Tài liệu Giáo án hình học 9 trọn bộ full

  • Số trang: 155 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Tuaàn 1 Ngaøy soaïn: 18/08/2014 Ngaøy daïy: 21/08/2014 Lôùp 9A1,3,4 Chöông I: HEÄ THÖÙC LÖÔÏNG TRONG TAM GIAÙC VUOÂNG Tieát : 1 MOÄT SOÁ HEÄ THÖÙC VEÀ CAÏNH VAØ ÑÖÔØNG CAO TRONG TAM GIAÙC VUOÂNG A. MUÏC TIEÂU  HS caàn nhaän bieát ñöôïc caùc caëp tam giaùc vuoâng ñoàng daïng trong hình 1/tr64.  Bieát thieát laäp caùc heä thöùc : b2 = a.b/ , c2 = a.c/ , h2 = b/.c/  Bieát vaän duïng caùc heä thöùc treân ñeå giaûi baøi taäp B. CHUAÅN BÒ  GV : - Tranh veõ hình 2/tr66. Baûng phuï ghi ñònh lí 1; ñònh lí 2 ; vaø caùc caâu hoûi, baøi taäp. - Thöôùc thaúng, phaán maøu  HS : - OÂn taäp caùc tröôøng hôïp ñoàng daïng cuûa tam giaùc vuoâng, ñònh lí Pytago. - Thöôùc thaúng, eâke. C. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC CHÖÔNG TRÌNH HÌNH 9 Trong chöông trình hình hoïc 9, caùc em seõ hoïc caùc phaàn 1. Heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng. 2. Ñöôøng troøn. 3. Caùc hình khoâng gian : hình truï, hình noùn, hình caàu. Chöông I : “Heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng” bao goàm caùc heä thöùc trong tam giaùc vuoâng, söû duïng caùc heä thöùc naøy ñeå tính caùc goùc, caùc caïnh trong moät tam giaùc vuoâng neáu bieát ñöôïc hai caïnh hoaëc bieát ñöôïc moät caïnh vaø moät goùc trong tam giaùc vuuong ñoù. Hoâm nay caùc em hoïc baøi ñaàu tieân cuûa chöông I. “Moät soá heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng” Hoaït ñoäng 2 : 1. HEÄ THÖÙC GIÖÕA CAÏNH GOÙC VUOÂNG VAØ HÌNH CHIEÁU CUÛA NOÙ TREÂN CAÏNH HUYEÀN GV veõ hình 1 tr64 leân baûng phuï vaø giôùi HS quan saùt hình veõ, vaø nghe GV trình baøy thieäu caùc kí hieäu qui öôùc treân hình : caùc qui öôùc veà ñoä daøi cuûa caùc ñoaïn thaúng treân hình. A c B c/ b h H b/ C a Gv : Nguyễn Thị Phước Trà -1- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 GV löu yù HS : Trong ABC ngöôøi ta luoân qui öôùc : AB = c; AC = b ; BC = a. Yeâu caàu HS ñoïc ñònh lí 1 sgk. Theo ñònh lí naøy, ta vieát ñöôïc heä thöùc gì treân hình veõ? Em naøo coù theå chöùng minh ñöôïc heä thöùc : AC2 = BC.HC Caâu hoûi tieáp theo ñoái vôùi heä thöùc : AB2 = BC.HB GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. HS neâu caùc heä thöùc . . . Hai HS cuøng leân baûng : - HS1 trình baøy chöùng minh heä thöùc: AC2 = BC.HC - HS2 trình baøy chöùng minh heä thöùc: AB2 = BC.HB. Sau khi 2 HS chöùng minh xong, caùc HS khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. Maáu choát cuûa vieäc chöùng minh hai heä thöùc Hoûi : Maáu choát cuûa vieäc chöùng minh hai heä treân laø döïa vaøo tam giaùc ñoàng daïng. thöùc treân laø gì? Baøi 2/tr68. (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï). HS traû lôøi mieäng, GV ghi baûng : . . . A B 1 x= y x H 4 C 5 ;y=2 5 HS phaùt bieåu noäi dung cuûa ñònh lí GV : ÔÛ lôùp 7 caùc em ñaõ bieát noäi dung cuûa Pytago . . . ñònh lí Pytago, haõy phaùt bieåu noäi dung cuûa ñònh lí naøy. HS chöùng minh heä thöùc : a2 = b2 + c2 Heä thöùc : a2 = b2 + c2. Em naøo chöùng minh? Gôïi yù : Döïa vaøo keát quaû cuûa ñònh lí 1 vöøa hoïc ñeå chöùng minh. Vaäy töø ñònh lí 1 ta cuõng suy ra ñöôïc ñònh lí Pytago Hoaït ñoäng 3 : 2. MOÄT SOÁ HEÄ THÖÙC LIEÂN QUAN TÔÙI ÑÖÔØNG CAO Ñònh lí 2 : Yeâu caàu HS ñoïc ñònh lí 2, sgk tr65. Hoûi : Theo caùc qui öôùc thì ta caàn chöùng minh heä thöùc naøo? nghóa laø chöùng minh : AH2 = BH.CH. Ñeå chöùng minh heä thöùc naøy ta phaûi chöùng HS chöùng minh : AHB CHA minh ñieàu gì? Em naøo chöùng minh ñöôïc  . . . .  AH2 = BH.CH. AHB CHA? Gv : Nguyễn Thị Phước Trà -2- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Yeâu caàu HS aùp duïng ñònh lí 2 vaøo vieäc giaûi HS quan saùt baûng phuï. ví duï 2 tr66,sgk. (Ñöa ñeà baøi vaø leân baûng phuï). Ñeà baøi yeâu caàu tính ñoaïn AC. Hoûi : Ñeà baøi yeâu caàu ta tính gì? Trong tam giaùc vuoâng ADC ta ñaõ bieát . . . C B 2,25m 1,5m A 2,25m Tính ñoaïn BC. AÙP duïng ñònh lí 2, ta coù : BD2 = AB.BC  . . .  