Tài liệu Giáo án hình học 8 chuẩn ktkn

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 Ngµy so¹n: 15.08.2013 Ngµy d¹y: 8A…….. Ch¬ng I: Tø gi¸c TiÕt 1: Tø gi¸c i- môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ tø gi¸c, tø gi¸c låi, c¸c kh¸i niÖm: Hai ®Ønh kÒ nhau, hai c¹nh kÒ nhau, hai c¹nh ®èi nhau, ®iÓm trong, ®iÓm ngoµi cña tø gi¸c & c¸c tÝnh chÊt cña tø gi¸c. Tæng bèn gãc cña tø gi¸c lµ 3600. 2. Kü n¨ng: HS tÝnh ®îc sè ®o cña mét gãc khi biÕt ba gãc cßn l¹i, vÏ ®îc tø gi¸c khi biÕt sè ®o 4 c¹nh & 1 ®êng chÐo. 3. Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn ra ®îc 4 gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ 3600 ii-ChuÈn bÞ: - GV: com pa, thíc, 2 tranh vÏ h×nh 1 ( sgk ) H×nh 5 (sgk) b¶ng phô - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: - GV: kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña häc sinh vµ nh¾c nhë dông cô häc tËp cÇn thiÕt: thíc kÎ, ª ke, com pa, thíc ®o gãc. 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa - GV: treo tranh (b¶ng phô) B B .N Q. .P C A .M A C H1 (a) H1(b) D D - HS: Quan s¸t h×nh & tr¶ lêi - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt -GV: Trong c¸c h×nh trªn mçi h×nh gåm 4 ®o¹n th¼ng: AB, BC, CD & DA. H×nh nµo cã 2 ®o¹n th¼ng cïng n»m trªn mét §T - Ta cã H1 lµ tø gi¸c, h×nh 2 kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c. VËy tø gi¸c lµ g× ? - GV: Chèt l¹i & ghi ®Þnh nghÜa - GV: gi¶i thÝch : 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã ®o¹n ®Çu cña ®o¹n th¼ng thø nhÊt trïng víi ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng thø 4. + 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã kh«ng cã bÊt cø 2 ®o¹n th¼ng nµo cïng n»m trªn 1 ®êng th¼ng. + C¸ch ®äc tªn tø gi¸c ph¶i ®äc hoÆc viÕt theo thø tù c¸c ®o¹n th¼ng nh: ABCD, BCDA, ADBC … +C¸c ®iÓm A, B, C, D gäi lµ c¸c ®Ønh cña tø gi¸c. + C¸c ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA gäi lµ c¸c c¹nh cña tø gi¸c. * Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa tø gi¸c låi -GV: H·y lÊy mÐp thíc kÎ lÇn lît ®Æt trïng lªn mçi c¹ch cña tø gi¸c ë H1 råi quan s¸t - H1(a) lu«n cã hiÖn tîng g× x¶y ra ? - H1(b) (c) cã hiÖn tîng g× x¶y ra ? - GV: BÊt cø ®¬ng th¼ng nµo chøa 1 c¹nh cña h×nh 1 Néi dung kiÕn thøc 1) §Þnh nghÜa B A C H1(c) A B D D ‘ C H2 - H×nh 2 cã 2 ®o¹n th¼ng BC & CD cïng n»m trªn 1 ®êng th¼ng. * §Þnh nghÜa: Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã bÊt kú 2 ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng. * Tªn tø gi¸c ph¶i ®îc ®äc hoÆc viÕt theo thø tù cña c¸c ®Ønh. *§Þnh nghÜa tø gi¸c låi * §Þnh nghÜa: (sgk) * Chó ý: Khi nãi ®Õn 1 tø gi¸c mµ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ta hiÓu ®ã lµ tø gi¸c låi + Hai ®Ønh thuéc cïng mét c¹nh gäi lµ hai ®Ønh kÒ nhau + hai ®Ønh kh«ng kÒ nhau gäi lµ hai ®Ønh ®èi nhau Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 H1(a) còng kh«ng ph©n chia tø gi¸c thµnh 2 phÇn + Hai c¹nh cïng xuÊt ph¸t tõ mét n»m ë 2 nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®êng th¼ng ®ã gäi ®Ønh gäi lµ hai c¹nh kÒ nhau lµ tø gi¸c låi. + Hai c¹nh kh«ng kÒ nhau gäi lµ - VËy tø gi¸c låi lµ tø gi¸c nh thÕ nµo ? hai c¹nh ®èi nhau - §iÓm n»m + Trêng hîp H1(b) & H1 (c) kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c trong M, P ®iÓm n»m ngoµi N, Q låi 2/ Tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c B * Ho¹t ®éng 3: Nªu c¸c kh¸i niÖm c¹nh kÒ ®èi, gãc kÒ, ®èi ®iÓm trong , ngoµi. 1 1 GV: VÏ H3 vµ gi¶i thÝch kh¸i niÖm: 2 GV: Kh«ng cÇn tÝnh sè mçi gãc h·y tÝnh tæng 4 A 2 C gãc  A +  B +  C +  D = ? (®é) - Gv: ( gîi ý hái) D + Tæng 3 gãc cña 1  lµ bao nhiªu ®é? A1 +  B +  C1 = 1800 + Muèn tÝnh tæng A + B + C + D = ? (®é) ( mµ  + kh«ng cÇn ®o tõng gãc ) ta lµm ntn?  A2 +  D +  C2 = 1800 + Gv chèt l¹i c¸ch lµm: (  A1+  A2)+  B+(  C1+  - Chia tø gi¸c thµnh 2  cã c¹nh lµ ®êng chÐo C2) +  D = 3600 - Tæng 4 gãc tø gi¸c = tæng c¸c gãc cña 2  ABC & ADC � Tæng c¸c gãc cña tø gi¸c b»ng 3600 Hay  A +  B +  C +  D = - GV: VÏ h×nh & ghi b¶ng 3600 * §Þnh lý: SGK IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp. - GV: cho HS lµm bµi tËp trang 66. H·y tÝnh c¸c gãc cßn l¹i V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ. - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a tø gi¸c låi & tø gi¸c kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c låi ? - Lµm c¸c bµi tËp : 2, 3, 4 (sgk) * Chó ý : T/c c¸c ®êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c c©n * HD bµi 4: Dïng com pa & thíc th¼ng chia kho¶ng c¸ch vÏ tam gi¸c cã 1 c¹nh lµ ®êng chÐo tríc råi vÏ 2 c¹ch cßn l¹i * Bµi tËp n©ng cao: ( Bµi 2 sæ tay to¸n häc) Cho tø gi¸c låi ABCD chøng minh r»ng: ®o¹n th¼ng MN nèi trung ®iÓm cña 2 c¹nh ®èi diÖn nhá h¬n hoÆc b»ng nöa tæng 2 c¹nh cßn l¹i. (Gîi ý: Nèi trung ®iÓm ®êng chÐo). Rót kinh nghiÖm:……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… TuÇn 1 Ngµy so¹n: 15.08.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 2: H×nh thang I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h×nh thang , h×nh thang vu«ng c¸c kh¸i niÖm: c¹nh bªn, ®¸y, ®êng cao cña h×nh thang 2. Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang vu«ng, tÝnh ®îc c¸c gãc cßn l¹i cña h×nh thang khi biÕt mét sè yÕu tè vÒ gãc. 3. Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o ii. ChuÈn bÞ: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò:- GV: (dïng b¶ng phô ) * HS1: ThÕ nµo lµ tø gi¸c låi ? Ph¸t biÓu §L vÒ tæng 4 gãc cña 1 tø gi¸c ? * HS 2: Gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ gãc nh thÕ nµo ?TÝnh c¸c gãc ngoµi cña tø gi¸c A B 1 1 1 B 900 C 1 750 1200 1 2 A 3. Bµi míi: Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 C 1 D D 1 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng 1: ( Giíi thiÖu h×nh thang) - GV: Tø gi¸c cã tÝnh chÊt chung lµ + Tæng 4 gãc trong lµ 3600 + Tæng 4 gãc ngoµi lµ 3600 Ta sÏ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ tø gi¸c. - GV: ®a ra h×nh ¶nh c¸i thang & hái + H×nh trªn m« t¶ c¸i g× ? + Mçi bËc cña thang lµ mét tø gi¸c, c¸c tø gi¸c ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ? & gièng nhau ë ®iÓm nµo ? - GV: Chèt l¹i + C¸c tø gi¸c ®ã ®Òu cã 2 c¹nh ®èi // Ta gäi ®ã lµ h×nh thang ta sÏ nghiªn cøu trong bµi h«m nay. * Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa h×nh thang - GV: Em h·y nªu ®Þnh nghÜa thÕ nµo lµ h×nh thang - GV: Tø gi¸c ë h×nh 13 cã ph¶i lµ h×nh thang kh«ng ? v× sao ? - GV: nªu c¸ch vÏ h×nh thang ABCD + B1: VÏ AB // CD + B2: VÏ c¹nh AD & BC & ®¬ng cao AH - GV: giíi thiÖu c¹nh. ®¸y, ®êng cao… * Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp ¸p dông - GV: dïng b¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu B C 600 600 A F G 1050 E 750 H 1 D (H. a) I N 1200 M 1150 K (H.b) (H.c) - Qua ®ã em h×nh thang cã tÝnh chÊt g× ? * Ho¹t ®éng 4: ( Bµi tËp ¸p dông) GV: ®a ra bµi tËp HS lµm viÖc theo nhãm nhá Cho h×nh thang ABCD cã 2 ®¸y AB & CD biÕt: AD // BC. CMR: AD = BC; AB = CD A B ABCD lµ h×nh thang GT ®¸y AB & CD AD// BC KL AB=CD: AD= BC D C Bµi to¸n 2: A B ABCD lµ h×nh thang GT ®¸y AB & CD 3 Néi dung kiÕn thøc 1) §Þnh nghÜa H×nh thang lµ tø gi¸c cã hai c¹nh ®èi song song A B D H C * H×nh thang ABCD : + Hai c¹nh ®èi // lµ 2 ®¸y + AB ®¸y nhá; CD ®¸y lín + Hai c¹nh bªn AD & BC + §êng cao AH ?1 (H.a) A = B = 600 � AD// BC � H×nh thang - (H.b)Tø gi¸c EFGH cã: H = 750 � H 1 = 1050 (KÒ bï) �  H 1 = G = 1050 � GF// EH � H×nh thang - (H.c) Tø gi¸c IMKN cã: N = 1200 � K = 1150 � IN kh«ng song song víi MK � ®ã kh«ng ph¶i lµ h×nh thang * NhËn xÐt: + Trong h×nh thang 2 gãc kÒ mét c¹nh bï nhau (cã tæng = 1800) + Trong tø gi¸c nÕu 2 gãc kÒ mét c¹nh nµo ®ã bï nhau � H×nh thang. * Bµi to¸n 1 ? 2 - H×nh thang ABCD cã 2 ®¸y AB & CD theo (gt) � AB // CD (®n)(1) mµ AD // BC (gt) (2) Tõ (1) & (2) � AD = BC; AB = CD ( 2 c¾p ®o¹n th¼ng // ch¾n bëi ®¬ng th¼ng //.) * Bµi to¸n 2: (c¸ch 2)  ABC =  ADC (g.c.g) * NhËn xÐt 2: (sgk)/70. 2) H×nh thang vu«ng Lµ h×nh thang cã mét gãc vu«ng. A B Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 AB = CD D C KL AD// BC; AD = BC D C - GV: qua bµi 1 & bµi 2 em cã nhËn xÐt g× ? * Ho¹t ®éng 5: H×nh thang vu«ng IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp. - GV: ®a bµi tËp 7 ( B»ng b¶ng phô) . T×m x, y ë h×nh 21 V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ. - Häc bµi. Lµm c¸c bµi tËp 6,8,9 - Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:+ Khi nµo mét tø gi¸c ®îc gäi lµ h×nh thang. + Khi nµo mét tø gi¸c ®îc gäi lµ h×nh thang vu«ng. Rót kinh nghiÖm…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… TuÇn 2 Ngµy so¹n: 23.08.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 3: H×nh thang c©n I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®/n, c¸c t/c, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt vÒ h×nh thang c©n 2. Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang c©n, biÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt vµo chøng minh, biÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang c©n 3. Th¸i ®é: - RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o II. chuÈn bÞ: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò:- HS1: GV dïng b¶ng phô A D Cho biÕt ABCD lµ h×nh thang cã ®¸y lµ AB, & CD. TÝnh x, y 1200 cña c¸c gãc D, B y - HS2: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang & nªu râ c¸c kh¸i niÖm c¹nh ®¸y, c¹nh bªn, ®êng cao cña h×nh thang x 600 - HS3: Muèn chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang ta ph¶i chøng minh nh thÕ nµo? 3. Bµi míi: B C Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: §Þnh nghÜa Yªu cÇu HS lµm ?1 ? Nªu ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n. Néi dung kiÕn thøc 1) §Þnh nghÜa H×nh thang c©n lµ h×nh thang cã 2 gãc kÒ mét ®¸y b»ng nhau Tø gi¸c ABCD � Tø gi¸c ABCD lµ H. thang c©n AB // CD ( §¸y AB; CD) C = D hoÆc A = ? 