Tài liệu Giáo án hình học 9 theo mô hình vnen

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36863 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng TiÕt 1 Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh Vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu c¸ch chøng minh c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng( §Þnh lý 1, ®Þnh lý 2). 2. Kü n¨ng : VËn dông c¸c hÖ thøc ®ã ®Ó gi¶i to¸n vµ gi¶i quyÕt mét sè bµi to¸n thùc tÕ. 3 ThÊi ®é : TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : - Gi¸o ¸n, b¶ng phô ghi bµi to¸n, ®Þnh lý 1, ®Þnh lý 2 , vÝ dô 2 - Thíc th¼ng, ª ke HS : - C¸c trêng hîp ®ång d¹ng trong tam gi¸c vu«ng - Thíc th¼ng, ª ke C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng1 : Giíi thiÖu néi dung ch¬ng (3 phót) Ho¹t 2: H¶i KiÓm tra(10phót) Trêng®éng THCS Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai -Nªu c¸c trêng hîp ®ång d¹ng trong tam -Häc sinh ph¸t biÓu 3 trêng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c gi¸c Bµi to¸n : Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A ®êng cao AH. Chøng minh : a) AB2 = HS : lªn b¶ng vÏ h×nh, viÕt GT, KL BC.BH ; AC2=BC.CH A b) AH2 = BH.CH ? §Ó C/m AB2 = BC.BH ta lµm ntn? GV híng dÉn HS ph©n tÝch ®i lªn AB BH AB.AB = BC.BH � �  BC AB �A �  900 Δ ABH ~ Δ CBA � H � chung (GT) ; B ? §Ó C/m AH2 = BH.CH ta lµm ntn? GV híng dÉn HS ph©n tÝch ®i lªn AH CH AH.AH = BH.CH � �  BH AH Δ AHC ~ Δ BHA � �  AHB �  900 (GT) ; ACH �  BAH � AHC � ) ( cïng phô víi HAC Giíi thiÖu bµi Ta cã thÓ ®o ®îc chiÒu cao cña mét c©y hoÆc cét ®iÖn ... b»ng mét c¸i thíc thî. VËy ®o nh thÕ nµo chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay Ho¹t ®éng3: (8 phót) 1)HÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn GV : Tõ kÕt qu¶ c©u a em h·y ph¸t biÓu bµi to¸n díi d¹ng ®Þnh lý GV: Giíi thiÖu ®Þnh lý 1 trªn b¶ng phô ? Em h·y nªu GT, KL cña ®Þnh lý vµ C/m ®Þnh lý H KL a) AB2 = BC.BH , AC2=BC.CH b) AH2 = BH.CH Hai HS lªn b¶ng tr×nh bµy chøng minh a) XÐt Δ ABH vµ Δ CBA cã : �A �  900 (GT) ; B � chung H => Δ ABH ~ Δ CBA (g.g) AB BH => => AB.AB = BC.BH  BC AB => AB2 = BC.BH (§PCM) T¬ng tù ta cã Δ ACH ~ Δ BCA (g.g) => AC2=BC.CH 1)HÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn , HS : ph¸t biÓu §Þnh lÝ1: Häc sinh ®äc §Þnh lÝ1 HS : Nh¾c l¹i GT,KL vµ C/m ®Þnh lý ë bµi to¸n trªn A GV : giíi thiÖu Δ ABC ®îc ký hiÖu nh h×nh vÏ ? Em h·y viÕt hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn GV :giíi thiÖu VÝ dô 1 Häc sinh ®äc néi dung vµ yªu cÇu vÝ dô 1 ?Nªu híng chøng minh �  900 ,AH  BCC Δ ABC, A B GT b h b' C H c c' B Δ ABC vu«ng t¹i A ta cã b2=ab’ .c2=ac’ (1) VÝ dô 1: Tõ hÖ thøc (1) h·y C/m hÖ thøc : a2 = b2+c2 <§Þnh lÝ pitago> HS tr×nh bµy c/m : 2)Mét sè hÖ thøc liªn quan tíi ®êng cao HS : ph¸t biÓu §Þnh lÝ2: Häc sinh ®äc ®Þnh lÝ 2 HS : Nh¾c l¹i GT,KL vµ C/m ®Þnh lý ë bµi to¸n Ho¹t ®éng4: :(10 phót) 2)Mét sè hÖ thøc liªn quan tíi ®êng cao GV : Tõ kÕt qu¶ c©u a em h·y ph¸t biÓu bµi to¸n díi d¹ng ®Þnh lý GV : giíi thiÖu §Þnh lÝ2 ë b¶ng phô ?Nªu GT, KL c¸ch chøng minh ®Þnh lÝ 2 GV: Víi qui íc trªn em h·y viÕt hÖ thøc Víi quy íc trªn ta cã h2=b’ .c’ cña ®Þnh lý 2: GV : giíi thiÖu VD2 ë b¶ng phô VD2 Häc sinh quan s¸t h×nh vÏvµ nhËn xÐt GV : gîi ý c/m : C -?Cã c¸c tam gi¸c vu«ng nµo ?Muèn tÝnh AC ta ph¶i tÝnh c¸c ®o¹n nµo AB=? ®o¹n nµy ®· biÕt cha ? BD=? ®o¹n nµy ®· biÕt cha ? Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai Ho¹t ®éng 5: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : (5 phót) Ph¸t biÓu ®Þnh lý 1 vµ ®Þnh lý 2 Lµm bµi tËp 1 BTVN: sè 2 SGK, xem tríc phÇn cßn l¹i D. Rót kinh nghiÖm TiÕt 2 Ngµy so¹n: 20/09/2012 Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh Vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu c¸ch chøng minh c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng( §Þnh lý 1, ®Þnh lý 2). 