BC = 3,375 (m) Vaäy chieàu cao cuûa caây laø : AC = AB + BC = . . . = 4,875 (m) HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. D 1,5m E ? Trong tam giaùc vuoâng ADC ta ñaõ bieát nhöõng gì? - Caàn tính ñoaïn naøo? Caùch tính? HS leân baûng ,GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. Hoaït ñoäng 4 : CUÛNG COÁ – LUYEÄN TAÄP Haõy phaùt bieåu ñònh lí 1 vaø ñònh lí 2? HS phaùt bieåu ñònh lí 1 vaø ñònh lí 2. Cho DEF vuoâng taïi D, keû ñöôøng cao DI (I HS nghe GV ñoïc ñeà vaø veõ hình.  EF). Haõy vieát heä thöùc caùc ñònh lí 1 vaø 2 Ghi heä thöùc . . . öùng vôùi hình treân. Baøi 1/tr68. Baøi 1/tr68. (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). Yeâu caàu hai HS leân baûng laøm baøi (caû hai em Hai HS leân baûng laøm baøi. Caùc HS coøn laïi laøm baøi treân giaáy (Hình veõ cuøng laøm baøi 1a,b. coù saün trong sgk) 8 12 a) x = 3,6 ; y = 6,4 6 y b) x = 7,2 ; y = 12,8 x x y 20 Hoaït ñoäng 5 : HÖÔÕNG DAÃN VEÀ NHAØ - Yeâu caàu HS hoïc thuoäc ñònh lí 1, ñònh lí 2, ñònh lí Pytago. - Ñoïc “coù theå em chöa bieát” tr68 sgk laø caùc caùch phaùt bieåu khaùc cuûa heä thöùc1, heä thöùc2. - Baøi taäp veà nhaø soá 4,6 tr69 sgk vaø baøi soá 1,2 tr89 SBT. - OÂn laïi caùch tính dieän tích tam giaùc vuoâng. - Ñoïc tröôùc ñònh lí 3 vaø 4. Gv : Nguyễn Thị Phước Trà -3- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Tuaàn 1 Ngaøy daïy: 21,22/08/2014 Ngaøy soaïn: 18/08/2014 Lôùp 9A1,3,4 Tieát 2 MOÄT SOÁ HEÄ THÖÙC VEÀ CAÏNH VAØ ÑÖÔØNG CAO TRONG TAM GIAÙC VUOÂNG A. MUÏC TIEÂU  Cuûng coá ñònh lí 1 vaø 2 veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. 1 1 1  2  2 döôùi söï höôùng daãn cuûa GV. 2 h b c  HS bieát thieát laäp caùc heä thöùc bc = ah vaø  Bieát vaän duïng caùc kieán thöùc treân ñeå giaûi baøi taäp. B. CHUAÅN BÒ  GV : - Baûng toång hôïp moät soá veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. - Baûng phuï ghi saün moät soá baøi taäp, ñònh lí3, ñònh lí4. - Thöôùc thaúng, compa, eâke. C. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : KIEÅM TRA GV neâu yeâu caàu kieåm tra : Phaùt bieåu ñònh lí1 vaø 2 heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. - Veõ tam giaùc vuoâng, ñieàn kí hieäu vaø heä thöùc 1 vaø 2 (döôùi daïng chöõ nhoû a,b,c. . .) HS : Phaùt bieåu ñònh lí1 vaø 2 heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. -Veõ tam giaùc vuoâng, ñieàn kí hieäu vaø heä thöùc 1 vaø 2 (döôùi daïng chöõ nhoû a,b,c. . .). - Chöõa baøi taäp 4 tr69 sgk. (Ñöa ñeà baøi leân AH2 = BH.HC (Ñònh lí1) baûng phuï). Hay 22 = 1.x  x = 4. A AC2 = AH2 + HC2 (Ñònh lí Pytago). y AC2 = 22 + 42 = 20  y = 2 5 2 B H GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. x C HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Hoaït ñoäng 2 : ÑÒNH LÍ 3 GV ñöa noäi dung cuûa ñònh lí 3 vaø hình veõ leân baûng phuï. - Neâu heä thöùc cuûa ñònh lí 3 HS neâu heä thöùc . . . Gv : Nguyễn Thị Phước Trà -4- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Haõy chöùng minh ñònh lí? Chöùng minh : SABC = A c B  AC.AB = BC.AH hay b.c = a.h b h AC AB BC AH  2 2 C H a Yeâu caàu HS phaùt hieän theâm caùch chöùng HS : Coù theå chöùng minh döïa vaøo tam giaùc ñoàng daïng : ABC HBA minh khaùc. Yeâu caàu HS trình baøy mieäng chöùng minh, HS trình baøy mieäng chöùng minh GV ghi vaøi yù chính trong chöùng minh naøy : ABC HBA (vì hai tam giaùc vuoâng coù goùc nhoïn B chung)  AC BC  AH BA  AC.AB = BC.AH Yeâu caàu HS laøm baøi 3 tr69 sgk. Tính x vaø y. 5 7 x y (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). HS laøm baøi 3 tr69 sgk. Tính x vaø y. y = 52  72 y = 25  49 y = 74 x.y = 5.7 (ñònh lí 3) 5.7 35 x = y  74 Hoaït ñoäng 3 : ÑÒNH LÍ 4 Ñaët vaán ñeà : Nhôø heä thöùc (3) vaø nhôø ñònh lí HS nghe GV ñaët vaán ñeà. Pytago, ta coù theå chöùng minh ñöôïc heä thöùc sau : 1 1 1  2  2 vaø heä thöùc naøy ñöôïc phaùt 2 h b c bieåu thaønh lôøi nhö sau : GV phaùt bieåu ñònh lí 4 . . . ñoàng thôøi coù giaûi 1 ... h2 1 thích töø goïi nghòch ñaûo cuûa 2 . . . h HS nghe GV giaûi thích töø goïi cuûa Höôùng daãn chöùng minh : HS nghe GV höôùng daãn tìm toøi caùch chöùng 1 b2  c2 Ta coù :  2 = 2 2 h b c  b 2 c 2  h 2  b 2  c 2  . Maø b2 + c2 = a2  b 2 c 2  h 2 a 2 . Vaäy ñeå chöùng minh heä thöùc Gv : Nguyễn Thị Phước Trà minh heä thöùc 1 1 1  2 2 2 h b c Ñeå chöùng minh heä thöùc -5- 1 1 1  2  2 ta phaûi 2 h b c Trường THCS Tô Hiệu 1 1 1  2  2 ta phaûi chöùng minh ñieàu gì? 2 h b c Giáo án hình học 9 chöùng minh heä thöùc b 2 c 2  h 2 a 2 Coù theå chöùng minh ñöôïc töø heä thöùc b.c = h.a, Heä thöùc b 2 c 2  h 2 a 2 coù theå chöùng minh ñöôïc baèng caùch bình phöông hai veá. töø ñaâu? Baèng caùch naøo? Yeâu caàu caùc em veà nhaø töï trình baøy chöùng minh naøy. Ví duï 3/tr67. (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï). 