoâng muøi, nheï 16 hôn khoâng khí (d = ), raát ít tan trong nöôùc. 29 NOÄI DUNG BAØI HOÏC I. Traïng thaùi töï nhieân, tính chaát vaät lí:  Traïng thaùi töï nhieân: SGK.  Tính chaát vaät lí: SGK. HOAÏT ÑOÄNG 2: Caáu taïo phaân töû (Thôøi gian: 10’) (1) Muïc tieâu:  Kieán thöùc: Coâng thöùc phaân töû coâng thöùc caáu taïo, ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa meâ tan.  Kyõ naêng: Vieát coâng thöùc phaân töû vaø CTCT. (2) Phöông phaùp, phöông tieän daïy hoïc:  Phöông phaùp: Hôïp taùc nhoùm nhoû.  Phöông tieän: Boä moâ hình phaân töû. Traàn Vuõ Yeân Trang Trang 3 Hoùa hoïc 9, tieát 45 THCS Thaïnh Bình (3) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC Tìm hieåu veà caáu taïo phaân töû. II. Caáu taïo phaân töû:  GV höôùng daãn HS laép moâ hình phaân töû metan Coâng thöùc caáu taïo metan: (daïng roãng). HS thöïc hieän theo nhoùm. HS quan saùt moâ hình phaân töû metan daïng ñaëc vaø vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa metan, yeâu caàu HS quan saùt moâ hình vaø ruùt ra nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm H caáu taïo cuûa metan. HSlôùp nhaän xeùt H C H GV nhaän xeùt cho ñieåm. H  Ñaëc ñieåm: trong phaân töû metan coù 4 lieân keát ñôn. HOAÏT ÑOÄNG 3: Tính chaát hoùa hoïc cuûa khí metan. (Thôøi gian: 15’) (1) Muïc tieâu:  Kieán thöùc: Taùc duïng vôùi clo( phaûn öùng theá) vôùi oxi (phaûn öùng chaùy).  Kyõ naêng: Vieát PTHH daïng coâng thöùc phaân töû vaø CTCT thu goïn. (2) Phöông phaùp, phöông tieän daïy hoïc:  Phöông phaùp: Tröïc quan, thuyeát trình  Phöông tieän: H 4.5-H 4.6/114 SGK; phaûn öùng cuûa metan vôùi Clo, khí CH4, dung dòch Ca(OH)2. (3) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Traàn Vuõ Yeân Trang Trang 4 Hoùa hoïc 9, tieát 45 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS Tính chaát hoùa hoïc cuûa khí metan.  Cho HS quan saùt thí nghieäm ñoát chaùy khí metan. HS neâu saûn phaåm thu ñöôïc laø gì vaø vì sao ? Vieát PTHH. HS lôùp nhaän xeùt: Ñoát chaùy khí metan ta thu ñöôïc khí CO2 GV giôùi thieäu: Phaûn öùng ñoát chaùy khí metan toûa nhieàu nhieät, vì vaäy ta duøng metan laøm nhieân lieäu. Hoãn hôïp 1 theå tích khí CH4 vaø 2 theå tích khí O2 laø hoãn hôïp noå maïnh. (1VCH4: 2VO2)  GV thí nghieäm cho caû lôùp quan saùt. Ñöa bình coù chöùa hoãn hôïp khí metan vaø Clo vaøo phaàn coù aùnh saùng, sau 1 thôøi gian cho nöôùc vaøo bình, laéc nheï roài thöû baèng giaáy quyø tím. HS neâu hieän töôïng vaø ruùt ra nhaän xeùt. Maøu vaøng nhaït cuûa Clo maát ñi (chöùng toû coù phaûn öùng sinh ra). - Hieän töôïng - Giaáy quyø tím chuyeån sang maøu ñoû vì saûn phaåm khi tan vaøo trong nöôùc taïo thaønh dung dòch axit.  Phaûn öùng giöõa metan vaø Clo thuoäc loaïi phaûn öùng gì ? Nhìn chung caùc hôïp chaát hiñrocacbon chæ coù lieân keát ñôn trong phaân töû ñeàu coù phaûn öùng theá. THCS Thaïnh Bình NOÄI DUNG BAØI HOÏC III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa khí metan: 1. Taùc duïng vôùi Oxi: 0 t CH4 + 2O2  CO2  + 2H2O 2. Taùc duïng vôùi Clo: - Hieän töôïng: SGK H H C  H + Cl - Cl askt H H H C H + HCl H Metylclorua CH4 + Cl2 askt  CH3Cl + HCl. Metan Metylclorua - Phaûn öùng giöõa metan vaø Clo thuoäc loaïi phaûn öùng theá. HOAÏT ÑOÄNG 4: ÖÙng duïng cuûa metan. (Thôøi gian: 5’) (1) Muïc tieâu:  Kieán thöùc: Metan ñöôïc duøng laøm nhieân lieäu vaø nguyeân lieäu trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát. (2) Phöông phaùp, phöông tieän daïy hoïc:  Phöông phaùp: Thuyeát trình, vaán ñaùp. Traàn Vuõ Yeân Trang Trang 5 Hoùa hoïc 9, tieát 45 THCS Thaïnh Bình  Phöông tieän: (3) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS öùng duïng cuûa metan. HS ñoïc SGK vaø neâu: - Laøm nhieân lieäu trong ñôøi soáng, saûn xuaát. -Laø nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá hiñro theo sô ñoà: -Duøng ñeå ñieàu cheá boät than vaø nhieàu chaát khaùc. NOÄI DUNG BAØI HOÏC IV. ÖÙng duïng: SGK -Laø nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá hiñro theo sô ñoà: 0 t  CO + 2H  CH + 2H O xt,  4 2 2 2 5. TOÅNG KEÁT VAØ HÖÔÙNG DAÃN HOÏC TAÄP: 1. Toång keát:  Tính chaát hoùa hoïc cuûa khí metan: 1. Taùc duïng vôùi Oxi: 0 t CH4 + 2O2  CO2  + 2H2O. 2. Taùc duïng vôùi Clo: CH4 + Cl2 askt  CH3Cl + HCl. 2. Höôùng daãn hoïc taäp: * Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy:  Hoïc baøi.  Laøm caùc baøi taäp 1,2,3,4 trang 116 SGK. * Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:  Chuaån bò: Baøi Etilen soaïn vaø xem tröôùc caùc kieán thöùc tính chaát vaät lí, caáu taïo phaân töû vaø tính chaát hoùa hoïc, öùng duïng cuûa Etilen. 6. PHUÏ LUÏC: SGK, SGV. Traàn Vuõ Yeân Trang Trang 6
- Xem thêm -