2. Kü n¨ng : VËn dông c¸c hÖ thøc ®ã ®Ó gi¶i to¸n vµ gi¶i quyÕt mét sè bµi to¸n thùc tÕ. RÌn luyÖn kh¶ n¨ng t duy h×nh häc vÒ c¸c yÕu tè trong tam gi¸c vu«ng 3 ThÊi ®é : TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc. B-ChuÈn bÞ: GV :-Thíc th¼ng ,com pa ,gi¸o ¸n ,SGK -B¶ng phô cã vÏ h×nh minh häa cho VD3 HS : --Thíc th¼ng ,com pa ,SGK -C¸c trêng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vu«ng C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò: (10 ph) Häc sinh 1 ?-Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 1 -Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ1,2 theo sgk lµm bµi1b ?-Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 2 -Häc sinh lµm bµi2 -Lµm bµi tËp 1b/68 Häc sinh 2 Lµm bµi tËp 2/68 Ho¹t ®éng2: (12 phót) §Þnh lÝ: 3 -Häc sinh ®äc ®Þnh lÝ 3 -Tõ §Þnh lÝ: viÕt hÖ thøc ?-Cã mÊy c¸ch tÝnh diÖn tÝch Δ ABC =>bc/2 ?ah/2 =>bc?ah ?2: -Nªu yªu cÇu cña ?2 ?-Nªu c¸ch Chøng minh b»ng ph¬ng ph¸p tam gi¸c ®ång d¹ng §Þnh lÝ: 3 Víi c¸c kÝ hiÖu ë §Þnh lÝ: 2 ta cã b.c=a.h <3> Ta cã thÓ Chøng minh hÖ thøc 3 b»ng ph¬ng ph¸p diÖn tÝch ?2: A b c h b' C c' H B ?-Trong h×nh vÏ cã c¸c tam gi¸c vu«ng -Ta cã Δ ABC ~ Δ HAC => nµo ®ång d¹ng AB AH   AB. AC BC. AH ?- Δ ABC ? Δ HAC BC AC =>  b.c a.h AB AH Tõ hÖ thøc trªn ta cã a.h=b.c =>a2.h2=b2.c2 ?  AB. AC ? BC. AH BC AC  b.c ? a.h Ho¹t ®éng 3: (13 phót) ?-Tõ hÖ thøc trªn h·y Chøng minh 2 2 =>(b2+c2)h2= b2.c2=> 12 b 2 c2 h => 1 1 1  2 2 2 h b c b .c Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai §Þnh lÝ: 4 VD3 1 1 1  2 2 2 h b c  §Þnh lÝ: 4 -§äc §Þnh lÝ: 4 8 VD3 6 h -Nªu yªu cÇu cña bµi ?- Trong bµi ®· biÕt yÕu tè nµo ?- CÇn tÝnh yÕu tè nµo ?- VËn dông c«ng thøc cña §Þnh lÝ nµo hai c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ 6 cm vµ ®Ó tÝnh 8cm tÝnh ®êng cao h=? Lêi gi¶i Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã 1 1 1 62.82 62.82 2     h   h 2 6 2 82 82  62 10 2 6.8  h  4,8cm 10 Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã 1 1 1 ?   h 2 ? ? h 2 6 2 82  h ? ? Chó ý : Chó ý : Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : (10 phót) -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng -Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp 3,4/69 7 5 x *Híng dÉn bµi 3 ¸p dông ®Þnh lÝ pitago ta cã y= 52  72  74 y 1 1 1 52.7 2 1225 2     h   16,5 2 2 2 2 2 Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã h 5 7 5 7 74  h  16,5 4, 06cm TiÕt 3 Ngµy so¹n: 22/09/2012 LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm §Þnh lÝ: 1,2 ,3,4 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông §Þnh lÝ vµo gi¶i mét sè bµi tËp c¬ b¶n trong SGK. RÌn luyÖn t duy h×nh häc 3 Th¸i ®é : Chó ý, hîp t¸c trong ho¹t ®éng häc tËp. B-ChuÈn bÞ: GV : -Thíc th¼ng, ª ke ,gi¸o ¸n ,SGK Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng HS : -Thíc th¼ng, ª ke -§Þnh lÝ: 1,2,3,4 C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1 :KiÓm tra bµi cò: ( 7 phót) Häc sinh 1 -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng Häc sinh 2 -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: 2.ViÕt hÖ thøc cña chóng Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (33 phót) GV : Lª ThÞ Thuý Mai Ho¹t ®éng cña häc sinh Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc BT4: y 2 1 ? Muèn tÝnh x ta sö dông hÖ thøc cña ®Þnh lý nµo? ? Muèn tÝnh y ta sö dông hÖ thøc cña ®Þnh lý nµo? x HS : Quan s¸t h×nh vÏ, nªu c¸ch tÝnh Mét HS lªn b¶ng tÝnh Theo ®Þnh lý 1 ta cã : 22 = 1.x => x = 4 Theo ®Þnh lý 2 ta cã : y2 = 4.(4+1) = 20 => y = 20 A BT5: Häc sinh ®äc ®Ò bµi 4 -Häc sinh vÏ h×nh ghi GT,KL Bµi 5: h 3 ?-Trªn h×nh vÏ c¸c ®o¹n th¼ng nµo ®· biÕt ?-Yªu cÇu tÝnh ®o¹n th¼ng nµo B H ?-Nªu c¸ch tÝnh -Häc sinh vÏ h×nh ghi GT,KL ?¸p dông §Þnh lÝ: nµo ®Ó tÝnh AH GT VABC , �A  900 AH  BC , AB  3, AC  4 1 1 1 Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã ?  