6 8 h HS laøm baøi döôùi söï höôùng daãn cuûa GV. Caên cöù vaøo giaû thieát, ta tính ñoä daøi ñöôøng Keát quaû : h = 4,8 (cm) cao h nhö theá naøo? Hoaït ñoäng 4 : CUÛNG COÁ LUYEÄN TAÄP Baøi taäp : HS ñieàn vaøo choã troáng (...) ñeå ñöôïc caùc heä thöùc caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. c b h c/ b/ a 2 a =...+... b2 = . . . ; . . . = ac/ h2 = . . . . . . = ah HS ñieàn vaøo choã troáng (...) 1 1 1   2 h ... ... Hoaït ñoäng 5 : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Naém vöõng caùc heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. - Baøi taäp veà hnaø soá 7, 9 tr 69,70 sgk, baøi soá 3, 4, 5, 6, 7 tr 90 sbt. - Tieát sau luyeän taäp. Gv : Nguyễn Thị Phước Trà -6- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Tuaàn 2 Ngaøy daïy: 28,31/08/2014 Ngaøy soaïn: 26/08/2014 Lôùp 9A1,3,4 Tieát : 3 LUYEÄN TAÄP A. MUÏC TIEÂU  Cuûng coá caùc heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.  Bieát vaän duïng caùc heä thöùc treân ñeå giaûi baøi taäp. B. CHUAÅN BÒ  GV : - Baûng phuï ghi saõn ñeà baøi, hình veõ vaø höôùng daãn veà nhf baøi 12 tr91 SBT. - Thöôùc thaúng, eâke, compa, phaán maøu.  HS : - OÂn taäp caùc heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. - Thöôùc keû, compa, eâke. C. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : KIEÅM TRA HS1: Chöõa baøi taäp 3(a) tr90,sgk. Hai HS leân baûng chöõa baøi taäp : (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phu). HS1, chöõa baøi 3(a) Phaùt bieåu caùc ñònh lí vaän duïng chöùng minh y = . . . . (Pytago) trong baøi toaùn. x.y = 15.20  x = . . . Keát quaû : x = 12 Sau ñoù HS1 phaùt bieåu ñònh lí Pytago vaø ñònh 20 15 lí 3. x y HS2: Chöõa baøi taäp soá 4(a). HS2: Chöõa baøi taäp soá 4(a) tr 90 SBT. 32 = 2.x (heä thöùc h2 = b/c/ ) Phaùt bieåu caùc ñònh lí vaän duïng trong chöùng  x = . . = 4,5 minh. y2 = x(x+2) (heä thöùc b2 = a.b/ )  . . .  . . .  y  5,41. y GV nhaän xeùt baøi laøm Sau ñoù HS1 phaùt bieåu ñònh lí 1,2 vaø ñònh lí 3 cuûa HS. 3. x 2 HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Gv : Nguyễn Thị Phước Trà -7- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Hoaït ñoäng 2 : LUYEÄN TAÄP Baøi 1 (traéc nghieäm) HS ñoïc ñeà traéc nghieäm. Haõy choïn keát quaû ñuùng (giaû thieát ñaõ ghi treân hình veõ) A B 9 H C 16 a) Ñoä daøi ñöôøng cao AH baèng : A. 75 B. 15 C. 12 D. 34 b) Ñoä daøi caïnh AB baèng : A. 20 B. 15 C. 25 D. 12 Baøi 7/tr69. (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï). GV veõ hình höôùng daãn. HS choïn : a) C. 12 b) B. 15 HS veõ theo ñeå naém ñöôïc caùch veõ cuûa baøi toaùn. A x Hoûi : Chöùng minh caùch veõ naøy ñuùng, nghóa laø chöùng minh ñieàu gì? ·O B a H C 2 b - Ñeå chöùng minh x = a.b, ta caàn chöùng minh ñieàu gì? Nghóa laø chöùng minh : x2 = a.b. - Em naøo chöùng minh ? Ta caàn chöùng minh tam giaùc ABC vuoâng taïi A Caùch 2 : Yeâu caàu HS veà nhaø töï veõ laïi hình Moät HS trình baøy mieäng chöùng minh. . . . vaø töï tìm toøi chöùng minh. Baøi 8b,c : (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng - HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå giaûi caâu b: phuï). Tam giaùc vuoâng ABC coù AH laø trung tuyeán Caâub) thuoäc caïnh huyeàn (vì HB = HC = x) E B  HA = HB = HC = 16 x BC x=2 2 Tam giaùc vuoâng HAB coù : AB = AH 2  BH 2 (ñònh lí Pytago) 12 x 2 x y=...= 2 2 F D y C A - HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå giaûi caâu b: y DEF vuoâng taïi D coù DE EF Caâu c) 2 2 Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå giaûi caâu b,  DK = EK.KF  12 = 16.x  x = . . .