2 GV: dïng b¶ng phô a) T×m c¸c h×nh thang c©n ? b) TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña mçi HTC ®ã c) Cã NX g× vÒ 2 gãc ®èi cña HTC? A B F E 800 800 1000 D C 800 800 (a) G (b) H ( H×nh (b) kh«ng ph¶i v× F + H  1800 * NhËn xÐt: Trong h×nh thang c©n 2 gãc ®èi bï nhau. * Ho¹t ®éng 2:H×nh thµnh T/c, §Þnh lý 1 Trong h×nh thang c©n 2 gãc ®èi bï nhau. B ?2 I 700 N P Q K 1100 700 T (c) M (d) a) H×nh a,c,d lµ h×nh thang c©n b) H×nh (a): C = 1000 H×nh (c) : N = 700 H×nh (d) : S = 900 4 S Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 Cßn 2 c¹nh bªn liÖu cã b»ng nhau kh«ng ? c)Tæng 2 gãc ®èi cña HTC lµ 1800 - GV: cho c¸c nhãm CM & gîi ý 2) TÝnh chÊt AD kh«ng // BC ta kÐo dµi nh thÕ nµo ? * §Þnh lÝ 1: - H·y gi¶i thÝch v× sao AD = BC ? Trong h×nh thang c©n 2 c¹nh bªn b»ng ABCD lµ h×nh thang c©n nhau. GT ( AB // DC) Chøng minh: AD c¾t BC ë O ( Gi¶ sö AB < DC) KL AD = BC ABCD lµ h×nh thang c©n nªn  C D O  A1 B1 ta cã  C D nªn  ODC c©n ( 2 gãc ë ®¸y b»ng nhau) � OD = OC (1) C¸c nhãm CM:  A1  B1 nªn  A2 B 2 �  OAB c©n A 2 2 B (2 gãc ë ®¸y b»ng nhau) � OA = OB (2) 1 1 Tõ (1) &(2) � OD - OA = OC - OB VËy AD = BC b) AD // BC khi ®ã AD = BC * Chó ý: SGK D C * §Þnh lÝ 2: + AD // BC ? khi ®ã h×nh thang ABCD cã Trong h×nh thang c©n 2 ®êng chÐo b»ng d¹ng nh thÕ nµo ? nhau. * Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu ®Þmh lÝ 2 Chøng minh: - GV: Víi h×nh vÏ sau 2 ®o¹n th¼ng nµo  ADC &  BCD cã: b»ng nhau ? V× sao ? + CD c¹nh chung - GV: Em cã dù ®o¸n g× vÒ 2 ®êng chÐo +  ADC BCD ( §/ N h×nh thang c©n ) AC & BD ? + AD = BC ( c¹nh cña h×nh thang c©n) GT ABCD lµ h×nh thang c©n �  ADC =  BCD ( c.g.c) ( AB // CD) � AC = BD 3) DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n KL AC = BD GV: Muèn chøng minh AC = BD ta ph¶i A B m ?3 chøng minh 2 tam gi¸c nµo b»ng nhau ? * Ho¹t ®éng 4: Giíi thiÖu c¸c ph¬ng ph¸p nhËn biÕt h×nh thang c©n. - GV: Muèn chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh C thang c©n ta cã mÊy c¸ch ®Ó chøng minh ? + VÏ (D; §ñ D lín) c¾t m t¹i A lµ nh÷ng c¸ch nµo ? §ã chÝnh lµ c¸c dÊu + VÏ (C; §ñ lín) c¾t m t¹i B hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n . * §Þnh lÝ 3: H×nh cã 2 ®êng chÐo + §êng th¼ng m // CD+ VÏ ®iÓm A; B � m b»ng nhau lµ h×nhthang thang c©n. : ABCD lµ h×nh thang cã AC = BD + DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n: Gi¶i+ VÏ (D; §ñ lín) c¾t m t¹i A SGK/74 + VÏ (C; §ñ lín) c¾t m t¹i B ( cã cïng b¸n kÝnh) IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp. GV: Dïng b¶ng phô HS tr¶ lêi a) Trong h×nh vÏ cã nh÷ng cÆp ®o¹n th¼ng nµo b»ng nhau ? V× sao ? b) Cã nh÷ng gãc nµo b»ng nhau ? V× sao ? c) Cã nh÷ng tam gi¸c nµo b»ng nhau ? V× sao ? V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ. - Häc bµi.Xem l¹i chøng minh c¸c ®Þnh lÝ - Lµm c¸c bµi tËp: 11,12,15 (sgk) * VÏ h×nh thang c©n ABCD (AB // CD ) cã AB = 3cm; CD = 5cm; ®êng cao IK = 3cm Rót kinh nghiÖm…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… TuÇn 2 Ngµy so¹n: 23.08.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 4: LuyÖn tËp ( H×nh thang c©n) I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng, cñng cè c¸c ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thang, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt vÒ h×nh thang c©n . 2. Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang c©n, biÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt vµo chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau 5 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 dùa vµo dÊu hiÖu ®· häc. BiÕt chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n theo ®iÒu kiÖn cho tríc. RÌn luyÖn c¸ch ph©n tÝch x¸c ®Þnh ph¬ng híng chøng minh. 3. Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o, tÝnh cÈn thËn. II. chuÈn bÞ: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: - HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n & c¸c tÝnh chÊt cña nã ? - HS2: Muèn CM 1 h×nh thang nµo ®è lµ h×nh thang c©n th× ta ph¶i CM thªm §K nµo ? 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS GV: Cho HS ®äc kÜ ®Çu bµi & ghi (gt) (kl) - HS lªn b¶ng tr×nh bµy H×nh thang ABCD c©n (AB//CD) GT AB < CD; AE  DC; BF  DC KL DE = CF GV: Híng dÉn theo ph¬ng ph¸p ®i lªn: - DE = CF �  AED =  BFC � BC = AD ;  D  C ;  E F � (gt) Ngoµi ra  AED =  BFC theo trêng hîp nµo ? v× sao ? - GV: NhËn xÐt c¸ch lµm cña HS GT  ABC c©n t¹i A; D �AD E �AE sao cho AD = AE; A = 900 a) BDEC lµ h×nh thang c©n KL b) TÝnh c¸c gãc cña h×nh thang. HS lªn b¶ng ch÷a bµi b) A = 500 (gt)  B C 0 0 = 180  50 = 650 2 �  D 2 E 2 = 1800 - 650 = 1150 GV: Cho HS lµm viÖc theo nhãm -GV: Muèn chøng minh tø gi¸c BEDC lµ h×nh thang c©n ®¸y nhá b»ng c¹nh bªn ( DE = BE) th× ph¶i chøng minh nh thÕ nµo ? - Chøng minh : DE // BC (1)  B ED c©n (2) - HS tr×nh bµy b¶ng Néi dung kiÕn thøc Ch÷a bµi 12/74 (sgk) A B D E F C KÎ AH  DC ; BF  DC ( E,F �DC) =>  ADE vu«ng t¹i E  BCF vu«ng t¹i F AD = BC ( c¹nh bªn cña h×nh thang c©n)  ADE BCF ( §/N) �  AED =  BFC ( C¹nh huyÒn & gãc nhän) A 2.Ch÷a bµi 15/75 (sgk) D 1 1 E B C a)  ABC c©n t¹i A (gt) �  B  C (1)AD = AE (gt) �  ADE c©n t¹i A �  D1 E1  ABC c©n &  ADE c©n 0 � D1 = 180  A ; 2 180 B = � D1 = B (vÞ trÝ ®ång vÞ) 0   A 2 DE // BC Hay BDEC lµ h×nh thang (2) Tõ (1) & (2) � BDEC lµ h×nh thang c©n . 3. Ch÷a bµi 16/ 75  ABC c©n t¹i A, BD & CE GT Lµ c¸c ®êng ph©n gi¸c KL a) BEDC lµ h×nh thang c©n b) DE = BE = DC A Chøng minh a)  ABC c©n t¹i A ta cã: AB = AC ;  B = C E D (1) 6 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 2 B 1 2 1 C BD & CE lµ c¸c ®êng ph©n gi¸c nªn cã: B (2);  C1  C 2  C B1 = B 2 = 2 2 3) Tõ (1) (2) &(3) �  B1 = C1  BDC &  CBE cã B = C ; B1 =  C1 ; BC chung �  BDC =  CBE (g.c.g) � BE = DC mµ AE = AB - BE AD = AB – DC=>AE = AD VËy  AED c©n t¹i A � E1 = D1 0 Ta cã B =  E1 (= 180  A ) 2 � ED// BC ( 2 gãc ®ång vÞ b»ng nhau) VËy BEDC lµ h×nh thang cã ®¸y BC &ED mµ B = C � BEDC lµ h×nh thang c©n. b)Tõ D 2 = B1 ;  B1 = B 2 (gt) �  D 2 = B 2 �  BED c©n t¹i E � ED = BE = DC. IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp. Gv nh¾c l¹i ph¬ng ph¸p chøng minh, vÏ 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n. - CM c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, tÝnh sè ®o c¸c gãc tø gi¸c qua chøng minh h×nh thang. V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ. - Lµm c¸c bµi tËp 14, 18, 19 /75 (sgk)- Xem l¹i bµi ®· ch÷a Rót kinh nghiÖm…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… TuÇn 3 Ngµy so¹n: 30.08.