thay KL AH=? ; BH=? ; CH=? h2 b2 c2 Lêi gi¶i sè ta cã *TÝnh AH 1 1 1 1 ? Hay h 2 ? ?  h ? Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã  2  2 thay sè ta cã 2 2 h ?-Nªu c¸ch tÝnh ®o¹n th¼ng BH,CH ?-Dïng ®Þnh lÝ nµo ®Ó tÝnh BC tÝnh BC=? ?VËn dông §Þnh lÝ: nµo ®Ó tÝnh HC Theo §Þnh lÝ: 1 ta cã b2?a.b’ => b’=? Hay HC=?cm T¬ng tù ta cã HB=? C h b c 2 2 3 .4 (3.4) 2 3.4 h2  2   h  2 2 1 1 1 3 4 5 5  2  2 Hay 2 h 3 4 12 h  2, 4cm 5 VËy ®êng cao AH=2,4cm *TÝnh BH,CH -Theo ®Þnh lÝ pitago ta cã BC2=AB2+AC2 hay BC2=32+42 =52 =>BC=5cm 2 -Theo §Þnh lÝ: 1 ta cã b2=a.b’ => b’= b 16 cm a 5 16 Hay HC= cm 5 2 -T¬ng tù c©u trªn ta cã c2=a.c’ => c’= c  9 cm a 5 Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai 9 5 Hay HB= cm Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : (5 phót) -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1,2,3,4 *Híng dÉn bµi 8 A x B 9 4 H C VËn dông §Þnh lÝ: 2 ta cã h2=b’c’ tõ ®ã =>x=? *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 7,8,9/70 sè5,7,8,9 SBT D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 24/09/2012 LuyÖn tËp TiÕt 4 A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : -Häc sinh n¾m v÷ng thªm §Þnh lÝ: 1,2 ,3,4 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông linh ho¹t c¸c ®Þnh lÝ vµo gi¶i mét sè bµi tËp c¬ b¶n trong SGK. RÌn luyÖn t duy h×nh häc 3 Th¸i ®é : Chó ý, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : -Thíc th¼ng, ª ke, gi¸o ¸n ,SGK HS : -Thíc th¼ng, ªke -§Þnh lÝ: 1,2,3,4 C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng Ho¹t ®éng1:KiÓm tra bµi cò: (10ph) Häc sinh 1 -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng Häc sinh 2 -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: 2.ViÕt hÖ thøc cña chóng , ch÷a BT 8a Ho¹t ®éng 2: ( 30 phót) Bµi 8b -Häc sinh nh×n lªn h×nh vÏ vµ t×m ra híng gi¶i a)?-Trªn h×nh vÏ ta ®· biÕt c¸c ®o¹n th¼ng nµo ?-Ta cÇn tÝnh ®o¹n th¼ng nµo ?-Dùa vµo ®Þnh lÝ nµo ®· häc ®Ó tÝnh AH AH2 ? HB.HC=?=? .AH=? b)?-Trªn h×nh vÏ ta ®· biÕt c¸c ®o¹n th¼ng nµo ?-Ta cÇn tÝnh ®o¹n th¼ng nµo ?- NhËn xÐt AH ? HB ? HC ?-Dùa vµo ®©u ®Ó tÝnh BC ?¸p dông ®Þnh lÝ nµo ®Ó tÝnh AB => AB=? Bµi 6 -Häc sinh vÏ h×nh ghi GT,KL ?-Trong h×nh vÏ c¸c yÕu tè nµo ®· biÕt ?-CÇn tÝnh c¸c yÕu tè nµo ?-VËn dông §Þnh lÝ: nµo ®Ó tÝnh AB,AC GV : Lª ThÞ Thuý Mai Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc, ch÷a BT 8a LuyÖn tËp: LuyÖn tËp Bµi 8: a) A C x y x B H x 2 9 4 C H A y Lêi gi¶i Theo ®Þnh lÝ 2 ta cã h2=b’c’ tõ ®ã =>AH2=HB.HC=9.4=36 AH= 36 6cm b)Ta thÊy Δ ABC vu«ng t¹i A cã trung tuyÕn AH=1/2 BC=>AH=HB=HC=2cm hay x=2cm =>BC=4cm Theo ®Þnh lÝ 1 ta cã AB2=BC.x=4.2=8 =>AB= 8cm hay y= 8cm Bµi 6 A h B Bµi tËp 9 Häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ vÏ h×nh ghi GT,KL §Ó chøng minh tam gi¸c DIL c©n ta cÇn chøng minh ®iÒu g×? §Ó chøng minh B 2 1 H C Häc sinh vÏ h×nh vµ ghi GT,KL Lêi gi¶i -Tõ GT =>BC=3cm Theo §Þnh lÝ: 1 ta cã AB2=BC.BH=3.1=3 =>AB= 3cm T¬ng tù c©u trªn ta cã AC2=BC.CH=3.2=6 =>AC= 6cm Bµi tËp 9 Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng a) 1 1 kh«ng ®æi  2 DI DK 2 ta cÇn chøng minh ®iÒu g×? GV : Lª ThÞ Thuý Mai b) tam gi¸c DIL c©n A I c) B 1 1 D GV híng dÉn bµi 9 SBT TGV cã canh huyÒn lµ 5. §êng cao øng víi c¹nh huyÒn lµ 2, tÝnh c¹nh nhá nhÊt 2 C 3 1 1 kh«ng ®æi  2 DI DK 2 Chøng minh:XÐt 2 tgvDAI vµ �C � =900 DCL cã DA=DC , A � D � ( v× cïng phôgãc D � ) D 1 3 2 => AID= CLD ( g.c.g)=> ID =LD => DIL c©n t¹i D. L Tam gi¸c DKL vu«ng t¹i D cã DC vu«ng gãc víi 1 1 1 1 = (theo ®Þnh lý 4) mµ  2 2 2 DL DK CD CD 2 1 1 1 kh«ng ®æi do CD2 kh«ng ®æi => 2  = 2 DL DK CD 2 KL => kh«ng ®æi DI=DL (c©u a) nªn ta cã ®æi 1 1 1 = kh«ng  2 2 DI DK CD 2 Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ :(5 phót) Híng dÉn bµi 7 SGK -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1,2,3,4 Bµi tËp vÒ nhµ : 10,15,16 SBT Xem tríc bµi 2 D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 27/09/2012 TiÕt 5: TØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: -Häc sinh hiÓu ®îc ®Þnh nghÜa sin, cos, tg, cotg cña mét gãc nhän . 