= 9 c. y H Gv : Nguyễn Thị Phước Trà K -8- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Sau thôøi gian giaûi, GV yeâu caàu hai nhoùm cöû DKF vuoâng taïi F, theo Pytago, ta coù : ñaïi dieän leân giaûi. . . . .  y = . . . = 15 GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. Ñaïi dieän hai nhoùm leân baûng trình baøy. Baøi 9/tr70. (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV GV höôùng daãn HS veõ hình. nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Hoûi : Ñeå chöùng minh tam giaùc DIL laø tam HS veõ hình : giaùc caân ta caàn chöùng minh ñieàu gì? HS caàn chöùng minh : DI = DL B K C L I A 1 2 3 D - Xeùt tam giaùc vuoâng : DAI vaø DCL coù :   0 A C = 90 ; DA = DC (caïnh hình vuoâng)   (Dành cho học sinh khá giỏi) D1  D3 (cuøng phuï vôùi goùc D2 ) 1 1  b) Chöùng minh : Khoâng ñoåi khi I  DAI = DCL (gcg) 2 DI DK 2  DI = DL  DIL caân. thay ñoåi treân AB. HS : 1 1 1 1   2 2 = 2 DI DK DL DK 2 Trong tam giaùc vuoâng DKL coù DC laø ñöôøng cao töông öùng vôùi caïnh huyeàn KL, vaäy : GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. 1 1 1  (Khoâng ñoåi) 2 2 = DL DK DC 2 1 1 1   khoâng ñoåi khi I thay 2 2 = DI DK DC 2 ñoåi treân caïnh AB. HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Hoaït ñoäng 3 : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Thöôøng xuyeân oân laïi caùc heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng. - Baøi taäp veà nhaø soá : 8, 9, 10, 11, 12 tr 90, 91 SBT - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- - - - - - - Gv : Nguyễn Thị Phước Trà -9- Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Tuaàn 2 Ngaøy daïy: 28,31/08/2014 Ngaøy soaïn: 26/08/2014 Lôùp 9A1,3,4 Tieát : 4 LUYEÄN TAÄP A. MUÏC TIEÂU  Cuûng coá caùc heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng.  Bieát vaän duïng caùc heä thöùc treân ñeå giaûi baøi taäp. B. CHUAÅN BÒ  GV : - Baûng phuï ghi saõn ñeà baøi, hình veõ vaø höôùng daãn veà nhf baøi 12 tr91 SBT. - Thöôùc thaúng, eâke, compa, phaán maøu.  HS : - OÂn taäp caùc heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng. - Thöôùc keû, compa, eâke. C. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : KIEÅM TRA HS1: Tính x vaø y : Hai HS leân baûng chöõa baøi taäp : (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phu). HS1, chöõa baøi 3(a) Phaùt bieåu caùc ñònh lí vaän duïng chöùng minh y = . . . . (Pytago) trong baøi toaùn. x.y = 3.4  x.5 = 3.4  x = . . . Keát quaû : x = 2,4 4 Sau ñoù HS1 phaùt bieåu ñònh lí Pytago vaø ñònh 3 x lí 3. y HS2: Chöõa baøi taäp soá 4(a). HS2: Chöõa baøi taäp soá 4(a) tr 90 SBT. 32 = 2.x (heä thöùc h2 = b/c/ ) Phaùt bieåu caùc ñònh lí vaän duïng trong chöùng  x = . . = 4,5 minh. y2 = x(x+2) (heä thöùc b2 = a.b/ )  . . .  . . .  y  5,41. y Sau ñoù HS1 phaùt bieåu ñònh lí 1,2 vaø ñònh lí 3 3. x 2 HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Hoaït ñoäng 2 : LUYEÄN TAÄP Baøi 5/tr90,SBT. HS leân baûng giaûi (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). a) AB = 881  29,68 ; BC = 35,24. Gv : Nguyễn Thị Phước Trà - 10 - Trường THCS Tô Hiệu Yeâu caàu HS leân baûng giaûi. a) Gôïi yù : Duøng Pytago tính AB. Duøng ñònh lí 1 tính BC. Töø ñoù suy ra CH, cuoái cuøng tính AC. b) Gôïi yù : Duøng ñònh lí 1 ñeå tính BC, töø ñoù suy ra CH. Duøng ñònh lí 2 tính CH, cuoái cuøng tính AC. Baøi 6/tr90,SBT. (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). Yeâu caàu HS leân baûng giaûi Giáo án hình học 9 CH = 10,24 ; AC  18,99. b) BC = 24 ; CH = 18 AH  10,39 ; AC  20,78 Baøi 6/tr90,SBT. HS leân baûng giaûi : BC = . . . = 74 AH = . . . = BH = . . . = CH = . . . = 35 74 25 74 49 74 A B H C Baøi boå sung 1 : Baøi boå sung 1 : HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå giaûi baøi naøy. Cho hình chöõ nhaät ABCD coù chu vi laø 28 m, ñöôøng cheùo AC = 10 m. Tính khoaûng caùch töø ñænh B ñeán ñöôøng cheùo AC. Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå giaûi baøi naøy. Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi giaûi. Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi giaûi HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV GV nhaän xeùt baøi giaûi. nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Baøi boå sung 2 : Baøi boå sung 2 : Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, coù ñöôøng HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå giaûi baøi naøy. cao AH chia caïnh huyeàn BC ra thaønh hai ñoaïn thaúng BH vaø CH. Bieát AH = 6 cm, CH lôùn hôn BH 5 cm. Tính caïnh huyeàn BC. Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå giaûi baøi naøy. Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi giaûi. Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi giaûi HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV GV nhaän xeùt baøi giaûi. nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Hoaït ñoäng 3 : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Thöôøng xuyeân oân laïi caùc heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng. - Baøi taäp veà nhaø soá : 8, 9, 10, 11, 12 tr 90, 91 SBT Gv : Nguyễn Thị Phước Trà - 11 - Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Tuaàn 3 Ngaøy soaïn: 01/09/2014 Ngaøy daïy: 04,…./09/2014 Lôùp 9A1,3,4 Tieát : 5 §2. TÆ SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC CUÛA GOÙC NHOÏN A. MUÏC TIEÂU  HS naém vöõng caùc coâng thöùc ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn. Hs hieåu ñöôïc caùc tæ soá naøy chæ phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn cuûa goùc nhoïn  maø khoâng phuï thuoäc vaøo töøng tam giaùc vuoâng coù moät goùc baèng  .  Tính ñöôïc caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc 450 vaø goùc 600 thoâng qua ví duï 1 vaø ví duï 2.  Bieát vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan. B. CHUAÅN BÒ  GV : - Baûng phuï ghi caâu hoûi, baøi taäp, coâng thöùc ñịnh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn. - Thöôùc thaúng, compa, eâke, phaán maøu.  HS : - OÂn laïi caùch vieát caùc heä thöùc tæ leä giöõa caùc caïnh cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng. - Thöôùc thaúng, compa, eâke, thöôùc ño ñoä, phaán maøu. C. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : KIEÅM TRA Hoûi : Cho hai tam giaùc vuoâng ABC (goùc A = HS :   900) vaø A/B/C/ (goùc A/ = 900), coù B  B / ABC vaø A/B/C/ coù :     0 - Chöùng minh hai tam giaùc ñoàng daïng. A = A / = 90 vaø B = B / (gt) - Vieát caùc heä thöùc tæ leä giöõa caùc caïnh cuûa  ABC A/B/C/ AB AC BC chuùng.  / /  / /  / / A B A C B C - Döïa vaøo caùc tæ soá baèng nhau ôû treân, haõy vieát töøng caëp tæ soá baèng nhau maø moãi veá laø tæ Döïa vaøo caùc tæ soá baèng nhau naøy, HS vieát caùc caëp tæ soá baèng nhau maø moãi veá laø tæ soá soá giöõa hai caïnh cuûa cuøng moät tam giaùc. giöõa hai caïnh cuûa cuøng moät tam giaùc. . . . Hoaït ñoäng 2 : 1. KHAÙI NIEÄM TÆ SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC NHOÏN a) Môû ñaàu : GV chæ vaøo ABC vuoâng, xeùt goùc nhoïn B, giôùi thieäu : AB ñöôïc goïi laø caïnh keà cuûa goùc B. AC döôïc goïi laø caïnh ñoái cuûa goùc B. BC laø caïnh huyeàn. (GV ghi chuù treân hình) Gv : Nguyễn Thị Phước Trà C B  A Hai tam giaùc vuoâng ñoàng daïng vôùi nhau khi - 12 - Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Hoûi : Hai tam giaùc vuoâng ñoàng daïng vôùi nhau khi naøo? GV : Ngöôïc laïi, khi hai tam giaùc vuoâng ñaõ ñoàng daïng, coù caùc goùc nhoïn töông öùng baèng nhau thì öùng vôùi moãi caïnh goùc nhoïn, tæ soá giöõa caïnh ñoái vaø caïnh keà, tæ soá giöõa caïnh keà vaø caïnh ñoái, giöõa caïnh keà vaø caïnh huyeàn . . . laø nhö nhau. Vaäy trong moät tam giaùc vuoâng tæ soá naøy ñaëc tröng cho ñoä lôùn cuûa goùc nhoïn ñoù : GV yeâu caàu HS laøm baøi ?1 (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï).  Xeùt ABC coù A = 900, C  B =  . Chöùng minh raèng: AC 1 a)  = 45  AB 0 AC  3 b)  = 600  AB B  A vaø chæ khi . . . HS traû lôøi mieäng : a)  = 450  ABC laø tam giaùc vuoâng caân. AC 1 AB AC * Ngöôïc laïi neáu AB  1 .  AB = AC. Vaäy :  AC = AB  ABC vuoâng caân   = 450.   b) B =  = 600  C = 300.  