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 5: LUYÖN TËP VÒ H×NH THANG Vµ H×NH THANG C¢N I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ch¾c ch¾n vÒ ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang, h×nh thang c©n 2. KÜ n¨ng: BiÕt tr×nh bµy bµi to¸n chøng minh h×nh häc cã l« gic. BiÕt chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n theo ®iÒu kiÖn cho tríc. RÌn luyÖn c¸ch ph©n tÝch x¸c ®Þnh ph¬ng híng chøng minh. 3. Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o, tÝnh cÈn thËn. II. chuÈn bÞ: - GV: Thíc th¼ng. b¶ng phô 7 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 8 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 TuÇn 3 Ngµy so¹n: 30.08.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 6: ®êng trung b×nh cña tam gi¸c I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: H/s n¾m v÷ng ®/n ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, ND §L 1 vµ §L 2. 2. Kü n¨ng: H/s biÕt vÏ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, vËn dông ®Þnh lý ®Ó tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng, chøng minh 2 ®o¹n th¼ng b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. 3. Th¸i ®é: H/s thÊy ®îc øng dông cña §TB vµo thùc tÕ � yªu thÝch m«n häc. II. chuÈn bÞ: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n. HS2. Ph¸t biÓu dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc * Ho¹t ®éng 1: Qua ®Þnh lý h×nh thµnh ®/n ®I. §êng trung b×nh cña tam gi¸c êng trung b×nh cña tam gi¸c. §Þnh lý 1: (sgk) - GV: cho HS thùc hiÖn bµi tËp ?1 GT  ABC cã: AD = DB + VÏ  ABC bÊt k× råi lÊy trung ®iÓm D cña AB DE // BC + Qua D vÏ ®êng th¼ng // BC ®êng th¼ng nµy c¾t KL AE = EC AC ë E A + B»ng quan s¸t nªu dù ®o¸n vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm E trªn canh AC. D 1 E - GV: Nãi & ghi GT, KL cña ®/lÝ 1 - HS: ghi gt & kl cña ®/lÝ B 1 C + §Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc E lµ ®iÓm nh thÕ nµo F trªn c¹nh AC ta chøng minh ®/ lÝ nh sau: + Qua E kÎ ®êng th¼ng // AB c¾t BC ëF - GV: Lµm thÕ nµo ®Ó chøng minh ®îc H×nh thang DEFB cã 2 c¹nh bªn // ( AE = AC DB // EF) nªn DB = EF DB = AB (gt) � AD = EF (1) A1= E1 ( v× EF // AB ) (2) D1= F1= B (3).Tõ (1),(2) &(3) �  ADE =  EFC (gcg) � AE= EC � E lµ trung ®iÓm cña AC. - GV: Tõ ®/lÝ 1 ta cã D lµ trung ®iÓm cña AB + KÐo dµi DE E lµ trung ®iÓm cña AC + KÎ CF // BD c¾t DE t¹i F Ta nãi DE lµ ®êng trung b×nh cña  ABC. HS cã thÓ chøng minh theo c¸ch kh¸c GV: Em h·y ph¸t biÓu ®/n ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ? * Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh ®/ lÝ 2 - GV: Qua c¸ch chøng minh ®/ lÝ 1 em cã dù ®o¸n kÕt qu¶ nh thÕ nµo khi so s¸nh ®é lín cña 2 9 A D 1 // E // F 1 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 ®o¹n th¼ng DE & BC ? B F C ( GV gîi ý: ®o¹n DF = BC ? v× sao vËy * §Þnh nghÜa: §êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng nèi trung 1 DE = DF) ®iÓm 2 c¹nh cña tam gi¸c. 2 * §Þnh lý 2: (sgk) - GV: DE lµ ®êng trung b×nh cña  ABC th× GT  ABC: AD = DB 1 AE = EC DE // BC & DE = BC. 2 - GV: B»ng kiÓm nghiÖm thùc tÕ h·y dïng thíc ®o gãc ®o sè ®o cña gãc ADE & sè ®o cña B. Dïng thíc th¼ng chia kho¶ng c¸ch ®o ®é dµi DE & ®o¹n BC råi nhËn xÐt - GV: Ta sÏ lµm râ ®iÒu nµy b»ng chøng minh to¸n häc. - GV: C¸ch 1 nh (sgk) C¸ch 2 sö dông ®Þnh lÝ 1 ®Ó chøng minh - GV: gîi ý c¸ch chøng minh: + Muèn chøng minh DE // BC ta ph¶i lµm g× ? + VÏ thªm ®êng phô ®Ó chøng minh ®Þnh lý - GV: TÝnh ®é dµi BC trªn h×nh 33 BiÕt DE = 50 - GV: §Ó tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm B & C ngêi ta lµm nh thÕ nµo ? + Chän ®iÓm A ®Ó x¸c ®Þnh AB, AC + X¸c ®Þnh trung ®iÓm D & E + §o ®é dµi ®o¹n DE + Dùa vµo ®Þnh lý KL DE // BC, DE = 1 BC 2 Chøng minh a) DE // BC - Qua trung ®iÓm D cña AB vÏ ®êng th¼ng a // BC c¾t AC t¹i A' - Theo ®lý 1 : Ta cã E' lµ trung ®iÓm cña AC (gt), E còng lµ trung ®iÓm cña AC vËy E trïng víi E' � DE �DE' � DE // BC b) DE = 1 BCVÏ EF // AB (F � BC ) 2 Theo ®lÝ 1 ta l¹i cã F lµ trung ®iÓm 1 BC. H×nh thang 2 BDEF cã 2 c¹nh bªn BD// EF � 2 1 ®¸y DE = BF VËy DE = BF = BC 2 cña BC hay BF = II- ¸p dông luyÖn tËp §Ó tÝnh DE = 1 BC , BC = 2DE 2 BC= 2 DE= 2.50= 100 IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp. - GV: - ThÕ nµo lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c - Nªu tÝnh chÊt ®êng trung b×nh cña tam gi¸c. V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ. - Lµm c¸c bµi tËp : 20,21,22/79,80 (sgk) - Häc bµi , xem l¹i c¸ch chøng minh 2 ®Þnh lÝ Rót kinh nghiÖm…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. TuÇn 4 Ngµy so¹n: 6.09.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 7: ®êng trung b×nh cña h×nh thang I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng §/n §TB cña h×nh thang, n¾m v÷ng ND ®Þnh lÝ 3, ®Þnh lÝ 4. 