2. Kü n¨ng: VËn dông ®Þnh nghÜa ®Ó viÕt tØ sè lîng gi¸c cña c¸c gãc nhän trong tam gi¸c vu«ng. 3. Th¸i ®é : Chó ý, hîp t¸c x©y dông bµi B-ChuÈnbÞ GV :Thíc th¼ng, ª ke, Gi¸o ¸n ,SGK,b¶ng phô vÏ h×nh minh häa ?3 HS : :Thíc th¼ng, ª ke, com pa. ChuÈn bÞ tríc bµi ë nhµ C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng1:KiÓm tra bµi cò: Häc sinh Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: 2.ViÕt hÖ thøc cña (8 phót) chóng theo SGK HS1-Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng Häc sinh Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña HS 2-Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: chóng 2.ViÕt hÖ thøc cña chóng Ho¹t ®éng 2: ( 8 phót) 1) Kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän a)Më ®Çu -Häc sinh nh×n h×nh vµ nhËn xÐt 1) Kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän a)Më ®Çu Cho Δ ABC vu«ng t¹i A.XÐt gãc nhän B cã c¹nh kÒ lµ Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng ®©u lµ c¹nh ®èi,kÒ cña gãc B? -Khi 2 tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng th× tØ sè gi÷a hai c¹nh t¬ng øng cña nã b»ng hay kh¸c nhau ? Häc sinh => kh¸i niªm tØ sè lîng gi¸c ?1 a) -Tõ gãc B=45o=> gãc C=? =>Δ ABC lµ tam gi¸c G× ? =>AB ? AC =>AB/AC = ? b) -Häc sinh t×m sè ®o gãc C=? =>AB ? BC -Häc sinh vËn dông §Þnh lÝ: pi ta go tÝnh AC theo c¹nh AB =>AC =? AB =>AC/AB=? Ho¹t ®éng 3: ( 12 phót) -Häc sinh nªu ®Þnh nghÜa theo SGK * NhËn xÐt :?TØ sè AB/BC lín hay nhá h¬n 1=> AB, c¹nh ®èi lµ AC Hai tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng víi nhau khi vµ chØ khi chóng cã mét gãc nhän b»ng nhau .TØ sè gi÷a c¸c c¹nh cña chóng lu«n kh«ng ®æi .c¸c tØ sè nµy chØ thay ®æi khi ®é lín cña chóng thay ®æi .c¸c tØ sè nµy ta gäi lµ tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän C canh doi canh huyen C B canh ke A Do a)do gãc B=45o =>gãcC=45o => ΔABC lµ tam gi¸c vu«ng c©n =>AB=AC =>AB/AC=1 A B b)do gãc B=60o => C=30o =>AB=1/2BC.TheoPitago =>AC2=BC2-AB2=3AB2 =>AC= 3 AB =>AC/AB= 3 b) §Þnh nghÜa: * NhËn xÐt B -ThÊy tØ sè lîng gi¸c cña 1 gãc nhän lu«n d¬ng vµ sin <1 , cos  <1 Mét häc sinh lªn b¶ng, c¶ líp cïng lµm ?2: sin  =AB/BC cos  =AC/BC tan  =AB/AC cot  =AC/AB VD1 ?2: sin  =? cos  =? tan  =? cot  =? VD1 Sin45o =sinB=? Cos45o = cosB =? Tan450 = tanB =? cot450 =cotB=? VD2 Sin60o =sinB=? Cos60o = cosB =? Tan600 = tanB =? =cotB =? GV : Lª ThÞ Thuý Mai Sin45o =sinB=AC/BC= a  2 ;Cos45o = cosB = a 2 2 AB 2  BC 2 Cotg60 0 tan450 = tanB = AC AB 1 ;cot450 =cotB = 1 AB AC C VD2 Sin60o =sinB=AC/BC= a 3  3 2a AB 1  BC 2 AC Tg600 = tgB =  3 AB 2 Cos60o = cosB = Cotg600 =cotgB = AB  3 AC Chó ý : SGK 3 a C a 3 A 2a A a a B B Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : 5 phót) -ThÕ nµo lµ tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? Ngêi ta dïng tØ sè lîng gi¸c ®ã ®Ó lµm g× ? *Híng dÉn vÒ nhµ *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 10,11/76 *Híng dÉn bµi 10 D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 29/09 /2012 TiÕt 6: TØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : . BiÕt ®îc mèi liªn hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau. BiÕt c¸ch dùng gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña nã 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông c¸c tØ sè lîng gi¸c ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp 3. Th¸i ®é : Chó ý nghe gi¶ng, tÝch cùc tham gia x©y dùng bµi B-ChuÈn bÞ: GV : Thíc th¼ng,compa Gi¸o ¸n ,SGK,b¶ng phô vÏ h×nh minh häa ?4 HS : Thíc th¼ng,compa ChuÈn bÞ tríc bµi ë nhµ C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra bµi cò: ( 10 phót) Häc sinh 1 : ViÕt c¸c c«ng thøc tû sè läng gi¸c cña gãc . Cho tam gi¸c vu«ng ABC Vu«ng t¹i