AB = BC (Ñònh lí veà tam giaùc vuoâng coù 2 goùc nhoïn baèng 300)  BC = 2.AB  AC = BC 2  AB 2   2 AB 2  AB 2  3 AB 2 AC = 3 AB AC AB 3   3 AB AB  Moãi caâu treân, chæ yeâu caàu HS trình baøy AC * Ngöôïc laïi, neáu AB  3  AC = 3 AB mieäng chöùng minh, GV ghi laïi treân baûng.  BC = AB  AC  AB   3 AB   4 AB BC = 2AB  ABC laø nöõa tam giaùc ñeàu   = 600 b) Ñònh nghóa (toaøn boä phaàn ñònh nghóa naøy, HS nghe GV trình baøy. chæ yeâu caàu HS nghe GV phaùt bieåu roài ñoïc laïi trong sgk, khoâng ghi vôû) GV noùi : Cho moät goùc nhoïn  . Veõ moät tam giaùc vuoâng coù moät goùc nhoïn laø goùc  ñoù. HS nghe GV phaùt bieåu ñònh nghóa. GV vöøa noùi vöøa veõ, yeâu caàu HS veõ theo. - Haõy xaùc ñònh caïnh ñoái, caïnh keà, caïnh C huyeàn cuûa goùc  trong tam giaùc vuoâng naøy? (HS leân ghi chuù treân hình veõ.) Sau ñoù GV giôùi thieäu ñònh nghóa caùc tæ soá  B A löôïng giaùc cuûa goùc  nhö sgk. GV vöøa phaùt bieåu vöøa ghi toùm taéc ñònh HS leân baûng tính sin , cos , tg , cotg nghóa naøy leân baûng. öùng vôùi hình treân. Yeâu caàu HS leân baûng tính sin , cos , tg , HS : caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn trong cotg öùng vôùi hình treân. moät tam giaùc vuoâng luoân coù giaù trò döông 2 Gv : Nguyễn Thị Phước Trà - 13 - 2 2 2 2 Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Yeâu caàu HS ñoïc laïi vaøi laàn ñònh nghóa. Caên cöù vaøo ñònh nghóa treân haõy cho bieát vì sao tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn luoân döông? Vì sao sin < 1 ; cos < 1? vì caùc ñoù laø tæ soá ñoä daøi giöõa caùc caïnh cuûa tam giaùc. Maët khaùc trong moät tam giaùc vuoâng, caïnh huyền bao giôø cuõng lôùn hôn caïnh goùc vuoâng, neân : sin < 1 ; cos < 1. Yeâu caàu HS laøm baøi ?2 Chæ yeâu caàu HS traû lôøi mieäng, GV ghi baûng HS traû lôøi mieäng Sin = . . . ; cos = . . . ; tg = . . . cotg =... A B  C Ví duï 1 : (H.15) tr73 SGK. (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï).   Cho tam giaùc vuoâng ABC ( A = 900) coù B = 450. Tính sin450 ; cos450 ; tg450 ; cotg450 Höôùng daãn giaûi: A Ñeå deå daøng tính ñöôïc a a caùc tæ soá löôïng giaùc naøy ta phaûi coù ñoä B 450 C daøi cuûa caùc caïnh a 2 AB, AC, BC. Ñaët AB = a, haõy tính BC theo a (Vieäc qui öôùc ñoä daøi cuûa caùc caïnh, chæ yeâu caàu HS noùi roài GV ghi treân hình) Yeâu caàu HS leân baûng ñieàn lôøi giaûi vaøo baûng phuï : sin450 = . . . . . . ; cos450 = . . . . . ; tg450 = . . . . . . . ; cotg450 = . . . . . Ví duï 2: (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng  phuï) : Cho tam giaùc vuoâng ABC ( A = 900),  B = 600. Tính sin600 ; cos600 ; tg600 ; cotg600 .- Gôïi yù : Haõy choïn ñoä daøi cuûa moät caïnh naøo ñoù, chaúng haïn choïn AB = a. Tính ñoä daøi caùc caïnh coøn laïi theo a. Roài tính caùc tæ soá löôïng  giaùc cuûa B . - Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm ñeå tính. Sau khi HS giaûi xong, GV nhaän baûng nhoùm ñeå nhaän xeùt lôøi giaûi. Gv : Nguyễn Thị Phước Trà HS phaùt bieåu tính caïnh BC. HS leân baûng ñieàn lôøi giaûi vaøo baûng phuï. HS ñoïc ñeà baøi . . . C HS hoaït ñoäng nhoùm vaø tính B - 14 - 2a 600 a a 3 A Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Hoaït ñoäng 3 : CUÛNG COÁ Cho hình veõ : N P M Haõy vieát caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn N - Neâu ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cña gãc nhän ? Hoaït ñoäng 4 : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Ghi nhôù caùc coâng thöùc ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn. - Bieát caùch tính vaø ghi nhôù caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc 450 , 600. - Baøi taäp veà nhaø soá : 10, 11, tr 76 sgk. Soá 21, 22, 23, 24 tr92 SBT. - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- - - - - - - - Gv : Nguyễn Thị Phước Trà - 15 - Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Tuaàn 3 Ngaøy soaïn: 01/09/2014 Lôùp 9A1,3,4 Ngaøy daïy: 04,…./09/2014 TÆ SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC CUÛA GOÙC NHOÏN (Tieáp theo) Tieát : 6 A. MUÏC TIEÂU  Cuûng coá caùc coâng thöùc ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn.  