2. Kü n¨ng: VËn dông §L tÝnh ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng, CM c¸c hÖ thøc vÒ ®o¹n th¼ng. ThÊy ®îc sù t¬ng quan gi÷a ®Þnh nghÜa vµ §L vÒ §TB trong tam gi¸c vµ h×nh thang, sö dông t/c ®êng TB tam gi¸c ®Ó CM c¸c tÝnh chÊt ®êng TB h×nh thang. 3. Th¸i ®é: Ph¸t triÓn t duy l« gÝc cña häc sinh II- chuÈn bÞ: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 10 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 2. KiÓm tra bµi cò: a. Ph¸t biÓu ghi GT-KL ( cã vÏ h×nh) ®Þnh lÝ 1 vµ ®Þnh lÝ 2 vÒ ®êng TB tam gi¸c ? b. Ph¸t biÓu ®/n ®êng TB tam gi¸c ? TÝnh x trªn h×nh vÏ sau A E B 3. Bµi míi: x 15cm F C Ho¹t ®éng cña GV vµ HS H§1 : Giíi thiÖu t/c ®êng TB h×nh thang GV: Cho h/s lªn b¶ng vÏ h×nh HS lªn b¶ng vÏ h×nh HS cßn l¹i vÏ vµo vë. - VÏ h×nh thang ABCD ( AB // CD) t×m trung ®iÓm E cña AD, qua E kÎ §êng th¼ng a // víi 2 ®¸y c¾t BC t¹ F vµ AC t¹i I. - GV:Em h·y ®o ®é dµi c¸c ®o¹n BF; FC; AI; CE vµ nªu nhËn xÐt. - GV: Chèt l¹i = c¸ch vÏ ®é chÝnh x¸c vµ kÕt luËn: NÕu AE = ED & EF//DC th× ta cã BF = FC hay F lµ trung ®iÓm cña BC - Tuy vËy ®Ó kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy ta ph¶i chøng minh ®Þnh lÝ sau: - GV: Cho h/s lµm viÖc theo nhãm nhá. - GV hái: §iÓm I cã ph¶i lµ trung ®iÓm AC kh«ng ? V× sao ? - §iÓm F cã ph¶i lµ trung ®iÓm BC kh«ng? V× sao? H·y ¸p dông ®Þnh lÝ ®ã ®Ó lËp luËn CM? - GV: Trªn ®©y ta võa cã: H§2 : Giíi thiÖu t/c ®êng TB h×nh thang E lµ trung ®iÓm c¹nh bªn AD F lµ trung ®iÓm c¹nh thø 2 BC Ta nãi ®o¹n EF lµ ®êng TB cña h×nh thang Em h·y nªu ®/n 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ ®êng TB cña h×nh thang - GV: Qua phÇn CM trªn thÊy ®îc EI & IF cßn lµ ®êng TB cña tam gi¸c nµo? nã cã t/c g× ? Hay EF =? DC AB - GV: Ta cã IE// = ; IF//= 2 2 AB  CD � IE + IF = = EF=> GV NX ®é dµi EF 2 §Ó hiÓu râ h¬n ta CM ®/lÝ sau: GV: Cho h/s ®äc ®/lÝ vµ ghi GT, KL; GV vÏ h×nh + §êng TB h×nh thang // 2 ®¸y vµ b»ng nöa tæng 2 ®¸y - HS lµm theo híng dÉn cña GV GV: H·y vÏ thªm ®t AF �DC =  K  - Em quan s¸t vµ cho biÕt muèn CM EF//DC ta ph¶i CM ®îc ®iÒu g× ? - Muèn CM ®iÒu ®ã ta ph¶i CM ntn? - Em nµo tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái trªn? 11 Néi dung 1. §êng trung b×nh cña h×nh thang: * §Þnh lÝ 3 ( SGK) A B E D GT I F - ABCD lµ h×nh thang (AB//CD) AE = ED EF//AB; EF//CD C KL BF = FC C/M:+ KÎ thªm ®êng chÐo AC. + XÐt  ADC cã : E lµ trung ®iÓm AD (gt) EI//CD (gt) � I lµ trung ®iÓm AC + XÐt  ABC ta cã : I lµ trung ®iÓm AC ( CMT) IF//AB (gt) � F lµ trung ®iÓm cña BC * §Þnh nghÜa (SGK) * §Þnh lÝ 4: SGK/78 A B E 1 F 2 GT D C K H×nh thang ABCD (AB//CD) AE = ED; BF = FC KL 1, EF//AB; EF//DC AB  DC 2 C/M:- KÎ AF �DC = {K} XÐt  ABF &  KCF cã: 2, EF= F1=F2 (®2) BF= CF (gt) �  ABF =  KCF (g.c.g) B= C1 (SCT) � AF = FK & AB = CK E lµ trung ®iÓm AD; F lµ trung ®iÓm AK � EF lµ ®êng TB  ADK � EF//DK hay EF//DC & EF//AB 1 2 EF = DK V× DK = DC + CK = DC = AB Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 EF//DC AB  DC � EF = � 2 EF lµ ®êng TB  ADK A ?5 B C � 32m AF = FK 24m  FAB =  FKC Tõ s¬ ®å em nªu l¹i c¸ch CM: D E H H§3: ¸p dông- LuyÖn tËp: 24 x x 64 24   32 �    20 GV : cho h/s lµm ?5 HS: Quan s¸t H 40. 2 2 2 2 2 + GV:- ADHC cã ph¶i h×nh thang kh«ng?V× sao? x - §¸y lµ 2 c¹nh nµo?  20 � x  40 2 - Trªn h×nh vÏ BE lµ ®êng g×? V× sao? - Muèn tÝnh ®îc x ta dùa vµo t/c nµo? IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp.- ThÕ nµo lµ ®êng TB h×nh thang?- Nªu t/c ®êng TB h×nh thang * Lµm bµi tËp 20& 22- GV: §a híng CM? IA = IM � DI lµ ®êng TB  AEM � DI//EM � EM lµ trung ®iÓm  BDC � MC = MB; EB = ED (gt) V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ. -Häc thuéc lý thuyÕt - Lµm c¸c BT 21,24,25 / 79,80 SGK Rót kinh nghiÖm…………………………………………………………………………….. TuÇn 4 Ngµy so¹n: 06.09.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 8: luyÖn tËp I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: HS vËn dông ®îc lÝ thuyÕt ®Ó gi¶i to¸n nhiÒu trêng hîp kh¸c nhau. HiÓu s©u vµ nhí l©u kiÕn thøc c¬ b¶n. 2. Kü n¨ng: RÌn luyÖn c¸c thao t¸c t duy ph©n tÝch, tæng hîp qua viÖc luyÖn tËp ph©n tÝch & CM c¸c bµi to¸n. 3. Gi¸o dôc: TÝnh cÈn thËn, say mª m«n hoc. II. chuÈn bÞ: - GV: B¶ng phô, thíc th¼ng cã chia kho¶ng compa. HS: SGK, compa, thíc + BT. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: N M I GV: Ra ®Ò kiÓm tra trªn b¶ng phô - HS1: TÝnh x trªn h×nh vÏ sau 5cm x P K Q - HS2: Ph¸t biÓu T/c ®êng TB trong tam gi¸c, trong h×nh thang? So s¸nh 2 T/c - HS3: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa ®êng TB cña tam gi¸c, cña h×nh thang? So s¸nh 2 ®/n . 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *H§2: LuyÖn tËp Ch÷a bµi 25/80 - GV: Cho hs nhËn xÐt c¸ch lµm cña b¹n & söa ch÷a nh÷ng chç sai. - Gv: Hái thªm : BiÕt DC = 20 cm TÝnh DI? - Gi¶i: Theo t/c ®êng TB h×nh thang EM = DC 20 � EM   10cm 2 2 12 Néi dung 1. Ch÷a bµi 25/80 : A B E K F D C Gäi K lµ giao ®iÓm cña EF & BD V× F lµ trung ®iÓm cña BC FK'//CD nªn K' lµ trung ®iÓm cña BD (®lÝ 1) Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 K & K' ®Òu lµ trung ®iÓm cña BD � EM 10 DI =   5cm K �K' vËy K�EF hay E,F,K th¼ng 2 2 hµng. Hs lªn b¶ng tr×nh bµy §êng TB cña h×nh thang ®i qua + GV : Em rót ra nhËn xÐt g×. trung ®iÓm cña ®/chÐo h×nh thang. Ch÷a bµi 26/80 3. Ch÷a bµi 26/80 GV yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ h×nh ,ghi GT, KL GT - AB//CD//EF//GH - AB = 8cm; EF= 16cm KL x=?; y =? A 8cm B GV gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy - HS theo dâi so s¸nh bµi lµm cña m×nh, nhËn xÐt. - HS ph¸t biÓu. GV: NÕu chuyÓn sè ®o cña EF thµnh x& CD =16 th× kq sÏ ntn? (x=24;y=32) - HS ®äc ®Çu bµi råi cho biÕt GT, KL - C¸c nhãm HS th¶o luËn c¸ch chøng minh. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - HS nhËn xÐt. GV Cho HS lµm viÖc theo nhãm Ch÷a bµi 27/80: �ABCD: AE = ED, BF = FC GT AK = KC C E � CD  AB CD 2 AB  EF 8  16   12cm 2 2 - CD//GH mµ CE = EG; DF = FH � EF lµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang CDHG � b) EF � CD  GH x 12 �   16 2 2 2 x  10 � x  20 2 4. Ch÷a bµi 27/80: E lµ trung ®iÓm AD (gt) K lµ trung ®iÓm AC (gt) � EK lµ ®êng trung b×nh 1 1 ADC � EK  DC (1)T¬ng tù cã: KF = AB (2). 2 2 AB CD VËy EK + KF = (3) 2 Víi 3 ®iÓm E,K,F ta lu«n cã EF �EK+KF (4) AB  CD Tõ (3)&(4) � EF � (®pcm) 2 F G Y H - CD lµ ®êng TB cña h×nh thang ABFE(AB//CD//EF) � EF  KL a) So s¸nh EK&CD; KF&AB x D 16cm B A E D F K C IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp. - GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng CM tõ ®êng trung b×nh + So s¸nh c¸c ®o¹n th¼ng+ T×m sè ®o ®o¹n th¼ng + CM 3 ®iÓm th¼ng hµng + CM bÊt ®¼ng thøc+ CM c¸c ®êng th¼ng //. V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ. - Xem l¹i bµi gi¶i.- Lµm bµi tËp 28. - §äc tríc bµi “§èi xøng trôc” Rót kinh nghiÖm…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. 13 TuÇn 5 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 Ngµy so¹n: 12.09.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 9: §èi xøng trôc I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng ®Þnh nghÜa 2 ®iÓm ®èi xøng víi nhau qua 1 ®t, hiÓu ®îc ®/n vÒ 2 ®êng ®èi xøng víi nhau qua 1 ®t, hiÓu ®îc ®/n vÒ h×nh cã trôc ®èi xøng. * Kü n¨ng: HS biÕt vÒ ®iÓm ®èi xøng víi 1 ®iÓm cho tríc. VÏ ®o¹n th¼ng ®èi xøng víi ®o¹n th¼ng cho tríc qua 1 ®t. BiÕt CM 2 ®iÓm ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng. * Th¸i ®é: HS nhËn ra 1 sè h×nh trong thùc tÕ lµ h×nh cã trôc ®èi xøng. BiÕt ¸p dông tÝnh ®èi xøng cña trôc vµo viÖc vÏ h×nh gÊp h×nh. II. chuÈn bÞ: + GV: GiÊy kÎ «, b¶ng phô. + HS: T×m hiÓu vÒ ®êng trung trùc tam gi¸c. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: HS - ThÕ nµo lµ ®êng trung trùc cña tam gi¸c? víi  c©n hoÆc  ®Òu ®êng trung trùc cã ®Æc ®iÓm g×? ( vÏ h×nh trong trêng hîp  c©n hoÆc  ®Òu) 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa 2 ®iÓm ®èi xøng nhau 1) Hai ®iÓm ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng qua 1 ®êng th¼ng + GV cho HS lµm bµi tËp .A Cho ®t d vµ 1 ®iÓm A�d. H·y vÏ ®iÓm A' sao cho d lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AA' d + Muèn vÏ ®îc A' ®èi xøng víi ®iÓm A qua d ta vÏ ntn? - HS lªn b¶ng vÏ ®iÓm A' ®x víi ®iÓm A qua ®êng A th¼ng d - HS cßn l¹i vÏ vµo vë. B d H + Em h·y ®Þnh nghÜa 2 ®iÓm ®èi xøng nhau? H§2: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa 2 h×nh ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng - GV: Ta ®· biÕt 2 ®iÓm A vµ A' gäi lµ ®èi xøng nhau qua ®êng th¼ng d nÕu d lµ ®êng trung trùc ®o¹n AA'. VËy khi nµo 2 h×nh H & H' ®îc gäi 2 h×nh ®èi xøng nhau qua ®t d? � Lµm BT sau Cho ®t d vµ ®o¹n th¼ng AB - VÏ A' ®èi xøng víi ®iÓm A qua d - VÏ B' ®èi xøng víi ®iÓm B qua d LÊy C �AB. VÏ ®iÓm C' ®x víi C qua d - HS vÏ c¸c ®iÓm A', B', C' vµ kiÓm nghiÖm trªn b¶ng. - HS cßn l¹i thùc hµnh t¹i chç + Dïng thíc ®Ó kiÓm nghiÖm ®iÓm C'�A'B' - VÒ dùng 1 ®o¹n th¼ng A'B' ®èi xøng víi ®o¹n th¼ng AB cho tríc qua ®t d cho tríc ta chØ cÇn dùng 2 ®iÓm A'B' ®x víi nhau qua ®Çu mót A,B qua d råi vÏ ®o¹n A'B' � Ta cã ®/n vÒ h×nh ®èi xøng ntn? . + GV ®a b¶ng phô. - H·y chØ râ trªn h×nh vÏ sau: C¸c cÆp ®o¹n th¼ng, ®t 14 A' * §Þnh nghÜa: Hai ®iÓm gäi lµ ®èi xøng víi nhau qua ®t d nÕu d lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng nèi 2 ®iÓm ®ã Quy íc: NÕu ®iÓm B n»m trªn ®t d th× ®iÓm ®èi xøng víi B qua ®t d còng lµ ®iÓm B 2) Hai h×nh ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng B ?2 A d A C _ _ x x B = d = C ' B' - Khi ®ã ta nãi r»ng AB & A'B' lµ 2 ®o¹n th¼ng ®èi xøng víi nhau qua ®t d. * §Þnh nghÜa: Hai h×nh gäi lµ ®èi xøng nhau qua ®t d nÕu mçi A' Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 ®èi xøng nhau qua ®t d & gi¶i thÝch (H53). ®iÓm thuéc h×nh nµy ®x víi 1 + GV chèt l¹i ®iÓm thuéc h×nh kia qua ®t d vµ + A&A', B&B', C&C' Lµ c¸c cÆp ®èi xøng nhau qua ®t ngîc l¹i. d do ®ã ta cã: * ®t d gäi lµ trôc ®èi xøng cña 2 Hai ®o¹n th¼ng : AB &A'B' ®x víi nhau qua d h×nh BC &B'C' ®x víi nhau qua d AC &A'C ' ®x víi nhau qua d 2 gãc ABC&A'B'C' ®x víi nhau qua d  ABC&A'B'C' ®x víi nhau qua d 2 ®êng th¼ng ACA'C' ®x víi nhau qua d + H×nh H& H' ®èi xøng víi nhau qua trôc d H H' H§3: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa h×nh cã trôc ®èi xøng Cho  ABC c©n t¹i A ®êng cao AH. T×m h×nh ®èi xøng víi mçi c¹nh cña  ABC qua AH. + GV: H×nh ®x cña c¹nh AB lµ h×nh nµo? H×nh ®x cña c¹nh AC lµ h×nh nµo ? H×nh ®x cña c¹nh BC lµ h×nh nµo ? d A B B' A' C C' 3). H×nh cã trôc ®èi xøng A ?3 � Cã ®/n thÕ nµo lµ 2 h×nh ®èi xøng nhau? H§4: Bµi tËp ¸p dông + GV ®a ra bt b»ng b¶ng phô. Mçi h×nh sau ®©y cã bao nhiªu trôc ®èi xøng. B H C - H×nh ®èi xøng cña ®iÓm A qua AH lµ A ( quy íc) - H×nh ®èi xøng cña ®iÓm B qua AH lµ C vµ ngîc l¹i � AB&AC lµ 2 h×nh ®èi xøng cña nhau qua ®t AH - C¹nh BC tù ®èi xøng víi nã qua AH � §t AH lµ trôc ®èi xøng cu¶ tam gi¸c c©n ABC. * §Þnh nghÜa: §t d lµ trôc ®x c¶u h×nh H nÕu ®iÓm ®x víi mçi ®iÓm thuéc h×nh H qua ®t d còng thuéc h×nh H � H×nh H cã trôc ®èi xøng. ?4 +Gv: §a tranh vÏ h×nh thang c©n - H×nh thang cã trôc ®èi xøng kh«ng? Lµ h×nh thang nµo? vµ trôc ®èi xøng lµ ®êng nµo? - Lµm c¸c BT 35, 36, 38 SGK - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. 