B. ViÕt c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc A Häc sinh 2 : Cho h×nh vÏ . Cho biÕt tæng sè ®o cña gãc  vµ gãc . LËp c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc  vµ gãc . Trong c¸c tØ sè nµy, h·y cho biÕt c¸c cÆp tØ sè b»ng nhau. Ho¹t ®éng 2 : (15 phót) 2)TØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau GV: Tõ bµi tËp trªn nÕu  +  =90o ta cã c¸c tØ sè b»ng nhau nµo? GV: giíi thiÖu ®Þnh lý Häc sinh lµm VD3 - sin45o ? cos 45o=? -Tg45o ? cotg45o=? V× sao ? GV : giíi thiÖu VD4 GV : Lª ThÞ Thuý Mai Hai HS lªn b¶ng, c¶ líp cïng lµm B  Ta cã +  =90o Sin  =AC/BC cos  =AC/BC � Sin  = cos  T¬ng tù ta cã: Cos  =AB/BC =sin   A C Tan= AC/AB ; Cot = AB/AC Tan = AB/AC ; Cot = AC/AB � Tan = Cot ; Cot = Tan 2)TØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau HS: nÕu  +  =90o th× Sin  = cos  ; Cos  = sin  Tan = Cot ; Cot = Tan Hs : §äc ®Þnh lý §Þnh lÝ: VD3 Theo VD1 ta cã sin45o= cos 45o= 2 2 Tan45o=cot45o=1 VD4 Ta cã gãc 30o vµ gãc 60o lµ hai gãc phô nhau ta cã GV :Giíi thiÖu b¶ng lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt trong SGK GV: híng dÉn häc sinh thùc hiÖn VD5 VËn dông tØ sè lîng gi¸c tÝnh cos30o=?=? =>y=? =? Nh vËy cho gãc nhän ta cã thÓ tÝnh ®îc tØ sè lîng gi¸c cña nã .Ngîc l¹i cho mét trong c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän ta cã thÓ dùng ®îc gãc ®ã Ho¹t ®éng 3: (15 phót) VD6 : dùng gãc  khi biÕt tan =2/3 Muèn dùng gãc  ta lµm nh thÕ nµo? VD7 : Dùng gãc nhän  , biÕt sin  =1/2 Sin30o=cos 60o=1/2; Cos 300=sin 60o= 3 2 Tan30o=cot60o= 3 ; Cot30o=tan60o= 3 3 B¶ng tØ sè lîng gi¸c cña mét sè gãc ®Æc biÖt VD5: T×m y 17 Ta cã cos30o = y/17 =>y=17.sos30o= 17 3 14, 7 2 y 30o 3. Dùng gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña nã. HS: Nªu c¸ch dùng Dùng gãc vu«ng xOy. LÊy mét ®o¹n th¼ng lµm ®¬n vÞ. Trªn tia Ox lÊy ®iÓm A sao cho OA = 2, trªn tia Oy lÊy ®iÓm B sao cho OB = 3. Gãc OBA b»ng gãc  cÇn dùng. Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai Ngµy so¹n: 01/10/2012 TiÕt 7: LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän , mét sè tÝnh chÊt cña c¸c tØ sè lîng gi¸c ®îc giíi thiÖu trong bµi tËp 14 SGK Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai 2. Kü n¨ng: VËn dông dÞnh nghÜa tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän ®Ó chøng minh mét sè c«ng thøc lîng gi¸c c¬ b¶n. rÌn kü n¨ng dùng gãc khi biªt mét trong c¸c tû sè lîng gi¸c cña nã. RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n víi c¸c phÐp tÝnh vÒ lîng gi¸c 3. Th¸i ®é : TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc. B-ChuÈn bÞ: GV :-Gi¸o ¸n ,SGK, Thíc th¼ng,compa HS : -Thíc th¼ng,compa -§Þnh nghÜa tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: Hai HS lªn b¶ng (10 ph) Häc sinh 1: ViÕt c«ng thøc c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän  Häc sinh Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai Ch÷a bµi tËp sè 11 gãc phô nhau Häc sinh 2?-Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau Ho¹t ®éng 2: (30 phót) Bµi 13 LuyÖn tËp -Häc sinh nªu yªu cÇu bµi to¸n y ?-Muèn dùng gãc  ta ph¶i lµm thÕ nµo C *Gîi ý c¸ch dùng 3 2 Ax ? Ay x AC=? A B Dùng ®êng trßn t©m ? b¸n kÝnh lµ ? a)VÏ 2 tia Ax  Ay trªn Ay ®Æt C sao cho AC=2cm => Gãc  cÇn dùng lµ gãc nµo -Dïng com pa dùng cung trßn (C ; 3cm) cung trßn nµy c¾t Ax t¹i B th× gãc ABC lµ Gãc cÇn dùng Bµi 14 *Häc sinh t×m c¸ch dùng c¸c c©u kh¸c vµ Chøng minh -Häc sinh nªu yªu cÇu cña bµi Bµi 14 to¸n C -H·y g¾n gãc  vµo tam gi¸c vu«ng a b -H·y t×m sin  =? Cos =? sin  =?=? tan. cos cos => =?=? cotg  sin  => T×m tan =?; cot =? => tan .cot =? T×m sin2 +cos2=? VËn dông §Þnh lÝ: pitago =>KQ=? A c @ Gi¶ sö  lµ mét gãc nhän Trªn 2 c¹nh cña B gãc ta dùng tam gi¸c ABC cã 3 c¹nh t¬ng øng lµ a,b,c Ta cã sin  =b/a ; Cos = c/a sin  b c b sin   :  tg =>tg. = cos a a c cos cos c b c cos *  :  cot g =>cotg  = sin  a a b sin  *=> *tan =b/c ; cot =c/b GV: Giíi thiÖu c¸c c¸c ®¼ng thøc =>tan .cot =b/c.c/b =1 => tan .cot =1 ®îc chøng minh ë bµi tËp 14 lµ b2 c 2 b2  c 2 a 2 c¸c tÝnh chÊt cña c¸c tØ sè lîng *sin2 +cos2 = 2  2  2  2 1 a a a a gi¸c. Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng Bµi 15 -Nªu yªu cÇu bµi to¸n -Theo bµi ra ta biÕt g×; cÇn tÝnh g× ?-VËn dông c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh sinB=>KQ=? ?-TÝnh tg B b»ng c«ng thøc nµo =>KQ=? ?-TÝnh cotgB b»ng c«ng thøc nµo =>KQ=? GV : Lª ThÞ Thuý Mai Bµi 15 Theo bµi 14 ta cã sin2B +cos2B =1 sin2B=1- cos2B= = 1-0,64= 0,36  sinB=0,6 B 1 A 0,8 C Theo c«ng thøc sin B 0, 6  0, 75 cos B 0,8 cos 0,8 1,33 Theo c«ng thøc cotB = = sin  0, 6 TanB = ? Cã c¸ch gi¶i kh¸c kh«ng? Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ *Híng dÉn vÒ nhµ -Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp 16, 17 /77 vµ28, 29 ,30 SBT TiÕt sau luyÖn tËp d. Rót kinh nghiÖm ?-ThÕ nµo lµ tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? ?-Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng TiÕt 8: GV : Lª ThÞ Thuý Mai LuyÖn tËp Ngµy so¹n: 04/10/2012 Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän , mét sè tÝnh chÊt cña c¸c tØ sè lîng gi¸c. 2. Kü n¨ng: VËn dông c¸c tÝnh chÊt cña c¸c tØ sè lîng gi¸c ®Ó gi¶i to¸n. RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n víi c¸c phÐp tÝnh vÒ lîng gi¸c 3. Th¸i ®é : TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc. B-ChuÈn bÞ: GV :-Gi¸o ¸n ,SGK -Thíc th¼ng HS : -Thíc th¼ng -§Þnh nghÜa, tÝnh chÊt c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: Hai HS lªn b¶ng, Häc sinh díi líp cïng lµm (10 ph) Häc sinh 1: §iÒn vµo chç ... ®Ó ®îc kÕt qu¶ ®óng. 1. nÕu  +  =90o th× Sin  = .... ; ...... = sin  Bµi 12: Sin600 = cos300 ........ = Cot ; Cot = ....... Cos750 = sin150 . sin  2. tan .cot =.... ; =...... Sin52030' = cos37030'. cos Cot820 = tan80. cos  Tan800 = cot100 sin2 +..... = 1 ; = ..... sin  LuyÖn tËp Häc sinh 2: Ch÷a bµi tËp 12 Ho¹t ®éng 2: (30 phót) Bµi 16: T×m x XÐt sin600 : x 3  8 2 8 3 4 3 2 Sin600 = 60 8 x= A x x ? Nªu c¸ch tÝnh x -Bµi 17 GV vÏ s½n h×nh lªn b¶ng vµ híng dÉn häc sinh gi¶i Gîi ý : TÝnh AH=? ? Cã c¸ch nµo kh¸c kh«ng? Muèn t×m x ta lµm nh thÕ nµo? Bµi tËp: a. Cho cos  = 0,8 H·y tÝnh : Sin  ; Tan ;cot  ? B 45 20 21 C H C1. ta cã tanB = AH/BH =>AH = BH.tgB = 20.1= 20 C2. Tam gi¸c vu«ng AHB cã gãc B b»ng 450 nªn lµ tam gi¸c vu«ng c©n do ®ã AH= BH = 20 HS :Theo ®Þnh lý pi ta go Theo ®Þnh lý Pi ta go AC2= AH2 +HC2 = 202+212 AC= 29 hay x = 29 a. Ta cã : Sin 2  + Cos2  = 1 Mµ cos  = 0,8 Nªn Sin  = 1  L¹i cã : Tg  = Sin Cos 0,6 = 0,8 0,82  0,6  0,75 Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng GV : Lª ThÞ Thuý Mai b; H·y t×m Sin  ; Co s  BiÕt Tan  = Cotg   Cos = Sin 1 3 ?BiÕt Sin  muèn t×m Cos  ta dùa vµo hÖ thøc nµo? ? BiÕt Sin  ; Co s  t×m Tan , Cotg  nh thÕ nµo? ¿ Cã c¸ch nµo kh¸c kh«ng? 1 Tg = 0,8 1,333... 0,6 cos  = 0,8 suy ra c¹nh kÒ b»ng 8, c¹nh huyÒn b»ng 10 Theo ®Þnh lý Pi ta go ta tÝnh ®îc c¹nh ®èi tõ ®ã ta Ýnh ®îc Sin  ; Tan ;cot  Tan  = 1 3 nªn Sin Cos = 1 3 Suy ra Sin  = MÆt kh¸c : : Sin 2  + Cos2  = 1 1 3 Cos  Suy ra ( 1 Cos )2 + Cos2  =1 Ta sÏ tÝnh ®îc 3 Cos  = 0,943 Tõ ®ã suy ra Sin  = 0,3162 c; T¬ng tù cho Cotg  = 0,75 H·y tÝnh Sin  ; Cos  ; Tg  - Cho HS tù tÝnh GV kiÓm tra kÕt qu¶ ... Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ d. Rót kinh nghiÖm Nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña c¸c tØ ssè lîng gi¸c Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· lµm, tiÕt sau ®a m¸y tÝnh bá tói : Ngµy so¹n: 08/10/2012 TiÕt 9: LuyÖn tËp ( Sö dông MTBT ®Ó t×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän vµ t×m gãc nhän khi biÕt tØ sè lîng gi¸c cña nã ) A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®îc c¸ch sö dông m¸y tÝnh ®Ó t×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän vµ t×m gãc nhän khi biÕt tØ sè lîng gi¸c cña nã 2. Kü n¨ng: Häc sinh biÕt dïng m¸y tÝnh bá tói t×m tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän vµ t×m gãc nhän khi biÕt tØ sè lîng gi¸c cña nã . 