Tính ñöôïc caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa ba goùc ñaët bieät 300, 450, 600.  Naém vöõng cac heä thöùc lieân heä giöõa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa hai goùc phuï nhau.  Bieát duøng caùc goùc khi cho moät trong caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa noù. Bieát vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan. B. CHUAÅN BÒ  GV : - Baûng phuï ghi caâu hoûi, baøi taäp, hình phaân tích caûu ví duï 3, ví duï 4, baûng tæ soá löôïng giaùc cuûa caùc goùc ñaët bieät. - Thöôùc thaúng, compa, eâke, thöôùc ño ñoä, phaán maøu.  HS : - OÂN taäp coâng thöùc ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn; caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc 150, 600. - Thöôùc thaúng, compa, eâke, thöôùc ño ñoä, C. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV HS1: Cho tam giaùc vuoâng.  Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : KIEÅM TRA Hai HS leân baûng kieåm tra. - HS1 : ñieàn vò trí caùc caïnh keà, caïnh ñoái, caïnh huyeàn ñoái vôùi goùc  . - Vieát coâng thöùc ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn  . . . Xaùc ñònh vò trí caùc caïnh keà, caïnh ñoái, caïnh HS2 : Chöõa baøi taäp 11/tr76 sgk. C huyeàn ñoái vôùi goùc  . Vieát coâng thöùc ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn . 1,5m A B HS2: Chöõa baøi taäp 11/tr76 sgk. AB = . . . = 1,5m SinB = . . . = 0,6 ; CosB = . . . = 0,8 TgB = . . . = 0,75 ; CotgB = . . .  1,33 SinA = . . . = 0,8 ; CosA = . . . = 0,6 TgA = . . . =1,33 ; CotgA = . . .  0,75 Gv : Nguyễn Thị Phước Trà - 16 - Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. HS khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. Hoaït ñoäng 2 : b. ÑÒNH NGHÓA (tieáp theo) Yeâu caàu HS môû SGK/tr73 vaø ñaët vaán ñeà : HS môû SGK/tr73 Qua ví duï 1 vaø 2 caùc em ñaõ thaáy, neáu cho goùc nhoïn  , ta tính ñöôïc caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa noù. Ngöôïc laïi, cho moät trong caùc tie soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn  , ta coù theå döïng ñöôïc caùc goùc ñoù. Sau ñaây laø caùc ví duï minh hoaï: Ví duï3: Döïng goùc nhoïn  , bieát tg = 2 . 3 (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï). Hoûi : giaû söû ta döïng ñöôïc goùc  sao cho tg  HS neâu caùch döïng goùc . 2 = 3 . Vaäy ta phaûi tieán haønh caùch döïng nhö theá naøo? 2 Taïi sao vôùi caùch döïng treân ta ñöôïc tg  = 3 HS chöùng minh tg  = 2 . 3 ? Ví duï 4 : (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï). Yeâu caàu HS neâu caùch döïng vaø sau ñoù chöùng minh. (Trong hai ví duï treân GV chæ yeâu caàu HS trình baøy mieäng, khoâng yeâu caàu ghi vaøo vôû).  Chuù yù : GV neâu phaàn chuù yù nhö sgk/tr74. Hoaït ñoäng 3 : 2. TÆ SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC CUÛA HAI GOÙC PHUÏ NHAU GV yeâu caàu HS laøm baøi ?4 (Ñöa ñeà baøi vaø hình veõ leân baûng phuï). A B   C HS leân baûng laäp tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc  vaø  . Qua ñoù chæ ra caùc caëp tæ soá löôïng giaùc baèng nhau. Vaäy khi hai goùc phuï nhau, caùc tæ soá löôïng HS traû lôøi . . . Gv : Nguyễn Thị Phước Trà - 17 - Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 giaùc cuûa chuùng coù moái lieân heä gì? GV nhaán maïnh laïi ñònh lí. HS nghe GV nhaán maïnh laïi ñònh lí. 0 0 Töø ñònh lí, haõy cho bieát sin45 = ? ; tg45 = ? Caâu hoûi töông töï nhö treân ñoái vôùi ví duï 6/sgk. Qua ví duï 5 vaø 6, ta coù baûng tæ soá löôïng giaùc cuûa caùc goùc ñaët bieät nhö sau : . . . (GV giôùi thieäu baûng tæ soá löôïng giaùc sgk/tr75) Ví duï7 : (Ñöa leân baûng phuï).  