15 d Mét h×nh H cã thÓ cã 1 trôc ®èi xøng, cã thÓ kh«ng cã trôc ®èi xøng, cã thÓ cã nhiÒu trôc ®èi xøng. A B Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 C D . * §êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm 2 ®¸y cña h×nh thang c©n lµ trôc ®èi xøng cña h×nh thang c©n ®ã. IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS quan s¸t H 59 SGK- T×m c¸c h×nh cã trôc ®x trªn H59 + H (a) cã 2 trôc ®èi xøng + H (g) cã 5 trôc ®èi xøng + H (h) kh«ng cã trôc ®èi xøng + C¸c h×nh cßn l¹i mçi h×nh cã 1 trôc ®èi xøng. V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ: - Häc thuéc c¸c ®/n. + Hai ®iÓm ®èi xøng qua 1 ®t. + Hai h×nh ®èi xøng qua 1 ®t. + Trôc ®èi xøng cña 1 h×nh. Rót kinh nghiÖm…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. TuÇn 5 Ngµy so¹n: 12.09.2013 Ngµy d¹y: 8A………… luyÖn tËp( Đối xứng trục) TiÕt 10: I. Môc tiªu : * Kiến thức: Cñng cè vµ hoµn thiÖn h¬n vÒ lÝ thuyÕt, hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®x trôc ( Hai ®iÓm ®x nhau qua trôc, 2 h×nh ®x nhau qua trôc, trôc ®x cña 1 h×nh, h×nh cã trôc ®èi xøng). * Kỹ năng: HS thùc hµnh vÏ h×nh ®èi xøng cña 1 ®iÓm, cña 1 ®o¹n th¼ng qua trôc ®x. VËn dông t/c 2 ®o¹n th¼ng ®èi xøng qua ®êng th¼ng th× b»ng nhau ®Ó gi¶i c¸c bµi thùc tÕ. * Th¸i ®é: T¹o høng thó trong häc tËp, thÊy ®îc øng dông cña to¸n trong thùc tÕ. II. chuÈn bÞ: GV: b¶ng phô hoÆc vÏ trùc tiÕp. HS: ¤n tËp vµ lµm bµi tËp III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: HS: Ph¸t biÓu ®/n vÒ 2 ®iÓm ®x nhau qua 1 ®t d + Cho 1 ®t d vµ 1 ®o¹n th¼ng AB. H·y vÏ ®o¹n th¼ng A'B' ®x víi ®o¹n th¼ng AB qua d. + §o¹n th¼ng AB vµ ®t d cã thÓ cã nh÷ng vÞ trÝ ntn ®èi víi nhau? H·y vÏ ®o¹n th¼ng A'B' ®x víi AB trong c¸c trêng hîp ®ã. 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H0¹t ®éng 1: HS lµm bµi t¹i líp Bµi 36/87 GV. Yªu cÇu häc sinh lµm bµi 36/87 HS. Nghiªn cøu c¸ch lµm bµi GV. Cho häc sinh vÏ h×nh bµi to¸n. GV. H·y so s¸nh OB vµ OC ta lµm thÕ nµo? HS. Ta so s¸nh OB vµ OC víi OA. HS. Lªn b¶ng tr×nh bµy 16 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 GV. Cho nhËn xÐt vµ ch÷a bµi y C GV. TÝnh gãc BOC =? Ta lµm thÕ nµo? HS. Nªu c¸ch tÝnh GV. Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi GV. Chèt l¹i Bµi to¸n nµy ta ®· vËn dông kiÕn thøc nµo? A O H x B GV. Cho häc sinh lµm bµi 39 GV yªu cÇu hs ®äc kÜ néi dung bµi to¸n ? Bµi cho g× yªu cÇu g× GV. Híng dÉn häc sinh chøng minh phÇn a. a. VÏ ®iÓm B ®x A qua Ox. VÏ ®iÓm C ®x B qua Oy Ta cã : + Ox lµ ®êng trung trùc cña AB do ®ã  AOB c©n t¹i O � OA = OB (1) +OY lµ ®êng trung trùc cña AC do ®ã  OAC c©n t¹i O � OA = OC (2) Tõ (1) vµ (2) � OC = OB b.  BOC =1000 Bµi tËp 39 SGK GV. PhÇn b. b¹n tó ®i ®êng nµo ng¾n nhÊt. Bµi tËp 40 E Ch÷a bµi 41 C¸c c©u a, b, c lµ ®óng C©u d sai. V× ®o¹n th¼ng AB cã hai trôc ®èi xøng ®ã lµ ®ênxøng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB vµ ®êng th¼ng chøa Gi¶i a) Gäi C lµ ®iÓm ®x víi A qua d, D lµ giao ®iÓm cña d vµ BC, d lµ ®êng trung trùc cña AC. Ta cã: AD = CD (D �d) AE = EC (E �d) Do ®ã: AD + DB = CD + DB + CB (1) AE + EB = CE + EB (2) Mµ CB < CE + EB ( BÊt ®¼ng thøc tam gi¸c) 17 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 Tõ (1)&(2) � AD + DB < AE + EB b. B¹n Tó ®i tõ A ®Õn D råi ®Õn A. 3) Ch÷a bµi 40 Trong biÓn a, b, d cã trôc ®x - Trong biÓn c kh«ng cã trôc ®x. Bµi 41. IV. Cñng cè: GV cho HS nh¾c l¹i : 2 ®iÓm ®x qua 1 trôc, 2 h×nh ®x, h×nh cã trôc ®x V. Híng dÈn HS häc tËp ë nhµ:- Lµm BT 42/89.- Xem l¹i bµi ®· ch÷a. TuÇn 6 Ngµy so¹n: 20.09.2013 Ngµy d¹y: 8A………… TiÕt 11: h×nh b×nh hµnh I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng ®n h×nh b×nh hµnh lµ h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song ( 2 cÆp c¹nh ®èi //). N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt vÒ c¹nh ®èi, gãc ®èi vµ ®êng chÐo cña h×nh b×nh hµnh. *Kü n¨ng: HS dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ tÝnh chÊt nhËn biÕt ®îc h×nh b×nh hµnh. BiÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh b×nh hµnh, chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. * Th¸i ®é: RÌn tÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cÈn thËn. II. chuÈn bÞ: - GV: Compa, thíc, b¶ng phô - HS: Thíc, compa. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ¤n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang c©n, h×nh thang vu«ng ? - Nªu c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thang, h×nh thang c©n? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa - GV: §a h×nh vÏ + C¸c c¹nh ®èi cña tø gi¸c cã g× ®Æc biÖt? � Ngêi ta gäi tø gi¸c nµy lµ h×nh b×nh hµnh + VËy theo em h×nh b×nh hµnh lµ h×nh ntn? GV: vËy ®Þnh nghÜa h×nh thang & ®Þnh nghÜa HBH kh¸c nhau ë chç nµo? =>GV: chèt l¹i GV: VËy ta cã thÓ §/N gi¸n tiÕp HBH tõ h×nh thang ntn? 1) §Þnh nghÜa A C B A D D A 700 B C B 1100 700 D C * §Þnh nghÜa: H×nh b×nh hµnh lµ tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song + Tø gi¸c ABCD lµ HBH � AB//CD AD// BC 18 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 + Tø gi¸c chØ cã 1 cÆp ®èi // lµ h×nh thang + Tø gi¸c phaØ cã 2 cÆp ®èi // lµ h×nh b×nh hµnh. HBH lµ h×nh thang cã 2 c¹nh bªn // 2. TÝnh chÊt Ho¹t ®éng 2: HS ph¸t hiÖn c¸c tÝnh chÊt * §Þnh lý:Trong HBH : cña HBH. Qua c¸c bµi tËp H·y quan s¸t h×nh vÏ, ®o ®¹c, so s¸nh c¸c a) C¸c c¹nh ®èi b»ng nhau c¹nh c¸c gãc, ®êng chÐo tõ ®ã nªu tÝnh chÊt b) C¸c gãc ®èi b»ng nhau c) Hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña c¹nh, vÒ gãc, vÒ ®êng chÐo cña h×nh cña mçi ®êng. b×nh hµnh ®ã. - HS dïng thíc th¼ng cã chia kho¶ng c¸ch ®Ó ®o c¹nh, ®êng chÐo. - Dïng ®o ®é ®Ó ®o c¸c gãc cña HBH & NX A B §êng chÐo AC c¾t BD t¹i O 1 2 2 GV: Em nµo CM ®îc O lµ trung ®iÓm cña o AC & BD. GV: chèt l¹i c¸ch CM: XÐt  AOB &  COD cã: 21  A2=  C1 (slt) �  AOB =  COD D C ( gcg) 3) DÊu hiÖu nhËn biÕt B = D (slt) Do ®ã OA = OC ; OB =  2  2 1-Tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi // lµ HBH OD 2-Tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi = lµ HBH AB = CD (cmt) + GV: Cho HS ghi néi dung cña ®Þnh lý díi 3-Tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi // &=lµ HBH 4-Tø gi¸c cã c¸c gãc ®èi=nhau lµ d¹ng (gt) &(kl) HBH ABCD lµ HBH 5- Tø gi¸c cã 2 ®êng chÐo c¾t nhau t¹i GT AC �BD = O trung ®iÓm mçi h×nh lµ HBH. ?3/sgk a) AB = CD KL b)  A=  C;  B=  D F I c) OA = OC ; OB = OD A B E 750 N ABCD lµ HBH theo (gt) � AB// CD; AD//BC. KÎ ®êng chÐo AC ta cã: D C  A1=  C1(SLT) (1)  A2=  C2(SLT) (a) G 1100 (2) H K 700 M AC lµ c¹nh chung=>  ABC =  ADC (g.c.g) (b) (c) � AB = DC ; AD = BC, &  B=  D S Tõ (1) & (2)=>  A1+  A2=  C1+  C2 V U hay  A=  C Ho¹t ®éng 3: H×nh thµnh c¸c dÊu hiÖu P // // nhËn biÕt R + GV: §Ó nhËn biÕt 1 tø gi¸c lµ HBH ta dùa (d) 1000 800 vµo yÕu tè nµo ®Ó kh¼ng ®Þnh? X Y + GV: tãm t¾t ý kiÕn HS b»ng dÊu hiÖu Q (e) GV: ®a ra h×nh 70 (b¶ng phô) GV: Tø gi¸c nµo lµ h×nh b×nh hµnh? v× sao? ( PhÇn c lµ kh«ng ph¶i HBH) IV. Cñng cè vµ luyÖn tËp: GV: cho HS nh¾c l¹i §N- T/c- dÊu hiÖu nhËn biÕt HBH V. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ: Häc thuéc lý thuyÕt Lµm c¸c bµi tËp 43,44,45 /92 Rót kinh nghiÖm:……………………………………………………………………………. TuÇn 6 TiÕt12: LuyÖn tËp 19 Ngµy so¹n: 20.09.2013 Ngµy d¹y: 8A………… Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ----------------- N¨m häc 2013 - 2014 I. Môc tiªu: * Kiến thức: Hoµn thiÖn vµ cñng cè lÝ thuyÕt, häc sinh hiÓu s©u h¬n vÒ ®Þnh nghÜa h×nh b×nh hµnh, n¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh vµ c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh b×nh hµnh. * Kĩ năng: Häc sinh biÕt vËn dông tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh dÓ suy ra c¸c gãc b»ng nhau, c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, vËn dông c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt h×nh b×nh hµnh. - RÌn kÜ n¨ng chøng minh bµi to¸n h×nh, c¸c gãc b»ng nhau, c¸c c¹nh b»ng nhau * Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận , ý thức tự giác trong học tập. II. ChuÈn bÞ: 1. GV: PhiÕu häc tËp, thíc th¼ng ... 2. HS: Thíc th¼ng , b¶ng nhãm ... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. æn ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: - Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña h×nh b×nh hµnh, vÏ h×nh, ghi GT, KL cña c¸c tÝnh chÊt ®ã ? - Häc sinh 2: Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh b×nh hµnh ? 3. LuyÖn tËp: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Bµi tËp 47 (tr93-SGK) - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ghi GT, KL B A cña bµi to¸n. K 1 - 1 häc sinh lªn b¶ng ghi O ? Nªu c¸ch chøng minh - Gi¸o viªn dïng s¬ ®å ph©n tÝch ®i lªn ®Ó H ph©n tÝch bµi to¸n  c¸ch lµm bµi: D 1 C AHCK lµ h×nh b×nh hµnh CK // AH ;  �AH  BD � CK  BD �  AH = CK a) Chøng minh AHCK lµ h×nh b×nh hµnh  AH  BD    CK // AH (1) CK  BD  XÐt  AHD vµ  CKB cã: Theo GT :  AHD =  CKB AD = BC (v× ABCD lµ h×nh b×nh hµnh ) ^D1= ^B1 (2 gãc so le trong) - C¶ líp chó ý theo dâi vµ lµm bµi vµo vë   AHD =  CKB (c¹nh huyÒn-gãc - 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy nhän)  AH = CK (2) Tõ (1) vµ (2)  tø gi¸c AHCK lµ h×nh b×nh - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh chøng minh: hµnh ? Nªu c¸ch chøng minh 3 ®iÓm th¼ng hµng. b) Theo t/c cña h×nh b×nh hµnh - HS: chøng minh 3 ®iÓm cïng n»m trªn 1 ®- V× HO = OK  O thuéc ®êng chÐo AC  êng th¼ng A, C, O th¼ng hµng ? So s¸nh DO vµ OB ta suy ra ®iÒu g×. Bµi tËp 46 (tr92-SGK) C¸c c©u sau ®óng hay sai: Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm a) H×nh thang cã 2 c¹nh ®¸y b»ng nhau lµ vµ ®a bµi tËp lªn m¸y chiÕu h×nh b×nh hµnh § - C¶ líp th¶o luËn theo nhãm, ®¹i diÖn mét b) H×nh thang cã 2 c¹nh bªn song song lµ vµi nhãm ®a ra kq cña nhãm m×nh h×nh b×nh hµnh §  nhËn xÐt. c) Tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi b»ng nhau lµ h×nh b×nh hµnh d) H×nh thang cã 2 c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh b×nh hµnh - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 49 Bµi tËp 49 (tr93- SGK) - 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh, ghi GT, KL 20
- Xem thêm -