3. Th¸i ®é : Chó ý, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV :- So¹n bµi , ®äc kü bµi , SGK . M¸y tÝnh bá tói lo¹i CASIO fx 500 , m¸y tÝnh cã chøc n¨ng t¬ng ®¬ng . HS : M¸y tÝnh bá tói lo¹i CASIO fx 500 ho¾c m¸y tÝnh cã chøc n¨ng t¬ng ®¬ng Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: Nªu ®Þnh nghÜa tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän  Nªu c¸c tÝnh chÊt cña tØ sè lîng gi¸c Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót) Sö dông m¸y tÝnh CASIO fx220 hoÆc m¸y tÝnh CASIO fx500MS GV giíi thiÖu c¸c thao t¸c bÊmt×m tû sè lîng gi¸c cña mét gãc GV : Lª ThÞ Thuý Mai Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. T×m tû s« lîng gi¸c cñagãc nhän b»ng m¸y tÝnh bá tói VÝ dô TÝm sin 25 013’ 2 5 O’’’ 1 3 O’’’ sin ~ 0,4261 VÝ dô TÝm cosin 52 054’ 5 2 O’’’ 5 4 O’’’ cos ~ 0,9047 VÝ dô TÝm cotg56 0 25’= 5 6 O’’’ ~ 0,6640 Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót) 2 5 1 tg 56 0 25' O’’’ tan 1/x 2. T×m sè ®o cña gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña gãc ®ã b)T×m sè ®o cña gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lVÝ dô 5 ( sgk – 80 ) îng gi¸c cña gãc ®ã - GV gäi HS t×m kÕt qu¶ trong b¶ng cña m×nh sau T×m gãc  biÕt sin = 0,7837 Gi¶i : ®ã yªu cÇu HS thùc hiÖn ? 3 – C¸ch lµm t¬ng tù Tra b¶ng VIII : T×m sè 7837 ë trong b¶ng vÝ dô 5 . dãng sang cét 1 vµ hµng 1 ta thÊy 7837 n»m ë - Em h·y cho biÕt muèn t×m gãc  biÕt cotg = giao cña hµng 510 vµ cét ghi 36’ . VËy ta cã  3,006 th× ta lµm thÕ nµo ? - Tra trong b¶ng cotg t×m gi¸ trÞ 3,006 sau ®ã t×m  51036’ xem lµ giao cña cét nµo ,hµng nµo? MÉu 5 ( b¶ng phô ) - Chó ý : b¶ng Cotg tra cét 1 bªn ph¶i vµ hµng cuèi ? 3 ( sgk ) cïng cña b¶ng . Ta cã cotg = 3,006 trong b¶ng ta t×m thÊy 3,006 lµ giao cña dßng 180 vµ cét 24’ . VËy ta cã :  = 180 24’ . * Chó ý : (sgk ) - VÝ dô 6 ( sgk – 81 ) GV ra tiÕp vÝ dô 6 ( sgk – 81 ) gäi HS ®äc ®Ò bµi Ta cã : Sin = 0,4470 . Tra b¶ng VIII ta thÊy kh«ng cã sè 4470 ë trong b¶ng , Cã hai sè sau ®ã híng dÉn HS lµm bµi . gÇn víi gi¸ trÞ 4470 nhÊt lµ : 4462 vµ 4478 . Ta - Em h·y dïng b¶ng lîng gi¸c tra xem gi¸ trÞ cña cã : sin = 0, 4470 trong b¶ng t¬ng øng víi gãc nµo ? 0,4462 < 0,4470 < 0,4478 . Cã gi¸ trÞ ®ã trong b¶ng lîng gi¸c kh«ng ? VËy Sin 260 30’ < sin  < sin 260 36’ Em h·y t×m gi¸ trÞ gÇn ®óng gÇn nhÊt víi gi¸ trÞ trªn ë trong b¶ng Sin .  26030’ <  < 260 36’    270 - GV cho HS t×m sau ®ã híng dÉn l¹i c¸ch lµm tõ ®ã theo nh¹n xÐt lÊy gi¸ trÞ gÇn ®óng . ? 4 (sgk – 81 ) - ¸p dông t¬ng tù vÝ dô trªn em h·y thùc hiÖn ? 4 ( Tra trong b¶ng VIII ta cã : sgk ) 0,5534 < 0,5547 < 0,5548 - GV yªu cÇu HS th¶o luËn lµm ? 4 sau ®ã gäi HS  cos560 24’ < cos  < cos 560 18’ ®¹i diÖn lªn b¶ng lµm bµi . - Gîi ý : Xem gi¸ trÞ 0,5547 cã trong b¶ng kh«ng ,  56018’ <  < 560 24’ gi¸ trÞ nµo gÇn nhÊt gi¸ trÞ ®ã vµ t¬ng øng víi gãc VËy lµm trßn ®Õn ®é ta cã   560 nµo ? vµ t×m sè ®o cña gãc khi biÕt tû sè lîng gi¸c Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng SHI FT SHI FT SHI FT Sin-1 CoS -1 Tan -1 GV : Lª ThÞ Thuý Mai ®Ó t×mkhi biÕt sin ®Ó t×mkhi biÕt cos ®Ó t×mkhi biÕt tg Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : ( 10 phót) 4. Nªu l¹i c¸ch tra b¶ng t×m sè ®o gãc khi biÕt tØ sè lîng gi¸c . 5. ¸p dông gi¶i bµi tËp 19 ( sgk- 84 ) ( a , c) ( GV gäi 2 HS lªn b¶ng ) lµm bµi , c¸c HS kh¸c cïng lµm råi nhËn xÐt . *Híng dÉn vÒ nhµ 6. - N¾m ch¾c c¸c c¸ch dïng b¶ng sè ë c¶ hai phÇn tra xu«i vµ ngîc . 