Chuù yù : GV neâu chuù yù sgk/tr75 Hoaït ñoäng 4 : CUÛNG COÁ – LUYEÄN TAÄP - Phaùt bieåu ñònh lí veà tæ soá löôïng giaùc cuûa hai goùc phuï nhau? - Baøi taäp traéc nghieäm : Ñuùng (Ñ) hay sai (S). HS traû lôøi baøi traéc nghieäm : (Ñ) hay (S). a)sin400 = cos600 a) S 2 2 b) sin450 = cos450 = c) tg450 = cot450 = 1 d) cos300 = sin600 = b) Ñ e) sin300 = cos600 = 2 c) Ñ d) S e) Ñ f) tg800 = f) Ñ 3 1 1 cot 80 0 Hoaït ñoäng 5 : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Naém vöõng ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn, heä thöùc lieân heä giöõa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa hai goùc phuï nhau, ghi nhôù tæ soá löôïng giaùc cuûa caùc goùc ñaët bieät 300; 450 ; 600 - Baøi taäp veà nhaø soá 12, 13, 14 tr76,77 sgk. - Höôùng daãn ñoïc : “Coù theå em chöa bieát” - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- - - - - - - - Gv : Nguyễn Thị Phước Trà - 18 - Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Tuaàn 4 Ngaøy soaïn: 17 /09/2012 Lôùp 9A1,3,4 Ngaøy daïy: 19/09/2012 Tieát : 7 LUYEÄN TAÄP A. MUÏC TIEÂU  Reøn cho HS kó naêng döïng goùc khi bieát moät trong caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa noù.  Söû duïng ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn ñeå chöùng minh moät soá coâng thöùc löôïng giaùc ñôn giaûn.  Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan.  HS coù kyõ naêng söû duïng maùy tính boû tuùi deå tính toaùn B. CHUAÅN BÒ  GV : - Baûng phuï ghi caâu hoûi, baøi taäp. - Thöôùc thaúng, compa, eâke, thöôùc ño ñoä, phaán maøu, maùy tính boû tuùi.  HS : - Oân taäp coâng thöùc ñònh nghóa caùc tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn, caùc heä thöùc löôïng trong tam giaùc vuoâng ñaõ hoïc, tæ soá löôïng giaùc cuûa hai goùc phuï nhau. - Thöôùc thaúng, compa, eâke, thöôùc ño ñoä, , maùy tính boû tuùi. - Baûng phuï nhoùm. C. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : KIEÅM TRA HS1: Phaùt bieåu ñònh lí veà tæ soá löôïng giaùc cuûa HS1: Phaùt bieåu ñònh lí veà tæ soá löôïng giaùc hai goùc phuï nhau. cuûa hai goùc phuï nhau. - Chöõa baøi taäp 12/tr76,sgk. - Chöõa baøi taäp 12/tr76,sgk. HS2: Chöõa baøi taäp 13(c,d)/tr77,sgk. HS2: Chöõa baøi taäp 13(c,d)/tr77,sgk. Baøi taäp 13(a,b) tr77sgk. a) Döïng goùc nhoïn  , bieát sin = 3 2 Baøi taäp 13(a,b) tr77sgk. GV yeâu caàu moät HS neâu caùch döïng, ñoàng HS neâu caùch döïng . . . thôøi GV döïng theo caùc böôùc döïng ñoù, Yeâu HS cuøng döïng hình vaøo vôû. caàu HS cuøng döïng hình vaøo vôû. Haõy chöùng minh : sin = 3 2 HS chöùng minh : sin = GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. b) Döïng goùc nhoïn  , bieát cos  = Gv : Nguyễn Thị Phước Trà 3 5 3 ... 2 HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. - 19 - Trường THCS Tô Hiệu Giáo án hình học 9 Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm. GV kieåm tra vaøi baûng nhoùm, nhaän xeùt baøi giaûi cuûa HS. Baøi 14/tr77,sgk. Chia lôùp thaønh hai nhoùm - Nöõa lôùp chöùng minh : HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Baøi 14/tr77,sgk. - Nöõa lôùp chöùng minh : tg  tg  sin  cos vaø cotg  cos  sin - Nöõa lôùp chöùng minh : b) tg .cotg = 1 ; sin2 + cos2 = 1. GV kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc nhoùm. Baøi 15tr77,sgk. (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). GV : goùc B vaø goùc C laø hai goùc phuï nhau, do ñoù bieát cosB = 0,8 ta suy ra ñöôïc tæ soá löôïng giaùc naøo cuûa goùc C? Döïa vaøo coâng thöùc naøo ñeå tính ñöôïc cosC ? - Em naøo tính tgC ; cotgC ? Baøi 16/tr77,sgk. (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). Tính x ? 600 - Nöõa lôùp chöùng minh : b) tg .cotg = 1 ; sin2 + cos2 = 1. Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy baøi giaûi. HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû. Baøi 15tr77,sgk. SinC = cosC = 0,8 Döïa vaøo coâng thöùc sin2 + cos2 = 1. HS tính tgC ; cotgC. Baøi 16/tr77,sgk. HS tính x . . keát quaû x = 8 x Baøi 17/tr77,sgk. (Hình veõ saün treân baûng phuï) sin  cos vaø cotg  cos  sin 4 3 Baøi 17/tr77,sgk. A Hoûi : Tam giaùc ABC coù phaûi laø tam giaùc vuoâng hay khoâng ? x B 450 20 H C 21 HS tính x = . . . = 29. B Neâu caùch tính x ? 6 Baøi 32 tr 93, 94 SBT. A (Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï). GV veõ hình treân baûng. Gv : Nguyễn Thị Phước Trà 5 HS : Tam giaùc ABC khoâng phaûi laø tam giaùc vuoâng vì neáu tam giaùc ABC vuoâng taïi A thì . . HB = HC traùi vôùi giaû thieát. C Baøi 32 tr 93, 94 SBT. HS doïc ñeà baøi, veõ hình vaøo vôû. - 20 -
- Xem thêm -