7. Xem l¹i c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®· ch÷a . Xem Bµi ®äc thªm ®Ó sö dông thµnh th¹o m¸y tÝnh bá tói ®Ó t×m tû sè lîng gi¸c vµ gãc ¸p dông c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp trong sgk : BT 18 , 19 , 20 , 21 – 83, 84 D. Rót kinh nghiÖm : Ngµy so¹n: 11/10/2012 TiÕt 10 mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : HiÓu c¸ch chøng minh c¸c hÖ thøc gi÷a c¸c c¹nh vµ c¸c gãc cña mét tam gi¸c vu«ng . 2. Kü n¨ng : vËn dông ®îc c¸c hÖ thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp vµ bµi to¸n tÝnh kho¶ng c¸ch trong thùc tÕ . 3. Th¸i ®é : Chó ý, tÝch cùc hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : - So¹n bµi , ®äc kü bµi so¹n . m¸y tÝnh bá tói , b¶ng phô ghi ? 1 ( sgk ) HS : - ¤n l¹i c¸c c«ng thøc , ®Þnh nghÜa c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän . - B¶ng sè víi 4 ch÷ sè thËp ph©n, m¸y tÝnh bá tói . C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: :KiÓm tra bµi cò: (10 ph) Häc sinh 1 Häc sinh Nªu l¹i c¸ch dïng b¶ng sin, cos , tg -Nªu l¹i c¸ch dïng b¶ng sin, cos , tg vµ cotg . C¸ch dïng m¸y tÝnh bá tói tra ngîc vµ cotg . C¸ch dïng m¸y tÝnh ®Ó tra tØ sè lîng gi¸c vµ tra xu«i . Häc sinh 2 Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A sinB = b /a :Cos B =c/a ;tgB=b /c ; cotgB= c /b ViÕt c¸c tû sè lîng gi¸c cña gãc B vµ gãc sinB = c /a :Cos B =b/a ;tgB=c /b ; cotgB= b /c C C 1. C¸c hÖ thøc Ho¹t ®éng2: (15 phót) ? 1 ( sgk – 85 ) 1. C¸c hÖ thøc - GV gäi 1 HS viÕt c¸c tØ sè lîng gi¸c cña Ta cã : gãc nhän B vµ C . Sin B = b (1) a - H·y tÝnh c¹nh b vµ c theo c¹nh huyÒn vµ a b tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän B vµ C . A c B Trêng THCS H¶i Thîng L·n ¤ng - GV híng dÉn HS lµm ? 1 . - Tõ Sin B = b  b = ? Cos B = c  c a a =? - T¬ng tù h·y tÝnh b , c theo sin C vµ cos C? - H·y tÝnh tg B vµ cotg B theo b vµ c tõ ®ã ®i tÝnh : b=?c=? - ¸p dông t¬ng tù ®èi víi gãc C , h·y tÝnh tg C vµ cotg C råi t×m b = ? ; c = ? theo tg C vµ cotg C . GV : Lª ThÞ Thuý Mai c (2) B a b (3) c = c (4) b Cos B = Tg B = Cotg B a) Tõ (1)  b = a .sin B Tõ (2)  c = a .cos B . T¬ng tù ®èi víi gãc C ta suy ra : c = a . sin C ; b = a . cos C b) Tõ (3)  b = c . tg B - Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn em cã thÓ rót ra nhËn Tõ (4)  c = b .cotg B . xÐt g× ? - - H·y ph¸t biÓu thµnh ®Þnh lý . T¬ng tù ®èi víi gãc C ta cã : c = b. tg C ; b = c. cotg C  §Þnh lý ( sgk – 86 )  ABC vu«ng t¹i A Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót) - Bµi to¸n cho g× , yªu cÇu g× ? b = a.sin B = a.cos C ; b = c.tgB = b.cotgC - H·y vÏ h×nh minh ho¹ cho bµi to¸n trªn . c = a.sinC = a. cos C ; c = b.tgC = c.cotgB GV gîi ý HS vÏ h×nh minh ho¹ . VÝ dô ¸p dông VÝ dô 1 ( sgk – 86 ) - M¸y bay bay lªn theo ph¬ng nµo ? ®o¹n nµo trªn h×nh vÏ biÓu thÞ ®êng ®i cña m¸y bay ? - Theo ph¬ng th¼ng ®øng ta ph¶i t×m ®o¹n nµo trªn h×nh vÏ ? T×m ®o¹n BH dùa theo ®o¹n AB b»ng c¸ch nµo ? - ¸p dông hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng ®Ó t×m BH ? - T¬ng tù h·y ®äc l¹i bµi to¸n ®Æt ra trong khung ë ®Çu bµi , vÏ h×nh minh ho¹ sau ®ã gi¶i bµi to¸n ®Ó ®a ra c©u tr¶ lêi . - Ta xÐt tam gi¸c vu«ng nµo ? cã ®iÒu kÞªn g× ? ¸p dông hÖ thøc nµo ? - GV cho HS th¶o luËn t×m c¸ch gi¶i sau ®ã nªu c¸ch gi¶i vµ lµm bµi . B 500km/h * Tãm t¾t : v = 500 km/h t = 1,2 phót = 1/50 h BA = ? Gi¶i : C Qu·ng ®êng M¸y bayA bay ®îc trong 1,2 phót lµ : S = AB = v.t = 500 km/h . 1 h = 10 km 50 Theo hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng ta cã : BH = AB . sin A  BH = 10 . sin 300  BH = 10 . 0,5 = 5 ( km ) VËy qu·ng ®êng m¸y bay bay theo ph¬ng th¼ng ®øng trong 1,2’ lµ : 5 km . VÝ dô 2 ( sgk – 86 ) Tãm t¾t : AB = 3m , A = 650 B AH = ? Gi¶i : Theo hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh vµ 3m gãctrong tam gi¸c vu«ng ¸p dông vµo  ABH ta cã : A 65o H ? AH = AB . cos A  AH = 3 . cos 650  AH  3 . 0,4226  1,27 (m) VËy ph¶i ®Æt ch©n thang c¸ch têng 1,27m Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : ( 5 phót) - Nªu c¸c hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng .
- Xem thêm -